BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 天生好手/天赋/天赐奇才 The Natural 1984 1080p BluRaycd x264-LEVERAGE 10.92GB

[复制链接]

4229

主题

4604

帖子

4万

积分

Post Share

金币
8341 枚
体力
7382 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-1-11 23:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 d( L* Q2 v& A( |2 s2 F* Q% r0 @0 o$ w) B0 q9 ~2 E; F
◎译 名 天生好手/天赋/天赐奇才
+ @" Y+ E8 p! S# p◎片 名 The Natural
7 m! \% K) C6 m9 E◎年 代 1984
3 d- O9 O) \9 m6 e. H$ o2 l6 i! e◎产 地 美国
1 q7 I" H8 X3 h" ^1 U/ @" `◎类 别 剧情/运动
( A2 H0 M6 q+ w9 u◎语 言 英语
6 _$ m. r: }4 B) x( O2 p8 c◎上映日期 1984-05-11
% h5 B/ c/ ~  d& t- u◎IMDb评分  7.5/10 from 44,049 users2 }7 b9 x* r1 H" s
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0087781/
% K* I% q, }0 |" N( ~◎豆瓣评分 7.4/10 from 642 users2 q& {# @- n4 Z4 n9 u5 l; C, ~
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1297507/: K. D$ w5 ?- \
◎片 长 2 h 17 min$ @3 F  l. ^0 U1 Z( }' o# [7 {
◎导 演 巴瑞·莱文森 Barry Levinson
, i: O9 n7 I8 x' e) m◎编 剧 Roger Towne ( o8 w; M8 ~; x- a# }$ l
     菲尔·杜森伯里 Phil Dusenberry
5 K, X9 _3 _! o* @) f◎主 演 罗伯特·雷德福 Robert Redford
  M# c: T$ j5 P9 h" K# k+ i     格伦·克洛斯 Glenn Close
: v5 l4 w/ ]8 Y9 z" ]     罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall, W7 q) }% s4 ^- k5 J
     金·贝辛格 Kim Basinger+ ^2 q% Z* C4 s; Y$ A4 C: c
     威尔福德·布利姆雷 Wilford Brimley
6 v4 ?) ?0 A2 u: o6 S9 c! h4 x" l/ [7 ?, {
◎标 签 美国 | 棒球 | 体育 | 励志 | 美国电影 | RobertRedford | 1984 | 传奇
8 B3 \" b' K' E- `
7 @1 y; c8 ~& `# j% b. g+ p9 _* y◎简 介  ! c) Q% M) e1 A; S, a

. P& B& I3 L" H8 X5 Y! M$ K: V7 l* H' c 罗伊(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)在幼年时期便已经展现出了杰出的棒球天赋,在父亲的精心栽培之下,罗伊的球技飞速的提升着。在罗伊十九岁那一年,父亲去世了,悲伤和痛苦之中,罗伊挥别了女友爱丽丝(格伦·克洛斯 Glenn Close 饰),决定前往芝加哥开辟属于自己的新天地。0 }. v& Z" b$ d, L/ b* ]2 e

0 V" D1 Y+ i$ ]3 E  k3 | 在芝加哥,罗伊遇见了当时非常有名的击球手帕里斯,两人之间展开了一场较量,罗伊获得了最终的胜利。然而好景不长,一场意外的枪击让罗伊渐渐远离了赛场,并最终成为了一支垃圾球队中的一员。当女友爱丽丝带着他们的儿子再度回到罗伊身旁时,罗伊找到了重振旗鼓的动力。
6 w1 @# V. w& T6 X4 f* p. j( x. ~" x6 l8 _+ n. k/ Y) D
 A middle-aged unknown comes seemingly out of nowhere to become a legendary baseball player with almost supernatural talent.
0 ]. Q5 ^" H. m; T- b8 k  \2 S' H  q; G! A: t
◎获奖情况  ( l) H/ n2 s6 {$ A

