BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 126|回复: 8
收起左侧

[4K极清电影] 徒手攀岩/赤手登峰 [4K REMUX无损版] Free Solo 2018 DOCU 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 40.04GB

[复制链接]

5345

主题

5519

帖子

7万

积分

Post Share

金币
11847 枚
体力
18671 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-3-19 10:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Alex Honnold attempts to become the first person to ever free solo climb El Capitan.% b( c% N  U2 K& e
8 Z. J  o' K: L0 _4 ~
01.jpg
; I4 S7 T' U/ X( l9 Q  G: A) b  Q& `& E1 w0 i
◎译 名 徒手攀岩/赤手登峰(港/台)
/ |) [# V9 c! j, r- I◎片 名 Free Solo / National Geographic: Free Solo
' {; j$ A- J; N7 n1 l: a◎年 代 2018
  U" z5 v" c$ d( v# P( D) _6 \- r& R& c◎产 地 美国
' o. R9 l5 C6 u3 Q◎类 别 纪录片
8 _9 B& n& }; e. `7 a/ p5 C◎语 言 英语5 T; u% {! J6 k7 J2 v* c' g
◎上映日期 2019-09-06(中国大陆)/2018-09-28(美国)4 q4 i+ s) A! f3 j+ R" I$ p0 ]
◎IMDb评分  8.2/10 from 55,471 users' x2 R! \( b- W0 @. p
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7775622/1 t. n& a+ y& K6 b5 c
◎豆瓣评分 8.9/10 from 141,365 users
$ a9 {% `; M& C* Z  F; C0 y4 Z4 V◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30167509/
) Z7 l: \) L+ F0 a: }◎文件格式 x265 + DTS
0 Z$ v2 P. F) s9 R◎视频尺寸 3840 x 21604 ?. |) l3 E4 h$ \" B# ?: Y- l
◎文件大小 1DVD 40.04 GiB' W8 K% W# a' Y
◎片 长 1 h 40 min0 h6 S% Z6 h' `1 Y9 f
◎导 演 伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉 Elizabeth Chai Vasarhelyi, h- T, Q3 k- P
     金国威 Jimmy Chin
% S1 l1 |5 q1 h7 @- V& ^+ F% T1 f◎编 剧 金国威 Jimmy Chin
+ U; ^8 h* i- H, \2 ^     伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉 Elizabeth Chai Vasarhelyi6 p0 F0 ]1 X- E3 l' W
◎主 演 亚历克斯·霍诺德 Alex Honnold
9 w/ w$ B) o1 v1 I$ r     汤米·考德威尔 Tommy Caldwell- D( c4 ~5 g* b9 u
     金国威 Jimmy Chin$ k6 e3 O' Z- f8 Z7 B
     米奇·谢弗 Mikey Schaefer
9 m& {% n! a# U" P3 Y5 W. }) g     萨妮·麦坎德斯 Sanni McCandless8 ^0 `# G7 X4 I. M; \: o
     迪尔德丽·沃尼克 Dierdre Wolownick
% V* {3 a  x: F* K7 Q     彼得·克罗夫特 Peter Croft& U: O% q- ]! H
     丹·奥斯曼 Dan Osman
; `8 k9 s9 H: c( x$ P
2 [) @, ~1 m: @; L◎标 签 纪录片 | 极限运动 | 攀岩 | 美国 | 户外 | 探险 | 徒手 | 2018
, d$ e6 }3 a  d
( u3 B- O' E- p◎简 介     1 {- t  A  X7 l8 w$ r1 |" J
8 F& X0 L( ?' J; e( j; p
 亚历克斯·霍诺德从2009年就梦想着徒手攀登酋长岩,此后尝试了1000多次,而徒手攀登酋长岩是自己的 “终极目标”。为此,他准备了一年半的时间,借助绳索攀爬过近60次酋长岩。他表示,自己这样做并非为了进行预演,而是反复尝试不同的岩点,研究攻克最难的区域。纪录片拍下了约塞米蒂国家公园及酋长岩的壮丽景色及霍诺德登顶的历史时刻。除此之外,片中还回顾了他怎样处理极限目标带来的生命风险,以及他如何追求卓越完美,从而在无绳索保护的情况下保证万无一失。/ ]4 ?; @+ F& `- d  m: e
& A  W' f( M/ N! @$ A
  Follow Alex Honnold as he becomes the first person to ever free solo climb Yosemite's 3,000ft high El Capitan Wall. With no ropes or safety gear, he completed arguably the greatest feat in rock climbing history.7 u  V  v% n: L* |6 v: u! ^0 U: I
3 C# |$ G& @; b; w6 Y( c
◎获奖情况  
7 K6 N% I0 y0 }+ c2 x2 ~& T! G3 I9 G! B' F, G# i
 第91届奥斯卡金像奖(2019)
9 J1 J- W$ h( _7 @ 最佳纪录长片(提名) 埃文·海耶斯 / 香农·迪尔 / 伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉 / 金国威8 F  l- e4 q, u3 a

