BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 89|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 酒精计划/醉好的时光 [REMUX无损版] Another Round 2020 DANISH 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 20.56GB

[复制链接]

9516

主题

9917

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
645 枚
体力
45747 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2021-5-18 07:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Four high school teachers consume alcohol on a daily basis to see how it affects their social and professional lives.
; h0 e, x& e" G$ X3 ~1 v
7 M% J9 `' I. ]2 t6 ?* \5 ~# w" C 01.jpg
) d4 y" r5 ~0 R5 I5 R
* j/ U* t! L! i. e+ V( o% @◎译 名 酒精计划/醉美的一课(港)/醉好的时光(台)/酩酊烂醉/另一回合
, L. y' |! Z) i1 V: _2 U◎片 名 Druk / The Alcohol Project / Another Round / Drunk  L4 f  P& ?6 }/ h4 g; V
◎年 代 2020! `4 Q/ z/ v# W2 S7 P: u" M; [
◎产 地 丹麦/瑞典/荷兰8 p2 i9 b# r$ U5 T5 p
◎类 别 剧情/喜剧) u5 v0 m3 D6 e4 N! @; R& C
◎语 言 丹麦语/瑞典语
- j) p8 i* `& N( T" a, F◎上映日期 2020-09-12(多伦多电影节)/2020-09-24(丹麦)
3 D6 t7 c) y- Z◎IMDb评分  7.8/10 from 74,826 users9 B* i& Y0 g! j  e- J  m# Y/ C/ X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10288566/
* V% w% Q* {, Y1 f5 t3 i, T◎豆瓣评分 7.7/10 from 35,344 users0 Y; h- I! c7 M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30323120/# t  f; b: q  `9 ~% ?; ^
◎文件格式 x264 + DTS* ?/ P: R! [9 h( g8 |
◎视频尺寸 1920 x 1080$ v; A- `: K4 Z
◎文件大小 1DVD 20.56 GiB
6 E5 F& E) ?3 z) `- p- [: c8 S- @7 [◎片 长 1 h 56 min
; v$ j2 T/ _& z; Y2 |: S! w  B6 A◎导 演 托马斯·温特伯格 Thomas Vinterberg
/ O7 g* W- N/ X◎编 剧 托马斯·温特伯格 Thomas Vinterberg
& q9 @7 [9 K: z! Q6 M/ B6 C     托比亚斯·林道赫姆 Tobias Lindholm
- a8 ^/ t9 \5 T5 p1 N( H1 P◎主 演 麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen1 y  e  v# {  B4 \% b, T2 Y
     托玛斯·博·拉森 Thomas Bo Larsen
/ U6 d' h3 U1 e, N* o     马格努斯·米兰 Magnus Millang) ^9 e, [; O4 e
     拉斯·兰特 Lars Ranthe
8 d' U8 a. c& N2 z1 j9 X     玛利亚·邦妮薇 Maria Bonnevie" v5 C2 k7 N% B$ J! k' _
     海伦娜·赖因科德·纳曼 Helene Reingaard Neumann
/ |* x- q- W9 ^1 a6 E& B4 M     苏西·沃德 Susse Wold  B$ W7 g; v( G8 C$ e( P/ g, f8 `7 j
     艾伯特·鲁德贝克·林哈特 Albert Rudbeck Lindhardt8 T4 P! x, m% V  l& N1 Q
     弗莱德瑞克·温瑟·拉斯穆森 Frederik Winther Rasmussen
, ~2 E8 s4 i3 c. P: I! D     多尔特·回斯特德 Dorte H?jsted. X! h* A  Z: e* z, r
     莫滕·桑博 Morten Thunbo/ s/ |! ?8 c9 e( j. X3 B
     奥勒·杜邦 Ole Dupont
7 w3 h$ R! e2 H9 C, ]8 o     比尔·克林顿 Bill Clinton
1 q' |+ j& M% g3 |7 M5 @     列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫 Leonid Brezhnev4 j4 _- s- N# ?$ D
     让-克洛德·容克 Jean-Claude Juncker
& h8 ?# Y$ a( e8 v9 G) }: ^. v     安格拉·默克尔 Angela Merkel& m5 U3 P9 o! s7 ]# E
     欧尔班·维克托 Viktor Orbán5 {& f2 E2 ^7 I+ N! X2 H
     尼古拉·萨科齐 Nicolas Sarkozy
. o% e- t+ X0 M: ^# P7 a( @     鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦 Boris Yeltsin
7 G/ h9 m0 d, t$ G- g4 M  F! h
: N0 M; o( i+ t/ M" ?# @& K; x' a◎标 签 丹麦 | 麦斯·米科尔森 | 剧情 | 丹麦电影 | 2020 | 托马斯·温特伯格 | 戛纳 | MadsMikkelsen
' k0 F- ^9 [4 Y2 L# o& v) Z8 h
' R& ?, K3 F0 ?$ \3 O9 g5 A◎简 介     / E/ N9 E0 l, h, T

