BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 129|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 招魂3/厉阴宅3:是恶魔逼我的/诡屋惊凶实录3:魔旨 The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021 720p BluRaycd x264 DTS-MT 4.10GB

[复制链接]

1万

主题

384

回帖

10万

积分

Post Share

金币
321 枚
体力
26902 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2021-8-17 05:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 h4 x: h( y; M  j+ E$ U5 ^
2 q9 u" F7 n/ V' X# V
◎译 名 招魂3/厉阴宅3:是恶魔逼我的(台)/招魂3:鬼使神差/诡屋惊凶实录3:魔旨(港)) J! @- h+ k* w
◎片 名 The Conjuring: The Devil Made Me Do It / The Conjuring 3
$ q5 ^6 ^: W( a3 p# Z◎年 代 2021
; J) G3 H$ c7 o+ u3 E& g. }◎产 地 美国/英国% t& _( N1 B6 B4 R  m  Z% N
◎类 别 悬疑/惊悚/恐怖
5 o! H+ J) g. A. j$ @& e◎语 言 葡萄牙语/英语% H$ Q3 A: d; p7 l& [
◎上映日期 2021-05-26(英国)/2021-06-04(美国)
. B5 q. F( B  e' T# S( M◎IMDb评分  6.3/10 from 76,303 users( K( E  @5 `# i- U6 @
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7069210/
. s( e6 F  ?' o+ X  Q◎豆瓣评分 6.3/10 from 40,224 users, h, W* D5 [9 J- p6 k3 {( J( p
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27077479/
5 _: F; J  g2 l0 a" H1 G◎片 长 1 h 51 min
$ d) I7 H  Z" I4 N; C5 p, O◎导 演 迈克尔·查维斯 Michael Chaves
/ R4 U! K, A4 |+ A/ X0 S' v◎编 剧 大卫·莱斯利·约翰逊-麦戈德里克 David Leslie Johnson-McGoldrick
7 Q) W/ a7 F$ {# J8 ?% Q     温子仁 James Wan
' P' D& I" B( m, l' }◎主 演 帕特里克·威尔森 Patrick Wilson. n; _3 f4 b' w  C( p
     维拉·法米加 Vera Farmiga. Y) g. G! c/ p5 Y7 y
     卢瑞·奥康纳 Ruairi O'Connor# o! @0 J6 r8 d% F6 M
     莎拉·凯瑟琳·霍克 Sarah Catherine Hook
7 [3 G& i3 u2 v     朱利安·希威德 Julian Hilliard
/ w) p6 l3 Q3 a3 y     约翰·诺贝尔 John Noble
; w  f! T# T6 W/ |* b     欧根妮·邦杜兰特 Eugenie Bondurant
+ T6 K2 {; o# G! A2 N- D     山农·库克 Shannon Kook
" k; Z3 F3 ?3 b3 c# k     罗尼·吉恩·贝尔维斯 Ronnie Gene Blevins
) E! G  V% C8 m5 r, p. K     基思·阿瑟·鲍顿 Keith Arthur Bolden, y/ G3 J/ w4 @
     斯蒂芬·考特尔 Steve Coulter; I; W" M* V! b% b5 @; Y
     英格丽·比苏 Ingrid Bisu
, W6 H, }6 l4 V; M  x! ^     安德里娅·安德拉德 Andrea Andrade
, ]0 v" C7 L$ r/ J6 Z     艾希礼·勒孔特·坎贝尔 Ashley LeConte Campbell
2 R" A" E& p9 d4 K9 n) O: u5 `5 d! z     斯特林·杰里斯 Sterling Jerins8 j% c; E+ T' b& R
     保罗·伯顿·威尔逊 Paul Burton Wilson) b% q0 H! c" ?; _  |) P
     夏洛林·阿莫亚 Charlene Amoia
2 k3 f4 x+ q) H6 b     戴维斯·奥斯本 Davis Osborne" X9 g+ Z. R" s+ N- N
     尼古拉斯·马苏 Nicholas Massouh
/ |/ H4 \! y7 @5 q. G     斯特拉·多伊尔 Stella Doyle9 c: ~7 |- I) ~8 y
     梅根·阿什利·布朗 Megan Ashley Brown3 n2 F4 A3 A, f5 `5 Y
     米切尔·霍格 Mitchell Hoog
7 v) A& Q  g" u; B     吉米·冈萨雷斯 Jimmy Gonzales
; j0 S) K, P& U9 O4 {! `     弗兰科·卡斯坦 Franco Castan- F, `3 k5 _( O" S+ }. u2 ^
     马克·罗韦 Mark Rowe# f% w$ L  Y# n7 F  ^
     克里斯·格林 Chris Greene0 a+ L4 k1 A6 G# i
     林赛·艾利夫 Lindsay Ayliffe
& N7 J' \5 o% o- p     泽勒·阿芙拉多普洛丝 Zele Avradopoulos
$ R) J3 r4 P  Y$ u. a: m# b     贾辛特·布兰肯希普 Jacinte Blankenship
3 }, m' v7 L0 y4 T     罗伯特·沃克·布兰乔德 Robert Walker Branchaud! Z4 Y' _: Y$ Z8 |' H6 V
     卡莱卡 Kaleka" ?0 N. m$ ^$ E" ~* T, W! r  H, c
     詹姆斯·威廉·巴拉德 James William Ballard/ }1 b4 `' E0 i8 I3 ?$ Q
     尼基·布格斯 Nicky Buggs/ ~2 X' m6 v( R. v$ W
     艾普·卡萝尔 April Carroll
3 T. s/ H" O- j7 B  ]  ^     莉迪亚·卡斯特罗 Lydia Castro& u/ Q/ K7 J8 w! }! E( I- E8 O
     里贾纳·陈婷 Regina Ting Chen8 T2 ~2 n8 ~+ H2 O8 d- k
     以利亚·埃弗雷特 Elijah Everett
+ b, D, E/ B' j$ ^5 b     艾琳·法萨诺 Erin Fasano: r' e& p* ]  l5 v' ]
     凯西·亨德肖特 Casey Hendershot
/ M: I' A9 K* x% m) y  F' q4 W9 B$ ^     丽贝卡·莱恩斯 Rebecca Lines
, I0 f3 \5 Q. ?     贝丝·皮尔格林 Beth Pilgreen2 r' Q1 T  y7 A' q0 o
     肖恩·韦斯顿·萨克 Shawn Weston Thacker% [- F- i# O- f8 }* s/ K
     杰克琳·怀特 Jaclyn White; ~' b$ k' o* F. P
     希瑟·坎特 Heather Kantor  L) m- g: X3 K. m* p$ w4 J' z
     布莱森·琼斯蒂尔 Bryson JonSteele
+ ~8 A+ n% X0 b# g     马克·德米特 Marc Demeter' w. x0 C% Q* U
     杰伊·彼得森 Jay Peterson. O% Q0 r: ~' X, _; h8 |# Q" S* |, s
     文斯·皮萨尼 Vince Pisani  N! s- R4 a, N# G  h  r8 Z9 ?4 \
! T" z9 a5 ^- D0 u
◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 招魂 | 驱魔 | 悬疑 | 灵异 | 2021
' F. q: k1 G) y; }  m1 G+ M6 \
/ Q1 |( J# W2 U: x, `5 _! e, @◎简 介   
6 @' u) N. S2 @* b/ f$ `/ y' Z
1 ?1 W! E5 Y- e/ A( z 故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案,凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶,是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例,因此称为「恶魔谋杀案」。: O5 N# i9 v# F& \% U

