BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 586|回复: 11
收起左侧

[4K极清电影] 尚气与十环传奇 [4K REMUX无损版] Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings 2021 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 58.67GB

[复制链接]

5627

主题

5975

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4583 枚
体力
25985 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-11-11 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
) F, q, x4 z; Q2 c1 j
0 f+ k7 J: u* Y# N5 Z. v◎译 名 尚气与十环传奇/尚气与十环帮传奇(港)/商奇/尚气与十指环传奇/尚气与十戒传奇/上气与十戒传奇/上气:十戒传奇/上气与十诫传说
* S5 h+ A/ B2 U% k9 J. h' b7 E4 r- j◎片 名 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings7 Q* F; X6 z4 }( T. I! m" x9 d! t
◎年 代 2021
& f/ q) x/ s" C9 v+ y- K( j◎产 地 美国/澳大利亚; \* F2 J# |8 i; S( D
◎类 别 动作/科幻/冒险
- ]& h7 w2 b1 e2 t◎语 言 英语/汉语普通话
  Z/ V" g2 C" i$ |4 i* t4 e◎上映日期 2021-11-12(美国网络)/2021-09-03(美国)
! l6 L' h0 B/ n/ W◎IMDb评分  7.8/10 from 126,198 users1 w' [2 |) v% v1 [
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9376612/. ]9 q* e& B" G. F5 k
◎豆瓣评分 6.7/10 from 44,606 users" `2 g# F, ^% y& [
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30394797/
: I* ]2 K. Q" w% N" W1 h' t4 j# J3 `◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
9 _) @1 ^7 Z: ], x3 ?◎视频尺寸 3840 x 2160
. q9 V. c+ y, Z7 M4 |, {◎文件大小 1DVD 58.67 GiB
( W* t" x$ T% ]5 U/ e* \+ @+ t◎片 长 2 h 12 min
1 C: n" i( l# f7 r+ Z◎导 演 德斯汀·克里顿 Destin Cretton/ v$ c+ [; [( e* I& h6 p8 g
◎编 剧 戴夫·卡拉汉姆 Dave Callaham! F  o3 F/ z; _2 }6 M4 }" I: n( K
     史蒂夫·恩格尔哈特 Steve Englehart
" D) r, Q9 X" e     吉姆·斯特林 Jim Starlin
5 s  O, }/ I% X: N) `◎主 演 刘思慕 Simu Liu$ V! W. f4 D8 Z
     梁朝伟 Tony Leung Chiu Wai6 D) u5 `6 i) t' A
     奥卡菲娜 Awkwafina" o" H, k' V7 [. G0 A& v' y. V  w
     张梦儿 Meng'er Zhang
# _1 Q& H: Z% O% n/ R0 F- l     陈法拉 Fala Chen
0 ]/ Z1 O/ o# z9 I' [6 @     杨紫琼 Michelle Yeoh
& @- s! h( Q' A! G. o# U$ R: `     元华 Wah Yuen
1 b+ h- V# c) C0 b& V; R     钱信伊 Ronny Chieng; M3 L* v1 s# u9 p& W* f
     周采芹 Tsai Chin
0 l- ~4 `4 q; l! d' j     本·金斯利 Ben Kingsley
: k7 a* d% i5 F+ ]6 x- K     蒂姆·罗斯 Tim Roth
9 _9 t) ?' G' V, i  ]     本尼迪克特·王 Benedict Wong
* C' K4 d) `0 a0 Z1 G7 c     弗罗里安·穆特鲁 Florian Munteanu
1 w: x5 [# Z/ Z% \     安迪·黎 Andy Le4 [! O! T# k9 V/ e. H* }
     斯蒂芬妮·许 Stephanie Hsu
" p4 W+ l- D+ ~3 o4 u$ H     库纳尔·杜德赫克 Kunal Dudheker
" Y6 @$ x. [6 e+ G     乔迪·朗 Jodi Long
( Q4 O, _, a% ^$ L% c& x     达拉斯·刘 Dallas Liu
) E6 [0 n4 Z% d( e     费尔南多·钱 Fernando Chien8 j- j, A- i9 _) }% r
     扎克·切利 Zach Cherry
/ ^: _. F# w' D4 w7 Z% k: [9 w     刘家勇 Kar-Yung Lau
; c. d. _5 r1 {1 k     赫小哈 Harmonie He
* ^% w- _/ q" A  x     Lynette Curran ) g" A) \  q  O
     迪·布拉雷·贝克尔 Dee Bradley Baker  ?7 y1 |2 ^! P5 ~% J0 g+ z
     亚历山大·陈 Alexandre Chen
+ t1 }+ @! b5 ?
$ T# c0 Y8 v0 Q* L1 }; a◎标 签 漫威 | 超级英雄 | 美国 | 2021 | 动作 | 漫威电影宇宙 | 科幻 | 奇幻2 ]( Y- F# o3 N

5 W9 z% r: U: r; w◎简 介   ; G; U1 k  Z( h: P; _3 }
- G2 p" K8 `$ {% y1 O, H0 h
 故事发生在《复仇者联盟4:终局之战》事件之后,尚气(刘思慕 饰)卷入秘密的十环帮组织,被迫面对自己隐秘的过去经历。* k+ f. m, h/ D! |/ `* o: E

6 e( T" m; Y, G3 a$ f5 E/ d Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.8 R2 B( Q& f3 k
Shang-Chi.And.The.Legend.Of.The.Ten.Rings.2021.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  p* h+ W9 G. _6 x* _

