BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 120|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 摇滚藏獒2:蓝色光芒 [REMUX无损版] Rock Dog 2 Rock Around the Park 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 20.29GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-6-26 01:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
( D$ U* @9 G& m+ w: u0 ^

  l& |, h% d6 h7 C- o8 t◎译 名 摇滚藏獒:蓝色光芒/摇滚藏獒2
' Q! I- P6 E5 N" M1 t$ H◎片 名 Rock Dog 2 / Rock Dog 2: Rock Around the Park
% c6 ~9 d' a$ ^; E◎年 代 2021+ X9 V: X. \4 O
◎产 地 美国/中国大陆9 U5 F; C) D( H  I) M
◎类 别 喜剧/动画/音乐9 w2 `, s/ e! \* ~! s0 y
◎语 言 汉语普通话/英语% N1 f+ q4 O( }" ~% d* K
◎上映日期 2021-09-19(中国大陆)/2021-06-11(美国)# [4 q; t  {1 p* }+ \' O
◎IMDb评分  7.4/10 from 69 users
- x6 M# i$ W2 ^+ P3 M◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11207240/7 f( |  y! D' [9 p0 C# `2 g' L- S, _
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users6 W; ~% P* J. [0 e
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35449713/6 n. O6 P9 u$ ]; Q  B
◎文件格式 x264 + DTS6 r# v% e2 a4 _% N- c6 H
◎视频尺寸 1920 x 1080" V* W( V" J7 [- ]& x
◎文件大小 1DVD 20.29 GiB7 p$ |9 u1 Z3 N' p5 t" e2 ~
◎片 长 1 h 30 min
7 H0 ?0 R( N  w! t" V◎导 演 Mark Baldo6 N, ?" d0 n) R$ |6 o; y
◎编 剧 亚历克·索科洛 Alec Sokolow
! Z5 E2 F/ r- S9 D7 K; t/ G. [& F1 T     胡晓
% Q2 _! X) f/ Q3 ^' B◎主 演 安德鲁·弗朗西斯 Andrew Francis: C$ |2 ~% G" c& `
     阿什莉·鲍尔 Ashleigh Ball7 d2 G8 ?& |% B: Z7 a2 h8 b8 k* O
     布瑞恩·德拉蒙德 Brian Drummond3 o: M. r+ e( q& X& z) l1 e
     杰森·辛普森 Jason Simpson
- _# E# q* w) {5 N     凯瑟琳·巴尔 Kathleen Barr- ~( b  o" j* s0 c5 Q. b
     格雷厄姆·汉密尔顿 Graham Hamilton
9 k( E7 ]% D! m; A: w  `. l% k9 S  J$ D" T8 y" Q3 g( V
◎标 签 音乐 | 电影 | 搞笑 | 动画: H2 s. J2 p2 W; S0 V6 J

# N! h" ]  f$ Q  Z- w◎简 介   
5 V" h6 Y' d+ X5 Z; _
1 R% i5 B7 Y, ~ 摇滚藏獒波弟与伙伴们在摇滚公园组建了一支名为“蓝色光芒”的摇滚乐队,乐队所到之处总能用精彩的表演点燃观众们的热情。为此,唱片公司老板梁先生盛情邀请波弟签约自己的唱片公司。然而,他的真实目的竟是想窃取波弟的“蓝色能量”来实现不可告人的阴谋,波弟能否识破梁先生的阴谋拯救摇滚公园?一场无比欢乐的音乐冒险之旅就此展开。
" m2 a5 O0 ]$ e& S: b
% I, u: Q2 T( J; D When Bodi and his band 'True Blue' leave Snow Mountain, to tour with pop sensation, Lil' Foxy, they learn that fame comes at a price.* i6 ~1 G3 @  o/ j7 r4 s6 U
Video
0 [0 b# ?8 R: A8 F& ?+ L2 A" L9 wID                                       : 1$ }9 \) N/ ~3 m% W
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)1 [: \* A6 u& N$ i# N: `9 _3 {; ]) T
Format                                   : AVC
- _* |2 [+ q( y' X/ \) r" _6 TFormat/Info                              : Advanced Video Codec) Q" Y- i+ Y* {5 e* ~
Format profile                           : [email protected]
! C; R- m: \! i/ A" U( lFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
2 W( T$ }( [8 dFormat settings, CABAC                   : Yes
5 n, a  q' _+ O3 K* p+ R% eFormat settings, Reference frames        : 4 frames$ C) H. K& f% _2 X/ |" f  Z5 f. g
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC9 f7 X9 C+ C) k& o$ f( M
Duration                                 : 1 h 30 min
3 j) J; B4 F* H3 G" mBit rate mode                            : Variable1 ~9 }6 c1 V/ r- |
Bit rate                                 : 28.4 Mb/s
$ G" r* {: ~( g# l* i/ xMaximum bit rate                         : 37.0 Mb/s
& J8 m3 Q& R# S( sWidth                                    : 1 920 pixels9 n  U1 w- p% f8 n9 T) e- ?$ X0 K
Height                                   : 1 080 pixels$ O& `6 D4 @+ n5 g& C9 P
Display aspect ratio                     : 16:9  t. s& n; {# c: a6 i& X) I
Frame rate mode                          : Constant
( p7 c  U$ D7 R+ p3 _: J9 TFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
4 i# S# g9 T0 m: O: L/ {1 ~Color space                              : YUV
4 \9 H* Z; b6 i* v' Z3 y/ HChroma subsampling                       : 4:2:0
& m+ P6 U* [! f! V, y  B5 tBit depth                                : 8 bits
0 ^  ~3 ]- Y% P7 r3 o5 UScan type                                : Progressive0 g5 R, o* S2 M9 s
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.572( I8 T* `' _# a8 i) }
Stream size                              : 17.9 GiB (88%)/ ~8 e0 q8 {4 i  `" |- \/ Y
Title                                    : Rock.Dog.2.Rock.Around.the.Park.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
: O; B* h3 T, f1 z! o' @$ |Language                                 : English1 W3 Z  m/ E5 y$ X
Default                                  : No
, Z9 z  i6 l( U7 |9 SForced                                   : No  u2 A3 l% C6 b! g( d( m; ^- n
Original source medium                   : Blu-ray+ M/ s% V1 f7 x( p* I* l+ V6 h

