BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 80|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 爆炸新闻/性感炸弹 [REMUX原盘] Bombshell 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DD5.1-FGT 27.20GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-4-12 08:11
 • 签到天数: 194 天

  [LV.7]以坛为家

  7613

  主题

  7807

  帖子

  6万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  10075 枚
  体力
  9174 点

  卓越贡献勋章

  24小时 发表于 2020-4-27 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01.jpg
  / y2 @2 P9 w4 w3 ~, T# [$ J: f' R
  ◎译 名 爆炸新闻/爆炸性丑闻(港)/重磅腥闻(台)/性感炸弹/重磅炸弹/公正与平衡7 E" |% b' n6 ~3 _6 K. I
  ◎片 名 Bombshell / Fair and Balanced5 W6 {+ y5 x, c9 J% D0 \
  ◎年 代 2019
    N/ [; M# }) W. _5 B◎产 地 美国/加拿大; K4 K% y4 i; J: f5 B4 A; J% c: K
  ◎类 别 剧情/传记
  - E3 B1 h1 I% j: c! O4 L◎语 言 英语
  ; N1 S& R6 `0 f# V" T◎上映日期 2019-11-27(英国)/2019-12-20(美国/加拿大)5 V+ l2 l. Y: T' e: N$ [( d- c
  ◎IMDb评分 6.8/10 from 55,119 users: |" q/ ^$ T  l
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6394270/
  , B8 z5 d0 g3 p2 p+ ^◎豆瓣评分 7.1/10 from 23,371 users' M2 D; @3 H# F( d0 s' l$ F. T1 f" r
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30289194/
  1 I; D8 |. a, y' t8 }& J- P◎文件格式 x264 + DD5.1
  & p5 j% q+ _; V9 a# R$ E◎视频尺寸 1920 x 10803 S* g# M- v$ J) p4 j% l7 V
  ◎文件大小 1DVD 27.24 GiB& S+ S4 e# x6 ]) g
  ◎片 长 1 h 48 min
  7 ]3 E- A# m( [! T) c& Z◎导 演 杰伊·罗奇 Jay Roach  [  w: ?1 g$ F: y& x( h" F
  ◎编 剧 查尔斯·伦道夫 Charles Randolph
  # |4 a: o2 m" H8 s4 Y6 _/ @◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron8 o: ^9 y2 m& N0 R
       妮可·基德曼 Nicole Kidman, Z% Z$ G! B6 |5 j1 G& t, G# l
       玛格特·罗比 Margot Robbie4 j$ W% q# h) |
       约翰·利思戈 John Lithgow
  8 p* P, s5 r7 D9 s1 \( X: m     艾莉森·珍妮 Allison Janney
  7 w+ ~. X% W6 q  c1 r     马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell
  $ Q, f$ T8 R6 f! a     凯特·麦克金农 Kate McKinnon
  ; b8 l4 B3 ]  a7 p( I$ M     康妮·布里登 Connie Britton
  # N- u# t) c& g- L9 J, C, f# _" I     丽芙·休森 Liv Hewson) ~" ?& O0 m2 d- e
       布里盖特·伦迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine/ I8 d9 ~' M# A6 ~* E
       罗伯·德兰尼 Rob Delaney
  0 F. l0 I- E6 P     马克·杜普拉斯 Mark Duplass$ u: X3 o# Z4 q! M; c$ x# |6 C
       斯蒂芬·鲁特 Stephen Root- R' c" |+ n) Q" s* W0 [& n
       罗宾·薇格特 Robin Weigert; D+ Z+ F$ c& e1 R4 Y. i
       艾米·兰德克 Amy Landecker
  7 x1 q; U: p+ ]: ?# L6 O/ I0 ]     马克·摩斯 Mark Moses
  % v0 S5 t# H/ z5 e5 P$ Q4 O     纳赞宁·波妮阿蒂 Nazanin Boniadi% f0 _: v) d* K9 E* m, {* G- y! s" y7 h
       本·劳森 Ben Lawson) |6 w  t1 P' }& Q8 y
       约什·劳森 Josh Lawson- o7 t/ H: m. e5 Y+ x
       阿兰娜·乌巴赫 Alanna Ubach6 d6 l$ u  q6 L5 ?4 q
