BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 53|回复: 9
收起左侧

[FLAC] [品味经典] 880首粤语经典歌曲一网打尽[FLAC无损音质]

[复制链接]

3885

主题

4259

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7277 枚
体力
6557 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-19 23:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[880首粤语经典歌曲].jpg
+ x! _4 y% O4 k+ l+ P
9 ]! Z& h: R# {1 |7 R  }! p【粤语】品味经典|880首粤语经典歌曲一网打尽[FLAC无损]
; E9 H& V8 g0 n" l
% q9 d6 I5 V6 h    001.17岁-刘德华.flac
! {# @1 \, |" V* F' z, Z2 C) I5 h    002.1874-陈奕迅.flac
' R6 |  j5 N7 x    003.200度-叶倩文.flac8 D* d8 k7 C  q9 f
    004.Amani-Beyond.flac
! K- w, x7 J& A! h    005.Anna-周启生.flac# o6 j/ t. @" w: p6 ~' z
    006.Cha Cha Cha (Remix)-叶倩文.flac/ h7 D* b1 e" L6 t9 l
    007.Don't Say Goodbye-谭咏麟.flac
( _, Z! l5 B3 _' G) F    008.K歌之王-陈奕迅.flac, c  `" J+ H8 j1 d$ {2 E% f
    009.Liang Guo Ren De Xing Yun-梁咏琪.flac
$ F' L' s8 @! O; [8 e    010.Linda-张学友.flac( r0 y) {5 x7 L) _
    011.M O N I C A-张国荣.flac# x- e* }* k( Y5 O+ G" t! G
    012.Monica-张国荣.flac  S# b4 F6 T" O+ u/ u# |
    013.Para Para Sakura-郭富城.flac$ d0 Q' t& e6 [, p% K9 s
    014.Shall We Talk-陈奕迅.flac
# B! ^  ]4 F  P( W) o    015.Stand By Me-梅艳芳.flac
1 k& q% n9 y- B% h/ ~/ l    016.Tell Me What Can I Do-Crystal Gayle.陈百强.flac
+ w7 F. U- G: S, \& I    017.Wo Shi Chi Qing Wu Xian-关菊英.flac/ c/ ~# }  `; @! n3 \5 u  k
    018.Zai Mei You Ai Qing-王馨平.flac1 v2 o3 h9 ]! g2 q7 V: I& H0 _
    019.阿郎恋曲-许冠杰.flac
6 |- P7 t# d. U( B) y2 f    020.爱不释手-李克勤.flac, q9 s+ V8 @; l& ]
    021.爱不完-刘德华.flac# K$ N- b5 [0 f: @" }7 N- N
    022.爱到发烧-林子祥.flac
2 b- d/ v, q: H    023.爱得比你深-张学友.flac
* M5 }( a9 _4 R# [/ z5 Y    024.爱得太迟-古巨基.flac
1 f( @; K3 j  _! }; @& A( c    025.爱得太多-王杰.flac5 r* B' O! v3 p+ |, ^) e4 I
    026.爱得真爱得深-吕方.flac6 V0 F  V8 I2 v# x# ]: i4 F
    027.爱的哀悼-钟镇涛.flac
: e) \- i5 A; [5 V    028.爱的根源-谭咏麟.flac
+ Q% l$ C- O, j# F) k8 W    029.爱的故事上集-孙耀威.flac+ y1 n- ]. j& r
    030.爱的呼唤-郭富城.flac* \$ s# T! W/ X4 B
    031.爱的火花-露云娜.flac
# g0 k" [' ]* z% B/ S9 y9 `    032.爱的逃兵-谭咏麟.flac' h( h5 x) q- N/ M
    033.爱的挽歌-郑秀文.flac
1 E: d3 m; a" x- I: H    034.爱多一次痛多一次-谭咏麟.flac; G2 o' {: u6 O+ [7 c" h
    035.爱恨缠绵-关淑怡.flac! z5 `* Y9 l/ K, }. F# {
    036.爱你会是多凄美-黎瑞恩.flac. @- m+ X: N, K$ E# k
    037.爱你-许志安.flac. u' r+ C# W" [/ C4 U
    038.爱你这样傻-黎瑞恩.flac7 Q2 F2 B* Z9 ~8 Q* a) }0 Z
    039.爱情陷阱-谭咏麟.flac& P7 _* Q' B) \; M& I
    040.爱如潮水-粤语.flac5 m0 s# h% Y# a' e5 v% T
    041.爱是永恒-张学友.flac
; s$ ~- a! q2 T2 G    042.爱是最大权利-郑中基.flac$ K7 j6 M6 h$ u. f# i
    043.爱跳舞的少女-麦洁文.flac7 V# p/ O# m1 }4 ]9 o. S8 O
    044.爱我所爱-周慧敏.flac
$ h3 `; \& C# c  y    045.爱要撑下去-吴若希.flac0 }# D& H7 s8 P) _3 @
    046.爱与诚-古巨基.flac( U2 a& m# m  |' ~( o
    047.爱与痛的边缘-王菲.flac1 G3 f* T6 `2 l" I
    048.爱在别离时-许冠杰.flac
# c9 p- G- P/ H    049.爱在记忆中找你-林峯.flac! B8 }/ }* C/ ?! {: J6 L! W  u* \6 f. l# c
    050.爱在深秋-谭咏麟.flac$ t. V- i7 ]+ S3 a/ Z) A3 k
    051.暧昧-王菲.flac- m4 w2 V$ ?" J2 V
    052.安妮-王杰.flac
  `3 Y% Y9 g: c# j; p# b% \    053.暗里着迷-刘德华.flac# F! @2 ]  H5 R: E1 f6 w
    054.暗恋你-张学友.flac' Y7 {3 ~& S* A! y
    055.暗涌-王菲.flac
% G8 E5 v" X5 s    056.摆脱身体-蒋丽萍.flac
' Q( z; A& H7 _  j2 f) F; M    057.半点心-草蜢.flac- ~! R6 [" h8 n/ j$ u* V: ?8 }
    058.半斤八两-许冠杰.flac
* r! c7 l. r! G( E- `    059.半梦半醒-谭咏麟.flac
6 K2 I/ F& ?6 d$ m3 n1 t; U    060.帮我,欺骗我-谭咏麟.flac9 A; m- ], o+ }. j: R
    061.抱紧我心-张智霖.许秋怡.flac" R: I8 ^3 K8 F( c8 A. Q4 f; R$ W
    062.抱紧眼前人(Live)-林子祥.flac9 _) v8 E4 a4 C
    063.暴风女神Lorelei-谭咏麟.flac6 ~) S8 R! I: k5 a1 @: a
    064.暴风一族-张国荣.flac+ E+ {( O) _1 c, i6 r4 M: M
    065.爆了-古巨基.flac
) \2 r* [$ h, c    066.悲欢离合-张智霖.许秋怡.flac
- ?8 S6 c0 t7 j    067.奔向未来日子-张国荣.flac6 u) a# ?1 A( a$ e' D
    068.边走边爱-谢霆锋.flac0 m5 K- w- L5 y
    069.变变变-陈慧娴.flac
9 M+ H; \5 q! \/ c+ G    070.别话-张国荣.flac
# C5 f: ]6 \( U) m! T$ f* U    071.别人的歌-Raidas.flac
2 D/ {+ M9 D+ T! Q; ]* t/ D4 t( O9 m5 s    072.冰冻的女人-邝美云.flac4 c- K' s! D0 N1 C+ t; ]0 B
    073.冰冷长街-王杰.flac  C6 V  m- r" R/ z: o
    074.玻璃之情-张国荣.flac
, _' B* ~. ?, `    075.玻璃-朱茵.flac
' |1 O1 J) f; K% C" e* H* {    076.捕风的汉子-谭咏麟.flac) x$ \& V( u! E8 B5 e3 t
    077.不-陈百强.flac
2 z2 h- W  c# w    078.不得了-陈慧琳.flac
* e9 o, Y% l' m; A- D+ Y    079.不会哭于你面前-杨采妮.flac* ~8 |* r6 O9 y/ f! e
    080.不羁的风-张国荣.flac
' G7 q' _7 F8 H: l# b    081.不羁恋人-陈慧娴.flac8 {; ]: ]. X, }8 q$ ?6 G. Z# i6 ]
    082.不可不信...缘-刘德华.flac
8 J0 Z  j5 X" S  q  Y    083.不来也不去-陈奕迅.flac9 D! \& N% E. y- S
    084.不浪漫罪名-王杰.flac
0 z8 a6 X9 T+ W( `3 N0 G; ]    085.不如不见-陈奕迅.flac: Z$ O2 b! l( F) n  \& x
    086.不散的空虚-叶玉卿.flac9 i! R3 x" G& G( B4 U! P: \
    087.不想独自快乐-苏永康.flac9 L& H" V. [' _
    088.不想你,还想你-陈慧娴.flac% f$ a; P3 U; ^: {
    089.不想再见面-吴婉芳.flac% A' j8 M. b2 V, I! T
    090.不想这是场戏-张学友.flac
) u$ ]2 s$ Y  K, E6 B    091.不要躲避我的眼睛-王馨平.flac2 z* _, `' {8 d$ k
    092.不一样的我-张柏芝.flac% l( i# C! K2 g* p. v* j% Y# R
    093.不再犹豫-Beyond.flac
+ p. H9 S8 j! N4 j* ?$ s3 o    094.不装饰你的梦-蔡国权.flac
4 o' [( Q) c! m, H* A    095.残忍-黄伊汶.flac  @0 [6 V, j; ]' M
    096.沧海一声笑-罗文.flac" X( b$ h# ]5 G" B4 Z9 _$ _
    097.沧海一声笑-那英.周杰伦.刘欢.陈奕迅.flac
) W3 m0 y: U* {: _$ D8 ]    098.沧海一声笑-许冠杰.flac
9 \0 R: k# |9 @) _    099.沧桑-王杰.flac
1 B9 {; a& o: ]/ g8 b; Q    100.侧面-张国荣.flac* f* \" E- I2 m) e9 I$ ^( P
    101.曾是拥有-Beyond.flac
/ u/ y( M( T) z7 v& ?0 Z7 v    102.曾在你怀抱-陈百强.林姗姗.flac
& G; I+ y% J2 l& y' C    103.插曲-郑秀文.flac& r- n+ K. a. B1 V+ n. \- |" C
    104.缠绵游戏-梁汉文.flac
1 f; m8 N' f$ _* x; g    105.缠绵游戏-彭羚.flac
) N* M7 [- `' E% t0 X$ a, l    106.常言道-刘德华.flac
0 Q' P8 {$ }; X  G$ p/ `. I( @    107.偿还-王菲.flac3 u  F. x( C$ i8 o% }6 h
    108.唱这歌-郭富城.flac
; S0 f% V4 \& t6 s" i    109.车站-苏芮.夏韶声.flac8 W3 A9 Y0 y( G3 h9 N- @; Q2 o
    110.沉默暴风-王杰.flac' z0 |) A- p% b3 P5 d
    111.沉默的眼睛-李克勤.flac
0 a4 a% ~8 _7 F7 {+ H! d5 G    112.沉默是金-张国荣.flac
# s/ M) d1 ~9 J- |, L, j    113.城市足印-徐小凤.flac* e4 p7 Y% v- t8 g" P" b" ^
    114.痴情意外-陈慧娴.flac
7 e1 g* A, D7 ?" x" K6 c7 M  l    115.痴心的废墟-谭咏麟.flac/ Y1 _, N3 p5 U1 e" V: g+ n
    116.痴心换情深-周慧敏.flac
& G2 C% v! I( p& }9 v8 W4 d    117.迟来的春天-谭咏麟.flac
