BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 69|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 爱与怪物/怪物问题 [4K REMUX无损版] Love and Monsters 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 7.1-FGT 51.12GB

[复制链接]

5024

主题

5197

帖子

6万

积分

Post Share

金币
10320 枚
体力
17926 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-1-5 02:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
A young man learns how to survive a monster apocalypse with the help of an expert hunter.: f" i9 [8 \; c
* G' b. @6 D8 b8 t' S3 r
01.jpg ; }, I# \0 |8 n) M  |2 I$ a

2 @$ E5 c' l( f, Q' A8 ?+ R◎译 名 爱与怪物/怪物问题0 [; o4 z3 R, K. a' ?
◎片 名 Love and Monsters / Monster Problems3 S& W7 v+ @& v0 X3 W8 o
◎年 代 2020
  c# |! m$ n" S) ~; m3 \◎产 地 美国
1 L! ~+ s4 x( U◎类 别 冒险
! N9 w$ g5 i1 f2 X! d/ E4 R◎语 言 英语
+ ^+ X: d) g8 t+ j4 m: F  f◎上映日期 2020-10-16(美国). G" v% X8 I" s: h; G" t. L, R$ {
◎IMDb评分  7.0/10 from 25,943 users1 S$ }# R! A8 H6 x  z
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2222042/! i( x) ]: W2 }1 F4 F
◎豆瓣评分 7.2/10 from 17,112 users2 s% Q+ T. l, s- e$ a/ g, R3 n
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/21349338/
1 B5 ^- F6 i5 s' F7 I◎文件格式 x265 + DTS  9 o2 Q! q- K5 ]2 G7 B2 h# L9 y
◎视频尺寸 3840 x 21606 v9 W( u/ l2 c+ {
◎文件大小 1DVD 51.12 GiB
) n6 X. ]- m; u3 b◎片 长 1 h 48 min5 ?; e; o  U5 {+ Q1 L
◎导 演 迈克尔·马修斯 Michael Matthews  g4 E2 z6 ^5 c! L% U
◎编 剧 布莱恩·达菲尔德 Brian Duffield8 j' e) E3 J9 a; V9 \
     马修·罗宾逊 Matthew Robinson( I" J% a9 U. b/ w2 w4 m
◎主 演 迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien
- c: |% ?9 z# I+ V7 S     杰西卡·亨维克 Jessica Henwick( v1 j4 W8 I( X( @5 {1 Y  v# Y
     迈克尔·鲁克 Michael Rooker
/ l0 L7 _$ e; P     丹尼尔·尤因 Daniel Ewing
) ?4 {" b" O1 G" z, Q     阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt
% x; y' ]- M1 O" C* E/ y) R     艾伦·霍尔曼 Ellen Hollman9 l. j# A) P, L, Q! P) d
     特雷·黑尔 Tre Hale) U4 ]; P7 K& {, y' K% _5 B
     帕卡罗·姆泽贝 Pacharo Mzembe
: x- }: h! S5 N  C/ x     西尼·普里蒂 Senie Priti/ ^1 B5 Z% e0 J4 T
     阿玛莉·沃德 Amali Ward  x- _/ H! k& H: X; z  v% t% T  N* s
     塔斯尼姆·罗克 Tasneem Roc; X; n' ?% ]+ ~0 J: Y
     特克赫·图哈卡 Te Kohe Tuhaka
8 d% |5 ^4 u/ R  W     塔斯尼姆·罗克 Tasneem Roc
! e% a/ N( t# Q! T1 I     托马斯·坎贝尔 Thomas Campbell
2 |/ I& O: I2 r# F     乔尔·皮尔斯 Joel Pierce% X! q. p% ^( Q& ^
     梅拉妮·萨内蒂 Melanie Zanetti/ U6 W. w$ @7 p' o
     布鲁斯·斯宾斯 Bruce Spence* W- t/ Q7 O# O* j, l
     米莉亚玛·史密斯 Miriama Smith
- i* m0 O& f# w( v# h+ R( P     安德鲁·布坎南 Andrew Buchanan6 {& n+ l: `8 d9 R
     坦蒂·莱特 Tandi Wright; j8 }% `! H" @4 Y- M
     达米安·加维 Damien Garvey4 m% @- y) e$ V  P0 z' Y& e! J
     西罗 Hero
' G3 e8 M0 c3 [. I8 F3 M, w     道奇 Dodge6 d$ @! H" i" J- [. n/ h
     拉里·塞达尔 Larry Cedar
4 ?  m+ U, U' J. m" x$ U
9 t' V- P- u. P; T1 A; x0 U3 V- t◎标 签 科幻 | 奇幻 | 迪伦·奥布莱恩 | 美国 | 怪物 | 2020 | 电影 | 美国电影6 d! f! u! B) O6 L( ^/ S