       安迪·巴克利 Andy Buckley/ |, ^6 O2 ?: N) P! p6 x7 |: Q
       布鲁克·史密斯 Brooke Smith
  " p  Y2 q8 C: @  V( D     布莉康登 Bree Condon
  - r2 o9 \& K( f3 I     达茜·卡尔登 D'Arcy Carden/ \8 p( y% d1 O- r4 Z* Z$ t6 c- ?
       伦敦·富勒 London Fuller
  $ B7 B6 U' \) q1 W0 c8 s0 D     凯文·多尔夫 Kevin Dorff
  # u, ^1 y: |% C2 a& y     理查德·坎德 Richard Kind7 ~% i. t% B. T5 a  v5 G: ]
       马克·埃文·杰克逊 Marc Evan Jackson, o- A+ P+ w- J
       安妮·拉姆塞 Anne Ramsay5 X1 w3 [& X: D, a
       詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison
  ( ?1 y6 w: h( Z5 [$ l     阿什丽·格林尼 Ashley Greene* c2 d, f0 t9 s  D; t' ^; E
       阿娜·欧蕾利 Ahna O'Reilly
  4 v. d: L+ H1 ~, T     丽莎·坎宁 Lisa Canning; e& \5 g+ r- }* r& K
       伊丽莎白·霍尔姆 Elisabeth R?hm
  ; ^# r$ Z- ?- N+ ~8 n2 q3 M     爱丽丝·伊芙 Alice Eve3 }* F3 F7 N+ U/ h9 b
       凯蒂·阿赛尔顿 Katie Aselton
  * L) P' N3 E  v, S. W     P·J·伯恩 P.J. Byrne9 R9 {, T6 j* p4 D5 B; N7 B4 ]
       斯宾塞·加雷特 Spencer Garrett
  # ^! V, h- I- A6 ?4 l5 o6 k$ u. W; K     托尼·普拉纳 Tony Plana4 H/ _' O* Q* G, U2 Q) i7 b, N0 f
       约翰·罗斯曼 John Rothman1 v7 I4 h4 y4 w0 Q% |4 N8 }3 H
       黛布·海特 Deb Hiett2 j4 l  j/ g! E! D' [& F! m  e
       翠西亚·希弗 Tricia Helfer
  : f* ^: G  [) t; ]1 B0 |* @     邦妮·丹尼森 Bonnie Dennison
  - ^: b5 y& w3 K; U" m     玛德琳·奇玛 Madeline Zima# Z0 J2 D4 J! o; ]0 F
       玛拉·加林 Marla Garlin
  3 e) Y( _- _4 Q$ ^     埃里克·祖克曼 Eric Zuckerman
  ' r; f, G6 x. }     莱南·帕拉姆 Lennon Parham
  % u9 g) M, P" I1 J; D" W" T6 \3 I     斯科特·C·罗伊 Scott C. Roe9 x' D, D& @( c' s  `7 {
       布拉德·莫里斯 Brad Morris- B7 q" R: U1 T, X
       斯科特·比纳 Scott Beehner
  + u2 T/ h+ X* U! s$ v4 E) J$ ?     斯蒂芬妮·斯泰尔斯 Stephanie Styles/ {8 ?! z; s; n% J
       乔纳森·盖博思 Jonathan Gabrus  l+ a9 ]/ G4 Z3 ]; L$ }- A& u' r
       艾伦·哈韦 Allan Havey3 Q1 W0 t  Y/ `. X0 x' S
       阿兰·格拉夫 Allan Graf
  ( p' K! K% S0 p! P: M9 ~+ ?; F     法琳·爱因霍恩 Faryn Einhorn6 X0 k& B. W% p0 m8 w
       卢克·朱迪 Luke Judy
  8 g7 j; X. f- C2 D     布里亚娜·拜恩斯 Brianna Barnes0 y/ }& ?3 O2 a! M5 w7 `* K: ?- `
       乔纳森·贝莱 Jonathan Bray- }5 z8 `7 ~& A9 r# K6 A1 ^3 Y" F
       布莱恩·达西·詹姆斯 Brian d'Arcy James7 b. J9 O' r3 v6 H
       黛安·德恩 Diane Dehn+ c  ?7 g. ~0 ?% L1 V9 p
       特洛伊·迪林格 Troy Dillinger
  8 h" {9 |% K0 M4 _     道克·法罗 Doc Farrow
  2 g5 _( h3 S- u) [% t% V& C& M9 q     罗斯琳·詹托 Roslyn Gentle
  3 h3 l) W3 {. u     马修·戈尔德 Matthew Gold/ `+ X& s3 H; p; p, [0 u
       格雷格·海恩斯 Greg Haines: C- |8 o" i6 G5 O* k9 k& e; [8 f5 ^
       卡琳娜·容克 Karina Junker) a. U/ I# Q7 Q% U4 z2 \, N
  * z# e, }  y! A! K3 H
  ◎简 介  
  ) v% `$ |) C" D  m% N; g9 A: A2 ]: ^/ n" S
   A group of women decide to take on Fox News head Roger Ailes.. r+ c" v8 I$ l4 c' k

