BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 115|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 菊石/默爱 [REMUX无损版] Ammonite 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 17.81GB

[复制链接]

8045

主题

8239

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11432 枚
体力
10281 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-2-3 01:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1840s England, an infamous fossil hunter and a young woman sent to convalesce by the sea develop an intense relationship, altering both of their lives forever.
* O9 r! t. x- W9 t( R( o8 S- b3 x# I
01.jpg 4 D4 c7 }' q5 `4 o$ y, {0 K1 g" ]
! H' U! t4 r$ e0 `$ I4 o1 L
◎译 名 菊石/默爱(台)6 i4 ~4 Z7 _( P/ z  d- C
◎片 名 Ammonite
1 F( d+ b6 o  J+ @- f7 s& @◎年 代 2020. n, Y% m6 g- O9 I' f9 p7 `* `9 g
◎产 地 英国/澳大利亚/美国4 n6 L6 ~7 O, [4 k
◎类 别 剧情/爱情/同性! d8 w9 ^8 h' _9 v  m. ?8 ~6 v
◎语 言 英语/法语
3 N1 [& i* I2 ?$ h. x5 f: F) A◎上映日期 2020-09-11(多伦多电影节)/2020-10-17(英国)/2020-11-13(美国)0 N+ J& n& p% u8 {) X& \2 `
◎IMDb评分  6.5/10 from 6,015 users6 F; ]2 H: W- ~% A9 a& a
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7983894/$ J, {1 ^4 X! {2 ]8 P5 Z2 ~
◎豆瓣评分 7.1/10 from 20,549 users8 i7 X3 w1 o3 `# n, S5 j
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30403683/
8 y3 |  K( v: y# F2 e$ |, ^' E( o◎文件格式 x264 + DTS
1 A* }  F* P0 b- e◎视频尺寸 1920 x 1080
% \3 A- M* c+ @% T. }9 ^◎文件大小 1DVD 17.81 GiB1 q0 ?3 d9 c8 n: Y8 V5 O, P) B
◎片 长 1 h 57 min% a8 C2 L4 f  m  b. V, z
◎导 演 弗朗西斯·李 Francis Lee/ L. W7 G+ H! j1 s; `. B  n
◎编 剧 弗朗西斯·李 Francis Lee, w0 D' O! B, H0 a6 e
◎主 演 凯特·温丝莱特 Kate Winslet6 c" e- \% l  A" k$ T: x
     西尔莎·罗南 Saoirse Ronan$ _) }9 Z. k% k9 i  K* G/ n
     费奥纳·肖 Fiona Shaw8 f+ R, G& |- V; z6 N5 Z* j
     杰玛·琼斯 Gemma Jones" \' T& L( v1 l/ G: o5 k5 R3 Q$ {
     詹姆斯·麦卡德尔 James McArdle( [/ r' K# m( X; a, e
     亚力克·塞克雷亚努 Alec Secareanu2 g! |2 [  }& L8 @+ E
     克莱尔·拉什布鲁克 Claire Rushbrook
0 J0 a# V  i; V( u4 v5 M7 h6 J) [     哈维·斯克林肖 Harvey Scrimshaw
( k" T! e  |* k. \& ?+ B7 {* j' \' [; q     温迪·诺丁汉 Wendy Nottingham9 U& L" O5 n4 ~4 z/ Z2 i
     利亚姆·托马斯 Liam Thomas
% y- P1 `* |: M7 w$ `, v     莎拉·怀特 Sarah White( `3 D5 u7 i+ k! E: O3 ?) n( m' a
     比阿特丽斯·克纽 Beatrice Curnew1 U3 E: ]0 z" Z, y8 v+ q1 b