. ^+ r& r; B/ k; v◎简 介   
# T9 b( [4 [. E% F7 K8 F
6 N. M; N& C5 ]# r7 n. z 故事的背景设定在一个大部分人类已经死亡的末日世界中,主宰着这个世界里的生杀大权的,是那些变异了的冷血动物。仅剩的人类为了求生被迫迁入地下堡垒中,终日生活在胆战心惊里。
! k  j! b& C* k: v: m9 E; ~* U3 h2 }; W: D& n8 y
 乔伊(迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 饰)在七年前的大灾难里同女友艾米(杰西卡·亨维克 Jessica Henwick 饰)走散,如今他们身居两个不同的地堡中,靠着无线电联系。一天,无比思念艾米的乔伊决定踏出安全区,重返地上世界,独自徒步前往艾米所在的营地,一路上他遇见了无数的危险,同时也遇见了良师益友克莱德(迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰)和米诺(阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt 饰)。性格懦弱胆小的乔伊能够活着见到艾米吗?
# \; P$ z) D3 c% s* J% v$ h1 h! q- H5 k/ Z, _
 In a monster-infested world, Joel learns his girlfriend is just 85 miles away. To make the dangerous journey, Joel discovers his inner hero to be with the girl of his dreams./ B) q9 p# Y5 G9 \& H1 H
( ~  B- b, v! Q
Video
2 d; a1 @' F) @# ]5 NID                                       : 14 O9 c+ U) P5 d5 g9 M
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
/ r7 ?  Z3 O& QFormat                                   : HEVC
  K. q7 t- C% P: PFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
" ~4 {+ D; H% T5 G# d* \8 t6 HFormat profile                           : Main 10@L5.1@High1 J/ K5 |0 C7 l: S- l# K% B
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible- D2 Q8 z# O- u- }. N' i
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
% V2 o2 c7 o* MDuration                                 : 1 h 48 min
5 Y, k+ }3 T; LBit rate                                 : 61.5 Mb/s: k  y  o2 W3 n) M. C* Q1 O1 ~
Width                                    : 3 840 pixels) q4 m0 }+ w4 M" n; q& C" a4 m  I
Height                                   : 2 160 pixels
  @" T: P* B9 L1 ]Display aspect ratio                     : 16:9" @9 f) C- E  ~- `) Z- ?
Frame rate mode                          : Constant7 ~1 D4 d/ ~3 Q0 a, t% A
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
, k2 z, g" e" d4 b) t, t) ^Color space                              : YUV5 g( ~1 }" L8 u  W# r, G- X/ g: L
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
) O% l6 |, t' n: j) I$ KBit depth                                : 10 bits
  z3 r. @1 U$ Z$ H6 IBits/(Pixel*Frame)                       : 0.309
7 e  o' Y9 ~" D3 ]) I4 p0 NStream size                              : 46.7 GiB (91%)
! t% a( x$ e$ v4 @: x' u( iTitle                                    : Love.and.Monsters.2020.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
/ a: b4 G( I" ^5 NLanguage                                 : English! A+ o: D5 V3 O3 {7 `8 C! u
Default                                  : No5 z$ }& K5 H  D0 Z
Forced                                   : No+ s: u6 ^8 r, O$ p2 f+ q
Color range                              : Limited/ i3 L- B/ N0 n; j* a
Color primaries                          : BT.2020
# n& a( M- `* U* [+ h( \1 q& mTransfer characteristics                 : PQ
% x' j' `" [$ o6 n6 Q( V! LMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
1 T, m+ v$ y5 M; ~1 g- h% |" D$ |- S- jMastering display color primaries        : Display P3
7 J% v: T3 G+ F# V8 ?8 K7 [Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
  z/ E! i5 {8 }; \, ^) `$ R( rMaximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
# F# G4 F+ m4 hMaximum Frame-Average Light Level        : 520 cd/m2$ K- z1 c4 m' g9 G- o! ~6 f# s
Original source medium                   : Blu-ray: j" x/ I- V: P
1 f" |; a  C* z" o) }! S
Audio #1& v. O& j; u5 i' t! ~( d; a" `
ID                                       : 26 t0 v: E* ^' F) G. x
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)) }0 H) Z- I4 p' T- i
Format                                   : DTS XLL6 E$ u! i' Y( A3 F
Format/Info                              : Digital Theater Systems; _( u% [- q0 ^+ C: ?0 V
