BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 20|回复: 3
收起左侧

[经典影片] 惊变28天/28天毁灭倒数/28日后 28 Days Later 2002 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 13.36GB

[复制链接]

3719

主题

4088

帖子

3万

积分

Post Share

金币
6770 枚
体力
6143 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-7-12 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
, V; a! h1 F4 C! Q5 N( g* u
% e$ w  m5 [/ M7 j" x& |! a' O
◎译 名 惊变28天/28天毁灭倒数(台)/28日后(港)
9 R- ^' P+ d3 z! Q7 ~5 X# s◎片 名 28 Days Later...
1 G$ u. V  m2 {& n5 M7 g( P◎年 代 2002- J9 h5 z3 m: Z& T* H
◎产 地 英国
9 I2 S# j$ d9 _" I◎类 别 剧情/科幻/惊悚/恐怖
% E" a$ t: y! l; N: U* p, B◎语 言 英语/西班牙语/芬兰语/法语/朝鲜手语/意大利语- z, z4 ^, V/ F3 d& K
◎上映日期 2002-11-01(英国)5 G6 J9 x  B7 S
◎IMDb评分  7.6/10 from 367,557 users
: {+ _& f8 [9 S( i; }4 ~% T◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0289043/
7 b. S: l& \8 w5 I( _% n, ?◎豆瓣评分 7.1/10 from 60,323 users' e$ t3 m2 F* o/ I( W* K5 X, D
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306421/1 j" @) q  ?! C
◎片 长 1 h 53 min" a" j% v8 u9 [
◎导 演 丹尼·博伊尔 Danny Boyle
+ m; J1 G  O# c* {1 c* G◎编 剧 亚历克斯·加兰 Alex Garland8 K: r/ @" e! Q3 X* a
◎主 演 基里安·墨菲 Cillian Murphy
+ d* _# P4 Q; z0 e1 r     娜奥米·哈里斯 Naomie Harris
7 }2 a( M4 z. W     克里斯托弗·埃克莱斯顿 Christopher Eccleston
' ]/ z0 p) E; z' Y+ O3 W9 _     梅根·伯恩斯 Megan Burns
1 s7 h3 l, c4 j& V  Z     布莱丹·格里森 Brendan Gleeson- U& n% o5 G; F* C" U
     亚历克斯·帕尔墨 Alex Palmer# _2 j$ J: v  S
     宾杜·德·斯图潘尼 Bindu De Stoppani6 z! b1 y5 X2 a( @9 ]3 @
     大卫·施奈德 David Schneider
2 e" W. l- Q  Y& y7 q2 Z     托比·塞奇威克 Toby Sedgwick7 |" O0 k: e+ k9 h) g/ C+ }
     诺亚·亨特雷 Noah Huntley1 A' o( E; T# {7 e
: U; |- ]; K$ X  n0 G/ z& _, {+ ]
◎简 介  * X1 X2 }/ ^( Y0 ?" O
' _( c0 w) g% d  c6 a/ X, Q
 剑桥科研小组发现一种可以令传染者处于永久杀人状态的病毒,这种病毒传染速度极快,且无法抑止。动物保护组织成员不慎释放了实验室中一批携带该病毒的大猩猩后,繁华的伦敦于短短28天变成一座死城。* a+ g+ }# k0 c' G
* W* f* L9 q' M- A  [+ m
 自行车快递员(西连·墨菲)于28天后的某一个早晨醒来时,发现自己赤身裸体躺在一家破旧的医院里,周围一片狼藉,令他怀疑是在梦中。夜晚来临时,他受到被病毒传染了的人的袭击,危急时刻幸被施莲娜(内奥米·哈里斯)和麦克(诺厄·亨特利)搭救,他也才知晓伦敦发生的一切,而这座城市没被传染的人,仅剩极小部分伦敦居民和一些驻守在曼彻斯特外的军人。当三人费劲千辛万苦找寻到拯救未来的一线希望时,才发现真正恐怖的还不是病毒。# w, d; C* U& L# o2 l
7 J& g9 F8 Y1 N! M, ~
 Four weeks after a mysterious, incurable virus spreads throughout the UK, a handful of survivors try to find sanctuary.
% c$ T/ z: Y# c  p' ~
Video  o7 p2 D& f: Q9 |  ]# q
ID                                       : 1
0 d) @) d4 W, i3 F- KFormat                                   : AVC+ }- [# ]1 t! j$ G, j! p! L
Format/Info                              : Advanced Video Codec
6 n- y1 Q, k# D  o# MFormat profile                           : High@L4.1' E7 |2 N0 j2 a
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
) n$ p: D$ \' [; fFormat settings, CABAC                   : Yes
7 L: e3 M% l& RFormat settings, ReFrames                : 5 frames
- j. x3 n- j) FCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC9 `" m8 }; g6 X" G$ J
Duration                                 : 1 h 53 min
+ p4 M% N5 y: K& L; a# U, ]  X; CBit rate                                 : 15.4 Mb/s3 c7 `7 Z9 y* z. a
Width                                    : 1 920 pixels
: |: o' s: W8 t% i9 b4 V1 ZHeight                                   : 1 040 pixels
2 W! M, p1 y$ x5 z3 w5 U  VDisplay aspect ratio                     : 1.85:1
  |' m6 o8 @) Q+ MFrame rate mode                          : Constant
- P* }$ u) d5 y+ l" _; RFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
