BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 185|回复: 9
收起左侧

[蓝光原盘] 英雄 [REMUX导剪无损版] Hero 2002 DC CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 6.1-FGT 31.45GB

[复制链接]

7684

主题

172

回帖

7万

积分

Post Share

金币
454 枚
体力
24221 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2019-10-27 01:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A defense officer, Nameless, was summoned by the King of Qin regarding his success of terminating three warriors.
! V( L# K, U4 U4 R6 S
/ A$ z& h( }- `8 s/ Q( F 01.jpg
/ l% i0 Z; e: R% O6 p4 ?4 U$ R7 o7 h% A$ j& E* z+ I. n7 A3 |. d* N* y( u
: o6 B' R9 r. V* r  {" ]
1 w0 i0 D" J9 v3 B9 z7 F5 q) s
◎译 名 英雄
& n. P' N6 q* d* B2 H' u3 k+ c◎片 名 Hero
+ R, q! C8 ?2 R◎年 代 2002
! t# b/ K5 |- a3 `- Z' N◎产 地 中国大陆/中国香港
* M" F/ q8 M2 n5 M◎类 别 剧情/动作/武侠/古装
  n7 R, a( L% X3 O◎语 言 汉语普通话5 C+ w$ K. G8 j& F  [* a0 H
◎上映日期 2002-12-19(中国大陆/香港)- B0 @( I6 P& N7 F4 |6 q- f0 Z
◎IMDb评分  7.9/10 from 167,800 users1 v! c/ j6 p" J; ?1 _* }9 N  G
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0299977/: D1 q8 j/ A" [, `" v" c. b* `
◎豆瓣评分 7.3/10 from 196,287 users
$ C4 e5 a- Q& b$ U! f- x◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306123/" @5 I6 F; p3 e$ W6 u) `0 Y
◎文件格式 x264 + DTS
/ x1 }' Z7 ?3 U* n◎视频尺寸 1920 x 1080
% r$ o6 c+ S9 j% Z0 d: ]5 u◎文件大小 1DVD 31.45 GiB; {0 K4 j6 Q' P0 l+ f- s
◎片 长 1 h 49 min
) {: o. K7 F. q+ T◎导 演 张艺谋 Yimou Zhang1 Q/ Z( W3 [  S2 {* I
◎编 剧 李冯 Feng Li
, d# X* K# m4 [     张艺谋 Yimou Zhang
1 c! `+ w& S: [     王斌 Bin Wang$ q! k; J4 m4 D, E5 ]
◎主 演 李连杰 Jet Li* e+ F& t3 [& \3 j
     梁朝伟 Tony Leung Chiu Wai
9 n" @, Z  T3 |, C: v. r8 u     张曼玉 Maggie Cheung: R0 V2 ]  f8 r' y. g! K- ^
     章子怡 Ziyi Zhang5 U" A& q% A2 C5 W. c1 V/ h1 e
     陈道明 Daoming Chen; h1 I0 Z5 j! Y+ p
     甄子丹 Donnie Yen7 C( C$ T! o- @2 g0 i; Y

. C3 S3 R: \- ]# H5 x◎简 介   
9 g6 N: ^3 T# B2 S+ ?/ |3 G, W) d$ K8 A& T2 y
 战国末期,燕、赵、楚、韩、魏、齐、秦七雄并起,惟秦国最为强大,急欲吞并六国一统天下,秦王(陈道明)因此成为六国大敌,各地不同的刺秦故事一直在上演,其中赵国刺客残剑(梁朝伟)、飞雪(张曼玉)、如月(章子怡)、长空(甄子丹)因名震天下的高超剑术,令秦王十年里没睡过一个安稳觉。" M$ ~! g9 e8 r* p

! K+ F8 ~8 `, `; n+ p- d 某日闻得残剑等人已被名叫无名(李连杰)的秦国剑客杀死,秦王大喜急召其上殿相见,却也谨慎小心以防有诈,秦王和无名斗智斗勇的较量遂即展开。. S/ s& w: ]  ~% c- S3 R. R