  ; D! [- \4 J8 {7 ?+ q 约翰·利特高(《王冠》)饰演福克斯新闻创始人之一、前董事长罗杰·艾尔斯,塞隆饰演前福克斯新闻主持人梅根·凯利,妮可饰演前主持人格雷琴·卡尔森,罗比饰演一个虚构角色、名叫Kayla Pospisil的助理制片人,珍妮饰演艾尔斯的律师Susan Estrich,马尔科姆·麦克道威尔(《发条橙》《罗马帝国艳情史》)饰演鲁伯特·默多克,布里盖特·伦迪·佩恩(《非典型少年》《缩小人生》)饰演Julia Clarke,丽芙·休森(《小镇滋味》《忽然七日》)饰演梅根·凯利的助手Lily,霍尔姆饰演主持人Martha MacCallum,是艾尔斯的捍卫者,加雷特饰演主持人Sean Hannity,一直将艾尔斯视为第二个父亲,称其为“美国最伟大爱国战士”之一。
  : Y5 u0 x/ z/ P+ U2 S( c
  3 @" R9 S) _9 v& {- A 艾尔斯掌管福克斯新闻外,也是是共和党的风云人物,曾帮助选举了理查德·尼克松、罗纳德·里根和乔治·布什三个美国总统,也帮助发展了Sean Hannity、梅根·凯利、格雷琴·卡尔森等著名主持人的职业生涯。
  % Q  }  ?2 l0 w! I& N$ O9 x8 |  b1 ~( i! b5 T( P: ~  c" b
   2016年,因被多名女性指控骚扰,艾尔斯被迫辞职,凯利和卡尔森在其中起到重要作用。新闻台尝试向凯利试压,强迫她出面支持艾尔斯,被她拒绝。
  3 w; X+ w# |9 {9 I! o
  8 E. G) ^7 ?$ ^6 B$ [( U; y1 \7 T A group of women take on Fox News head Roger Ailes and the toxic atmosphere he presided over at the network. % j: Z0 N2 F. m

  1 D; r, i/ X5 e◎获奖情况  
  7 o5 u+ s9 G9 m. k- I4 q
  # _& }- ]4 T% N7 c$ | 第92届奥斯卡金像奖(2020)
  6 o+ S8 p( u# V, J; c 最佳女主角(提名) 查理兹·塞隆" H6 H$ J2 j  v! q2 j3 j1 z
   最佳女配角(提名) 玛格特·罗比4 R; g: x7 ^& d; s
   最佳化妆与发型设计  P: v; v* @! ?

  ' _4 N* W- @- q4 ?3 i 第77届金球奖(2020)
  - p# u8 A+ t0 {% t. q 电影类 剧情片最佳女主角(提名) 查理兹·塞隆
  : U. o. T- Y7 f4 F: \ 电影类 最佳女配角(提名) 玛格特·罗比# `. n% {+ e. `

  , ]( k' t& R3 U+ ^ 第73届英国电影学院奖(2020)2 X5 ~' B* W. W' i$ p7 E. d! P% F. ~3 C% ~
   电影奖 最佳女主角(提名) 查理兹·塞隆  J0 h2 E3 L! h8 z
   电影奖 最佳女配角(提名) 玛格特·罗比3 N2 U4 t5 @3 o% ~( F  U
   电影奖 最佳化妆/发型 薇薇安·贝克 / 安妮·摩根# ]* v. y* H  y9 k

  4 ]. C( C. a- u, U1 U! m: |  q8 N 第26届美国演员工会奖(2020)  P7 x8 m9 o4 S  Y: t2 X" X
   电影奖 最佳女主角(提名) 查理兹·塞隆9 ]  g. T0 r% Z- I
   电影奖 最佳女配角(提名) 妮可·基德曼 / 玛格特·罗比+ ~1 ~. `( U5 i' k' D8 O9 H+ H
   电影奖 最佳群戏(提名): L; [3 t. ~1 O  x$ \1 `

