BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 96|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 哥斯拉大战金刚 [4K REMUX无损版 自带中字] Godzilla vs Kong 2021 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 51.40GB

[复制链接]

5521

主题

5871

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4312 枚
体力
25727 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-6-24 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
The epic next chapter in the cinematic Monsterverse pits two of the greatest icons in motion picture history against one another - the fearsome Godzilla and the mighty Kong - with humanity caught in the balance.7 U! F1 ?5 a6 c

6 A  m4 c/ f3 }" a6 n. e! F 01.jpg
1 H3 e3 z. Y0 O( M! W2 [# {) I8 k5 V" G. U  Z- ?* o0 {3 G
◎译 名 哥斯拉大战金刚/金刚大战哥斯拉/哥吉拉大战金刚(台)2 X; B& ~8 i$ T4 X( x" x; t' K0 q
◎片 名 Godzilla vs Kong / King Kong vs. Godzilla / GvK
& s4 b2 V1 h$ q" R: ^' w◎年 代 2021
* T5 d( ]9 T4 g: [+ R$ i◎产 地 美国/澳大利亚/加拿大/印度
; e* |4 F" E: F4 s2 g# |) b" n◎类 别 动作/科幻/冒险
9 |; Q" s# t* }3 r◎语 言 英语/美国手语: z" A, K" m8 s
◎上映日期 2021-03-26(中国大陆)/2021-03-24(中国台湾)/2021-03-31(美国)
& J& _, \* w  F1 l◎IMDb评分  6.4/10 from 143,608 users
+ y' @1 b5 |3 @◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5034838/! k# r5 ^) f! i8 u4 J: |
◎豆瓣评分 6.4/10 from 229,216 users6 @; l/ y, o/ }4 z& b8 e
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26613692/. O: i/ c7 R* J- ~6 |
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD' Q  Y7 [$ B  s6 F
◎视频尺寸 3840 x 2160* X. S" I8 N' A: \( v1 Q
◎文件大小 1DVD 51.40 GiB8 H: t: ]- I8 T5 v' t
◎片 长 1 h 53 min
* l- M6 a- c. p7 |1 w1 M◎导 演 亚当·温加德 Adam Wingard
& j1 m% S4 x) e1 Y◎编 剧 特里·鲁西奥 Terry Rossio- j* w0 p$ E5 V: W5 {* l7 J
     埃里克·皮尔森 Eric Pearson, o$ v0 C, R: t! d7 H
     麦克思·鲍伦斯坦 Max Borenstein, A" K' f0 \6 L
     迈克尔·道赫蒂 Michael Dougherty
2 b6 @; Z" O5 j- H% v9 x! o     扎克·希尔兹 Zach Shields. R9 W; j9 S/ O5 V
◎主 演 亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsg?rd
- z5 ~5 m" V, {     米莉·波比·布朗 Millie Bobby Brown
% C: M- v% x$ Y0 w, h. F! b/ }1 S     丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall! T$ j! E/ l; v6 y- Q& P4 D% W/ {9 Y! }
     凯莉·霍特尔 Kaylee Hottle
  i0 ^4 G  b% w7 K6 r# D     布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry# D4 L1 \; \6 \  z
     小栗旬 Shun Oguri
9 T+ X+ p: {/ b- N9 o& d1 Z6 U0 ~     艾莎·冈萨雷斯 Eiza González+ u, U' h! x8 I7 i% a  F
     朱利安·迪尼森 Julian Dennison6 b0 d: H( Z( `5 U/ l! I$ V4 |2 G
     兰斯·莱迪克 Lance Reddick
$ }) a& g: l0 o- m5 ~+ z. X     凯尔·钱德勒 Kyle Chandler' M( s$ M/ m/ [0 E4 R/ n2 Z1 L) X. l& z' P
     德米安·比齐尔 Demián Bichir' Z' Q" H* _* J5 k8 m
     哈基姆·凯-卡西姆 Hakeem Kae-Kazim
3 z3 I: |5 W' r8 U! t3 l     钱信伊 Ronny Chieng3 J$ m1 N: N! ~: m& x
     约翰·皮鲁切洛 John Pirruccello, F5 K: n# E, E; i) \& h+ W
     克里斯·乔克 Chris Chalk
* x+ ?& {; U# P) Y4 P4 a     康兰·卡萨尔 Conlan Casal
$ U  K- `2 v: j  _4 g     布拉德·麦克默里 Brad McMurray# |3 v. [) }/ O
     本杰明·里格比 Benjamin Rigby( n7 `; T; V; m* W8 ?; a5 {, i
     普里西拉·道伊西 Priscilla Doueihy
  j5 |. c+ o" o! L     戴维·卡斯蒂洛 David Castillo9 K9 |# r/ K2 Q, @  k
     吉姆·帕尔默 Jim Palmer8 |  g- W) N) G- `; W# Q' |3 E
     柯蒂斯·布什 Curtis Bush
' @7 p9 |! ^1 ]     皮拉·福德 Piéra Forde: X; ]5 U& i4 e% I: k
     爱丽丝·兰斯伯里 Alice Lanesbury% A- i, I( W% D, s! C, {* S% E( @
     肖恩·麦克布莱德 Shawn McBride$ j  d7 }! z* {5 {5 c/ n: j
     乔尔·皮尔斯 Joel Pierce) \$ Z) h! g5 S4 a0 Z
     乔恩·奎斯蒂德 Jon Quested5 q( o5 A$ K, E( X0 x8 Z/ E9 A
     塔斯尼姆·罗克 Tasneem Roc
+ `2 m# K7 o5 _' ^" T0 W/ o) ^     艾梅伯·瓦尔斯 Amber Walls% \- W, s2 r- Z+ L' K. M$ ?) n
     迪索·拉莫斯 Diezel Ramos: ^8 s& }" ^" }1 \
     田中圭 Kei Tanaka
' d" S5 U4 M& D0 K/ r     渡边谦 Ken Watanabe
( r4 ]  F. {4 _3 A+ \
: a4 ?; e- H* f$ W' J+ E% l- K◎标 签 怪兽 | 哥斯拉 | 科幻 | 金刚 | 美国 | 动作 | 2021 | 奇幻
" P/ r, J# D) B! C0 [# n, X+ V: n
◎简 介     
4 q* K& b; ]9 [5 N6 K, u# B, H+ q8 \6 L
 这两位宛如神衹一般强大的对手于一场壮观的战争中相遇,彼时世界命运正悬于一线。为了找到真正的家园,金刚与他的保护者们踏上了一次艰难的旅程。与他们一道前行的还有一个年轻的孤儿女孩——吉雅,这个女孩与金刚之间存在着一种独特而强大的紧密联系。但意想不到的是,他们在前行的航道上与愤怒的哥斯拉狭路相逢,也由此在全球引起了一系列破坏。一股无形的力量造成了这两只巨兽之间的巨大冲突,深藏在地心深处的奥秘也由此揭开。2 ]& f! e4 }/ j: x# G/ c- ^7 J
8 [: q/ _, Y* C
 Legends collide as Godzilla and Kong, the two most powerful forces of nature, clash on the big screen in a spectacular battle for the ages. As a squadron embarks on a perilous mission into fantastic uncharted terrain, unearthing clues to the Titans' very origins and mankind's survival, a conspiracy threatens to wipe the creatures, both good and bad, from the face of the earth forever.
3 N* i) L. |* q" z1 m
Video( S% l5 p( {* L: Q
ID                                       : 1: u2 O3 d. y$ i
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011). x5 C3 [; Z' I
Format                                   : HEVC
. c2 |. u1 e" M/ K) iFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding' n0 S5 j" s) w: Z: i* l/ |2 p
Format profile                           : Main [email protected]@High
% ~! z( B, a. G: l( NHDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible+ U6 B( d& N" A! }. t; q9 S6 j
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
, X3 J+ f! h/ A# vDuration                                 : 1 h 53 min
$ L0 j2 I% r: P1 x# }9 I% \9 BBit rate                                 : 49.8 Mb/s
4 u% Z8 H% J3 o+ e" s2 ]- |Width                                    : 3 840 pixels! }8 L1 k/ Q0 [- r0 j, B+ B
Height                                   : 2 160 pixels! v* L) ~) D2 k  G& [; e: L- I
Display aspect ratio                     : 16:9, p+ \' |5 _& @% w' I0 g
Frame rate mode                          : Constant
1 w; m) f) h, K8 j# v% |' aFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS) z/ t/ z  \! t  o8 _
Color space                              : YUV
  i6 M  p" F$ I6 FChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
7 L% J5 a: Y) a% kBit depth                                : 10 bits
/ _+ @+ Z8 B; d2 NBits/(Pixel*Frame)                       : 0.250" S4 b+ D. J6 a: ~
Stream size                              : 39.3 GiB (77%)7 o8 Q$ b. F- S
Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT # i# e" h" q3 U2 m' s; T( C/ E
Language                                 : English