) T' Q$ e$ j- _% c8 I) C$ |7 Y+ wAudio
. w  o6 v  `' \' O# I5 O. {ID                                       : 2
; b6 ^  k4 d, a7 sID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
9 f" U! n6 x- u; ZFormat                                   : DTS XLL
5 h2 e1 U$ o: m4 d7 JFormat/Info                              : Digital Theater Systems1 ~- r- X0 b7 Q4 a, k) u' u% z$ i
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio' g4 w% d% F. {+ z# U
Codec ID                                 : A_DTS
: M0 c( y8 f  T4 G2 J9 iDuration                                 : 1 h 30 min
$ D0 p' R8 q/ n8 k& I) SBit rate mode                            : Variable# A$ x. s% d) p" R& e. m
Bit rate                                 : 3 738 kb/s
7 I8 r% G0 X( E6 X8 l, MChannel(s)                               : 6 channels
9 G3 f  F5 u; ?Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
5 C' P& h$ D- b& x8 S7 [Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 z; k: g2 ?6 J/ u# ?3 x$ DFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
8 H" i( Z" X; x) D! bBit depth                                : 24 bits
* M; Y$ j1 V, f7 e- |  wCompression mode                         : Lossless5 B5 G" D1 n/ h& e1 W( X  [; O
Stream size                              : 2.35 GiB (12%)" i# i. \0 F+ v
Title                                    : Rock.Dog.2.Rock.Around.the.Park.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT * R* D: M+ s2 A* e6 K2 W+ }( U7 ?
Language                                 : English( Y5 M2 a+ \  H2 b/ X  W8 Q" ?2 j  @
Default                                  : Yes" Z* ]) m0 i. e. O$ @. U
Forced                                   : No0 \. _" F3 W; T% ^. T6 k
Original source medium                   : Blu-ray
0 L: w4 g; Y& c+ e2 {' C
. \% v: x8 d: A! @1 @$ bText #1- K) x4 S. e1 }3 F$ _3 P* r
ID                                       : 31 Q( ~& @# B7 p  U  A. U, p+ j  u
Format                                   : UTF-89 @, s, x( M7 j
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 U) z" R, ?; f& W. R$ Y4 a
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 d& \5 \# Y% m6 q0 R- R/ `: [
Duration                                 : 1 h 26 min
" g0 C, Y& |7 Y  \4 PBit rate                                 : 54 b/s* l' t! g- G0 ]; G% f
Count of elements                        : 1249
1 b0 h, o' \/ T) [; \2 I. Z8 NStream size                              : 34.5 KiB (0%)
0 a) C" p8 u" b3 p% M9 Q1 }/ T' bTitle                                    : SRT9 O1 n5 L( E9 {" l0 p9 Z
Language                                 : English
; X' E1 ]3 f8 f# ]( Z+ E# }' PDefault                                  : Yes
( Z  o* r1 a; ?5 I: `9 NForced                                   : No3 i: ]) I8 g. j; x
8 r* e& V0 I4 \; O. O
Text #2- s3 e; Q% Z. F* N1 m
ID                                       : 4$ U0 y' H/ ~2 e! [- I* M, y4 @
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
, Y5 ~5 x: _; o0 {( P, O8 gFormat                                   : PGS
# c/ n3 z1 J/ eMuxing mode                              : zlib
4 l& k# d. Z7 R0 dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 v3 Y+ W3 c# cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( ~4 S' a0 M  J3 SDuration                                 : 1 h 26 min
, t( y' [/ ^; X* Z! l. e2 F( eBit rate                                 : 40.5 kb/s6 b& M! y' |+ [) Q& M4 M
Count of elements                        : 3112
* }4 ~1 R! [# _: RStream size                              : 25.1 MiB (0%)' f; Q0 n: \$ p+ l% ^) V
Language                                 : English+ l+ I! }  ^& N+ \3 |' T