  8 C  o$ C2 K) ^% d 第7届美国化妆及发型设计工会奖(2020)$ }2 P* p' A* S7 c3 k% S
   电影类最佳现代戏化妆, I! \3 x1 L& p
   电影类最佳现代戏发型设计
  & Q1 N* J3 Q) J1 L8 X5 W$ R, a 电影类最佳特效化妆
  8 F9 Z1 b; }2 A. F
  / l4 K) o1 ^$ n+ l- E9 X 第25届美国评论家选择电影奖(2020)7 l, J( D: C) P8 W8 c. I% h' h
   最佳女主角(提名) 查理兹·塞隆+ V6 f" F7 s5 q4 f
   最佳女配角(提名) 玛格特·罗比# q5 N0 ~8 I5 R& x
   最佳群戏(提名)
  9 d2 Z. i  o" i0 x; y( e- d4 G3 z4 a 最佳发型化妆
  ; Q' ~3 b+ U2 E( K0 t! C0 K; V5 s5 O5 ]# q
   第24届金卫星奖(2020)
  & j7 U4 i, e; T+ v$ j; P; P 电影部门 最佳剧情片(提名)
  ) l' J! r1 V- _1 }& D; { 电影部门 剧情片最佳女主角(提名) 查理兹·塞隆
  5 W3 g4 h. r' @3 e2 V( P 电影部门 最佳女配角(提名) 妮可·基德曼 / 玛格特·罗比
  0 R/ U8 s7 t; X* _3 a3 H; T2 g% `, L3 w/ w
   第40届伦敦影评人协会奖(2020)! L$ G7 |, h9 }$ y
   年度女主角(提名) 查理兹·塞隆; @' L. C$ [% H: F1 q8 ]
   年度女配角(提名) 玛格特·罗比
  + M6 K* l4 Y6 m; ?1 v
  Video8 z2 S" L6 d8 t' s8 I! F: V4 \
  ID                                       : 1
    X# y; X4 K3 K5 lFormat                                   : AVC8 g4 f+ Z$ c  D# Z8 u
  Format/Info                              : Advanced Video Codec
  ; }8 V% c" F8 |; @Format profile                           : High@L4.1
  9 Q3 K* h4 @9 S* lFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  ! @2 [* V' v! M2 Q0 tFormat settings, CABAC                   : Yes! m2 @) q. L5 h- I) e1 H7 C
  Format settings, Reference frames        : 4 frames
    [7 _" \5 T, m+ }4 @' f" t+ FCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  $ @  }, B2 j, c$ U3 N6 r& pDuration                                 : 1 h 48 min
  ( M* U+ p4 f5 d; PBit rate mode                            : Variable
  - w* f6 P4 H# W& dBit rate                                 : 33.9 Mb/s
  ' M5 v! P1 l5 m" JMaximum bit rate                         : 37.0 Mb/s) n& |, \( b, U- L
  Width                                    : 1 920 pixels* i% |9 z' b. o+ h; S9 e& B! }
  Height                                   : 1 080 pixels
  / Q7 |& m$ j  b  ^* ]: EDisplay aspect ratio                     : 16:9+ A7 U3 x9 u. _! o$ y5 s5 Z9 l1 P
  Frame rate mode                          : Constant; v& }. j# |% j1 U, w+ m1 J& i! y
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  ; t7 v) P' J% q% a, DColor space                              : YUV
  & }3 @, v& P- wChroma subsampling                       : 4:2:0
  , U; r4 J! C; {2 W8 \8 w6 Z0 fBit depth                                : 8 bits9 f5 {9 x% o8 v* T7 i
  Scan type                                : Progressive8 \9 ?/ C. r; i: H( ^2 ]
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.6834 C, N, |0 N2 p! q, K. o, A' I8 S
  Stream size                              : 25.8 GiB (95%)0 I* c7 w" ~/ B
  Title                                    : Bombshell.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DD5.1-FGT
  2 I3 L3 |* @3 zLanguage                                 : English& F. w4 f7 M6 j/ L" W- v
  Default                                  : No
  ; W6 ~' T4 a5 g" W5 Q3 p, I% ZForced                                   : No
  - [! ?' X& ?) R: u4 K/ j3 S7 S6 e( s  D1 M3 P, d
  Audio #1
  ( ~# J" o$ f( B8 p0 }' tID                                       : 2
  7 w% f8 s; q8 n* p! C; d# @* H( J# jFormat                                   : AC-39 \- u* K  |) g' q: F  y  F1 K
  Format/Info                              : Audio Coding 34 y8 ~; j4 O9 r; \7 N( _+ n
  Commercial name                          : Dolby Digital
  , C( P' Q! L( HCodec ID                                 : A_AC3# |! u! ], u5 m9 N# z7 f* x
  Duration                                 : 1 h 48 min8 y* n: L5 g/ h* x
  Bit rate mode                            : Constant
  % i. x2 P) h2 w9 Q$ TBit rate                                 : 640 kb/s8 A5 B% w* c2 W1 U- }2 _# R. p" ^$ s
  Channel(s)                               : 6 channels) X5 E' ^  ~" u7 ]* e
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs8 z  V$ [% }. M. f  R2 d; Y4 ?
  Sampling rate                            : 48.0 kHz# L2 b9 m! G. @+ k* N- D
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  % v# c% a: }1 c. q$ yBit depth                                : 16 bits
  ) n: ?) l4 i8 j5 {3 M5 T  zCompression mode                         : Lossy
  % N# d( @- d* \' {. T. B% K" nStream size                              : 498 MiB (2%)/ `9 g( L/ z; q" f7 B# {) o
  Title                                    : Bombshell.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DD5.1-FGT
  3 J) ^9 b2 |% h- y: hLanguage                                 : English4 k4 i: i5 _! Z4 Z; k4 m
  Service kind                             : Complete Main1 w5 r+ M* z4 l; I# S
  Default                                  : Yes
  / T$ x" k$ |: a# @6 ~. NForced                                   : No" A. e* A5 z4 N9 x+ G" R/ v$ E

