BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 9|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 无耻混蛋/希魔撞正杀人狂/恶棍特工 Inglourious Basterds 2009 REAL PROPER 1080p BluRaycd x264-SPRiNTER 14.24GB & 10.93GB

[复制链接]

7010

主题

7389

帖子

7万

积分

Post Share

金币
17296 枚
体力
13703 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
' l. b! O7 M+ c- B# i# K
+ W5 S( l8 S7 |$ a  z
◎译 名 无耻混蛋/希魔撞正杀人狂(港)/恶棍特工(台)/无良杂种/无良杂军/戴罪立功/无良杂牌军/混蛋野战队
3 p- o: I. ]2 T: Q◎片 名 Inglourious Basterds
3 N5 w" z* e. E/ d! X& V' V* R5 c◎年 代 2009
8 ]" j1 x% G/ w  ]◎产 地 德国/美国
- b( j. }0 r# U; s$ h% n◎类 别 剧情/犯罪
" a: g  `' a  V; e- `+ F% k◎语 言 英语/德语/法语/意大利语
' ^; T5 J( Z2 Y◎上映日期 2009-05-20(戛纳电影节)/2009-08-20(德国)
6 `* T  v9 D! c6 k5 X, {3 S◎IMDb评分  8.3/10 from 1,336,950 users/ h. u+ e' h, B& X6 e( K+ X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0361748/6 ^# C' m& _2 `+ A0 ^8 s0 V/ I' E
◎豆瓣评分 8.6/10 from 406,245 users1 V7 s/ i1 X3 ~/ k; Z6 Q
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1438652/
0 `( e( r" x- T◎片 长 2 h 32 min
" G# I* z: b  C& T◎导 演 昆汀·塔伦蒂诺 Quentin Tarantino
9 w+ g% h, {) R  ~$ S◎编 剧 昆汀·塔伦蒂诺 Quentin Tarantino
) e# v: F9 Q0 a) p◎主 演 布拉德·皮特 Brad Pitt3 R( {$ K8 n9 }- r4 e' S* s, [
     梅拉尼·罗兰 Mélanie Laurent7 p$ b3 s) O6 |$ U9 X) b/ }' Z- v
     克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz4 z3 P0 ]7 R; h: i. K- z
     伊莱·罗斯 Eli Roth
2 B( m. t2 [% @% `0 g, k     迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender
" K! p- u0 j0 ?$ V4 |. B! h% ], U% d     黛安·克鲁格 Diane Kruger
. M8 }% l/ S3 z3 @  h6 T     丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl6 k2 V2 H: ^4 j" P" n. q
     蒂尔·施威格 Til Schweiger
) s! F  p5 w, L4 Q* [2 G     哥德昂·布克哈德 Gedeon Burkhard
7 \" A+ y  Z/ w. N* N6 e6 l     雅基·伊多 Jacky Ido, n, d- l2 t6 h$ d2 d5 i0 o4 B
     B·J·诺瓦克 B.J. Novak
8 l& S4 [2 z0 @; m* v- M- u6 v     奥玛·杜姆 Omar Doom
* D  D/ c; V2 o9 w; }* X     奥古斯特·迪赫 August Diehl
* h7 x+ b) `" F! [% E     德尼·梅诺谢 Denis Ménochet! a) Q5 Q% d2 _6 W
     西尔维斯特·格罗特 Sylvester Groth# I1 w4 o) V) t" `5 P" f
     蕾雅·赛杜 Léa Seydoux
4 C* ]! S# l% F) \. v     昆汀·塔伦蒂诺 Quentin Tarantino
0 p; ]+ V. ~$ }3 }4 C, u     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson7 O# P2 K0 y2 y# L+ e
     哈威·凯特尔 Harvey Keitel
! a6 h! c) A# Q8 h( H$ |/ H& O     朱莉·德赖弗斯 Julie Dreyfus
% P+ p4 l* \; I     肯·杜肯 Ken Duken
/ |+ O! \* o$ r! X  b' g     亚历山大·费林 Alexander Fehling1 E# C- L+ a4 X4 {% P& Q
     麦克·梅尔斯 Mike Myers
, P' }5 W+ H5 m# o" A     克里斯蒂安·贝克尔 Christian Berkel
  `/ X$ b7 V0 C; k9 H& r' `' r     罗德·泰勒 Rod Taylor
8 {' k5 _6 @5 c0 E5 A3 K/ L* @     雅娜·帕拉斯克 Jana Pallaske, d- K" t5 J6 d& N+ I7 y2 r
     恩佐·卡斯特拉里 Enzo G. Castellari5 v) a4 l  U! |5 U" h& x" [  ?
     山姆·莱文 Samm Levine: i2 K6 T- o8 l( o, v$ S
     马丁·乌特克 Martin Wuttke
3 d3 T7 t& e0 L. m  B     保罗·鲁斯特 Paul Rust
* }% K9 }6 x4 \     迈克尔·巴考尔 Michael Bacall
0 ]- U# z6 d, G6 L: b     路德格·皮斯特 Ludger Pistor2 ]% [, T9 l" N& H
     赖纳·博克 Rainer Bock0 d+ x9 n- F2 M3 ?; o  V  V- V* H
     安娜-索菲·弗兰克 Anne-Sophie Franck
, Y* j/ N. X6 T. r     博·史文森 Bo Svenson" `& [/ q5 }6 N2 q4 K
     威尔弗里德·霍赫霍尔丁格 Wilfried Hochholdinger
9 L7 d7 [2 C7 A& K5 D" K, |" o5 d     阿尔恩特·施韦林·索瑞 Arndt Schwering-Sohnrey! [& C5 _2 j7 F
     伊娃·勒鲍 Eva Löbau! v( t; V$ W/ p6 E
     安德烈·彭文 André Penvern1 E+ n  m" w) G: a; b
     巴迪·乔·胡克 Buddy Joe Hooker9 U' W( t# ?2 j' f+ ?: q
$ m/ p% j$ s/ j7 f3 |. ^: Y) i
◎标 签 黑色幽默 | 二战 | 美国 | 暴力 | 战争 | 无耻混蛋 | 剧情 | 暴力美学
4 s- ^  |: G0 T! Q+ v+ u+ ~8 J5 `( O2 X9 W: z
◎简 介   7 V; `) y7 b) t% F8 I

