BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 152|回复: 3
收起左侧

[蓝光原盘] 心灵奇旅/灵魂奇遇记 [REMUX无损版] Soul 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 27.05GB

[复制链接]

8110

主题

8304

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11666 枚
体力
10435 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-3-28 01:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
After landing the gig of a lifetime, a New York jazz pianist suddenly finds himself trapped in a strange land between Earth and the afterlife.' n% N  S3 s! N9 Y7 l4 G3 G0 p
' y0 x& n6 P/ N+ E+ _9 h0 g% D
01.jpg : X; M" }! t, v* f
( E/ k) v- o% \- Y# B' ^
◎译 名 心灵奇旅/灵魂奇遇记(港)/灵魂急转弯(台)/灵魂/心灵
5 r6 G4 r" ?+ {4 h/ h9 h◎片 名 Soul
8 Q! L0 H, k1 Q) X6 b' U, f◎年 代 20202 j& o& b" e" F$ ^- E7 ^# Z
◎产 地 美国
6 n" S; I' t8 a" y, E8 \' U/ J2 ~◎类 别 动画/音乐/奇幻2 f& E' t5 I  B- X8 K, A
◎语 言 英语4 @8 `" `& ?8 @$ U7 w5 Z
◎上映日期 2020-12-25(中国大陆/美国网络)/2020-10-11(伦敦电影节)4 @: x7 k0 r. i/ J6 ]" X
◎IMDb评分  8.1/10 from 207,968 users3 {! n5 C2 L/ \* Q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2948372/
+ n& ^. T( o$ v, L2 h, c◎豆瓣评分 8.8/10 from 637,643 users' Y1 ?9 w- u7 U3 ?' r
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24733428/0 O3 ]% B) D7 `  ?
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD$ @; \; v3 a% w. `) Y" s+ p3 c
◎视频尺寸 1920 x 1080
* Z" E! g  [0 ?) ]! a2 F% v9 v◎文件大小 1DVD 27.05 GiB1 x& T( C! T0 M" W" I  Q
◎片 长 1 h 40 min6 F( A5 Y+ K& j& O' X/ Z7 q  n
◎导 演 彼特·道格特 Pete Docter+ y! p- w  b) v# _# J. S
     凯普·鲍尔斯 Kemp Powers" \; Z& w5 k7 r* q3 }
◎编 剧 彼特·道格特 Pete Docter
! g9 n% K4 Q9 n6 v: [  W, w     麦克·琼斯 Mike Jones
" H) X: ~, \7 g     凯普·鲍尔斯 Kemp Powers
! ~" c# ^; c: ^◎主 演 杰米·福克斯 Jamie Foxx0 v0 B$ t8 O. L  c
     蒂娜·菲 Tina Fey3 a0 ]9 {2 @2 w& j
     菲利西亚·拉斯海德 Phylicia Rashad
* z& {/ N1 l- m! W4 d. `( F     阿米尔-卡利布·汤普森 Ahmir-Khalib Thompson
! C8 _7 x* Q3 j5 l- _4 p' c     戴维德·迪格斯 Daveed Diggs
- i( ]  r2 T$ S     格拉汉姆·诺顿 Graham Norton
/ R- O. ^5 l+ y     瑞切尔·豪斯 Rachel House
7 c5 _, ^! Q& S; p) [8 T9 O, t0 `1 S     艾莉丝·布拉加 Alice Braga
8 b9 X! b9 Q1 O3 K& Q: f; \     理查德·艾欧阿德 Richard Ayoade( m' h# q6 T  m8 I0 F3 l
     唐尼尔·罗林斯 Donnell Rawlings
- a; W& J  @8 v/ L, \5 o     安吉拉·贝塞特 Angela Bassett$ G% O, G. j9 n3 `* H- [
     马戈·霍尔 Margo Hall
3 r/ R0 [# `4 i  j     罗德莎·琼斯 Rhodessa Jones
! |1 H' j3 x! `5 T, U) M     韦斯·斯塔迪 Wes Studi
. t1 k% ?1 ?. e+ m; b     沙基纳·贾弗里 Sakina Jaffrey
/ R; v$ R. K8 {1 p/ @' H4 A     福琼·费姆斯特 Fortune Feimster% `/ H% [* }0 K+ a
     卡鲁姆·格兰特 Calum Grant
! d8 P' F9 }6 a     泽诺比娅·谢罗夫 Zenobia Shroff6 t" o. w/ K  E, K: k6 g1 L" n( |
     朱恩·斯奎布 June Squibb
0 r5 @3 R1 ^7 A, W% r0 K( `- ?     凯茜·卡瓦蒂妮 Cathy Cavadini$ b7 t' o' n  a, q7 I, X" Y6 K- |
     罗纳尔多·德尔·卡门 Ronaldo Del Carmen8 f' F$ g1 E7 t
     Elisapie Isaac
9 q8 Y+ ~7 L( R9 z3 I/ I     杰森·佩斯 Jason Pace
4 e1 Z: s; K& Z- I7 y     科拉·尚波米耶 Cora Champommier$ D, \) H$ w3 N2 A  D; ]$ v' S3 x
     约翰·拉岑贝格 John Ratzenberger
' n6 ^) d# @( t( r: Y  ^7 }5 z5 W3 i4 z  Q, p1 @
◎标 签 皮克斯 | 成长 | 迪士尼 | 动画 | 动画电影 | 美国 | 2020 | Pixar
. V6 [7 X1 I+ s! P7 m# ?/ r  Q. |
◎简 介   ! W4 ?! o0 K. p0 \
6 y2 u( n: n% G- N
 究竟是什么塑造了真正的你?电影将聚焦乔伊·高纳(杰米·福克斯配音)。这位中学音乐老师获得了梦寐以求的机会——在纽约最好的爵士俱乐部演奏。但一个小失误把他从纽约的街道带到了一个奇幻的地方“生之来处”(the Great Before)。在那里,灵魂们获得培训,在前往地球之前将获得他们的个性特点和兴趣。决心要回到地球生活的乔伊认识了一个早熟的灵魂“二十二”(蒂娜·菲 配音),二十二一直找不到自己对于人类生活的兴趣。随着乔伊不断试图向二十二展示生命的精彩之处,他也将领悟一些人生终极问题的答案。& Y0 o. N7 q8 H& Y$ k

