BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 110|回复: 8
收起左侧

[蓝光原盘] 静水城/斯蒂尔沃特/止水 [REMUX无损版] Stillwater 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 34.12GB

[复制链接]

8441

主题

8635

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
12564 枚
体力
11238 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-10-28 22:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
A father travels from Oklahoma to France to help his daughter who has been arrested for murder.5 [$ K  V* f% ^8 X
8 {/ X  j3 U4 X' V& {
01.jpg 6 C! s8 Q. X+ \0 ^

& D& \0 M# L6 T! [5 z! m# z/ @◎译 名 静水城/斯蒂尔沃特/止水/静水, L, Y2 U0 [+ Q5 I: M# \/ n
◎片 名 Stillwater
& s8 A% N" V, p# F! P+ @; Z◎年 代 2021$ Z' T0 b2 J$ p; V6 x1 g
◎产 地 美国
& Q1 p) }* A' C8 W& a: Q+ e◎类 别 剧情/惊悚/犯罪/ h! ?+ G# r5 u5 w5 j
◎语 言 英语, C9 h$ I, \' X) j6 ?
◎上映日期 2021-07-08(戛纳电影节)/2021-07-30(美国)
8 T; |/ \: U' j  L# L- ^◎IMDb评分  6.6/10 from 23,510 users: ~4 U5 [- [% E/ n6 Q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10696896/
# Q! W- ^3 {, O◎豆瓣评分 7.1/10 from 8,086 users% A* p! c5 u* I' J" X. d6 r9 H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34614665/! R4 A7 t4 Q/ q; K2 ~! \, m& Q# Z9 h
◎文件格式 x264 + DTS  
. M# W9 c) `7 ~3 o◎视频尺寸 1920 x 1080$ k9 M3 w$ Y9 g$ P0 `# B1 D
◎文件大小 1DVD 34.12 GiB9 Y* O6 p1 q3 M, Q
◎片 长 2 h 18 min
0 g/ A' S2 ], {1 N◎导 演 汤姆·麦卡锡 Tom McCarthy1 Y, I3 t% t8 s) o2 r- j
◎编 剧 汤姆·麦卡锡 Tom McCarthy  Y3 Q; t- b0 ^" K0 R( t
     马库斯·辛奇 Marcus Hinchey
5 @! m( M; t! k. e0 D  ?- [: f0 F' O     托马斯·彼得葛恩 Thomas Bidegain
1 O. l) v( h( [, w: ~. U     诺亚·德勃雷 Noé Debré4 }+ e1 O' \& c& O: k0 |& }  n
◎主 演 马特·达蒙 Matt Damon0 a3 J% u: h3 @$ S5 w% {) [" I  e" n
     卡米尔·科坦 Camille Cottin" m5 [/ h/ Q) X- V9 j
     阿比盖尔·布雷斯林 Abigail Breslin
& z0 Z. B: a' R. {" K2 d' c; S     利鲁·肖沃 Lilou Siauvaud
  ^1 O; N, w) S) g  b     狄安娜·杜纳甘 Deanna Dunagan  t) p$ |' f3 Q: {3 y
     伊迪尔·阿祖格利 Idir Azougli
, k  y2 n- \; g  }. Y     安娜·勒尼 Anne Le Ny
+ T; }6 j6 w& |8 {4 y; E     茂萨·马斯克里 Moussa Maaskri" i6 J: I+ x( {0 G# h4 K
     伊莎贝尔·塔纳克 Isabelle Tanakil
: P1 d$ E' z. N4 I  N     奈德拉·阿亚迪 Naidra Ayadi- C. E; @* ?6 s2 B
     吉尔伯特·特拉尼亚 Gilbert Traina
$ s( y% Z$ c" N     威廉·纳迪兰 William Nadylam9 x* C5 k9 g4 S, V
     沙扎德·拉蒂夫 Shazad Latif0 ]0 z1 B" @8 ^& v6 i# K
     米歇尔·邦波 Michel Bompoil
4 ~1 g, @$ ~- v     莎拉·布鲁克斯 Sarah Brooks# c- b9 ]' O" x) U8 b
     埃里克·斯达克 Eric Starkey' G, ?5 i+ V% s  O9 ?3 W6 I$ L
     罗伯特·皮特斯 Robert Peters
/ g5 J6 d  {8 H, O+ X8 v  ^     Olivier Cruveiller% T$ e8 n8 e" |( V