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio  ~9 |  ~- t' m% S# e% d* @
Codec ID                                 : A_DTS* p1 Z0 l  N% }0 P' D1 n: k" _
Duration                                 : 1 h 48 min
4 p6 `/ z+ z& X; K& |Bit rate mode                            : Variable) G0 h) P& v+ i7 o. ~
Bit rate                                 : 4 413 kb/s7 W9 X- T" G1 \
Channel(s)                               : 8 channels+ o; d' q0 c) F) L. V
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
' L0 A/ m4 {8 OSampling rate                            : 48.0 kHz
( M2 ^* |& D. A5 jFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)9 o" v0 t! ^3 P" M( Q; B  s
Bit depth                                : 24 bits' `  ?! }5 w' ^2 E6 [& B
Compression mode                         : Lossless
% _8 p9 K3 ^# L' n2 d4 k& V0 EStream size                              : 3.36 GiB (7%)( x$ O: h8 `) y' m& R
Title                                    : Love.and.Monsters.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
' |- z& ?1 t4 a  x% N! t/ l* lLanguage                                 : English
) R8 ?3 f) A) T* X- BDefault                                  : Yes
" {6 S/ X' V. C( |' l$ [8 rForced                                   : No$ O) a, l2 s( I( L, a/ u) K4 O
Original source medium                   : Blu-ray5 f3 y! m& ~. Y' h
. y6 E9 ~: A0 l, A2 `- j2 N
Audio #2
: K. G5 G( a0 ?4 H4 yID                                       : 3. i& z  I" ]& V8 j6 ~) a+ D
Format                                   : AC-3
$ H- V6 a! z$ F! e$ KFormat/Info                              : Audio Coding 3+ L3 _" C& n- \# `/ b: S- t) R
Commercial name                          : Dolby Digital2 V5 ~4 y* N8 s/ r; Z' n  Y
Codec ID                                 : A_AC3$ D! R# x$ v! V% q3 W0 H7 _4 V
Duration                                 : 1 h 48 min
8 x5 P" B7 |8 a4 ~Bit rate mode                            : Constant
& u9 C- E' ~  H* z% o7 XBit rate                                 : 640 kb/s2 I( n; J4 c8 E$ s( y' S' z3 S
Channel(s)                               : 6 channels
" s$ c# N; C, O* }7 a# NChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs+ W  i* [! o9 @/ x
Sampling rate                            : 48.0 kHz
4 |9 w) s! M! {6 F8 ^- ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)1 k& R" ~3 O* h
Compression mode                         : Lossy& S+ }7 }/ U' ]
Stream size                              : 498 MiB (1%)
1 l0 s4 c$ \; T/ a( WTitle                                    : Love.and.Monsters.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT% i/ P$ y/ E& f! ^9 I4 j3 \
Language                                 : English4 y& G1 `2 U* x) f9 ?1 H9 d. k" z
Service kind                             : Complete Main. Q  C' ~; m: X; x1 e# U, {
Default                                  : No' G$ N: j$ \! v9 p; @$ Z
Forced                                   : No
: {# G* c8 y& A  C
" v  d1 d  v; U- uAudio #31 t' g: ?9 G5 d/ J
ID                                       : 4# A" n. y4 s5 O# @
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)0 r& b5 E: @. K' Z8 Y9 q
Format                                   : AC-3) E% K4 a- Z7 r: P6 n) f$ M! A
Format/Info                              : Audio Coding 3
- Q- n/ }; b# u+ X& rCommercial name                          : Dolby Digital; ^+ E8 [  z* ]9 L
Codec ID                                 : A_AC37 Z4 A" g+ j0 w
Duration                                 : 1 h 48 min2 P- q" C, D* P' D. H4 C; E
Bit rate mode                            : Constant  k( ?$ _  M) e- ]
Bit rate                                 : 640 kb/s
