BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 293|回复: 14
收起左侧

[4K极清电影] 狼嚎/潜航核战 [4K REMUX无损版] The Wolfs Call 2019 FRENCH 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 69.88GB

[复制链接]

5469

主题

5822

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4116 枚
体力
25590 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-1-27 02:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
In the near future, a French submarine finds itself in a crisis situation.: G5 r. n, j1 a; v4 g5 O1 i

9 R6 t- S1 n5 B/ Q: f+ R2 _" c0 O- g+ V3 x5 p. W
, Z; L5 Z5 w; o" q: D/ U2 l- v
◎译 名 狼嚎/潜航核战(港)/潜舰追缉(台)/狼之歌* f7 S, |1 i! Y
◎片 名 Le Chant du loup / The Song of the Wolf / The Wolf's Call- `+ _5 g+ n: `9 p
◎年 代 2019
) E7 Q9 W* R5 U9 Z◎产 地 法国# [# v7 }/ @8 S( C( x, M! R
◎类 别 战争/灾难
, i' n' s" F0 j3 i1 k◎语 言 法语
; S' a' w+ s& G: i◎上映日期 2019-02-20(法国); X+ y1 s7 X6 e. ~% l* m
◎IMDb评分  6.9/10 from 13,130 users' `5 S- ?7 i0 E# Q2 r& v' D
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7458762/# H4 Y$ r2 T* {# q! J0 F! L
◎豆瓣评分 7.2/10 from 9,394 users
' u5 x- R; x+ [2 Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27150283/- J: d0 y: V, g9 ]
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD  
$ T, Y* @0 s2 U% e$ E* e6 l4 p◎视频尺寸 3840 x 2160
, R$ S& u+ x4 O2 M◎文件大小 1DVD 69.88 GiB! ^4 E- S& ~* E4 ^
◎片 长 1 h 55 min
/ U  g" j5 ]+ ~' c* O◎导 演 Antonin Baudry# s: z9 f" k1 U: m) l$ Q8 b1 O% ?( C
◎编 剧 Antonin Baudry& p- c! ~3 T0 ^! h1 w
◎主 演 弗朗索瓦·西维尔 Fran?ois Civil
* f- T# A3 R$ e& {* }- x. L2 m4 s* j     奥玛·希 Omar Sy
0 L. X  y, D" ~0 J- {' k     马修·卡索维茨 Mathieu Kassovitz3 J# c! d/ V, f9 F
     勒达·卡代布 Reda Kateb
. e, p. S) B. @3 {     葆拉·贝尔 Paula Beer  l2 Z) I9 A* i
     亚力克西斯·马沙利克 Alexis·Michalik
3 v, D/ S% ^3 C  i# ^: Z     让-伊夫·贝特鲁 Jean-Yves Berteloot3 u( ?4 s! h+ L+ L, H; u! @: }
     达米安·勃纳尔 Damien Bonnard
' w; m% }& Z9 X, A9 m: v* S$ n* V4 E- ?: i1 g5 ?) V: W# ?5 r
◎标 签 战争 | 潜艇 | 法国 | 军事 | 2019 | 灾难 | 剧情 | 科幻
0 {8 C; v0 D/ K, m8 |. _/ S4 G2 H$ Z+ H2 r9 ?- M# d+ g, E: _1 ~
◎简 介
6 \/ w  ^+ i; G: U% a$ D! n! V& u$ C
 一个年轻人有一种罕见的礼物,可以识别他听到的每一个声音。在一艘法国核潜艇上,一切都依赖于他,金耳朵。 
; N' t& E, N0 I% i" | 看上去绝对可靠,他犯了一个错误,让船员处于死亡的危险之中。他希望重新获得同志的信任,但他的追求会让他们陷入更加戏剧化的境地。 7 R) {$ I6 L5 z' U
 在核威慑和错误信息的世界中,他们发现自己被困在一个无法控制的装备中。
- S* W& W2 |% p8 m! y' K6 V; E- ~/ c, K1 ?. |8 B3 {
◎获奖情况5 R/ N' b) p* |4 o3 X; Z9 X# t