$ Q$ Q$ l8 v4 o( L+ C; J 本片将围绕马丁(米科尔森饰)和他三个朋友展开,这四个高中老师为了摆脱日常的循规蹈矩,开始了一项持续醉酒的实验。虽然计划最初很成功,但最终失败了。) q+ g- N; t; z' i0 p2 S( a

/ l+ p2 R% r* r, g Four friends, all high school teachers, test a theory that they will improve their lives by maintaining a constant level of alcohol in their blood.( E2 i: Y1 G5 z5 U, O: f: @6 X

- z; y6 q* K, G7 O0 L# _: ]◎获奖情况    $ @4 f8 i7 `9 _0 i& m; R  ^8 r- c
, d* O; U* N7 n* Y9 o
 第73届戛纳电影节 (2020)
. J& @. ^! c! R1 R  R 入选过戛纳导演作品(提名)% d8 J4 {1 r# t! T
 / m$ l* J" ^/ ~( N% v) q( S! M
 第78届金球奖 (2021)+ D: s" _2 e" J; f
 电影类最佳外语片(提名)0 F. M" g, |; O- x, q( o
 1 j/ K  k, t+ v
 第74届英国电影学院奖 (2021)6 K9 \9 l' z2 |; k
 电影奖最佳导演(提名) 托马斯·温特伯格4 W4 U# C% p4 I
 电影奖最佳男主角(提名) 麦斯·米科尔森8 l" E  K0 f+ r9 b6 A  n
 电影奖最佳原创剧本(提名)
& h3 O7 s. m1 F 电影奖最佳非英语片( F0 }) z" w" }1 C- }& W, A
 
3 M+ Q/ p0 B9 f" Z- Y* C' _1 ] 第33届欧洲电影奖 (2020)
5 E  J2 b/ Y5 X! p2 I7 L 最佳影片
, i5 B" S3 O+ S! b# | 最佳导演 托马斯·温特伯格
. R$ a; }, ]" ]7 a  v 最佳男主角 麦斯·米科尔森
4 _3 z; W4 A. z2 O; M+ z 最佳编剧 托比亚斯·林道赫姆/托马斯·温特伯格3 p3 c3 i8 [9 `' `% o
 6 @! |( t7 u+ T" i: m4 ~/ W
 第46届法国凯撒电影奖 (2021)0 @% M4 K' s* u- ^$ J+ d
 最佳外语片 托马斯·温特伯格1 B% K2 E7 O) k& v* G
 2 _  |- C! Q( }3 P8 [3 V
 第68届圣塞巴斯蒂安国际电影节 (2020)* D0 G4 S  I* U$ b" f1 {
 金贝壳奖(提名) 托马斯·温特伯格4 I# i8 y0 ?4 u! y! O7 W; Q
 最佳男演员银贝壳奖 麦斯·米科尔森/托玛斯·博·拉森/拉斯·兰特/马格努斯·米兰
: n+ i* v) p8 E* f( t7 h 
2 L* @2 b( u; @3 k/ U 第64届伦敦电影节 (2020)
  W3 ?$ r3 B) b% _ 最佳影片1 F# L! x. T. G" D' O) M
 ' S" b9 y* L0 ^2 l1 [  V- E8 O
 第26届美国评论家选择电影奖 (2021); P( |) n8 W# ^3 j" R4 P0 O3 c
 最佳外语片(提名); F9 y. t# W5 ]: L3 ?% E
 