/ {* y( ~% ^4 _" [! W! U◎简 介    ) ^/ [% C" x2 J- W1 i% d) k

1 B7 |% q1 ]% {& m; |4 O 在19世纪的英格兰,著名但不为人知的化石猎人玛丽·安宁(凯特·温斯莱特饰)独自在崎岖的南部海岸线工作。在她那些著名的化石发现之后,她现在寻找普通的化石卖给游客,以养活自己和她生病的母亲。当一个富有的客人(詹姆斯·麦卡德尔饰)委托玛丽照顾他的妻子夏洛特·默奇森(西尔莎·罗 南饰),她不能拒绝他的提议。玛丽对自己的工作充满了骄傲和热情,一开始她和不受欢迎的客人发生了冲突,尽管他们的社会阶层和个性之间有距离,但是一种强烈的联系开始发展,迫使两个女人决定他们关系的真正本质。
! a6 Q; g  l7 E7 ~9 v1 U" k, W& O- w( Y, T% j
 1840s England, acclaimed but overlooked fossil hunter Mary Anning and a young woman sent to convalesce by the sea develop an intense relationship, altering both of their lives forever.
; I* p! n- {* L
Video4 N1 F, r# ~" V$ G3 d
ID                                       : 1! X- g- R) X- [' d7 `
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
# l7 A3 h; k' o+ X! h' ^Format                                   : AVC
: [$ v7 I. F; |. I1 [# pFormat/Info                              : Advanced Video Codec
* `; c% [7 L* L1 M, k7 X; {- @4 R/ tFormat profile                           : High@L4.1
# B5 ^7 J. @6 Z4 M1 E/ R; k6 j; jFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames# Q. ^  [+ }* A8 p. I) h- D
Format settings, CABAC                   : Yes
( y9 k$ N1 V* oFormat settings, Reference frames        : 4 frames% @- m$ g. t1 W  o
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 g2 \, A! X: m# g
Duration                                 : 1 h 57 min
- r( @' s4 |- k) D" R% R- lBit rate mode                            : Variable
2 X: K' V. f# mBit rate                                 : 25.8 Mb/s
1 B# Q. ^# @. p  N; w7 d0 f, \Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
+ f& E4 e# \, O; [Width                                    : 1 920 pixels
+ p# f' t0 |6 E* Z7 IHeight                                   : 1 080 pixels2 z& u$ S' `+ V
Display aspect ratio                     : 16:9& p2 ^$ v+ ]6 E) t" f  |
Frame rate mode                          : Constant
3 n$ l4 m! k! Y& \, r' hFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS: o) L( L8 d( j- u; l- E, o0 V
Standard                                 : NTSC( c# Z: h3 e8 c* T+ w- R6 C
Color space                              : YUV
3 L& f3 w2 v$ t2 Q( Y  GChroma subsampling                       : 4:2:04 a+ s4 q! {# @1 H; T2 i, `! |6 W
Bit depth                                : 8 bits+ k0 C8 u; \9 N! y  C6 q
Scan type                                : Progressive9 S% b3 [# \( v, F' _) t% Q. S9 M
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.519
3 h" A  J% ]; ^! \% {; CStream size                              : 18.9 GiB (93%): s# ^! l  M) c/ ]
Title                                    : Ammonite.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 \( f' m$ K' l, ?7 ]' \Language                                 : English
7 p% }2 v0 E: D& WDefault                                  : No
! X, X/ o7 z* _2 t* h' AForced                                   : No! R' L2 F' U! z; G3 y3 v
Color range                              : Limited
# x( f. [+ f' \+ h, xColor primaries                          : BT.709
5 h6 B' E3 G& YTransfer characteristics                 : BT.709
# {) b, D1 p: g9 p. H4 JMatrix coefficients                      : BT.709
4 T$ g. g5 O* q; `4 KOriginal source medium                   : Blu-ray
; G) }/ n+ v) t9 J: v! `% i0 v" O0 t+ q) Y3 m" {/ S
Audio
. }( L. L  \! [ID                                       : 2- O( D: [4 ?- E( u$ i5 w0 g- l* K
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
$ [2 H0 |9 w, M3 K. S6 CFormat                                   : DTS XLL$ F; ^6 ?4 n! M8 H7 {& L
Format/Info                              : Digital Theater Systems
5 J  A) |4 o3 B( k! \5 U; WCommercial name                          : DTS-HD Master Audio* A: a9 J" p3 W* S; b* x8 Q- B
Codec ID                                 : A_DTS2 i9 j* \+ F, V6 o0 i* \* g
Duration                                 : 1 h 57 min9 L/ E5 T$ f% z
Bit rate mode                            : Variable# k, \/ D$ j; h" C6 |5 [
Bit rate                                 : 1 832 kb/s
0 A+ z4 ~9 ~/ zChannel(s)                               : 6 channels
  `* |9 X2 U8 m- n; T0 v  kChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE8 e. v- J9 x3 ]8 l
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ ?5 I0 ~, H! b4 `Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
/ i9 Y, a: Y4 g# x" P. TBit depth                                : 16 bits+ T0 X+ A+ C! L5 ]
Compression mode                         : Lossless
* t& U2 C. G$ f7 i# l0 ~$ {$ DStream size                              : 1.34 GiB (7%)' f" e0 q0 q. _) M7 h
Title                                    : Ammonite.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
; L4 V' f$ u6 H+ }Language                                 : English
& Y8 X+ h0 C# g. hDefault                                  : Yes/ Y! n" [: K# v, q0 k: v
Forced                                   : No: t* g( l' O: K% o( x. ^2 L  d
Original source medium                   : Blu-ray
1 y7 F; b$ U1 f0 {# P% d: m. }: k( y, ]8 w
Text #1$ _4 ~; y8 ~# z" _
ID                                       : 3) C/ r7 N5 t0 I& Q. n+ H2 F
Format                                   : UTF-8
& ]1 N* C' e  ^  ?- S! i) kCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, H* P& K* B' r" M" KCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 k3 N; i2 A9 |! X/ z% a6 c, m
Duration                                 : 1 h 57 min
) E' ~" q' }+ @: t, T9 JBit rate                                 : 38 b/s
- q8 e9 i( z9 cCount of elements                        : 1013% {8 Z& E- H, E& t3 {+ Q
Stream size                              : 28.3 KiB (0%)
0 e) F/ S9 J; R: x. QTitle                                    : English-SRT: T9 U# W- f% u) P$ f1 @; @8 ]
Language                                 : English
& L! X' S3 s3 @$ V7 u: uDefault                                  : Yes+ Z% x# ?2 m; z
Forced                                   : No, Z$ i! b) Z: D$ _4 }