" E5 y/ o1 G+ j9 W1 W( k0 d 第72届英国电影学院奖(2019)
3 a5 A$ k) }) D" [' D 电影奖 最佳纪录片
) M  p, x9 y: e% Y- a% h; d$ Z; m; Q; l4 n. K
 第43届多伦多国际电影节(2018)
2 K; v0 n, }, k6 r1 G 观众选择奖 纪录片单元. W) F8 ~# U/ R& \/ P) i
* A5 A: x' a- ?& e  b. Q. k9 g
 第71届美国导演工会奖(2019)% I+ y7 D, P/ k( i0 G. h
 最佳纪录片导演(提名) 伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉 / 金国威
* Z( x# J. n0 P* e$ h' ]
5 Y0 W2 C- d8 a8 \ 第30届美国制片人工会奖(2019)
# _  d$ Z. A2 D% L  C 最佳纪录片制片人奖(提名)8 i  O! R9 ^* B

- O8 n! |4 q. q+ R( R 第69届美国剪辑工会奖(2019), n4 i4 c8 j0 R+ |- r+ S) x
 纪录片最佳剪辑 Bob Eisenhardt7 J7 J$ m0 \2 I/ }
8 \. _5 X7 M# x/ t2 J( o
 第66届美国音效剪辑协会奖(2019)- r* {/ C# P5 G1 S
 金卷轴奖 最佳纪录片音效剪辑(提名)  c1 v, ]# S2 a. h
: K. N- f- f8 q9 J9 Q& [
 第55届美国声音效果协会奖(2019)7 E9 g5 X: v1 u, u% J- |
 纪录片最佳音效(提名)
- r4 O. |% A: X- c: i! o
, I- Y# s) O* d1 P: R0 { 第90届美国国家评论协会奖(2018)( {  \$ D3 E; s5 }8 p, A
 五佳纪录片; C8 `- X( W5 l  c+ f
/ P' d" K+ T% v5 j
 第23届金卫星奖(2019)
6 V# c, M0 f' p 电影部门 最佳纪录片(提名)) F( x( n! K4 O2 p$ U# U" k% G
9 S+ n( g% _5 P7 Z) r
 第17届华盛顿影评人协会奖(2018)* p- B$ m2 B& D. o4 ^" U, ?
 最佳纪录片(提名)( U" Y7 X& X5 X8 R# g
) m" \, q5 A. G9 u/ d" |$ B
 第31届芝加哥影评人协会奖(2018)
/ C* e7 {0 q! f9 |/ h% z9 v8 f+ a 最佳纪录片(提名)
& J0 _2 _2 P9 @' j* O; W" S5 F( d& P$ }- g7 C% [0 ~
 第17届旧金山影评人协会奖(2018)  h% _/ }6 x* V
 最佳纪录片(提名)
+ }; e9 x' Q3 A, c; H
4 |# b* J8 c, { 第18届温哥华影评人协会奖(2019)
4 c- _3 {5 f% \) T 最佳纪录片(提名)% I$ _! T2 P5 x4 ?# o+ j
% E4 s( E4 ?2 ^: ~# q: n
 第52届堪萨斯影评人协会奖(2018)
/ t7 p$ q- _3 k 最佳纪录片(提名): h4 U) \* Q* F' w* b9 K# U/ k
' n+ n3 ^+ }2 E5 z
 第22届美国在线影评人协会奖(2019)% t4 N) o7 T- a+ {0 J
 最佳纪录片(提名)9 c7 @1 @2 p  \1 o' q
) I; [  H9 n8 W+ H2 Q5 P
Video
% k3 v* [/ W! p4 S% iID             : 1/ q' B$ d# C, T  P! K
Format           : HEVC( S- F% T& I% g5 ]5 n
Format/Info          : High Efficiency Video Coding1 n. R' P* A$ q4 ~5 g+ W1 O
Format profile         : Main [email protected]@High# K; E$ [, b; A+ |0 Z
HDR format           : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible1 d+ i; D! j# W) ]% [1 Z
Codec ID           : V_MPEGH/ISO/HEVC. V4 q4 V( k1 _
Duration           : 1 h 40 min
7 Z; k; E. {( PBit rate           : 53.5 Mb/s
' j) O2 N& C/ H: bWidth            : 3 840 pixels  e/ T2 \! X# w6 Y
Height           : 2 160 pixels
+ @- N0 ?$ l. o4 @7 N" [' l" Q) D! dDisplay aspect ratio       : 16:9
4 ]: {+ I! n  n3 G4 m+ pFrame rate mode        : Constant
% a0 I' k0 z* f8 f: v5 c. y7 ZFrame rate           : 23.976 (24000/1001) FPS. i) O" w- H- ?
Color space          : YUV
1 ]  s  l. [' @+ gChroma subsampling       : 4:2:0 (Type 2)
6 v6 L) d  d$ ]2 m- HBit depth          : 10 bits
$ @% d0 k# s+ q9 g" |/ K$ XBits/(Pixel*Frame)       : 0.2697 r+ h" E/ u; g- I
Stream size          : 37.4 GiB (93%)
2 |5 [. D; U# H; k3 oTitle            : Free.Solo.2018.DOCU.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT1 e/ x, s" ^$ k( D- i- e
Language           : English: {% n- ~# h0 T4 K" }6 n2 K
Default            : No! g! ~: W9 T/ N0 y& a5 z
