BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 44|回复: 3
收起左侧

[蓝光原盘] 希望沟壑/海边走走 [REMUX无损版] Hope Gap 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 21.08GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10555 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-8-25 19:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
) V- p6 l2 g& d) g3 I% i6 ]

2 K3 g$ c0 e$ D3 ]1 j6 @5 w4 k$ B2 X◎译 名 希望沟壑/海边走走(台)/下一步幸福/希望的缺口/海边沟壑
! U$ h+ W( m' K◎片 名 Hope Gap9 R* |2 ~9 C: q2 A4 n
◎年 代 2019
/ Y* f; o9 s3 ^) g, ]2 e" g◎产 地 英国% j  ]5 K' ~8 @# S
◎类 别 剧情/爱情
$ K- P2 p  n2 \1 s◎语 言 英语
2 `( Y. O! f6 `◎上映日期 2019-09-06(多伦多电影节)/2020-06-12(英国)
* b/ C$ R! w7 y& X+ x9 w( G  J  N◎IMDb评分  6.6/10 from 1,050 users
$ z+ I5 z/ m& {0 ^  i1 }! H◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7587876/: c  a% {8 W9 K5 F+ Y6 U
◎豆瓣评分 7.9/10 from 2,345 users
5 l7 b$ a& W' Y% e$ B◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27186368/$ I4 D3 h  f6 b! ]
◎文件格式 x264 + DTS
" J% F: Q$ D7 T6 A9 A4 Z◎视频尺寸 1920 x 1080% L; O# u4 v6 G/ F
◎文件大小 1DVD 21.08 GiB4 ~4 j# |3 x! b; B; p3 b1 S# ?
◎片 长 1 h 40 min
* D" i3 T3 F# N9 B  D◎导 演 威廉姆·尼克尔森 William Nicholson
5 B( t6 G  p/ E/ W* n- y◎编 剧 威廉姆·尼克尔森 William Nicholson+ J1 g4 }* {9 [/ M) ~' D" R& w
◎主 演 比尔·奈伊 Bill Nighy7 T1 @( R3 i7 i1 ]$ p' i, a& ^
     安妮特·贝宁 Annette Bening
$ `9 I* s5 w$ d     乔什·奥康纳 Josh O'Connor
; P; ]2 q( A  R# n     艾莎·哈特 Aiysha Hart
4 S, J1 ^6 ]6 @+ R# ?8 W     瑞恩·麦肯 Ryan McKen
* P0 e" r! x9 X) I" y6 G     乔·西特罗 Joe Citro/ p  H3 }( I) a3 A
     萨莉·罗杰斯 Sally Rogers. l* W% R) x* X" A% ~/ ^5 Y# C0 ?
     尼古拉斯·本恩斯 Nicholas Burns% f" n: C$ C; s% Y. \# a, d
     史蒂文·佩西 Steven Pacey& ~' N, E9 A# H! V, v
     德伦·利滕 Derren Litten- V' F; Q% H' g* ?! b2 \
     罗斯·基冈 Rose Keegan: @) Y3 H- [5 k: T: u  t
     芬·贝内特 Finn Bennett& a, L: f( @/ [7 }9 \
     尼古拉斯·布兰 Nicholas Blane
( Z) L  q! |8 y, A" Y; N     乔纳森·奇塔姆 Jonathan Cheetham: X2 ~; ^( ?3 h& @* @7 o
     杰森· 莱恩斯 Jason Lines
4 {* x+ ]+ z2 n, C, Z     乔尔·麦克科马克 Joel MacCormack
4 t- I' C: ]' N+ f     妮妮特·芬奇 Ninette Finch
- W5 k7 ^  U3 F. B6 t, p* M* B
. r' N% d. P6 H2 ^3 \% {& A◎简 介  
/ d& r$ w: P: f5 P0 q7 _( E: a4 M7 N/ N7 f
 格蕾丝在希腊的苏塞克斯海岸过着田园牧歌般的生活。正准备迎来自己第29个结婚纪念日的她,突然陷入了离婚的泥沼。她的丈夫爱德华,原来一直将自己对她的不满藏在心里,决定离开格蕾丝投入另一个女人的怀抱。格蕾丝不仅需要处理离婚的后续麻烦,同时也要在儿子的帮助下为自己之后的人生找寻幸福。影片改编自导演威廉姆·尼克尔森在1999年完成的戏剧《从莫斯科撤退》。' |  Z0 S  R' t5 m