  + j' o7 K. K: |( {. O+ TAudio #2- |9 G8 G6 H  ?+ g
  ID                                       : 3" l1 a0 Q; L: C( N( ~( P0 w' d
  Format                                   : AC-39 f7 ^7 R* _6 p! K( s% g2 T1 b
  Format/Info                              : Audio Coding 35 F5 r! K# y+ _$ v
  Commercial name                          : Dolby Digital
  2 {$ i" G6 A; E5 \Codec ID                                 : A_AC3& o3 h6 F! P( |9 i) ?3 }& H) d
  Duration                                 : 1 h 48 min
  # Q# U4 n$ d$ q0 J' R; jBit rate mode                            : Constant9 h7 ~+ }3 H: w( [) z9 S/ Z
  Bit rate                                 : 192 kb/s
  6 W2 T6 C+ o2 j& a& WChannel(s)                               : 2 channels' G' `1 O4 e0 |9 X& e( E- u
  Channel layout                           : L R% ?/ ~% n  I1 ]' g, ^! c
  Sampling rate                            : 48.0 kHz/ A3 u4 l- v/ t# R" V0 G% B
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ {" T0 a7 O1 d) \% \
  Bit depth                                : 16 bits
  - F# N9 t7 W& eCompression mode                         : Lossy( g: g* G. m1 D; F. Q# \6 Z
  Stream size                              : 149 MiB (1%)
  + V" p% O/ W5 B# {: I1 `% s9 Q+ vTitle                                    : Bombshell.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DD5.1-FGT1 G) @, N! y( @7 _
  Language                                 : English
  ; ~- F* g8 y5 V) \8 ?" C+ X3 jService kind                             : Complete Main
  4 C) @) n/ d5 |7 CDefault                                  : No& a, ^' I/ D) e% z
  Forced                                   : No
    S6 `4 x6 F1 @- A: H
  : p3 E1 B+ O: d- G1 ^4 Y8 WAudio #3
  7 r6 o& x1 g$ q6 |% oID                                       : 44 {3 a; |: L, c- m2 i
  Format                                   : AC-3
  9 f3 n7 O: s' ?( e( o. nFormat/Info                              : Audio Coding 3
  ( j7 j# S) m4 i5 H- WCommercial name                          : Dolby Digital
  ) U, O# s! X8 J4 c5 ~! dCodec ID                                 : A_AC3- Q1 ]9 n$ P. G" i% g+ H
  Duration                                 : 1 h 48 min  s; R9 @* H) |4 w
  Bit rate mode                            : Constant  t. Y* d3 s* h5 s7 u' ^
  Bit rate                                 : 640 kb/s3 s4 a( J3 ^$ X% Z
  Channel(s)                               : 6 channels
  6 l) `% L" |& n, k+ j5 BChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  7 `8 f" q/ x6 X' p  YSampling rate                            : 48.0 kHz
  $ t, J6 C* X+ ^8 |- Z3 o9 RFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% E7 @2 r) Y: A" u0 ~
  Bit depth                                : 16 bits$ J! G& w. N8 `  T5 u7 s2 G
  Compression mode                         : Lossy
  / N, |2 G" _+ S. YStream size                              : 498 MiB (2%)
  ' T% f4 H$ Y  o7 h6 ATitle                                    : Bombshell.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DD5.1-FGT/ f( I; X8 q8 Y; N( C
  Language                                 : Spanish( c( q0 e# I/ x- l. Q2 Y/ W
  Service kind                             : Complete Main
  2 H8 D( _  {. }( S" }+ ?" x6 F5 aDefault                                  : No
  % `8 M) j( k0 n4 O/ O9 g7 e/ xForced                                   : No
  " v/ s; v6 U% `: d# T# f5 a
  " ]% _* M" u9 z/ T; }6 Z& C  d9 |Audio #4
  % W7 |) y2 E7 Y  P7 a  uID                                       : 5
  # ]/ b9 x4 T3 b3 ~6 }. N8 L  p6 kFormat                                   : AC-37 g3 T6 B9 o) h
  Format/Info                              : Audio Coding 30 |9 \; h6 B' s: h5 T4 o4 y6 |
  Commercial name                          : Dolby Digital& I2 X+ @0 R/ i) ~% p3 h
  Codec ID                                 : A_AC31 X, P* C( ^) j& x( S6 w
  Duration                                 : 1 h 48 min. ?1 B4 x3 U$ U% {) b' u5 v. i
  Bit rate mode                            : Constant8 L8 ]/ L  L3 P$ H
  Bit rate                                 : 384 kb/s$ w0 @# d; m' X1 q4 O
  Channel(s)                               : 6 channels