3 g, c# J6 H& W) x" H 故事分五章进行。二战中德占法国,德军上校汉斯(克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰)号称“犹太猎人”,在一次屠犹行动中,少女苏珊娜(梅勒尼·劳伦特 Mélanie Laurent 饰)侥幸逃脱。与此同时,八名美国犹太士兵在中尉奥尔多(布拉德·皮特 饰) 的带领下潜入德占法国刺杀德国军人,其行动神出鬼没,手法残忍,对德军造成相当威胁,被称为“杂种”。三年后苏珊娜来到巴黎继承了姑母的电影院,结识了德国战斗英雄,电影《国家荣耀》的主演弗里德里克(丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰)。对苏珊娜一见钟情的弗里德里克说服德国宣传部长约瑟夫·戈培尔(西尔维斯特·格洛斯 Sylvester Groth 饰)在苏珊娜的影院首映《国家荣耀》,希特勒(马丁·乌特克 Martin Wuttke 饰)本人也将出席。苏珊娜决定借放映之机烧毁影院;而在德国间谍女演员布里奇特(戴安娜·克鲁格 Diane Kruger饰)的安排下,英美联合的刺杀行动“奇诺”也将在首映当晚行动……
  m* P' z" _5 L6 V# u1 {3 ?8 A" q+ A0 M* ?5 V: e' A$ o0 c
 本片被提名2009年戛纳电影节金棕榈奖,获第82届奥斯卡最佳导演、最佳影片等七项提名,并荣获奥斯卡最佳男配角奖(Christoph Waltz)及戛纳电影节最佳男演员奖。
0 B# O3 }8 ?* `% u' n6 {# D' b( J: X5 H* g3 n/ F6 e
 In Nazi-occupied France, a group of Jewish-American soldiers are on a mission to take down the leaders of the Third Reich.
! b$ x; P- w0 l, a" k' q; X% w) A9 a' r4 E- Q& w$ V" \4 }4 X9 f/ I
◎获奖情况 
  C6 s) P% x5 m: Y# [4 V# C
) k+ {1 N+ N( v' \2 m& Y 第82届奥斯卡金像奖 (2010)" r( J- Z" U5 H0 C; z
 最佳影片(提名) 劳伦斯·班德2 K8 x# i4 u; r1 j% P9 y; g3 J4 o
 最佳导演(提名) 昆汀·塔伦蒂诺
6 W" Y: l9 V0 O1 t, _ 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹
; b7 v% H0 q- C, r 最佳原创剧本(提名) 昆汀·塔伦蒂诺7 `0 v! D, _/ c5 X
 最佳摄影(提名) 罗伯特·理查森- x% G6 N' b' M
 最佳剪辑(提名) 萨利·门克
- e; U7 v# A  V! c7 H 最佳混音(提名) 马克·乌拉诺 /  Tony Lamberti /  迈克尔·明克勒
9 x: O. Q! y- |5 ~( w3 m8 G: M" E* f 最佳音效剪辑(提名) 华利·史帝文
, S* M- f4 C5 A) v& {* m6 J' R
3 i9 e- p* @" ]* Q 第62届戛纳电影节 (2009)
# ?$ z! ^9 \2 K, _$ n& q$ u 主竞赛单元 金棕榈奖(提名) 昆汀·塔伦蒂诺3 X6 G+ `1 L2 u& W, Y
 主竞赛单元 最佳男演员 克里斯托弗·沃尔兹
! T4 z3 l9 `; H- k& O  q3 }9 i6 j9 }2 D, a
 第67届金球奖 (2010)) {! X6 k8 T1 @
 电影类 最佳剧情片(提名)5 H8 K5 ]; N* s7 `7 u9 ^$ l- w6 Z
 电影类 最佳导演(提名) 昆汀·塔伦蒂诺% y) D3 W) ~- K& E
 电影类 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹
1 f- g6 D- p8 z* q" N2 P( y 电影类 最佳编剧(提名) 昆汀·塔伦蒂诺) z' L( U3 _# q3 F9 V( l  z
. t* [# s2 m0 m! H* ~
 第19届MTV电影奖 (2010)2 G4 @2 B* g" C  S2 {
 MTV电影奖 最佳反派(提名) 克里斯托弗·沃尔兹
: ^2 w; m) ^/ V! S! e# `, d* ~/ D, E; E3 }" c& T
 第75届纽约影评人协会奖 (2009); V3 |3 b' B# {  P
 最佳导演(提名) 昆汀·塔伦蒂诺
' ]& R; C( n$ V0 M3 [ 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹
7 U0 w3 Q: b' w0 a 最佳剧本(提名) 昆汀·塔伦蒂诺$ N3 ]% S' C4 j4 n+ w6 U