1 h* j" b- [: B( N; u* [Channel(s)                               : 6 channels# D9 @& O* ?* l8 u' C3 i
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
7 X! Z( z1 t+ r& D! ?0 PSampling rate                            : 48.0 kHz
- A  p7 {5 ]( _+ ZFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) M( g* V0 B6 q% xCompression mode                         : Lossy  A5 g7 ?& {$ c% u2 G6 ^# P
Stream size                              : 498 MiB (1%)
5 X! E/ F, w8 p, ^6 P3 C; xTitle                                    : Love.and.Monsters.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT, k% S2 K0 e4 p5 j+ h1 o% r: Y2 ?" O
Language                                 : English
8 O3 I4 u- i2 b1 w1 L' PService kind                             : Complete Main" I' [$ l! b& M2 o' Y( m: t
Default                                  : No  |' C! ^0 `: q6 j% a5 t+ Q
Forced                                   : No$ M  J# B5 O' }  Q9 n  O
Original source medium                   : Blu-ray" N. t. {' @" a2 u1 @
& c: z9 x- Y- X! C  T1 \7 W1 o
Text #1% @5 C, Y$ M, B( T3 r7 x
ID                                       : 5! u: \1 v7 ?  Z( ^. S/ M  T* s
Format                                   : UTF-8
/ s8 n" `5 O) i4 E( s4 ZCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ B8 _( s( K1 q2 Q3 g& H& d
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, d0 \5 y) m/ h' p$ n$ l7 W" A2 Z. s
Duration                                 : 1 h 41 min8 D8 _2 C  N/ @0 C: h( h/ V
Bit rate                                 : 60 b/s
" M0 Q2 v( j6 V% ^  @, xCount of elements                        : 1402* Z- t- X5 N! ~  k' S) s
Stream size                              : 45.2 KiB (0%)
; J4 I" s2 m/ ]+ c- dTitle                                    : English-SRT
5 G" j/ i/ [6 R9 d8 ]* g3 p7 j1 KLanguage                                 : English
4 m5 I  ~/ g" ]* s7 o8 fDefault                                  : Yes- }; j) `& V% S. x6 M" {
Forced                                   : No
3 W9 b2 O. I0 b, y5 |/ g7 X9 n- T) r! q7 @& h. I* D
Text #2* l8 F* C  T' [- w
ID                                       : 6" I' G% v/ Z3 G0 N3 v: k, `
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
4 Z( f9 n' H1 r7 _: jFormat                                   : PGS& u# `' c6 H4 \; g7 D* }
Muxing mode                              : zlib
4 p' p8 s( B( }6 zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' K1 H& R/ h* G3 d1 Y; ?# [! l+ a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 F5 A' p7 m0 G. `3 r
Duration                                 : 1 h 41 min
# b# i0 E$ x$ r! c  }/ h) qBit rate                                 : 41.7 kb/s, K7 R) [$ `, E- `6 J5 s+ Y' j
Count of elements                        : 2812/ r; \$ F% p4 f
Stream size                              : 30.3 MiB (0%)" |& |5 t' g8 Y, B
Title                                    : English-PGS/ w! j. Q- }: _
Language                                 : English) w" Y5 j1 D; z# |# ]3 y3 u
Default                                  : No
, X5 m* n1 p+ G2 S; E7 f6 @Forced                                   : No- g3 Z' \; ~( |  w1 ^% V) E2 G
Original source medium                   : Blu-ray
8 C& \8 X; m, Y  ^4 R7 G' K. k( ^# ^
% s8 w* j( Z' X7 R' F% VText #3
7 `5 v! a( W# @, N# NID                                       : 7) S8 B/ c2 H& K+ I# T& G8 O" _! T
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)3 N2 G1 }* _& K; ~7 f
Format                                   : PGS+ M( b# c9 f8 o; F$ k
Muxing mode                              : zlib
! Q4 n5 A* u; N4 wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. w* n, ~0 `" a; y0 pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) U+ ~( L9 n' N# t6 mDuration                                 : 1 h 42 min) m  D# Z  e( r0 X