1 o( W) u. B3 T) M- x; r. a+ L◎标 签 剧情 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 悬疑 | 欧美 | 电影 | 惊悚
. ]' g; H, {7 J9 X3 O) L2 h  T
! r, T& {- a, @1 g+ F5 _- @◎简 介   
  L4 }  ?# F1 H- P4 E. ?* {5 o* Z. G' R  V. T
 影片围绕一个来自俄克拉荷马州的美国石油钻井平台钻工比尔(达蒙饰)展开。他不得不前往马赛,拜访他久未谋面却锒铛入狱的女儿(布雷斯林饰),他的女儿坚称并没有犯下谋杀罪。面对语言的障碍、文化的差异,以及复杂的法律制度,比尔决意孤注一掷拯救他的女儿。而在这个过程中,他与一位当地的女性和她的小女儿建立了友谊,也开始了个人的探索之旅,并获得了更大的归属感。# T3 E' x& J- p; v8 w

6 ?' p, E3 I& g2 {" j* \4 J6 K A father travels from Oklahoma to France to help his estranged daughter, who is in prison for a murder she claims she didn't commit.
& o/ O, j# m9 @$ F% R  m# i- @
Stillwater.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
$ D( M& M" e* G* v, \' T2 y7 ]' e' H4 I8 s" S
Video% D7 x0 n, {1 H" z9 n$ \
ID                                       : 1
" X. \# b. v4 x( b( g; E& C+ RID in the original source medium         : 4113 (0x1011)8 q7 G( N; x9 N
Format                                   : AVC: p9 B, ~/ _  k# r
Format/Info                              : Advanced Video Codec0 }0 n4 q  v6 b- t! V0 X
Format profile                           : [email protected]% ^+ H2 S$ T9 O: ?3 h7 H& P
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
8 N' i+ ~7 y$ g- z, UFormat settings, CABAC                   : Yes* h  o; B3 z8 i) B
Format settings, Reference frames        : 4 frames
* x$ e( J! I- a  J  }Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC, g8 _) M& i$ N1 v
Duration                                 : 2 h 18 min. T1 T- o5 a/ E' M
Bit rate mode                            : Variable
4 p9 ^; U7 Q' n2 n+ BBit rate                                 : 30.0 Mb/s
, S% L$ a2 v* V0 W. Q: t7 V: gMaximum bit rate                         : 35.0 Mb/s  a' W6 s/ R3 U( b
Width                                    : 1 920 pixels
; Y# T  g7 ^: F1 {! w' v0 [Height                                   : 1 080 pixels: n& R5 H9 s9 z4 p( }7 h0 k
Display aspect ratio                     : 16:9( q3 Q0 A; V$ J# T  z1 o
Frame rate mode                          : Constant8 |. I; h9 z+ Q, S5 ^
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS% z: M' Z* F7 S& D9 {2 F+ d+ ~: K! E
Color space                              : YUV
$ K9 _( F. q8 a. |Chroma subsampling                       : 4:2:0" ~* `) G1 v& ?# R, t
Bit depth                                : 8 bits1 u) W- P7 W% x5 A
Scan type                                : Progressive+ B' _0 C8 ^) q; v& ^
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.603* \( {9 z2 Y7 O  e- ~
Stream size                              : 29.1 GiB (85%)
% e! L* O3 v1 x0 M! @Language                                 : English/ g! z# _$ I7 V! t. a, z4 _" \
Default                                  : No2 n3 ]$ ^3 g4 G6 I8 ?
Forced                                   : No, K5 e3 X" x# Z, i
Original source medium                   : Blu-ray
$ {& w3 i% `4 y! U/ x. N% F: f9 i/ X. y7 f+ l+ |
Audio #1
" J3 y$ z! J; xID                                       : 28 U: C' L; h. }
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
7 _3 ~1 \' R- o0 j$ x" I6 EFormat                                   : DTS XLL
: N5 G! {% X# p2 d8 }6 p5 T. W' ]Format/Info                              : Digital Theater Systems
* E: q1 r' ^  S/ SCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
* q' @/ Z6 J7 r% VCodec ID                                 : A_DTS$ F  J2 E9 Z; U0 O; F
Duration                                 : 2 h 18 min4 c$ j) X. o: A4 X$ m. B
Bit rate mode                            : Variable# H% ^' X6 b3 f
Bit rate                                 : 3 412 kb/s
# @% p) C" m) YChannel(s)                               : 6 channels
$ [! e) _1 F# M4 n$ o4 WChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE6 `2 b9 c& S8 M