6 E9 f. k! F2 m8 H4 @ 第45届法国凯撒电影奖 ?(2020)
  ?, K) _3 `7 Z" B# _7 ]. O% k% R9 Z 最佳处女作(提名) AntoninBaudry) U1 V, r+ `2 p" n* o
 最佳音效' u8 @+ H. y' s) F
 最佳布景(提名)5 F4 z# m/ c& C
Video! C" `9 Q2 i! `# d0 V
ID : 1
$ t7 l4 z/ v9 MID in the original source medium : 4113 (0x1011)
: C: H# }$ T% ?% J) [* m: b6 D- kFormat : HEVC
- s( `7 ]) t2 e. m/ w9 X" i) iFormat/Info : High Efficiency Video Coding
8 {9 N- ^7 r/ S' JFormat profile : Main 10@L5.1@High% X; ^& R9 y0 }" y2 h% j8 ]
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible6 z+ A* d& \3 v( k( V+ P
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC1 C9 U4 j1 ~: ^9 \, `
Duration : 1 h 55 min) v3 r# n$ u& k2 o4 T
Bit rate : 75.4 Mb/s
/ Y. I# x6 C6 b6 j  c$ pWidth : 3 840 pixels
. P0 `' m% e. x* bHeight : 2 160 pixels/ C) O: g0 l* v3 J8 B- |
Display aspect ratio : 16:9! D' {( r8 V- H2 c/ s8 B) Q6 B8 C
Frame rate mode : Constant
1 \$ V. C9 U; l. ^  U7 {  Z4 @. s4 UFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
  U3 `0 X! b$ N3 a( Q3 b) U! iColor space : YUV% `7 e3 F) x) [1 h; a7 \
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)/ \/ |2 K: N' Z3 |9 a( Y
Bit depth : 10 bits
2 b! V. @% K  j$ sBits/(Pixel*Frame) : 0.379+ T4 V/ A5 E% q1 ]
Stream size : 61.1 GiB (87%)
9 D! ?& @3 D; _0 Q& nWriting library : ATEME Titan File 3.9.0 (4.9.0.0)
' ~/ [' F) s6 C% H( C; }Title : The.Wolfs.Call.2019.FRENCH.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT4 }- n! l5 |! H
Language : English. ?9 W. ]8 i  T5 K7 R) a0 r1 z  T2 V4 m
Default : No
  V2 F, \# e  |" e7 j+ E1 @0 L) jForced : No2 n4 k: W8 @: s
Color range : Limited0 Z% Y, Y7 o! i5 O2 V& h. ^; N1 `+ a- e
Color primaries : BT.2020
# Q+ F2 s( U; v& zTransfer characteristics : PQ6 j6 l. Y( j3 }5 E" T2 m- D
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
$ N3 J( ?$ f  S$ ?# i' c& ]2 qMastering display color primaries : BT.2020
% S. b9 W9 U7 }4 N1 G( bMastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2# M2 m5 \! q+ Q' _8 @$ j) c
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2; G4 D6 u. e) s. ~7 P% b$ p
Maximum Frame-Average Light Level : 300 cd/m2; n2 s; s+ T, C
Original source medium : Blu-ray
) X( o" W5 {3 ^
; m; H+ H9 y$ v0 g  ]Audio #1- O3 t- D' K9 k6 i+ [3 x# N
ID : 2# }$ K) K* z, [" [) T: a
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
4 I4 J! Q, |* t6 t% W% zFormat : MLP FBA 16-ch4 M* O' {4 x6 U2 M
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
6 F4 I2 }2 R  X; }; C% uCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
7 a) N7 R5 K, N; U, QCodec ID : A_TRUEHD
( Q3 a! G/ p3 G5 s4 S4 qDuration : 1 h 55 min
% y6 N) a: t; a( ]Bit rate mode : Variable
& P; p& W6 ^- t- ABit rate : 3 635 kb/s
' X9 ~; h# K- w8 c0 OMaximum bit rate : 5 967 kb/s
( ~& V6 B+ F8 N; ?: b# bChannel(s) : 8 channels
8 d' _# Q& v' M2 U. z3 gChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
" _% G1 R; ~1 A7 r, A) i( _Sampling rate : 48.0 kHz; g& n) a( H8 e1 s* F0 S1 `
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)( ]% w* j' e$ U* D7 R" C, T
Compression mode : Lossless: `2 ?& @* O$ O9 T2 h
Stream size : 2.94 GiB (4%)
3 v9 C6 T8 X$ f1 XTitle : The.Wolfs.Call.2019.FRENCH.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT1 e7 ]; [. c) ?7 o9 Y$ ^1 A
Language : French
, ^+ d! N& [! [8 F# p" n* ]4 T  IDefault : Yes
% |0 p  b: K# {( q5 [Forced : No
+ q9 X1 Y3 H# t+ kOriginal source medium : Blu-ray
5 W3 p8 z: T9 n0 }: M. }" fNumber of dynamic objects : 11
% p6 E0 |. M. u+ C" x! s; s+ Z; oBed channel count : 1 channel6 S* r- ~& e* O, ?+ u# z
Bed channel configuration : LFE
2 i  k4 V, y/ m1 E4 X1 F6 O% i+ v% X: O1 p( k) L2 {* `
Audio #2
5 B/ P5 F2 t$ A3 W) _ID : 3  h$ x6 p( x1 V
Format : DTS XLL/ f8 ~0 {  y2 N$ ?; o
Format/Info : Digital Theater Systems
( ~$ Y& g' L  o9 f4 M: sCommercial name : DTS-HD Master Audio
! w0 K5 U. T9 v4 _* mCodec ID : A_DTS
. z, _4 h: e/ x$ O% IDuration : 1 h 55 min
+ i% U; G# `4 d* `; |Bit rate mode : Variable7 O' Z1 w; m( L5 H6 Z- ?
Bit rate : 4 095 kb/s
6 ~2 ?. c/ ~& O8 qChannel(s) : 8 channels
7 T2 _9 `0 ^" ~; J* s8 cChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
' W& E9 G& s" J- i( ?Sampling rate : 48.0 kHz( `9 _7 O# T' r! k: q
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
/ M0 w# b$ i9 q8 N5 hBit depth : 24 bits3 J+ o; M% L3 q- L
Compression mode : Lossless8 |1 ~5 x) e9 x" N
Stream size : 3.32 GiB (5%)% P: D. o8 P2 W$ i# g
Title : The.Wolfs.Call.2019.FRENCH.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 k. \0 Q/ x7 m* D+ ]5 w) {
Language : French
9 q# H0 R$ E" _6 LDefault : No8 n2 V# @0 e; {9 X- k4 e
Forced : No1 `! ~! b1 U6 P& Y6 t& R8 c( B