1 C7 ?2 }3 ^2 xColor space                              : YUV
% l: Y* Z% d( ?6 KChroma subsampling                       : 4:2:0
1 ?, M/ ?9 T+ D* [Bit depth                                : 8 bits6 c  t: l" T# w
Scan type                                : Progressive
' p1 v  q* R& f" g! f& C( H1 GBits/(Pixel*Frame)                       : 0.322: E* |1 [& S. G
Stream size                              : 12.2 GiB (91%); O7 M  N4 g# |* x8 H0 s
Title                                    : 28.Days.Later.2002.1080p.BluRayCD.x264.DTS-FGT8 t6 G5 l  B  d: C% L
Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8& _; Q8 P$ M- ]2 p% T$ i8 F
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00' k. s  m! \4 l) \* \
Language                                 : English  I8 g% T3 O7 C* Z( d/ B
Default                                  : Yes
6 ~) |; F2 f3 _Forced                                   : No
  k" l; s0 Z% C6 `
5 }2 |- i5 r: nAudio
3 c& x0 @( ]3 F/ y( cID                                       : 2
4 f8 F8 Q# D$ P7 G( H4 K6 [, o5 XFormat                                   : DTS
( M! D2 Z* x& l* [Format/Info                              : Digital Theater Systems
. H/ f' @  a0 F1 b5 BCodec ID                                 : A_DTS
! O' [3 y5 W1 tDuration                                 : 1 h 53 min
9 P& o8 C; _% S8 A3 E1 GBit rate mode                            : Constant
; K# v' T. [  M; d2 O. J! u1 @$ OBit rate                                 : 1 509 kb/s; Y  y+ H3 g' S, O/ e
Channel(s)                               : 6 channels
7 ^# \/ @' t: H4 xChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
! T4 \( I5 Q" o1 a3 pSampling rate                            : 48.0 kHz
9 X* e9 ?" ^( p. U, oFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)3 C, K; C3 e. Y: H
Bit depth                                : 24 bits
4 t' e, l3 O0 z7 f+ F" \: gCompression mode                         : Lossy
  D+ l$ g/ E( ^* `! X- |4 |Stream size                              : 1.19 GiB (9%)
5 R% C- t! m2 a* \6 D& I+ s: }Title                                    : 28.Days.Later.2002.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT
: c# J/ E4 u) [  x, bLanguage                                 : English
  d) \, [& m. G# `  }Default                                  : Yes; y( {# y: m* B7 d0 r) u7 b
Forced                                   : No/ t! `  M0 U8 g3 b3 }) k
" h# Y) X, ?4 K7 K( l' d1 t7 {
Text
6 F/ U# ~: H7 O. b8 HID                                       : 3
8 z5 S' F, n) Z# o- QFormat                                   : UTF-8
/ o" ~. R+ u2 G7 `$ e- yCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8. \0 y$ ?& X3 K" k( m" C* R
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# M3 M% V" J9 A' _; J' |7 U& n+ b. |Duration                                 : 1 h 46 min
* r  m' N2 @% u  RBit rate                                 : 36 b/s
. I% ]! G/ k3 A) X3 l8 [Count of elements                        : 1232
( }6 E  y, {" K0 d2 @Stream size                              : 28.7 KiB (0%), t8 ]& d9 f2 ]. ^6 L( M4 t. ~
Language                                 : English+ K7 ]; V1 U6 b4 T7 `, X
Default                                  : Yes1 l+ r) ~; D3 A* a+ d% a/ k
Forced                                   : No( V; k  t5 A& J8 I
, h4 U; R* P) ?5 z