4 q* T8 h4 _! U- t7 V$ W    118.叱咤红人-陈小春.flac
7 U! d% h- |( [5 O7 {    119.宠爱-陈百强.flac
8 M# j" x2 D7 g& v  @" `    120.初恋情人-刘小慧.flac' g4 r' X6 g0 G. t
    121.处处吻-杨千嬅.flac2 M. y% p" E* }' |- ~0 G9 c
    122.春风秋雨-叶倩文.flac& L1 p% s! m; ?' `4 n6 ~. o
    123.春雨弯刀-甄妮.flac
4 ?3 M: Q* {# J' c0 t    124.纯属废话-何嘉丽.flac
! J9 i+ `' P2 f: F    125.纯真传说-郭富城.flac
2 @7 w! H* @* E) p4 `    126.此刻你在何处-谭咏麟.flac
- E% n7 {  o& M0 r# F5 Q    127.匆匆-林忆莲.flac+ c+ _9 C+ H6 L8 \# C
    128.从不喜欢孤单一个-彭家丽.苏永康.flac
  B) J4 E& T9 P8 T' t; ~    129.从未试过拥有-温兆伦.flac
; U0 H: L/ l% s  x! @* k) J    130.打雀英雄传-许冠杰.flac
; C! e6 j4 ^6 k4 G) j0 `    131.大地 (粤语)-Beyond.flac( P  |1 j: i; Q/ i* w' l, e7 o( R
    132.大海-钟镇涛.flac% d; K$ [. u! F" e8 A
    133.大会堂演奏厅-李克勤.黄凯芹.flac
8 s. P- n8 K. _4 S" ~) i+ C! n: u    134.大日子-陈慧琳.flac
( Y0 t0 I, H7 g: H    135.大约在冬季-王杰.flac: e7 q8 m0 Y  ]8 L6 a& a6 B7 Z) R
    136.单车少女-张学友.flac6 ]0 Z0 G' e( g7 \: N; f
    137.但愿人长久-卢冠廷.flac. n9 t. I9 A. T1 h% Q
    138.淡淡的小野花-罗文.甄妮.flac
& p- \4 L" Q9 G" M    139.当你说要走-王杰.flac
1 v) n2 I. g' c0 @* Y& ], E+ J    140.当年情-张国荣.flac  n( `4 k! H- c4 ]
    141.当我想起你-陈百强.flac0 w# i; U5 \0 D
    142.刀光剑影-郑伊健.风火海.flac
. U& ^4 j. h  C& p' \    143.刀剑若梦-周华健.flac0 r, |+ \+ I/ o8 c
    144.等你等到我心痛-张学友.flac; z/ s9 Z6 T" O& Q% t" y; L  p3 g
    145.等你回来-张学友.flac# _, x8 Y6 D# T/ ?6 C& R3 U' Q. S4 D' P
    146.等你一生-邝美云.flac
: I0 n. m" h( X$ i8 F    147.地震-张学友.flac
& J  J! u; b( Z" S" x    148.第四晚心情-郭富城.flac" T: ]' ~9 c! ~& Z5 G$ ~% |) y
    149.点点追忆-林姗姗.ape+ O4 @* s3 X; U+ |8 }/ K, P6 }
    150.电灯胆-邓丽欣.flac# z  A* t' r2 e$ a& o! y& V& i
    151.电光霹雳舞士-麦洁文.flac( [, U5 X2 n; N4 m* T4 F) b, x
    152.惦记这一些-王杰.flac) I8 Y2 Y1 Z3 W% h# `& n: _8 I
    153.蝶恋花-黄凯芹.flac1 d" M( J5 W9 \/ [! o$ Y" S
    154.东方之珠-关正杰.flac
. y9 z7 x) |6 r1 T) [1 l% P    155.冬日浪漫-周慧敏.flac3 P7 d$ O: ?( y4 ~5 F
    156.都是你的错-陈慧琳.flac- O( `' v2 F7 O7 h7 }9 N
    157.都是你的错-陈慧琳.郑中基.flac
& Z5 F1 S0 V, g- r7 h4 V    158.独自去偷欢-刘德华.flac3 K8 g# N; d/ d! c
    159.赌爱-张柏芝.flac0 q6 J, z/ F' \' S: Z. w
    160.对不起,我爱你-黎明.flac; S0 n) E- D5 ?- {& M( M
    161.对酒当歌-陈百强.flac6 o# X. W9 A& y1 G6 Z. D& M6 ^
    162.对你太在乎-陈慧琳.flac
  [' J7 i! s6 x' `1 ^: L    163.多少柔情多少泪-王杰.flac
! E" d0 p3 s/ u! M' T7 y) [    164.多一点-陈奕迅.flac# n0 @' Z9 c& N' b/ |' y
    165.饿狼传说-张靓颖.flac
6 G' u- _# ]7 }0 h) Z& R1 ^$ u: l" E    166.饿狼传说-张学友.flac
+ P: _2 m5 K' P" @; u( `0 o, i    167.发现-郑伊健.flac
3 g; D4 @. l: D2 U# J$ @    168.烦恼歌-张学友.flac. G4 M# k0 U- B4 s$ z$ p4 o
    169.反叛-陈慧娴.flac
2 q4 R; `6 S5 Y$ m6 ~    170.犯贱-陈小春.flac
2 M+ B+ ?, t3 H; u  G6 I) r/ J    171.芳华绝代-张国荣.梅艳芳.flac
% R' V# p$ i3 o1 a    172.放不低-郑秀文.flac) V* X5 I' Q; k0 U, z
    173.放荡-张国荣.flac
1 n& ^& T8 U, s0 S$ ~- `    174.放纵-林忆莲.flac
' J2 P2 G& {# {* U' V# ]    175.飞女正传-群星.flac8 z+ l9 e% R* j' A- K
    176.非常夏日-张学友.王菲.flac" c& i. v6 s2 H, @; y
    177.非走不可-谢霆锋.flac! h) E$ f  N; z
    178.分分钟需要你-林忆莲.flac! r+ F7 _, f1 ^. G: b/ Q0 e# C3 ~
    179.分分钟需要你-林子祥.flac' H  j7 v5 h1 P. t
    180.分手-李碧华.flac
' e: V! R5 C% k7 p2 e    181.分手已是时候(粤)-冯傅娟.flac3 v$ \5 P! I' j8 L( x: Z  y% B+ [
    182.分手总要在雨天-张学友.flac
- U0 x" L5 p7 }" |; [0 r. u3 }    183.焚情-黄凯芹.flac6 f+ Z" P/ s; d& h
    184.焚心似火-叶倩文.flac5 g& r6 {! p5 Z1 A: C
    185.风的季节-Soler.flac2 @$ P# L# m. N2 d- n# @
    186.风的季节-黎瑞恩.flac
1 a. n2 H3 ^% h7 l    187.风的季节-徐小凤.flac' h4 z5 A+ @  K) k$ W; R( X
    188.风花雪-陈慧琳.flac9 x6 G* n% f" m7 r* C+ ?
    189.风继续吹-张国荣.flac1 }; @9 Q$ m; ^+ S; W5 t$ C
    190.风霜伴我行-邓丽君.flac
/ C- d7 {% N- K* s    191.风雨同路-徐小凤.flac# V: H5 M3 \5 i1 ]) ^, \" U
    192.风再起时-张国荣.flac5 E: Z; y+ P5 K
    193.风中的微笑-徐小凤.flac
2 S: t2 y# l) ~; [    194.风中劲草-谭咏麟.蔡国权.flac- `" Y9 o6 W# g! ?! b% v7 N
    195.风中追风-蔡枫华.flac
5 R7 M# G6 `' r: d! `; ?    196.封面女郎-梅艳芳.flac) e/ \/ ], F$ _# w
    197.封锁我一生-王杰.flac/ K, P3 V+ I( k
    198.疯了-林忆莲.flac
' |$ Q8 C; l9 e) i6 w5 l. N, F$ |    199.浮夸-陈奕迅.flac! P& Z3 c0 B+ B3 O
    200.浮生若梦-张国荣.flac9 J2 v( b+ [9 v9 l- P+ w
    201.富士山下-陈奕迅.flac! l! k+ Q; r/ L0 J% I1 a* Y
    202.该死的懦弱-胜屿.flac
0 k3 s; q6 h. h) {- ^0 W% b2 y    203.甘心替代你-郑伊健.flac
9 s9 K% ]7 Z/ _# @: z. g    204.敢爱敢做-林子祥.flac
" e5 P, k* T1 o# D  k    205.感冒-汤宝如.flac% X" X' H6 Z1 f) ]& c
    206.感情线上-郑秀文.flac" H6 p5 Z! o3 E
    207.鸽子情缘-刘德华.flac
# O$ [* g9 e! w. N! c% S" T    208.给您留念-黄凯芹.flac  y# w9 W2 c* V8 i
    209.给自己的情书-王菲.flac
5 F$ R3 A' U6 o' E    210.共同渡过-张国荣.flac& D  X8 ?. T) e
    211.够了-张国荣.flac
8 [0 @6 p- K: S! z: s9 t1 v3 n9 S    212.孤单背影-陈慧娴.flac
9 N' F! Z6 }+ Y& v1 k    213.孤单一吻-Beyond.flac! r- u5 q0 Z+ `! A' g
    214.孤独英雄-王杰.flac2 c$ d1 r% m5 r, Q
    215.孤寂-陈百强.flac
. v2 m7 i8 p$ j9 K. r8 ~; L    216.孤身走我路-梅艳芳.flac
1 h; C! x& r' x, ?7 [$ s" O    217.孤星-王杰.flac
6 B9 F2 l2 U, O/ a# g+ k    218.故事的角色-王杰.flac6 T% Y! s4 r9 F8 `8 k- {
    219.故乡的雨-薰妮.flac! l) }+ h6 u- V
    220.光辉岁月-Beyond.flac# S  G! H: n' g* r/ O  d
    221.归来吧-陈慧娴.flac2 _- d1 _2 q! n0 Y, T
    222.过客-关菊英.flac: l+ C( I7 A" e  @+ J- P7 w. i/ a' S
    223.还是觉得你最好-张学友.flac" w) m  R; e2 z" e1 l  M
    224.还有明天-邝美云.flac
: M0 p- y  d' k$ n% G2 _    225.海阔天空-Beyond.flac! H& {0 e5 B, F: @' g! X3 c
    226.海誓山盟-林子祥.flac
3 }4 @# v: @- H% O" ?. }    227.好朋友-梁汉文.flac6 e, \5 M" a  V7 Y
    228.好戏之人-李克勤.flac
* k8 ?2 j/ |& ^8 u    229.好心分手-卢巧音.flac
! m3 N1 d. j' I3 t7 X  F    230.好心分手-卢巧音.王力宏.flac
- R9 z+ o! ~0 B    231.好心好报-方力申.邓丽欣.flac2 B+ r" r5 g9 @0 k  Y7 _
    232.喝彩-陈百强.flac
/ j5 ~' L$ C8 K    233.合久必婚-李克勤.flac% k: q6 M' b  ?4 z% c4 [) Q
    234.何必抱怨-陈百强.flac
; h8 x2 N8 g  q3 U6 n5 |    235.何日再相见-张德兰.flac0 H" v; N( E1 ~& I/ o/ y- C& b  g: ~
    236.黑白照-邓丽欣.flac
- E( q  x! c& A+ z/ F& D: M    237.黑街-陈雅伦.flac
7 {  H- a2 |  G0 c0 ~! H& D    238.恨在今天再相遇-方季惟.flac
0 O* O0 o* U' y6 o    239.红茶馆-陈慧娴.flac# `" A9 ^1 f! E' A
    240.红楼梦-李克勤.flac
2 S! p/ J. l9 W5 r" T    241.红日-李克勤.flac# r( q: s) q/ h9 r$ [
    242.红色跑车-太极.flac
& {4 i! r2 S0 {3 [9 u    243.红眼睛-陈慧琳.flac: R4 z- O5 m! c2 D
    244.呼吸不说谎-黎明.flac
/ \9 f$ ?( J; o! x; e    245.呼吸-梁汉文.flac+ }' ?- K5 L! i5 L/ ?5 P9 l