# `$ q6 P0 [* j3 c$ V) e8 QFrom acclaimed Chinese director Zhang Yimou comes this film set during the 'warring states' period in Chinese history when the country was divided into seven kingdoms. A low–ranking sheriff comes to the court of the king of one of the most powerful regions to claim a prize for killing three legendary warriors – Broken Sword, Flying Snow and Sky. But just how much of what the sheriff says can be trusted?
2 W! ^3 J' `4 m" ]) G; j( t6 X/ O7 S, l% H9 d/ f) x2 b+ [

- g; c/ r; D( S1 _5 u1 G/ E' f% a, o7 J" Q0 T* v
8 ^& [! U- y2 q- g* ^( @3 z4 j# p
◎获奖情况  
9 L( c( J* ^$ f4 E& c0 ~0 c+ U9 f+ C8 i9 b! U7 e' l1 L
 第75届奥斯卡金像奖(2003)& o" V' I3 ?  c* @* x  P" J2 I; l) ]! D
 最佳外语片(提名) 张艺谋
1 H; ?( V5 L2 @
! B" ]  s1 c( n) J 第53届柏林国际电影节(2003)/ Z4 C7 y4 q, c9 r/ `, A* x: p( V
 金熊奖 最佳影片(提名) 张艺谋
/ Y+ ]+ ?8 q( s' F! L, J2 ^6 n 银熊奖 阿弗雷鲍尔奖 张艺谋9 j+ v; b2 U5 f8 {1 [) F; l
7 G1 H! D+ y- w/ I  c' }- j5 g
 第22届香港电影金像奖(2003)$ k$ W* a) y" i1 K: D
 最佳电影(提名); l9 R5 B% T6 k" x& j5 F
 最佳导演(提名) 张艺谋
* o  t5 p' _! m+ N6 n 最佳编剧(提名) 王斌 / 张艺谋 / 李冯7 f, v% Z/ `+ v- G% E) h4 ?) _
 最佳女主角(提名) 张曼玉
5 |9 p, V6 X4 w% N, W* G. W 最佳女配角(提名) 章子怡
1 f; Y! u* s7 O3 G7 {( q# i4 P  w 最佳摄影 杜可风( E  b4 l8 _" J- g) N, Q
 最佳剪接(提名) 林安儿 / 翟茹6 {! H2 Q5 J/ |9 k3 G
 最佳美术指导 易振洲 / 霍廷霄
/ e9 A1 L3 b6 E" }2 _7 [3 w 最佳服装造型设计 和田惠美
' C5 |# }" F# S( P) i) H  E6 S) F+ Q 最佳动作设计 程小东: B1 {8 q, u& o4 Y: ~; b  V$ w
 最佳原创电影音乐 谭盾) A8 U' M3 q2 P1 D% s* k: H9 V/ Q
 最佳原创电影歌曲(提名) 王菲  r3 U$ D& W; |
 最佳音响效果 陶经
0 n0 a. q/ _6 J" n- q9 U  n 最佳视觉效果 Christopher Horvath / 穆雷·蒲柏 / Jonathan Rothbart / 潘国瑜
, M: M: h1 J( q4 U$ f3 r1 }' z
  Q" m, t5 O3 I& A5 q7 @ 第23届中国电影金鸡奖(2003)
/ f$ P% v5 I) F2 X 最佳导演 张艺谋
. |5 E7 n8 d( j% d2 ]* ` 最佳合拍片
& L) h& G, e% ^' u3 N! u5 s 最佳美术 易振洲 / 霍廷霄
* j! [4 S# U. }" G1 l) A 最佳录音 陶经% l. }7 }4 I5 i( H$ L7 w
, ?5 H) o; M& F0 B1 Y" ?2 X) j% _7 G
 第3届华语电影传媒大奖(2003)
$ ^' u' y6 H( v 最受欢迎华语电影
2 R- {* a# ~- v. E7 s/ l' s' l* }2 Q% B1 ~" {; t8 J
 第10届北京大学生电影节(2003)
- |. @! F2 j# K- ~3 `" v 最佳观赏效果奖% {/ X: t* K9 w3 Y# d
 中国电影杰出贡献奖 张艺谋' t0 ?8 C4 P( ^& {" i