' h  F4 {/ k# N. _6 A9 d" G A musician who has lost his passion for music is transported out of his body and must find his way back with the help of an infant soul learning about herself.: j: n' [1 I) z
3 D; E7 u7 d' |9 O; e6 i
◎获奖情况   8 C+ ^+ R3 y; G) w

  R5 C/ ]0 ^0 F3 H  I) o 第93届奥斯卡金像奖  (2021)
8 F9 Y" k3 F' n  c1 P# G 最佳动画长片(提名) 彼特·道格特 / 戴娜·默里
1 w4 F1 ~$ \1 _7 o 最佳音响(提名) 伦·克斯 / 大卫·帕克 / 科亚·艾略特$ Z4 R- \) I5 `! O/ @3 M9 S8 g, |: g
 最佳原创配乐(提名) 特伦特·雷诺 / 阿提喀斯·罗斯 / 乔纳森·巴蒂斯特 
% k7 ~1 j. s. a. \6 M3 k5 Y3 H; n) d/ m! a3 P5 `. @; \
 第73届戛纳电影节  (2020)
# f7 Y5 Z" d1 ]9 Y. h7 I/ [; i 动画片(提名) # W0 k5 ^( W  c/ D* l- R/ e
2 N' `3 M0 ^9 i
 第78届金球奖  (2021)
/ D3 S/ ]$ x$ A+ `! z- t4 A 电影类最佳动画长片
; U" j7 z3 o: E" e1 j 电影类最佳原创配乐 
( K- U  n8 P6 M$ ?1 ^1 l' X$ {
& T) O+ q. u, e" ` 第74届英国电影学院奖  (2021)& `# J: G( M5 E) n5 h6 r0 S" v
 电影奖最佳动画片(提名) 凯普·鲍尔斯 / 彼特·道格特& H2 y* h" t8 [. R% ]+ q6 k
 电影奖最佳原创配乐(提名)
& ^* c: z+ S2 k! I; e 电影奖最佳音效(提名) 
' g% J2 a9 }4 C+ U( I- n8 n3 Y9 w' }6 x% Y
 第32届美国制片人工会奖  (2021)
( i' h5 Z! r, K9 a- y. z 最佳动画片制片人奖(提名) $ K9 ?; o2 |7 A
# e3 |6 ~% U- ]
 第25届美国艺术指导工会奖  (2021)9 m9 H3 B; U# t
 电影奖最佳动画电影艺术指导(提名) 史蒂夫·皮尔彻 
/ E3 T. {8 S8 s$ Y1 z, S( C: b- {5 \/ ]% Z
 第68届美国音效剪辑协会奖  (2021): o9 m' a" d2 k$ X
 金卷轴奖最佳动画片音效剪辑(提名) 
# L& ^+ _; ?- s& x' e$ g( c% C3 M( N# G0 P5 t3 k, ?" p
 第19届美国视觉效果协会奖  (2021)0 g, y# Z; U. w* u" u
 最佳动画电影视觉效果(提名)
) {4 V( \7 R! V1 C5 M* z+ h+ I 最佳动画电影CG动画角色(提名); r( r6 H' {$ }% i3 ]8 n+ @* [
 最佳动画电影CG背景(提名)$ V* c0 Z0 H9 F3 l
 最佳动画电影模拟动画效果(提名) 
2 X6 _2 `( h! W5 e
* e& g! Q7 ~! U/ R: P' Z8 C 第92届美国国家评论协会奖  (2020)
9 V4 L& a. h2 ~, e* g/ P0 u. l 最佳动画片( s! D: T6 e) i" B( q. @7 b
 年度佳片5 o# R5 o9 A7 ^  U7 A( N* Z
. t+ X6 S9 y7 t
 第26届美国评论家选择电影奖  (2021)
9 V! T; ?0 @+ J* T" X3 m8 n 最佳配乐 特伦特·雷诺 / 阿提喀斯·罗斯 / 乔纳森·巴蒂斯特  ~9 W! S" G5 A- H4 R9 j
( k  |: d) R/ }4 l; p
 第21届美国电影学会奖  (2020)4 e" B; q, T& s! ]: \
, c4 H/ j5 [% G# C6 R+ n. [7 r  V
 年度佳片' L9 c9 _6 G0 Z4 S# D