. P" k8 A! s" k; C' V1 e 第57届奥斯卡金像奖(1985)
  C+ o1 P( F% W! `, F. L 最佳女配角(提名) 格伦·克洛斯1 Z3 b' r4 V- i2 ^' E0 P( k8 g
 最佳摄影(提名) 凯莱布·德夏奈尔
  W  P" f6 ~* [ 最佳艺术指导(提名) Bruce Weintraub / Mel Bourne / 安杰洛·P·格雷厄姆
( U# p$ [; ]8 o. L$ b- u 最佳原创配乐(提名) 兰迪·纽曼
. M7 y! D! ]* {! `0 ~, _- r3 t5 G# g# A3 W: B4 l
 第9届报知映画赏(1984)
8 \8 J2 l$ R8 d 海外作品奖 巴瑞·莱文森
6 D# N2 P6 S- Z) j& v5 R3 K
Video
3 \' r" ?( p+ `8 _6 D2 U( B* s% V) |ID                                       : 19 p# D% Y$ x( ~, `7 K1 ^$ r
Format                                   : AVC
; n8 O. X) k8 ?' B: s+ iFormat/Info                              : Advanced Video Codec
( V' A& [! v2 i$ E0 F/ w* TFormat profile                           : High@L4.1
* q: y, l: T3 p; x  ^Format settings, CABAC                   : Yes( V5 E( ^: m2 q% g
Format settings, ReFrames                : 4 frames# v1 T2 e) s& {  {* H/ u4 ^
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
! R& Z+ `- ?# T4 h- A8 s, CDuration                                 : 2h 17mn$ \! a: ]$ _; V3 ?! ]- d
Bit rate                                 : 9 851 Kbps/ S6 `) a( r5 o' l% k2 `# W5 e
Width                                    : 1 920 pixels8 m* x0 b7 d/ z8 N( \
Height                                   : 1 040 pixels% o  ~7 l: L. l( r8 Q( Z
Display aspect ratio                     : 1.85:1! L, Q* y+ ^7 A; p* u/ Q; m
Frame rate mode                          : Constant
$ H+ D8 Y% X# b8 _Frame rate                               : 23.976 fps
& d' d" F4 a" {9 Z' O$ P- @% yColor space                              : YUV  e% G+ s( A; c# K: M( J
Chroma subsampling                       : 4:2:0
" @1 c, F0 @' V4 {$ y. ^# dBit depth                                : 8 bits+ ?% x6 |2 O% b" G. E
Scan type                                : Progressive
0 P; ~5 d0 c, |2 Y, G/ q9 h* b& PBits/(Pixel*Frame)                       : 0.206* ?# v7 d: t* F3 q! r; F* L9 F5 E" f/ c
Stream size                              : 9.25GB (85%)
: M9 V) V$ V; CWriting library                          : x264 core 92 r1510 33d382a- W' G  H- X- T. @- ~. m5 w. H2 b
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x2 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=0 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / Mzc2ODc= / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=9851 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / Mzc2ODc=feCb3SYgnbojFoo / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
  W& M% K( b/ h9 S$ k' }+ k/ xLanguage                                 : English
0 l$ x/ d7 U* m! jDefault                                  : No+ `3 N3 ^2 n0 D1 q( r
Forced                                   : No! [% j/ A2 ^1 E6 ~* H7 H; L
Audio+ b1 t1 e+ k: R) Q  K5 j
ID                                       : 2: T9 m4 n( O# O" f3 o6 R
Format                                   : DTS+ ^! f. D$ E; e1 M- ?
Format/Info                              : Digital Theater Systems& \4 B- ~$ W( \6 h
Mode                                     : 16
! Z: p! {, e' zFormat settings, Endianness              : Big' k* N/ f  ~5 J2 B1 o: K
Codec ID                                 : A_DTS" Y- I) J( O2 q9 ]7 M; ^* k
Duration                                 : 2h 17mn
6 ?* u) S: Z" w) X: g2 eBit rate mode                            : Constant+ _6 j2 z8 `, w
Bit rate                                 : 1 509 Kbps
' w. V$ M8 o, l' {Channel(s)                               : 6 channels
9 R' N4 C' g- I" r3 y- K' ?& nChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
2 ^2 \6 W! R0 q- RSampling rate                            : 48.0 KHz, o+ q; E4 E/ ^. J) {
Bit depth                                : 24 bits
; I/ K" |1 Q* F) z' }) H" qCompression mode                         : Lossy
7 {! \4 C) ^) N& F" ?1 j7 KStream size                              : 1.45GB (13%)
9 f% P  F+ e! w4 YLanguage                                 : English' _4 V3 }! c' ~/ N& F1 A
Default                                  : Yes
$ p) T2 m8 o) k, l" MForced                                   : No
) _% N8 k' @1 i, a- |8 ]  RText
' ?( F# W9 }( y# |/ U; k( uID                                       : 3$ h' @. G2 m, j4 D8 n6 B' i
Format                                   : UTF-8
- A& y7 s  d+ zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 l8 A$ z. v, c9 C
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' Y" t& ]4 }' U. M5 }  N+ W2 R4 P
Language                                 : English
+ ?' w4 |$ t. ^* K  T; c" a3 ZDefault                                  : Yes$ u2 T" x5 q7 p9 P7 _
Forced                                   : No

9 z- _( u6 C" H3 I5 \6 \. }
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-26 20:31

快速回复 返回顶部 返回列表