1 |) j5 [1 i! d, N/ t" uVideo5 B6 G9 y# y* y, R: R
ID                                       : 11 w+ H! V5 q0 l  h; x5 B
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011). O$ l9 a$ e! l- g! {3 ?
Format                                   : HEVC
) W$ p( k+ m! e% N, |Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
3 Z2 J& G* q1 J/ @* x, ]  P, BFormat profile                           : Main [email protected]@High
( a5 s% |& }# a" \9 q$ b9 SHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible* P+ Y& L4 a" r* e+ [% U
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
  q# x/ k& J& p( Z2 \Duration                                 : 2 h 12 min; v$ Q" M1 G6 ]# R2 {
Bit rate                                 : 46.3 Mb/s) J1 i+ y4 M  U
Width                                    : 3 840 pixels
+ C5 w  k7 \1 a! xHeight                                   : 2 160 pixels0 P6 m8 ~# @& }2 T4 R( j) M) u
Display aspect ratio                     : 16:9
8 A' v7 ~/ A5 B/ y# A' d8 ]6 q$ M. zFrame rate mode                          : Constant
$ A% G2 ~, g- z# l/ FFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS3 m; s8 e* [; G4 d$ ~
Color space                              : YUV% M" _" a" u% y
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2); }$ v2 O- C6 Y6 m, Z* ~' L, \
Bit depth                                : 10 bits
7 I* Q- t* R' b! ?Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.233
  G# A& J7 W8 W) N" A, g: \Stream size                              : 42.8 GiB (73%)
8 g) B  |; v% D9 s& a3 pWriting library                          : ATEME Titan File 3.9.6 (4.9.6.2)        0 e3 u$ N7 s, ~: a
Language                                 : English
7 j! w# L6 ^2 G4 M1 pDefault                                  : No
; Z/ E: _$ a+ z8 j8 P; c; NForced                                   : No% Y. m" ~: y* X1 R9 g
Color range                              : Limited" o  y9 ~+ e6 ]7 ]- m
Color primaries                          : BT.2020
2 ^# B1 r, s9 Q# VTransfer characteristics                 : PQ' i5 ^! A2 s% p: [
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
, h  Z5 [" N! m" b2 O6 Q( a) ?Mastering display color primaries        : Display P3- k6 ?5 g) F5 e4 `% d7 u
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m25 k) q( D8 n" V! `" {
Original source medium                   : Blu-ray: b" }6 D/ X. Y/ C+ d- B1 d" c

* X( C0 Q' W* V' R+ R- n& y. dAudio #1! O4 m8 k! K; b' ]3 R
ID                                       : 2
+ w! z( ]4 x% V' U+ }ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)+ `+ n4 E9 W, x9 y% A
Format                                   : MLP FBA 16-ch
" t) B4 f6 A0 g: GFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
+ C- `; @6 h0 hCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
! E* c8 P8 Y, fCodec ID                                 : A_TRUEHD
- R0 ]3 p% c. o, K9 \; R- t$ z* L. SDuration                                 : 2 h 12 min
. e9 \; D" F, G( q* E' VBit rate mode                            : Variable
6 a  H  x( H0 E- c1 T+ x7 FBit rate                                 : 4 214 kb/s1 B" [) H- t% I
Maximum bit rate                         : 7 200 kb/s- H4 R) Z% w2 C0 R1 q1 e7 W9 ]; @
Channel(s)                               : 8 channels) g7 v+ g5 V6 q8 Y( {$ j
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
- @, O! w% e; p% w1 O# t7 |Sampling rate                            : 48.0 kHz  Y- S# Z: D  z% f/ d
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)" @* }' ^0 l  Z/ ?- q- `
Bit depth                                : 24 bits
0 a3 p0 `% N5 g6 HCompression mode                         : Lossless
) V! d  R. n* O, b6 Y1 \  Q! e! qStream size                              : 3.90 GiB (7%)( j, ^6 w# x8 Q: t! {9 Y! x
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
8 M! D6 o' a" l: S7 g& ALanguage                                 : English
$ v1 y! [2 ]: q+ w0 `) n+ RDefault                                  : Yes8 n, i/ W7 O3 ~" J1 k; o4 }
Forced                                   : No  H2 p% g2 I/ `  X) W0 Y1 e
Original source medium                   : Blu-ray
8 v6 c; m$ f. x$ o3 o! k. n% X" D6 X1 DNumber of dynamic objects                : 13
, E* A6 z6 t' ^% Y) ZBed channel count                        : 1 channel
& X$ s1 x, }* c9 O1 Y/ JBed channel configuration                : LFE+ _5 H2 L2 ~  ?1 f: F
) I6 |4 J  ]9 c1 R1 o4 Y
Audio #2
4 a: w5 ?* M3 K1 U  P5 ?ID                                       : 3* E( I5 Q: [) K7 P5 M- k+ V: d
Format                                   : DTS XLL: d9 ]. X  A8 G% j4 |
Format/Info                              : Digital Theater Systems* `) H) ^; M# h" J/ _
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
/ w& s0 p, V2 lCodec ID                                 : A_DTS
. L, i! R4 g! K3 R! |5 \Duration                                 : 2 h 12 min; Q# P8 Q' q( B2 W" l
Bit rate mode                            : Variable
9 b, h2 B$ s: I2 v, @6 FBit rate                                 : 3 960 kb/s
. u2 n6 ?/ m4 h8 IChannel(s)                               : 8 channels
2 E/ [. F6 i" a$ T: ?- TChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
+ d- u4 ]$ n2 H% z/ N8 R! w; X3 ?Sampling rate                            : 48.0 kHz
) I9 G/ M, ^' k5 jFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
7 l1 U& T8 A4 X1 @- k5 f1 zBit depth                                : 24 bits. L9 V/ h) R- E8 @
Compression mode                         : Lossless
8 v4 Z/ S$ _- U- GStream size                              : 3.66 GiB (6%)
  o0 w* }# K) |( _* }& W, RTitle                                    : DTS-HD MA 7.19 o. t2 C- }* G' d. v7 \* Q
Language                                 : English2 r; d) c9 w8 _6 ?, }$ j
Default                                  : No+ Q  v9 w% `2 _. w
Forced                                   : No! r" F" |, m) ~7 o/ l! Z

