BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 119|回复: 10
收起左侧

[蓝光原盘] 掠食城市 [REMUX原盘 内封中字] Mortal Engines 2018 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 37.91GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10563 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2019-3-7 19:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg # q. T8 H  _; j8 M- C* E

: B; K! F% `+ Z& I3 D  B7 ]; x' z. C
8 I0 {; q7 u% Q◎译 名 掠食城市/移动城市:致命引擎(港/台)/牵引城市/致命引擎/掠食城市:致命引擎2 `  T2 X) a; Y1 J! j  E' B
◎片 名 Mortal Engines
# @' C3 C' H8 I4 z/ {! _◎年 代 2018
* g) ~1 w0 k1 I◎国 家 美国/新西兰9 \; z' W- t' r- I6 w) M
◎类 别 动作/科幻/冒险
: w2 J5 Y0 x% X' `% _8 Z( u9 z  q◎语 言 英语7 a0 L. ~8 B8 A; \, @! U' B; ~6 c
◎上映日期 2019-01-18(中国大陆)/2018-12-14(美国)/ V4 z" F& a3 @' f( n
◎IMDb评分  6.2/10 from 47,132 users) Q0 Z. z9 I% S5 x
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1571234/  b; J3 ?, L2 h$ \
◎豆瓣评分 6.5/10 from 30,927 users
) T" T/ i6 E* A4 J' d◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/4221462/
; d$ n" Q( Z) s; J; i& O9 {* c◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
0 ]' I  x4 S4 f; s  E& i6 v& j◎视频尺寸 1920 x 1080
3 E& Q# K; Q; ]: [% N◎文件大小 1DVD 37.91 GiB
9 [4 E& t9 r( E' n  T- B2 \◎片 长 2 h 8 min2 W5 \5 Q' s3 c3 v3 |, H4 Y6 Y0 H
◎导 演 克里斯蒂安·瑞沃斯 Christian Rivers
: G' d& v; l- T4 k8 N◎编 剧 弗兰·威尔士 Fran Walsh
5 {7 {8 |4 L  q. W6 u; h     菲利帕·鲍恩斯 Philippa Boyens3 _  d& Z9 O2 J, h
     彼得·杰克逊 Peter Jackson
  ^! h  U' @/ ^) f+ ]! s% g( X     菲利普·里夫 Philip Reeve
* {0 Z# p! {! c$ Y◎主 演 海拉·西尔玛 Hera Hilmar
- I9 o0 v7 I1 v     雨果·维文 Hugo Weaving' z  {! J8 L; K# Y
     金吉 Jihae/ h% w2 n- M  s
     罗伯特·席安 Robert Sheehan' P5 f$ W) N/ i# B. t2 s4 U
     莱拉·乔治 Leila George# z( Y% T. t" b) O
     史蒂芬·朗 Stephen Lang6 Q7 d6 K/ {! ~; g
     弗兰基·亚当斯 Frankie Adams
4 P) u. q6 x! l+ ^* M     凯伦·皮斯托里斯 Caren Pistorius
$ N1 h8 X8 i, O! p8 j  @     科林·萨蒙 Colin Salmon
6 V2 v) e" i  }# _- b     安德鲁斯·李斯 Andrew Lees& t" K! Q; g0 X0 y& K- Q
     莎拉·慕恩 Sarah Munn
- w: {7 L7 I& }  a! Q; r1 n     罗南·拉夫特瑞 Ronan Raftery
0 K2 k3 ]  o# E, \$ p/ Q7 @     乔尔·托贝克 Joel Tobeck
+ b8 a4 J0 Y3 W. F( U5 U0 h) U     帕特里克·麦拉海德 Patrick Malahide
% A: t( j# `8 H6 D% r     史蒂芬·乌瑞 Stephen Ure" {7 S  H: A$ ^2 r+ L# S& n: t1 k5 }
     马尼克·古纳拉塔尼 Menik Gooneratne
, }* O/ w) m8 F. c! h, f! d: A     菲利普·里夫 Philip Reeve3 j; o# ^6 o/ {* V/ Z. c
     纳撒尼尔·利斯 Nathaniel Lees
9 e7 [% ~$ ?1 N/ ]+ O# j7 i% A     雷吉-让·佩吉 Regé-Jean Page
3 C5 ?; i0 G! v. m9 T# `     卡卢姆·吉廷斯 Calum Gittins: O* C. N, h# Z6 {0 m2 D3 h9 o9 U
     安佑森 Yoson An
  g) A# u. q9 f     马克·哈德洛 Mark Hadlow6 m3 o6 \- S" V" E
     马克米钦森 Mark Mitchinson' c0 s2 V8 j- q# B
     索菲·考克斯 Sophie Cox
/ t7 T4 o- }( \0 b( @     莎拉·皮尔斯 Sarah Peirse
9 I6 v/ M6 a1 |% r     奇·陈 Kee Chan
% Z! x% U/ F1 T" M( o( f1 Z     约瑟夫·米卡-亨特 Joseph Mika-Hunt* ]( F! m" q* c0 ^' J
     特里·诺瑞斯 Terry Norris$ I" J; s" U$ |* O: z7 R* y+ G
     安龙·杰克森 Aaron Jackson  Z2 w, e9 r3 j4 h
     梅根·爱德华兹 Megan Edwards
  I2 r' E5 k! O. Y6 t     尼克·布雷克 Nick Blake
: @, S+ d3 r$ l$ y1 j+ E! M' e     玛丽亚·沃克 Maria Walker( r$ P4 U, r& L) J* v5 i
     阿曼·韦弗 Amand Weaver
' B) G& ~3 r' C. R/ G: y: t     玛德琳·亚当斯 Madeleine Adams
# M+ g+ L% v( w/ D) C$ K( s" C     马丁·郭 Martin Kwok
2 Y2 ?! B) Q3 J, p. N' V     罗德尼·库克 Rodney Cook* Z8 ~" O6 |. I0 L. w

