BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 174|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 酒精计划/醉好的时光 [REMUX无损版] Another Round 2020 DANISH 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 20.56GB

[复制链接]

9644

主题

1万

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
839 枚
体力
46046 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2021-5-18 07:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Four high school teachers consume alcohol on a daily basis to see how it affects their social and professional lives.
* T: V* n. Y: _! |8 w8 F1 b
  M$ E$ P( ^/ A 01.jpg   c: ?6 Z4 r- m

0 A8 x. z% c/ x* _◎译 名 酒精计划/醉美的一课(港)/醉好的时光(台)/酩酊烂醉/另一回合
4 Y# B9 N: y. g$ l# b" K6 r, R◎片 名 Druk / The Alcohol Project / Another Round / Drunk+ e6 ]4 o8 y7 c# D7 a  N, r' y
◎年 代 2020
. d/ r( k" v7 U' {: i0 S5 {◎产 地 丹麦/瑞典/荷兰
& h8 R4 I+ S$ Q9 [( k◎类 别 剧情/喜剧" ]& }& m$ i2 ^4 ~$ a
◎语 言 丹麦语/瑞典语
4 Y( i2 a( C$ F9 G5 h  v) R3 ]5 g2 t◎上映日期 2020-09-12(多伦多电影节)/2020-09-24(丹麦): O( F3 Q2 ?/ B: P  O% M- i
◎IMDb评分  7.8/10 from 74,826 users
- d: S* D+ ]3 W◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10288566/
. U+ ?4 w: I1 d: q5 b3 r4 L4 Z◎豆瓣评分 7.7/10 from 35,344 users2 |2 H: s- K, f2 n& \! L3 Z; B& [
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30323120/
5 ]5 _2 S# x- V  c* |! Q◎文件格式 x264 + DTS
1 M0 p6 y, D. G1 O6 a" _$ y% i◎视频尺寸 1920 x 1080$ M# ^) k) e7 e& i0 S! ~+ {: G9 X
◎文件大小 1DVD 20.56 GiB
% e/ R9 l! H$ S- e( a: Q9 k" ]◎片 长 1 h 56 min
/ L) {% b& s) b# t2 P" }◎导 演 托马斯·温特伯格 Thomas Vinterberg
2 Q8 D2 C/ R. ~9 ~# Q; {" q◎编 剧 托马斯·温特伯格 Thomas Vinterberg ' `! w0 i' c/ R* n
     托比亚斯·林道赫姆 Tobias Lindholm
7 C8 ?" w" R( h$ m) B, X# ^◎主 演 麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen
  |; _; V# p9 V7 B6 K" @     托玛斯·博·拉森 Thomas Bo Larsen
+ P4 d* |" O  y+ e7 o* p, J     马格努斯·米兰 Magnus Millang
9 x4 F" g# P! z     拉斯·兰特 Lars Ranthe5 d! L  c  F; O# s% N; z
     玛利亚·邦妮薇 Maria Bonnevie! D: J$ Q& R3 `: D6 ~' Z
     海伦娜·赖因科德·纳曼 Helene Reingaard Neumann
0 @1 `, \$ J' H7 l3 s( r5 |     苏西·沃德 Susse Wold
  X7 K0 L( D" l  h# n$ I- Z) E' N     艾伯特·鲁德贝克·林哈特 Albert Rudbeck Lindhardt6 F+ Y$ F$ ]3 O" r# w3 Q6 h
     弗莱德瑞克·温瑟·拉斯穆森 Frederik Winther Rasmussen
  b" K4 d" O& x& D$ C     多尔特·回斯特德 Dorte H?jsted
. @) [( Z8 x. R2 V# i3 a     莫滕·桑博 Morten Thunbo
! O/ n6 P0 M! M5 R) h. n7 C     奥勒·杜邦 Ole Dupont5 ^1 p9 m  L5 n
     比尔·克林顿 Bill Clinton
1 P/ s2 e7 U" O) t4 Q     列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫 Leonid Brezhnev- A) A9 I! ?3 v" G' a6 _- B
     让-克洛德·容克 Jean-Claude Juncker
" I; C4 i: [2 Q( ]     安格拉·默克尔 Angela Merkel
4 u8 [! p: Z% w     欧尔班·维克托 Viktor Orbán& b0 F# [+ K! a1 q
     尼古拉·萨科齐 Nicolas Sarkozy
" a+ h; }* r- S. M     鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦 Boris Yeltsin1 B$ D  }/ c' h* m. i, X5 Y