! T$ J/ l9 r# z, m$ tAudio #3+ u# r& ~) _0 M4 \. f! m
ID                                       : 43 I2 _  U* n: t5 T: l, w
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
, w/ N/ o8 f& i' ?7 v! `0 ?Format                                   : AC-3
0 d9 h2 J3 Z; E4 ZFormat/Info                              : Audio Coding 3
( `0 i2 m$ c: m$ Q* G' e) T$ ZCommercial name                          : Dolby Digital' ?: l6 ~8 F/ x) |# W, ~
Codec ID                                 : A_AC3
8 z) K. X. _& B: K, N  q8 uDuration                                 : 2 h 12 min% \6 e/ E/ w# ^9 V1 j( C
Bit rate mode                            : Constant. Q( r2 c3 e! M2 F5 I
Bit rate                                 : 640 kb/s* D1 F2 D$ Y8 x5 m$ D# G; k
Channel(s)                               : 6 channels
3 L$ d" {& \* I& R( `Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs* k- @/ [0 H9 j2 l* d1 \* @% j
Sampling rate                            : 48.0 kHz
8 A$ K5 e6 R1 e/ HFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)' O5 J7 n9 G0 e8 d1 a3 Q
Compression mode                         : Lossy
& T' R2 h5 N& Z& d2 gStream size                              : 606 MiB (1%)' u1 H8 m! Q$ y1 w
Title                                    : DD 5.1
2 @2 d5 R; N: }5 H8 M" uLanguage                                 : English- G, w0 P- |  s6 v" [
Service kind                             : Complete Main$ p# y" Y9 b. @1 z
Default                                  : No+ G% I4 d6 O& R% J9 p3 [+ Y3 e
Forced                                   : No
5 L" \5 t; O" {, ROriginal source medium                   : Blu-ray
( v6 i2 H# E  ]' j# e- `: ^' ?& x, y- B* [% E
Audio #4# v9 r6 o+ W  i3 e5 f# @8 J
ID                                       : 5# \* g! R: X4 N6 G7 q
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
, h- M" x, j0 a: R" F* Q0 s7 y% KFormat                                   : AC-3
& P8 ]& Y; M% y5 g* Q! eFormat/Info                              : Audio Coding 36 A/ H7 `1 a9 J4 O; O5 ~& g- {
Commercial name                          : Dolby Digital7 T' G" E/ w0 U9 E9 ?* b" a; G" P
Codec ID                                 : A_AC3; ^" i4 X. r$ }* I0 s$ l& V" E4 T
Duration                                 : 2 h 12 min
# X9 X& L' Y) p& X! p; J, j( ]3 sBit rate mode                            : Constant2 i0 S% v, N  m9 U6 L' N5 ~! w
Bit rate                                 : 320 kb/s
9 b  R) V! P4 p7 F: E, kChannel(s)                               : 2 channels4 Q, L6 K5 _& w5 x( L6 B
Channel layout                           : L R
( L3 v* r2 V: \/ a9 `6 |Sampling rate                            : 48.0 kHz
. V( [  J; M* j" s$ Y4 @Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# m5 x7 J1 U9 Y4 d- q) c5 Z# l
Compression mode                         : Lossy
! P# i; i; c$ _1 cStream size                              : 303 MiB (0%)
+ D2 X6 ]# \1 M9 F/ g4 C8 {Title                                    : DD 2.0
3 Y2 k/ K* m) c1 [% dLanguage                                 : English8 z/ V2 n7 m  o9 E0 s! P; o0 k0 a
Service kind                             : Complete Main
! {! v" |) o! c; D* T# GDefault                                  : No
. S- D# j; L9 V) UForced                                   : No
# P& u3 J+ Z$ E7 n- O' A8 M" MOriginal source medium                   : Blu-ray) }; z+ P* ?- J
. t9 {- n( M. E) V
Audio #5  v4 G( s+ N4 s: X" e3 b7 ?
ID                                       : 6# f" X3 `' O6 N3 @6 c9 z* O6 |
Format                                   : E-AC-33 d9 b+ E: ~1 I' q
Format/Info                              : Enhanced AC-3* b" t3 a, x3 H1 h* g2 B
Commercial name                          : Dolby Digital Plus2 O% N1 J: e6 }) r/ Y" T- p
Format profile                           : Blu-ray Disc! \7 m4 `  n- o/ D# A
Codec ID                                 : A_EAC3
2 O, p4 Z9 c  Y- Q0 TDuration                                 : 2 h 12 min+ e% w& `& d0 A% ?, q
Bit rate mode                            : Constant( `7 h2 s4 f- z/ o% r
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
( K- ]( _$ D4 J! b$ v1 L- AChannel(s)                               : 8 channels/ O. z) G; x: X" P9 d  ~
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb1 _6 G' {) \1 ]* F. \
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ M8 A# {' d* G: H
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)8 \) [  B- ~" w  d% x! @, h2 M7 W
Compression mode                         : Lossy
7 T  y: H  Y2 s# [; ^4 XStream size                              : 969 MiB (2%)
) D$ }+ A8 U9 ]2 p& g) P! A  VTitle                                    : DDP 7.1
; ]  Q3 u! Q! V$ ILanguage                                 : French
/ l! o5 V( h! I. p  oService kind                             : Complete Main
( C8 W1 ?' d8 l* A( eDefault                                  : No
- Y6 X% J2 ?( Q4 h# _Forced                                   : No
( f" \. S5 J6 t" C$ K  d
, t5 M5 o- G1 f3 A, i# h5 G" qAudio #6* M% ?7 [* c$ }9 n4 }3 A
ID                                       : 76 ^8 ]% e! J( N, G
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)) E/ x+ |! c! A! h
Format                                   : AC-3
1 y! P8 @0 {# W5 m2 l( rFormat/Info                              : Audio Coding 3  K! [/ A5 z- j+ [, K
Commercial name                          : Dolby Digital3 t8 F% ~/ D# l3 f7 G, j) B
Codec ID                                 : A_AC3) V# [. P. L: M6 n$ h6 @2 S0 j( h
Duration                                 : 2 h 12 min# ?. p. o0 q. t
Bit rate mode                            : Constant
- s) U3 \  v# [  C. T/ aBit rate                                 : 576 kb/s
0 J% ?! C& U) l0 b' I1 ]Channel(s)                               : 6 channels
' N6 A, ~  {+ W* A0 oChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs* L7 g$ O: R% p0 R) k
Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 Z, [8 I7 u/ L  SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 F  D) \. q' l7 U  B+ h
Compression mode                         : Lossy6 K% U$ v7 q% Q) \& ?
Stream size                              : 545 MiB (1%)" m. u- w' g- j2 m, i0 i
Title                                    : DD 5.1" M; N8 f% [. d, U: Y4 M' e
Language                                 : French
+ b! D" ]* M: i, EService kind                             : Complete Main
* n( X4 n( A( B, M  Y: A! N" kDefault                                  : No
3 O  u* K4 J0 l! N- v% Y& [Forced                                   : No6 f6 k! U3 a8 Y9 b9 N
Original source medium                   : Blu-ray$ S/ r- [! ]9 U4 d
4 W% {$ {: x2 W
Audio #7
6 y5 M4 U3 _4 V) [" j# V' A6 Y+ zID                                       : 8
* x0 q9 w7 q) o% O# \ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
. T$ V8 L* a! {3 hFormat                                   : DTS  S' Z+ b* L! o6 h& f, U
Format/Info                              : Digital Theater Systems
( Q1 f3 j" Y! y; P+ tCodec ID                                 : A_DTS
  w9 y) o8 a# g& j0 `  ^Duration                                 : 2 h 12 min
7 x3 V, D, z! ]Bit rate mode                            : Constant
$ ]" i6 W3 L2 |* {2 {7 wBit rate                                 : 1 509 kb/s! v' U: I6 t2 U& \, \: H8 s1 N
Channel(s)                               : 6 channels0 ?, L: n; l* l) R
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE2 n. Z8 {3 C9 l1 G6 i" c2 A
Sampling rate                            : 48.0 kHz  b( N5 Z; x6 [; E3 t
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)8 M$ m5 W5 F: L: l% e' n
Bit depth                                : 24 bits3 R: [* [/ \' w- s6 t0 P
Compression mode                         : Lossy
- M$ a9 X6 {/ {- D( z. D& XStream size                              : 1.39 GiB (2%)$ S  g" ~  W6 h, W2 v' v, B5 g
Title                                    : DD 5.1
4 J6 ?1 ^# i/ Y# O6 p1 t; N; oLanguage                                 : Spanish
& g* c( }" _& R6 `# GDefault                                  : No
0 z8 q8 k: q; YForced                                   : No
4 D" x' Y) A7 a: i( v' DOriginal source medium                   : Blu-ray
) M+ p5 a+ b8 S6 h/ C$ e# X  ]/ j; l1 i
Audio #8
' A# h0 i$ U( a% WID                                       : 95 y; H7 p6 H4 r& R' Q
Format                                   : E-AC-3$ {* N, j- n( m" u
Format/Info                              : Enhanced AC-37 b  r: T' Y& w) h+ I
Commercial name                          : Dolby Digital Plus% H- ^+ }2 h' g, e: z
Format profile                           : Blu-ray Disc2 Y: v" k$ ^5 Q9 P. j* K5 P
Codec ID                                 : A_EAC3
! L' E1 z1 w8 u4 v: C# PDuration                                 : 2 h 12 min
3 Z6 r! q+ s; g4 x, |" yBit rate mode                            : Constant. F' D) t" s. f6 t
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
& e! Y" L: ]0 B  ~Channel(s)                               : 8 channels