8 j0 `4 v) Q2 R 第25届金卫星奖 (2021)
$ V' [' G3 j! r; f6 o. F5 m 电影部门最佳外语片(提名)7 u3 J3 i+ _: e( K, H" n/ ^: l
 & T( j  d/ }# M& q8 h
 第41届伦敦影评人协会奖 (2021)
2 i4 p" w; J2 ^, b/ c1 M 年度外语片(提名): R0 K, {' D8 s4 S" }2 \; x  D
 4 J, _( S1 V6 G5 r" G
 第33届芝加哥影评人协会奖 (2020)4 p$ `; B) C9 G! O
 最佳外语片( \4 R4 ]! o# E  B6 I. [% `
 
+ m5 B$ _  \3 \, j7 K0 ~ 第5届亚特兰大影评人协会奖 (2020)3 x' }/ W+ ~5 |6 c0 Q& h
 最佳外语片
+ ~! y: R- l! J4 I 5 @4 i0 M6 s# w; Y
 第24届美国在线影评人协会奖 (2021)
2 w( Z, `/ I9 {. \2 T/ x 最佳非英语片(提名)
: o* y9 A  p8 Z. B! A
Video$ N& Q- q2 u% n% I2 r* v
ID : 1
! F& U$ [( A9 _! V, ?ID in the original source medium : 4113 (0x1011)& N) `3 W" j! v
Format : AVC* E( M5 u/ w' q  ]& m8 h
Format/Info : Advanced Video Codec
2 D- {2 M+ C1 h7 r4 NFormat profile : High@L4.1$ Y) X8 K5 K) s$ L0 z
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames) M2 j, e/ [  {* X; c+ T
Format settings, CABAC : Yes
) ]: u4 q) E' G9 oFormat settings, Reference frames : 4 frames
; d) ?3 B# z3 s& h" ZFormat settings, GOP : M=3, N=129 z4 J) r+ K$ L3 s8 k+ X# f
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  q. A, R5 ~% S1 s; J6 e+ I7 ?8 uDuration : 1 h 56 min
$ B5 R0 G9 l7 R% F+ @4 \Bit rate mode : Variable
5 B/ [" G' D, N6 b( d# U% uBit rate : 19.4 Mb/s' @( g# R3 R( t) I5 r9 u# B: X
Maximum bit rate : 32.7 Mb/s4 \/ s$ i! P+ Y9 ?6 g3 t# u
Width : 1 920 pixels  F7 W& s$ f( Q% h9 X
Height : 1 080 pixels
) I6 u2 u$ f' |) iDisplay aspect ratio : 16:9
" G9 I  f) b  f) [Frame rate mode : Constant
% P0 D8 M  s5 u4 c: @" e0 {Frame rate : 24.000 FPS( j2 z, p8 g4 u
Standard : NTSC3 k8 C" J0 J5 D) z- q( D
Color space : YUV
2 T5 z& o: n6 X6 A* n- IChroma subsampling : 4:2:0" R& J- }1 }1 }
Bit depth : 8 bits
8 u6 G; f6 ~. \% z5 P& W6 aScan type : Progressive
: _4 E- {% P1 e' Q: t2 m; oBits/(Pixel*Frame) : 0.390
  A& }- e. s' N9 x3 t3 Z9 P1 N9 y5 _9 JStream size : 15.8 GiB (77%); }& _# K- `$ M2 X
Title : Another.Round.2020.DANISH.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT3 N" l0 j; W1 t! h6 o, y
Language : English: i1 Z+ Y: x& F3 {5 B
Default : No1 P3 j, p2 ?: e) D$ v1 p
Forced : No
# x" n! `" D- R0 o( O( z6 M3 w" |Color range : Limited, q, ^9 N/ ?3 B1 `; y9 e2 u8 @3 @
Color primaries : BT.709
9 k- q' F7 `1 O* J/ LTransfer characteristics : BT.709
5 Z- Y' _" s4 @( A7 s9 x" YMatrix coefficients : BT.709' A9 J* S& \7 d8 h' C; C+ `$ L
Original source medium : Blu-ray
+ B: n1 L  e  I5 X+ K3 J% b0 d  _# k& M4 k5 R0 G
Audio #1
4 F! x+ b; F" j# C) YID : 20 k; @  _7 z! Y# r
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
- s# U3 S' \; v7 OFormat : DTS XLL
