BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 6|回复: 0
收起左侧

[剧情悬疑] 760号犯人/760号囚犯/失控的审判/毛里塔尼亚人 The Mauritanian 2021 720p BluRaycd x264 DTS-MT 5.51GB

[复制链接]

5096

主题

5472

帖子

5万

积分

Post Share

金币
11919 枚
体力
9411 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 前天 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.jpg
5 a! Q! w8 u9 O8 @3 a: E) K/ H( Q- G" y. T
◎译 名 760号犯人/诬罪审判(港)/失控的审判(台)/毛里塔尼亚人/760号囚犯/第760号囚犯
+ \' t; g7 @3 X0 Z◎片 名 The Mauritanian / Guantanamo Diary / Prisoner 760
" H" ^* x- `7 m8 m; X◎年 代 2021) k' {& B$ A1 z. w: g) i( {
◎产 地 英国/美国
5 D1 b2 X8 u- [+ o; k- O◎类 别 剧情/惊悚
% H% y7 H2 ~' X/ `7 O6 x◎语 言 法语/阿拉伯语/英语2 v5 }6 g6 ]# i( b$ [$ Z
◎上映日期 2021-06(中国大陆)/2021-02-12(美国)
" X$ T% v' \0 d, O) P. X◎IMDb评分  7.4/10 from 20,956 users
4 K* z* l4 u6 X0 g◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4761112/! r! i4 c8 ~$ x" ~" V
◎豆瓣评分 7.3/10 from 2,919 users2 S' p# X& Q! F  @8 ?) V9 Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26996524/0 O( O' b+ u, D1 n& N
◎片 长 2 h 9 min; B& @& J+ Z3 b1 c0 _. _9 c
◎导 演 凯文·麦克唐纳 Kevin Macdonald7 I7 w; Y6 @- w) W$ W* U
◎编 剧 迈克尔·布朗纳 Michael Bronner
9 S( ^) V. s' q1 Y     罗里·海恩斯 Rory Haines" \+ x* L* o0 R- w- x5 v
     苏哈·诺什瓦尼 Sohrab Noshirvani) `  \4 I7 ~, @$ B  n5 q5 W2 c% ~
     穆罕默德·乌尔德·萨拉希 Mohamedou Ould Salahi
4 k- m. ~% @2 H5 W0 O4 E( y5 ~     拉里·西姆斯 Larry Siems
$ O# w( X* H8 y$ ~5 a- \◎主 演 塔哈·拉希姆 Tahar Rahim
& V  ?& }1 v/ @- T' w     朱迪·福斯特 Jodie Foster
2 F4 g. t8 B3 R9 g3 d     本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch6 m* |& Z+ j( D3 t" j5 _
     扎克瑞·莱维 Zachary Levi
/ X6 A  X# n+ q     谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley
; W1 R! O* J% u! d. Q" v     沙莫·阿斯玛尼 Saamer Usmani
+ [( G0 S3 O/ ^  n     克里·约翰逊 Corey Johnson
" y# X( ?) b3 p) h2 f  Y     马修·马什 Matthew Marsh
/ n2 P. e& W6 k( x; Y6 w     大卫·芬恩 David Fynn, M( M" Q% H2 v( V: L1 ]
     安德烈·雅各布斯 Andre Jacobs
! W/ J# k3 _6 @3 `, e& ^     兰利·柯克伍德 Langley Kirkwood0 G  I/ z3 S8 {3 s
     史蒂夫·马克 Stevel Marc
! P  w* V# m, t; q# s- H: i* N     罗伯特·霍布斯 Robert Hobbs- _9 M0 S8 A+ o1 i, y6 O5 |& \8 z
     梅丽莎·海登 Melissa Haiden/ O5 r/ G  U& ?6 M" f7 n
     阿拉·萨菲 Alaa Safi
3 @5 R8 {, \$ O6 M# v  X3 g4 ], g     埃文·亨斯特 Evan Hengst1 e, H" l, h/ e3 U
     达伦-迈耶 Darron Meyer  g5 ?4 F9 c# A  b; @7 ?' H
     弗朗西斯·乔勒 Francis Chouler  f1 k$ B7 t4 ]9 |2 q6 ~
     克莱顿·博伊德 Clayton Boyd
# n# N- A: o2 a+ O     南希·霍兰德 Nancy Hollander' W# T7 [! ~+ R% D/ A
     Meena Rayann
( h5 D5 Y, x2 Q8 w+ a% F( ]7 L     Arthur Falko0 K+ O1 ?) ]7 P