/ c( H8 u6 `1 W# T  {; \. l9 u; qDefault                                  : No( U% B& j+ N7 ?4 X- [
Forced                                   : No
+ M$ U) r: O  m5 x. D3 Z  VColor range                              : Limited% |; T  _9 v6 _7 v4 M
Color primaries                          : BT.2020
. Y, V( d  E5 ?" k& `" hTransfer characteristics                 : PQ8 d& v% w7 T) d
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
: A) ?8 u6 {0 h5 e! oMastering display color primaries        : Display P3% k4 c4 y4 }7 d) s/ y2 M& p0 Q0 O
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
/ c9 _0 u2 j$ BMaximum Content Light Level              : 598 cd/m2( S3 K9 f  V7 q' y
Maximum Frame-Average Light Level        : 273 cd/m26 L: B: m4 @+ y; s' m! u4 _
Original source medium                   : Blu-ray
1 X! U+ [& o2 n4 h" R% N8 N& ^- [+ u. i) ^5 Z
Audio #1
$ S- h8 m% k" `% a6 D4 XID                                       : 2
- [: r6 a( i$ H8 m9 I! sID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
: o; D" Q8 v) I* Q, O- A. JFormat                                   : MLP FBA 16-ch3 ^0 ^) C( ~) D) X& e2 `
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
6 e1 g+ m1 _! N2 yCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos) ~/ B) C  A6 d0 C* n( s* @
Codec ID                                 : A_TRUEHD' d" a, i1 \! ~
Duration                                 : 1 h 53 min
" {( j5 L& b, S% i- iBit rate mode                            : Variable
( v! W: x. k# z. T; UBit rate                                 : 3 455 kb/s
; p" [, A3 V9 G% |Maximum bit rate                         : 5 742 kb/s, @, A2 `4 h- E/ u* c9 Q
Channel(s)                               : 8 channels. R1 ]' ^. \* O6 e  C+ T. p! A8 n
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb$ b( B5 [4 ]  z5 R) y- `
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 _- v+ V7 ~1 m; }" i$ t' OFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
" W0 _9 V: e( o* X6 L) z0 C/ yBit depth                                : 24 bits' d; ]4 s: B* ^/ n# N$ q& k6 ~
Compression mode                         : Lossless1 @4 [4 L$ Q; `2 a0 m
Stream size                              : 2.73 GiB (5%)) c8 j0 H# j7 `8 q- D+ W  N2 q
Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 7 g- z( M% x* a# v3 y* N$ `6 z
Language                                 : English
1 d. p# c. H! ^  SDefault                                  : Yes8 K) R, @( ^0 G7 A& ?" u1 D
Forced                                   : No
4 N3 ~* D) R8 a+ U4 C, n% ~3 I8 UOriginal source medium                   : Blu-ray3 |" A1 v" Z% v- F
Number of dynamic objects                : 11
5 u3 N- f. S5 V/ k3 p* n, FBed channel count                        : 1 channel
$ w% R( m7 E' Y* D" ]8 DBed channel configuration                : LFE
  R: N& e/ ]0 |6 i0 e' P" q: [7 Y: N1 E3 H
Audio #2
) s  @/ V! M+ t. e: OID                                       : 33 T: n$ U0 f0 t4 G2 g4 |
Format                                   : DTS XLL3 c: W. m( C* x' b
Format/Info                              : Digital Theater Systems
* T5 Q; c) S8 H! gCommercial name                          : DTS-HD Master Audio( @0 |. r, D# C( ]
Codec ID                                 : A_DTS( G; t& c- u2 Y3 k# W7 t
Duration                                 : 1 h 53 min
& B) i" H, Y2 \; F  o, pBit rate mode                            : Variable
* l1 p; z& o2 kBit rate                                 : 3 810 kb/s
( u# V' @! O9 A. p( rChannel(s)                               : 8 channels. I/ T6 E) Z: Y( S
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
- Z; j- d2 D) rSampling rate                            : 48.0 kHz- J$ f( z  B7 ]% h
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)$ c0 i& S6 A& X  G9 W
Bit depth                                : 24 bits
9 _4 v8 k9 ]# I& O7 n* SCompression mode                         : Lossless# B; Z  t7 Y2 h5 y
Stream size                              : 3.01 GiB (6%)( k( J3 X' b! R) Z
Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ [& d9 h# C% N9 vLanguage                                 : English% `2 r4 _% F0 I0 v7 u) t
Default                                  : No8 d+ m7 i2 W) x8 U" ?% u6 Z
Forced                                   : No
( v$ P! O, B3 N  ]0 ?/ j
: a3 Z& h7 \" [: `+ v8 _Audio #3
$ R) M! m9 S% O2 ZID                                       : 4( N, E! U' k' E+ Y* }
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
! f3 [3 u8 v9 S0 E2 m4 o2 XFormat                                   : AC-3' L! x$ m8 I# `0 @
Format/Info                              : Audio Coding 3
7 ~5 n9 Z# ~' hCommercial name                          : Dolby Digital
  S2 r! E& Q; ]Format settings                          : Dolby Surround EX( Q! a, ?6 w- q2 X$ H2 Q8 R
Codec ID                                 : A_AC3
& q4 i3 F( q- Q3 DDuration                                 : 1 h 53 min
, S8 a, l( `" P6 ^Bit rate mode                            : Constant
- ~* M- Z+ P4 U2 b& H; e$ EBit rate                                 : 448 kb/s. \+ g/ Q& Y0 l2 P* \) `
Channel(s)                               : 6 channels6 b2 P# M. T3 V
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 E$ a, W/ R: R3 P3 a* o
Sampling rate                            : 48.0 kHz
8 l% L( h) a; a6 `7 N3 K" K5 \Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! J7 H9 V5 `# w% s* f7 z, |9 H2 iCompression mode                         : Lossy: }( ~2 w" z" ^; [! G2 ~$ _
Stream size                              : 363 MiB (1%)
* d7 N; P* Y' K% k+ T3 OTitle                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
; v( C8 ^  w" ]7 N3 }1 cLanguage                                 : English
, l2 x$ C! |5 w- Q( y, I3 CService kind                             : Complete Main
: J  f) l. a: H9 ?3 b$ }, Q, t; Z: r1 k1 ZDefault                                  : No; ^7 C% I. \! I( ]! S6 |" {( x' O
Forced                                   : No
: @6 [! Y% ~/ l' _* D5 G/ L4 k, nOriginal source medium                   : Blu-ray8 F4 G1 ?4 @$ |$ K- X+ B