Forced           : No# \5 d6 l0 ], c2 Y
Color range          : Limited7 R, _7 k& Z: s4 _. k6 U
Color primaries        : BT.2020
  [6 T7 H6 a. p7 _2 y7 S  G; H7 lTransfer characteristics     : PQ
* H" t: O% u, R- ~4 i8 T: @Matrix coefficients        : BT.2020 non-constant
7 o- \9 x. V5 X6 {) y  GMastering display color primaries  : Display P3, H- B+ [0 ^! q
Mastering display luminance    : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
2 e9 A- N2 t( f( E4 yMaximum Content Light Level    : 1000 cd/m2
  p: |$ m& f" g+ X
( ]; _6 ~6 r3 BAudio #1
# Y% e; Y! S8 b$ |, {) u7 j5 \) qID             : 2
  _" I; e' \; r# d8 O' TFormat           : DTS XLL! R3 d: M4 [! n9 g3 N/ Q  |
Format/Info          : Digital Theater Systems7 }8 G/ r  F, g" S% b; Q
Commercial name        : DTS-HD Master Audio
8 {# M- q' C9 i4 ZCodec ID           : A_DTS
7 ]$ y% v8 T% o! P" X4 rDuration           : 1 h 40 min
+ g' t( n( n5 z! a3 bBit rate mode          : Variable
" H% j  |5 ?4 R3 B5 YBit rate           : 1 818 kb/s1 ~, d7 q2 f7 m' Q6 {
Channel(s)           : 6 channels
" g: S5 t! M5 a$ ?Channel layout         : C L R Ls Rs LFE
' T& L5 U  o5 G( `7 d& b1 d# nSampling rate          : 48.0 kHz
/ s: y( G/ V8 m. ?4 jFrame rate           : 93.750 FPS (512 SPF)
6 s. N' w* N. PBit depth          : 16 bits$ T  W4 k( u6 E, ^* i
Compression mode         : Lossless" E, f4 ]. y- r% F3 c* D
Stream size          : 1.27 GiB (3%)% y; p0 g9 ^( g% G
Title            : Free.Solo.2018.DOCU.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT) A5 l" s: e- Y: p8 t; ^) _7 ^
Language           : English
5 ]! t1 Q+ v7 e' s) j1 A  @1 P. IDefault            : Yes  s5 G1 P5 S# N
Forced           : No
# m# c6 _! w+ R/ k  V+ {8 T4 `
9 i9 K0 D% Y1 g2 ]Audio #2
/ d4 f1 \  q3 G9 KID             : 3
4 ?7 z2 }% |- R5 l/ k; nFormat           : DTS XLL) l3 N5 d/ W( @2 t7 k( D
Format/Info          : Digital Theater Systems
# r! o* J+ Z# h8 |. }& D# jCommercial name        : DTS-HD Master Audio
  M: S' V9 |3 T" x) M3 L; z, W/ xCodec ID           : A_DTS* E, Q. b5 P2 P5 |; a1 f* q" h
Duration           : 1 h 40 min( B6 D2 j$ C, Q6 ~2 x' K1 v
Bit rate mode          : Variable
# b! n  ?) u: b' ~1 uBit rate           : 1 916 kb/s
0 R# ^) l* h/ nChannel(s)           : 6 channels: k) s$ L) `5 O- @# E( k. p5 {
Channel layout         : C L R Ls Rs LFE  C* p% `6 @9 |) X# t+ u6 u9 }
Sampling rate          : 48.0 kHz
! \3 w; H/ Z. v5 cFrame rate           : 93.750 FPS (512 SPF)8 r  W* l4 T6 C0 V: W2 W9 Z
Bit depth          : 16 bits2 Q0 X/ \# {) y" T* E5 b8 B
Compression mode         : Lossless3 h8 r/ k+ X3 M" S% O2 S+ y8 H
Stream size          : 1.34 GiB (3%)
2 T4 _3 I* w$ V4 j8 e( M- r; pTitle            : Free.Solo.2018.DOCU.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 R9 }( w& k' }  g" b9 cLanguage           : German: _/ X  o4 s) v0 l+ Z# _% g
Default            : No
) q8 ^* n# j: O) k: tForced           : No* @7 ^/ [/ C; K2 t; b4 G9 c" U