3 ]: G* b0 w% A◎简 介     5 E  c5 K; l+ J& G( J4 \

& G, \  B* ?! Y6 t3 r6 q. h0 v( q  In a post-apocalyptic world where cities ride on wheels and consume each other to survive, two people meet in London and try to stop a conspiracy. - W5 z1 w, C+ d

$ L% I' A8 C2 ~7 v  一次灾难性事件毁灭了文明,数千年后,人类已经适应,并进化出了新的生存方式。如今,巨大的移动城市在地球上漫步,无情地吞噬着小牵引城镇。汤姆·纳茨沃西(罗伯特·席安饰),来自大牵引城市伦敦的低层,在遭遇了危险逃犯海特·肖(海拉·希尔莫饰)后,不得不开始为生存而奋战。两个截然相反,本不该相遇的人,却意外结盟,他们注定将改变未来。
! z! o' a7 b+ F6 D# N/ o
3 F) |" X& f$ R5 w# ?" p% c  Many years after the "Sixty Minute War," cities survive a now desolate Earth by moving around on giant wheels attacking and devouring smaller towns to replenish their resources.
* L# D; A4 J6 \4 g3 Q/ F/ b! e0 ~; D
◎获奖情况 , @# I2 K) P* |- `: d1 ^

- K2 I6 ~8 C7 p5 \- ^' q( D 第17届美国视觉效果协会奖 (2019): p6 Z+ V; j% j& y, y
 最佳电影模型(提名)
3 O6 H$ }; h( y! L
Video3 ^% g/ l0 e3 W9 s. A1 `! F0 C
ID : 1
  g3 Z( B3 E2 L3 vFormat : AVC. i. D: M4 `( G0 q; X4 `0 ~3 f+ ^
Format/Info : Advanced Video Codec6 w- T" \/ L) |% [) s7 C! E
Format profile : High@L4.1; P0 V  K) L2 i" Y# l( u
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames& b5 V* q+ _8 C9 G& G- L/ U  y3 z# |
Format settings, CABAC : Yes" D) \5 x* l0 [. c  v. T( N5 }9 B- [
Format settings, ReFrames : 2 frames& H# j& Y0 p' a( U
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC& z. G  @7 E& z$ Z
Duration : 2 h 8 min( r9 |" k0 U) I7 K+ I. ?
Bit rate mode : Variable
4 j% P9 M  l: z" t( }1 o+ ABit rate : 29.9 Mb/s
) |; ~7 f% [- FWidth : 1 920 pixels/ T4 I+ m; k' w; A  h
Height : 1 080 pixels/ \4 u$ z0 h) t/ a7 R
Display aspect ratio : 16:9
! B) {  h* M' m2 M1 wFrame rate mode : Constant
: X9 ?7 m  G3 jFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
' x, {7 z) t6 u9 h4 S8 yColor space : YUV, P, m" M9 |% J" [
Chroma subsampling : 4:2:0
" z* M) O. A! O0 ^' w6 k! DBit depth : 8 bits
, z. V# `) d8 fScan type : Progressive
$ b. B' U2 p0 ]/ t0 ?9 v* K: n3 @, X$ C1 `Bits/(Pixel*Frame) : 0.601$ k: a  D/ e, ?9 k2 ]. }0 G  @
Stream size : 26.8 GiB (71%)6 ?5 ~3 R7 \) G) J$ P# Z& m
Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT' Y8 \3 j+ Q! K( K# M& m% F7 e
Language : English2 Q3 d- i0 Z5 P! O
Default : No! T5 u6 y6 Y; D1 h
Forced : No
; p2 {4 F2 t9 Z5 H; A) {7 P* \& j! ~' }& b  G; S, t* ]0 t
Audio #1
4 A# ?* y! X3 n" {ID : 2
* f: O3 x0 C! Q. ?% c! M" }Format : MLP FBA 16-ch3 i' p2 }/ \9 x) f
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
9 b" l6 r/ c8 HCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
1 S* O1 i$ o# t" I; h" z9 }Codec ID : A_TRUEHD
4 \. `9 T9 }- tDuration : 2 h 8 min* R$ E* L1 e6 [' \
Bit rate mode : Variable
+ e3 k, N/ m) R) gBit rate : 4 519 kb/s
+ Z1 @' d4 R& L0 qMaximum bit rate : 7 425 kb/s
7 K$ D1 }) U9 g" dChannel(s) : 8 channels
! ^. A# P3 E$ I% R: x' ]Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
" S6 U% ~6 M, |+ ^+ ySampling rate : 48.0 kHz
% ^( Q' F5 q7 O: w& K: n2 QFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)8 C0 Y* ~, G. v# l1 E6 M
Compression mode : Lossless
( O2 |& n9 z3 ZStream size : 4.05 GiB (11%)9 K" `& z" F# u0 {' }% s' A1 X
Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT+ b5 m! @/ X4 W- b  O
Language : English
5 m0 v% Z% J. I% E! E& ADefault : Yes