0 p: X* h* k2 Y 第25届金卫星奖  (2021)
! Z; l. V; p7 S+ c1 ~+ a1 S 电影部门最佳动画片(提名)6 P$ f8 ?2 d* G8 y: |  t* {+ a
 电影部门最佳原创剧本(提名) 麦克·琼斯 / 彼特·道格特 / 凯普·鲍尔斯 
$ H. E" O2 R7 _" ?1 ]! }% B: X3 ?
, g3 b+ B( p5 M: i% H 第41届伦敦影评人协会奖  (2021)! }6 k* q( D  @5 }7 G( M
 技术成就奖(提名) 彼特·道格特 * A5 I# N( Z0 a

( E! j2 i, l6 \! F. t# G! q& l 第46届洛杉矶影评人协会奖  (2020). [* @' Q1 ]. B. ^9 Q
 最佳配乐 特伦特·雷诺 / 阿提喀斯·罗斯
9 r/ p: F# ?7 p1 P% _ 最佳动画片(提名)
6 }4 G: S! b( W; p7 \/ ?" A+ s8 E/ p1 C' u  v
 第33届芝加哥影评人协会奖  (2020)/ o3 ~4 E. C/ A' U3 x2 I8 A
 最佳原创剧本(提名) 麦克·琼斯 / 彼特·道格特 / 凯普·鲍尔斯( N7 _8 m4 g7 u0 x% D+ k% L
 最佳动画片(提名)# ^( h+ m. B& x$ ]: i
 最佳原创配乐 特伦特·雷诺 / 阿提喀斯·罗斯 / 乔纳森·巴蒂斯特 
& Q: B# \' l. b% G& O$ g7 K6 _
/ ~- O: @. o) L. I* U5 s 第5届亚特兰大影评人协会奖  (2020)5 O" F( q* R  J
 十佳影片(提名)7 |1 X7 `( [/ G: {+ o  O
 最佳动画片" N" E( O1 x# S% D0 P) D6 e# F
 最佳原创配乐 特伦特·雷诺 / 阿提喀斯·罗斯 
# f# e8 C% k  J. M
/ y* {% c" R, F* ]. K+ f/ w; c( l3 A2 u 第24届美国在线影评人协会奖  (2021)5 q! i5 z) I3 F9 ~' C! K
 最佳影片(提名)+ a, r/ {0 T! A* D) R) a5 O
 最佳原创配乐 特伦特·雷诺 / 阿提喀斯·罗斯
% Z! y2 k2 }; n! b- g* e 最佳动画片2 I' R$ I, ]$ E# f
Video& g8 c' w1 E9 A/ u1 A
ID : 1
' q6 C* m3 l8 ]7 q) U1 nID in the original source medium : 4113 (0x1011)
8 T5 n5 `& l/ EFormat : AVC
7 c# C0 x( z$ t+ V7 o: f  mFormat/Info : Advanced Video Codec
) a# p1 l3 t( n, b& \! A! ]7 a4 F2 |Format profile : High@L4.1: s' |% S9 y, I* v0 K
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames/ }4 H7 D5 N( F  N: h- r( I
Format settings, CABAC : Yes
  V+ K! b7 \, w( F: dFormat settings, Reference frames : 4 frames
- G( n- F) _3 N0 bCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  b% I2 r# e4 ^/ TDuration : 1 h 40 min! b+ \! J! @6 ]# L
Bit rate mode : Variable
7 u; ?9 b" P' H2 ?' i0 H9 N( PBit rate : 32.4 Mb/s+ Z5 p" p% l5 _+ r
Maximum bit rate : 35.0 Mb/s# ?: E; t* j) v; q; a, q
Width : 1 920 pixels* l9 k/ w& G6 d9 b8 h
Height : 1 080 pixels
5 x1 u' L- ^5 g* K+ qDisplay aspect ratio : 16:9
3 v' j! ?; H" R$ UFrame rate mode : Constant. E8 D# x: V0 _4 W  C$ D* ^
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS" A" Q# h. S6 f8 F% J  }
Color space : YUV# [" u' k, i) z/ k
Chroma subsampling : 4:2:0. R' U) Z9 t) U7 Y5 d" G4 W
Bit depth : 8 bits; E  x+ u6 x: E1 |3 V* N
Scan type : Progressive2 T+ y$ N" O! F" c# b. b4 l' l
Bits/(Pixel*Frame) : 0.653
! ]1 n+ M7 `, }4 A, c1 ?Stream size : 26.8 GiB (75%)* Z' R9 J& R; X6 R- ?% U3 V4 V! N
Title : Soul.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 t2 _( s6 o2 q. n
Language : English
* B- p1 V" Y8 j6 L6 s" TDefault : No
# S8 F. ]7 w1 A( ]" R" |Forced : No
. K. R: _6 g# eOriginal source medium : Blu-ray; i# b& D7 p  v7 p7 o
7 l, D" f' L8 D
Audio #1. [% m$ ?5 t; C  u0 H2 i3 }
ID : 2
$ H4 U2 \4 {( ?$ y. tID in the original source medium : 4352 (0x1100)' h% P9 n% U  s1 h
Format : MLP FBA 16-ch0 R8 g! {- y9 y9 @- O
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation. [0 z9 f6 ]/ O) N0 T
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
: H) T9 k. @/ l7 G2 y1 hCodec ID : A_TRUEHD& K9 ]1 v# L  O5 m8 L9 b% C
Duration : 1 h 40 min
0 \+ Z; |# ?  I1 [% LBit rate mode : Variable