1 o6 |- Z) X; h/ |& I3 P! J( K
Video# f, @; l4 }( Z6 X0 p. C
ID                                       : 1, v" B8 i% P" c0 L! S
Format                                   : AVC; P! ?. b8 E* L) R4 P4 J
Format/Info                              : Advanced Video Codec3 u: r0 t. z1 V9 P3 F
Format profile                           : High@L4.1( d8 h3 L4 d2 G! N8 e( V! {
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
; p) n. H( o9 iFormat settings, CABAC                   : Yes& {5 _9 j3 s1 ]4 ^, ]- i+ f( M3 u
Format settings, Reference frames        : 4 frames9 j8 l* R+ M  X% ^/ U! t' A, Q
Format settings, GOP                     : M=3, N=24
7 u+ `" e: u5 y8 d6 y  N0 |. f5 v4 ~Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
1 A  @+ R9 c7 p$ b- _9 xDuration                                 : 1 h 49 min
- z' }+ E9 W. G1 B' ?1 |( qBit rate mode                            : Variable, P6 [& \/ t: Y
Bit rate                                 : 35.0 Mb/s! Z4 z" V" [# m; y  |
Maximum bit rate                         : 37.0 Mb/s1 m0 ^7 {+ L  ?$ E
Width                                    : 1 920 pixels; Z# r% X% r( V1 `! [6 o' H
Height                                   : 1 080 pixels
5 f0 ?# i( g. Q' G& v$ |* y% v! xDisplay aspect ratio                     : 16:90 w* a: Z" t  P) M+ S( i0 Z
Frame rate mode                          : Constant8 w" z' r6 I- U& W4 G1 j- B6 x- ]
Frame rate                               : 24.000 FPS
9 y  S2 _& y7 l# W# `# E2 ZStandard                                 : NTSC  Y3 Z; e3 V2 Z5 w) H3 T
Color space                              : YUV
; P! r% k9 a8 g5 z# P& C2 W0 IChroma subsampling                       : 4:2:09 Z" V0 `/ c! b9 R, g: D3 L
Bit depth                                : 8 bits
, P& T7 q8 z% d4 j  f+ y0 k8 y- cScan type                                : Progressive
9 `+ O* M& T! b; ^7 PBits/(Pixel*Frame)                       : 0.703
8 v  m. m6 P1 n8 _9 GStream size                              : 26.7 GiB (85%)
  U+ x1 v$ u* s) c7 A! mTitle                                    : Hero.2002.DC.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.6.1-FGT
4 s# K" a+ E* d9 T/ C. d1 wLanguage                                 : English
  S8 {+ M* k: U% P1 SDefault                                  : No4 z$ |8 b+ l) j4 w; l2 G
Forced                                   : No
% M+ |, b  z1 g3 ?0 ^% z1 jColor range                              : Limited
5 O% t- [2 t) H& e0 Y+ H: xColor primaries                          : BT.7090 {2 S6 C! ^' Y7 N$ {5 G- U
Transfer characteristics                 : BT.709) Z) [' G2 K! R7 C" [
Matrix coefficients                      : BT.7092 E& z  ^4 ^9 z& [2 P, q; P  Z
+ r( V9 P3 j, {; R+ Z
Audio #1/ P% g1 ~) S/ U* B5 _1 W# K; |. ~
ID                                       : 2. J1 Z( a- t& K1 o" D9 H
Format                                   : DTS ES XXCH XLL& H3 p) R, \; Y
Format/Info                              : Digital Theater Systems
" q: Y$ f1 w+ PCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
# o9 ^$ d9 c9 X! zCodec ID                                 : A_DTS7 h9 b' P/ D, q$ B. u% Q- s( v" r
Duration                                 : 1 h 49 min( V  |+ F. v# X" j* M
Bit rate mode                            : Variable
# p7 C, i& x) Y( N% ?, W( j% BBit rate                                 : 4 667 kb/s1 ~- s5 Z* z' f: l4 H
Channel(s)                               : 7 channels
0 b# h1 W, s& y+ zChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE Cb
: t* \1 m- Y& P' W# b! E- FSampling rate                            : 48.0 kHz
7 H, r: w- ]% C- r, Y  p1 RFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
2 ?  z% t! |, t# W) pBit depth                                : 24 bits
3 G* M' }/ F  r8 QCompression mode                         : Lossless9 E6 S* h8 z, x2 f
Stream size                              : 3.57 GiB (11%)
' j* I. V% c- g3 R5 zTitle                                    : Hero.2002.DC.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.6.1-FGT! a" Q: t6 B" Q$ q  Q
Language                                 : Chinese- Y* G( T! g5 t$ C1 a
Default                                  : Yes: R2 Y7 s. f& j+ X
Forced                                   : No
' [, V" l; p  l" Y: L5 i
, @8 S6 X4 C6 _& J% m' a% w% G! H" qAudio #2
8 V/ k& Q! U' ^/ G! O- j( z! R- pID                                       : 3  P0 k: w5 |* K# y$ G! U
Format                                   : DTS ES XXCH
1 o  H- V' P( t# `; C3 J/ uFormat/Info                              : Digital Theater Systems