) v, \6 f; P" F4 EForced : No5 b# s/ M" }8 K$ I/ e: b, t! h9 k6 @
Number of dynamic objects : 11
) C4 c& u! u) o0 ^6 e: xBed channel count : 1 channel
( D+ I. C* z* Z$ @Bed channel configuration : LFE( R% I' L; |! Q1 `  N
! r) i6 G2 |- L' Q. j
Audio #2
# c9 X4 n3 E0 EID : 3
3 A# K- ?/ a0 G$ o- EFormat : DTS XLL
3 I7 X' t$ F  o9 [: UFormat/Info : Digital Theater Systems; n7 l  I  A3 u# a# B" q: J+ u  h
Commercial name : DTS-HD Master Audio9 r7 R" }9 p+ ?% ]( C/ b
Codec ID : A_DTS; f( R6 r% ?. L2 \, D
Duration : 2 h 8 min- V7 W# Z0 J. z1 }7 _% ?
Bit rate mode : Variable
. O3 J7 Z4 E3 B$ y9 i) H0 @Bit rate : 4 393 kb/s
! O" W/ @5 C, _) J5 jChannel(s) : 8 channels
& j1 g0 v: _4 W& A0 k: DChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
& t; D( m" ]3 M, i. H$ N/ f8 E/ @' ~Sampling rate : 48.0 kHz2 @# ^# v; x: c0 ^9 g
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)) r# N2 e) ]3 Y, I
Bit depth : 24 bits& l- U$ U4 A) J. i& [: O- ~2 g; W
Compression mode : Lossless1 Q  {' D8 m7 t( k" f
Stream size : 3.94 GiB (10%)! K) v, T% Y7 ~' f0 j% t$ ~
Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT# r) S' Z, P4 C1 W7 g
Language : English
0 w) \- R2 x. C) [! [' U/ oDefault : No
# ]" u# }/ v0 F) JForced : No' m" m! f+ _# c4 f
3 Q3 S' x6 |2 a  x+ Y: Y
Audio #3% w& |0 B9 z+ |& d
ID : 4
9 j' _$ K/ O- M7 iFormat : AC-3) ^% M/ H2 Z: ]1 x! `6 S* w
Format/Info : Audio Coding 3" U7 {  ?) ?% L) c
Commercial name : Dolby Digital4 T  U7 w! S8 V
Codec ID : A_AC3# \9 z6 S3 w) g  X/ R; R, A
Duration : 2 h 8 min
+ W: x: |8 i# x9 [* NBit rate mode : Constant
# t9 J. s; d( y& C* HBit rate : 448 kb/s
6 ?- A1 N' Z! X' w# LChannel(s) : 6 channels
' B" A4 X. o2 j1 U6 dChannel layout : L R C LFE Ls Rs" g# M" `% A. b
Sampling rate : 48.0 kHz9 n- o) `" h; q* u% ]& o8 R
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)9 q% I$ V3 \0 s
Bit depth : 16 bits
( t; a. q3 {' h6 R& `Compression mode : Lossy" q, i- L; r2 N5 T
Stream size : 411 MiB (1%)
- A* v" J7 a( R+ f" `2 gTitle : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT+ q. j# m# K& L: V- i% ^
Language : English
) L* H* ]6 [1 T$ ]; xService kind : Complete Main
4 ~7 I: K/ m6 ]/ ~9 q+ i5 iDefault : No
9 o7 R% U% @# w# M0 WForced : No
# \$ ~2 f9 I0 ]. A' l1 P; i
9 y8 |& b3 N( }" r! }  B% X" WAudio #4
- k9 q/ f0 T+ b" B; b, rID : 55 V8 J  m" w4 C# W8 s( w# x6 _
Format : E-AC-3
) S. C& H- e/ l' g4 jFormat/Info : Enhanced AC-37 i0 V3 g. Y/ S. A) D
Commercial name : Dolby Digital Plus/ c4 T- w  D6 O  h; A/ M
Format profile : Blu-ray Disc
' S; e9 ]8 D( zCodec ID : A_EAC3
! j8 o* U) {% mDuration : 2 h 8 min
' }8 e* {+ @; a2 w6 oBit rate mode : Constant0 ~# w/ O3 g8 I
Bit rate : 768 kb/s; B/ T9 O; |6 V
Channel(s) : 8 channels
1 R' `/ x8 V& ZChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
. A# V* r& H9 W6 {3 t" ]9 dSampling rate : 48.0 kHz2 \4 M' p9 U; t- o, F5 d2 T! }
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 U0 Y+ y1 a4 s8 Z3 s8 m1 sCompression mode : Lossy
! T2 {! ~4 n5 S' B0 V9 l" bStream size : 705 MiB (2%)* r+ H" F: Y% b6 w" x' x$ e
Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
0 k! j% `7 o6 H8 Z1 l1 m- f9 d2 KLanguage : Spanish% ?; \9 l# Q- ^7 z$ P+ |# U9 c