  ?& K8 M* ~$ q) g3 |, |◎标 签 丹麦 | 麦斯·米科尔森 | 剧情 | 丹麦电影 | 2020 | 托马斯·温特伯格 | 戛纳 | MadsMikkelsen
* M4 N2 b8 X% T. `2 ]' N, p; G' u3 E- h# a' v
◎简 介     
( R) w, d7 a- I( K% F1 n9 e9 R* k
 本片将围绕马丁(米科尔森饰)和他三个朋友展开,这四个高中老师为了摆脱日常的循规蹈矩,开始了一项持续醉酒的实验。虽然计划最初很成功,但最终失败了。
# G9 A! i$ g% O$ L2 u! D( I8 o& h& Y
2 L+ K( X6 ^, L0 r/ b- n* v* ] Four friends, all high school teachers, test a theory that they will improve their lives by maintaining a constant level of alcohol in their blood.2 `7 a+ [! {% H5 u: h0 ]1 _

* F$ o4 s- K4 |* Q◎获奖情况    7 S4 g4 c& ~! ~8 y

( r4 \9 f+ V* ]4 D. X 第73届戛纳电影节 (2020)
+ k9 K- x, c$ {0 P9 Q& L 入选过戛纳导演作品(提名)
% g- n) ?0 n0 `- D! p 
8 E! ^8 x8 n3 f$ ?& A8 h! m5 h9 m$ N 第78届金球奖 (2021)
5 J* i0 n6 S6 W7 v 电影类最佳外语片(提名)
- E' q, ]+ w- u9 U: _1 { % J; e4 h' e  z! x3 v2 i5 S7 R0 @
 第74届英国电影学院奖 (2021)
: H+ g- P7 q9 ~8 e 电影奖最佳导演(提名) 托马斯·温特伯格
% D) J' l$ e& o- @ 电影奖最佳男主角(提名) 麦斯·米科尔森" S2 I0 A* D$ {/ j- O& J
 电影奖最佳原创剧本(提名)# f  w7 f9 \; N/ ~/ Z. o9 z( l6 @: k0 Z
 电影奖最佳非英语片
9 X( h3 D- G, |& A2 Q! m8 h7 }( w4 @ & M( }# i4 C" j. J  P
 第33届欧洲电影奖 (2020)9 ~, y1 H4 r1 Q! s' V
 最佳影片
  g' f1 p( R5 D. D. K 最佳导演 托马斯·温特伯格
7 B; W% o8 I0 T 最佳男主角 麦斯·米科尔森
/ |' u7 ~* O- U  f; B+ ^ 最佳编剧 托比亚斯·林道赫姆/托马斯·温特伯格0 r( y- c( [8 u! y4 F  M
 
( F% d, d% k+ L3 J 第46届法国凯撒电影奖 (2021)% e# ?1 h  c7 F+ c! k  U' t  D; ^: S
 最佳外语片 托马斯·温特伯格
, P# P% ^' d+ o/ @+ P) Q 
( D0 m# A- a* ~: s 第68届圣塞巴斯蒂安国际电影节 (2020)
% S. y! e' E6 O0 F5 q6 Q, k1 R 金贝壳奖(提名) 托马斯·温特伯格
+ u# E5 t4 f: Z; R0 O( k1 ?2 c 最佳男演员银贝壳奖 麦斯·米科尔森/托玛斯·博·拉森/拉斯·兰特/马格努斯·米兰4 w( r* u/ z$ h4 x
 
9 H1 P3 v- v; H5 v 第64届伦敦电影节 (2020)$ ^1 |4 @% b3 h$ q1 t
 最佳影片# P$ p, J& S! s3 ~* O- ^& Y1 G1 Z
 ! E( e% d6 n  R
 第26届美国评论家选择电影奖 (2021)
* K! p/ M6 R, C, J  O- |+ O: q 最佳外语片(提名)4 A/ V& k( g7 g2 Y7 Q& s! Q
 