  - |' K7 E* D1 d( j) @2 CChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  + i4 `; |) f$ R4 aSampling rate                            : 48.0 kHz
  0 E4 V: H# E* [4 W1 c, M/ _' FFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  & i2 p  P3 ]( M- K$ ]Bit depth                                : 16 bits* t& m1 W6 X8 P! D9 I6 ^
  Compression mode                         : Lossy+ z& A/ l. k( k  z) Z
  Stream size                              : 299 MiB (1%)
  7 w. E1 R$ X* o9 t# X: ~2 Q" [! RTitle                                    : Bombshell.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DD5.1-FGT, ^( A5 J) L7 L$ x5 s
  Language                                 : French7 p# h9 E6 E: x( }+ d* n$ f
  Service kind                             : Complete Main. w5 g+ K) L$ h. A/ _
  Default                                  : No8 E0 t5 R& d0 n, x; u
  Forced                                   : No
  4 Z- R+ U" H; J0 J" K' j/ a. C# @# Z8 x  ^) U- ^7 @. p; i
  Text #1% y6 f& M5 X' z5 @8 B
  ID                                       : 6
  * H+ Z) f6 \8 E! H" u: v' hFormat                                   : UTF-85 N, j- [$ B2 c; d5 y( f& D8 d; ]7 D+ p
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ o4 Z' @# `3 i/ w8 V1 ?' K
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  % [3 K2 y2 z& n6 I7 m5 s9 eDuration                                 : 1 h 43 min
  ) t& ?6 C" w) }" J5 yBit rate                                 : 85 b/s
  4 o8 [9 a5 t$ z* R  ECount of elements                        : 18624 J' I/ N& u' X# U6 U
  Stream size                              : 64.8 KiB (0%)
  6 C$ W) |- Z3 P4 ~4 cTitle                                    : English-SRT
    d+ g# K: |& |2 lLanguage                                 : English
  4 H1 f) C4 ^- a) [0 uDefault                                  : Yes% q. d, r* D8 R/ w, o/ V& Y; M) e
  Forced                                   : No
  6 K) Y9 `$ u& f# K0 y) }# g% G7 [% |
  7 n1 F$ U! K& h% M1 EText #2: ^5 \/ w0 N6 I% M
  ID                                       : 7
  4 W# G6 f* D. [Format                                   : PGS
  ; S6 j1 O5 W( e0 I' j9 q, j7 PMuxing mode                              : zlib
  , _) V4 [( I) b# {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ; x5 H- j8 y1 P5 p) o9 MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  " x2 j  J/ k0 cDuration                                 : 1 h 43 min  _  [5 U9 ]2 Z; A8 w/ H
  Bit rate                                 : 62.2 kb/s: e  \* p9 t. A  c2 l, w& L1 [
  Count of elements                        : 3958
  $ N- @; R, g) `: R1 ~- j+ TStream size                              : 45.9 MiB (0%)  w  }* i9 Q2 [, y' Q
  Title                                    : English-PGS
  5 I0 G$ I& ]% d( x* m4 |/ x1 ALanguage                                 : English
  1 M: z0 y1 o4 e, n% x& k4 ^0 NDefault                                  : No6 B  H6 f8 ?$ J8 Z
  Forced                                   : No
  6 e) x  K2 X$ m1 t/ _+ o/ V: A6 ]; @5 A
  Text #3: @- W( s) `' y) o+ R& @' O7 b( K
  ID                                       : 8
  / C0 s" X2 `* w8 Y! s! ?Format                                   : PGS! @! |# Z5 l: S# _9 m% @. ?
  Muxing mode                              : zlib
  2 ~4 F# @6 d$ D7 uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  # p" `, ~" y1 r3 m/ B, p* ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! n" [( M4 p4 J  j9 r
  Duration                                 : 1 h 44 min7 a) |1 z0 k9 g* s1 J8 x
  Bit rate                                 : 56.4 kb/s  }% _1 c0 C$ S0 `. {/ T( r, @# V/ V
  Count of elements                        : 3634
  9 `3 Q6 n4 w  K7 bStream size                              : 42.0 MiB (0%)
  / u1 h& U1 i/ t% k; q) f5 z; _+ sTitle                                    : Spanish-PGS9 h2 Q: c6 Q7 L
  Language                                 : Spanish
  0 ~7 v8 f4 a* p" @- f( B" X/ ]  T& U- xDefault                                  : No4 z% |, e$ L! g' q* {# X
  Forced                                   : No0 {9 L( v, u6 q  N5 H