    246.护花使者-李克勤.flac0 E% q7 l& @7 _; x7 E3 v
    247.花花公子-张学友.flac% r( w+ s& z# L9 G
    248.花花宇宙-陈慧琳.flac! |3 r5 q2 S+ W1 R. a! o, O
    249.花火-梁咏琪.flac+ d4 p- V* x" H8 `- v- y: T6 K: e
    250.花落谁家-李克勤.flac; W: c5 a1 `% j7 X
    251.划火柴-陈晓东.flac
8 e4 t! \/ \8 F0 @6 {( e    252.怀念-徐小凤.flac
" H. w, w* A3 |/ \    253.坏女孩-梅艳芳.ape5 l! f5 I. y- `8 \- I
    254.欢乐今宵-古巨基.flac
. `7 ?! G$ e! q, u2 f. U' n) X" T    255.幻影-谭咏麟.flac/ U* [' v9 f3 F7 Y2 M0 s1 \" z! P
    256.皇后大道东-罗大佑.flac
0 f5 s# h+ I3 g3 Z    257.灰色轨迹-Beyond.flac
! C1 Q* H" g5 A    258.灰色-林忆莲.flac
( c. N3 v& \& t" y4 n) U    259.回到你身边-刘德华.flac6 U* h3 x# n5 x! F0 [1 k, {$ W: N
    260.回首-李克勤.flac
; Z" p7 R: `6 X5 h0 H    261.回头太难-张学友.flac
% U/ {( V% t! ?4 J) E    262.会过去的-许志安.车婉婉.flac5 i! M$ ~7 w  u$ X4 R* q
    263.婚纱背后-徐小凤.flac* L  Y) _1 a; y9 Y. @# D
    264.活得比你好-李蕙敏.flac
& Q% U' h; k& Q    265.活得潇洒-谭咏麟.陈慧娴.flac! c0 K. q- q# c# O' @
    266.活着Viva-谢霆锋.flac! ^# Q0 `. ]) \
    267.活着就是等待-汤宝如.flac
- O& h7 @( h5 @. a/ s% b+ R    268.或许..未必..不过-黎明.flac
( c! }9 [' v! s& ?. j& v5 x% ]    269.激情-林忆莲.flac
7 `' k: @/ T2 I2 k    270.急流勇退-许冠杰.flac
$ I( p( `& y( H5 `/ }    271.几分伤心几分痴-王杰.flac
7 `7 D! r. I$ U    272.几许风雨-罗文.flac
- h" j! f8 \( s% ^- u. B3 q    273.记得忘记-林峯.flac% t% ?8 z6 B9 d& j- }& ?2 R
    274.寂寞夜晚-李克勤.flac
1 \+ a+ E2 f2 e" W  v    275.寂寞夜晚-张国荣.flac0 c6 Q/ B6 W# p2 ~+ h. Y$ Y# h
    276.加减乘除-刘小慧.flac
9 u1 o. D& L- P3 f! o7 P$ _2 m; x    277.家中的太阳-薛家燕.flac! J7 d; r0 m" x+ d+ h$ U
    278.假如-杜丽莎.flac5 s. M" p5 ]( y7 J3 L
    279.假如让我说下去-杨千嬅.flac6 h0 k+ ?" [) C
    280.假装-刘德华.flac" o2 }* R8 c6 h3 ]+ `2 Y
    281.嫁妆-陈慧琳.flac/ Q7 _) P' W- t
    282.将冰山劈开-梅艳芳.flac
) @/ V8 J( O9 l% G, O    283.讲不出再见-谭咏麟.flac$ `6 o' W' Y( m; W; T, D
    284.讲你知-张学友.flac
7 u; Y7 R  _! v( N% M% w, ]    285.结他低泣时-夏韶声.flac
1 P4 D: s( o) s# }2 Y* d. ?& \    286.今生今世-张国荣.flac
7 P( R' \, v  E    287.今生无悔-王杰.flac  e  H6 O, B5 n6 n3 a
    288.今天的爱人是谁-陈慧娴.flac
! j  C2 t4 c$ W2 f5 K0 }    289.今宵不想告别-刘小慧.flac
/ a8 W2 V* ^9 k: }. |& }    290.今宵多珍重-陈百强.flac; _( E0 F: R/ z- |% d) W; s
    291.今夜你会不会来-黎明.flac, I8 \2 U6 o0 y' U" p. T, v
    292.今夜妳会不会来-黎明.flac
9 K, t$ {$ H( p1 T- y    293.今夜情为证-谭咏麟.flac
0 c! H+ S7 M, b5 G& z    294.尽诉心中情-蔡国权.flac2 v" z% H8 z6 E* {3 b: o+ S
    295.劲歌金曲-古巨基.flac
5 a: ~8 }0 {9 P/ i% z2 v    296.劲之夜-林志美.flac
! g- N8 W1 R7 _8 K. v6 M7 s- J! q    297.京华春梦 《京华春梦》主题曲.flac$ M4 V  }7 L- v$ t$ s" T7 M6 g
    298.酒杯敲钢琴-黄宝欣.flac
5 c9 Y% Y& i3 ~) j$ r1 c. m    299.酒红色的心-谭咏麟.flac! _+ Q- d; X6 N/ }5 U( l% D
    300.旧欢如梦-李克勤.flac- c) P' r6 ^) a
    301.旧梦不须记-雷安娜.flac/ f. ~5 J. t/ D, \3 r* c+ y
    302.旧情绵绵-张学友.flac1 a# i4 k6 u/ X5 S
    303.拒绝再玩-张国荣.flac, E+ t' J1 x# U- X1 z* j
    304.眷恋-李克勤.flac
% r2 K  l  y1 _, Q) [; W0 z    305.绝对空虚-蔡枫华.flac, {2 t  y! \2 K8 {1 J& T
    306.绝对是个梦-汤宝如.flac
2 f: P$ w3 I2 b! q/ \& a0 r    307.绝对自我-黄凯芹.flac& A3 z7 q7 N2 J, ~
    308.绝世绝招-吴倩莲.张智霖.flac  r* O% B; v/ Y; O1 ?+ F- I
    309.卡拉永远OK-谭咏麟.flac
0 x  @0 L  q; ]0 o- f( e& p    310.看上她-黎明.flac
3 D9 m8 G. ~- Z; ]; L& ~' e1 I    311.可不可以(粤语)-刘德华.flac9 S, O9 _8 l( v' L& m4 {
    312.可惜我是水瓶座-杨千嬅.flac
; Z4 E6 b* \; R6 \5 O- d5 _& Y* `    313.刻骨铭心-刘小慧.flac
& \! x; R* ]9 X! D7 u/ s- v# _    314.哭泣游戏-郑秀文.flac. w2 A7 _+ a) _0 G( _1 R( K4 X2 L
    315.苦口良药-许志安.陈慧珊.flac4 k) V2 X2 L0 o# G, ^' u0 X
    316.酷爱-张敬轩.flac
% x0 l# P4 I9 ~5 w! V    317.狂野之城-郭富城.flac
; [' v5 m( m5 U5 s    318.来生再续缘-王杰.flac2 b* R+ W) g, `
    319.蓝雨-张学友.flac8 @& V1 ^2 w0 [8 B# _
    320.烂泥-许志安.flac
: G1 Q9 J# }; }7 k7 n/ Y    321.浪子-王杰.flac
1 Y4 R) k/ ]0 y2 k. U1 B    322.浪子心声-陈洁仪.flac
& Q' l3 g# B- {4 P; g0 i" V    323.浪子心声-许冠杰.flac
- d+ r: @# @; l: T. m    324.冷傲的化妆-谭咏麟.flac8 ?9 K# T( m2 x+ B
    325.冷冷的秋-甄妮.flac
$ v" E6 Y3 u$ e  w' e/ n    326.冷雨夜-Beyond.flac5 D0 Z. C# B+ h* Y3 C7 l& N
    327.离开以后-张学友.flac
+ _/ f1 U4 z) o2 V    328.离乡别井-周启生.flac
, O4 Q9 K+ W. o  L/ j2 T    329.梨涡浅笑-许冠杰.flac# k8 ?7 E; l( s9 B7 t; a
    330.李香兰-张学友.flac/ c: ]* U# K! r  W/ ~
    331.恋爱专家-邝美云.flac
  L* R1 _* w9 t; j# B/ ~8 l2 g9 c    332.两个人的幸运-梁咏琪.flac; [& z) l* m* N* K
    333.两忘烟水里-关正杰.关菊英.flac1 m' G& r0 l/ N6 \3 s' k
    334.两心知-黎明.flac
$ }7 A+ S5 i: t! x( R" f8 ?    335.亮了红灯-谭咏麟.flac
/ e! ]9 {4 P9 k4 u. M7 J$ T    336.烈火快车-草蜢.flac" w1 B; h3 `- N  N$ f) n1 i+ ^
    337.烈女-杨千嬅.flac& Y8 e6 `5 s/ K: `( f& d
    338.烈焰红唇-梅艳芳.flac
/ d+ O* j3 m& z8 a  K    339.零时零分-容祖儿.flac9 e2 i. Z+ Y* @# D1 G6 W
    340.零时十分-林子祥.叶倩文.flac
/ M6 w: ^8 s# n' I' z: I$ s    341.零时十分-叶倩文.flac. A0 r! T7 @$ w1 l$ B5 g! b
    342.令世界变得更暖-谭咏麟.flac! T) ]% b! ~: d, L2 N. Q0 K. ?
    343.留给最爱的说话-张柏芝.flac
) b, r6 X) Q' M/ G3 k" j    344.留下我美梦-甄妮.flac& W; G1 Z5 x( ?8 R2 U
    345.留香恨-郑少秋.flac
: X  K) `- r) m3 X( \    346.留住我吧-太极.flac7 Q2 K& [, D* B* w
    347.留住夕阳-陈百强.flac. J4 ~1 F3 \3 `, O! D# \
    348.留住心事-邝美云.flac
; ~2 N0 ?/ P( {% @* z6 Y$ R1 j    349.留住这一刻-刘小慧.flac: n( ^/ f" x- M& V5 b
    350.流浪花-吕方.flac
6 J0 j- }  l3 l* s: b    351.流下眼泪前-徐小凤.flac
; \* f# F+ Z6 }' Z    352.龙虎双霸天-罗文.甄妮.flac8 ~& P8 Z& {6 g* P  Y/ u% S) T
    353.陆小凤 《陆小凤》主题曲.flac
% P( A  y- O7 ^6 K) O    354.路过蜻蜓-张国荣.flac
: d, i0 v6 c* q3 D" ?( v+ ^    355.乱世巨星-陈小春.flac$ c' B  ?( |1 {
    356.乱世情侣-古巨基.flac1 q- w9 s# y$ ~. s# v
    357.乱世桃花-叶倩文.林子祥.flac
1 |) ]& C, o6 f9 h5 w3 \0 R6 z% |    358.罗马假期-古巨基.flac) U( ]5 T% W7 F- @
    359.满江红-罗文.甄妮.flac
* f! O6 I* r3 @2 L% p; p, A9 |    360.漫步人生路-邓丽君.flac
, i* U+ P4 `* M    361.没有你,赢了世界又如何-李克勤.flac
' u) s7 H" T  f# Z    362.没有你之后-温兆伦.flac/ H$ `$ I' `. ]. V+ i
    363.眉飞色舞-郑秀文.flac
2 [, @+ l" W/ J: x, w    364.每当变幻时-薰妮.flac
5 k1 x8 m/ s; g    365.每段路-吕方.flac6 B& O5 A' \) M, x6 i: _
    366.每日怀念你-徐小凤.flac2 y( D5 F; n. x
    367.每天爱你多一些-张学友.flac! [6 ~1 q+ @6 @) E
    368.每一步-徐小凤.flac
8 f7 p! j  w; j3 Z+ ?    369.每一个晚上-林子祥.flac
1 i3 }% \4 g' A& C7 P2 ?    370.美好前途全力创-罗文.甄妮.flac
3 O: o) l) g3 Q: R- e    371.朦胧夜雨里-梅艳芳.flac
* Y  X1 H7 G" V0 g( @  Z7 F% K  y    372.梦到内河-张国荣.flac
$ K8 n4 N" J: C; Z4 r5 C' a" C    373.梦里是谁-王馨平.flac
7 [9 [3 E6 m9 v. x& q    374.梦里缘份-王馨平.flac+ q9 h' \8 B8 v2 x9 W