$ N/ u  i. w% j4 {& pChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
1 q+ e8 b* A/ B6 r5 LSampling rate                            : 48.0 kHz
- y, I. z. o1 g/ a7 B) fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! Z& U% Y6 k, }( o8 uCompression mode                         : Lossy
6 K0 {: v7 i# q, V, W( oStream size                              : 969 MiB (2%)  P- t0 N" _/ q
Title                                    : DDP 7.1
& ^/ Z. p' t, |9 M% x$ k! G9 ^; b) tLanguage                                 : German
# I0 A5 S' J) EService kind                             : Complete Main
& E3 \& N' H9 q: A" Y1 VDefault                                  : No+ C- b  _* ]8 W$ x1 O
Forced                                   : No: X6 _4 M3 u5 c
) l& h& p. `# O& B9 y
Audio #9
  }# e# ?' O5 Y1 S* H# A" jID                                       : 10& P3 R% \2 j- Q+ C& t6 G
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
' i/ C9 R/ X# y' W1 YFormat                                   : AC-34 y) R1 n; D9 ~6 P
Format/Info                              : Audio Coding 3
0 k% o7 ?3 b( b+ Y" X2 r5 {Commercial name                          : Dolby Digital
' u' S8 g4 L' j! pCodec ID                                 : A_AC3' \! P4 v% O& W" |
Duration                                 : 2 h 12 min
- k/ s3 v! ~/ G, Z1 KBit rate mode                            : Constant4 l& _2 \  B& e" W. ~
Bit rate                                 : 576 kb/s; V) x+ K, `" I. z& a8 H' K
Channel(s)                               : 6 channels3 J1 N' k( S, u5 U1 T
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  \( j' v) P) B/ a; K
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* B% G: h! O8 g8 N( mFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), [- O1 v, N# }) n) t. R
Compression mode                         : Lossy4 Q4 C' U2 x; D$ U) v
Stream size                              : 545 MiB (1%)8 R* g/ l  a4 i$ {% d  Q
Title                                    : DD 5.1
: [% G$ g: _% CLanguage                                 : German5 r4 W- O" t+ |- x$ |
Service kind                             : Complete Main& O' U8 R  c/ ~3 r! {# m
Default                                  : No( G, L5 ]% n! d% S9 O
Forced                                   : No
; u0 H% g$ Q$ ?% W4 J; h2 D! VOriginal source medium                   : Blu-ray* l* Z  X: O* {! q+ [+ }0 K9 p
# Q1 Z, E% h/ v6 A" O
Audio #10+ |! p( ]' }2 v- e$ k  X# `5 n
ID                                       : 11$ ]. k# I. a9 [
Format                                   : E-AC-3
9 U  H' m- W/ y0 wFormat/Info                              : Enhanced AC-3# t2 D" C3 C6 z' D5 l
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
) q# \/ V+ `# {6 s8 a' nFormat profile                           : Blu-ray Disc
% Y& T, d. h2 k0 pCodec ID                                 : A_EAC3
, u- O4 n! D/ ^& Q6 W; J9 uDuration                                 : 2 h 12 min* ^: c3 A0 x- [1 w# C3 v
Bit rate mode                            : Constant
/ {( E" q- L8 zBit rate                                 : 1 024 kb/s$ c+ t$ w4 J3 u, z1 O9 ]
Channel(s)                               : 8 channels. y. M# U+ m8 L; d9 K" T; e3 y: V
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb. R8 B' B& g- c! u7 }* h6 h& s1 ~) E
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 G# M' v, e; E. \& F7 z6 I) sFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, r' T1 e  L) p, `8 ?/ OCompression mode                         : Lossy
( \+ n$ i# |0 X1 k( }* p% }8 i5 \( o1 TStream size                              : 969 MiB (2%)
' I  P- K. |( [# X7 U0 D* pTitle                                    : DDP 7.1
8 X! A: ?# \4 O1 cLanguage                                 : Italian
( F6 `! |( x: I# K% X; K! n* VService kind                             : Complete Main
# D% _+ e0 y2 G4 m5 E2 I, WDefault                                  : No
1 W# {, v& G' ^4 \5 B& w7 k! U' cForced                                   : No
/ M7 p: D2 K  i* f$ A/ C. J$ w1 I
6 V1 }# L% e$ v1 YAudio #114 u# ?4 C$ B% a& L
ID                                       : 12. `7 p5 U* a3 r
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
% f# ~  F  B, x, L# IFormat                                   : AC-3* d  V  E( @# Z: a3 X, c
Format/Info                              : Audio Coding 3: K  P+ i! s" ]$ F3 e5 B* i
Commercial name                          : Dolby Digital5 K& Z9 u: _  K; g+ ]
Codec ID                                 : A_AC3
- ^: v0 O5 G; E+ _' kDuration                                 : 2 h 12 min
5 U1 s. F( x: wBit rate mode                            : Constant
1 o8 y4 F' B0 I# G/ `$ j7 sBit rate                                 : 576 kb/s3 j' p; v8 N- _/ K0 X1 ^3 N$ O* T
Channel(s)                               : 6 channels/ B1 C+ T, J7 _; L) x: v3 G) O
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
: Y+ [+ m7 F, y4 k; U$ K) P' _Sampling rate                            : 48.0 kHz
4 k0 N) F# I. O/ e9 e' p9 k) _# NFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). @5 @) Y: N5 G% w, Z0 M
Compression mode                         : Lossy7 C& k" r; m) t! t. G; L$ ?1 k
Stream size                              : 545 MiB (1%)1 ?) D, s/ f. N1 F& O/ @; \
Title                                    : DD 5.1+ p1 Z8 _# c3 [' n$ \; B
Language                                 : Italian9 z/ S1 A% `1 S4 v
Service kind                             : Complete Main# o+ ~) t& O$ \. R2 d1 e* B* g; n- p, C
Default                                  : No: z  {" s7 S2 j. p
Forced                                   : No
  c9 V; J8 l6 _Original source medium                   : Blu-ray
0 U7 J- e! g* c3 T, b* F6 H( a, F0 X* {) s  ~  R8 {) X
Audio #12
+ C  W+ ?1 W' zID                                       : 13
5 B- f$ z1 r2 i) YFormat                                   : E-AC-3
8 {2 c/ ?- Q8 tFormat/Info                              : Enhanced AC-3
! f9 b4 ~3 {6 BCommercial name                          : Dolby Digital Plus
3 b' O0 |7 Y* i( zFormat profile                           : Blu-ray Disc
  \+ X5 [& z% Z4 h% m& g- NCodec ID                                 : A_EAC3. A" P- e7 @- r8 ~( Y! Y& @
Duration                                 : 2 h 12 min# U! S2 u2 j& @7 p( g$ V
Bit rate mode                            : Constant
" D! Z$ V  h9 \' x; p5 IBit rate                                 : 1 024 kb/s0 t5 @) [' ]% m& ^6 v! ]) C7 a
Channel(s)                               : 8 channels! X! O5 ^( B" p% t
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb- G. z* L# L( A0 J- o( N  I
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 X- b: H9 a' s5 K3 k/ c- k* xFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
. D/ v% q- p. [Compression mode                         : Lossy: D, v4 p( L& Y% V6 T) H6 o
Stream size                              : 969 MiB (2%)' L) S2 ^3 _/ I( q# T- ?
Title                                    : DDP 7.1& C" ~. T$ t# m
Language                                 : Japanese) a  I8 ?+ L# K% B, N" A4 y
Service kind                             : Complete Main# K# H& g7 y8 Q- h% G7 b
Default                                  : No
* V7 J  M: I; T+ @8 cForced                                   : No+ ^. m- m2 T+ p
. t* W9 }; N" ~9 ?/ b! U8 v
Audio #135 W) C, e4 {. B
ID                                       : 143 ?2 d, f" a6 a# `8 e) S& E
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)- r9 q0 y; Z' F& n
Format                                   : AC-3. b) Q+ g% U1 ]! y" I8 ^0 f
Format/Info                              : Audio Coding 3
! |0 \. x/ z. J4 `Commercial name                          : Dolby Digital
7 ?& f5 C  r( MCodec ID                                 : A_AC3% x: V# j4 {! [! p9 X: ^
Duration                                 : 2 h 12 min% N; h7 E5 L/ E/ y; E3 i
Bit rate mode                            : Constant0 C$ C8 J6 l, g5 {6 V# h4 \
Bit rate                                 : 576 kb/s& k  O2 t- o5 l; b# H9 t& Y3 n6 [9 L
Channel(s)                               : 6 channels
, v8 N; g% _9 fChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs4 m* P) |5 k4 V/ a. H) ?3 n' A+ D
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- F% R) g: q5 I& ZFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 n( a3 P$ ]! F/ d
Compression mode                         : Lossy5 p- k% O, X' T1 v9 P
Stream size                              : 545 MiB (1%)
) N& a: ]- _+ K" G. |/ \8 CTitle                                    : DD 5.1
& O. I9 t! U9 Y" C' I$ s- O' {Language                                 : Japanese( t* q/ z( Z. B/ G1 ^0 P
Service kind                             : Complete Main. O* _# y9 l2 F
Default                                  : No( A9 _  Z) Z5 }* V, Z
Forced                                   : No
& d  e+ a/ m+ [2 {5 x1 t) {* JOriginal source medium                   : Blu-ray2 @; E4 |  x# |: h9 I( a