  ' i3 ?! N' |2 H0 J" G! XText #4% X' z: j+ F) f. R" t( d# \
  ID                                       : 9
  9 y, d) d, V  J9 Y' FFormat                                   : PGS; N: B# d  \/ q1 x2 }
  Muxing mode                              : zlib
  % U( n( ?# \. s  J) y3 uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ; I9 t2 ]. H9 ~! J8 |# FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. `/ d! ?* C  E9 Q2 F# C6 A( n* d
  Duration                                 : 1 h 44 min2 D! ^) h; V- v5 u! T1 \
  Bit rate                                 : 1 787 b/s
  : s/ b6 D2 ^% ?" E: ]Count of elements                        : 112
  * ~  K0 [3 w$ f% P$ O3 M% w/ _. Q. i& kStream size                              : 1.33 MiB (0%)
  ' K2 F! }% l# |( O; Q. v4 h' U+ \2 vTitle                                    : Spanish-FORCED-PGS4 ?+ B8 v9 V7 U0 n/ |+ z7 }+ d
  Language                                 : Spanish2 a2 {/ `! |& ]' s3 `
  Default                                  : No1 h! z  }2 c" j. N' m
  Forced                                   : No# F8 Q5 z% z# h

  $ d/ g  G% {% g. ?3 aText #54 w6 a5 v% H- a# m! I! ^
  ID                                       : 10
  4 U& d# p5 ^0 [0 s9 {2 sFormat                                   : PGS
  + [; r9 O0 E7 C8 y+ N% ^8 j2 zMuxing mode                              : zlib- Y) X/ L" @3 T# b. [
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  " K; X+ k) y, n* kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' Q# f0 U+ _9 T- f- gDuration                                 : 1 h 44 min
  ' u) Q2 R1 L  M& r) OBit rate                                 : 73.1 kb/s
  2 v  x8 |2 V0 bCount of elements                        : 4236
  0 B+ b+ x4 e  j/ G( }" m7 HStream size                              : 54.5 MiB (0%)
  ) z0 R( ~7 Z6 H# W! UTitle                                    : French-SDH-PGS
  - u; c0 t, J' Y& \4 y2 n1 SLanguage                                 : French
  . E1 F8 X, G! r# `9 f# u6 V; N- nDefault                                  : No# \. M- B' g! }
  Forced                                   : No
  ) L, J7 H6 t/ Q0 l  E! X8 R
  $ M$ S" z& j8 ]( C" F8 M( A* gText #6
  * h) b3 r  M; }) |0 mID                                       : 11
  9 l8 ^9 p8 n) H( XFormat                                   : PGS3 Q8 B7 S( [4 N6 h5 d
  Muxing mode                              : zlib
  5 b5 J8 @. Q$ @$ F+ tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ! U6 A8 z! ^! X1 t, C2 ?. GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ R! {! Z9 P* r  L
  Duration                                 : 1 h 44 min
  8 i3 Y1 n$ @* o. S1 @Bit rate                                 : 1 411 b/s
  0 b) r1 |! i2 W2 V1 c: oCount of elements                        : 1013 f: ~$ Z; w; p- X2 L
  Stream size                              : 1.05 MiB (0%)
  1 z8 M! x: q$ v+ RTitle                                    : French-FORCED-PGS
  1 Z; `3 t$ ^/ d& V+ ULanguage                                 : French
  5 A+ b7 ^$ |9 S; n' F% t* yDefault                                  : No( e6 _8 v8 p* @/ F) V
  Forced                                   : No! z4 g: K# O( b
  1 r. |& B3 e1 k
  Text #7
  " a' v( |; }$ f" kID                                       : 12* Z1 `( J" }5 {  V, }0 k6 i- y, N( N
  Format                                   : PGS" L) K2 K9 M. \7 A! V8 l- i
  Muxing mode                              : zlib7 q7 d7 Q! P* p7 H. n% q8 W, {
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 Z, G- R" M& f7 m9 l9 L$ n; Z! @
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  8 x1 d2 N6 l" B" r! `, sDuration                                 : 1 h 44 min
  5 z' l4 R' {( E" B( ]Bit rate                                 : 1 411 b/s
  , S9 B) R+ s) yCount of elements                        : 95. u1 H% Z3 o4 r. g& ~1 _! F
  Stream size                              : 1.05 MiB (0%)9 Q! v0 F. v4 O. w6 N% {: s
  Title                                    : French-PGS
  ) n  i- F, ~& o& ]. J4 A# Y% }Language                                 : French4 @, A; ~& r* Q/ r2 I
  Default                                  : No3 j0 I3 ^6 l3 n5 i8 ]
  Forced                                   : No
  - y6 v. {% V/ E, N. z4 k0 F2 a8 i9 h, P5 `$ s, Z: Y
  Menu
  ( m6 X# F: P5 l, }% y( b- M00:00:00.000                             : en:Chapter 01) l% r- {2 M  h& n( o7 [# _( a
  00:05:26.868                             : en:Chapter 02
  9 ?: R: N- {% ]0 V- w00:11:49.500                             : en:Chapter 03
  ) n+ V% ]& K- {+ L% G* K00:18:26.271                             : en:Chapter 04% \* [& v! v& Y% @
  00:24:45.484                             : en:Chapter 05
  4 ?. U( k  t, m+ z" z* @00:32:00.960                             : en:Chapter 06
  0 B, P" j$ {4 y2 i9 N2 ~( X( @00:35:00.515                             : en:Chapter 07
  . g) K& z8 ]8 ^  {00:43:37.489                             : en:Chapter 08
  ! T8 s8 m3 w1 I) U9 N00:47:00.692                             : en:Chapter 09
  ' l3 {( u" {. F. y: |" U00:51:10.025                             : en:Chapter 10* @' X/ n2 z5 }) R7 U: A
  00:59:32.986                             : en:Chapter 11
  $ z4 q2 P4 R5 _: e4 S01:06:25.606                             : en:Chapter 122 t' e# x# _# Y- t( b3 A8 {
  01:14:31.300                             : en:Chapter 13$ C  h$ H+ k+ }5 |* d) ?3 a! f
  01:22:41.748                             : en:Chapter 142 j( D# y4 r$ X( u1 w( Y
  01:32:31.504                             : en:Chapter 15- D2 ~8 a( [/ r
  01:42:38.068                             : en:Chapter 16