0 a" _. `) l& m+ E/ ^( @Audio #4
- ~/ K+ T% j' A+ \ID                                       : 5' Y6 _" A% C+ m$ z2 i& V& M: D! G
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)# w5 I: [+ i9 X5 j, {, t
Format                                   : AC-3
( ]8 b, ^6 B- C4 l1 ZFormat/Info                              : Audio Coding 3; n' q4 E' H! M6 ^, }* p
Commercial name                          : Dolby Digital
' \" M9 c5 L# N" H9 ]2 FCodec ID                                 : A_AC3
! m4 _7 }$ k/ D0 IDuration                                 : 1 h 53 min
7 a: V& n/ h9 _; UBit rate mode                            : Constant1 t" Z$ Z* a. X9 V& K7 d4 O
Bit rate                                 : 640 kb/s
3 B, U2 X/ j) P, q$ WChannel(s)                               : 6 channels+ T9 E% {! N, W9 k5 ^, E# r) Y* R
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs! R* ^1 Q% a0 t) z( u
Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 R; a6 d* z& u, G. ?9 UFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)1 a2 n4 z% _3 r3 u+ W
Compression mode                         : Lossy) L9 N, w' a/ g% ^
Stream size                              : 518 MiB (1%): U: T2 V; {" q1 x+ F
Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT . w! A6 T0 y) M9 I% l! g# f
Language                                 : English5 P) w& g( C8 @5 Y( r# N
Service kind                             : Complete Main& f0 z* t9 z0 u5 \( M% i
Default                                  : No3 n4 j. U0 L6 w8 F1 e
Forced                                   : No
  c: ^5 o* _9 D# jOriginal source medium                   : Blu-ray
- h( D2 E6 d( @: U& z
  l; u+ w; L; zAudio #52 K0 x6 |9 B: I6 V
ID                                       : 6( @$ {  L0 I9 h7 o* U! r4 m
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
$ }9 _% q0 E3 p( FFormat                                   : AC-34 _0 P7 r' ]8 d. h7 Y: a; }
Format/Info                              : Audio Coding 3* a( q- n% O- p* m) d, E. B
Commercial name                          : Dolby Digital5 w9 Y. I& O; `+ z) F  e
Codec ID                                 : A_AC3$ F; {& D/ ]1 B; N
Duration                                 : 1 h 53 min1 ?0 |2 f$ j3 t, r1 m. j7 B
Bit rate mode                            : Constant$ }1 `4 P) \$ R  z: m  c
Bit rate                                 : 640 kb/s# }' I0 [3 G- H( r7 U9 y3 B( A
Channel(s)                               : 6 channels( f  D: h. J$ F' j
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs9 L: z& R' s: l, u0 C0 v% c  K
Sampling rate                            : 48.0 kHz
# t; g+ a$ `# w- HFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& ?1 \! l. I, d; A, t- `- D- O
Compression mode                         : Lossy
8 w* X2 m, ^2 W; o; W: P' {, p9 e6 tStream size                              : 518 MiB (1%)
* z/ z. ~; n6 I& q7 m+ \: A) O5 OTitle                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT   u8 J7 {5 Z9 b" I6 B( M" P; B* C" U
Language                                 : English3 i! y0 z  t7 A* c5 o* K
Service kind                             : Complete Main
( w+ e- p0 M* M% R2 uDefault                                  : No
: t. Q' P/ u5 q3 t5 uForced                                   : No
8 O5 @6 G. r1 k# sOriginal source medium                   : Blu-ray, z2 T  k. t7 J1 w4 `  @' v