0 }) [( C+ t, n8 w4 wBit rate : 4 292 kb/s! y5 x) g' D6 k* u6 \% Q5 O
Maximum bit rate : 8 112 kb/s. ]( t8 l2 H. }% ]
Channel(s) : 8 channels" k( W4 i% [1 g$ l6 f, s
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
' X: n3 X; b) \Sampling rate : 48.0 kHz/ ~, _, ?4 z' J/ o3 X. G  k0 {
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF); z. G5 O- y$ w0 S/ \
Compression mode : Lossless
9 t$ ]6 }0 ?) p/ _Stream size : 3.55 GiB (10%)
( v/ j) N$ _5 o9 ^: N! v! d. CTitle : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 t! |# s6 X! d$ \1 }4 RLanguage : English
0 ]: T3 I, @/ x4 g8 E" R! @( l: B, N& gDefault : Yes
4 _  G% _& W; R  ^Forced : No2 ]8 ^$ B. u2 e" x* x1 F
Original source medium : Blu-ray
" F# O' w! U6 s3 o* P5 [Number of dynamic objects : 113 `7 X. C' a1 m
Bed channel count : 1 channel
, w2 T* N+ }1 R% t% |Bed channel configuration : LFE
2 u! [+ ^- m9 i% W7 `6 C9 ^8 h  G6 e- M5 `2 Q! D; M! ^8 S
Audio #2" g! |; j, r# V8 s  h
ID : 3
; u9 u7 c6 c; i3 ZFormat : DTS XLL. [- j% H! [6 H4 L& H
Format/Info : Digital Theater Systems' Y1 p( z& o6 k% n3 ]9 W. n, h
Commercial name : DTS-HD Master Audio9 @0 |  e1 p  Q4 z6 e  o8 i
Codec ID : A_DTS
$ ^5 l+ \4 }: r3 I* bDuration : 1 h 40 min
# a4 ~5 }& d# i& ]9 pBit rate mode : Variable( g) D  V4 W+ o2 ^$ j& x
Bit rate : 4 231 kb/s
+ g; }. l. c( ~- E3 b# e  ?Channel(s) : 8 channels
: B" v8 ^( N1 h3 e5 f2 @' E1 a2 Y' yChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
7 m7 {2 `; l5 R* v" T7 n- x% nSampling rate : 48.0 kHz  [) ?# u6 t* }0 j
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
6 n5 i, K3 K0 vBit depth : 24 bits+ J0 H& A* D5 o6 v( D/ S# R1 W$ \
Compression mode : Lossless
6 E( [5 d; T+ i  J5 f+ q$ X% sStream size : 3.50 GiB (10%)* S0 P  i; Q. z2 [" H1 b8 v1 s
Title : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& r/ [) b% i0 U9 p: o& S* `  X
Language : English
; t1 G9 ~' f7 C5 H- h4 [Default : No8 I& o0 S4 e8 P) X+ f! r1 [5 m
Forced : No
* N$ d. h/ E( A6 _; J! S% S& a5 ~# ^' H( p$ B
Audio #3; {7 K9 J( u0 D9 R8 R
ID : 4
7 `; q2 ?) c) Z2 {7 n8 `5 PID in the original source medium : 4352 (0x1100)( B8 W9 \+ G$ J/ @3 R3 h8 i
Format : AC-3
$ X6 z1 }7 d  s, @Format/Info : Audio Coding 3. k2 {" e9 e  r( K3 {( ?) U' n
Commercial name : Dolby Digital$ M$ r: y/ t: w% y- A  _" O
Codec ID : A_AC3
4 L1 n5 Q% x2 ?+ r3 c5 ^* G+ PDuration : 1 h 40 min
2 ]& {# t7 A& f) |/ xBit rate mode : Constant
( @5 Y( e2 s6 m) c$ c3 u6 _Bit rate : 448 kb/s
9 S/ E) B# O  u& D& S+ \7 vChannel(s) : 6 channels
- R8 `8 F1 K. s' p+ EChannel layout : L R C LFE Ls Rs( @7 R0 I  M6 A8 G/ n- Q
Sampling rate : 48.0 kHz
' ?" H0 ?# _! r2 a, a. L  KFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! n) }% F% t9 I
Compression mode : Lossy5 m/ {1 ]2 H, V
Stream size : 379 MiB (1%)) Y5 h/ o/ E; K5 Y% u* g9 H  d# v
Title : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
0 D+ D. {; t) O) GLanguage : English1 \/ P& h8 d9 u7 |2 s
Service kind : Complete Main
) r8 n& S7 N( g& d1 IDefault : No  K. |6 Y& L% ]
Forced : No; J6 Z( v: d1 e; j) P  u' A& C
Original source medium : Blu-ray9 y0 @4 D- @$ |" |! t. ^7 _: p