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* E$ N# r3 H6 w& S' Q* h8 mFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 D* A/ a, b! M: S! T! m2 y+ J" A, VBit depth                                : 24 bits
! a9 [5 b: M8 u7 z7 fCompression mode                         : Lossless
) d% |' {3 U8 @  @Stream size                              : 3.31 GiB (10%)
* f3 C. ~, c" W+ w, \3 N; GTitle                                    : DTS-HD MA 5.10 n* M& J* h7 }/ ^6 H. A( X6 D( i
Language                                 : English
* F0 }4 d1 q% p4 j5 BDefault                                  : Yes) g$ G0 [" l5 c( F
Forced                                   : No
- t+ }6 B. G, Z4 T5 j% R4 X7 X4 I% Z2 _Original source medium                   : Blu-ray
4 _4 H) ~9 L8 J' y- F( h+ {0 z1 O% p4 a- o: I$ m
Audio #2( ]0 N! Z/ k% B8 b: `0 I  b6 }: e! R
ID                                       : 36 d, {7 C0 I2 [
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)1 V; k- {0 C5 z
Format                                   : DTS
4 ?! P2 C9 R' o1 U+ i, O' Y" HFormat/Info                              : Digital Theater Systems
* J2 J7 F' A* L; A0 I9 f4 ZCodec ID                                 : A_DTS0 g& h, L" ~6 e. w% O6 q
Duration                                 : 2 h 18 min8 z! T. V% C9 ?% N+ ?
Bit rate mode                            : Constant
6 |4 P& X/ d4 z) E; N) X7 A5 E# K/ l7 YBit rate                                 : 768 kb/s2 r% U1 v7 X- |/ [- ^3 Z
Channel(s)                               : 6 channels
0 Q! @- X0 S& j3 rChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE# Z$ z3 ~. l; }3 F
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 `4 O  V% T7 {( p" B& W# M. ^- vFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
' F4 ^: D( B- a% Y+ c- dBit depth                                : 24 bits
3 E( S! t  e- Y6 \' Y( n  ICompression mode                         : Lossy
% v" H. \" ~; f% E5 ?3 PStream size                              : 763 MiB (2%)& G+ k, z  M0 z3 q1 q6 _& Y
Title                                    : DTS 5.1
7 Q/ n9 x& _  s3 p! h$ c" K0 ALanguage                                 : Spanish
  F" d/ H5 r1 n# ^( KDefault                                  : No" v  s* P0 I  B5 l" |
Forced                                   : No
' `+ X* @2 t3 {% a5 tOriginal source medium                   : Blu-ray
) v( Z  z  |% k' j8 {! S! v
$ Y+ a: K5 \- c, TAudio #3) J5 _, _" `5 t: a
ID                                       : 4$ g  Z, A6 J, Z5 R' t
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)0 s: w0 `* V$ o) q- ~3 T9 k
Format                                   : DTS
8 g( x& g& c0 Y3 qFormat/Info                              : Digital Theater Systems  y% P0 _0 M/ U: _! `
Codec ID                                 : A_DTS
, N2 O& V/ F  f3 A! z9 F5 q+ UDuration                                 : 2 h 18 min
4 T: [6 ]& K6 O, f; eBit rate mode                            : Constant
4 {/ G0 v+ K& ^0 ^Bit rate                                 : 768 kb/s
$ A( r. K" r6 E2 Q; a2 BChannel(s)                               : 6 channels
' F* Z- `5 F4 w/ K4 _" \Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
4 A0 x, ~- {8 z( I# |: _3 oSampling rate                            : 48.0 kHz# `$ i! z5 Y' h& H0 i( z% [
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
7 H* T5 M& P4 x% rBit depth                                : 24 bits
2 E) w/ j) t" P/ @0 g: h2 NCompression mode                         : Lossy
( R7 ^& c) C& u8 {Stream size                              : 763 MiB (2%): D. J3 k/ a5 n, _9 T1 r  ^
Title                                    : DTS 5.1
4 _( V0 R# S$ p& K! @# SLanguage                                 : French
+ t" W  w. Z# n+ G, LDefault                                  : No- ?) `# J3 j6 f8 O- w* g. u# e* B
Forced                                   : No
! e: E" |" k, u& UOriginal source medium                   : Blu-ray0 I( l( U! ^+ C