' |9 Z2 v$ U: ]& ?: WText #1( a5 L) [0 P" Y9 ]' j2 O
ID                                       : 15
& `8 A' ~0 a7 ?; l5 eFormat                                   : UTF-8
& F) S9 L& a8 g$ Y6 R: m. @" \) W6 nCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 M" Z* z) p+ l, c; e) K
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 s. t, P' z% S7 d$ W4 @0 t- l
Duration                                 : 1 h 55 min
  ?! d* L6 U6 D# c4 k, LBit rate                                 : 5 b/s
! N  x5 o% C+ ~8 n! W/ m8 g. U+ nCount of elements                        : 188
4 l7 I; O% N- b* w* i# e! l6 sStream size                              : 4.98 KiB (0%)" l& P0 U1 r2 H+ T! F* M% r
Title                                    : FORCED$ Y# F# c6 S5 \1 [: e7 |
Language                                 : English. `: e5 L- h) q7 G' i
Default                                  : No
" n8 h' [' ]' x& T8 \Forced                                   : Yes* P. g: f! O; ^2 g0 f
0 |$ {5 t, H7 e9 }7 l+ L! r9 g( _
Text #2' O7 a# c* m  E3 A# V
ID                                       : 16& n& D- v% E! F+ }1 _
Format                                   : UTF-81 I: e+ Y* `+ B, m  ?6 z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 R: I8 ]* F( Z* r! v; K- b1 Q' b
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# w: f! r& V6 `% B# d1 zDuration                                 : 2 h 10 min; e& J* i3 B  _: E6 _3 e0 T' ~- \
Bit rate                                 : 39 b/s
" A& i( [+ ]: z" M- J8 ]Count of elements                        : 1303
2 Q; @( }& U' H9 n/ o6 f! O+ ~" cStream size                              : 37.6 KiB (0%)2 v! i( y4 I) C8 r+ n/ p( B
Language                                 : English- X  ~6 e  ]2 x4 [' T6 N9 W% ?
Default                                  : Yes; L8 I2 A4 n- F0 I* x" r
Forced                                   : No
( |& F0 B7 Y( k! r, H4 u1 m2 Y4 g( e/ ^6 f2 |9 t% }8 h8 n
Text #3
+ s7 Q  o  c6 Z$ f: Z: sID                                       : 17# U! k7 C! m  j
Format                                   : UTF-8/ b3 k! A/ B, ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, r9 B& H' i( \0 V! F. Y' o0 K* ?, {
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 ?" b; Y2 G' L6 g1 SDuration                                 : 2 h 11 min6 z, M6 G1 z5 H% I
Bit rate                                 : 52 b/s
% F# Y0 r* o: oCount of elements                        : 1853
9 D# \8 @. g' h, e& _" q+ n+ `' H% TStream size                              : 50.0 KiB (0%)
' E: W8 o& W: q5 h) |+ I2 b; p% ITitle                                    : SDH; ^' g9 _2 ]3 P+ p5 ?
Language                                 : English
' V7 X/ C8 O+ U* I$ K4 ADefault                                  : No
' `- b& p2 N8 L4 z. Q- T( @# `, RForced                                   : No$ n) c5 j' E$ H( w% k: v, ~, J
0 ^$ z# [: y) F: e* E7 U
Text #4
+ l) B! k( O8 _5 y7 zID                                       : 18
9 f, n3 ?) b, j0 A( p+ c8 l# b1 F) s3 FID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
  w+ H; g/ @% Y2 _5 XFormat                                   : PGS
+ r- B  P$ E6 a) d. b1 X5 aMuxing mode                              : zlib
/ R. t. e. c5 l3 w6 s: `7 Q, G5 `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 }" H2 w- J& n: l+ p7 w" Z- p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 x% r* G9 R3 z4 Q$ @' k
Duration                                 : 2 h 11 min4 ~" ?' w6 V8 C" ?# ?: C+ V8 L8 w3 U# i3 s  X
Bit rate                                 : 35.8 kb/s$ h  p7 M1 w& Y- ~* z
Count of elements                        : 37067 s: i7 Y2 T1 P6 P$ \1 ^# [5 D
Stream size                              : 33.5 MiB (0%)# M. Q- O, y& g$ f/ N3 i
Language                                 : English3 Q) }) ^2 o5 ?% E
Default                                  : No$ h( n" w  ]* o4 L5 F% C
Forced                                   : No" G# a7 j4 ~$ j1 l7 o
Original source medium                   : Blu-ray- n/ V8 J: G. z. k3 v$ O