9 \+ a* Y! `% t7 y( D# l4 {Commercial name                          : DTS-ES Discrete
+ R9 n/ ~5 ?" E) y, VCodec ID                                 : A_DTS
' X% z5 Q' I# L" y) r  rDuration                                 : 1 h 49 min
* ?, X& ]4 {! E1 u5 q( I: yBit rate mode                            : Constant# V, Z( \+ w/ }
Bit rate                                 : 1 509 kb/s" z) z! P) A1 a/ I0 n$ w
Channel(s)                               : 6 channels! A0 n; p- v; M, b6 ~. a/ W
Channel(s)_Original                      : 7 channels
3 H( Z' {% n1 X8 J  e# S/ O3 WChannel layout                           : C L R Ls Rs Cb LFE
9 p+ m; @/ ?& W4 W) D9 V0 \Sampling rate                            : 48.0 kHz
) G  o/ O4 V5 i/ w5 @/ p4 kFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- Q% o/ q2 x, o  \! }* r/ f
Bit depth                                : 24 bits
; ~( a7 A$ r' M+ r# eCompression mode                         : Lossy
0 o0 W- R9 x- }% a* hStream size                              : 1.15 GiB (4%)
( P2 T: Z1 J& y4 STitle                                    : Hero.2002.DC.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.6.1-FGT7 a) P% G0 }; t8 o" f* k6 v
Language                                 : Chinese( ^; c% |! u" N4 D7 Z" w/ K
Default                                  : No
# \( w5 z1 v; s# c9 z3 aForced                                   : No) O' \: D; u$ N+ P' A. P/ O1 ]0 h
$ q; y: V* v% c5 o( {$ f
Text #14 |: j" t# A: y/ ]9 c* f
ID                                       : 4" Q4 y/ i& I( N1 t  Q5 V' k# N
Format                                   : PGS
+ ^  a+ A2 Q5 y) ]5 GMuxing mode                              : zlib
4 h) G9 d# b& |7 Z2 `. OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 v' D: {: I- O- G$ z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) J4 m. F5 ^- C0 T4 v# O0 D. O8 C
Duration                                 : 1 h 40 min
% Z+ t  n4 C* BBit rate                                 : 19.3 kb/s7 q! b( F3 u" g: P
Count of elements                        : 1324- p4 R( v4 j& x" k, R8 g4 J& }. }
Stream size                              : 13.9 MiB (0%)
/ r: V& N. a' z& iTitle                                    : English-PGS
% n: H8 e8 I3 ?5 C) s* A% h, `Language                                 : English4 w2 H8 C8 t( W0 i1 J% O
Default                                  : Yes( j6 F5 Y3 k+ a, v; W
Forced                                   : No
3 ?2 i0 p8 M% ]0 n& l4 @
3 P& C$ j  d& W, NText #2$ a: [' {4 m' m3 n+ v% K1 _) X
ID                                       : 5. L4 o* ]; P: Z! H0 n$ O8 y
Format                                   : PGS
9 x3 g  }5 X* k# ~1 {4 y: x3 c: R( uMuxing mode                              : zlib- c. P1 @& T, Q, g. ~( H4 Z& P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ ~7 D3 @* L5 K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 n$ Q8 m0 d( X) D: |7 z
Duration                                 : 1 h 43 min
1 r" @+ F3 O" q& bBit rate                                 : 13.8 kb/s
! [  L# T$ _1 Z  u- X* k) ~Count of elements                        : 1046
0 ?% J* M) U& P- V' JStream size                              : 10.2 MiB (0%)8 @- z, W9 c* ?  r# X1 D0 e
Title                                    : Korean-PGS6 Y4 w7 l6 a' h, R& j7 `
Language                                 : Korean
5 R1 p; M/ a3 P5 ~3 W4 @5 xDefault                                  : No% b4 B- i! ]9 u! q
Forced                                   : No
6 C6 s6 q+ K* s( o9 g5 P- z& V# r% g  m( e2 a8 I8 j% ^
Menu
+ {1 A: o0 M# V00:00:00.000                             : en:Chapter 015 B8 x: O- E& {* H& l3 H0 |% k
00:07:33.666                             : en:Chapter 02
. L2 _. D& Q$ s9 [/ R3 A, f/ U& q* g00:15:56.708                             : en:Chapter 03
. @" f4 |) |4 X4 E00:28:55.666                             : en:Chapter 04
" m8 Q6 \/ q. l1 x00:37:46.500                             : en:Chapter 05, [8 g- \7 A- M7 Q- |3 a) d
00:46:45.958                             : en:Chapter 06+ u6 ?3 }8 G( \# H; @$ l+ X
00:54:33.916                             : en:Chapter 071 X0 r5 |! Z5 ?" `$ H1 |2 u2 N
01:04:24.708                             : en:Chapter 08
; z3 M) ^9 \5 Y- s1 c% m6 R01:12:19.375                             : en:Chapter 09
! c( ]* q! |6 d; B- _01:21:34.583                             : en:Chapter 10( K  `0 w8 @0 [$ Y' O
01:29:06.375                             : en:Chapter 114 d$ f( Y% _  ?; r  p* d7 D
01:39:19.458                             : en:Chapter 12
% k  A' z  s; x" o! o
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