+ m! R" h. a+ |( `+ h" ]Text #1
8 r! ~) X; \3 g' i7 B- ~7 @6 u* ^8 sID             : 4
5 M& m, w8 ~0 B7 `' b& N/ S+ WFormat           : UTF-8% }1 G8 ~+ a! r
Codec ID           : S_TEXT/UTF8
/ w' }, Y2 ]: U% J2 E6 {- ^Codec ID/Info          : UTF-8 Plain Text
% t! f" r7 n. J( I% sDuration           : 1 h 35 min
/ @; b$ V' a) R0 XBit rate           : 86 b/s3 I9 `0 r2 b2 F2 i( F* V: x' T
Count of elements        : 1320  N& m$ @. ?( k1 P2 K% Z
Stream size          : 60.0 KiB (0%)* k' U5 g% L3 N5 o8 {
Title            : English-SRT  n8 V+ l1 k4 s% _4 j. A& {/ w" q3 s
Language           : English
. p, K; e% N! z. h( KDefault            : Yes# K( i8 }5 l2 t. e: b
Forced           : No
; p& T' A# j' j, ]9 i4 D
( \1 O7 y5 e: }7 }( z& F0 y( }: O& b5 w9 dText #2/ X) h; m' r! [% ?8 E
ID             : 5) {; `# ~/ @  n# g& }" r/ }+ c0 k( q
Format           : UTF-8& Q; v, i$ g: Z/ T* k6 c
Codec ID           : S_TEXT/UTF8
: v; K  \  W* C0 [" eCodec ID/Info          : UTF-8 Plain Text* a7 E! y( U9 `1 O: t
Duration           : 1 h 39 min
* P' ^/ p# d4 C; `' E; {Bit rate           : 87 b/s0 R6 h6 U& A. g: X( p4 v
Count of elements        : 13656 L. @$ d/ V& s; w9 O: K
Stream size          : 63.6 KiB (0%)! q# A$ C) ]9 {, I. a' x1 w$ r
Title            : English-SDH-SRT% W* m7 H7 B4 U5 o0 x" g+ x- V
Language           : English" b9 f* E$ P  j0 c# O% p2 ~* a9 l
Default            : No  Z4 ^, b6 |1 U
Forced           : No
2 |- Z  n* A" x: T* |5 {. U
0 W9 p0 W/ ]4 gText #3& ]" b' f9 }! Y7 c$ u; G3 w
ID             : 6
) X5 P4 n3 p$ C4 NFormat           : PGS
& {) U8 Z( Q7 [' DMuxing mode          : zlib
6 f9 S6 q6 u8 r! Q  I( \Codec ID           : S_HDMV/PGS/ T& |0 E7 _1 U6 i
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* }, q' }3 V& P3 W6 w( ?Duration           : 1 h 35 min5 Z$ G  c. q: R, f. J  \
Bit rate           : 49.8 kb/s+ u; @, {- e7 q
Count of elements        : 2566% q# U' u! \, x! _8 w5 V
Stream size          : 34.0 MiB (0%)+ @" n1 ^9 T% B2 O
Title            : German-PGS
" q" H' K- ^5 T& s6 ?6 BLanguage           : German8 r3 }; t2 Z. e% y
Default            : No" ~  F% s  r$ G; a2 z
Forced           : No/ Q- ~  ^& ~% Y. Q1 A5 h6 o2 N0 P2 u
; Y8 s  U  O4 q: Q$ K; T' i8 L1 U
Text #49 K, s& @3 t# @0 `
ID             : 7
7 v1 j# A* f2 g) g+ UFormat           : PGS
2 k8 p/ {. Q- @) ]Muxing mode          : zlib
( c% h$ `" b/ K2 H" H6 X4 iCodec ID           : S_HDMV/PGS% g) e! v( ?2 Z- b
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& p$ \4 k7 n9 Y" }
Duration           : 1 h 33 min$ r& G* S. y8 V
Bit rate           : 2 559 b/s/ ]: A& ]1 D0 Z- @4 D  I, J3 J
Count of elements        : 130
9 W+ @# R  J# T; H2 E0 v5 u2 ^Stream size          : 1.72 MiB (0%)
0 \4 q" T# y5 r) ^% WTitle            : German-FORCED-PGS) F% w; X! f$ @* r- M9 B
Language           : German: i1 f/ ^% K' J( i/ X
Default            : No
0 j$ {+ c: I, |Forced           : No, t, s& Y( `4 G' Q: v3 M