3 x1 u* g$ }9 V% L8 }' yFormat/Info : Digital Theater Systems
0 u8 Q5 }6 R) J8 w0 lCommercial name : DTS-HD Master Audio9 L) f5 a. Y! ^
Codec ID : A_DTS
! V, {' O. R4 _$ N3 zDuration : 1 h 56 min. l8 O1 n" J3 Y& _( ^# J
Bit rate mode : Variable0 T9 j2 p4 q9 b5 ]5 C# R
Bit rate : 3 469 kb/s5 V% s/ h* h) h% B' }4 B+ d& D6 t
Channel(s) : 6 channels
8 O6 N& j4 K( W. q! BChannel layout : C L R Ls Rs LFE3 {! i6 ^2 i% _2 d2 T& W9 \
Sampling rate : 48.0 kHz
9 d8 f3 M  C- G% C, b, ^Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)- M& m' @: `9 X' k- P9 S1 V
Bit depth : 24 bits
9 q' R4 o: y) JCompression mode : Lossless
- K( c$ E$ a: x4 H! F2 `Stream size : 2.82 GiB (14%)
) @! l: u$ d9 h3 RTitle : Another.Round.2020.DANISH.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT! ^4 m2 L  d, ]7 o* a! ~$ I: M
Language : Danish+ R! L) r( A$ L) V" l9 k, r
Default : Yes- m* J% N; G/ o( J2 M3 X
Forced : No& P# k! q7 n% L& D7 M+ W- `
Original source medium : Blu-ray
0 q. q  E. ^2 L( k& p9 u% x
1 o2 P' {/ E6 |! s) f; ~$ nAudio #2
: _/ N; b$ H; u8 mID : 3
2 C' u0 b$ c; x6 ~& Y& q, tID in the original source medium : 4353 (0x1101)( z. N/ m# |& b7 y7 u+ M# S# Z
Format : PCM5 _/ ^+ [0 `6 c" _1 k/ @! Y
Format settings : Little / Signed
5 X% e/ `3 N" G' s" d# L" \( aCodec ID : A_PCM/INT/LIT
5 y- S+ o3 N$ y1 n0 T7 pDuration : 1 h 56 min
* K* d+ C  O9 [/ G. d6 o  Z7 B0 YBit rate mode : Constant; H9 p8 V+ ]% ~0 K1 ~3 {  L
Bit rate : 2 304 kb/s
4 F- G8 h: V9 ~Channel(s) : 2 channels
1 m$ j6 f; H% X8 R7 O$ {" USampling rate : 48.0 kHz
$ m% t4 Z; D& b" t  `% wFrame rate : 30.000 FPS (1600 SPF), q  p# S9 S; H' H5 ]
Bit depth : 24 bits
- y8 X+ P8 I" VStream size : 1.88 GiB (9%)
) m. m2 i* E% K* j! @* HTitle : Another.Round.2020.DANISH.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT  {& D0 X5 ~% m7 F' d
Language : Danish$ x# j- _* I7 b  l( o
Default : No! V7 o8 }. y6 N7 [5 \2 C
Forced : No. T! o( f, @! `/ B/ C! [' Z
Original source medium : Blu-ray- P/ P2 x& M8 f
0 ~0 n. p4 y- L( a. V
Text #10 A: |" T9 Y6 i
ID : 4- p! m+ H: ]- i3 l( [
Format : UTF-8
. g6 [0 Q& V; l) l  Y- CCodec ID : S_TEXT/UTF8
7 Y6 l# \8 y5 X& [' A! }4 U; J* aCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
" t; y1 J8 I; D- K+ [& KDuration : 1 h 52 min
% _; @+ Q6 v# O" G! \Bit rate : 44 b/s7 M) t- z, i: p& ]( E  J$ U# F
Count of elements : 1036
2 c+ `- U  z+ \& L8 DStream size : 36.6 KiB (0%); v1 ~* h; w, T8 n- e
Title : English-SRT
. _! |/ ~2 n5 h$ E) HLanguage : English
. I* ~7 j; A, j0 E/ X* n+ h; ~+ QDefault : Yes7 k! A* X: m: o5 H- L7 v
Forced : No' N9 }! x# k: h. W6 ~6 \