" ~1 Y2 F& G; K$ v% dAudio #6
, ]4 \- {2 E! U6 v% v, xID                                       : 7
) Z0 F' N5 t/ ?/ [  f% |ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
! p' {- V7 ]4 O8 S+ lFormat                                   : AC-3$ E" C9 R+ \0 J  Y: c
Format/Info                              : Audio Coding 3, [- [0 V! E9 b6 d3 p! D
Commercial name                          : Dolby Digital
! I. }9 _7 E3 [  L% m, [6 UCodec ID                                 : A_AC31 h3 j' O0 X" J5 k
Duration                                 : 1 h 53 min
; q" X0 z  F5 ]0 J, [' @7 T. \4 tBit rate mode                            : Constant8 h; C' M# v; Q$ B
Bit rate                                 : 640 kb/s
9 e  g8 F- f6 wChannel(s)                               : 6 channels
: y2 V0 Q& ^. ~, SChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
# A+ H$ o; @. \5 X) RSampling rate                            : 48.0 kHz: g: w) E4 w! o4 V4 J# Z
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ ], B# S0 @0 h. `Compression mode                         : Lossy
& {0 {7 D8 E. |9 g4 L$ }* eStream size                              : 518 MiB (1%)
% I3 K* U2 L' fTitle                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT ( k' K! T6 B9 F) w
Language                                 : French
) z: R7 c$ o8 w# ]5 uService kind                             : Complete Main' U$ ~  R5 R! o  a
Default                                  : No
4 d, @4 O& ~& t8 {Forced                                   : No& \1 ^, G& A2 p
Original source medium                   : Blu-ray5 V* t( C0 [% W4 {9 X5 R
' Z% y, Y) r' w; C! L9 x, i
Audio #7
: e3 Q) j( z) i% ~* BID                                       : 8
. ~' t! y! r& C6 QID in the original source medium         : 4356 (0x1104)5 f% c1 d; e9 R4 ~, J
Format                                   : MLP FBA 16-ch
! B9 A' w- s, S* `  s; J1 PFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
5 q/ X$ a3 U* ^Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos( O7 b8 @% O/ n5 l9 ~# w
Codec ID                                 : A_TRUEHD
( {3 X. l9 f4 F9 ?+ h0 \, J; @Duration                                 : 1 h 53 min! C1 M/ W. X, b+ m" @
Bit rate mode                            : Variable
! K3 a. \' P1 u& V- j5 W# tBit rate                                 : 3 481 kb/s+ _" t/ U  N8 R3 b
Maximum bit rate                         : 5 484 kb/s
/ Z- H$ M$ B% v6 y* [) kChannel(s)                               : 8 channels. W2 f/ K' n; ?
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb  r2 J: K8 h& A# R! ^. g! Y
Sampling rate                            : 48.0 kHz
! g6 K8 x4 o# F: e( w" z5 c3 PFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
# R+ M% Y+ A+ d. |$ w) [Bit depth                                : 24 bits# j- `+ Y( T' H6 ~, V0 [
Compression mode                         : Lossless
% u& p3 U8 }& Z# d( PStream size                              : 2.75 GiB (5%)+ U. C% ?! a2 v6 u) b
Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  s6 [. a4 @% K, m. H: yLanguage                                 : Italian
: r, l8 C& q2 g" ]( g$ a5 h. V. N, Y$ \2 dDefault                                  : No0 _4 x$ }2 Z9 A; s' ~2 B5 X
Forced                                   : No
2 g: K  S8 k3 ~* [' y+ i! i( FOriginal source medium                   : Blu-ray+ D, q6 t6 T5 V9 R
Number of dynamic objects                : 11) [# e& T6 G# _
Bed channel count                        : 1 channel
) v: y/ d4 j- R( o5 ]2 f& FBed channel configuration                : LFE
$ w/ ~; y" j) X- V/ e1 `! G
8 c4 Y  U6 a6 R5 c& j4 b9 ^Audio #8
% a0 K5 t: o5 u5 w7 q& nID                                       : 9& h& S5 W6 t- H
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)  n) k; D8 C2 f' G
Format                                   : AC-38 {0 x/ `( u2 x2 W
Format/Info                              : Audio Coding 3" D+ R$ f7 o3 W: e- I
Commercial name                          : Dolby Digital
* d0 i* _! E2 @" ]% z  V- {: F* TFormat settings                          : Dolby Surround EX
* x9 X2 U; n+ Y$ z6 t' J7 [# _$ gCodec ID                                 : A_AC3" D& ?+ q! R! @8 L
Duration                                 : 1 h 53 min
) V; W* n2 C2 ]0 m7 c/ yBit rate mode                            : Constant
8 C% p  F4 d/ \  B) z9 x% SBit rate                                 : 448 kb/s
( d. V+ b9 T) A5 J' dChannel(s)                               : 6 channels3 L8 j1 b& }7 _' t# n
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
8 O' A3 ~" q/ N& {Sampling rate                            : 48.0 kHz4 j/ k/ E% d0 E$ D5 M! T/ U
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 n; p# z/ J; \4 q/ h/ qCompression mode                         : Lossy
" A2 k9 q5 \& c2 ?% Z8 a& N1 e" }Stream size                              : 363 MiB (1%)
7 x5 @1 @7 X- v  F; rTitle                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! L; F: |* z1 q5 ILanguage                                 : Italian
; X# ]4 O% E* g" H. bService kind                             : Complete Main
' F4 t/ K* v; PDefault                                  : No3 k5 u- m2 `1 n6 ?5 S
Forced                                   : No9 u5 @( i- c1 X+ ?1 j
Original source medium                   : Blu-ray! u0 Z2 g& d, v% p
* d- E. G/ Y$ I0 ?
Audio #9' n! r( {$ I4 l" X
ID                                       : 109 U0 y2 }2 H* m/ Z9 P* c: x
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
) ]- ~7 N/ g9 D) S" L& n( \; ~Format                                   : AC-3* E" Z" N6 v: W3 i
Format/Info                              : Audio Coding 3
3 {+ {2 W' J5 W* NCommercial name                          : Dolby Digital
' M1 h! ?8 h0 d) N2 s) u; F) dCodec ID                                 : A_AC3
1 l, A7 c/ C6 T: [Duration                                 : 1 h 53 min3 {3 D3 Q2 ?4 i2 |3 j( t6 `- u; O
Bit rate mode                            : Constant; G2 e  ^, ?0 R/ V1 e
Bit rate                                 : 640 kb/s) @% V+ A- G$ P8 O8 r
Channel(s)                               : 6 channels
8 M- _$ ~* f' h- L5 eChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs$ W5 h5 R- N7 v5 U* m4 W" i$ R
Sampling rate                            : 48.0 kHz+ |" ?! g! K' R+ T* e
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), ^2 J2 l8 l5 A$ f* {1 G, _
Compression mode                         : Lossy
& k/ U- c$ M( {! e6 dStream size                              : 518 MiB (1%)
0 Y) O* o+ t7 [Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT   Z& r6 x* h9 V" R5 A0 \; @
Language                                 : Italian7 \  i' n" {+ M$ g& W
Service kind                             : Complete Main9 e0 g/ A8 {0 _7 f) V5 b
Default                                  : No: k6 f$ ]5 e% b7 \4 P
Forced                                   : No
" `$ D) A+ t8 r5 _: p. P3 YOriginal source medium                   : Blu-ray
. b& _0 p) Y) I- }5 [
# C9 G4 c9 L# \; ]/ RAudio #10
+ z. S: h. l  F2 u' aID                                       : 11" G2 U; ~# e% J% G  a; s
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
& Z4 f' E+ s. G* R" G* @Format                                   : AC-3
; ~$ m2 E; ^& K* m5 h  ]) |Format/Info                              : Audio Coding 3: c5 R5 |) |( `* a8 R% ?. W  U
Commercial name                          : Dolby Digital
5 R  ~) }+ q& n& t/ q! @, gCodec ID                                 : A_AC33 A1 g, b3 c* C$ T2 G
Duration                                 : 1 h 53 min
( t& F, K1 \* i7 ^Bit rate mode                            : Constant
+ ^( y3 R+ r& ^: E0 kBit rate                                 : 640 kb/s
; c* k; n  b) e7 u! {6 E3 SChannel(s)                               : 6 channels
" c8 `& W) _& ?) r  g3 \* \Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs. K# ]/ Q* D3 z- f3 Z8 k3 U. w! T
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 ]- {0 S' e9 A! |! ^- G9 \
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 {: O' x- T! [" sCompression mode                         : Lossy
9 X* m+ q# Z( P6 O- fStream size                              : 518 MiB (1%)
- i7 j/ [; r: a$ I4 STitle                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 9 p0 v" B) J" A8 F6 O
Language                                 : Spanish, K. J/ s. v* h- ]* x
Service kind                             : Complete Main/ n' I% B6 ~% S$ b2 J
Default                                  : No* S. A- g- L3 k1 N8 n
Forced                                   : No# K- ?& [- c9 T. |5 C- X
Original source medium                   : Blu-ray& D# X* H; ]3 g( \2 i