* N' l3 v/ h9 e 11岁男孩大卫被邪灵附体,陷入混沌状态,经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上,而他身上更出现 离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查,他们发现大卫被43只恶魔缠身,使乖巧的他行为变得异常,例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔,可惜未见起色,而更诡异的事情接踵而来,大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常,数月后,亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身,原来大卫进行驱魔时,亚恩也在现场……. h- B# n5 g# R" w+ `
9 a  ], p4 C  [6 {$ ]
 The Warrens investigate a murder that may be linked to a demonic possession.. q; a$ O* `; ^$ w# z8 c6 T
Video; U1 A  z. V) }9 i4 }/ c1 ?
ID                                       : 1  F3 I6 X2 }" V( W7 v( L
Format                                   : AVC% L" g% p7 T0 g
Format/Info                              : Advanced Video Codec' t, j+ I3 M# u, g6 l7 ?  L8 ]
Format profile                           : [email protected]1 N7 N$ O' _) }0 F: u' Y" G
Format settings                          : CABAC / 12 Ref Frames
" R1 U# o7 y* |7 {( r' N9 GFormat settings, CABAC                   : Yes
$ R- H& p4 W3 a* L- [( _$ a& |" ~Format settings, Reference frames        : 12 frames
" z1 S) l- N; n& \& nCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
8 t( F) i. f9 T# ^0 H/ F% C, tDuration                                 : 1 h 51 min
* j8 Y2 Y: o. vBit rate                                 : 3 731 kb/s
9 z3 E! m: B8 U, G" ZWidth                                    : 1 280 pixels
* i' L; p7 m& }; U0 CHeight                                   : 536 pixels
) f$ S, D: f) oDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
. h8 M) Z  V: P  v5 n' JFrame rate mode                          : Constant
  o; C# ~7 M; k6 T5 ]+ O' q: x, P( ~Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS4 k# P7 p" G/ b1 I# B8 Q1 X
Color space                              : YUV) E+ v. ^7 w% W( U$ ^; H4 a
Chroma subsampling                       : 4:2:0
) K) A' _" w' R0 ?" zBit depth                                : 8 bits
( l* F; S7 s2 l2 O, a+ m) R) GScan type                                : Progressive0 b1 i4 k7 a8 R. i. z: [% d
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.227- B# q5 L& @  g4 V/ G+ Z$ L
Stream size                              : 2.92 GiB (71%)6 ]; M+ o# R4 q. F! P* T
Writing library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 [email protected] Mod
$ A1 d* H/ F6 i# |* Q7 \  J  X8 PEncoding settings                        : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80; r& E8 U% v, a& F& ^
Language                                 : English
9 U/ e' U. y  u5 w& _Default                                  : Yes$ J# N  c2 Q# d4 o
Forced                                   : No5 _( i$ y1 ]: \/ L2 A
Color range                              : Limited: k( X; R! H* s6 r% n
Color primaries                          : BT.7095 f! W, }" k- N, A! q
Matrix coefficients                      : BT.709
& L) _# q, O6 k6 k* V9 a2 j% F( s+ d# z, M* J
Audio0 L- x7 |& ^* R6 P8 S
ID                                       : 2
5 {$ L7 }$ \$ V1 I9 A+ ?Format                                   : DTS
7 m3 {1 J% \, ^- r9 d- I1 R* m- TFormat/Info                              : Digital Theater Systems
0 C' [' n, ^: A2 {/ xCodec ID                                 : A_DTS# _- G' Q$ ~- b# K- d
Duration                                 : 1 h 51 min: Y( ?2 z% j# X; R% b
Bit rate mode                            : Constant
, s; \8 B6 N5 R& O+ BBit rate                                 : 1 509 kb/s
' a( b: p; G& V' I; p# ~Channel(s)                               : 6 channels# x& i: e3 |  r( s# y
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE: I7 G5 N3 [; b3 X
Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 x. b9 d9 E5 C6 K/ w# {; C# iFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
( M# v! J9 t! \8 p) l1 E6 ]# Q4 iBit depth                                : 24 bits/ v+ D+ q$ ~; y) w; Q" {" c. a6 b
Compression mode                         : Lossy2 P! I. p! G5 V; C' X* Q
Stream size                              : 1.18 GiB (29%)+ i* x4 g( E8 }1 J, d+ ^
Language                                 : English
2 F9 `2 R+ n# Q: c/ T% u3 P+ iDefault                                  : Yes
6 Z6 o) k# s2 c- Z$ r! A: e& \Forced                                   : No; @# x0 w6 H2 N