/ f  ]- b) H7 `* \9 d1 uText #5
# a9 k3 q) S+ E0 q" x. j. zID                                       : 19* e: z$ y6 k+ N5 z% o
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)! `# D9 }- g& x+ f! J
Format                                   : PGS- [5 ?) J5 S3 I+ N
Muxing mode                              : zlib
1 ~4 `3 q8 w/ _2 JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% W. F2 t! h/ v! L( s- H% U
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! w7 ^' `4 Z& L- u5 f2 X8 N7 S! ~Duration                                 : 2 h 11 min
' l8 J1 Z; Y: ]% D1 z. SBit rate                                 : 19.3 kb/s/ B1 b/ X$ X+ {: c* H
Count of elements                        : 2164
+ r4 K( m( T' I) HStream size                              : 18.1 MiB (0%)% s3 ]: W$ @7 H/ @
Language                                 : French9 [+ G6 _" k+ ^: v1 R" x
Default                                  : No
$ g* ?: Y' v: L4 P( O  F; aForced                                   : No3 ]9 O7 E- Q7 }1 {  e: \2 u& V
Original source medium                   : Blu-ray
7 c+ b' G+ N  M9 i9 O$ K7 l* _7 t* I/ y) `! V% f8 R( _
Text #6$ g( z5 S7 @3 N1 |+ Y
ID                                       : 20* o& T( _/ _/ R( A8 d
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
& v* ]) E2 z4 m9 D; lFormat                                   : PGS$ `1 _  f; Z1 ^  ]" O1 }
Muxing mode                              : zlib
. m5 Q% l6 K: @: E; w) vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: V9 [1 N9 j) h+ R* R7 W& NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 {5 o2 M1 B3 T$ s' S( U, x) IDuration                                 : 2 h 11 min" M6 i% A; E- G6 G( b0 K
Bit rate                                 : 21.3 kb/s6 |- H! \! e1 `5 L" q1 U
Count of elements                        : 2244. Z. V/ t2 z! R" A( T
Stream size                              : 20.1 MiB (0%)
/ O* O( u, Z1 zLanguage                                 : Spanish
0 G, t2 E1 ~! d0 C8 b& e" mDefault                                  : No9 j8 }# |9 B$ X6 c$ V0 {
Forced                                   : No
( m' w8 t1 b* F4 ^% f5 AOriginal source medium                   : Blu-ray6 U* O* W9 o/ C4 z# e7 B

