BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 77|回复: 4
收起左侧

[国产剧] [2021][大陆动作][鬼吹灯3之云南虫谷][全16集][BT打包下载][国语中字 无水印][WEB-MP4][1080P]

[复制链接]

732

主题

2407

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2469 枚
体力
5519 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2021-9-18 23:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
; {/ X9 \) R' A
# @8 Y) d/ O! I0 m# v◎译 名 Candle in the Tomb: The Worm Valley / Mojin: The Worm Valley / The Worm Valley9 }' f6 y4 q+ u# l) ~
◎片 名 云南虫谷/鬼吹灯之云南虫谷  Z" L9 i! V% e5 `- G7 K. v. @
◎年 代 2021- A5 M- G* {+ p2 ~- T3 F4 a
◎产 地 中国大陆
1 f: `% J2 C) I. H& d◎类 别 剧情/动作/冒险
; z+ ]9 o' H5 X( b◎语 言 汉语普通话: Y- d! u" X& V5 y
◎上映日期 2021-08-30(中国大陆)3 J0 Y! Y2 n) F& G  h+ Y( e
◎IMDb评分  6.3/10 from 21 users' r# O, S4 g( H& N. ~
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt15299712/7 _% \6 m' s0 u+ `4 g3 k* o
◎豆瓣评分 6.5/10 from 89801 users
# u. ~8 F  `9 o: Q( P' }% A  a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35042912/
9 u' d7 E4 F: I9 e◎集 数 162 D+ m+ ~: @4 O6 a; p# U
◎片 长 39 min
9 l1 e1 s* T6 N& L* s, I◎导 演 费振翔 Zhenxiang Fei
4 r$ }! u1 c& j2 Y/ P; r7 w     史昂 Ang Shi & ?2 g2 S( W1 S
     李磊 " v# l* ]) |2 N2 v8 m# H3 Q
◎编 剧 刘安琪 Angie Liu
6 f( }, N6 \% R! u' E' l! u     沈娟 Juan Shen
. u/ B3 K$ X4 N# V4 L     李宗凡  
9 J) @7 O9 s& e* C     天下霸唱 Muye Zhang
; k3 F8 U4 _" G: _% A◎主 演 潘粤明 Yueming Pan! q, v, L, K; o, W
     张雨绮 Yuqi Zhang
4 T1 X" p( r/ B* P     姜超 Chao Jiang" G. X: x- C3 G0 ^5 j3 \% h) q
     李晨 Chen Li
* |+ D& \6 X; ~" Q8 |3 U" v6 \     梁天 Tian Liang" j" D, ?3 X: N  A
     王奎荣 Kuirong Wang: N- C7 B( S" G. G+ Q8 C* c8 z
     佟磊 Lei Tong
$ @5 b7 |) f% b" |! l; D% `     胡晓光 Xiaoguang Hu, S& M) _4 j) W4 O1 \" E" A
     季东燃 Dongran Ji
: G* l3 T; e  X     赵昱童 Yutong Zhao
5 s- O2 z" k% I1 s1 h     郑伊鸣 Yiming Zheng1 ^0 O/ q% Y5 \; {" E& a
     梁栋 Dong Liang5 R8 n/ S, j+ O- D' H" M; U2 }
     黄婧仪 Jingyi Huang" g- u5 O2 m9 c) S6 S) x
     杨潇洒 Joe Yang( z9 ^+ o( M) V1 z% y) C

  {1 `) L9 v1 A/ j  N0 O◎标 签 鬼吹灯 | 云南虫谷 | 盗墓 | 潘粤明 | 悬疑 | 冒险 | 国产剧 | 2021/ O  c0 r# O% @
! q- c. F) g7 h% W  [8 ]
◎简 介   , y2 U9 m4 i' X6 x