/ ]; m% S' o  kAudio #3
+ }; J7 k. K/ M3 @. MID : 41 w, @5 J4 x' b! Y5 |
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)* L% M- {, _& h
Format : AC-3
0 m+ v' O$ o/ P% R. wFormat/Info : Audio Coding 3- c" r! J/ U- w* s+ |
Commercial name : Dolby Digital8 L' T" [' a# v
Codec ID : A_AC3  d! v/ l# t0 ]7 J, J- U
Duration : 1 h 55 min
  l% Q9 E8 R; t- k5 Y6 ]5 y0 xBit rate mode : Constant, o# G/ \# l& r0 W
Bit rate : 640 kb/s
: Y$ j! e' {% V7 j9 {6 xChannel(s) : 6 channels" H! i' C6 b* `) Z( a: z$ W
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
9 \: Q9 K' K0 k  {4 sSampling rate : 48.0 kHz: |9 L" o/ S4 ?/ @+ g
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)  ?' L$ J" \# H8 ^$ u, Z& j
Compression mode : Lossy& i  G0 H1 x$ |; k
Stream size : 531 MiB (1%)
( O# X6 W1 ?- }) a# U3 mTitle : The.Wolfs.Call.2019.FRENCH.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
2 M1 }  l+ L6 [5 Q, b6 A( F6 d% K5 _Language : French2 U/ s% r6 q; ~6 T
Service kind : Complete Main
& y( L4 h% ~9 S* [. C1 j8 ~- _# {/ tDefault : No! F5 V$ _8 R2 t4 m6 W. ]3 }/ F  A
Forced : No) T6 N8 Y0 Y( U, {! j3 j+ Q
Original source medium : Blu-ray! O3 t  P* A# W" [% c
9 V0 d9 l0 u1 H( y' p: ]
Audio #4% D5 s9 Y1 K$ y! _$ \0 h
ID : 5) `+ }+ n) L' D2 ^# ^) u
ID in the original source medium : 4353 (0x1101)
/ r/ l' f8 s; ^Format : DTS XLL
0 b/ [  o9 D4 O8 Y# AFormat/Info : Digital Theater Systems
/ N& B8 T/ n/ x2 Z+ yCommercial name : DTS-HD Master Audio
8 z, X+ K/ B# F) l/ _* i2 UCodec ID : A_DTS' O* U* z# H% b+ B- s9 Y
Duration : 1 h 55 min
4 Q$ H7 }7 R7 N6 U; L: GBit rate mode : Variable
, m3 }3 J8 ~( C8 l: }5 v+ OBit rate : 1 656 kb/s
& N- o2 T* J. t" Z9 a+ YChannel(s) : 2 channels
$ c' O% G% Z. Z: D  n0 i' _Sampling rate : 48.0 kHz( n- k" C5 c& Z5 R
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)1 o1 E/ q5 Y: @) _1 B
Bit depth : 24 bits
* b8 G$ l' I( h( a4 VCompression mode : Lossless: L) H% I' j1 f/ l$ f+ ^; Y! c6 v
Delay relative to video : 959 ms! d6 @- R; H% g0 j" l6 ?% x
Stream size : 1.34 GiB (2%)
/ A: r/ }5 D! |3 ~- o$ C* Y$ gTitle : The.Wolfs.Call.2019.FRENCH.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT) j3 u4 G& P4 Q! V( Z* L3 E' k9 {3 |
Language : French
9 h0 J( Q0 ]+ W$ q6 XDefault : No% G9 I* [9 O% y1 [& ?; |
Forced : No
  r* e9 ~' v0 X- e) o4 UOriginal source medium : Blu-ray
/ D: i. P/ @7 C  |; w, [% D; [  T& |& o9 H& a
Audio #5) k5 I" C5 D6 ]9 }: J
ID : 6
: G  V: y* l" R5 G% _) i; XID in the original source medium : 4354 (0x1102)2 a% d6 b* P& Y8 @7 ^8 N$ C; f
Format : DTS
& L2 p9 U  B: W  \' uFormat/Info : Digital Theater Systems
8 f- t4 D+ i' N- V9 P" KCodec ID : A_DTS& G4 f4 [0 @0 I/ C/ `( ~% z7 ^; [
Duration : 1 h 55 min' |* F' x$ I! h' Z; |. B
Bit rate mode : Constant) d6 w+ Q7 t$ h
Bit rate : 768 kb/s2 m9 ^, r6 _' k& w7 ?1 e
