BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 351|回复: 1
收起左侧

[经典影片] 反基督者/反基督/失落伊甸园/撒旦的情与欲/敌基督 Antichrist 2009 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 8.67GB

[复制链接]
论坛网友
论坛网友  发表于 2009-9-27 19:27:52 |阅读模式
01.jpg
0 I! L3 u6 Y5 k5 U% V; S5 \
* n. V. j$ _3 C◎译 名 反基督者/反基督/失落伊甸园(港)/撒旦的情与欲(台)/敌基督7 U/ m1 }% g+ Y& A$ t7 [
◎片 名 Antichrist1 j/ l  b5 q7 x8 x0 i( X
◎年 代 2009
9 n' D- G2 T7 N+ A2 `: O" `" x◎产 地 丹麦/德国/法国/瑞典/意大利/波兰# Q8 w* N( {0 x- Z1 i( F& D/ C$ D
◎类 别 剧情/惊悚/情色6 U' A- Q. A8 w* |9 a+ _
◎语 言 英语9 g( h9 P3 K! ~3 }
◎上映日期 2009-05-20(丹麦)6 Y6 `  q" T: H# I( E
◎IMDb评分  6.6/10 from 117,986 users
- {# w* [) K) r2 \) `: T◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0870984/6 }! @1 X. @) ~- k2 R$ Z! P% _& Y, g
◎豆瓣评分 7.2/10 from 20,737 users
$ J8 Z% Y, E3 b5 r( f" o( J8 x" W+ U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3040418/
% _+ v: b! r: Q◎片 长 1 h 48 min  T& L3 D1 J& m) A
◎导 演 拉斯·冯·提尔 Lars von Trier
4 V7 y5 R: W$ w5 H6 v! ]◎编 剧 拉斯·冯·提尔 Lars von Trier/ v, N. S+ s% k2 _- a
◎主 演 威廉·达福 Willem Dafoe
  j! _+ p& @, g1 A    夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg* A- {' B/ l% S; J  J$ ?. J0 j  b
    Storm Acheche Sahlstrøm  t/ b0 W6 m) R5 Z3 ~+ t7 n
    贝帝娜·布洛肯佩 Bettina Brokemper
! \! s, U% _9 j) Q  w1 t  Q    Kristian Eidnes Andersen
" P2 K% {$ i( T7 N
( _  f2 o" m5 M* [6 Q◎标 签 丹麦 | 惊悚 | 拉斯冯提尔 | 情色 | 伦理 | 反基督者 | 2009 | LarsVonTrier
. m& d( ?. k! V8 E( O5 _% S! r3 A0 ^7 u$ p: V7 T/ b) `
◎简 介     ; X4 x; j, r( o% O; \
# b' Q  o5 }% y! O2 t
 在充满狂乱且略带忧伤的夜晚,一对夫妇痛失可爱的幼子尼克。这件事给他们以莫大的打击,也让这段原本便矛盾暗生的婚姻走向崩溃边缘。妻子(夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)久久沉浸悲痛中无法自拔,身为心理咨询师丈夫(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)一方面希望弥合破裂的婚姻,另一方面试图通过心理疏导让妻子忘记过去。最终,他们决定前往位于伊登(Eden)森林的小木屋中缓释心情。此前一年,女人曾带着尼克在此撰写一篇关于基督和反女性的论文,过往的回忆让重蹈此地的她紧张慌乱。心理治疗在焦灼烦躁的情绪中进行,夫妻俩没有找到渴望已久的光明,反而堕入更加无边的黑暗之中……
6 ]5 `4 c+ L8 Q3 C. {
" v+ j* w, s6 y% _( o 本片荣获2009年戛纳电影节最佳女主角奖(Charlotte Gainsbourg)。
' h+ ^! K1 S( c/ d% C2 e) ^* ?/ r; N$ l- f1 |
 A grieving couple retreat to their cabin in the woods, hoping to repair their broken hearts and troubled marriage, but nature takes its course and things go from bad to worse.
0 d; |, `* L: q1 W7 x
; l" L& H8 f9 i# L+ Z◎获奖情况
! K! ~  T: d" p4 f# U0 V7 e2 g  T
 第62届戛纳电影节 (2009)
) ~1 E; J( B$ N- S: H1 u' g 主竞赛单元金棕榈奖(提名) 拉斯·冯·提尔
" u% g' L. B/ X2 I! |# Y 主竞赛单元最佳女演员 夏洛特·甘斯布% O+ Q/ d3 J# |, E
 