* j% P' |4 }7 l* X 第25届金卫星奖 (2021)
& f, _/ _( i, ]5 Y 电影部门最佳外语片(提名), M; G# s$ }4 H8 @( ~3 S$ _+ A, l
 3 ?7 |2 W  |1 |& T  o( \# O
 第41届伦敦影评人协会奖 (2021)% b6 N% _3 j2 h0 ~' j9 Z4 R$ t
 年度外语片(提名)2 }8 R2 r! |3 `9 [2 b
 
3 a+ a8 j. j/ G" H 第33届芝加哥影评人协会奖 (2020)
# R# ]  W' V( }/ v9 ^ 最佳外语片2 Y' ?/ b4 x! S; f8 V. P7 ]' t
 $ A- A* ^5 J0 `" |0 q* H
 第5届亚特兰大影评人协会奖 (2020)2 Q* y$ \9 r9 c
 最佳外语片
. F) T# Z& ]6 p# }0 J- f 
7 ]# b& W% |" G% J1 @/ @1 } 第24届美国在线影评人协会奖 (2021). U3 G- ^+ C# C1 V
 最佳非英语片(提名)
- w6 Z  _" I' j$ V7 P
Video$ J' m% R$ V0 e
ID : 1
0 `- d) S; i' P$ J" O- EID in the original source medium : 4113 (0x1011)- S7 Y9 {6 \: q' m+ N  V
Format : AVC6 d+ T& y3 p* {' I7 |; X
Format/Info : Advanced Video Codec
- `( N( X5 Y1 {. v9 n' [Format profile : High@L4.1" W; E9 c; p8 S+ k; ]: ?! B
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames; e0 w# J4 g! s: o: b3 q
Format settings, CABAC : Yes
; ^1 b% S3 F0 `* O. @/ _Format settings, Reference frames : 4 frames
/ `" a+ y; j. fFormat settings, GOP : M=3, N=12
$ S. |( @% s! L- i! B3 PCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
) c. S- u* ~: X  C, rDuration : 1 h 56 min0 L- D, C# L% C+ q- _
Bit rate mode : Variable
5 r7 I8 t$ F1 \4 ~/ o; v0 ~Bit rate : 19.4 Mb/s
8 B* Y( T  z7 c& l3 ?- uMaximum bit rate : 32.7 Mb/s
, h! S# x* ~1 b! M( `  PWidth : 1 920 pixels  j2 u% R% h  ?/ O
Height : 1 080 pixels/ S. [7 a* Z) A$ i5 \/ U
Display aspect ratio : 16:9
$ L8 F2 y2 f8 a- a  g, `9 qFrame rate mode : Constant7 E; U; k6 e8 A$ L8 b) D
Frame rate : 24.000 FPS0 z! t2 B  {! Z3 M$ _
Standard : NTSC3 y2 u" r  a7 R7 {
Color space : YUV' F0 Z# R  n& g' p1 V2 D/ g- m
Chroma subsampling : 4:2:0% m3 n6 v) I7 s5 Z/ @2 g* g
Bit depth : 8 bits
3 }$ ]  D  B2 [, J7 A# _  tScan type : Progressive" _8 }# j% b8 c/ T
Bits/(Pixel*Frame) : 0.390# R9 M2 m. ~6 `" @
Stream size : 15.8 GiB (77%)5 o- B: o  [: G; _
Title : Another.Round.2020.DANISH.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 p7 d( ]. J5 h- r9 qLanguage : English7 t$ [. u, `7 }. o
Default : No7 N8 t3 J$ r' a& T
Forced : No/ B9 \5 j- a9 z/ {% k$ I
Color range : Limited; T" ^3 ?+ M/ {+ W% N9 {1 O: J
Color primaries : BT.709
- S, J' B6 R# P: eTransfer characteristics : BT.709
  N, ]# f% T8 G" p" _, ^Matrix coefficients : BT.709
$ G6 r. b; U) |2 X% _/ q7 }Original source medium : Blu-ray/ S$ a8 i1 ]* [8 U# o$ e