6 A0 w/ |! V+ I- w; _. AAudio #11% E  @+ m9 q* c' z6 C1 {* K
ID                                       : 125 O& L* `% C" {3 Q1 a
ID in the original source medium         : 4359 (0x1107)4 [* }: }( m* S6 H
Format                                   : AC-35 J3 J6 K, \/ s$ Z
Format/Info                              : Audio Coding 3
' X9 `" }2 u' z5 @Commercial name                          : Dolby Digital
/ ?$ N1 C5 p+ u' N. q0 r4 |Format settings                          : Dolby Surround
: D" E  f3 |: b% V& [/ B# jCodec ID                                 : A_AC3
, y  `/ y+ ~7 |$ h/ lDuration                                 : 1 h 53 min9 C$ V* \9 E* r' C
Bit rate mode                            : Constant
" f: {8 I1 e0 b3 ^8 d, O0 `Bit rate                                 : 192 kb/s
9 g2 {- r) _3 G8 wChannel(s)                               : 2 channels( {( {  P/ k. c
Channel layout                           : L R
% s. A! \! V  @7 mSampling rate                            : 48.0 kHz
) }, A3 U' A  x4 jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& ~- V" c' g! D/ T
Compression mode                         : Lossy
( U6 v. r& x9 e4 T! D- e8 H4 iStream size                              : 155 MiB (0%); j+ D, z- k" K7 {  S7 n! L
Title                                    : Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT . m4 p5 ^% P' r* w5 i" I8 _1 y
Language                                 : English% Z& \$ s  Q' d1 t2 {
Service kind                             : Complete Main
$ y8 _9 U7 z. y9 o/ H5 W3 o4 ~9 xDefault                                  : No
6 g. y/ Y* j) @1 W- CForced                                   : No
* ~) N6 P4 g: n4 m8 uOriginal source medium                   : Blu-ray3 F) v1 |$ ?: e% r* t5 I. P
+ c% G8 N, ]. @& x
Text #1
; E1 l$ E; U" r5 F, @- gID                                       : 13* A, T. ?; x+ D' R( L9 ?/ \- C- i
Format                                   : UTF-8- G6 p$ ~! Z4 G, i
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 n2 s0 j8 R( w1 kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
3 R: m( y' s5 ?: |5 TDuration                                 : 1 h 45 min
2 C* E! a3 X+ j$ K1 NBit rate                                 : 37 b/s
, b2 j7 L1 d& ZCount of elements                        : 921
4 C( X( A, l. m) [Stream size                              : 28.7 KiB (0%)
, ?4 C- U5 D5 g6 @+ X9 J0 ETitle                                    : SRT
  U1 N: E6 @3 y4 NLanguage                                 : English
+ x* k+ _4 `8 c0 W* qDefault                                  : Yes( a6 S( F1 O: R- i/ E. j3 z
Forced                                   : No9 A: W, Z  b. p4 ?+ q& Y; h0 P/ h