- Z+ B. I/ \: p+ z A couple's visit with their son takes a dramatic turn when the father tells him he plans on leaving his mother.
& y. v0 F4 x& l3 D( Y! F
Video, a$ f+ w( f" N/ H. @
ID                                       : 1
5 B  G, {2 m) O( \4 z2 uID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
* C! h! i8 f4 r9 L' C" A; F3 V4 D4 YFormat                                   : AVC
( Q; I: v6 p2 q7 \( a7 _Format/Info                              : Advanced Video Codec3 ]% o: [0 b9 w; o. s
Format profile                           : High@L4.1
: l$ C# e5 C9 g; z: e+ `1 rFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames8 j9 T/ ~- R. F  w7 \
Format settings, CABAC                   : Yes
5 k' |0 j6 I$ j+ T' S6 p4 ^Format settings, Reference frames        : 4 frames% k6 n& I0 l4 A' }& t, v. @$ r
Format settings, GOP                     : M=3, N=24. T" _1 [( f: |( k% r6 Q4 [
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
/ n" l8 P' m5 D# c  zDuration                                 : 1 h 40 min
. a+ o+ i3 y5 c: OBit rate mode                            : Variable9 Q  `. T; ]$ ?% ?
Bit rate                                 : 27.0 Mb/s$ l( Q1 \$ l7 R. E: V7 f  s
Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
, v2 d+ y1 Y1 ]2 a$ e( m& b3 bWidth                                    : 1 920 pixels
% y! y) Z" _6 R1 W3 Z& oHeight                                   : 1 080 pixels
' {1 j* y, G+ y# j* o4 {Display aspect ratio                     : 16:9
. Y4 U; B; ]9 X3 NFrame rate mode                          : Constant
& o# ]: Q  t- x1 XFrame rate                               : 24.000 FPS
; c% \7 U) Q; a' o0 I* {$ HStandard                                 : NTSC) {+ Q  I4 A  [/ o* f+ s
Color space                              : YUV
( k. g" u3 [0 d1 l! _5 kChroma subsampling                       : 4:2:0
. N! e# f  R! O' a: N* R& f% I6 hBit depth                                : 8 bits
0 M. |1 u( m" R+ D1 z8 q* u+ {) R  }. rScan type                                : Progressive
. r: l5 ~: H8 Y$ VBits/(Pixel*Frame)                       : 0.543
3 B. }% Y  q3 l: L8 a3 oStream size                              : 18.9 GiB (90%)
" ~' n9 e2 A/ d1 @- F' n, p7 YTitle                                    : Hope.Gap.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT) s. U8 c/ d0 Y+ i% U
Language                                 : English1 p) @+ Q0 E; \/ c' s
Default                                  : No2 [2 t$ ^9 ^! ^& u2 H
Forced                                   : No6 D: f! n# Y  Q8 Y9 u
Color range                              : Limited
: L9 M. P6 s1 p/ \Color primaries                          : BT.7098 \0 j& ?" e! W- C
Transfer characteristics                 : BT.709$ y4 u. C* l4 Q# t! k$ F5 I4 Q+ |
Matrix coefficients                      : BT.709
( b2 h# Z1 k) ?1 h0 `' zOriginal source medium                   : Blu-ray
5 p7 F" V- D7 w8 F# s
9 l. {1 s5 W. d; @  \9 i4 iAudio# X9 U, ]5 }- e; R
ID                                       : 2
# R/ R- L- z8 |7 H) j( LID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
' }! m! j8 f0 I$ n  M: S) n  IFormat                                   : DTS XLL. z& I3 t' Y/ K0 {, C- w
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ E% g% P( T+ q( A! L
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
5 S/ x# ^& [7 D' U; R0 ICodec ID                                 : A_DTS  `! c, ^- h/ O" C' b
Duration                                 : 1 h 40 min
) c1 X% S8 O/ O* H1 b. j: lBit rate mode                            : Variable2 S9 f( L6 J5 q2 U
Bit rate                                 : 3 043 kb/s+ C9 l& o7 p, N$ D; j5 ^
Channel(s)                               : 6 channels
; r; v1 ~* [. OChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE9 m" a  L) q3 }, U  F" n
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ t  L2 \0 @+ y& V3 [
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
- _' c9 s" {$ kBit depth                                : 24 bits: ]5 O, l0 [- F8 R: C( w
Compression mode                         : Lossless! H( V! |8 [$ f0 ^
Stream size                              : 2.13 GiB (10%)7 T/ W) i# H% V6 n: f$ C
Title                                    : Hope.Gap.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
$ M/ C# l  @3 M! v9 O% KLanguage                                 : English6 H& P" f" L* p; v
Default                                  : Yes1 c1 ]0 B& R! u6 ^
Forced                                   : No
* D& i2 ]. F2 n  aOriginal source medium                   : Blu-ray
1 X% O# r. Q, M, x4 g- Z4 T6 \2 W7 k1 c+ `. F  B
Text #1
% r; M6 v1 T7 i$ y( ~ID                                       : 31 E  y( J" D8 R" M; {/ N0 j
Format                                   : UTF-8& y) @  j; [3 k' p0 G! w! N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' d. P3 P: }6 f
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* D6 I% p- r0 S+ H3 S" J- q
Duration                                 : 1 h 36 min
( i' J2 E7 [3 h0 @2 L4 S. B. ?Bit rate                                 : 65 b/s
* v( W& L" H: T5 B4 ~Count of elements                        : 1701  m& c1 r) a/ H. H8 C% V7 S
Stream size                              : 46.0 KiB (0%)
! w. e; R/ J8 {. bTitle                                    : English-SRT$ d8 \1 y6 w$ _3 R& B0 u+ v; {
Language                                 : English
* L2 x  _& f% [3 R1 o# QDefault                                  : Yes1 r- K6 Y, H6 v3 o* N, f5 m- H
Forced                                   : No6 X3 r1 b" H  F! q7 _. _) F2 D1 v