' X5 i5 R/ r$ ]* ^  JAudio #42 x3 f; x. k8 i
ID : 53 ^9 g2 A# F$ C
ID in the original source medium : 4353 (0x1101)
4 t; M3 J4 s' O% j) Q% ~Format : AC-3
8 w- s% J3 C( N, DFormat/Info : Audio Coding 3( N- @7 B  [! e! n, [
Commercial name : Dolby Digital
5 e  m6 e# `0 \' {/ Y8 }# v( `. ]Codec ID : A_AC3
* G; P& k# N- d3 o* J5 SDuration : 1 h 40 min( C  s! [4 J% h8 ^# C$ t
Bit rate mode : Constant5 T5 ]4 V% C6 R+ t/ z; }2 G; _: W/ h
Bit rate : 640 kb/s/ A0 K$ M; i$ }: ?6 i
Channel(s) : 6 channels( n+ J7 w  s/ j3 T. C
Channel layout : L R C LFE Ls Rs& C  i, s3 P8 d; E% D2 \
Sampling rate : 48.0 kHz, `. R% o2 q1 X# t7 e" v* U. E
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)& B; d$ o2 T* U0 c/ |- x- R" U
Compression mode : Lossy9 E, Z' D' T; T' u# Z. B" |$ G4 m
Stream size : 541 MiB (1%)! F! ]% N+ p- c8 }1 @; d2 m0 j/ i
Title : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT' l7 n' h( }6 q! w6 q
Language : Spanish
! l  j) Q$ g+ ^7 Z0 v3 TService kind : Complete Main9 \# R# l' j) R, Z+ D1 I7 D0 S: S* O
Default : No! S- G4 o. N5 A+ l' V% f
Forced : No6 F- L$ d+ k& I
Original source medium : Blu-ray
. ~. B' s' G2 j8 n$ O, V- N* A
7 j; e6 {/ F0 M, f& D  N2 g* O  }Audio #51 L3 A# r, Q/ j& [+ t
ID : 62 L0 Y0 `9 H9 Q: \9 ^* N
ID in the original source medium : 4354 (0x1102)' w& @; U5 Z2 {6 c
Format : AC-3
# w; L0 p- G2 _  {1 _- p7 lFormat/Info : Audio Coding 31 W  E, O% {! K$ X- [/ |/ L0 B
Commercial name : Dolby Digital
3 L6 @& O) e, |% H8 i0 F/ n5 kCodec ID : A_AC3
* {" h7 _. n3 `3 t& WDuration : 1 h 40 min
$ }4 B9 F( K' g. L8 _& Y$ r; E% zBit rate mode : Constant
# M6 d# S6 _* x: O# j, p3 UBit rate : 640 kb/s
8 k7 d, Q7 j0 |. X! Y, X3 @! l( }Channel(s) : 6 channels
8 B9 P3 g: f, }Channel layout : L R C LFE Ls Rs
$ O$ v4 F8 A. i+ m+ u5 \( fSampling rate : 48.0 kHz8 A# h4 V9 {9 g/ q" I4 i( T1 n
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
( X; U6 W+ A! G. G) L* \9 oCompression mode : Lossy2 @' R7 c4 ?/ b# K7 K
Stream size : 541 MiB (1%)
) x7 Z2 t" X- M/ B$ Z8 T* dTitle : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- m7 P* o/ R0 o6 l% _3 w  t
Language : French' [) O3 p: s: n0 E
Service kind : Complete Main, @, A8 ~6 o* s- n. S. u( x
Default : No
0 D4 @2 B  _8 y2 T4 D* cForced : No6 Y: w9 O9 e8 A- n8 s
Original source medium : Blu-ray
( N0 K, M& v+ u
; M& J+ g- }5 [2 ^7 e' d  gAudio #69 _' z" z/ E5 |0 p
ID : 7
! e. C4 A0 p# C( W" @, y% b9 B$ WID in the original source medium : 4355 (0x1103)
: o3 |6 h' q( y0 m0 r3 r/ G5 TFormat : AC-3  H2 M8 g0 w( b
Format/Info : Audio Coding 3% i; L' ^) H9 R. \6 \( W* A
Commercial name : Dolby Digital; S  K0 M3 {1 x  v) o, t9 b
Codec ID : A_AC3
# C- v3 Q" M  u) W! Q0 Y+ HDuration : 1 h 40 min1 L; ~( q! D# X
Bit rate mode : Constant
) M0 y2 C5 m5 x4 g- ^5 YBit rate : 192 kb/s- i0 c3 L) ]& ?1 \
Channel(s) : 2 channels4 }5 C/ ^1 c9 x  p
Channel layout : L R" z+ N& X5 w. _
Sampling rate : 48.0 kHz
4 a8 B$ g9 [" W+ ]Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)7 z! t( X5 O" X& ~. m7 k' U1 b, a
Compression mode : Lossy' d, D0 n3 v6 H0 q0 Z
Stream size : 162 MiB (0%)3 K. a: a+ d( f( Z0 S/ Z- h
Title : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
( e1 p$ q( h- u$ P3 U; U( Q' S4 oLanguage : English4 b/ O6 y4 I9 t% X% \
Service kind : Complete Main
+ M; a) \! t! K# ADefault : No0 @% c3 B; A/ p: `0 m' h% A; o
Forced : No
- F4 P  N! I4 K2 |" y) e! [% d" [Original source medium : Blu-ray/ q& |  [: t0 G