574

主题

406

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2156 枚
体力
4613 点

VIP蓝光勋章卓越贡献勋章诚信会员勋章签到达人勋章

ytweb 发表于 2019-10-28 04:40:25 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
; i" Q7 A: B- o2 kBlu-ray Film Forum: I will always support you!
; s* u) Q; A* U/ M% Y- R, J
做人厚道些吧!我想还是好的……就是爱看美女的回复下 ...

78

主题

4283

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2470 枚
体力
6262 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2019-10-30 04:00:01 | 显示全部楼层
回顾经典电影

3

主题

914

回帖

4511

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
2553 点
myg0123 发表于 2019-11-20 19:28:47 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
蓝光论坛里 ...

0

主题

61

回帖

308

积分

Sponsor

金币
38 枚
体力
128 点
jienix 发表于 2019-11-30 21:12:00 | 显示全部楼层
还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
" _3 ]) A0 g- D- I5 w  J) r7 H7 h

0

主题

156

回帖

832

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
512 点
zhangzhuo 发表于 2019-12-3 23:30:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

146

回帖

729

积分

Sponsor

金币
66 枚
体力
362 点
jqguan 发表于 2023-2-3 19:17:47 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
* |6 K+ U! c) j+ R8 k! A

0

主题

291

回帖

1544

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
951 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-2-4 12:32:23 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

169

回帖

923

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
573 点
qiuleng 发表于 2023-2-7 20:32:20 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
. B0 t7 i4 s7 T# F- e! U) U( J至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!, E+ {9 Q$ _) [( z5 G. p

3

主题

124

回帖

2839

积分

Sponsor

金币
982 枚
体力
1028 点
daanyuhua 发表于 2023-2-7 21:33:57 | 显示全部楼层
下个过来重新看一下

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-23 02:28

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表