/ k; m' J! ?: _5 o) q) {$ d 网剧《云南虫谷》改编自天下霸唱小说《鬼吹灯之云南虫谷》,承接《龙岭迷窟》剧情,讲述了由胡八一(潘粤明 饰)、Shirley杨(张雨绮 饰)、王胖子(姜超 饰)组成的探险三人组查到传闻中救人性命的雮尘珠成为了古滇国献王墓的随葬品,特深入瘴疠之地探寻雮尘珠踪迹的故事。
1 o- A# j; y# u6 Y' N7 p6 A' [+ G" d; E, o8 L7 f- A
 三人依照一 张人皮地图穿过遮龙山下古滇国秘密地下水道,不料遭遇千年痋术机关,成千上万个奴隶制成的“痋俑”像炸弹一样倒悬在洞顶,当它们接二连三地落入水中,引发的却是一连串的弱肉强食,一物降一物;丛林中夜现“SOS”电码,是曾经葬身此地的飞虎队队员怨魂作祟,还是献王的大祭师设下的迷局……
6 h' C: o4 A2 X! B9 h# S- ~$ b& F. e5 g5 `1 O* W; g- V
◎获奖情况    8 x5 \& W, K" a& d2 ~
9 D" O, `+ W) s$ B' g! x
 第7届豆瓣电影年度榜单  (2020)9 i) x. C+ F0 d# o# X2 T
 最值得期待的剧集(提名)
4 ^% L2 u* Z" o
4 i: x8 P: _5 G, d# [: R* m, p8 V) _
General
% g/ Z3 A/ L& m+ y! j; l
  s0 c2 x9 B1 j3 AFormat                         : MPEG-4
7 n5 P3 f# X8 z$ ?) _Format profile                 : Base Media4 c8 a! Q# l  Q( k# J
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)3 J, _& I; `, c1 R& I1 P- D
File size                      : 1.55 GiB2 g+ s, E! b  J8 }
Duration                       : 39 min 50 s$ r! M6 E0 G4 U# B
Overall bit rate               : 5 562 kb/s
2 {( t0 ?, u: D' P' X* PWriting application            : Lavf58.38.1012 `& u- J/ I3 b+ t2 ^" S; A6 O

; t0 d; p1 R9 X& y8 FVideo
/ h6 H( m/ e6 m5 VID                             : 11 ^" o4 G/ s" O4 o4 z( x# q
Format                         : AVC9 `9 F) z& m. |- q  l$ w
Format/Info                    : Advanced Video Codec& z1 }) A( P. W, m' C5 t
Format profile                 : High@L4
* a/ P# _' z* U$ eFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames& J0 [7 |4 }% W. g+ Z4 X$ q
Format settings, CABAC         : Yes/ f9 X: i7 @- J
Format settings, Reference fra : 4 frames
5 W  ~1 A+ t, H! i, GCodec ID                       : avc1
7 l* o/ _6 m$ m; H6 P$ ^8 |Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding. ~! N* t, _/ n) c
Duration                       : 39 min 50 s
8 R0 }# O' f9 j* kBit rate                       : 5 462 kb/s1 ]3 O, m: v. B& ~
Width                          : 1 920 pixels
* L; @% G3 q7 Q( J: THeight                         : 804 pixels; Y' F& a' U+ B0 n2 o
Display aspect ratio           : 2.40:1
1 `6 x1 ]" j: q1 t8 Y, FFrame rate mode                : Variable
8 y: v' G" k1 S. m. s* \Frame rate                     : 25.000 FPS+ O8 m% u, ?# J2 Z
Minimum frame rate             : 24.993 FPS5 `9 q4 c# b4 U
Maximum frame rate             : 25.007 FPS0 b/ K' i3 e5 U) e+ i4 a7 r. n8 j
Color space                    : YUV- Q4 K  B! q4 h8 \  l& l
Chroma subsampling             : 4:2:0, G5 J4 O6 D; V1 n& C, C  [
Bit depth                      : 8 bits0 c( q0 `9 ~0 k' z( R5 E& {, N8 @
Scan type                      : Progressive0 t; b& ^/ Q' O' B5 H3 a
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.142% @/ X0 B$ S- v, e( S, ]5 {
Stream size                    : 1.52 GiB (98%)
5 y0 O: d  I' d0 R. ^Writing library                : ptw-1.0.134 rcm-adapt vs-97 vwk
3 N* U$ }# H" {6 n$ ~6 F! |" K4 hColor range                    : Limited5 V3 i/ G1 C9 @) Q+ S
Color primaries                : BT.709
1 H  d4 B$ f# |5 q  U: ^& o4 s- T+ PTransfer characteristics       : BT.709
9 Z4 ^# o/ ?" i/ j9 cMatrix coefficients            : BT.709  Q  V* P/ x$ d4 b+ K
Codec configuration box        : avcC4 J1 Q7 e) ^- D6 }( `
5 N2 Z6 Y1 I+ G  R1 j
Audio1 k3 m" W" \* v% @
ID                             : 2
! G  _$ P& {' UFormat                         : AAC LC! R% s$ a" s$ S1 m, @9 g
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
# l1 p. _- H5 h: uCodec ID                       : mp4a-40-2
4 K7 ?/ ]8 C7 r( V; G$ t4 `Duration                       : 39 min 50 s
$ @# _- y: p# {  A( Y1 @7 vBit rate mode                  : Constant& i2 M$ G- P  c' j& |/ O  H
Bit rate                       : 93.4 kb/s' \: F1 L6 Y: [8 R6 ^3 u
Channel(s)                     : 2 channels7 C/ K: d0 A3 J  O8 |/ z* M
Channel layout                 : L R  W1 G# r1 ?: j0 P# i
Sampling rate                  : 48.0 kHz
- J/ {) G) R+ I( V5 A7 y1 ~% [$ s/ dFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
9 d+ n- K/ P3 |/ O3 D5 H8 _Compression mode               : Lossy! a3 P# z" y( N/ Q$ X
Stream size                    : 26.6 MiB (2%)
4 I. x* @1 G8 j! i- G' _  TDefault                        : Yes
/ g$ s7 q6 c9 T# g7 o+ |/ D, HAlternate group                : 1
02.jpg ) A- d; l$ ^" f4 U' B+ S. U8 Y1 d# I9 Q2 v
种子请使用专业BT下载工具:0 g2 h8 V. r, d9 d7 y
UT,Bitcomet,qBittorrent,Xdown开启上传后再下载!!!
- t4 r* |& M: I! S- M使用迅雷或度盘离线可能会没速度!!!