6 M# ^1 g' n2 e6 EAudio #4
- N5 @: S2 n' \# j. O, K6 D( T( uID                                       : 5; z; s2 i+ k( O9 @+ |; K8 b
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
' U& F# O, {) n# WFormat                                   : AC-3
. Z  ~3 f, ]3 T- YFormat/Info                              : Audio Coding 3
; Z. z# ^( Y) `6 i, h5 DCommercial name                          : Dolby Digital
) ^' E7 T' u$ p* n8 t, NCodec ID                                 : A_AC32 v2 t9 O( ]3 y2 z, p: ]( f
Duration                                 : 2 h 18 min( e' \( b) H  ~/ U
Bit rate mode                            : Constant  Q, G$ }5 n3 M  M+ t
Bit rate                                 : 192 kb/s
: E: X$ J8 B8 n# \" E, v( FChannel(s)                               : 2 channels
  v; D" R9 b  k: v9 {1 l+ oChannel layout                           : L R
) D8 A: Y7 U2 a, w  `! G, ZSampling rate                            : 48.0 kHz
2 ~5 ^  v; h/ ?( KFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& S$ F3 g! {8 e8 p6 y+ bCompression mode                         : Lossy7 q) t) Q3 v* q! N+ y" v" Z
Stream size                              : 191 MiB (0%)
; R* J7 n9 w9 U2 }8 W2 BTitle                                    : DD 2.0
9 ]* @: u& }: F3 d6 I' }* nLanguage                                 : English
- y2 G6 @2 Y1 o; x9 B4 K/ `Service kind                             : Complete Main2 R/ h, a8 H1 q* T) X( M
Default                                  : No
" G4 G+ p' s  c! |% PForced                                   : No  h, c* W& c/ B. Y" j9 M
Original source medium                   : Blu-ray
/ _" |5 o1 \- c3 Z" \( E0 p/ L! Q: ~% U
Text #1! y. b5 J7 S6 h7 j7 Y0 K6 u! Y6 e
ID                                       : 6
) L! O1 D  q# G0 `$ n  U, J4 LFormat                                   : UTF-8+ ~, {( N% y) B
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# J' Z0 S% K6 A2 S* [4 J
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( z" e: N+ H6 E4 _1 d, D# m
Duration                                 : 2 h 9 min% m& J6 m4 ]8 {: a
Bit rate                                 : 41 b/s
4 A. X) ]& h0 |+ j, \- pCount of elements                        : 1245/ i1 a, d( K1 m& E& K+ O, Y, x* Z
Stream size                              : 39.3 KiB (0%)
. I, `+ w' L. c* t8 @3 QTitle                                    : SRT+ z! f! y; v% ?4 ~
Language                                 : English
" g: m. G- [, g! C; YDefault                                  : Yes6 ^/ q1 j( b3 M; C0 s3 a; k. l
Forced                                   : No
  B3 }6 i$ Q/ B( V  C
3 w. }3 x1 @5 M4 E; gText #27 f3 G- I/ j7 \' @" |, r
ID                                       : 7
/ a0 \% H! p5 r/ W% w" kID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
+ }: W' V5 O3 Y" p) yFormat                                   : PGS
2 u1 l5 ]4 z0 X  KMuxing mode                              : zlib
/ U1 v# o6 H- DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 Y+ T5 w2 l* s8 h, @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" {5 M$ C3 l2 N: C0 P. y8 ?
Duration                                 : 2 h 11 min  G  E2 h8 u* _' e2 G
Bit rate                                 : 32.4 kb/s
5 A" @: _4 ?( W* U& aCount of elements                        : 3120
' R! @5 i# }8 u' R) Q0 R2 C6 NStream size                              : 30.4 MiB (0%)+ ~( s6 U) P/ v7 E$ u5 Y! k
Language                                 : English
% u9 _" w* t* r4 GDefault                                  : No
' q7 f% p. n4 \- y. g$ z$ D: IForced                                   : No
* h- j7 K& q% ]# s0 `5 oOriginal source medium                   : Blu-ray
9 _  G, A. j" }, F; a% Q& ~$ N, A4 l( N7 r. i% G
Text #32 |+ w4 R5 }9 ?( L2 {- a0 T: `
ID                                       : 8( F5 ^& v' N& O0 G( n- o
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201); N2 s2 X5 R. g+ F
Format                                   : PGS$ a4 q: B. f3 r
Muxing mode                              : zlib
* x5 O1 w' D& a$ {; \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ l# Y% [; A( h* k; u) M' T$ VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( b! y! A+ ~- q8 r  C
Duration                                 : 2 h 16 min2 `6 a8 Z6 @$ @7 a! [7 V
Bit rate                                 : 31.5 kb/s8 ~: U9 a2 L+ J$ k9 B' U" p
Count of elements                        : 36320 Q' Y/ t8 P0 W' \8 {! A. ?4 j: b5 Y) h
Stream size                              : 30.8 MiB (0%)
9 \8 {* h/ J" L2 q5 y+ U5 gLanguage                                 : Spanish
; L' n  [, A- _; B: z# D' }' mDefault                                  : No7 E) U# b/ w! i+ ]/ {
Forced                                   : No
- }* E: ]* l  P  b5 r' U: LOriginal source medium                   : Blu-ray. p2 e4 B7 b5 ^2 h) m
. \9 j2 A1 `+ \# G
Text #4
4 t5 t, @& Z- e4 x4 n# I7 tID                                       : 96 c5 I+ V, b1 h, j- a
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
, W/ P  U+ ]3 {+ TFormat                                   : PGS
' m" ], N  ]3 XMuxing mode                              : zlib
' A& q. M/ r: o9 C7 YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 t# C5 Y( [  e) y, X5 T) ^% k2 D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 T8 s& h' O3 i& k; g9 U6 yDuration                                 : 2 h 17 min
6 C/ B/ Z( g  J0 \# B7 g. pBit rate                                 : 23.2 kb/s8 x9 f) N: c. O8 s/ I
Count of elements                        : 2232
( x$ O# q2 M+ e5 Y9 d7 |Stream size                              : 22.8 MiB (0%)
* D# c0 [* |+ ^- I% o& t2 kLanguage                                 : French+ a2 E- k9 J) w  r1 O
Default                                  : No4 c$ h1 y: L! o" A2 [, q* M5 I
Forced                                   : No: s6 f0 |' d- |/ p6 E2 V" s- Q
Original source medium                   : Blu-ray
. o6 S4 Q& d! j8 u9 j' [! ?" |8 D) x6 k. C# m  b6 J7 y
Text #5/ {7 F9 j" ]" |' F( E: A
ID                                       : 10" C4 X" {7 s4 L) i$ H
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
; o, F  r  [( A, d6 SFormat                                   : PGS4 T7 I0 e: h$ N  H: n: e3 p
Muxing mode                              : zlib
2 I3 B& P+ c- Z, L1 z4 oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' E1 {' O* N4 m* f5 ?- ?) U' p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) _6 u6 [$ H$ l7 k
Duration                                 : 2 h 16 min% @: S7 \' ?/ J9 u, y
Bit rate                                 : 5 964 b/s
9 X3 G3 ]0 z: n, j& W6 k, W1 e8 CCount of elements                        : 556: t- T0 @  L4 h& W6 Z  l
Stream size                              : 5.82 MiB (0%)4 ?9 X( ^! @, ?
Language                                 : Spanish3 {4 S" P8 ]- E( T$ u; R
Default                                  : No
* K0 h+ O. Q; E, b( E/ FForced                                   : No2 u& ~" U: u$ Y& N6 T9 G7 F' Z
Original source medium                   : Blu-ray, `1 A8 `8 k9 J  I0 \, i- P/ L