Service kind : Complete Main# a/ ?! V2 k3 l: u) w
Default : No9 z/ g$ e, C. T
Forced : No
, k7 K3 R3 P! @3 _. g  @, \9 l& v+ O8 p3 a: L: x) s: t& `5 v
Audio #5- j  ?  ]' F/ g( c9 {9 @+ r
ID : 6
  g; `- D" q4 }* _Format : AC-34 V* ]8 W/ x. Q$ N: P
Format/Info : Audio Coding 38 Y) X; q( |8 @
Commercial name : Dolby Digital- e  _% m# O$ z
Codec ID : A_AC3
. K  z! q) L# @" \4 UDuration : 2 h 8 min9 P# `$ C( k# k( r
Bit rate mode : Constant. l5 z1 A7 V- e0 i$ a4 B! w
Bit rate : 448 kb/s- S/ `% E9 T- W3 }
Channel(s) : 6 channels% X+ J3 s* r4 v' K( x
Channel layout : L R C LFE Ls Rs% {( e0 }0 }- E
Sampling rate : 48.0 kHz
6 C' y6 X- n/ e7 }8 PFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
* y% F& G0 d+ e5 {& @7 t  ?) }9 mBit depth : 16 bits
- t% o- j$ \/ sCompression mode : Lossy7 l$ l. v; l! q3 A- B  L$ L) l
Stream size : 411 MiB (1%)8 p2 H) a0 M7 K& }7 M
Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 x' a- D1 @# v
Language : Spanish
) Z$ W- T  X9 I2 ~* eService kind : Complete Main! \" b" ?) H. l0 L+ z
Default : No7 y% O; v) e+ _4 o- u) r- F
Forced : No
6 N% y; U/ h1 {2 l6 ?( C4 B8 N7 z0 v# k! M8 x) g& g
Audio #6
  N4 s4 W( `. Y5 t$ eID : 7; f6 K6 M8 S8 Q  {
Format : E-AC-3& h/ X: o7 o2 n
Format/Info : Enhanced AC-3
* V3 ^, H" L  Y% @; l2 ~( yCommercial name : Dolby Digital Plus5 I4 b3 m4 \/ ^* k8 y
Format profile : Blu-ray Disc
0 p! P" i2 r; A* _7 j1 k6 ]Codec ID : A_EAC3
* Q. _+ @2 A4 `9 R* cDuration : 2 h 8 min
& Z8 s, G( [7 z, |! |# MBit rate mode : Constant0 h2 d# ^. t4 a1 c  I
Bit rate : 768 kb/s
* r7 B+ |% v+ GChannel(s) : 8 channels
5 d8 O, v" T. G& RChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb/ n  h0 {, X) m
Sampling rate : 48.0 kHz
7 \. a4 T! {7 G0 t) o& tFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
- N5 `- w) @, Y8 h3 y' |/ m: g2 TCompression mode : Lossy& _+ R3 z; X4 m7 s6 f+ {
Stream size : 705 MiB (2%)
& |2 P9 H0 a  p% ZTitle : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT8 b( O* d+ o6 F" R+ R8 H
Language : French
& W. l! y  I7 V8 |3 ?! b! O& p) Y7 A0 UService kind : Complete Main# A5 F9 W0 j" [8 w  W0 l! ^4 q
Default : No$ `8 I! I1 s0 `3 C' p
Forced : No
% Y2 w. Q# P9 B7 y3 Z; b8 t$ |3 s6 b* z8 l
Audio #7
" B- Q6 x: j) ~& z) l$ E- g, j; BID : 84 Y' S& ^6 d/ L8 i8 k& S) a' d
Format : AC-39 a( H+ V8 ~, A0 N
Format/Info : Audio Coding 3
4 ^0 B* {' S5 _. o$ JCommercial name : Dolby Digital
. ?" y% T( O' w# t( XCodec ID : A_AC3
( U) }" r' L2 M1 ~/ dDuration : 2 h 8 min
  o5 P% j% \$ Q: m- _1 oBit rate mode : Constant& A) b4 s' w& q* Q
Bit rate : 448 kb/s
; K( }9 ^1 w- Z8 c% `Channel(s) : 6 channels/ u$ f/ ?" [- L
Channel layout : L R C LFE Ls Rs7 j/ f. i. E7 o7 u. O2 I0 n
Sampling rate : 48.0 kHz
1 a: u- o5 ^0 pFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 H  o9 T6 C" r6 H8 A8 M5 h9 E
Bit depth : 16 bits7 W0 M6 A7 W4 c* J& u7 c3 I. X8 s
Compression mode : Lossy
- s# X' U4 c: |# g; H* R# |Stream size : 411 MiB (1%)
0 N% j3 J0 h$ y4 w4 U8 }Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT$ J& @% n7 I$ o  w* j# @
Language : French/ L  d! M) K" Y  a6 V4 x  ^
Service kind : Complete Main' K3 T8 N/ I: k& R+ i7 T
Default : No. R6 \- B: e' h5 S" s
Forced : No