: n* l; `6 X6 F  q+ o- @& B◎标 签 美国 | 剧情 | 朱迪·福斯特 | 历史 | 本尼迪克特·康伯巴奇 | 2021 | 美国电影 | 谢琳·伍德蕾
. E3 c& J4 H9 p5 ^# l& k
: v1 F. V8 Y5 L: a( ^: J' l: O, ^◎简 介    9 B$ i" W7 b* V+ q  o7 D1 R+ |( q
& m) L5 b/ W" v5 m; K! E
 影片改编自Mohamedou Ould Slahi的回忆录《关塔那摩日记》,讲述Slahi(塔哈饰)被美国政府俘虏,在毫无指控与判决的情况下被关进了监狱,他失去了希望。Slahi寻得辩护律师南希·霍兰德(福斯特饰)与助手特里·邓肯(伍德蕾饰)的帮助,他们在面对无数障碍的情况下,一同追求正义。在富有争议的主张及斯图尔特·库什中尉(康伯巴奇饰)揭露的证据下,一个令人震惊的阴谋露出水面。+ {# v8 q) y- Y8 k$ _5 |' ]) t" h% m" T2 C0 H
% f+ X5 B% m5 {! Z( v
◎获奖情况
' O2 W1 w$ V( R0 k& `' h: T
0 O+ d, l6 B, H/ x! W  x" ^ 第78届金球奖 (2021)$ c2 F+ R+ y3 P
 电影类剧情片最佳男主角(提名) 塔哈·拉希姆- H- s2 K1 h% Q' R# q
 电影类最佳女配角 朱迪·福斯特# o5 T" h  H: r, W% I7 c
 
# r# b! E, U1 w' \" o$ q# h, W2 ^* D 第74届英国电影学院奖 (2021)
, m" W7 a2 y- V 电影奖最佳影片(提名); ^- A$ g* V9 l: \2 r
 电影奖最佳英国影片(提名) 凯文·麦克唐纳
$ P4 J/ Q/ ~8 `$ H# m& J/ w5 N 电影奖最佳男主角(提名) 塔哈·拉希姆6 D1 s% ~" a6 t* b2 X/ h) ?
 电影奖最佳改编剧本(提名)1 a/ W5 `7 z( }! r. _6 f
 电影奖最佳摄影(提名)
, P. L4 f) u- L8 O $ S" c9 D6 h5 d/ Y& G+ ^
 第41届伦敦影评人协会奖 (2021)! q1 ]( H- |+ m  l
 年度电影(提名)3 W6 x5 \; J5 G3 t- _% m1 I
 年度导演(提名) 凯文·麦克唐纳+ _# P7 m# j- E) w$ ~/ O
 年度男主角(提名) 塔哈·拉希姆
/ e: L1 R) n0 D4 K4 O  x# t
Video
6 H- M2 [* M% C. e. Z( e" _ID : 1
( j$ e% L5 R4 Z' |' n+ f. bFormat : AVC
" L$ t6 X2 \  x9 N* x% vFormat/Info : Advanced Video Codec2 X& `! V2 ^7 K4 p& W; u
Format profile : High@L3.14 Z, a; d; Q6 R) G
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames! s4 `; I5 g6 b; |* a7 g
Format settings, CABAC : Yes4 a3 t# D& o. J. M4 p8 l
Format settings, Reference frames : 4 frames' ]% V* B4 u3 p/ w5 `" L! H
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
- `( E, J6 E8 Q# tDuration : 2 h 9 min
4 c0 l& z2 I1 @& D" I* J# mBit rate mode : Constant+ Z5 V% {6 n, a$ {- Y& s" Q& o9 r
Bit rate : 2 894 kb/s- P. M$ u1 s+ L9 A& t2 l: a
Nominal bit rate : 4 000 kb/s
% |( p- j  _) T- H5 bWidth : 1 280 pixels3 z6 O$ k0 l  w& E! h8 R
Height : 688 pixels3 m% ~& b" Q& P* M. i
Display aspect ratio : 1.85:14 h& `) g6 B; {8 \
Frame rate mode : Constant
- I; w# [% S6 }, LFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS. A- U& }% ~5 ]+ E9 ~2 D- V  w
Color space : YUV3 ~7 N' F% {& x7 q  R0 a* O7 x
Chroma subsampling : 4:2:0
5 m0 K2 `" N0 R7 r8 o$ wBit depth : 8 bits, B2 k! ?  p) Z( I
Scan type : Progressive
1 |3 l+ A/ u3 I; j% xBits/(Pixel*Frame) : 0.137+ c$ z6 l" i$ j/ ~0 J6 d
Stream size : 2.61 GiB (82%)  S) s) H' h" K" {4 M
Default : Yes% F, i$ X% q/ K) k
Forced : No
2 b( I* _# b8 T/ JColor range : Limited. P4 e2 W" e8 N3 m
Color primaries : BT.709& y) T8 x; I6 [) b- g
Transfer characteristics : BT.709
' U# D; j: f& Z  DMatrix coefficients : BT.709' b6 ?* d% y  e( c
9 O# `9 j& ~# K  h
Audio
* c. a0 u5 W+ A; i) X" F& cID : 2
2 |. `/ W& ]$ A1 A" V$ nFormat : E-AC-3
% d: }/ U8 t# O! q4 O. HFormat/Info : Enhanced AC-3
5 g0 U' Y2 I9 f- L3 h1 JCommercial name : Dolby Digital Plus
( i8 m( f0 x" {* R' c/ q, jCodec ID : A_EAC33 J, I) t! @/ E4 n* [( z% [
Duration : 2 h 9 min" r; w& {' m" n
Bit rate mode : Constant
) x' u0 X, A4 Z' Q- RBit rate : 640 kb/s
. t) j2 A! H' t$ T- L2 w: S2 OChannel(s) : 6 channels, H9 n5 D- g, B0 S3 t! `. w
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
6 ^% Y. b" y" m) |! U' v$ rSampling rate : 48.0 kHz* `5 p$ @3 K/ A
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 ~  {3 ^" m% B$ \: v% I* O1 U$ KCompression mode : Lossy5 C$ W+ E7 \1 G6 a  o0 V3 \
Stream size : 592 MiB (18%)8 M) H4 H) `; f. w, m
Title : English
( c: i3 u2 q7 B4 [Language : English1 @2 H! O$ T1 v( F7 @# h) H
Service kind : Complete Main
% T, R/ s4 e' `* \Default : Yes
6 y0 |9 }) S* {1 E" BForced : No* o! U/ q/ [4 d7 l2 r/ q3 i: w