  s- g# P! H% Y' Y# Z  NText #6' A0 z8 A8 @! P; l8 B- ?
ID                                       : 111 _7 c, S8 W1 E9 f# n+ l& `
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
$ _$ q. g6 z* e+ c3 |- QFormat                                   : PGS
, {' X  {5 G* n5 ?# G' qMuxing mode                              : zlib" a  w. l' q! {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 S3 Z+ p' b) |5 ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 y7 K( w' L* O# Y! A, t" b% @2 QDuration                                 : 2 h 17 min: J4 Q' \2 T/ R$ `) m
Bit rate                                 : 249 b/s2 l) C' N6 N5 Q0 k
Count of elements                        : 28
+ [( x+ g1 M, H6 O6 N) AStream size                              : 251 KiB (0%)
8 m4 Z& ?  p. ]( l+ t; l7 kLanguage                                 : French& T+ g0 `. S8 v  K; \
Default                                  : No
  ?$ R9 N9 z4 O" [. z+ h4 BForced                                   : No1 H' M0 ]% G% W# U4 l2 ?( V
Original source medium                   : Blu-ray- H4 H$ B+ H# `3 [! |- }
% d) |* S! b/ B% v4 l+ A
Menu0 g9 y7 ~2 k( R8 y$ P" u
00:00:00.000                             : en:Chapter 01  [: W0 R/ ~9 R- F$ e# g" J1 o
00:07:50.428                             : en:Chapter 02
5 @( D' v( J7 C/ e5 Z0 u( u  l  h00:12:56.942                             : en:Chapter 03
. x' B& V( n! B! @- [00:22:17.002                             : en:Chapter 04
* Y: T' U4 j1 s4 k0 h7 e00:32:23.858                             : en:Chapter 05
3 s* a6 D3 z& n0 N00:37:45.554                             : en:Chapter 06, j, V0 H" a* x- ]! a7 C
00:44:02.389                             : en:Chapter 07
3 u0 b0 {+ G3 h1 h" x00:49:05.525                             : en:Chapter 081 _9 W$ p2 _/ B3 [# K
00:57:51.342                             : en:Chapter 09
; V: N! t( N! e- t: ^01:03:19.212                             : en:Chapter 107 q5 m$ w3 ^5 w6 V* c+ ~4 z% K
01:08:21.722                             : en:Chapter 11
6 P8 ?: S1 o* k01:16:05.936                             : en:Chapter 12
9 E  l: c3 N  d. S01:25:03.973                             : en:Chapter 136 ~0 o* c4 @" _; f+ m: u. J0 X
01:32:16.280                             : en:Chapter 14
# M& X; \- v+ a! `" @% j01:39:18.827                             : en:Chapter 150 W* b  S5 T9 s& d6 O
01:45:27.195                             : en:Chapter 160 u' ^* @! b  k3 I! r2 n! B( q1 m
01:51:43.697                             : en:Chapter 17
( `8 k5 t: r5 \. \4 i9 O9 w8 s02:00:57.124                             : en:Chapter 18
7 Y2 ^  [2 l* ~; E& R) b! k02:05:31.398                             : en:Chapter 19
7 ^, o. ^' v, a' o+ N0 L02:12:08.503                             : en:Chapter 20