& Z1 `0 G, c+ g& w: `+ f/ H9 |7 u) \/ `3 C$ r) N  z" {
Audio #8
. y" X2 Q' |4 a) p( oID : 9
& J; I$ x) S' E& O* ?1 eFormat : AC-39 R2 v- v+ i$ J9 U
Format/Info : Audio Coding 3, E- Z/ ^% c/ e' D: p
Commercial name : Dolby Digital
) ?# N9 E! F& x- Y0 ^Codec ID : A_AC3& b( ]' T+ _5 N( v1 G
Duration : 2 h 8 min
5 w" [/ s3 }( S3 ?: ~* OBit rate mode : Constant6 W% N5 _3 p- ^5 W
Bit rate : 192 kb/s
- R% S) ^% v8 F# _. ^/ S6 z) wChannel(s) : 2 channels* Z6 T- |9 m6 x% T% W5 @
Channel layout : L R: i: ~* ]( V( j* K! L8 T
Sampling rate : 48.0 kHz
. k- v7 i; [, ~  e4 }  A+ V$ fFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): B: z+ ^; x8 e& E6 K7 y4 B+ l
Bit depth : 16 bits2 T$ f% N) V% z4 Z% K1 [/ |
Compression mode : Lossy
1 ]/ H' L8 W7 O2 G0 \Stream size : 176 MiB (0%)
9 x# g, U( w: x6 N0 jTitle : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
; E8 L( C7 U4 ]: n) c( ?Language : English
9 j' q5 q" J- \) X( NService kind : Complete Main
3 u. W2 R8 u3 d% u7 E/ z/ |3 H  e- Y7 XDefault : No
. [5 r; n2 ~+ x6 \; n: _% K% UForced : No0 f% A2 u2 j7 A( M9 W
0 r% O2 }" Q5 B4 Q8 k' l% I
Audio #9
3 S5 |2 w6 a+ ~: dID : 101 L0 p" _* s& M6 l5 d. Q: G; @0 }
Format : AC-36 }- Z' X5 |" d
Format/Info : Audio Coding 3" a& I& {2 y5 U# c
Commercial name : Dolby Digital1 ^3 v! R7 M' |1 w1 y
Codec ID : A_AC32 a4 N4 S' s" Z+ k  w- h
Duration : 2 h 8 min
+ l* |0 S" }! XBit rate mode : Constant! O1 t5 o; R& `8 V6 `/ ~
Bit rate : 192 kb/s
3 Y% n& T8 X: o7 g! j/ O( \Channel(s) : 2 channels0 G3 u( l9 e1 m& x  D4 `
Channel layout : L R4 U5 X  M5 l3 }7 r( D6 @
Sampling rate : 48.0 kHz
* f& _( _5 q9 x0 sFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
- a% T" }+ Y/ [& K9 b- ]8 o4 XBit depth : 16 bits  |. L9 m# j. i2 k! g9 E
Compression mode : Lossy
3 g# g) |5 L* l2 p/ n+ mStream size : 176 MiB (0%)5 a  f( S; R- D7 W7 d
Title : Mortal Engines.2018.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; i# @: v% e# |4 ]/ J" o  A8 s
Language : English& f$ c' v  K* A/ M( _
Service kind : Complete Main$ r! K, A: `8 [8 r. o4 ^0 d8 `% Z( ]
Default : No5 v& H: a  o! A) s, v8 e
Forced : No6 m5 v  z5 F) M/ P, p7 t  {
# w3 C: V5 f5 a# }% ~7 B
Text #1+ U# b* M5 o6 z3 V- p7 _
ID : 11
' A4 q/ Y$ u; R. i9 M5 \. hFormat : UTF-8
1 C1 |6 Z+ Z1 N* `; z/ p6 hCodec ID : S_TEXT/UTF8+ P7 i# }) d$ `5 V5 e
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 R4 W5 a1 R5 [4 n) N
Duration : 1 h 57 min: V  S/ j! s/ h5 E2 a! z& i
Bit rate : 38 b/s) Y" }+ `: \/ y9 L
Count of elements : 1074
' k4 o8 c2 z' K) a3 u) J; ^  oStream size : 33.4 KiB (0%)
: M9 b: S9 K1 V* G" e% ^6 sTitle : English-SRT& w' B4 [  |- a
Language : English/ o( M% ?8 G0 h) b+ p, F' _
Default : Yes
8 {8 H7 y  A/ C( B9 mForced : No
( K; W) R/ F' w; T) F) o! V
( G( P# v" Z- @Text #2* }& A2 p) }: j, \- _; z
ID : 12+ r. _7 }0 L) i9 q
Format : PGS! g1 Q) q1 u1 {, {! M5 G' P, v: s2 b
Muxing mode : zlib) d) _. v, z5 R4 s0 Z
Codec ID : S_HDMV/PGS2 h1 H2 F8 ^  h6 M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, l0 \# x$ a1 H" Z& B
Duration : 1 h 57 min, {6 l, e9 I: s" e+ I2 s. m
Bit rate : 32.9 kb/s# {6 j  }$ I2 u- w
Count of elements : 2986
& a4 H' u* Q6 Y. d! K5 AStream size : 27.7 MiB (0%)