3 a" X! `3 p9 E- ~4 x% W# m 第8届华盛顿影评人协会奖 (2009)
' _2 A. i2 b8 E, a4 b6 _6 q 最佳影片(提名)
5 a9 l  A' S! Z& r* }  ?: { 最佳导演(提名) 昆汀·塔伦蒂诺) G  M+ ^9 P% U; q
 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹% T2 q( j& |3 p2 g
 最佳原创剧本 昆汀·塔伦蒂诺) ^7 ^: m, @0 u* |- y- u$ f6 G

: Z- L1 p6 X7 _! ~& h: s, [; X0 f" R 第14届圣地亚哥影评人协会奖 (2009): |& u& h! N6 k
 最佳影片/ F: v& h+ h4 ?. B( W" X
 最佳导演 昆汀·塔伦蒂诺
( ]6 \1 R+ |+ m5 [' h' F 最佳女配角(提名) 梅拉尼·罗兰
# ]% {+ u% O5 t5 B9 ^ 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹
- z, l$ W6 w$ Y) Q+ g" |/ Z5 Q 最佳原创剧本 昆汀·塔伦蒂诺
$ G5 o# C2 s# \0 A0 G 最佳摄影(提名) 罗伯特·理查森! {" X: B" k3 D
 最佳剪辑(提名) 萨利·门克! X- s+ U* ^4 {* O8 |: J. W, Y
 最佳艺术指导 大卫·维斯克
/ J- K" j0 }; X  {; z 最佳群像表演
. E6 Q( [% N, D1 r
4 u) t- f+ \% Y1 t 第22届芝加哥影评人协会奖 (2009)2 |, e5 p5 W5 t* a; x
 最佳影片(提名)* r( n$ v' L7 M; @* k* h8 s
 最佳导演(提名) 昆汀·塔伦蒂诺3 H3 Y; J  c3 ?
 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹" j( i: q) E; R
 最佳原创剧本(提名) 昆汀·塔伦蒂诺7 Z: e1 k" Z! ]# b$ X+ {
 最佳摄影(提名) 罗伯特·理查森# B( C1 j6 W! |2 h& D