    375.梦中的你-张学友.flac2 G/ j  c2 u' v7 X. q1 Z! i
    376.梦中人-王菲.flac
2 j5 t( N+ [! C8 N/ U9 ~2 {    377.面具-许廷铿.flac
  B; K3 O+ M+ r# j& {- P5 E    378.名剑风流-罗文.甄妮.flac# ?; D! E$ ^, d7 [4 q
    379.明年今日-陈奕迅.flac# q% e; W' ^$ v0 T1 y
    380.明日话今日-甄妮.flac
* S2 Q0 s7 s8 |' [- p0 m    381.明天你是否依然爱我-谭咏麟.关淑怡.flac
/ P1 E, @+ t5 U$ Q: x    382.明星-张国荣.flac
: }7 J. [7 r* l    383.明知故犯(香港版)(粤)-许美静.flac/ S/ |. ^" P+ m9 c4 e
    384.命硬-侧田.flac
, X+ q+ w( Z* w) i) {    385.命运是否这样-林忆莲.flac$ [$ r9 [) a8 g; Y+ Q; M# }
    386.魔鬼的火窝-柏安妮.flac
4 m) X) q* i1 P7 w0 A: m    387.陌上归人-区瑞强.flac, S$ ~- x; J% K% l3 a. P7 ^9 G
    388.默契-郑秀文.flac3 B' L! J" m  q* S2 R5 G
    389.某夜-徐小凤.flac, O% e, g. @) x
    390.那有一天不想你-黎明.flac
$ {, m' R6 ~6 U* E' ^2 x8 Y" Y$ M    391.男儿当自强-林子祥.flac3 m8 o, m9 w$ }0 q
    392.男人KTV-侧田.flac! J/ d8 e0 ^) J
    393.难得有情人-关淑怡.flac
( U6 T- z/ G2 w    394.难得有情人-张智霖.许秋怡.flac# B0 D: m* @+ L1 `
    395.难念的经-周华健.flac
1 h  R- r' p& d( l    396.难舍难分-谭咏麟.flac
* g) A+ X' F. f4 {; s+ O: s! M    397.你不必害怕-徐小凤.flac
7 D) n2 R+ ^. c    398.你的名字我的姓氏-张学友.flac
4 L4 x$ k9 H$ w- [    399.你的浅笑-吕方.flac2 `% f# A" }- F: \% ?0 G' T1 B
    400.你的浅笑-甄妮.flac5 I4 Z7 k5 W( C/ x' m9 \
    401.你的眼神-林志美.flac4 A" K% c' c' L( \3 K( G
    402.你好毒-张学友.flac) ?  I6 y6 s( ~9 h' H; f
    403.你今天要走-叶倩文.flac
' C2 ~' f! i& g6 @7 d4 n* n    404.你瞒我瞒-陈柏宇.flac3 k. C4 G. u6 U( n
    405.你没有好结果-李蕙敏.flac
; t6 V! A: I# K& D2 n9 k    406.你你你为了爱情-群星.flac/ q1 f( t+ w( P8 c
    407.你是明日意义-黎姿.flac% E4 l7 }7 G; y: x* h5 S
    408.你是我的女人-刘德华.flac
. V$ N5 G- ]  J/ f/ U( b    409.你太善良-张智霖.flac
7 U) f/ C4 [, A2 }7 W6 A    410.你知不知道-张学友.flac7 u  m6 [, h- q% s6 `( Y" O  e
    411.你知道我在等你吗-伦永亮.flac3 j3 v, Y. H- {
    412.你最珍贵-张学友.flac
. j, Q( l* [- ^# Z( D# P    413.念亲恩-陈百强.flac: ]2 G# k7 u% H+ g2 Y
    414.浓情化不开-群星.ape+ r# ?+ P( Z9 B2 n# Q
    415.女人的弱点-叶倩文.flac
$ N1 f0 }# j9 D$ x1 h- M/ i; p# v  q    416.女人花-梅艳芳.flac
8 N) {0 w1 f5 {, g    417.偶遇-林志美.flac
& f5 A' I- p  x$ {% }    418.叛逆-蔡枫华.flac
* R8 U" _6 B4 Y9 J" `    419.陪着你走-林忆莲.flac
' K* d% |" f, @* i: n    420.陪着你走-卢冠廷.flac
1 g% o" }! P" Y3 p7 p- S; X    421.朋友-谭咏麟.flac
! R2 s- o( J: Y3 e1 x' A    422.披着羊皮的狼-谭咏麟.flac
  d0 p2 j% [- }  {    423.偏偏喜欢你-陈百强.flac
0 o6 ]. W9 L9 Y  ]3 p3 [2 b3 b5 k    424.片断-陈美玲.flac+ Y# j, \% R" z+ e
    425.片片枫叶情-张智霖.许秋怡.flac, S. D9 S' Y; U
    426.飘雪-陈慧娴.flac
. ^8 ?/ l" O  {" {    427.凭什么-草蜢.flac
+ |9 f5 Z! K$ e" K: \    428.凭着爱-苏芮.flac
, ?" V/ W, `4 M0 h    429.迫不得已-梁咏琪.flac
; D# T  A9 d5 @    430.破晓时份-李克勤.flac
$ T4 f" ]; Z2 l4 |; d    431.葡萄成熟时-陈奕迅.flac4 G3 R' R% B7 a3 q' a
    432.七友-梁汉文.flac
5 D& c" `: V: s. b. Y% d* v+ A    433.其实我不快乐-钟嘉欣.flac- l& Z2 s  r  Y0 a! q  Z: H
    434.奇妙旅程-陈慧娴.flac
6 l: j2 k% O7 L* t    435.千愁记旧情-罗文.flac9 l) g3 D2 k, O3 w7 a
    436.千千阙歌-陈慧娴.flac0 U4 ?0 Q0 g7 B# a
    437.千千阙歌-谭咏麟.flac
7 A( ^4 G3 e2 `, R" W    438.千千阙歌-张国荣.flac' Q7 W8 t6 \5 W7 x/ i8 c
    439.千亿个夜晚-林子祥.flac: J: R. \$ y% m! ~
    440.千载不变-温拿.flac9 O" ?0 o3 y8 X, J# L$ o6 K
    441.前尘-林忆莲.flac
  {, t5 h0 g" o8 `    442.前程锦绣-罗文.flac
1 O: P( c+ c' O. c3 \    443.前所未见-陈慧琳.flac* J5 f, H, d" D4 r2 q0 L/ F" [
    444.潜龙勿用-谢霆锋.flac
7 B; z/ K; B# F; o/ T* k5 R. j    445.缱绻星光下-关淑怡.flac
" z' M& A8 o9 I    446.倩女幽魂-张国荣.flac8 F4 S( v( n9 N$ G
    447.倩影-蔡枫华.flac
3 J9 f4 u3 o  A# N2 g! w    448.强-郭富城.flac
9 w) H+ M+ k! E; |" m+ U    449.亲近你-黎明.flac$ I+ _! k& Z: Z+ R& z+ C1 O6 D
    450.亲密关系-郑秀文.flac* J! Z% N7 K  Y. Y+ Z9 [/ \/ z) O4 b
    451.轻抚你的脸-张学友.flac3 d$ D1 e, ^9 l6 T: O- B# k
    452.倾城-许美静.flac3 p* S9 s( M6 f  d
    453.倾斜-林忆莲.flac' r$ y/ p7 Y% T* Q, V; Z
    454.情(是永远着迷)-谭咏麟.flac
& T) u9 K8 i$ o% V! Y, d    455.情感的禁区-刘德华.flac
2 h; U% Y+ C4 Z0 I) [; j7 K    456.情歌-侧田.flac/ o$ Y4 D7 ~, }- M. q0 j( \
    457.情诫-王菲.flac
% R. T9 P$ b5 D    458.情路茫茫-周影.flac, U. i2 H% v4 G! ~& |* w
    459.情浓半生-汤宝如.张学友.flac2 \9 I' L. m3 A) j5 J1 I
    460.情凭谁来定错对-谭咏麟.flac& S, A8 V8 Y- V& I$ g3 x% ?  Q
    461.情人-Beyond.flac
4 ]* q' }$ A* g0 W: L. N/ Z    462.情人-谭咏麟.flac
6 y0 b% i. j$ T# U. h; z4 |( v0 n    463.情人知己-雁卿.flac" g  S0 v/ r( H1 t
    464.情人知己-叶倩文.flac8 p! s. X7 A4 d; `+ w/ f
    465.情深惹恨苗-杜丽莎.flac7 |6 j3 B5 F& r( ?  `
    466.情深说话未曾讲-黎明.flac
  k8 v5 U% W$ X! c- Z    467.情书-张学友.flac8 N# v+ [8 g" ]
    468.情未了-黄凯芹.周慧敏.flac0 \# J7 D+ H/ o9 P/ M
    469.情未鸟-刘德华.ape
' G' ^3 W. l& R1 Q* X7 ~: _7 s    470.情系半生-张学友.flac9 N% {: J' ^5 R$ K: V% {5 l
    471.情已逝-张学友.flac
' }. W$ q+ ?6 H& ]    472.情义两心坚-张德兰.flac
" u" `) C& B- g5 Y8 M    473.情缘等足一辈子-刘德华.flac; P' m- j3 |1 h" z
    474.请不必再等-王馨平.flac
% f) b: h/ \( v% T! P3 V, F    475.秋去秋来-叶倩文.flac
  b  T3 E: l( p: K" M' S7 H    476.秋意浓-张学友.flac
$ Q2 ?' Y6 U$ e* q& i, q    477.去吧-陈慧娴.flac
8 |4 u# M- A! {; {6 i! H    478.全日爱-黎明.flac
( I5 z+ y& Z3 t% g8 k6 w    479.让我跟你走-彭羚.flac
) f4 n& P/ n% K    480.让我跟你走-彭羚.巫启贤.flac$ p0 V7 N$ m  ^9 c2 L. e4 }3 z
    481.让我愉快爱一次-周影.flac
' |/ C# c+ r& |  w2 N: t! y    482.让一切随风-陈慧娴.flac: s1 o8 P9 U% r. J
    483.让一切随风-钟镇涛.flac% k$ `2 j/ ?. i+ j3 Y6 C6 E) j
    484.热辣辣-张国荣.flac
$ m. }# q; h) W0 ^    485.热力节拍 WOU BOM BA-关淑怡.刘小慧.草蜢.汤宝如.flac
! m  c5 P  Y1 D1 w7 W    486.热血燃烧-郑伊健.陈小春.flac/ i: K( J, L( L9 I5 [1 s
    487.人来人往-陈奕迅.flac& t" I5 N# x" _. B" f7 W
    488.人生何处不相逢-陈慧娴.flac
% J; Z" e) R  K5 \+ L7 Z2 G* J  G    489.人生嘉年华-蔡龄龄.flac/ o$ t2 S' t7 z+ Q1 t( H( W
    490.人生满希望-谭咏麟.flac
- l$ D; ?4 {. f3 O& T4 H( s$ [    491.人生满希望-徐小凤.flac
: M1 w: g# z% h! X% g" u! T5 e3 n    492.人在旅途洒泪时-雷安娜.flac4 _, j( Z4 N1 L# J5 ^3 X
    493.仍唱我的歌-刘德华.flac+ W* K# N  _' {$ {
    494.仍是会喜欢你-张学友.flac" o5 D3 f4 q% V* x
    495.日本娃娃-许冠杰.flac7 N; L1 y, d5 w2 ^
    496.日夕回味-林姗姗.flac
8 {2 ]9 s5 p! ~5 X# c4 N/ w1 Q$ R    497.容易受伤的女人-王菲.flac; U9 q* V: e' j* o9 g' ?
    498.柔情泪-许冠杰.flac
$ Y" t5 a. t4 j% ?0 Z" m2 F    499.如风-王菲.flac; s1 Z$ r, i+ `; L7 N$ j3 E
    500.如果你知我苦衷-周慧敏.flac$ p9 F' k8 [, J& I: ?& S( i
    501.如果这都不算爱-张学友.flac2 N$ q* P5 @( s$ n. C3 i1 }1 N
    502.如何掉眼泪-郑秀文.flac$ f+ e) v0 r- |6 U/ b% X2 X
    503.如梦初醒-彭羚.flac: x* v" Y3 n4 f! y4 \  }