  8 I6 M$ f" g( m" d  {
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  开心
  2020-3-5 15:24
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  304

  帖子

  1414

  积分

  Sponsor

  金币
  60 枚
  体力
  762 点
  zt6895 发表于 2020-4-27 16:41:19 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!
  7 q7 c4 V+ K  f% k" R6 {3 I0 }Blu-ray movies Community: my favorite!/ _9 x- u9 y* V: F2 F- l) J! q- Q
 • TA的每日心情
  擦汗
  2020-4-15 16:32
 • 签到天数: 2 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  576

  帖子

  2779

  积分

  Sponsor

  金币
  4 枚
  体力
  1574 点
  xpg050811 发表于 2020-4-28 12:50:08 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!
  ' t) A3 s+ A: U, g6 Z4 VAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!! L2 C) f8 v; Y0 J0 v* O% u- h
 • TA的每日心情
  开心
  2016-8-23 13:12
 • 签到天数: 87 天

  [LV.6]常住蓝盘

  0

  主题

  416

  帖子

  1844

  积分

  Sponsor

  金币
  87 枚
  体力
  624 点
  bais69 发表于 2020-4-29 16:43:55 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享!
 • TA的每日心情
  奋斗
  29 分钟前
 • 签到天数: 73 天

  [LV.6]常住蓝盘

  6

  主题

  1131

  帖子

  6075

  积分

  Sponsor

  金币
  760 枚
  体力
  3049 点
  QQ
  shiji1973 发表于 2020-5-12 18:07:23 | 显示全部楼层
  感谢分享精彩电影

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 12:16

  快速回复 返回顶部 返回列表