BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 43|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 地狱通话 [REMUX无损版] The Call 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 16.70GB

[复制链接]

7945

主题

8139

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11102 枚
体力
10024 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-12-23 07:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg 1 i2 G4 v3 x7 c

( f2 D+ J+ u5 w◎译 名 地狱通话
0 K5 }- S) C. M' A( ~2 ?◎片 名 The Call
9 K# p4 x; t6 ]& v# i+ [9 h* n3 _◎年 代 2020) H$ F3 ^4 G8 [: }
◎产 地 美国" l* M* m4 p0 n3 P4 \: l
◎类 别 恐怖  {! Y: s+ ?  @& M. J6 g
◎语 言 英语  z: ]. A% J* @( S& Z
◎上映日期 2020-10-02(美国)% F( _4 g/ L8 u" e' B1 t- P! U
◎IMDb评分  4.5/10 from 1,908 users
$ k+ X4 W5 P" Y$ \: J7 Q9 s◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12971924/
" |* E- w' w2 j1 U4 ?- w( M◎豆瓣评分 4.6/10 from 503 users  P; Z4 J3 g1 [6 }
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35208347/
% X/ z# l( i( K2 U0 ^; P1 b◎文件格式 x264 + DTS- M3 g# l- X3 Y8 ?9 X, l7 M
◎视频尺寸 1920 x 1080
3 N$ C! N  F7 w3 Y, P◎文件大小 1DVD 16.70 GiB! `# _$ X- C  [1 n  n$ K! Q
◎片 长 1 h 37 min
) o9 W& }- J$ I4 m2 z6 m◎导 演 蒂莫西·伍德沃 Timothy Woodward Jr.) c3 q" N& T# d" x
◎编 剧 帕特里克·斯蒂布斯 Patrick Stibbs# j5 q: ?5 {- u% i* U: A
◎主 演 林·沙烨 Lin Shaye
; U4 O& r8 A+ K0 u& K     托宾·贝尔 Tobin Bell
/ z0 l* f( J" Z2 b  Q, m     切斯特拉什 ·拉什 Chester Rushing+ r; L$ n; B% `' C& n) f3 j3 d9 c8 \
     艾琳·桑德斯 Erin Sanders
' F/ i8 g3 M$ a- I* c     迈克·C·曼宁 Mike C. Manning
6 A* S( r1 r$ a6 ?. W' Y     斯隆·摩根·西格尔 Sloane Morgan Siegel
' E/ W4 g) {7 q5 ^, V     贾德·罗德曼 Judd Lormand
, d( p, a+ {/ f9 b3 _% g6 E  F     兰迪·J·古德温 Randy J. Goodwin7 P) g2 [# a+ v, R) Q% q8 d
     托比·利德 Toby Leeder
. \; H( Z& \2 P, U! y( t     艾丹·伯托拉 Aidan Bertola
+ g9 o5 A$ s. q) p     马德琳·韦德 Madeleine Wade
' |$ E* \) D! c% D     席亚拉·汉娜 Ciara Hanna: K: n+ `, [/ P  P8 X
     兰迪·查奇 Randy Charach
' f% j( f. h' b0 c; T8 r/ ^     夏洛特·霍顿 Charlotte Horton
; G9 Y" |. T  i
& R6 I5 _  s  P" q0 R◎标 签 恐怖 | 美国 | 惊悚 | 2020 | 美国电影 | 美国恐怖 | 美国惊悚 | 灵异
" B9 _3 k/ x( N8 P' G. W0 @- {9 u/ J1 o! p
◎简 介   
4 D  ~: n5 r- g6 J# y' j+ k) I9 J9 V, S! p: L
 故事描述一群朋友虐待林·沙烨饰演的角色,怀疑她是女巫。当林·沙烨饰演的角色死亡后,她的老公(托宾·贝尔 TobinBell 饰)强迫这群人打电话给他已过世的老婆。他们播打电话,而且电话另一头有人接起,一场青少年的恶作剧迅速转变成一场可怕的恶梦。这四名好朋友陷入了地狱通话的世界。8 T& T/ q7 s8 X) R
  q: I. c8 C* @# y2 S2 q
 In the fall of 1987, a group of small-town friends must survive the night in the home of a sinister couple after a tragic accident brings them to the couple's door.( l: e7 A" d' E: i; A3 U
Video
% X- I+ j: A! N' TID                                       : 14 A$ C! {* O( ~0 r) A8 H; L+ R6 r
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)" A" i  s( A* A8 x# N
Format                                   : AVC/ R2 ^- {3 m# _$ m5 U! q
Format/Info                              : Advanced Video Codec9 o" u1 |# j# i& t! t. L
Format profile                           : High@L4.1
- S4 |) u- i# V6 `, w) r4 y0 DFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
* u$ b: O, @2 V/ ^2 o; ?Format settings, CABAC                   : Yes
; f" m  o1 I1 ~1 |/ T1 SFormat settings, Reference frames        : 4 frames1 F3 W+ G$ U4 K1 |  C7 P, U: m
Format settings, GOP                     : M=3, N=12
% k" v8 G1 q% M+ U$ u0 H7 S& DCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC$ |: q, m3 l) I5 S. m2 `
Duration                                 : 1 h 37 min+ B$ o6 r  P- H* r) u
Bit rate mode                            : Variable