& n+ X$ P+ d- v& _, V1 U9 MAudio #7
( G& L; _2 J4 M# X1 h; c# EID : 8# k, T' V! l$ S/ C& j' i) L& q
ID in the original source medium : 4356 (0x1104)
6 b8 d5 E9 \* O' I5 Q0 jFormat : AC-3. m/ i5 t2 O- `
Format/Info : Audio Coding 3
: o. @9 m5 N/ T: u3 a1 X) S9 MCommercial name : Dolby Digital
8 E% w8 S0 ]: ^2 u$ k- L4 j3 MCodec ID : A_AC3# S% w/ K/ s' k* N9 }0 l; ?
Duration : 1 h 40 min
1 u) M1 [# V  o0 r7 |1 oBit rate mode : Constant
4 q: B0 v# O+ B+ dBit rate : 192 kb/s8 Z; B. K% d1 j
Channel(s) : 2 channels
9 U4 M* H1 D0 O  z* T) s& lChannel layout : L R
& ^0 g4 G( j' o+ v5 k1 `Sampling rate : 48.0 kHz' }4 m/ G) Z( ]* K% B- U
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 J0 j$ i* i) W4 G9 p% ]Compression mode : Lossy
1 F8 O$ t+ t. N) i$ K! XStream size : 162 MiB (0%)( q) m/ H$ A& U3 r9 V& S
Title : Soul.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 [, p$ q6 `4 ]8 |$ _1 g" Y: m7 |6 l
Language : English
: r8 x$ X$ `0 lService kind : Complete Main9 q9 I1 c5 ~* [2 J3 M/ D1 u7 \) a
Default : No. G" t  B& a& M' f) D
Forced : No
9 _6 A3 g' Q) x3 vOriginal source medium : Blu-ray/ H) f$ X2 t! P" z0 e0 x