1 O% P( R, [, b% m6 \. ?* YTitle : English-PGS
6 h  C  J1 n6 W. ^* q7 G* }  MLanguage : English. Z, g: M) W2 \
Default : No2 `+ W1 Z/ m6 ~' H/ U8 l
Forced : No& o7 w3 \: f" S$ m
9 F  X2 g9 ^9 P2 R8 Y) ~3 w/ L5 j, v$ Y& e
Text #3) u$ m2 V+ G) @! E
ID : 13
6 h) E) x6 K' R" n) k: E4 rFormat : PGS
. U: r2 I% ~; Q: ^4 ~4 I# K6 x* KMuxing mode : zlib. c' v! S* e) |' j
Codec ID : S_HDMV/PGS
. |. T$ u$ y! o5 NCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- ^% d. h  V( ?  `" A4 d* U$ UDuration : 2 h 7 min
5 C) ?  E7 X/ G. sBit rate : 23.3 kb/s, c  c# r. b7 p# t6 `
Count of elements : 24863 I/ W1 Q4 |6 Y# O* R- }2 b
Stream size : 21.3 MiB (0%)% ]7 o" i/ ~3 }. i  ~& V! @$ f
Title : Spanish-PGS
* C* O' y) e/ |# T" V! ?( U6 HLanguage : Spanish! F' p2 P! |' B" I4 U: }
Default : No+ G% Q; Y7 o# Y' U( Q/ {; I
Forced : No- B$ s. Z9 Z/ ?
0 X8 r0 [- W1 n6 R$ l+ B, V$ u
Text #4
& m5 X! J, B7 H+ }ID : 14+ c, `+ n  v& y
Format : PGS
! ^$ t$ x" C8 ?0 u7 hMuxing mode : zlib
+ ~, Q1 D4 }! J" d( oCodec ID : S_HDMV/PGS$ ^) X- e8 t( T9 L7 e+ s
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 g" x$ g: V( S
Duration : 2 h 7 min
9 a1 L3 r+ P7 N3 l3 R; _% _; mBit rate : 21.9 kb/s
0 i; C3 G  j6 t/ d' Z3 U7 h- y: OCount of elements : 2162/ O& P( s/ D/ ~& t6 i' M, {  N
Stream size : 20.1 MiB (0%)3 u* V+ p. H' N8 h/ w
Title : French-PGS
( H6 i5 I7 u; K0 j$ H4 mLanguage : French
1 m2 {$ O% J3 U8 b' R5 S( L6 PDefault : No
+ e8 B4 A3 X) ]6 zForced : No
4 h, |+ l; P- O- N6 F/ E* C! ~2 ^( f) ~+ u
Text #5# R8 B/ u3 g* N( F/ U" r% N
ID : 15
7 Q/ X6 y; k/ N8 Q1 K$ g  gFormat : PGS, L4 R9 @7 A5 _" C' k# c
Muxing mode : zlib- U# L2 }. e& g
Codec ID : S_HDMV/PGS
; |5 V( S: r$ q, G) {1 O' U' sCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% @  B, Q7 V  q# q, x3 bDuration : 2 h 2 min, b! T* O# f% `/ @" B
Bit rate : 549 b/s
" j, s% u9 f9 Y( O3 r; HCount of elements : 44
9 F7 k) h- M( o: ^2 r; N: i5 \$ F0 UStream size : 491 KiB (0%)/ l; B" s6 X& v% G; w) Y
Title : Spanish-FORCED-PGS0 V( A, |6 `& P: H  Y
Language : Spanish1 l3 @, O4 z. t- G/ q! G
Default : No
% C, j' n- X+ n6 l# ]Forced : No
) L4 H! e# z! I9 J  P; E( A5 U1 E; v7 r
Text #6
0 X) l" v% S9 S# v) R& ^$ |) b% M* l# J# UID : 166 k$ A1 i9 `: p& o  w
Format : PGS  {. i3 Z* q0 A- {) e
Muxing mode : zlib
) t% ^% y- [; F5 o" ?3 z3 bCodec ID : S_HDMV/PGS# k, B% z% B# p; X2 c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, n0 d; A$ Z/ s* F
Duration : 2 h 2 min
4 P+ V' R- U* V- s% N0 j1 v8 }8 P/ dBit rate : 416 b/s
* _3 D! O0 [9 V" e( VCount of elements : 369 K1 d$ Q1 ?! m1 d
Stream size : 372 KiB (0%); _7 h; w3 Y! h# X( f( ^
Title : French-FORCED-PGS& ?0 ?' ]* Y" j7 u, ?
Language : French
3 R7 |$ V3 M- p. b; ~Default : No
  E3 }+ {1 _" j: \4 L" NForced : No
4 q9 _! D8 f: X* ?. J8 g3 X
8 a( F5 [3 s+ V! D$ h7 K4 wText #7
* N- }& A2 ?/ a) sID : 17
& G1 W8 s& J& C$ m6 a  C' @* pFormat : PGS7 U* S3 o0 h& Z* A
Muxing mode : zlib
$ M+ b, t5 N1 \2 s1 xCodec ID : S_HDMV/PGS' V. k. H6 c& B7 y/ }! q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. Y9 F5 e* c1 W7 n' s0 P
Duration : 2 h 0 min
8 n; I4 z  `( R+ J) j. IBit rate : 47.3 kb/s2 O% V6 n; m) L: \
Count of elements : 3459
" b! b' E+ c% c- t* x. QStream size : 40.7 MiB (0%)& K2 C+ C& X( ?, m* o, P0 K