7 r& N  e# n, A- o5 fText #2  Q7 T2 u0 p% |& ?# R
ID : 5
. w' x$ e. G& cID in the original source medium : 4608 (0x1200)7 i' J; G8 `4 U+ q) _$ `. x; g
Format : PGS  C- {8 }6 S+ y
Muxing mode : zlib
% R* s% v/ r( F' D7 T- Y3 C+ n& T& cCodec ID : S_HDMV/PGS
* B0 F( N9 }! D* m0 Y3 ^Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; q/ N6 `# ?/ G9 K% BDuration : 1 h 52 min
+ S. X# `' z! U& q6 A/ p0 E& DBit rate : 51.8 kb/s6 W- u' L2 c) U
Count of elements : 2094
$ p7 r) Z' J! D" k- \0 G) tStream size : 41.7 MiB (0%)8 v/ {2 N6 l  U: Z8 c* C: [- V
Title : English-PGS
( e) M! Z. a7 ^- \0 ILanguage : English6 f  \; _/ R9 Q2 M' _0 Y; l% m
Default : No
( K8 |4 d6 X- `Forced : No
6 ?! l! ?5 o7 z$ n# P% hOriginal source medium : Blu-ray
5 `7 e& D9 V9 \! d% E6 T6 y5 I" V& l2 A. |4 j
Text #3! F- g- G% b8 c% c
ID : 6
9 w$ p' V1 r( M# ?ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
8 i: ?' N- u6 N0 E5 r2 g2 UFormat : PGS
& _* \, P5 Y0 \  ^( S7 f1 MMuxing mode : zlib1 k3 r% C" O* [" ]8 {, h& t
Codec ID : S_HDMV/PGS. H3 C- z( ~+ t7 _+ I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, E/ f6 P. D5 ^# P8 X: M' TDuration : 1 h 54 min' W, x6 e- u1 t' [- u8 a# i
Bit rate : 64.8 kb/s
7 y6 t0 M) b. Q3 OCount of elements : 1931
0 X6 M6 Z9 q. [8 f2 H) I4 @Stream size : 53.3 MiB (0%)9 x4 l4 A( z; m0 Q3 x# J
Title : English-SDH-PGS0 q! ^2 i8 Z) F. U
Language : English
6 X- X& R6 X* `Default : No8 {7 U. I% ~+ Z2 r2 k& [
Forced : No
; [7 r* s$ y: \( p1 f- Q3 e) s+ S. NOriginal source medium : Blu-ray
/ p  U- H" x# d2 Z: g3 r8 {$ Z& }' F# Y/ S, {2 F+ B, ?; i- l4 W
Menu1 @  \; n4 V5 l
00:00:00.000 : Chapter 01
+ L' Y0 L- U# q8 i: e$ Q00:07:13.833 : Chapter 02$ w$ }5 u) T$ p" ^9 t5 t, k
00:12:24.708 : Chapter 03. o0 _2 c; c# z0 M% j* K. `! {
00:22:44.041 : Chapter 04" U: `( g% E# v5 ~+ j6 X6 R6 `3 t+ V* w
00:30:49.458 : Chapter 05# O$ z2 C" p7 C$ }1 B& H, Q
00:38:11.041 : Chapter 06
; l7 T' h8 K. a00:46:36.041 : Chapter 07) G5 P9 T* c2 S! b/ D
00:56:00.083 : Chapter 08. H5 S* {0 F4 `0 ?3 v( W
01:03:00.458 : Chapter 09
! g- l6 o" v7 M01:11:37.375 : Chapter 107 X5 Z# d& v( V: X' m& O
01:18:07.625 : Chapter 11
  Q* ^& x; a8 y- i& K6 \5 y$ F01:23:48.458 : Chapter 12
% ?. y; R4 E7 h! G, F% H01:30:04.958 : Chapter 139 J8 d6 e  o' V8 O- S% K
01:38:36.708 : Chapter 14* k. R2 u% [2 R4 M
01:45:14.500 : Chapter 15
1 Q. p* m$ h+ m8 ?3 s4 L01:52:46.250 : Chapter 16

( ^$ m- k- `0 T* U# j& W
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

40

帖子

209

积分

Sponsor

金币
11 枚
体力
115 点
qiuleng 发表于 2021-5-18 21:35:42 | 显示全部楼层
看那看看看看看看看

0

主题

41

帖子

633

积分

Sponsor

金币
162 枚
体力
374 点
ljy-123 发表于 2021-6-4 07:50:54 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
1 U) v2 O6 c' Z! X( ZBlu-ray Film Forum: I will always support you!) x6 Z4 @6 `5 n! b" p; u! X% r& ]

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-9-20 04:59

快速回复 返回顶部 返回列表