# z5 I; _/ C; ]  _1 |' sText #2
$ P* {) B- r) C3 H) C+ PID                                       : 4
  w; B! i* C( t9 }) uID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
; n3 r' H3 p7 _7 }5 ?  \  bFormat                                   : PGS0 k$ v/ O4 q9 G' F/ Z2 Z* \4 j9 z$ Z
Muxing mode                              : zlib
. R0 [: H7 S& L8 tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* M0 c8 b# u: Z' |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 a& g" ]2 C  r5 U+ n1 G' gDuration                                 : 1 h 35 min3 P! R6 D/ Z! C* m0 F; k+ m  T8 l
Bit rate                                 : 36.6 kb/s
+ H' i3 v/ L+ }9 A# U# I1 T, LCount of elements                        : 1969
0 M1 E8 z. ?( p. yStream size                              : 25.1 MiB (0%)' c0 n5 F9 L4 A. m
Title                                    : English-PGS
6 g, |0 B- r* v, r+ X3 T& rLanguage                                 : English9 V9 ^. F6 m" e! K" c8 h
Default                                  : No" U, f& i" l  A- t% H
Forced                                   : No# |. J* t3 x+ |
Original source medium                   : Blu-ray
2 p5 I6 W+ y8 O* p- {0 x& ]
" n* X8 ?0 ^% P/ T+ G( U4 jMenu
/ V0 J2 e/ E) K* l! ]" E; X00:00:00.000                             : en:Chapter 01
: }: O1 L- j- p; k7 U00:07:36.791                             : en:Chapter 02
4 O  W8 [9 U/ ]& d9 e! C$ p1 Y# G' ~1 Z00:20:29.541                             : en:Chapter 03# n! ~& f* g9 A0 M5 ]0 j
00:26:24.541                             : en:Chapter 04
1 A& }! A' g" G6 p7 d8 d8 z3 Q( ~, r00:37:16.500                             : en:Chapter 057 @! P) Y6 C# i  q4 U7 H
00:47:37.375                             : en:Chapter 06
7 M- U7 s: R% }  }# y, F' V00:55:24.000                             : en:Chapter 07. L( e5 z7 b/ w( G9 l" _6 a9 O& p9 l6 d
00:59:07.958                             : en:Chapter 087 t4 }8 N9 u  L" T+ W. X1 N3 g
01:04:28.000                             : en:Chapter 095 O; b! v& K. \2 w" c- O: }9 W
01:13:37.666                             : en:Chapter 10
# g. s( L( h7 m! e7 P2 [1 P01:24:12.125                             : en:Chapter 110 `5 |0 ^; s# H: O  R. Q. S5 B' k# u5 S
01:36:08.791                             : en:Chapter 12

7 @; z2 B- N1 u: s. j
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

19

主题

1312

帖子

7034

积分

Sponsor

金币
935 枚
体力
3494 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-8-27 09:07:43 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

63

主题

1481

帖子

5390

积分

Sponsor

金币
291 枚
体力
2047 点
lanpanshuma 发表于 2020-8-27 17:38:56 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
2 e  {6 C0 [  d- aNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!3 l  T! ^7 s9 K, F; G

1 n/ z2 r8 X4 o' y& k, ?& I
该会员没有 ...

0

主题

191

帖子

644

积分

Sponsor

金币
25 枚
体力
281 点
060701300 发表于 2020-9-5 11:43:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-21 06:35

快速回复 返回顶部 返回列表