Title : Chinese-PGS
2 n+ Y8 F; o" ?1 ~& g( tLanguage : Chinese
2 O/ H0 ~- V: P1 {Default : No
) v1 x" s7 y$ P$ m- `Forced : No; H8 I9 D$ x" @, Z% f+ \# @! X
5 D! l, f; P: C
Text #8
, H0 h3 E' O+ CID : 18  B- O8 z6 X, Z0 a3 Y
Format : PGS
9 I* T6 j) Q  {: R# |0 s% o5 dMuxing mode : zlib$ L( l$ d  A0 ?7 I7 w
Codec ID : S_HDMV/PGS' ?& \" U6 m$ O2 p
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 C; p  u) @* Z+ H, s& vDuration : 2 h 0 min. T" k2 z& ?9 b# n, z
Bit rate : 50.6 kb/s
% X$ V7 o* @: cCount of elements : 3459
/ R& a; f- X: u, R; u  r/ LStream size : 43.5 MiB (0%)  E; }  J6 x1 v4 q) }+ D0 Q
Title : Chinese-PGS1 y5 p0 Z) n( N# ^* @( l
Language : Chinese- C5 J. @! K& [! K% X+ o
Default : No7 u" _2 J, W* `7 t) J% [5 p
Forced : No
0 W- A+ F: ]8 M" `/ o1 R" b! k! m, _  l
Text #9
; P! h2 L6 P& \/ R3 h- s; y" h8 SID : 19; D" S0 i5 B6 `$ a6 S
Format : PGS
) D/ r! Z5 b7 N. t) S2 hMuxing mode : zlib
$ L9 t. d2 |% T: GCodec ID : S_HDMV/PGS
; j6 B, H6 S' F0 c% S" rCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 Q* _7 V+ h9 m' ~" Q2 |
Duration : 2 h 0 min, C  s$ l7 ^# u' J9 D
Bit rate : 64.3 kb/s
- k% r, u% d8 B  r8 Q  zCount of elements : 3462" c8 S8 {* H& x. x5 @) ]" ?- m
Stream size : 55.3 MiB (0%)
# H  Z" X% c3 i( D, u8 QTitle : Chinese-PGS. _" B8 a3 b% ]- L
Language : Chinese
4 w# I, a- O: {9 M- z/ ^* [/ [Default : No2 `% R+ K, u1 B
Forced : No
. B( X  r! U) ?$ [1 L9 H8 `7 `6 {6 _( k' d# I/ Y, ~
Text #10
+ \  Z. W- i4 Q* L% I$ C( F5 \ID : 20: Q+ F" {# I8 ~0 z- @% M! G
Format : PGS
% F6 f$ s- J2 Z( \' HMuxing mode : zlib
! N  D/ P/ ~! m* i/ w  w) O. w/ eCodec ID : S_HDMV/PGS% P) @* T5 w: [9 {" d/ |8 b
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" b' Z9 w4 I! m6 a/ s- sDuration : 2 h 0 min( ^9 ]4 T& x! S, h: L3 p, e# s
Bit rate : 67.2 kb/s
  V5 K* k" `7 I2 i: k. \Count of elements : 3462( f4 [+ R" }& x
Stream size : 57.8 MiB (0%)' W* \8 d1 F/ t7 u* I
Title : Chinese-PGS1 O7 A5 P8 W' j9 b/ E5 Y1 n! ^9 O
Language : Chinese) C: Z  C/ z6 P$ F4 u
Default : No
  S' }, Z8 g7 U4 s5 k+ r' ^Forced : No
: v( X/ G, \& M# M1 j' b& k
  n% z9 f5 V, E& lMenu7 q; W8 D0 H' u7 E  j  y
00:00:00.000 : en:Chapter 011 p  f" A% K" N: S3 l
00:09:24.397 : en:Chapter 02" p" @& ?+ C$ j* ~
00:16:13.180 : en:Chapter 03
6 @8 m1 t! v; O, P00:24:20.250 : en:Chapter 04
4 _5 W2 U6 U  q' f. k) X00:31:24.591 : en:Chapter 057 L) Z( I% l" {9 _+ }; G: e
00:35:52.692 : en:Chapter 06; B$ h4 |1 A5 M3 R8 i0 f
00:41:27.818 : en:Chapter 07( {+ `2 U! [, O$ H3 V- k
00:44:53.565 : en:Chapter 08, x: e4 v9 \5 D- ]
00:50:16.805 : en:Chapter 09: e+ N( p1 k" G7 X2 {
00:54:21.174 : en:Chapter 10) y+ W: Y1 M  J7 s* t7 u
01:00:51.397 : en:Chapter 11' x- q# `9 |! L0 j) q) V' u- j
01:07:12.069 : en:Chapter 12
4 B: Q  }3 J9 i7 H01:11:12.810 : en:Chapter 13
/ O: c6 J% x* p  p3 s, J, `+ E01:17:37.736 : en:Chapter 14
# x. c7 X: t* |0 I- m0 R0 ^01:25:25.453 : en:Chapter 15
$ h% w/ B$ M4 y+ B! R/ K& B  e01:33:30.396 : en:Chapter 16
% {8 l( P7 h' {8 {# u; B7 K01:39:28.545 : en:Chapter 173 N; s: e" H6 ?4 n) B! |+ j1 ~% O
01:47:58.263 : en:Chapter 187 W  k" w, q+ b; F( ?
01:52:11.558 : en:Chapter 19
% O4 O7 S) c: o01:58:33.523 : en:Chapter 20