' D) ?- ~: K9 R# F3 |2 F+ vText #2
5 G  q$ L7 o" X+ X$ L9 LID                                       : 14
5 R! K5 \$ I# S' lID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
) r0 F9 ~. Q: I5 EFormat                                   : PGS/ L. _: }0 C2 I$ D
Muxing mode                              : zlib$ S8 N: ?! `/ O! q9 p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 ^  [% E3 S; B2 @. `( _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 h8 l- d- _6 W  ^; h& j
Duration                                 : 1 h 45 min
( W1 \& K$ J2 X. ZBit rate                                 : 31.2 kb/s' z4 j+ p' c" c+ h& K
Count of elements                        : 27063 m. e1 S& W0 l5 k/ v
Stream size                              : 23.6 MiB (0%)
- ^3 e# j$ X9 P' C' P+ x# B$ o' ELanguage                                 : English
( {5 r; o9 e( s  D* e1 ADefault                                  : No
# q  {6 B$ v' B( Z. }- N" ZForced                                   : No
+ u$ P+ G) Z& B9 f. BOriginal source medium                   : Blu-ray
% }- _4 q, R. c6 U. O0 Y2 {  Z8 {5 U* I# ^/ h# Y( A8 C
Text #3
$ o% E) j5 M' S3 [" K- h- UID                                       : 15) ~- Y3 d0 K: @$ V
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
! B6 g/ e9 B2 H# dFormat                                   : PGS) U  t0 T' V" q; r/ ?* Q  i
Muxing mode                              : zlib7 C( Q1 ~2 {7 c7 f: n4 t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; b. e' B; a0 \9 P9 e, q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: @  }4 ~7 f9 `. IDuration                                 : 1 h 52 min* {4 ^0 @; I2 o3 Y
Bit rate                                 : 18.4 kb/s) u+ z' E8 n. F5 X0 w
Count of elements                        : 1836" J1 i( I3 S- p7 n) {& b
Stream size                              : 14.7 MiB (0%)
; i3 F; Q8 E: O( q7 G$ f" ?6 w; p8 bLanguage                                 : French
- f* d8 ~  B" u1 f- P7 w- ~Default                                  : No
( F5 i0 G1 ?4 j, ], k0 ~6 u$ LForced                                   : No
5 Z  t  I8 V! t% @$ |Original source medium                   : Blu-ray5 a; \: M" _1 d7 R: G. Q

& `' w8 _5 X, A- lText #4+ A# T2 Y9 s: a
ID                                       : 16
% X4 G" ]  A) c5 oID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)' n9 m7 q; a& @5 ?, q
Format                                   : PGS
, d8 h# P, G) j) s) UMuxing mode                              : zlib2 O( s/ ?8 l* l! D% `& {6 r7 {: l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% U: z/ B* p/ m9 J: z( K( K9 RCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 I4 G' X0 b4 W; }
Duration                                 : 1 h 45 min
8 \: b0 F1 X3 ^Bit rate                                 : 31.6 kb/s
& l0 u9 Y# q! y* ~+ y" PCount of elements                        : 2866" S2 }/ }# O. u" ^" v0 `' q9 F, F
Stream size                              : 23.9 MiB (0%)6 p5 [# s* d7 ?& @' ~
Language                                 : Italian7 B' }; G  S( z4 Q8 \
Default                                  : No9 l+ o1 b7 k6 f1 B1 ]$ w  A
Forced                                   : No/ Q% Z( X/ b/ }' J! X2 ^* _
Original source medium                   : Blu-ray, F  V# @" {6 J$ A- K" g
$ d, |9 [; U5 g8 K' W- x/ U6 b
Text #5* s1 U/ y* ?$ B8 E( V9 m" Q- {4 R- D$ [
ID                                       : 177 d( B+ k: H' H
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
- C, V; }/ t% FFormat                                   : PGS
) d8 k6 K: E3 o4 J! iMuxing mode                              : zlib' \' }) Z3 w& s2 F6 c) |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 V" @. Q+ u( H# C9 h6 A3 p3 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! d3 k+ b3 d( FDuration                                 : 1 h 44 min3 e- P6 x# n& }0 u" C
Bit rate                                 : 23.1 kb/s
, ?0 f7 C5 V2 O1 ^' mCount of elements                        : 1740, Q  ]' b. ~2 p0 h% {
Stream size                              : 17.3 MiB (0%): i. ^& R) q  B- @3 N
Language                                 : Chinese
+ A" c- x" T) ?1 y8 k7 PDefault                                  : No
2 g0 U  ?- Y6 \0 o  W1 KForced                                   : No
8 z0 H6 a" u$ ?3 u$ l( m* IOriginal source medium                   : Blu-ray. p' Y- J  f+ r4 P, o5 ^, ]