$ i! q; x7 m) ]: s8 t" \Text #77 b( U& G" N/ K
ID                                       : 21
6 D6 I5 R: w3 v* q5 ^! [1 [- S7 y) ~ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3); F+ U# i5 X$ f& e% Z. Y2 a
Format                                   : PGS/ H4 R5 w, m2 b# X9 r6 E! y
Muxing mode                              : zlib- A2 e- s3 _- K3 F
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! {4 A) A; |( @4 z* }5 [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 n; z/ R, @' t( N' z8 h5 _
Duration                                 : 2 h 11 min+ _4 @+ l7 ^& k& o4 ~$ i% \
Bit rate                                 : 21.7 kb/s
! M# o2 V- B! ?3 b+ J3 ICount of elements                        : 2160
& b0 E, ^8 \$ w& v6 K+ X8 VStream size                              : 20.4 MiB (0%)
, D8 @+ e* D) q$ ?Language                                 : German& G2 @) O  b. _3 ~8 B
Default                                  : No! ], i- Z+ N  [. Z0 C% I
Forced                                   : No) g2 T7 |% v4 w8 T! ]( z* ^
Original source medium                   : Blu-ray4 O) a) K* H4 }, Y

8 q4 h- D3 l# ~- `Text #8
# o( S1 y0 q$ J/ k& M  d5 S# `2 \* W9 [ID                                       : 22# k( |$ Z! ^" r4 r
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
5 E- _, G" g" ]1 Z5 P" jFormat                                   : PGS) n5 R) F0 E' ]: B# x, `
Muxing mode                              : zlib- r: U6 k6 ?% |5 B& ?8 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) ]- ^, z' q( y  FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 L1 ^6 t; a& G8 f) |  Q
Duration                                 : 2 h 11 min6 }" {2 N* [6 @1 u# n. O4 q
Bit rate                                 : 23.2 kb/s- Q, T! ~+ k  _' Y% U. X, T
Count of elements                        : 2256
7 K  ~7 d9 m# a9 e# KStream size                              : 21.8 MiB (0%)! w% ?2 u: G/ o. G, ]5 [
Language                                 : Italian1 m+ d% I1 B! g3 e
Default                                  : No" D9 l5 t  ]3 s( J" P4 p
Forced                                   : No* R1 {" ~" s- N9 k+ I) z
Original source medium                   : Blu-ray
6 @0 K) H6 t& y  K8 G' m6 I; X  C  |  o
Text #9
, ]4 K2 [6 i* T4 R* ?% U" VID                                       : 23
: Y$ j3 B0 }( S3 p* @  J& \5 d. [ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)* z# J3 S5 |/ ~# u& l
Format                                   : PGS
' ~/ f$ X( \& e. \* H+ c- W; D% ]8 qMuxing mode                              : zlib3 U0 t2 |' ?1 h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" m: s  F* L3 |) @% j% k3 DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 k; J& f+ O& Q
Duration                                 : 2 h 11 min6 F0 Z' z; \5 I
Bit rate                                 : 17.5 kb/s
& S, c# }6 w0 l$ lCount of elements                        : 2122
' C5 i0 _/ t# l, _: v/ OStream size                              : 16.4 MiB (0%)4 O9 _% X2 v# \# f) ~9 Z2 U. P! e
Language                                 : Japanese( I, x3 z, S. t! j/ m- {5 k; A
Default                                  : No
3 s# X8 Y0 H* F9 R8 Q% Z4 B8 {; ]. I% jForced                                   : No
; \5 n% X% o1 K7 U9 ?. LOriginal source medium                   : Blu-ray! t" D( R* o  A. g

0 |2 P9 }; B0 _9 \1 MText #10
( T' U: \8 O+ n8 n0 a3 MID                                       : 24
( b, O2 i, `6 q; ~0 P3 ^/ g: d, OID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)
+ b9 Q# _* V! H! o) K* B6 iFormat                                   : PGS6 b8 d9 ~  l; ~' Q0 i
Muxing mode                              : zlib! N3 Q- o8 d' ~; f: R/ h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' Y6 e* @  }+ Y1 c9 j; k# y% ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 q: R2 u5 ^* ~
Duration                                 : 2 h 11 min
; p& B1 ]7 c/ D- XBit rate                                 : 21.0 kb/s5 J( j  B* ~. h: s. E
Count of elements                        : 1882
6 S% n: d% W, r+ E$ U4 AStream size                              : 19.7 MiB (0%)2 C2 C( R! E3 D/ t' M
Language                                 : Dutch
" t: J5 _- `" J4 q4 ~Default                                  : No: |( F4 I' f6 q  Y+ j- V( }
Forced                                   : No* u1 @0 Y: L  y: M" a* y- ]' X  w
Original source medium                   : Blu-ray
% H) o) _, `) n  i7 o7 A9 a& N5 h+ X: k* c
Text #112 p% G/ K6 P' r4 ?- I. E" N" Z, J
ID                                       : 25" S6 f( N2 n* b" }  {
ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)4 {# J7 b$ c4 z& e  C$ p
Format                                   : PGS
' z6 C$ o  Y- D. JMuxing mode                              : zlib
# U( W! y6 R. r( s& }' [2 _( x. }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ ^; B' V# E% `* K4 `" [Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; I1 |, |" J8 x  n) e* h( }6 uDuration                                 : 2 h 11 min5 S4 G6 Q8 K; g. X2 M* A; C
Bit rate                                 : 19.4 kb/s9 t7 p6 U7 `! w" R4 r
Count of elements                        : 1596
+ s9 O# ~0 X$ p6 k/ o& b* Y" OStream size                              : 18.3 MiB (0%)' p: X3 z3 z: N3 D, z- j( o* f
Language                                 : Danish
' I5 ]3 p/ F: S$ t! M8 JDefault                                  : No
9 W4 J2 f5 K+ BForced                                   : No' x: A0 @! O  K
Original source medium                   : Blu-ray2 G2 D' W- C! \8 K2 J
* ?& t3 ~, I& A
Text #12
+ |5 G+ T( T3 s+ CID                                       : 26
: |6 W" A9 `3 M8 W8 R7 cID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
, L0 s" B/ ~0 ]) v' LFormat                                   : PGS0 R$ u9 h% ?# M$ L' h: e
Muxing mode                              : zlib
: ]; U8 d" Q% D, n$ c. f2 K" WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% w! j7 ~/ _' b# B" oCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: d( w: F4 r, QDuration                                 : 2 h 11 min
/ {& k7 n1 |, W- ?: b2 PBit rate                                 : 23.1 kb/s- d( [1 y6 X/ W8 V/ ~) q
Count of elements                        : 2252
& o8 _6 s; D) R% }9 fStream size                              : 21.7 MiB (0%)( h1 o. `+ w4 \$ x: l9 K- Q
Language                                 : Finnish1 f2 t2 U. f& ^7 C  B3 Q; u2 \
Default                                  : No
" `0 r4 u. l& l6 K5 x# A8 rForced                                   : No  {5 b( H. U( O- c9 ]6 z
Original source medium                   : Blu-ray7 s% }' l. T3 i  Q8 X4 _. B