' X4 b/ E# e! e1 p! V9 Q, b  o* [Text
/ O) d1 C( V( KID                                       : 3
. H# i' D' d# j. V# u5 F- _Format                                   : UTF-8
" f9 x; C) s8 X+ g5 k2 NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
& T  e( C- v! H% ~7 J5 WCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) M' ]/ a$ q  h+ c  \' X
Duration                                 : 1 h 45 min6 j) j, l# }+ v3 ~. g% y
Bit rate                                 : 41 b/s( B8 O! C4 q  B! c+ ]
Count of elements                        : 1030
6 g# Y7 |' Y) v: D; p4 F2 R% y* NStream size                              : 32.5 KiB (0%)
; u7 A4 b. [0 Z1 d# a0 B' ?' N0 sTitle                                    : SRT
3 P# U- y7 b, h2 ^! r6 VLanguage                                 : English! p& [! u) O1 Y: x, J
Default                                  : Yes
% O1 e4 a; ~, n5 Q& t* bForced                                   : No
- ~0 [; r8 [* T* e% w- Y, J# j% s( _+ p0 `$ ]; }7 R
Menu
$ k& }* U/ Z& I- y, x# h" v2 E/ d00:00:00.000                             : Chapter 01
* O& ]3 G9 U  R3 w00:11:09.502                             : Chapter 02
) Y7 o  V0 q7 i1 e00:20:04.286                             : Chapter 03# x" r. p8 f& M& ]
00:30:26.074                             : Chapter 04$ k5 y! X8 F" J
00:39:40.253                             : Chapter 05
$ k/ K6 H0 M! \- j% d* \8 z00:50:33.572                             : Chapter 06, O& }6 @4 x" j4 c
01:00:03.683                             : Chapter 07
" j4 b3 i- Z4 {; r0 b( o: i% l+ j' j01:11:42.089                             : Chapter 088 b- I$ j% L5 Y0 L# S. C3 ?& z( y
01:19:42.778                             : Chapter 09: |% d- j" v/ c- |; ?) q
01:31:43.998                             : Chapter 104 i& y* h( E7 i3 y0 E' x
01:40:57.301                             : Chapter 11

% d' Z* @% T% a5 D
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

740

回帖

4362

积分

Sponsor

金币
459 枚
体力
2468 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-8-17 20:45:10 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!3 ^) g7 u. r6 T/ |6 i1 K) P
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
( i6 p+ i: Y3 S6 P5 ?

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-2-1 01:58

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表