& O6 v. S6 `! C! b; T# cAudio #12 w$ S. h  K$ H' D6 V
ID : 2
2 K. x* m" B1 E8 B- x' gID in the original source medium : 4352 (0x1100)6 F( t. J9 r/ A) Q+ p
Format : DTS XLL) r* V) Z( u; E  _% D: A/ `
Format/Info : Digital Theater Systems
- G3 A6 @% M3 l# cCommercial name : DTS-HD Master Audio
3 P: V2 [1 L4 m' x5 V+ bCodec ID : A_DTS
& w7 U) N" f. O; O9 d( L0 @Duration : 1 h 56 min
+ G: S) z8 e( Z9 E5 XBit rate mode : Variable$ G. H1 h/ c3 I+ Q; k
Bit rate : 3 469 kb/s
, G4 c/ ^  H0 B) {# |Channel(s) : 6 channels7 [! e0 ?9 M) O8 g7 n# p' l- Z
Channel layout : C L R Ls Rs LFE2 K! z+ V/ ^# i3 A2 [
Sampling rate : 48.0 kHz
3 W5 Y! @  J  b5 }4 zFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)5 p3 h+ ]9 R4 c5 c2 j( V
Bit depth : 24 bits
& ]2 ~; }0 s, Y1 K* V  QCompression mode : Lossless
1 L& q0 N% @  T7 n+ X5 TStream size : 2.82 GiB (14%)6 C6 @" @3 e! ~3 i" E
Title : Another.Round.2020.DANISH.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT% }. n5 N. C9 {! ]( c- a, O
Language : Danish  p; s- x4 ]4 X- K. T5 T5 k- M( X
Default : Yes
6 b; ?+ b5 ^8 T  \Forced : No! u" Q6 b  Z  t1 E
Original source medium : Blu-ray
/ P: i# u: X7 N# [9 a, h
$ e8 j  B0 `$ i" E3 s  J$ UAudio #2; W& [# _' i6 H
ID : 37 D, k9 E' b' e' t
ID in the original source medium : 4353 (0x1101)
6 k( g. K/ }( ]" s3 S7 gFormat : PCM
) O- t5 W% [( X. ?Format settings : Little / Signed
; Q4 `- Z& h4 c8 D3 T" TCodec ID : A_PCM/INT/LIT8 D, u: w: x3 K+ Y
Duration : 1 h 56 min
9 }! |  Y7 I, l# y" ]2 JBit rate mode : Constant7 Y6 g# p1 e* j# u
Bit rate : 2 304 kb/s
. D1 }- m+ V5 G8 _' TChannel(s) : 2 channels! W$ X# V! _5 Y' `. F3 k1 K; v8 C( |
Sampling rate : 48.0 kHz$ q2 T) t3 K0 c( `
Frame rate : 30.000 FPS (1600 SPF)
* y! g. ]' c- TBit depth : 24 bits; u( L5 M& g/ F0 s6 m
Stream size : 1.88 GiB (9%)( `1 W7 E* y3 E! B8 b1 b; t$ U
Title : Another.Round.2020.DANISH.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
9 g% k* N7 }; b+ q, M5 ?Language : Danish5 K7 v' j6 t. x- f: E
Default : No
, ^* F. N: ?9 Q9 y, Y/ Z3 y6 Y9 \Forced : No
4 q0 ]4 C2 Y4 }" E. l; w% t: \4 kOriginal source medium : Blu-ray' u/ i; B5 J' c, J
; f8 d1 O% g0 ]/ `4 ?
Text #16 m. I; E# k9 ~  {% x
ID : 47 X& Z6 v' Y; x
Format : UTF-8
# [6 _. r3 A. u: V# u/ s: ?. NCodec ID : S_TEXT/UTF8
( N: e1 s$ v4 h  u- B3 j% gCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ s- ~% t# V3 |" R% X# S
Duration : 1 h 52 min
" d( ^% w" L% S  p0 NBit rate : 44 b/s: U5 T) {% u; ^$ W& [
Count of elements : 1036& ~1 N" o( p* |$ ~$ g- j1 ]4 c
Stream size : 36.6 KiB (0%)
4 |  ^% N7 a, Y; z1 ATitle : English-SRT$ s, q1 {  x3 r; X2 y$ x9 f; f
Language : English
. n  q1 q6 x$ i; D6 l6 N, B2 cDefault : Yes
' J4 `( I- O. B* {; cForced : No
0 ~- g7 y4 Z' B+ j. p% d) P( L
" z! u+ _# x$ W- W2 J' gText #2
1 f8 I) l% O& f2 aID : 5' }4 d1 s" B& P) g; b+ ^+ [