    504.若生命等候-黄凯芹.flac+ @; h: q: |4 m, e: @6 p3 W
    505.傻女-陈慧娴.flac+ y8 H0 p- d; z
    506.傻女-李克勤.flac# G; R0 N! y2 J% i  ?( R) t( M
    507.煞科-郑秀文.flac
+ G: u1 r% y/ x7 g/ g7 ~9 q    508.伤感的恋人-黄凯芹.flac" ~. {+ w: _% ^3 R8 I
    509.伤逝-群星.flac
  o( F! _9 }; O& Q' N, h    510.伤心的我-邝美云.flac
7 r6 ^5 G% B  u& r5 j    511.上海滩-叶丽仪.flac
* e. F4 H  T% y  F+ \+ c3 m5 h    512.上心-郑欣宜.flac
/ l! x% d% f/ B7 N  }) X! r    513.少女的祈祷-杨千嬅.flac  `! q0 }8 ?  y, g3 {
    514.舍不得你-郑秀文.ape
' H0 K4 D1 M& ]2 j4 R    515.射雕英雄传-黄霑.flac
# r, v. @2 x: F+ A( b' X    516.摄石人-林志美.flac
0 k& G  C3 ]8 O& D1 y    517.深深深-李克勤.flac6 r/ Y/ B+ }3 h* e: q$ U
    518.深夜港湾-甄楚倩.flac! a1 V  i! E$ ?8 \6 }2 d
    519.神话情话-周华健.齐豫.flac
$ [" `" z' T9 o. j& T, u    520.神仙也移民-陈百强.flac3 B# ?4 @6 b' b2 {1 u
    521.失恋-草蜢.flac
- S& M0 z  s" F+ q8 k    522.失恋酒吧-温拿.flac  Y, Z* q( w9 H! B
    523.失忆周末-陈慧琳.flac- _4 Z. Z9 {* K# X: }0 p4 c
    524.狮子山下-罗文.flac
. b- n5 r$ ]" B* k# m3 `    525.十分十二寸-林子祥.flac( L: W, F; B) \% z' _! Z% r
    526.十年-陈奕迅.flac
! y; K2 y( |& J5 S0 N& @/ S    527.十七岁-刘德华.flac
* O* x5 T# [" e( O# I    528.十三太保-罗文.甄妮.flac3 W# j; ^4 n; o  R8 X( q
    529.十指紧扣-张智霖.flac; L2 V4 O! L1 N
    530.石头记-华语群星.flac
) l9 y% t% t- T$ O  G    531.世间始终你好-罗文.甄妮.flac
# x& ~. T  y2 C& {( u8 K    532.世界由我造-叶振棠.flac2 g- p+ {! K. k% b$ v; X
    533.世外情-谭咏麟.flac
3 k: S+ L- {! s: V% z; B# I    534.似梦迷离-林子祥.flac
% f' X" w" p" s' E/ F- G    535.似是故人来-梅艳芳.flac. u. D' F  ^/ r& h0 v3 n$ u
    536.似是前生欠你-罗文.甄妮.flac
0 J! `2 d' _( U' z8 h7 R& l    537.似水流年-张国荣.flac
# Y% Y" v% i  T) F2 `. [. I) Y    538.是不是这样的夜晚...你才会这样的想起我-彭家丽.flac1 ?  u6 K. F- z& T7 I) ]$ }
    539.是雨?是泪?-许冠杰.flac- S  `7 y. \6 A' N  A
    540.逝去的爱-梅艳芳.flac( j) n: M7 V0 t& G
    541.逝去的诺言-陈慧娴.flac' h. e* U. J5 ]4 E) R
    542.逝去日子-Beyond.flac
8 T3 I( O  Y/ N( X    543.淑女-梅艳芳.flac
' D( \# B% c; r( D& k    544.输给恋爱的女人-赵学而.flac+ ]" L' m( E! p5 Z" R
    545.恕难从命-张学友.flac( D: t9 P. v8 n* k
    546.数字人生-林子祥.flac6 f- ?& c0 N' x- \0 U
    547.双星情歌-许冠杰.flac# W  o$ Y. x0 G$ V0 v
    548.谁伴我闯荡-Beyond.flac2 t5 \: c4 y) S2 ~" s* G
    549.谁可比亲心-谭咏麟.flac) `* D# v6 O; \- j4 \& @
    550.谁可改变-谭咏麟.flac% \, k/ a: h' u5 O) H3 o: H
    551.谁可相依-苏芮.flac
0 |3 o: _1 x# i5 r8 F8 f$ W    552.谁明浪子心-王杰.flac
. \; S) W* P" O    553.谁能了解我的心-王杰.flac
; Y) E2 d0 U9 c3 b" q5 ?    554.谁能明白我-林子祥.flac
( L: D. o3 X7 N    555.谁能忘记-陈百强.flac, H: ]9 U, |+ m; k( \( S- ]! I
    556.谁人能这么刻意假到底-刘小慧.flac
, E4 X$ t) I& y- W) ^% T: g    557.谁人知-刘德华.flac  v) c) @! w( z6 _  p! O, N2 q% S
    558.谁知我心-叶振棠.flac6 \2 J0 I5 Z, T
    559.水瓶座-陈晓东.flac
% h. c- M0 W$ h1 I, c. @( g7 @7 T    560.水中花-谭咏麟.flac3 A! u6 a5 P* v* Q$ M3 n4 Q
    561.顺流逆流-蔡国权.flac
* ]% K" S1 L5 d! x    562.顺流逆流-徐小凤.flac! ~% p1 s* C1 ^
    563.说谎的爱人-王杰.flac" `4 Q0 e- j2 O3 ?; N4 S/ U( J
    564.说谎的东西-黄宝欣.flac
/ J) m3 l7 |2 S, U) m1 j6 E    565.说天说地说空虚-罗嘉良.flac' D* x& W3 d9 y" F' C! V
    566.思念的夜空-周慧敏.flac7 Z7 G4 D4 a  T  |2 h. T4 B0 ?- T) s
    567.思念-郑秀文.flac
( X2 p( a" n7 q    568.思忆(粤)-梁球.flac
2 W1 Y1 {3 e, k! x    569.四张机-罗文.甄妮.flac
5 y% [( @+ G4 P! B7 g    570.随想曲-徐小凤.flac/ k0 T3 |9 Y+ P( B9 J- x
    571.随缘-温兆伦.flac
: M, p$ t# Y( j/ B( q+ C' s    572.岁月的童话-罗嘉良.flac
( J6 o: x* m, @, u& q, N* i. U    573.岁月流声-陈慧娴.flac+ Y; T; c- w' q
    574.岁月燃烧-草蜢.flac
9 V0 i# S9 L( M2 y! a3 I    575.岁月如歌-陈奕迅.flac
+ w* [" x# |" ?1 A$ U    576.遂我英雄愿-叶振棠.flac; H  K7 ?4 N( O4 m- U# ~# s
    577.她比我丑-陈慧琳.flac
* _/ }6 V1 V6 m% s; y0 U. \    578.她的背影-王杰.flac. s; h( Z2 L0 V4 X1 W$ g
    579.她-王杰.flac
8 z; p& f" z6 B3 i    580.台下女主角-周慧敏.flac2 j/ c% R5 J5 K2 _0 q4 R
    581.太傻-巫启贤.flac
" P, ~1 b6 I, M    582.太阳星辰-张学友.flac/ ]) j% O' l/ V$ a3 P( |
    583.贪、贪、贪-陈慧娴.flac. t( v0 f8 c0 z+ M8 [7 {0 q
    584.桃花开-罗文.甄妮.flac9 y9 i% o5 o4 O- S* {
    585.特别的歌给特别的你-黎明.flac4 X8 e( q( o" C  T8 H2 R
    586.天才白痴梦-许冠杰.flac" e# ?) [: f# ?9 h4 V6 k
    587.天蚕变-关正杰.flac
% B) i( N$ D. Z9 A# v6 L3 y    588.天各一方-曾路得.flac
( ?, R5 p1 x) k2 j) d    589.天籁...星河传说-关正杰.flac
& R# P/ e( @- N* [2 N$ z    590.天若有情-影视原声.flac6 N: e2 Y* U  ~! p0 x+ Q2 f) C
    591.天下浪子不独你一人-吴倩莲.flac' n. j1 {: k$ `9 f. Z' S, ?  M( L$ q
    592.天下无双-陈奕迅.flac( j  k/ X) l+ F% G& k  _
    593.天涯凝望-郭富城.flac, B9 t  ]/ c2 Q3 v3 q  x  L
    594.天长地久-周启生.flac/ Z4 a, G/ @2 h  E) \$ F. I
    595.挑战-黄敏华.flac
, f; B. I. Q/ Q, b0 m    596.跳舞街-陈慧娴.flac6 B$ Z& ~& ~4 m" n. M; q
    597.铁幕诱惑-郭富城.flac2 ?8 p9 z% p5 }" a& J+ Q8 u
    598.铁塔凌云-许冠杰.flac& Z* ~$ E2 r" k% H3 v7 H
    599.铁血丹心-罗文.甄妮.flac" N8 J: ?( c( E2 r& z) w/ l' H2 L
    600.听不到的说话-吕方.flac. T" u5 A0 l2 F
    601.听风的歌-郭富城.flac
/ ?9 U, Y6 t8 O4 k    602.听身体唱歌-黎明.flac
) _# q( L# N- _1 Y3 x; J4 K! g    603.听说你失恋-李克勤.flac
6 Z0 R" V5 V5 R- C" J8 J    604.童年-蔡国权.flac
4 o) E" [, V5 g3 t    605.童年时-张国荣.flac9 o$ c  R' l& ]
    606.痛哭-郭富城.flac
  V; X+ S* r- Q5 [; @2 Z* e& s    607.偷偷的爱上你-王杰.ape
# M# N& N* N5 n, y$ Z  R- f, W    608.偷偷想你-许秋怡.flac! o# P9 n+ T# u. Z
    609.偷心-张学友.flac8 k. J1 ~$ s) K' {
    610.头发乱了-张学友.flac
3 g6 p% A. Q$ [/ I9 z  u' ]& {    611.晚秋-黄凯芹.flac
" z1 m$ o4 q! }1 Q; A$ v% ~    612.万般情-叶丽仪.flac
, I: i- n6 a3 }7 h2 }    613.万里长城永不倒 《霍元甲》主题曲.flac& q1 X5 `# V0 B
    614.万水千山总是情-汪明荃.flac
: f: K4 d, h; \1 i  m    615.万水千山纵横-关正杰.flac
& \( z, G+ M( b' s8 W+ @' X4 t    616.网中人-张德兰.flac' N. s& E5 G' M9 p/ U* r% J
    617.忘不了您-谭咏麟.flac: p2 f* u# V" J+ N$ Y9 q
    618.忘记他-邓丽君.flac, Y. e* c- \6 ~2 o
    619.忘尽心中情-叶振棠.flac5 @  M$ [  a) R7 G7 `0 g5 |0 @! u
    620.忘情号-杜德伟.flac
" ]( ^- s& _1 F4 }# s3 A    621.忘情冷雨夜-张学友.flac
! Z7 o5 M& d) e7 u) v0 Z    622.忘情森巴舞-草蜢.flac# u  o2 q  M, Q& h  ]( C
    623.危情追踪-黎明.flac; J3 L! m: N( {2 m
    624.为何仍是你-陈慧娴.flac+ Q# [" y2 ~5 x" ^
    625.为了爱梦一生-王杰.flac- P2 u- ]6 g* j4 c- E1 u' o
    626.为你钟情-张国荣.flac
8 n2 Y. E( w; x1 k& a# g    627.温柔的你-林忆莲.王杰.flac# V9 t" u; \  t: V" w
    628.问为何-雷安娜.flac
/ h% M# `  P! U    629.我本人-吴雨霏.flac, p% y/ U4 A- `6 m
    630.我不会唱歌-李克勤.flac
6 {% U( Y  ]2 ~% u    631.我曾用心爱着你-甄妮.flac
5 z& R4 ^% k! Z8 c    632.我的感觉-黎明.flac
! P2 q+ N7 v/ O: g1 I" b    633.我的回忆不是我的-海鸣威.flac; W2 P1 p' p) E2 l5 t