% o# k$ ?) S' a& }) k 第43届堪萨斯影评人协会奖 (2010)
$ |+ Q  Y* g2 @( K! f' D7 i' w 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹. k8 w5 T/ r: X+ F! K0 N$ S7 j$ z
 最佳原创剧本 昆汀·塔伦蒂诺5 j/ }7 R) q& F, W  |& C3 b
$ g! S' F9 N; Y5 J- ^6 p7 f
 第9届凤凰城影评人协会奖 (2009), z$ ~9 O1 J2 v, T6 p- |  s
 最佳影片
) g$ x- q  y) l/ [( U. q1 J$ ~. i! \ 最佳导演 昆汀·塔伦蒂诺
6 k. p) C# A5 Q% a3 y" i+ R 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹: r  m6 p9 ]' o& J6 h& ]2 r
 最佳群像表演2 p+ y7 C& _% u" t: T# x* b# ?

- [  {  Y; J$ w9 J+ ? 第18届东南影评人协会奖 (2009). o7 Q- v  M0 I3 G+ w: r: q* A
 最佳男配角 克里斯托弗·沃尔兹6 [4 |# u7 Z, k
Video9 }$ y* [( ^% F  v
ID                                       : 1( i- w, A: D# h
Format                                   : AVC
# j% ^% {' ?* s: j/ F5 ~Format/Info                              : Advanced Video Codec$ w0 O. @4 m8 a
Format profile                           : [email protected]
) T- F: P; }# r' d2 u. Q& \8 L/ rFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames9 X* t: b1 U5 b% G: e+ u
Format settings, CABAC                   : Yes
) `( }" w2 N  ]- WFormat settings, ReFrames                : 5 frames
! }9 ~8 h' a& b2 E! {Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC' N6 G& }3 k8 @, q+ E. C! @
Duration                                 : 2 h 32 min! s4 A, t5 l% h$ G% v2 z
Bit rate                                 : 11.8 Mb/s9 R4 m$ q: ?7 e* p
Width                                    : 1 920 pixels# Q2 {. |4 R, S- q) k6 q
Height                                   : 800 pixels
7 ]+ d% Q" G% |Display aspect ratio                     : 2.40:1
4 N# M0 l2 ?  WFrame rate mode                          : Constant
0 b$ b& P+ i  {3 Y, N2 w  U3 kFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS. c8 o- l& y6 {# e! }& D
Color space                              : YUV
9 k* @7 Z6 c" ?4 {2 }  }8 F' VChroma subsampling                       : 4:2:0
" ^& K/ E( I5 b1 jBit depth                                : 8 bits4 C8 @- t" A/ S- @. B' U
Scan type                                : Progressive4 Y, Z8 \4 B  J4 |( w  q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.320  K; Y% t& f/ t" |
Stream size                              : 12.6 GiB (89%); c4 l/ [6 P! o) h7 T) S0 I1 ~, p
Writing library                          : x264 core 157 r2935 545de2f* @) b: {, Q7 O1 g. u5 i- f8 F4 L
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.20 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11786 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.85' h) H) m6 b. l- z9 W! G7 m
Default                                  : Yes0 K: p; ], @7 G& J1 t" l
Forced                                   : No
1 Q# n+ O) i: ?9 e) g. J
! i" }: Y& O7 C$ {; uAudio: F/ \. q' }8 m4 L* y  d2 }) a, L/ W
ID                                       : 2
+ I0 J- B" ?. V1 x  |+ S  wFormat                                   : DTS
" t* F* Y9 r8 Y0 ?! \6 J+ ^Format/Info                              : Digital Theater Systems
% p0 [: h" S  Z1 U" l$ wCodec ID                                 : A_DTS
7 ], n3 K' c1 `; `5 _* VDuration                                 : 2 h 32 min: o( D5 G3 j: D4 E* [. l. Y1 d( i+ J/ U
Bit rate mode                            : Constant
1 |5 w! F' q* t. QBit rate                                 : 1 509 kb/s
% ]: g% y0 V7 A8 @; ~Channel(s)                               : 6 channels; T/ q- m' Q' @7 S
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE4 @2 \& p& n3 i: ^2 {
Sampling rate                            : 48.0 kHz  W/ P7 y7 `( G% H& Y! }
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) k# O2 j$ i: B( K  ~/ ]
Bit depth                                : 24 bits
) c/ j0 L2 {0 Q' ~7 a: F- g" {6 TCompression mode                         : Lossy0 A" W. v( `1 ]: |, B' Y6 a
Stream size                              : 1.61 GiB (11%)
2 h# ~* u+ W2 s/ ]) }' S5 KLanguage                                 : English: ^: U0 o1 W1 z: S  C
Default                                  : Yes
5 M6 j3 {) }3 ^; UForced                                   : No  G, T8 f$ w& r4 D; n/ d1 F
: k% C, h+ L: J* p
Text #1; N4 Q+ k( S/ D2 O# y2 g
ID                                       : 3, ?8 k" v  J/ q/ L  S: ~
Format                                   : UTF-8  V7 Y! o- n7 A
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 R, V5 p1 l3 y4 w! \$ j
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! a+ i' M9 i$ gDuration                                 : 2 h 21 min
' e" _7 \8 t5 a0 ZBit rate                                 : 32 b/s! A# K- D# @6 L# A* v
Count of elements                        : 866
/ x/ I; V  s8 m8 y2 {) U  ^Stream size                              : 33.8 KiB (0%): h8 @* Y* q6 ^0 A8 i$ V7 V! V
Language                                 : English
' s  w' Z% Q8 C. ^7 z+ _Default                                  : No, T1 M# B5 c, ]: _$ r
Forced                                   : No4 d6 h3 g7 L- p