Channel(s) : 2 channels
  B, e" a0 w' p) e& wChannel layout : Lt Rt
1 X& ?1 x, a" Q* |; c9 M% V8 y0 TSampling rate : 48.0 kHz
8 S; p9 k+ c9 @" E- R' O) JFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)0 n) u- j) ?8 h2 V: L1 E
Bit depth : 16 bits
) W$ `7 @- C" o/ G/ u! iCompression mode : Lossy5 R6 s- ^7 `* y+ f% c
Delay relative to video : 959 ms
- }& e% R: x' ?Stream size : 636 MiB (1%)
; ~$ `/ Y0 _% v* j3 Y( m! _Title : The.Wolfs.Call.2019.FRENCH.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% v2 Y3 [, n  v0 o6 W* \2 B
Language : French( w# x4 b' V  B9 ]" w7 P
Default : No: e) b! r/ _: z& b  `
Forced : No% g2 B1 F( A+ D
Original source medium : Blu-ray8 d7 Z3 r0 o8 j! w( e5 Z
- ?! e/ _" x' t, d6 j! x
Text #1, S$ k, p+ Y; M+ Q* c
ID : 7
! C( K; J0 ^+ ]  z$ f$ L+ pFormat : UTF-8
' `6 F: {6 v$ YCodec ID : S_TEXT/UTF8, n' h0 Y( C( }; A6 O
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 f0 U" J9 B7 m: a* G) S' c6 }Duration : 1 h 54 min
9 r8 u5 P. b6 j% X8 L8 wBit rate : 37 b/s
9 e( q- T% R" u# N8 J- UCount of elements : 11675 X9 T' i/ o/ }7 M2 S5 ]
Stream size : 31.3 KiB (0%)
3 ~; u  {! }& E# MTitle : English-SRT
' D( S* m8 G) D2 f# q9 e! n- u& |Language : English% G& ]( ~1 \; L# M) E
Default : Yes
9 j. V, O! g8 ?: I) I8 rForced : No! T$ `% c% \% ]  ?; A
+ Q- ?8 z+ p- ~! x, a
Text #2
; Q' A: I  f5 V; o8 m1 gID : 8  s. o/ R$ p) K  h  p* v8 n
ID in the original source medium : 4768 (0x12A0)  ]/ N9 ]7 [1 B7 f
Format : PGS6 ]0 F& q. \9 r( h
Muxing mode : zlib1 n* ]8 W7 r7 L* [
Codec ID : S_HDMV/PGS
, G, P4 q6 A" j: C6 u+ I; D8 A' ECodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 S* ^1 }4 @! Q* k/ sDuration : 1 h 54 min% E9 i9 _" M( u/ d
Bit rate : 30.8 kb/s+ m* c, C' u5 r# m: m
Count of elements : 32581 }" }2 U: L$ i: f6 O( L4 G6 x
Stream size : 25.3 MiB (0%)
! y8 c4 e  X" l1 a% j9 k; BTitle : French-PGS! p9 N# f% v0 }7 {5 z) {& o! V$ L
Language : French
1 }- h$ Z* T" d! [2 q0 x1 x) JDefault : No
2 \2 E$ f5 b- e4 z; sForced : No) M8 h9 N" z2 ]! w8 o; ^% ~& J
Original source medium : Blu-ray
1 F* c4 s& m$ m2 G9 p& n  X: R; G4 Q1 h, e2 q7 {
Menu! E6 }8 r5 n; R( R. ]( l( W
00:00:00.000 : en:Chapter 019 c) Z. r; z- S% Q
00:12:02.096 : en:Chapter 02, K  t) Y) e  B3 l* y3 x  B& O6 O
00:22:57.250 : en:Chapter 036 I6 H: j) F# P
00:32:05.048 : en:Chapter 04! W! A/ k% C* J* Q2 P& s/ f1 S7 k7 p
00:40:23.796 : en:Chapter 05* k6 f! G# j% Y" `. h0 y
00:51:37.552 : en:Chapter 065 a# p/ B) V  n5 P$ c
01:01:48.955 : en:Chapter 076 u$ H+ h- s/ A' ]; c' L, Y. X
01:12:54.620 : en:Chapter 08' [6 m+ @- y) i: ^9 h+ d
01:19:20.797 : en:Chapter 09
2 l, V. ]' \! O- c  Y01:28:48.906 : en:Chapter 10, ?# M' w+ a) K+ o" y' ?# t% u
01:39:49.525 : en:Chapter 11
) R+ p6 i: Z: \' e, ^5 l9 F+ c01:49:54.421 : en:Chapter 12
* N- X6 k1 p: [3 v" r. L; X01:55:45.271 : en:Chapter 13