    634.我的骄傲-容祖儿.flac
6 K4 R" H0 q! R% C8 e* n& y    635.我的亲爱-黎明.flac
2 c. n" P5 t) i    636.我的天我的歌-许志安.flac8 P/ _2 O. b$ ]
    637.我等到花儿也谢了-张学友.flac: X6 x4 g2 }1 ~) ?+ _1 s, }
    638.我和春天有个约会-刘雅丽.flac
" l- w* k0 L! ?$ G3 q* f. L4 K) W    639.我和秋天有个约会-汤宝如.flac
- W$ F. d$ W* _9 ~    640.我恨我痴心-刘德华.flac
; @' {# O& M" v2 y. o# y    641.我寂寞-陈慧娴.flac! R4 }. S) |" R- h
    642.我来自北京-黎明.flac8 L+ e7 s( Q& Z
    643.我们的主题曲-郑秀文.flac
2 J( [+ t' q1 z2 z% o' O    644.我是愤怒-Beyond.flac- `  s& o2 Z/ N1 c: V: B
    645.我说过要你快乐-吴国敬.flac/ {* M% p/ Y7 t4 G8 ]6 V: C
    646.我有我天地-彭羚.flac; m. H+ S* t6 B
    647.我愿你知道-郑伊健.flac( ?1 V- ]  I( |
    648.我在梦中给你打电话-伍咏薇.flac
) v/ J; z" Q! S8 I) x' [    649.我-张国荣.flac; h' r6 b% G9 ~
    650.我这样爱你-黎明.flac/ ~3 q6 N. {' F; B0 q' A
    651.我只在乎你-邓丽君.flac. X+ {3 `" L% x) M. U' r
    652.无边的思忆-谭咏麟.flac% C. N2 o" r! P- _' ~
    653.无敌是爱-许冠杰.甄妮.flac
! H0 Y# H9 P/ r. M/ ]    654.无悔无憾-王杰.flac
9 u3 Q3 i3 g) H; [* }9 V. k# ]    655.无悔这一生-Beyond.flac" I2 P9 `  t+ j
    656.无间道(粤语)-梁朝伟.刘德华.flac% L3 e6 A) T  e7 J5 K
    657.无尽的爱-关淑怡.flac
5 B% l* g1 w. W9 D% \    658.无尽空虚-Beyond.flac% O' ^, K* M4 H# a+ ]
    659.无赖-郑中基.flac
3 J; j3 R0 @9 X$ Z- D) C" q    660.无名小卒-迪克牛仔.flac+ N4 E9 E0 [1 q+ H
    661.无奈-徐小凤.flac
8 V" ~: i. k6 Y, ]9 O2 d6 x% S  I    662.无情夜冷风-许冠杰.flac( P5 l2 g* k$ j, q
    663.无声胜有声-陈百强.flac
- c2 L+ O6 V  ~    664.无痛分手-陈慧珊.flac. n( _7 g3 W# D! ~: S+ c! h  `
    665.无心快语-蔡国权.flac/ B; N6 k9 J1 x0 x
    666.无心睡眠-张国荣.flac# B, T; ^. T/ G
    667.无言感激-谭咏麟.flac
9 s& C7 t) E: \$ U& u% u& j    668.吴哥窟-吴雨霏.flac; W( K2 d+ `% |7 F2 d6 @
    669.午夜过后之舞-蒋丽萍.flac
2 t% [% g. g/ W! b5 ~+ Z    670.午夜骑士-谭咏麟.flac
, F7 H5 w7 M9 E# X  l. n    671.午夜怨曲-Beyond.flac' ^0 i4 ]% a; h; ]& F" Z! b
    672.悟-黄敏华.flac
. c* F$ d) P- e* W    673.雾里清风-郭富城.flac
/ h8 H8 f; }4 B, s    674.夕阳无限好-陈奕迅.flac0 @) }' n7 s  S9 S
    675.夕阳之歌-梅艳芳.flac
* n2 s: J2 ^4 k% v, Y& W    676.夕阳醉了-张学友.flac7 F8 f8 k  I, e2 @. w/ _' g
    677.吸烟的女人-Raidas.flac
+ D8 U) h7 L1 ~$ c& n    678.习惯失恋-容祖儿.flac+ z8 `5 [' L0 R7 @8 O" q/ F
    679.喜欢你-Beyond.flac9 d2 C5 [' o2 N- ?4 Z# r
    680.喜欢你-G.E.M.邓紫棋.flac- {! }# e7 V6 ^& Y2 }$ z- w
    681.喜帖街-谢安琪.flac* n+ q) ]6 @$ s$ t" e) X2 z# n9 A
    682.下一站天后-Twins.flac
! R0 n# S1 n$ ?( N5 u    683.下雨晚上-谭咏麟.flac
) u8 J* [9 N! f/ F8 Z5 l    684.夏日 Fiesta-刘德华.flac% o" \1 X0 r0 L0 P2 r% n
    685.夏日倾情-黎明.flac
5 y) s# {9 k2 B    686.现代爱情故事-张智霖.许秋怡.flac3 I! x& q+ t- k( z' m2 R+ j
    687.献世-陈小春.flac
/ F2 {3 s0 |% I' z+ H1 a    688.相爱很难-张学友.梅艳芳.flac
3 o! C5 l* A, O6 f    689.相对湿度-郑希怡.flac, Y) }8 y+ c& T& U3 W- J
    690.相逢何必曾相识-蒋志光.韦绮姗.flac; i6 i6 E& Y& ~
    691.相逢在半生-邝美云.flac
! ?9 E& H- k3 U& g; ?2 Q3 D' ?3 `- Z    692.相逢在雨中-黎明.flac
% b4 E/ ]! D  Z    693.相思风雨中-张学友.汤宝如.flac0 T+ M2 q: p$ t# K4 F/ `/ d
    694.相思泪-张德兰.flac
' N) [+ m# P- }* w3 W    695.相依为命-陈小春.flac
1 M1 q7 V& g* ~/ s    696.想你的日子-温兆伦.flac
  j: h9 u+ M6 _' ?+ f( w$ n    697.想你-张国荣.flac+ h2 p$ j% S4 [/ g: e* B7 g
    698.向全世界说爱你-许志安.flac) @- N4 g: _8 ?8 x( P4 V
    699.潇洒走一回-叶倩文.flac1 W& `' A7 B& X$ ]/ l
    700.小城大事-杨千嬅.flac
. X. [. Z! B( S' F9 c    701.小李飞刀-罗文.flac
4 z+ q( f  p/ R5 X5 W( G; W    702.小玩意-彭羚.flac# A) ]- a3 y7 V: r. V7 y5 @- p1 P
    703.笑傲江湖-叶振棠.叶丽仪.flac
8 o% [- R# {" w5 k; C1 a    704.笑看风云-郑少秋.flac
( {4 o% }' g8 @; B- t    705.笑忘书-张敬轩.flac5 p2 E/ }  E1 A7 {  V4 W& H% r7 ]6 m: M
    706.谢谢你的爱-刘德华.flac
% {+ ]9 \# u: S" w9 X( {5 ?    707.心淡-容祖儿.flac
$ I  J; H3 ^6 Q- \    708.心服口服-陈慧琳.flac
2 E& }! p& l/ o5 _$ }    709.心仍是冷-梅艳芳.flac0 J( r1 F4 C% j% v
    710.心声-邝美云.flac/ G5 Q! Y6 `. m/ ?
    711.心酸的情歌-巫启贤.flac8 F6 b+ o/ P# w7 u& y' R
    712.心碎了无痕-张学友.flac; ?% S' q+ \$ Y+ W1 h* t
    713.心痛(粤语版)-王杰.flac
. c) s) z& X3 ^/ {; u# H6 e    714.心痛的感觉-雷安娜.flac4 X" u: P; g$ ~6 P3 a
    715.心只有你-刘德华.ape
9 F; ?& {+ k5 p& }4 `    716.新的喝采-郭富城.flac1 B- N* s; Y  W& P. n
    717.信自己-杜德伟.叶倩文.flac
' ~$ s' v/ a6 }; K- Q    718.信自己-叶倩文.杜德伟.flac  k) C+ `, T: h) Y& o
    719.星梦情真-陈慧琳.flac  T: J+ f" m: h; q) V  l
    720.醒醒-林忆莲.flac6 {% v" u3 \5 a6 B- o! P- H
    721.幸福摩天轮-陈奕迅.flac
! g/ p  f+ f2 E+ U: n8 k( n9 ~$ }    722.兄弟不怀疑-刘德华.古天乐.flac
% h- V0 o  I, b- ?  a- r. i    723.雪后有春风-徐小凤.flac2 q% ^! ?! u0 B( S9 w. H
    724.雪中情-关正杰.flac
6 Q- x) ^' I" N0 s    725.胭脂扣-梅艳芳.flac/ q4 f0 p# g7 _+ q3 A. K
    726.烟雨凄迷-陈百强.flac# r; y- Z9 i+ j1 I0 ]& x0 t" m6 Y
    727.眼红红-Twins.flac
3 k7 Y  f' U$ {2 ?" a5 [9 e, L    728.遥望-Beyond.flac9 [1 J* o+ M* b% S
    729.遥远的她-张学友.flac
* Q2 B0 l, C6 ]! v: C    730.遙望-Beyond.flac5 a" f! e+ W- M  u- _
    731.耶利亚-梅艳芳.flac8 D& s( |" q. _% v# h% _6 X6 j
    732.也曾相识-谭咏麟.flac
9 f& _" ]* ^5 \. K1 ~    733.也许不易-李健达.flac. L4 D0 X% ^; Y: O9 `
    734.野猫之恋-张学友.flac% Q* X% o; D" d2 o8 }: r5 E
    735.夜风铃-彭羚.flac6 Q" \. D$ s6 I7 n, q5 U8 q0 t1 G
    736.夜机-陈慧娴.flac+ N- ]  k) e8 H+ d- Y# f9 \1 C
    737.夜了-草蜢.flac
; D# Q! r. ^$ a2 ?    738.夜未央-谭咏麟.flac1 V" b9 K  {2 P
    739.夜夜念奴娇-许冠杰.flac
  w! H3 ^& Y( V/ P1 j9 @    740.一变倾城-郭富城.flac% h! q9 d9 o9 s  ?' F# W1 F
    741.一分钟都市一分钟恋爱-林忆莲.flac
5 w4 X( ~  U  Q2 [9 R7 {! L5 z    742.一个人睡-刘德华.flac' W* t$ n8 Y# Q. l7 o
    743.一颗不变的心-钟嘉欣.flac" D5 r, v- S6 Z: t6 N( g$ t
    744.一颗不变心-张学友.flac
% G5 J5 U4 M( `% b/ Q* w+ X0 [0 E+ L    745.一路上有你-张学友.flac9 c, g# j" m% R5 F
    746.一起走过的日子-刘德华.flac+ K- B3 T. ~1 f
    747.一千次日落-许志安.flac
* ?8 B1 R+ W# x, ~% s$ J    748.一千个伤心的理由-张学友.flac' c  T: F+ ^+ X) H
    749.一千零一夜-李克勤.flac# p6 I# Q5 {+ G- N7 X% z$ f
    750.一切也愿意-关淑怡.flac+ p5 y& d/ }" g& U" c* Y
    751.一人有一个理想-黎瑞恩.flac
1 X, j8 n- J: I# k3 X4 }/ s    752.一人有一个梦想-黎瑞恩.flac
; E( Y5 E4 m0 |. s1 O; O7 ]    753.一生爱你千百回-梅艳芳.flac
* H! [% f0 Q2 E( U3 ]5 `( b$ h    754.一生爱你一个-蔡国权.flac2 V4 P+ w& s* k- P+ ]& E* z$ G$ \
    755.一生不变-李克勤.flac4 L: b4 p/ S: ~6 n" m: j" H( x, g0 W
    756.一生不可自决-陈百强.flac
7 f) Q1 {# Y2 L+ J    757.一生不醉醒-张学友.flac$ S# c& a* n) Z9 `6 `, B
    758.一生何求-陈百强.flac
5 I- t! @7 e# V: ^! }1 x  _9 Z    759.一生恋再恋-张智霖.flac
* R& H- w* ~3 M; [5 [& }8 x    760.一生所爱-卢冠廷.莫文蔚.flac# r+ }6 J5 n2 n: a5 c: B