/ e! \2 G/ d! E( fText #2
* I. _2 }" C9 j% i/ O" \ID                                       : 4
6 g9 U8 B- z% YFormat                                   : UTF-8& d% D) r2 O2 `9 O) F7 U  q4 F
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, J: B( I0 b" {: n* S8 yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 b# k" Z8 e/ l% ~; h5 |8 l. y
Duration                                 : 2 h 27 min
% z1 v, L' t! Y/ _Bit rate                                 : 37 b/s& }. p8 X% x" L, d
Count of elements                        : 1255( s6 r" A5 R( K4 l# S# w& t6 Q
Stream size                              : 40.6 KiB (0%)
8 T# H; ]6 }& ]5 n8 _+ Z8 h" O; kTitle                                    : SDH" l! M, u9 C: \1 y6 }' {& p' }
Language                                 : English
- _. Y( J" \7 J9 n( lDefault                                  : No- Y% t2 F$ M. w, n/ |  |
Forced                                   : No
; |; X( _0 _+ X2 M. L$ T" l
# J( m. a4 g7 C  R9 U9 eMenu! n& Z! j' p- X
00:00:00.000                             : en:Chapter 017 z, c9 O# x- _8 ]3 C) u; p; u' t
00:01:50.610                             : en:Chapter 020 \2 Y3 _( E" l3 G) S
00:07:06.384                             : en:Chapter 036 ~2 |0 D2 p0 d4 a6 [8 ~8 X
00:21:20.821                             : en:Chapter 04
& p- d, |0 a! g1 p; l6 Q; X00:24:12.826                             : en:Chapter 05
1 F  X' I$ M5 h/ Y00:28:15.903                             : en:Chapter 06
: B( @0 Q( f4 f/ `00:30:18.942                             : en:Chapter 07
1 W8 _+ L( @6 O& @00:37:57.108                             : en:Chapter 08+ Z" O) p# @* [# _9 X8 s: n
00:41:47.922                             : en:Chapter 09% @, M0 c3 f8 N2 {
00:48:28.405                             : en:Chapter 10( u* z9 o+ `& w$ o# a" n( x
00:53:53.564                             : en:Chapter 11$ x7 V3 L1 S! @
01:00:50.438                             : en:Chapter 12, O1 h% {: C& F+ E! I1 l
01:04:05.341                             : en:Chapter 13! U# `( ~; d! T. o
01:09:24.702                             : en:Chapter 14. p6 h" E2 ^& K1 ~5 S
01:12:17.166                             : en:Chapter 15  g- G, @- g  @6 u3 q- K! z# V' M
01:19:25.928                             : en:Chapter 16
- M: C0 e; F7 B, ^01:32:54.778                             : en:Chapter 170 w+ J# z) R0 j* m; g. P2 o1 y1 M
01:37:02.233                             : en:Chapter 18' P! G" q6 }: [3 J+ t1 S
01:43:51.475                             : en:Chapter 19  ~' I: L% U4 r" k. ?) H1 j
01:45:38.040                             : en:Chapter 20
  M1 f) z) i% O8 O01:50:30.624                             : en:Chapter 216 @) F1 w4 t0 @# W/ y1 g
01:57:35.090                             : en:Chapter 22
) r  }* _# R% q0 R02:03:38.453                             : en:Chapter 23/ n/ G! m4 v& N4 x
02:10:30.072                             : en:Chapter 24
/ ]. c6 H, ^5 e. H1 k' ~  A9 G: n02:16:40.859                             : en:Chapter 25
. j/ M+ o* c1 J( h02:23:10.749                             : en:Chapter 26
( M/ U. J6 ~9 M# f0 c02:25:47.280                             : en:Chapter 270 g, T$ ^1 S( W3 j
02:29:30.962                             : en:Chapter 28
Video
9 ^. ^8 h/ Y4 WID                                       : 1
2 C  ]+ W  W) O6 \Format                                   : AVC( n. Q6 N4 k- P& T
Format/Info                              : Advanced Video Codec
) F" ]+ |. o. KFormat profile                           : High@L4.1
; }; a  g3 r1 d$ gFormat settings, CABAC                   : Yes8 N& s) k& L/ \" O
Format settings, ReFrames                : 5 frames& i% u  y9 `0 S+ `
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC  `" _6 a. ?+ I8 z
Duration                                 : 2h 32mn3 w# b4 D! s" M# J( @) W2 a* I8 r6 G
Bit rate                                 : 8 718 Kbps; [, M! G& O4 O% h* L3 }; e5 t
Width                                    : 1 920 pixels2 y% b, O3 F. {1 W6 [- G5 o0 \
Height                                   : 800 pixels
8 x" n* M% u7 h" ?' VDisplay aspect ratio                     : 2.40:18 f7 F. T: h0 ?! h
Frame rate mode                          : Constant/ C3 ~  Y% a1 ~/ K/ v9 p" E
Frame rate                               : 23.976 fps
( L& _  i3 h/ X( e; g5 yColor space                              : YUV
5 d% }/ y2 Z9 I* }4 i+ hChroma subsampling                       : 4:2:0
$ f, p/ z' N, g8 N9 b% P- _) nBit depth                                : 8 bits* S( j( H. E/ l5 _. L' N
Scan type                                : Progressive
# v: o3 e; [# e7 hBits/(Pixel*Frame)                       : 0.2375 H3 K7 t8 }- @; e) p1 q
Stream size                              : 9.10 GiB (83%)
( Q( ~0 C  h! PWriting library                          : x264 core 79 r1332 70f8869
5 X& \$ ?' u9 V/ m- F. NEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=8718 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
/ @2 j& Y! h: ~  hLanguage                                 : English/ W$ _7 t/ O. W/ n
Default                                  : Yes
/ j* F8 C# u# w6 }Forced                                   : No" u" K/ f2 [  S( d1 Q" O5 H  o