9 K. q1 y' V% ^Text #1  I  d; ?# s; l8 @4 p
ID : 9, J6 \: Z$ ]( R- W. p
Format : UTF-8! E6 _& \+ v! r" u& s5 x
Codec ID : S_TEXT/UTF8
- i# v2 _4 Y1 K/ Y7 nCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
: C0 N1 G6 A) Z7 [6 r& `6 s3 ?Duration : 1 h 39 min5 a' E+ u3 |6 m! K" i5 i- s
Bit rate : 31 b/s6 c7 y$ {: G! n; M
Count of elements : 927; A* s, t0 L, \% v3 q( R
Stream size : 25.6 KiB (0%). e6 Z7 ^/ t; L
Title : English-SRT
6 [$ g/ L' F" \* CLanguage : English
  N7 u0 i4 G2 c4 CDefault : Yes! t3 N* w% K2 t0 H
Forced : No/ y+ o, J, L1 g7 v6 J: D6 Q

8 e6 J" b: q. {5 lText #2
3 }3 S: `% w. s5 l+ VID : 10
  _2 |6 Z3 ]8 ?7 W$ FID in the original source medium : 4608 (0x1200)
% z$ O+ S. d) J. P, j3 Q8 [  RFormat : PGS8 k) I& ]+ A- o" {: O
Muxing mode : zlib! F3 B8 e9 c- Q9 j* s
Codec ID : S_HDMV/PGS
- K+ q4 {/ ]. K& L" ^Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( d9 R6 p) \4 |# ~/ DDuration : 1 h 39 min
+ j9 p) x% n5 u/ nBit rate : 26.7 kb/s/ _& O8 _; i! v3 E& M9 X- m+ h
Count of elements : 2353* ~: ]' u+ _: T5 U6 o  j
Stream size : 21.4 MiB (0%)1 q( L& j! y3 h, ?
Title : English-PGS
7 F( F$ Y+ i6 k: DLanguage : English
. L2 V, _: C9 A& X( q( `) J6 BDefault : No, j3 g- w  @- L
Forced : No- S% d# ]# `# x1 U$ \
Original source medium : Blu-ray6 `) T/ K$ F- `% ?/ y  v
& w6 d$ K& v" }( N. L
Text #3
" t% F$ L  D: t  [ID : 118 Q* }/ ^9 X/ Z, c. @- S! G' k
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
% d$ Z- E" d/ d  E+ Z1 P' T' E9 tFormat : PGS
" H6 A: d" ?$ R6 K; u1 s+ m; fMuxing mode : zlib' R# R# @5 n. R5 [
Codec ID : S_HDMV/PGS: U! a( {8 Z  ~
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' U# R% _) B! i; a
Duration : 1 h 39 min
  C3 H9 l( N( V9 Q1 r' mBit rate : 18.1 kb/s8 b; T4 v9 b$ c! @* F
Count of elements : 1822
3 ]# O+ S; V8 _- ]4 d2 }Stream size : 15.1 MiB (0%)
$ _# O: L$ j; K8 d4 s& eTitle : Spanish-PGS
, ]; e; R7 ^; `# dLanguage : Spanish
7 j' V$ N! b6 v0 d5 qDefault : No
7 i( q+ J, |  m9 f6 e& EForced : No
' ]6 T" L8 n' E( X% F, B3 C! z1 WOriginal source medium : Blu-ray: k. j# m, n; y) O+ G. R) O
# S6 O) W! c) F+ }' T
Text #4- t# e( ^, ^3 w
ID : 12
- Q, q" ]. T5 A  zID in the original source medium : 4610 (0x1202)
" M6 s- D: M9 rFormat : PGS
- {/ d# E/ h+ m+ cMuxing mode : zlib
- x/ d/ R* D% x( _+ |Codec ID : S_HDMV/PGS& o# j/ |' C0 B$ M  a; ~* x' O
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 u" Y- H$ j- s4 v) ZDuration : 1 h 39 min
8 H' x  X7 o& p: S- dBit rate : 18.7 kb/s
! e7 {/ R# W( C( g# d' t+ GCount of elements : 1886* X" O/ ^, u" }+ G3 }7 v8 a$ A
Stream size : 15.6 MiB (0%)
& H; A$ Q8 l7 h* H& u# CTitle : French-PGS( m3 x; J+ l9 o" ~0 e2 v+ c2 D% `
Language : French3 e& A1 u6 [7 @! _8 I) [8 @# @
Default : No& A, o  T: p/ V& e( t' ?& o# _
Forced : No' s- r+ O$ |& D4 r# `1 r7 ]6 s
Original source medium : Blu-ray0 s9 P( t4 W2 c& z  ^
% c, R0 {0 o/ V# a
Text #5
- N* Q7 }0 A# PID : 13. g$ C: i" b: t) c2 {: I
ID in the original source medium : 4611 (0x1203)
9 ^9 C5 L9 b+ }$ \Format : PGS
  B% e$ D, f; a+ ?8 EMuxing mode : zlib5 A& `8 L& Y4 g4 X
Codec ID : S_HDMV/PGS
9 l0 ~6 r+ H, m. mCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ ]- ]; l3 |# U( I. S) K
Duration : 1 h 39 min: }# K7 o4 O; @
Bit rate : 836 b/s
) @; E) j6 b3 I& n" DCount of elements : 98
6 P  X' T4 s4 ^; U8 o/ jStream size : 716 KiB (0%)7 c# N; D7 U5 _
Title : Spanish-FORCED-PGS
! z  U& W7 ]2 y, X, VLanguage : Spanish
! Z0 m5 s5 G6 p6 qDefault : No
# l! [- r$ o. I0 Z1 ]Forced : No
! X+ L; q0 {+ B: r& J6 gOriginal source medium : Blu-ray: {0 C, Q6 {5 {/ [  v4 }