7 r) ?4 I; P0 o  F: ^& Y/ `* eText #6
: ]  z% f: ]) D4 q7 Z" G+ J) YID                                       : 185 ]2 b: ^5 R8 a% a
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)0 ~& C8 @- h; u$ g9 V. ~' {1 S
Format                                   : PGS
$ E4 h' y) S6 w- KMuxing mode                              : zlib) i3 I' @& y- a8 m. q: i1 E+ A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ J! t( f. ?0 H7 a) SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ G$ o# V- t! L' W5 Z9 wDuration                                 : 1 h 52 min  h" q. ?6 A5 i9 ~( I# i7 w
Bit rate                                 : 19.0 kb/s
$ B0 A" W- q8 ?: pCount of elements                        : 1794" @/ q! b: R( z; g4 I
Stream size                              : 15.2 MiB (0%)# s7 X8 O" S4 }: t* V
Language                                 : Chinese+ N# v' s/ V. d) [' L6 x
Default                                  : No
( f: |" t$ m9 y+ n! S- f- iForced                                   : No  q# P. q/ u. d
Original source medium                   : Blu-ray
/ T0 o4 Q2 U* c9 x) q/ b* J) k1 N1 U7 H- y
Text #7
( X" H& W8 ?0 \% ]7 W8 J5 V! r. mID                                       : 19
( T' e8 V/ u" D) ]ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
  c" m9 Q( ~. l( [2 u1 iFormat                                   : PGS
6 E- C6 t+ x/ G7 O0 LMuxing mode                              : zlib
! F- i  u$ [4 K) [: C9 a/ |6 RCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- T7 ?+ x' S6 l# p5 L) W% ]% V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& y; ~3 q5 ?8 `9 ^  YDuration                                 : 1 h 44 min
# c% \9 N; `! \0 H" `Bit rate                                 : 13.9 kb/s
5 X9 ~9 v" G! O2 i2 L# B1 w; [5 ^Count of elements                        : 1746  g. e# t0 e+ h& E) c# y# p
Stream size                              : 10.4 MiB (0%)  X6 O/ ~( X5 ?/ S' x
Language                                 : Korean2 y+ [, q0 N0 G9 A  z
Default                                  : No" S$ S8 R6 @' u' J" ^; |9 W+ i; B
Forced                                   : No# _6 _, l6 Q+ X0 l
Original source medium                   : Blu-ray
/ o9 W; K/ F, m% B/ u
( y! t7 J: A6 i1 L+ z% i" y  ^Text #8
/ a. p) s$ k! w  U8 \ID                                       : 20) P* h1 s7 E) [2 e* A
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)
& Y. [- I/ m; C1 A) v* `/ TFormat                                   : PGS4 l7 s7 ^! h  l
Muxing mode                              : zlib( I4 X- o  r; I' N, F
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' Z" {8 _: s1 S1 P+ j7 ?& _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 l8 c* [  z% l5 `) n* bDuration                                 : 1 h 52 min
/ h& J( w  r' T  [: TBit rate                                 : 22.5 kb/s- b2 m6 q; l5 Y; G7 n% g
Count of elements                        : 1764
# Z% A) \1 `6 lStream size                              : 18.1 MiB (0%)0 X, i2 h( ~% S/ y1 ]* a- h& C
Language                                 : Spanish
) [- W- }$ M5 v$ [Default                                  : No
7 ]; e' n  A$ _& t& p7 F! C& I) SForced                                   : No
+ L/ Y* e' U' HOriginal source medium                   : Blu-ray2 C4 d# i. K. d( L/ a
" c1 n- O! O5 G2 G1 ~$ |
Text #9+ }0 P/ X& M/ f9 I* p) ]* J, m
ID                                       : 21. q7 C& }) b5 R* V* k; k5 r
ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)* l3 u, X$ u# ?
Format                                   : PGS1 H7 x0 `- F: |3 n9 |# _
Muxing mode                              : zlib. T9 o- m. O3 T3 c8 Q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# E6 D; B& D, b, G# j! LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- v! Y1 i9 N/ v1 |
Duration                                 : 1 h 52 min2 T  A) g& s1 Q- G- y/ |
Bit rate                                 : 18.1 kb/s+ }9 F2 |/ o: L2 c
Count of elements                        : 1296, ]* x: A7 a# y/ ?6 H8 R- L
Stream size                              : 14.5 MiB (0%)3 a& b' b( O+ |+ f
Language                                 : Danish1 b8 ]  h$ |. h$ I
Default                                  : No
  S5 d& o' X2 r  u* f& jForced                                   : No
6 ?6 v3 x) f4 u2 [* i+ ^' G. x' lOriginal source medium                   : Blu-ray
0 O8 w1 H! F+ C- \" }& ~7 S- `" L, |( K
Text #10
+ N% x1 K3 A9 u  C- fID                                       : 22- J2 P2 c. c; ~$ j
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
' T1 g" G; \9 D$ [Format                                   : PGS/ U9 Q0 F/ `4 D9 x8 t4 P7 z# \
Muxing mode                              : zlib6 n% X" V* g: r% A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- l5 J/ E2 ^5 `% P; QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: x$ Y3 r) E5 e; j/ s8 U
Duration                                 : 1 h 52 min/ L! ?5 r2 k1 @& D! a! T
Bit rate                                 : 20.9 kb/s
  Q1 Y% ~( t: x6 nCount of elements                        : 18204 y3 n$ A" Z. [7 P; @# v# f
Stream size                              : 16.8 MiB (0%)0 U4 H8 H; Z: N
Language                                 : Finnish( p, z* G+ l; O  J' y( @4 V2 u. j
Default                                  : No
9 x8 |2 j0 |' r- G5 X- D7 e. NForced                                   : No; W$ Z5 w  D: U+ X- D% a
Original source medium                   : Blu-ray% I: z  f7 g5 q, J' l2 f, ^

, h, `7 A. t1 C3 U( J% _Text #118 v& `/ L9 J1 `2 d) \5 \
ID                                       : 236 t5 J* \. t3 _* V) K, X; |
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
5 n9 P1 a) I2 K! fFormat                                   : PGS( u5 N2 `' U! G7 p5 V# l
Muxing mode                              : zlib
& b0 _5 X1 e/ e/ @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 H. g9 e0 \! d4 `' E0 a% m( xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- C; `2 `& X2 i' A0 J
Duration                                 : 1 h 52 min5 I: o. a* _" |, O! d5 v
Bit rate                                 : 19.3 kb/s
+ Y2 h) U5 ]. }: y# E8 ]  V$ M) {; M' QCount of elements                        : 1518
1 z/ l& M- `5 j" G& ^+ G/ I( J3 wStream size                              : 15.5 MiB (0%)
/ |  u' _; Y- ILanguage                                 : Norwegian4 {- X- [# z: F$ H% a
Default                                  : No
% O5 Q% Y0 f" H$ RForced                                   : No
. O# @& a, m8 x# T/ vOriginal source medium                   : Blu-ray6 \& m) l  s6 D+ p- B) {* ]( T& A