: v1 k; W/ \. n9 t3 S% V6 J# TAudio
/ c8 q) i" L: E2 W) G9 xID                                       : 2, x3 L9 R1 L) {; B9 z* |' I5 w
Format                                   : DTS  P  R- m0 B0 q
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 p6 X" ?3 Y# ]
Mode                                     : 16
5 {( X8 y9 P) S0 ]8 y) j% xFormat settings, Endianness              : Big
$ o1 d0 o* |$ D% J/ w" j, i9 @Codec ID                                 : A_DTS
+ k4 c/ F: b* b; R* p5 e& XDuration                                 : 2h 32mn& m2 Y$ h7 v7 o6 Y5 H) g$ f
Bit rate mode                            : Constant* @; H& v" W  l7 I3 `* e  D: x) C
Bit rate                                 : 1 509 Kbps
) l0 c2 c6 b: d, i: E4 dChannel(s)                               : 6 channels7 e8 Q: j. f1 t6 o$ ^' i4 w% }
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE7 s& Z" f" l* ]' D5 S$ z0 i
Sampling rate                            : 48.0 KHz0 [" y& A' ?4 Y4 C
Bit depth                                : 24 bits
( A% L! }4 `, `) w3 tCompression mode                         : Lossy
& ~6 I# j" V% KStream size                              : 1.61 GiB (15%)
3 i3 H. [8 b/ `Language                                 : English5 x- j  e. X6 c( u% @
Default                                  : Yes8 A5 k' E& b1 V) ^  }# j: S5 J, y
Forced                                   : No- n8 w) D) f- j" J