4 [9 T$ p+ N+ C: b% F* lText #2
1 O! A& t3 T' {& G  A+ QID                                       : 4, T: b0 S3 T/ V2 U0 {8 M  M
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)) e2 |* v' v8 N. t! T. B
Format                                   : PGS# @, r; v' @7 C- m
Muxing mode                              : zlib3 a! {9 X7 G( F' {# ?+ Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 h+ P- I% f2 ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: p$ T# E6 i1 B& B9 ?7 H3 q
Duration                                 : 1 h 57 min
! q1 S8 n- L# i, a( `. OBit rate                                 : 29.9 kb/s
3 {4 G( Q: I1 CCount of elements                        : 2243
! `" v6 b9 A' d* c. S" IStream size                              : 21.6 MiB (0%); Q3 v  V3 q! P  ?
Title                                    : English-PGS
# p( `) t6 N: ALanguage                                 : English! R2 ]' H; ?/ B0 U% M
Default                                  : No1 ], v) a2 _1 k+ W+ d
Forced                                   : No
  B, I, @. X- R- }0 c' V* iOriginal source medium                   : Blu-ray: N  T6 ?* ]5 [8 \

$ p; n* S9 C  W- Z* D, vMenu! q2 A  r. T3 Y4 d8 ~6 W9 W
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
' i/ b% ^) B( I" h$ ^% {) P" l00:08:51.614                             : en:Chapter 02
0 |( u3 [3 Y! [: p1 X00:13:40.402                             : en:Chapter 03! v4 D& j9 L% I) ]
00:17:54.907                             : en:Chapter 04
9 ~  |- j  S  m# K% k00:24:04.484                             : en:Chapter 058 X- a* T5 P: N
00:27:32.901                             : en:Chapter 06+ \, v$ d! u" C9 h$ ]
00:32:24.859                             : en:Chapter 079 J, [" J# p' e5 o* X* C
00:38:54.832                             : en:Chapter 08
2 F2 w3 T  i6 ^7 A+ Z- Y4 s) F00:43:33.027                             : en:Chapter 09
0 b( v5 V' S7 L1 B8 d* {8 H' D5 ]00:49:45.107                             : en:Chapter 10( X4 {1 f% n( n# o+ O
00:52:04.663                             : en:Chapter 11
  }  f" L; x. N* t00:57:39.289                             : en:Chapter 12  j- m: a+ n4 e. V
01:02:19.944                             : en:Chapter 13+ ~  f/ Z1 r# n* i! b. Z0 f3 h
01:08:31.315                             : en:Chapter 144 u% i9 ~: R) C$ O) ]9 ~( y5 [2 w3 m9 q
01:13:28.987                             : en:Chapter 15
0 @! }2 ~5 F! s* k' M) |01:19:46.490                             : en:Chapter 162 M2 w/ S* ?+ t- R
01:23:25.166                             : en:Chapter 17
4 W! P+ c8 ?6 @/ E01:28:48.865                             : en:Chapter 187 D+ l; i. z4 v. J4 u
01:32:35.550                             : en:Chapter 19
  M& Y  ?$ y6 A9 B01:39:53.070                             : en:Chapter 20
1 {% m7 X( r, D& `
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

71

主题

2208

帖子

8495

积分

Sponsor

金币
919 枚
体力
3072 点
lanpanshuma 发表于 2021-2-4 06:31:20 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!3 `1 T' v: }' ]  H! T4 C9 t" A
I love your Blu-ray movies Forum!% O9 Y- r$ `. g4 l' W. M2 H
该会员没有 ...

5

主题

164

帖子

1139

积分

Sponsor

金币
229 枚
体力
601 点
QQ
nbcrc 发表于 2021-2-5 14:05:54 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
8 P7 E3 G8 S  MBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
蓝光论坛里 ...

0

主题

522

帖子

2507

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
1401 点
sclzywxl 发表于 2021-2-10 12:29:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-15 12:13:19 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
* V# X: B) p7 IBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

522

帖子

2507

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
1401 点
sclzywxl 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

1

主题

14

帖子

229

积分

Sponsor

金币
133 枚
体力
53 点
nianhua61 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
看一下,感觉应该挺不错的

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 12:12

快速回复 返回顶部 返回列表