7 R: ~8 i; i# `1 Z  zBit rate                                 : 20.9 Mb/s8 O/ r- M3 _- E/ [0 s7 I& u2 ]7 B
Maximum bit rate                         : 36.0 Mb/s$ o* P1 w9 L0 l. E) x9 M
Width                                    : 1 920 pixels, D/ q4 D0 G7 W6 w+ k9 _6 H
Height                                   : 1 080 pixels6 X' O) G- \9 s0 a3 n) D& W
Display aspect ratio                     : 16:93 N/ _$ X2 V* ]) Q5 h% }
Frame rate mode                          : Constant& w9 h, u0 b) ~+ \) {/ {* G1 H% {
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS7 M3 _$ _) b& C
Color space                              : YUV
  p( y. ?( P4 Q7 o; X' S: M* v7 ]Chroma subsampling                       : 4:2:0
5 h  N8 H& N3 M/ k! ABit depth                                : 8 bits
3 \2 v# Z# i8 K' X( @- Y, w# NScan type                                : Progressive
  J3 Y# {" s/ `Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.420% r9 L' k8 R, ~8 n6 b$ Z
Stream size                              : 14.2 GiB (85%)
+ a. D! w$ F6 M4 B: bTitle                                      : The.Call.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
( w/ R: b: @8 @# R( `9 cLanguage                                 : English& K7 I( \  T" J2 f1 k
Default                                  : No/ C3 [) y# e) o2 p, i
Forced                                   : No
1 w, B) K5 U$ hOriginal source medium                   : Blu-ray
; R0 }4 v2 j. x0 f* B7 }5 I2 u1 N% N# W( S0 P! P
Audio
* X# r6 l5 M8 ]" c: V& c6 d: WID                                       : 2/ q+ d, b# E) y3 ?  _& P+ D* y
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
9 S' m9 d- X+ l# F5 l3 u, Y: O% X2 RFormat                                   : DTS XLL
3 z: T8 [( _9 n. V! @Format/Info                              : Digital Theater Systems
- d: n% B/ `: P" u/ y# U+ YCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
' Y9 S# A1 [; ~' m: ?& R9 |Codec ID                                 : A_DTS
$ S% e4 s; }( S1 I# D& zDuration                                 : 1 h 37 min, ?; w6 j9 d5 u, f7 [+ Q9 e- C7 Q; ?
Bit rate mode                            : Variable
+ X8 Y: Z, R% v/ b! OBit rate                                 : 3 687 kb/s
7 f$ q7 b1 k& q0 {- U2 L8 SChannel(s)                               : 6 channels  t" v5 p6 K! Y3 I# e) Y) {
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
8 Q, ?+ G2 p3 i3 q2 R7 H3 x, PSampling rate                            : 48.0 kHz
" @8 `! b6 J# V4 ^Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
9 z" J& T) Y# F( h4 cBit depth                                : 24 bits6 a1 k3 H4 a+ D
Compression mode                         : Lossless
& \7 O4 z( i: b1 _" S* v2 @Stream size                              : 2.51 GiB (15%)
/ K0 {% o0 B" h( p7 R8 k+ E3 KTitle                                      : The.Call.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
# a! _2 X2 j" k" R0 A& N* T1 M& ILanguage                                 : English8 w1 @, t. {' O+ \1 w+ M/ h' X' [
Default                                  : Yes
7 w7 ?+ v/ Y; n8 [. N* w3 jForced                                   : No/ o" J6 x5 W6 X$ q  m: z9 o2 a: V
Original source medium                   : Blu-ray2 Q: y! c7 h9 x+ J7 j
' N7 V9 k8 S  x! Q' Z# a% k& x' s
Text #1
9 p* h8 R" w, ]* D: i* BID                                       : 3
  ?& u( t, [7 y! K* \) E. {! UFormat                                   : UTF-87 \, e$ t% n: ~2 e  h