( e2 [" Z. Q/ z0 j' {* M* O  s- \1 M- j# E% N* l/ U
视频的网盘资源均在视频后缀(如mp4或mkv)后又跟随了.xy(mp4.xy或mkv.xy)用以混淆官方视听!, k# \+ |2 r" \  J: A1 L
并且加密了文件名,设置了独有的解压密码,请使用WinRAR解压,使用好压或其他可能会出错!
) e4 L3 c! H. l3 x9 v& x5 v  k已完结剧集不再分集打包上传,整体打包后分卷,无法单独下载某一集,需要全部下载后一起解压,敬请知晓!  m2 f  V  z, U8 c  q  j  y" l
请各位下载的坛友先保存至自己的网盘,然后再进行下载!!!( c8 W* V$ c6 z! w& L  _8 N
不要直接在线观看或者解压,否则会很快被网盘官方发觉并和谐!!!5 ]3 o# l3 U% G( d9 ^4 m( @7 ~

& E; T; L4 @9 b  O- o目前阿里云盘上传和下载均不限速,趁着这段“免费VIP”的时间,就暂时放弃度盘吧!2 D! j$ _( V* A( ?3 `6 c/ H
请下载完成的朋友自觉做种一段时间,小水管出种不易,且下且珍惜,谢谢!!!

5 A* `' g2 `, D$ Y$ K- ^
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

469

帖子

1690

积分

Sponsor

金币
70 枚
体力
666 点
fankyxie 发表于 2021-9-19 23:47:48 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""3 \' [) j# _9 C$ Q, ^. A" t! m
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!4 r& l6 Z0 }: ?! @

0

主题

469

帖子

1690

积分

Sponsor

金币
70 枚
体力
666 点
fankyxie 发表于 2021-9-20 22:33:42 | 显示全部楼层
膜拜神人,后来者请保持队列……!
2 c$ Y# y; ]) lThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!0 @7 ]' ~6 |2 d# P, A8 a

0

主题

469

帖子

1690

积分

Sponsor

金币
70 枚
体力
666 点
fankyxie 发表于 2021-9-20 23:53:51 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!% q5 d( \& M& F' Q2 g
Blu-ray Film Forum: I will always support you!0 K. {8 S% p5 M# X

0

主题

14

帖子

207

积分

Sponsor

金币
133 枚
体力
40 点
18192231197 发表于 前天 11:31 | 显示全部楼层
二十五公分水水水水

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-21 22:40

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表