Menu" a" s1 ~: I+ v2 j  l
00:00:00.000                             : :Chapter 01
. Z9 y% _/ L3 k8 E8 B' y, X" V00:05:28.828                             : :Chapter 02
1 _3 v% H  L, k5 m5 W00:13:13.000                             : :Chapter 03
  f# N* e9 m& {" ~7 u$ F& L) w00:17:42.436                             : :Chapter 04) _# {* t+ a( ?9 i: w
00:21:50.892                             : :Chapter 057 t0 ?" @: ^9 |
00:26:38.847                             : :Chapter 06
4 V7 p+ z7 m- s00:29:06.244                             : :Chapter 07. y/ D7 j! X" [; z6 o
00:32:45.463                             : :Chapter 08" W2 {8 S( A, p: W
00:34:50.588                             : :Chapter 09, T( {8 d# a* G$ k, a: _
00:40:03.150                             : :Chapter 10; v" H# B/ o4 j4 m9 \7 @$ d3 T
00:43:01.161                             : :Chapter 11
) Z7 ~& ~8 E, I1 b) A, h2 C2 A00:44:48.435                             : :Chapter 12, e+ W  t0 u7 ?$ t% S* p
00:47:10.536                             : :Chapter 13
0 I) i1 S" o1 ~2 `# U* e6 `00:49:22.668                             : :Chapter 14
) A, M6 t) m0 B. u: P00:53:15.609                             : :Chapter 15
* K. C7 I4 q( V9 G- O0 o00:56:12.202                             : :Chapter 16$ m$ ]5 T1 G* Y: |; s
00:57:54.053                             : :Chapter 17
; h; K- g8 [7 N2 T# N" p01:01:48.329                             : :Chapter 18+ K3 V+ U; o( S- b4 X& }) V4 c7 D& I
01:04:24.819                             : :Chapter 19
. d! x$ M9 O3 C& ^& c2 D% o+ r01:06:39.704                             : :Chapter 20
2 S0 k) E: v/ v9 h0 {01:10:00.529                             : :Chapter 21
" {& ^/ [% D( g  K5 E01:13:41.166                             : :Chapter 22' t+ n+ m4 V- n6 }7 {8 I
01:16:55.902                             : :Chapter 233 J7 e. w5 i- V  z8 k
01:18:19.986                             : :Chapter 241 z6 [$ S6 n% W$ m8 E- P
01:24:28.813                             : :Chapter 25
; R- O9 E8 v6 M8 w$ g# r% |; r01:27:40.630                             : :Chapter 26
9 y* o7 V$ V7 }# `" M! e01:29:51.594                             : :Chapter 27
0 {/ z. a- @. @- z- C7 I01:33:30.730                             : :Chapter 28# O$ l' p: u% A7 J2 o
01:40:30.149                             : :Chapter 29
- }: M3 k# z; \& w" P* I01:43:20.986                             : :Chapter 30- E. f0 s3 i- D5 B. ~$ c5 i* P! F8 Y4 m
01:44:46.154                             : :Chapter 31
8 P+ i: P5 ^- t; S7 ], b01:48:05.312                             : :Chapter 32

& z0 A+ q( C1 `
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

302

帖子

1413

积分

Sponsor

金币
95 枚
体力
494 点

王子勋章

QQ
kuangzhi65 发表于 2020-7-13 13:50:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

35

主题

1204

帖子

4264

积分

Sponsor

金币
219 枚
体力
1610 点
lanpanshuma 发表于 2020-7-13 14:45:34 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
# W4 Z( |% }/ |/ C% X- I/ r) k# ~至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
" ]/ T' V! S& C
该会员没有 ...

0

主题

615

帖子

3041

积分

Sponsor

金币
16 枚
体力
1745 点
xpg050811 发表于 2020-7-13 21:39:43 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!% m7 [4 l1 X9 `4 X$ _
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
9 f" s; f. j  I& q0 g6 r

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 16:55

快速回复 返回顶部 返回列表