8 }, ~/ m" y. N3 |( Y1 AText6 S6 h- a7 z* O/ p$ a
ID                                       : 3' c/ g# F- n! q; S, c* Z
Format                                   : UTF-8
: p) [, k; Y" g" x& s% QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! t5 i6 s: \; W1 c- T& rCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ ]& G' ^9 k' `( dLanguage                                 : English
  d; ^6 I. z) pDefault                                  : Yes
# i3 Q8 w+ }& e( }2 JForced                                   : No
1 ^* m- d5 c/ Y$ k) _4 C% u1 P7 _! W, C! @: ^  Z4 _. N+ Q' `4 Q
Inglourious.Basterds.2009.REAL.PROPER.1080p.BluRayCD.x264-SPRiNTER% \) l5 A+ a% }" y" Z2 x

# ]1 @5 N4 f* j9 G5 ahttps://www.imdb.com/title/tt0361748/* j7 Z. K! b8 u0 b- N* M% `
4 Q0 `% R5 G9 z# x
Release notes/ S$ ~0 v# C8 e  g% ]
# D  L3 s1 b, C8 z0 S( e
METiS release glitches at 12m13s. Screenshot in Proof dir.
) O7 i: k+ i) Y3 A2 ?, HEnjoy!1 G& J! N$ M7 z

+ m! `: r: c" j! p& e, MGreetings- d/ ~# d5 x% [7 @$ E5 W1 ]

6 W+ f: d- d, M* B* JAEN - EXViD - FiCO4 p( Q- n) W" E/ D  L) o
( D+ m# X/ k- b" {, @
Details6 f* F& t* L7 M' ^5 D. e. L$ e
& G# P! d+ \) p- T. G; i% C
Release.Date: 09.01.20191 h3 Q! F& L- X% x7 h' }
Source......: Retail
" Y( R8 O7 P4 B% DSize........: 14.2 GiB
$ A2 y- v# {; o" k1 pVideo.....  : x264 @ 11786Kbps
$ M& b5 Z1 y# x' ~# M5 A: |. AFrame.Rate..: 23.976
# B" R6 |2 s1 WResolution..: 1920x800
  F$ }0 K6 V+ g) b2 @Audio.......: DTS 1509Kbps 6ch* A+ H) @0 c! @& Q6 ~& }7 [
Language....: English5 p7 S2 b7 _- C6 O1 i: x" ~
Length......: 2 h 32 min2 `6 q7 `% h2 g3 C
Subtitles...: English, Spanish, French

2 o; Z7 o5 j& [* ]  W. ^! T0 I6 m  d
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-21 22:15

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表