ID in the original source medium : 4608 (0x1200)) \/ L8 L% \  o6 T% @8 x
Format : PGS7 I8 [  _0 ^: |0 H' k
Muxing mode : zlib
& u# J2 S7 m! Z0 gCodec ID : S_HDMV/PGS, d0 ?9 q+ b! u* ^1 L) P& h' F
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) H' \5 T+ ^6 q! qDuration : 1 h 52 min
- ~5 J5 u2 |+ }( V( J8 F/ @Bit rate : 51.8 kb/s
, s7 I$ @9 a# |% O! _Count of elements : 20941 d  Y% K- F% E; W8 u2 [
Stream size : 41.7 MiB (0%)6 X' @2 \- f( i! e* M. ?
Title : English-PGS
; S- N  w9 ]5 u- c5 f' rLanguage : English8 \# ?" h: l! a8 T
Default : No# W4 l! r! R/ c  i+ c
Forced : No
. d- i2 v' r0 j& e+ C& WOriginal source medium : Blu-ray9 A, l7 R2 t# m" W' l
- D3 s9 Y* u0 M% v
Text #3( q' ~& C! C( G2 p+ _! R. [
ID : 6
+ W+ A4 q9 |7 T* w% g& P' YID in the original source medium : 4609 (0x1201)% n- F! v1 q. o5 S0 U! V
Format : PGS
  E' c" n* K  S; N5 |Muxing mode : zlib3 L+ h$ w( y. ^1 w' @. N
Codec ID : S_HDMV/PGS' h+ V% ?8 f5 f1 P- M8 g8 u
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  \" }. O5 L/ o/ UDuration : 1 h 54 min% n  K. C% t' g7 ^% ~' |
Bit rate : 64.8 kb/s
6 ^: Y  A  O! dCount of elements : 1931: w( F* |* S( D- V3 r. m5 R
Stream size : 53.3 MiB (0%). p/ u  e8 H0 ?+ d  s3 _5 d
Title : English-SDH-PGS: V' }( ]8 c7 {& ?( W
Language : English6 _* z6 L* C+ D! q9 L8 E
Default : No3 F3 l4 D* P# k+ k/ @! h- g
Forced : No7 z/ C7 j" v  i! z! @
Original source medium : Blu-ray
: E, l; m, W8 i* {' F& m# I( l1 c$ a" ]" I( V9 i  `
Menu
2 u$ P1 l0 ~1 {6 I/ D2 n00:00:00.000 : Chapter 011 |( H2 j2 W2 j1 f
00:07:13.833 : Chapter 02$ ]$ r8 p/ m4 d+ {6 M. J/ n
00:12:24.708 : Chapter 03) l) j. m2 |# [
00:22:44.041 : Chapter 04
: h# f  C0 \6 Y; y00:30:49.458 : Chapter 05, y/ H7 S* X" k& S% ~. U* z9 N
00:38:11.041 : Chapter 06* M: g% U6 b: Y. r; `- t! ~: e
00:46:36.041 : Chapter 07
3 M5 o) }' V- V; r8 }8 {: [8 e00:56:00.083 : Chapter 088 s' g3 G3 P' G7 z- ^  f
01:03:00.458 : Chapter 09" ^6 A6 |% S% }; F" B
01:11:37.375 : Chapter 10; U2 s0 _0 z! A! q! W
01:18:07.625 : Chapter 11
/ I' \+ T  L, g6 s01:23:48.458 : Chapter 12
9 H6 W! n1 v+ {$ m: L- T01:30:04.958 : Chapter 13
' g! @5 ?2 g' R01:38:36.708 : Chapter 14/ l- p. [' n* X) o9 Y3 Q
01:45:14.500 : Chapter 15# i7 l0 l# T1 ?
01:52:46.250 : Chapter 16
6 o" Q, X$ a% W" D) r
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

118

帖子

620

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
372 点
qiuleng 发表于 2021-5-18 21:35:42 | 显示全部楼层
看那看看看看看看看

0

主题

131

帖子

1809

积分

Sponsor

金币
294 枚
体力
1227 点
ljy-123 发表于 2021-6-4 07:50:54 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
9 j% c6 J* w( }( o& qBlu-ray Film Forum: I will always support you!
9 L2 T5 T4 I" p1 `2 N- W4 j

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 06:30

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表