    761.一生一次-谭咏麟.flac
5 \$ ~  C, t8 Y( `  Z    762.一生一火花-张学友.flac) M2 g$ d% O: j( _9 ]- o! O# g* t
    763.一生有意义-甄妮.罗文.flac. @6 l+ K: m8 }6 N9 _
    764.一生只愿爱一次-邝美云.flac& y+ r- t2 w2 K- u9 M7 ]# D
    765.一生中最爱-谭咏麟.flac
( o- v# R( O$ t0 z. I! C    766.一首歌一个故事-谭咏麟.flac! o' o1 r; W2 X4 e
    767.一丝不挂-陈奕迅.flac% o# X  A7 c  @9 N& ?+ Z
    768.一天一天等下去-吴奇隆.flac2 G7 l, `. A5 y# Y0 K. Q# J2 a& m
    769.一无所有-王杰.flac
* j" V- J# m  r7 G    770.依然-林忆莲.flac
% C' q7 I) a  T% M7 T; C    771.意难平-伍咏薇.flac+ ?$ V; @% y5 C% d7 U: [! Z
    772.印象-许冠杰.flac
) ?3 Y: @0 g& e# I    773.英雄泪-王杰.flac
6 p' _1 |+ e$ ^8 I0 L+ I    774.永不放弃-张学友.黎明.flac
  O+ }6 c, z$ R6 q    775.永不言败-张立基.flac: B1 s2 V# D7 J3 S- m1 F
    776.永远的心痛-刘小慧.ape0 G( K( U4 m1 _/ J9 p
    777.咏梅-关正杰.flac9 [$ L4 [' a  T6 U
    778.用手走路-蔡国权.flac* H# S& g2 t* v& m* U$ P& ^4 {
    779.由零开始-张国荣.flac4 D* u, p% B% z0 P# i& F6 u
    780.友情岁月-郑伊健.flac; @2 M! i' B7 R# G
    781.友谊之光-Maria Cordero.flac* l3 R* k$ C8 ~, G! u5 p" Q
    782.有福气-陈慧琳.flac' U0 x5 {( G4 ?% p6 v! K
    783.有借有还-陈伟霆.flac# J6 a- d9 o+ P4 ^# U
    784.有时寂寞-陈慧琳.flac
  Y* u  @! L0 T! [* Z; ^    785.有谁共鸣-张国荣.flac
: U6 X6 n. u, U. l' W    786.有心人-张国荣.flac2 [& B; R0 d- m
    787.余震-张敬轩.flac
0 D  d1 P9 e" ]4 o4 p7 J0 G6 Z    788.与龙共舞-邝美云.flac3 x* B  A, u5 k& Z% m
    789.雨季不再来-黎瑞恩.flac
9 E3 N4 z, L! P$ ~; \! i    790.雨夜的浪漫-谭咏麟.flac8 C6 {' C4 _( d3 B! t
    791.雨夜钢琴-林志美.flac
7 S# c- a' I6 `4 K1 G+ r# R    792.雨中的恋人们-黄凯芹.flac
! W; S% |% \' {; N/ O8 X    793.原谅我今天-Beyond.flac. F" f8 {3 S' h& M! H3 S
    794.圆-AGA.flac
3 s' H& T( B; {7 W  l    795.圆月弯刀-罗文.汪明荃.flac
* N1 e0 c. p, ~, I* I/ }" q" [    796.缘分的天空-汤宝如.flac
0 G! \, ?9 J( U; r# F( v$ K" N    797.缘份-陈松伶.flac
7 _; E0 y  R6 ~$ \/ F6 {. r    798.缘份的天空-汤宝如.flac' |# g" c# f' X* E8 o
    799.缘尽-刘德华.flac
2 S8 w" k0 T( V$ @/ i    800.缘来缘去-徐小凤.flac
4 v- z. y% R- a  T' |$ }/ B! y    801.愿你今夜别离去-黎明.flac
* E8 y" t* s" p/ E5 F. G/ M) Z% P- z! L    802.愿你知我心-梁朝伟.flac( g, J/ O5 k; l
    803.约定-王菲.flac
+ H7 P" Q; X3 r6 H    804.月半小夜曲-李克勤.flac6 R$ W3 D+ N9 @
    805.月亮-陈慧娴.flac
: `, [* P8 ^- @1 N( f    806.月满抱佳人-吕方.flac9 H) k2 D7 _# ^( Y  U
    807.月影-林志美.flac
; [: K7 U! N6 B5 i5 p    808.越难越爱你-汤宝如.flac4 e# @8 o* n9 p6 @6 ?. l: L* v( r9 \; @
    809.越难越爱-吴若希.flac
* {7 ~5 @* J- Q. U2 e* e& X) B    810.越吻越伤心-苏永康.flac
5 h1 A. ~& k  ~7 x& k7 d    811.越夜越有机-黎明.flac' e( `5 \" o+ x0 P* y0 t
    812.再度孤独-甄妮.flac: D  f4 e4 F& x4 P) t& h4 J+ B& V5 w# m
    813.再度重遇你-张学友.flac. B( U9 l6 o/ ~, {  S/ y( ?, p* L
    814.再会了-刘德华.flac; X: V8 L; t& L7 O: a
    815.再见 Puppy Love-Sandy Lamb.陈百强.flac/ D! b. d% ]. `
    816.再见悲哀-林忆莲.flac* ~+ K# W6 S9 K& c5 P' v. o
    817.再见二丁目-杨千嬅.flac4 C! M, i% }- f# \/ _" c
    818.再见亦是泪-谭咏麟.flac
. H) U7 D1 E( ]( y$ O7 U3 }    819.再见亦是朋友-何婉盈.曾航生.flac
/ ?' E/ W4 o. t9 q) o; o    820.再吻我吧-刘德华.flac$ @& [( J# e" S% P6 i( Y) p3 q5 \
    821.再向虎山行 《再向虎山行》主题曲.flac( i  D6 X1 H2 v3 E, G3 d
    822.在水中央-林子祥.flac4 W/ S& [' H1 R; o: m
    823.暂别-谭咏麟.雷安娜.flac' ]7 g4 P" B) T, _  v; Q
    824.摘星-陈百强.flac
) x% n9 ]- Z. ^- ?* r" [! R    825.摘星的晚上-李国祥.flac
; S# ~, S  h# S+ _( J9 f    826.长城谣-罗文.甄妮.flac
. ?7 L  p1 Q2 O9 D& T. L5 h    827.长路漫漫伴你闯-林子祥.flac, ~- b2 ]0 s7 B4 ^
    828.长夜多浪漫-刘德华.flac
4 n+ r$ O& B" n! e( ?    829.这个冬天不太冷-张学友.flac
( b4 O  y4 R6 d9 T5 z$ I1 T: E    830.着迷-郭富城.flac5 q; D: x. U/ ^) m: C$ K6 a
    831.珍重-叶倩文.flac
: ~% c' g3 |* K, ^- p    832.真的爱你-Beyond.flac* U( A* \% e, @( {  k+ t
    833.真的汉子-林子祥.flac: x# ?7 ~9 U! u+ A6 J& B9 G
    834.真生命-刘德华.flac
+ N2 H) y; ?. ]3 c6 [. D) @/ M    835.真我的风采-刘德华.flac* y, |" Y8 h8 I& r' v8 U% ?* ]! R/ k2 l
    836.真心英雄-李宗盛.成龙.李宗盛.周华键.黄耀明.flac
1 W  Q# t( G" f6 U1 R& j    837.真心真意-许志安.flac
% K& i1 i' i9 W4 H/ X) u: P7 n    838.真真假假-张卫健.flac
  x6 u! E  r$ y* v. o    839.争气-容祖儿.flac0 e7 @8 ~. L1 R* l' N  Z
    840.正义柔情永在-陈松伶.温兆伦.flac
& v0 x: [5 n' W    841.只求相爱过一生-陈秋霞.flac( i& u7 i$ q' ~7 d
    842.只想一生跟你走-张学友.flac
0 _, S! d) f8 [; n& _    843.只要为我爱一天-黎明.flac5 B$ A! {8 ~$ ~' C9 v
    844.只因你伤心-巫启贤.flac
3 U9 w' B  g: L: m1 m, m2 Y    845.只因我爱你-王杰.flac
  _- f* C% D3 d+ u3 T  g- R    846.只因我太痴-吕方.flac, G& j2 J" c5 P
    847.只有情永在-张学友.邝美云.flac: H8 F  X, P* C1 b2 |% F
    848.只愿一生爱一人-张学友.flac
, C+ f$ l5 |8 R+ E$ z9 a    849.知心当玩偶-谭咏麟.flac& N) ?. y) r) O. o
    850.知音梦里寻-许冠杰.flac
$ C, ?% e# `+ X9 i" R    851.执迷不悔-王菲.flac
: t& R& f( f  O( ~" j9 ~    852.直至消失天与地-郑伊健.flac
2 w' a# K7 L7 u! L$ U+ d    853.纸船-许冠杰.flac
( M0 M2 N" P- {$ \+ W% N    854.纸牌屋-李克勤.flac3 C* C: V$ s( E
    855.制造迷梦(Live)-关淑怡.flac
! W; h2 W; g) I6 K$ M; y/ Y* p% D, T# Y4 F    856.终身美丽-郑秀文.flac
0 G& P7 T/ r9 C' h1 p. t- W/ v( J$ I3 |    857.终有一天感动你-李乐诗.flac
8 l' b6 M% `' @5 L8 }+ o4 Q    858.钟无艳-谢安琪.flac2 O; m3 I# P( H  a- e1 U9 B
    859.祝福你-华语群星.flac4 M9 ^0 u; N9 H' V: [$ g' x
    860.祝福-叶倩文.flac
- V( z$ ]2 D" B8 B9 l& t, \) s) ^    861.祝福-张学友.flac' a. n! k) `' e; {1 Q1 P
    862.祝你快乐-郑秀文.flac
& [  N/ Y+ z* l# _8 C+ L    863.追究-梁汉文.flac# Z, z4 @6 }8 P5 p  J; ^8 h
    864.追-张国荣.flac
& S4 I- G7 H" I! W  o1 d    865.自作多情-周慧敏.flac
0 R; q( y2 C$ i. Y    866.总有你鼓励-李国祥.flac
; ^- {1 |5 y* N/ Q, T; J7 X4 J1 g    867.总有你鼓励-伦永亮.李国祥.flac
* d5 q# y0 f" Y2 B  q  ]    868.钻石眼泪-刘德华.flac. H. W* m; Y  J6 {6 R
    869.最爱-李克勤.flac, V" Z" I+ q; v
    870.最爱-周慧敏.flac
3 F2 y! G  `* I- S' C. b- S6 }$ R0 O    871.最后的缠绵-陈慧娴.flac3 A- O$ h1 U1 M+ r# J- U
    872.最后的温柔-王杰.flac0 L7 `5 v* y" e
    873.最后一夜-刘美君.flac
9 z* L( a3 e3 m/ b# }    874.最佳损友-陈奕迅.flac0 G; O: n2 \5 K; \! H
    875.最紧要好玩-许冠杰.flac
" @: B3 W& k# U' j( m    876.最幸福的事-钟嘉欣.flac4 a7 E" t5 v* s6 t; z
    877.罪人-李克勤.flac
" z& Z9 M4 n+ D& H1 w: U    878.昨天·今天·下雨天-彭家丽.flac* i1 }4 |0 x6 e* J4 E# Y# _
    879.昨夜梦魂中-张学友.flac
& _# {8 c1 Q4 s& U4 M. @; {    880.左右手-张国荣.flac
+ r- n9 z& N6 V9 b* u& O% q* N1 ]& S9 ~) ]8 A
001-265.png   s/ ]- \% t5 X( Z
266-531.png 8 d* ^' x6 v) d- D' @% g, e  a
532-797.png
) k0 k& y& b$ `8 b5 O2 P 798-880.png
7 Q$ z% J; V2 k  S; G# l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