; W% S$ j& G: Z  _Text #6; X: a% c. t, D4 \+ g
ID : 14! s8 a3 j* g  N- T, v- V
ID in the original source medium : 4612 (0x1204)3 o# G& ]; Y' \- }" h: ?
Format : PGS9 R: T% f  X9 V* @
Muxing mode : zlib- O6 l) l8 \3 V, G# k1 s
Codec ID : S_HDMV/PGS
2 x' g; W3 d# P1 d* `& f! dCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ A9 _  y0 y9 i8 {/ }Duration : 1 h 39 min! \2 u8 G' e( L
Bit rate : 917 b/s- D# R( p1 u# V8 K0 Q2 L( N  z- k' u
Count of elements : 102
; V" R. f/ A1 U8 `, t& m1 U+ LStream size : 785 KiB (0%)
" t+ V5 S4 x" ]1 |3 aTitle : French-FORCED-PGS3 A& V1 j+ Y# L2 k/ a; W! f; U( Y
Language : French9 I# C* `% z- x! K
Default : No
6 K/ {" B) X( e1 a/ l% [Forced : No
3 D- `; T1 A, o, m) @; iOriginal source medium : Blu-ray; M: v- T5 J  F7 z9 z0 q

! M4 j" j" i" m& {9 n4 x& {Menu, J8 u" [8 B. p0 O7 m5 A, T! l
00:00:00.000 : en:Chapter 01
* J' p" ?' p6 q00:03:43.765 : en:Chapter 02
6 N' ?) }7 I+ F5 [; e, {00:11:33.317 : en:Chapter 03
# ]2 d3 H$ J; \! g  [7 y; Y8 l" C) p00:15:29.762 : en:Chapter 04
+ k  k. j9 m% D5 |$ J! W00:22:58.377 : en:Chapter 05
3 E: D5 U; s! [, D8 m) d00:30:33.706 : en:Chapter 06& T6 q+ w2 ^9 h* x0 W, `
00:35:44.934 : en:Chapter 07" ~* n6 i1 P6 S- W9 z
00:42:12.988 : en:Chapter 08
! V+ v* u- j% r2 r6 w; Y00:47:37.855 : en:Chapter 09
- h! W0 T4 K* o' l( l2 c* I00:55:02.841 : en:Chapter 10
* O$ ^: b; K2 W, ]7 ?" o8 C% u00:58:51.611 : en:Chapter 11/ P5 L0 n% g# v
01:03:49.784 : en:Chapter 12
6 e2 q# [' w9 `/ H& ^01:12:24.715 : en:Chapter 13% w2 i' R& x  f8 l' z
01:18:05.931 : en:Chapter 14# K$ c0 r& p9 @# X1 ]% `
01:25:35.922 : en:Chapter 15
, o) J3 N$ u; |! w% c6 B: y* I) |01:31:39.327 : en:Chapter 16! ^2 J7 c: j/ q
01:37:36.809 : en:Chapter 17
$ n" c) N* }- [01:42:54.209 : en:Chapter 18
+ A4 M" P2 d% s7 S2 \; ~0 z" N1 @01:46:20.749 : en:Chapter 19+ Y( V, f+ Z# M+ W9 y4 C! }2 B
01:53:34.891 : en:Chapter 20

) [( o) m2 [% |5 \# {2 i3 d
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

718

主题

2388

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2362 枚
体力
5453 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2021-3-29 00:08:13 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!& m6 |( v! ^9 Z, R+ l
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!/ q2 n$ N2 ?- e- W# g  @

1

主题

83

帖子

522

积分

Sponsor

金币
29 枚
体力
316 点
QQ
qiao7101200 发表于 2021-3-30 16:26:06 | 显示全部楼层
姐顶的不是帖子,是寂寞!
' Z1 o% k! v/ o1 t+ o( kbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
0 ?5 R8 k$ F" e% H0 F9 I  v& |
蓝光论坛里 ...

75

主题

2420

帖子

9375

积分

Sponsor

金币
1068 枚
体力
3381 点
lanpanshuma 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!; G6 @) M5 B* _
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!+ f3 ~. I# ]7 }
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 19:12

快速回复 返回顶部 返回列表