9 `- o. B/ M" j% H* WText; _6 T+ g' J* ~: U) ~
ID : 39 G2 P" ]3 h  X0 g- H, ~
Format : UTF-8
' {/ C" h" d( d( q# UCodec ID : S_TEXT/UTF8: S! V- Q5 F+ d3 v9 d3 v8 y. j  K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 f, v; w3 r  Q0 g
Duration : 2 h 7 min. K: C# S, l  V6 C' ~* t+ [
Bit rate : 65 b/s
: J& o* r3 O1 t! W' U) ^2 J+ qCount of elements : 1944
% H. z8 _4 O1 _% j% z5 k$ AStream size : 61.3 KiB (0%)
" k8 g7 S2 D2 B6 B, K' C# _6 mTitle : English (SDH): ^( l' A* \0 }
Language : English
) S" o) Z/ I- u5 lDefault : No. r: v& h7 @. z/ [! Q% |
Forced : No% i# T8 d9 S: E0 T1 B: i# K1 A+ a

8 K+ F0 p  i# |, HMenu; ?7 ]( \4 y  F7 p4 O7 J
00:00:00.000 : en:Studio Logo) v$ |5 u5 e. j1 u0 M
00:00:54.000 : en:Scene 2
$ D' n* `6 i+ Y6 m3 N00:05:53.000 : en:Title Sequence
+ X9 [. \+ B2 P00:05:59.000 : en:Scene 4( a' w/ w  a0 k5 e1 R3 Q& R9 V( D
00:28:58.000 : en:Scene 5
, @) S! [3 D7 N- u2 k00:29:01.000 : en:Scene 6
; g2 d; P0 u1 {5 H3 S( r- C; Q00:32:41.000 : en:Scene 78 d* x; Z  U! C9 J. o$ B
00:54:54.000 : en:Scene 8" t# W  `0 O. ]% M4 C" r
01:12:23.000 : en:Scene 93 O; I2 |! M; Y+ @5 n" ]+ }
01:18:53.000 : en:Scene 10
$ V) C8 h# @( Z; n+ d01:21:28.000 : en:Scene 11
: z' E; V! r, x- H" c- |# }01:26:11.000 : en:Scene 12- F7 B7 I) y3 }, X- c- u" m
01:26:18.000 : en:Scene 13
$ ~" |' R% D) J4 D. @8 X01:35:02.000 : en:Scene 14
0 M6 c9 f- D/ {  a01:39:22.000 : en:Scene 154 b: f: N2 D) _1 F. o
02:01:03.000 : en:Scene 16
( m+ D) K- d  o, A) F: L: G9 I' y02:02:28.000 : en:Closing Credits% ?. R. K3 X- _6 r% s/ Q1 q% }
02:06:41.000 : en:End Credits
; X1 o0 n" W' O; [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-5-6 22:03

快速回复 返回顶部 返回列表