1

主题

64

帖子

373

积分

Sponsor

金币
116 枚
体力
123 点
skyewan 发表于 2020-9-20 09:16:14 | 显示全部楼层
有些厉害哦

1

主题

301

帖子

1107

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
519 点
firendzhon 发表于 2020-9-20 20:39:04 | 显示全部楼层
厉害、厉害,谢谢楼主
2020第一天 ...

64

主题

1486

帖子

5413

积分

Sponsor

金币
292 枚
体力
2056 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-20 22:02:12 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
. m5 f7 [4 k+ ?Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
% Z, z  t$ @  B# v
该会员没有 ...

0

主题

445

帖子

2133

积分

Sponsor

金币
21 枚
体力
1255 点
QQ
七喜 发表于 2020-9-21 10:15:40 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
1 u. E  N8 h( d2 q至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
  G: ]/ y3 H% j/ M% V% G7 {0 `

0

主题

644

帖子

3238

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
1876 点
xpg050811 发表于 2020-9-23 16:27:58 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!" s2 C6 a; B* p$ S4 P- v
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

106

帖子

3741

积分

蓝光看客

金币
192 枚
体力
2611 点
飞龙在天 发表于 2020-9-25 18:06:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,厉害了

2

主题

59

帖子

588

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
463 点
kang626@sina.co 发表于 2020-10-15 20:32:59 | 显示全部楼层
谢谢LZ发布

2

主题

59

帖子

588

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
463 点
kang626@sina.co 发表于 2020-10-15 23:06:39 | 显示全部楼层
解压密码都没有

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-23 05:22

快速回复 返回顶部 返回列表