" |# H2 t* L+ j7 b; m- \+ G: g( G. Z% D& ]8 e1 J9 X+ a
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

216

帖子

1740

积分

Sponsor

金币
353 枚
体力
948 点
win12511 发表于 2019-4-2 14:14:50 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!

0

主题

72

帖子

568

积分

Sponsor

金币
75 枚
体力
334 点
renz 发表于 2020-5-1 22:04:56 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。+ r& F/ B( |" l' @% m% C5 d/ |
Your resources, well, I am very satisfied!
+ q8 I1 s7 F+ b4 e

0

主题

488

帖子

2252

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
1305 点
QQ
七喜 发表于 2020-9-17 23:41:56 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
" x% S% l$ Q1 l( p  j: f5 \# v1 \bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
6 q" q# L7 n% o# c1 A9 J6 ^

64

主题

1499

帖子

5461

积分

Sponsor

金币
300 枚
体力
2071 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-20 22:10:24 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!' a" a& ^9 e4 g$ y# Z0 ]9 v' R$ ?: V
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!+ @# Y# E& [+ `; b
该会员没有 ...

0

主题

268

帖子

1411

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
833 点
sclzywxl 发表于 2020-9-23 09:51:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

0

主题

188

帖子

1004

积分

Sponsor

金币
151 枚
体力
490 点
2475017 发表于 2020-10-3 04:03:53 | 显示全部楼层
多谢师兄分享!1 N4 |9 S5 }( ?# _  Y
该会员没有 ...

0

主题

348

帖子

1183

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
439 点
QQ
dailin 发表于 2020-10-10 19:51:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!- P' G  j/ S2 n- `: k& H
Blu-ray movies Community: my favorite!! [9 J( q! z/ T7 w' ^
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
& |2 I2 M* z+ obluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
$ H. S- Y9 B" i0 T啥也不说了,楼主就是给力!6 K4 Q) n: u2 G% B4 x
Blu-ray movies Community: my favorite!2 J, j- X6 o  q# s

0

主题

348

帖子

1183

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
439 点
QQ
dailin 发表于 2020-10-10 19:55:59 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!* m5 j3 F  Q4 {, d) e4 f( }
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!& M/ n% d- f: E/ F/ x4 u

0

主题

348

帖子

1183

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
439 点
QQ
dailin 发表于 2020-10-10 19:58:33 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。7 e2 _% o6 d- ^- p  {8 y4 n
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
5 L5 X, |7 J5 N; f

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-26 15:38

快速回复 返回顶部 返回列表