Bit rate                                 : 49.9 kb/s5 a7 O! S- E# H! V
Count of elements                        : 3374
7 K6 \# Q* Y# ^/ N$ Y0 DStream size                              : 36.8 MiB (0%)
6 f$ }/ b. P/ n! b/ DTitle                                    : English-SDH-PGS
/ E, H4 E+ s1 Q6 m) E; F( JLanguage                                 : English
9 j( \* [" I1 N. N5 P- rDefault                                  : No
: o8 n: r5 Q7 }$ i3 V* ]Forced                                   : No
" F4 ?! `/ k& h  _+ Q" U& R6 y# v! sOriginal source medium                   : Blu-ray
& ^$ x/ Z% z/ p' j" |# Z* G/ G. D- @- A* J; z9 z3 o! c% y' j
Text #4
3 `$ s4 `6 t7 e% e. QID                                       : 83 Y9 Z$ V3 S) m
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)  I8 B- J8 c9 I  \' B2 R
Format                                   : PGS) S- p3 t) z/ `! S
Muxing mode                              : zlib" b5 g: u0 T1 ?6 M7 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 B; C6 m0 T5 O; R1 E: t- V1 _# x: n/ A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# e; @% d/ B2 E
Duration                                 : 1 h 47 min% G( {% n+ d! W
Bit rate                                 : 38.5 kb/s2 a" `) w+ Z( M, g/ b
Count of elements                        : 2830
& w/ H, V3 c. [; j. NStream size                              : 29.7 MiB (0%)
. Q! U- ^4 O/ I3 e; ?/ rTitle                                    : Spanish-PGS
; l* R- {% h/ V. LLanguage                                 : Spanish7 I. P5 b; j& \7 p
Default                                  : No
6 `8 N9 f% F4 R' P0 EForced                                   : No
7 _6 |$ u) [0 A4 k. _Original source medium                   : Blu-ray
5 H: n7 x' w# Z5 d) \7 l% _8 h$ H, @3 p
Menu9 \2 v, P5 D( Y5 [$ c: D) s% F# X+ p
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
0 O9 Q9 G/ n7 o8 O6 j00:10:19.368                             : en:Chapter 02
0 x9 ?; r$ |- l7 b00:20:14.129                             : en:Chapter 03
" c" v0 o- _5 ]7 L) G/ d- r$ V00:28:48.643                             : en:Chapter 046 D/ }4 {$ s& L8 K1 u3 _/ R" [5 I
00:34:54.675                             : en:Chapter 05
$ G( T) t0 J8 {: }9 B8 Z3 ^: A00:41:15.264                             : en:Chapter 06
( c" g9 W+ |: m4 t  k00:50:20.976                             : en:Chapter 073 z; P6 e7 Y: J! _* b: Y% n! c
00:54:56.293                             : en:Chapter 08
! Y) S! o, J) l/ Y( t01:04:05.633                             : en:Chapter 09
! k1 b6 S! B" N7 u9 E01:13:02.669                             : en:Chapter 10, ^( r0 `7 Y# {& H  a# y, i
01:20:52.264                             : en:Chapter 11" ^1 _0 i! S6 t' @! `" k: }
01:27:57.021                             : en:Chapter 12
. [$ u0 q$ f! n* ^; n6 e. k+ I" W01:36:45.466                             : en:Chapter 13
9 r; _1 y" a; T  l. Q  S01:42:38.944                             : en:Chapter 14
# T: C1 m. o. b' _7 N1 H; A
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

70

主题

1995

帖子

7589

积分

Sponsor

金币
742 枚
体力
2764 点
lanpanshuma 发表于 2021-1-5 04:03:02 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!3 U5 G! D, A. h' W! A4 L
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!5 P. R9 d  d) u1 A: g% t/ o( Q  b
该会员没有 ...

27

主题

1469

帖子

7871

积分

Sponsor

金币
1092 枚
体力
3872 点
QQ
shiji1973 发表于 2021-1-5 09:55:58 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

1

主题

174

帖子

602

积分

Sponsor

金币
16 枚
体力
240 点
QQ
davidqin 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。* x) y) \- G" T2 {
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-26 20:34

快速回复 返回顶部 返回列表