$ u  X9 T& N& N9 F5 NText #12
! o, ^8 C/ Z! d: ~& @ID                                       : 24( j  V2 x, F" G7 t5 a* ^
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)6 @& p& E* P5 R9 ]. ~
Format                                   : PGS# \* k0 Q) f& _. j5 u
Muxing mode                              : zlib# R" F3 u3 e7 Z; _4 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; n% P* L0 J0 V7 i  A7 m: x& FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 H& G1 j" n( LDuration                                 : 1 h 52 min2 S4 X. n/ I  E
Bit rate                                 : 18.3 kb/s
( A1 X# a8 Z9 T5 I. g% A% tCount of elements                        : 1400
" O" @- @* s7 d( p& eStream size                              : 14.7 MiB (0%)
) m2 D& B7 |; K6 K4 D: q- ]9 {Language                                 : Swedish& z0 Y( e" {; {  {
Default                                  : No& S1 I5 A; t, c8 N2 S" v' w
Forced                                   : No
( `( u" W, s  W0 ^/ e4 U, LOriginal source medium                   : Blu-ray' E) d! Q+ q, A8 t- w2 y

/ V: [* {! @! T# _! [- FText #13% Z" a$ o/ ^' ^( \/ w& [3 [3 u
ID                                       : 25- E0 k. M3 s4 Q- h' X& V
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
1 q2 A# e* b1 p3 S' }' WFormat                                   : PGS2 i9 Q# z4 B# T
Muxing mode                              : zlib- v2 ^; y' u0 r& w# x' k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ \3 I2 H$ f1 d( h
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 a2 v  h+ E) L3 P$ |Duration                                 : 1 h 44 min- n+ _/ N2 T6 }" }& |9 E; g4 ^
Bit rate                                 : 1 388 b/s
- h8 {8 w6 n/ _, q* dCount of elements                        : 1542 ]# |7 |3 A: U
Stream size                              : 1.04 MiB (0%)
  k0 D; f6 q& q! }0 M- e! bTitle                                    : FORCED8 P3 n9 V3 l$ u$ s/ ~# z& z$ l, {
Language                                 : French
3 a, i; ~) M2 L- H' [. DDefault                                  : No# v* j  R8 I1 P$ D' n
Forced                                   : No; {" q) E: S2 M& K
Original source medium                   : Blu-ray" a' f  O" z& e$ W+ K
/ n* y) R5 x: C
Text #14
/ T) C7 a( L5 b2 eID                                       : 26: s* L4 Q4 {1 x/ B  ~" x, C
ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
) F- X0 T/ C' YFormat                                   : PGS; z$ `/ c& r! B( a5 D: q
Muxing mode                              : zlib6 n; @$ C, a3 E7 \8 h" T& t1 l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( D8 [9 G$ Y' {( Y7 k8 vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 M4 j3 J4 d7 h7 z: U
Duration                                 : 1 h 44 min$ \8 e. j7 z1 _9 A, O  m& \8 R6 q
Bit rate                                 : 1 590 b/s
1 B) W: q% e, k6 e- bCount of elements                        : 184
+ R2 F( `- \/ e) A# z; xStream size                              : 1.19 MiB (0%)9 L$ p2 P4 {9 G( j$ U/ J; M1 p
Title                                    : FORCED
) q6 U* W( d' T4 T3 s# }Language                                 : Italian
2 H- j* ?; @0 F. V( o( M- J* pDefault                                  : No- o1 t) S6 k" @
Forced                                   : No
, l: I) V1 g% Q8 Y' k) L* GOriginal source medium                   : Blu-ray: ]4 @/ E( ]* V$ q9 D
# A$ {6 H4 f& ~2 x1 `4 F8 W2 M# ~
Text #15
6 c7 O% E0 }2 K( l. N/ ZID                                       : 27. W6 [' U* o. Y  ~/ B" d
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
, `6 a* f6 {" M* K" V" pFormat                                   : PGS
0 j5 r+ o( `! r% U' ~Muxing mode                              : zlib' [2 x! C4 ^/ n6 e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 ~! O& M" x3 }& _' @# c! y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ B  N% l5 ^; p2 ]. KDuration                                 : 1 h 41 min
8 b0 P. y9 k" t6 }% a4 ABit rate                                 : 665 b/s$ }+ H3 g# B8 j* E7 K6 x7 \- N" W
Count of elements                        : 98
" I# c1 s& l. X" j* r" e/ U2 vStream size                              : 494 KiB (0%)" B. p) B$ n; z% g5 C! r( }1 q. \4 [
Title                                    : FORCED; P8 k( N5 }& `. p/ {
Language                                 : Spanish8 ^- d$ g. L) c9 k2 m+ M
Default                                  : No( q- A: b- |2 A* d3 J/ S
Forced                                   : No
8 ]/ l" i( y& a. g& K/ \- O7 UOriginal source medium                   : Blu-ray
% E/ j$ C7 J$ b3 `) r- q( f" \- V/ H' Y9 G! s
Menu
: j9 z2 _1 w1 P( A) r2 I5 [2 T/ Z00:00:00.000                             : Chapter 01
% |9 |4 {  Z" X4 p- W% t3 `( T00:09:51.215                             : Chapter 02
  G  K) X, k/ M5 r00:20:07.331                             : Chapter 03
) B7 S" i8 C: u& l% }. q- f4 x00:29:02.323                             : Chapter 049 ]5 i' E* h. m# D! ]
00:38:39.734                             : Chapter 05
# `" q1 o) J# B6 O  G$ f00:49:15.994                             : Chapter 06& A3 o, s) ^' M, g/ ?
00:57:16.850                             : Chapter 07
1 i: Q3 \  Y/ @/ D: b" a7 ?01:09:07.643                             : Chapter 086 J% ]1 D  |+ d4 a, r
01:18:33.709                             : Chapter 092 J* A& t2 h) V8 k6 J
01:30:06.109                             : Chapter 10) u9 j/ p; u& c9 u0 y& V
01:41:58.821                             : Chapter 11

5 l; r3 q: r" ]3 ^
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2994

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1440 枚
体力
4226 点
lanpanshuma 发表于 2021-6-25 05:05:39 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!6 X/ n% T  D7 }" L% t
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!* y$ p$ z' z7 B* l0 c$ m

0

主题

10

帖子

175

积分

Sponsor

金币
130 枚
体力
24 点
bobnt 发表于 2021-6-27 14:42:05 | 显示全部楼层
很好哈哈哈哈

0

主题

180

帖子

644

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
266 点
hangxb 发表于 2021-7-2 10:43:31 | 显示全部楼层
高分经典科幻 下载收藏

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 21:15

快速回复 返回顶部 返回列表