Default                                  : No
+ B0 e0 P" P# M# L1 |3 t$ [$ j2 ]Forced                                   : No
. E% F# m& [1 O- n; YOriginal source medium                   : Blu-ray
& Y/ o4 }& @# c8 p) Z% j4 |$ \: m* K0 `
Text #3
% O+ ]' Y& C6 H4 ^ID                                       : 5
9 @2 J5 }8 e1 ?$ C3 K" w: z9 ZID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
- u2 }6 p6 |" ~0 d4 u; x! H) z% nFormat                                   : PGS& N2 w$ H- H+ x1 S/ z- @, F$ d
Muxing mode                              : zlib
; f9 F. j  X5 N# oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 T# P" c& ?* t) p# j/ ?& I! z7 \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; g, t7 d$ x" sDuration                                 : 1 h 26 min9 v% ~0 y" O# A8 [3 d
Bit rate                                 : 33.7 kb/s
( o' l. G( @2 K  b3 B: s+ ~! _$ JCount of elements                        : 2302
6 q  a  G! D; d/ b* l% L/ B, vStream size                              : 20.8 MiB (0%). N/ N# k% p( K6 j4 h
Language                                 : Spanish9 a8 x% S( n$ p+ R2 J, K
Default                                  : No
. r' H$ X- S0 e) AForced                                   : No( _5 y% F! Q) M) ~& y7 j" `/ z2 h2 Y
Original source medium                   : Blu-ray! a; p$ D3 I1 m$ q! h( p" _
; n9 ^/ b# h; r" z5 X: z
Menu1 ?, Q$ l2 ~9 K, A9 p! O+ z0 g
00:00:00.000                             : Chapter 01% _, E7 k2 s1 T8 B; k
00:05:28.119                             : Chapter 028 J8 v  {, }" O  V6 V- M) e
00:10:17.742                             : Chapter 03
) C9 l- w8 R3 ]* D00:15:03.903                             : Chapter 044 @" a/ F+ V- n" T% K  A, @0 n
00:21:31.748                             : Chapter 05! w3 s  i$ J3 s3 c  l+ s* p
00:26:16.491                             : Chapter 06, u) w! G1 K3 @4 t
00:32:48.132                             : Chapter 074 }' `9 S! ^( U2 j2 G, t
00:39:08.763                             : Chapter 08
! }' w  S- z+ E( F% F1 H5 {00:44:50.938                             : Chapter 09' h  H5 f6 v4 {
00:49:30.092                             : Chapter 10# b$ b' V$ B1 J) g
00:55:19.649                             : Chapter 11* p% @# e) q$ x! v
01:00:39.636                             : Chapter 127 y# |+ I* X8 Z) R$ D/ T
01:06:33.739                             : Chapter 13
/ N1 z# b) C- W- k01:11:59.148                             : Chapter 142 @, l/ R$ H9 D  t
01:17:50.999                             : Chapter 159 Z1 w" \3 v2 Q6 C- r) c
01:24:22.724                             : Chapter 16

9 R/ ]' s; R! h" c" `% U
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2994

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1440 枚
体力
4226 点
lanpanshuma 发表于 2021-6-26 06:44:22 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""0 q7 y, f: D! U" f: @5 @
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!( ?) k! q9 G6 x

0

主题

53

帖子

245

积分

Sponsor

金币
42 枚
体力
89 点
hblwm 发表于 2021-6-26 11:41:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!

0

主题

668

帖子

3153

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
1753 点
sclzywxl 发表于 2021-6-29 11:21:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

406

帖子

1553

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
718 点
指环王170406 发表于 2021-7-4 12:23:29 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!4 {! L* m3 u# k1 [/ s
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!  r3 m9 y) O6 w1 f0 j, s9 b

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 23:44

快速回复 返回顶部 返回列表