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8! x2 @9 d5 L8 h1 F3 ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  _6 i: t9 C9 K# S8 ?8 R  k
Duration                                 : 1 h 29 min8 z* [6 ~# u# y- F( Q  x# j
Bit rate                                 : 30 b/s+ O" z( A! u( E
Count of elements                        : 884
% j/ k' N2 a8 k- h5 E, V2 mStream size                              : 19.8 KiB (0%). ^1 z( C* _5 Q4 d$ A3 [, M9 N. ^
Title                                    : English-SRT
4 m4 W" |, I% N+ ZLanguage                                 : English" C$ w  r% A( \# F
Default                                  : Yes7 j' k5 ?+ N% Y$ J
Forced                                   : No
; A6 C5 T: j) \0 r
9 R4 u- o& p5 _. V6 e4 y" vText #2
' Q. G5 l* h# `+ L& U0 yID                                       : 4
" J8 B5 T: W" VID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
- E- F& g8 n+ j; y/ y( _+ g3 v2 iFormat                                   : PGS
1 \4 s/ a$ O4 a2 h) aMuxing mode                              : zlib
/ a5 J" P* I4 JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* l# p2 p7 p4 O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 |( e5 k* o6 }% D0 SDuration                                 : 1 h 34 min2 V( G: r1 B; s! Z
Bit rate                                 : 14.7 kb/s9 q4 @$ \) c2 A7 W* H
Count of elements                        : 2046
6 N3 [0 M  D' A* x5 x6 Y3 O. zStream size                              : 9.91 MiB (0%)/ x, J$ _; q* a. v! t: Q+ e
Title                                    : English-PGS. j# _5 H8 w7 h* ?; G4 f- r
Language                                 : English
# k" p# P" j. |; r4 oDefault                                  : No
! X1 z7 q- R7 Z# D: w% BForced                                   : No3 ?6 |/ _. q  f% q  g4 c; {4 F6 I# d, P
Original source medium                   : Blu-ray
9 W2 w! ^* K- h2 d, h6 G2 c5 a4 G9 s) [2 U" o& n
Menu
$ w8 {% C; v+ i5 ]00:00:00.000                             : en:Chapter 01& y2 }; n  r9 V$ m# K8 |
00:15:05.529                             : en:Chapter 029 M, s8 W1 v3 _2 Z+ m
00:27:19.596                             : en:Chapter 03
  N$ D1 W; @1 P. N+ W- h6 A! r  @00:44:04.099                             : en:Chapter 04
$ P& N" p  _) o2 `01:03:38.564                             : en:Chapter 05$ R+ F* A& X- t5 g3 |% p2 q; F
01:14:02.813                             : en:Chapter 06
$ N: Q- C* S  g01:17:26.016                             : en:Chapter 077 X. A* M& r. Z1 ]8 q
01:31:33.654                             : en:Chapter 08

; p  x) c% ~' p/ S# E" L" y* R
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

70

主题

1995

帖子

7589

积分

Sponsor

金币
742 枚
体力
2764 点
lanpanshuma 发表于 2020-12-23 09:03:39 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!2 r* X5 |! Q0 r# S, F$ U8 i: q
Blu-ray Film Forum: I will always support you!; ]0 D( X& ^: e  u' T+ b) _% z1 O
该会员没有 ...

0

主题

382

帖子

1982

积分

Sponsor

金币
30 枚
体力
1245 点
QQ
sunday_119 发表于 2020-12-29 14:46:57 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
0 d) u: Q3 c8 e' ~5 ~祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
! W7 F; |  f# k# r2 c

0

主题

65

帖子

469

积分

Sponsor

金币
66 枚
体力
256 点
ricky_sh 发表于 2021-1-3 09:35:32 | 显示全部楼层
非常好非常好

0

主题

444

帖子

1847

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
980 点
QQ
neilwang1982 发表于 2021-1-3 10:30:17 | 显示全部楼层
看看这片如何。。。

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-26 21:19

快速回复 返回顶部 返回列表