9 o5 r8 i" J, n, E5 J. x4 ]" m4 R1 `
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

77

主题

3618

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1918 枚
体力
5205 点
lanpanshuma 发表于 2021-10-29 01:56:43 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""4 O8 Z0 g' y  }& ]* t1 f
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!& B  ^8 k- W8 h

31

主题

1788

帖子

9933

积分

Sponsor

金币
1398 枚
体力
5023 点
QQ
shiji1973 发表于 2021-10-29 14:03:55 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

223

帖子

1072

积分

Sponsor

金币
194 枚
体力
402 点
lfvvzc 发表于 2021-11-7 15:06:57 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!) i8 [; O5 y9 _3 J- ?- i
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!) ^+ G) O- q  m1 e0 z/ S

0

主题

223

帖子

1072

积分

Sponsor

金币
194 枚
体力
402 点
lfvvzc 发表于 2021-11-8 10:06:38 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
, D: N  \/ ?, X$ W0 Z要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!0 f* n9 l3 ~& Y9 G7 L! ^% W8 L

0

主题

745

帖子

3460

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
1899 点
sclzywxl 发表于 2021-11-13 13:11:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

2

主题

358

帖子

2052

积分

Sponsor

金币
368 枚
体力
1016 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-11-25 19:01:31 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
" X% }7 B' {% a% T7 ^: \I love your Blu-ray movies Forum!; T- M5 T" E5 r1 K4 t/ r% L9 l

0

主题

120

帖子

1143

积分

Sponsor

金币
367 枚
体力
479 点
XN15 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
,男,汉族,湖南涟源人。湖南师范学院政治系政治经济学专业毕业,陕西师范大学政治教育系政治经济学硕士研究生学历

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-3 00:45

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表