! c$ X) x9 r2 O! OMenu$ ]% Q5 s9 p0 f
00:00:00.000         : en:Chapter 01# W8 M- a- \% D4 P; j. |& v5 D
00:05:35.209         : en:Chapter 02
2 z1 Q9 e0 w1 x1 A00:13:03.032         : en:Chapter 03/ O/ z$ E, m+ p
00:21:03.011         : en:Chapter 04& u" u. B, c5 X+ r4 k: h. T  A
00:29:37.776         : en:Chapter 051 V# L2 q5 b+ O  t; ?; C2 u0 |6 l
00:39:38.250         : en:Chapter 063 @1 p8 A+ e( V
00:46:35.083         : en:Chapter 07
6 u9 S9 M1 S0 s6 G! S/ |00:49:50.988         : en:Chapter 08
8 z) @1 g8 h' B: q, n  l00:57:45.211         : en:Chapter 09
- z# B/ D3 W* E- ~* P, H& c01:02:47.722         : en:Chapter 10; D  }: g) `3 L9 \8 J" s" p
01:07:45.853         : en:Chapter 11
8 x- g4 E2 h8 ~2 x/ d( p01:19:16.585         : en:Chapter 12

: l# y" t+ Q; F  S! Y6 g$ s$ Q: [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

718

主题

2388

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2362 枚
体力
5453 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2021-3-19 21:27:00 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!$ T, i' Y: h( P2 O6 Z
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
2 P2 d  G1 v4 i

75

主题

2420

帖子

9375

积分

Sponsor

金币
1068 枚
体力
3381 点
lanpanshuma 发表于 2021-3-27 00:57:58 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!3 s: p" f" _6 p1 f; I
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!' ]- m3 a! _' _
该会员没有 ...

1

主题

835

帖子

2717

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
954 点
QQ
davidqin 发表于 2021-3-27 10:38:01 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。. r/ O/ O- r% S8 y. }5 d
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

87

帖子

352

积分

Sponsor

金币
8 枚
体力
168 点
QQ
3821s 发表于 2021-3-28 18:45:38 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了

0

主题

2

帖子

0

积分

Sponsor

金币
146 枚
体力
7 点
daytime 发表于 2021-3-28 19:22:12 | 显示全部楼层
gjhffhjvhmvm knjnjk

23

主题

329

帖子

1676

积分

Sponsor

金币
69 枚
体力
872 点
wyyo 发表于 2021-3-31 09:44:13 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
* L" a! b- _  W( |祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!8 c# \( ~- b0 K# s- a6 ^

0

主题

18

帖子

212

积分

Sponsor

金币
129 枚
体力
44 点
sebarstean 发表于 2021-3-31 16:48:01 | 显示全部楼层
7 ~  D: i0 |# }# h, _. H% B1 b
楼主发贴辛苦了,
0 F" ~& k9 R1 x4 v3 ?( R, G# u祝愿蓝光社区越办越好!

0

主题

20

帖子

240

积分

Sponsor

金币
160 枚
体力
36 点
aacq 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩电影,,,

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 19:26

快速回复 返回顶部 返回列表