/ w" B, [! z9 Q. O: x 第22届欧洲电影奖 (2009)1 f: A6 W5 n; p  T
 最佳导演(提名) 拉斯·冯·提尔
: T; T7 x' {1 j9 N8 X, K/ u 最佳女主角(提名) 夏洛特·甘斯布% U% P: _5 `( D  }# R
Video
8 f# d% J! ^& R6 V3 a) N; BID : 1
& q5 j- s5 V" Q+ f$ C! gFormat : AVC% l" L0 a: i& P5 [3 U* x# k# t7 Q
Format/Info : Advanced Video Codec9 L+ w% e5 U0 k8 C9 C: P
Format profile : High@L4.1
& N6 d" i5 c" f! UFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
; Q  E# d- ^5 PFormat settings, CABAC : Yes0 Y3 R# o( s4 y, z+ _
Format settings, Reference frames : 5 frames
: ]5 x9 s) l6 A7 rCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 ]) X' ~6 ^$ G5 D1 f- t* aDuration : 1 h 48 min5 P  `5 `  I- a9 U
Bit rate : 9 896 kb/s6 _, `( E9 s7 j" h. E
Width : 1 920 pixels- y! k, `' v: a9 }
Height : 816 pixels5 V9 L1 G3 }; f* D
Display aspect ratio : 2.35:1! K4 c  N+ l! `/ ?
Frame rate mode : Constant  k) ~! a7 u, e# n! z
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
- J, P- x% o) P( M3 ~Color space : YUV
3 w/ K% F* Z1 }, ~& A2 W" B2 zChroma subsampling : 4:2:0- V, x# c. U( o$ @6 z3 D
Bit depth : 8 bits! u4 R% K6 }. {; H/ v
Scan type : Progressive) L/ z6 e& _- D/ t3 x+ \
Bits/(Pixel*Frame) : 0.263
+ ~" g5 O- U- L- F  R8 h  D7 `8 ?- iStream size : 7.35 GiB (85%)
0 Y! i, H4 G: F+ M0 x" s: Z" b6 {Writing library : x264 core 142 r2431 ac76440
; S% {& V7 \& D' g0 {: h$ A& dEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9896 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
1 O6 g5 B% U/ f* w2 \7 M2 zLanguage : English/ p' q7 G5 y. W* @+ p4 h
Default : Yes( z$ d% d. s& h; w
Forced : No1 F2 S  q. G* y6 s
8 l2 v0 W, s9 s
Audio& J% }7 G2 [, L# _, a2 k
ID : 2
5 a/ M# C: \/ r$ S! n8 |( n1 VFormat : DTS
/ R* d' g& H3 b' s% K& i3 xFormat/Info : Digital Theater Systems
. a7 e/ J5 f" _# f. Y" |1 ?Codec ID : A_DTS  ~. m( }8 R0 [' F
Duration : 1 h 48 min/ ~6 r1 T& H4 ]! c
Bit rate mode : Constant5 B" |# ^4 z4 X' ?4 n. q: H- `
Bit rate : 1 509 kb/s# T6 t* K" [: H: a  e* a
Channel(s) : 6 channels* C7 E; w9 |, M# y4 B
Channel layout : C L R Ls Rs LFE/ [5 P+ K5 |! s, P, e
Sampling rate : 48.0 kHz5 @* e/ J: z5 X) v! ?2 @8 u5 `2 P
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)7 b+ K/ L" o3 N$ u5 i
Bit depth : 24 bits& }% _" g+ h/ y  V4 O' _% R6 ^
Compression mode : Lossy+ P( z0 d/ C$ Z5 h' _3 k! O* x0 L
Stream size : 1.15 GiB (13%)
# Q/ W9 w, X! K( ZLanguage : English0 m. _( t7 z5 F, R- c1 G
Default : Yes/ d0 {% K) W( M. m4 k3 h1 b
Forced : No2 j$ @, o. s. {
1 f. I" X2 P8 @5 U
Menu
+ U& f; o  T7 d1 q' g00:00:00.000 : en:Logos / Opening Credits# d2 S) Q: L+ J* w
00:00:42.668 : en:Prologue
5 ^+ w5 y  G8 V  b1 c% H& Q00:06:22.173 : en:Chapter One: Grief
9 ^8 Y' K' l# [* W6 z$ c# Y, {0 I3 u8 _00:12:11.522 : en:"I Want to Die Too"5 }' `5 q) L" Z/ s4 S
00:17:42.687 : en:The Anxiety Phase" i2 V' B5 d) V. O& @' w
00:22:11.205 : en:List of Fears
2 j5 ~3 R; n  w/ d  e0 X: Y. e00:27:52.546 : en:"Imagine You're at Eden"
; ^3 \, M0 [+ u( Y0 d00:34:00.330 : en:In the Woods! }. ?4 F7 m" d6 u
00:37:54.105 : en:Chapter Two: Pain (Chaos Reigns)8 X' b+ V: Q& t  R. O  X2 i
00:44:08.813 : en:An Exercise- i. a0 M3 B7 O; Z- k0 d
00:47:52.787 : en:"I Heard a Sound"
8 a( u: b) y. v% M1 Y  a3 G00:51:52.234 : en:"Nature is Satan's Church"" Q3 R1 @4 z  E2 `6 S) k
00:56:27.926 : en:Cured7 `6 s- O  P' Q$ Y. n
01:00:58.113 : en:Chapter Three: Despair (Gynocide)5 e7 C0 r2 b7 N
01:04:44.172 : en:A Nature Within
) a$ a. [# \7 a* j' T3 u* k01:08:30.273 : en:"Hit Me, Please"
+ I' @8 `4 A3 [01:11:08.973 : en:"You're Leaving Me!"4 N0 z0 q/ w% Q+ \' G3 C, _
01:18:31.415 : en:Fight0 `% ?5 J; B5 y& S
01:26:52.124 : en:Chapter Four: The Three Beggars
/ H4 P6 \8 g* e' B4 m6 H% k( F01:35:09.621 : en:Flight. E: }' i, ]  Q1 j2 `. u) j, B
01:40:12.089 : en:Epilogue( t9 Z7 e8 A9 p# ~
01:42:59.048 : en:End Credits
3 }- d1 c' {7 m# X! n; t+ [8 f
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1658

回帖

6167

积分

Sponsor

金币
239 枚
体力
2694 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-3-22 10:04:18 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
0 F# ?3 @* E; j1 w2 @7 n- K+ `After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!  ~4 j& ~, a6 y  i7 ?

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-5-29 13:51

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表