  z* D) j6 H/ L
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

22

主题

290

帖子

1484

积分

Sponsor

金币
78 枚
体力
758 点
wyyo 发表于 2021-1-27 10:04:18 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!4 N4 ?6 x0 A6 o. v
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
6 q- y5 u* Z( T  h0 C7 d

236

主题

475

帖子

2738

积分

Sponsor

金币
567 枚
体力
1183 点
zhangwenbin 发表于 2021-2-25 11:12:14 | 显示全部楼层
[4K极清电影] 狼嚎/潜航核战 [4K REMUX无损版] The Wolfs Call 2019 FRENCH 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 69.88GB
蓝光论坛里

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-1-30 12:47:34 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
+ u/ Q* O+ L+ ~4 _; x* kAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!2 T; U% c: `# t. O3 S

71

主题

2208

帖子

8495

积分

Sponsor

金币
919 枚
体力
3072 点
lanpanshuma 发表于 2021-1-27 06:42:23 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
3 [5 d3 t9 C2 F) rBlu-ray movies Community: my favorite!( R  v  R1 R$ [4 x) g- `
该会员没有 ...

0

主题

12

帖子

172

积分

Sponsor

金币
126 枚
体力
19 点
平常心 发表于 2021-1-27 14:53:02 | 显示全部楼层
8 y" D* Q7 E; _
Bluraycd又有新电影发布了,下载支持!

1

主题

145

帖子

896

积分

VIP Primary

金币
135 枚
体力
407 点
ymguo 发表于 2021-2-19 00:37:38 | 显示全部楼层
狼嚎, 潜航核战, 潜舰追缉, 狼之歌

3

主题

116

帖子

496

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
238 点
2360090999 发表于 2021-2-21 21:18:52 | 显示全部楼层
I love your Blu-ray movies Forum!$ W3 h, y' |5 w, j3 D* i: `" B) D  s5 ]! @% w+ k! ?
又有新片了 ...

0

主题

32

帖子

313

积分

Sponsor

金币
177 枚
体力
83 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-2-22 00:13:00 | 显示全部楼层
抢沙发,这个好,必须支持

1

主题

392

帖子

1483

积分

Sponsor

金币
33 枚
体力
688 点
firendzhon 发表于 2021-2-22 16:04:41 | 显示全部楼层
潜航核战  谢谢分享
2020第一天 ...

29

主题

1519

帖子

8154

积分

Sponsor

金币
1142 枚
体力
4016 点
QQ
shiji1973 发表于 2021-2-24 09:48:17 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 12:01

快速回复 返回顶部 返回列表