/ ], N9 I7 H5 b( pText #131 P( p. W" c4 W
ID                                       : 271 f/ |: r; s3 Q  X: b* J
ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
3 j# i6 H7 b+ Y9 p, B! sFormat                                   : PGS1 k% ~1 K3 B7 P6 _, S% ]
Muxing mode                              : zlib0 B. X8 Z* Z) L( a1 C! b' `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! k( F3 V/ k" |7 K9 }+ D  S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 j' q. J2 V& Z/ ~' iDuration                                 : 2 h 11 min: j2 p/ o% w7 j8 j$ q! F; l
Bit rate                                 : 20.6 kb/s
, A0 q! d7 x; PCount of elements                        : 2266) ^  p& O/ O' @2 \, v) I, y
Stream size                              : 19.4 MiB (0%)1 \& C* Z3 D# S0 c+ x0 |
Language                                 : Norwegian2 T7 K+ Y' b7 l# N3 |
Default                                  : No
9 p* }, O; G3 Y% ?7 ~- e% \Forced                                   : No' [+ y0 u( @! o, p2 g1 p* Y* n
Original source medium                   : Blu-ray
' Q5 p: f; j6 z6 X) L- J
7 A/ c( g4 z) N$ ~' EText #14( @, L+ ?% }- W( t. \& o! v" b
ID                                       : 28
$ Q& g& e( E' J1 K8 v) T( E' u2 WID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)4 h. r/ ~9 u1 ]  g% q& _
Format                                   : PGS
* W  j2 O2 [$ Q+ P1 n9 BMuxing mode                              : zlib. R' R) C8 [) Z& O* x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. O9 _9 K: z9 b7 N' t- S3 u
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ O' M1 a' n8 m' H4 D7 j
Duration                                 : 2 h 11 min2 y+ x1 _; x* i; F; G' o# c- o. g
Bit rate                                 : 18.5 kb/s# q8 V+ D6 Q% z( E! X
Count of elements                        : 1708
9 P# U4 @( |& V4 i( bStream size                              : 17.3 MiB (0%)8 `, V' ^) r& N$ z1 E* ?
Language                                 : Swedish
+ h% v# ^1 t# `0 DDefault                                  : No+ k1 J3 B* k# P5 _
Forced                                   : No
4 K$ o7 j' V& f2 B* vOriginal source medium                   : Blu-ray
$ U3 z$ C0 j# H9 W1 J
% q6 f* J" V; D- mText #15
) S4 G" q+ b( a7 SID                                       : 29
: c" b) E% s4 ]* q* jID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)* r' j7 W9 V( O" l
Format                                   : PGS) Y6 [; U/ V6 x0 O' V5 j
Muxing mode                              : zlib
0 Y6 b: n/ |4 H2 mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 {2 W7 c, I, `3 s& ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 A0 u, T( u' O7 j! U+ xDuration                                 : 1 h 55 min. j; n, e7 e8 K/ p0 ]- U1 }" P
Bit rate                                 : 3 776 b/s
7 Z/ T0 J. W. G9 P, {+ Z+ w' YCount of elements                        : 376
2 C2 r8 a: A$ R7 F) Z  qStream size                              : 3.13 MiB (0%)7 e6 b$ D8 L9 w$ C  F
Title                                    : FORCED- R# u1 a7 a- ]+ H; Q
Language                                 : English
& E. R8 I7 L  u, bDefault                                  : No
( T4 l2 ?8 {& v0 s; OForced                                   : No
7 R3 o" @  D6 n- R6 qOriginal source medium                   : Blu-ray
- n# z$ B) E- U( S* f
+ \3 ~; q. y- ^  }* f* B2 w) V# yText #16
# k) m% C* G  HID                                       : 30. H6 U$ I1 r2 E8 b8 j- C' ?5 Q
ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)  d" h* q( l- O
Format                                   : PGS
$ r4 p7 z1 b- O+ @- G. Y4 ]; |Muxing mode                              : zlib) L$ L+ i4 v& ?$ M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 s) w& u9 }2 ]$ c6 o3 L8 p" iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# X  Q% `, C$ f  s6 m' p
Duration                                 : 2 h 11 min
' Z. \2 V2 Y% |Bit rate                                 : 3 232 b/s, P2 ^3 n4 ~$ ?# F$ ]4 |
Count of elements                        : 390, _! G0 ?( S) Y( o5 y! J5 q
Stream size                              : 3.04 MiB (0%)6 {: C$ N- }$ C
Title                                    : FORCED4 y" G5 Z4 q+ s8 D8 j
Language                                 : French
  S' l8 M4 {1 y) l  J3 \Default                                  : No
$ j. ^/ T/ r5 Z0 _Forced                                   : No. H8 n" D# m0 @! M% }" t
Original source medium                   : Blu-ray
$ Q; K& W+ i  [! ]/ z0 m1 z+ A: T8 Q4 \% |% z6 f) b; I
Text #17" ~( i! [2 E% c- T
ID                                       : 31
- D: o) S. J: d  Y7 G+ QID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)/ F- O& ^3 c7 G1 p# f
Format                                   : PGS1 ~6 x, B+ G9 ?4 |9 g8 @
Muxing mode                              : zlib! ?7 e& y/ ]9 C. P) b5 f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 W8 A* @7 ~6 h+ o. x/ J; NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ ^7 \2 n' ~2 e' e
Duration                                 : 2 h 11 min8 H" [5 i% L2 Q: y0 m
Bit rate                                 : 3 508 b/s$ v, l+ I: b4 B8 l( G
Count of elements                        : 3804 _+ p, R) b3 ?
Stream size                              : 3.30 MiB (0%)
1 p3 ]2 l, F0 Z6 ?Title                                    : FORCED
9 {: l0 Z9 ^4 bLanguage                                 : Spanish7 H0 V# ~6 |' h( E3 m! K
Default                                  : No$ X: Z$ U# S9 a# A1 l; R
Forced                                   : No
7 ]& B7 \! G/ B4 k, F9 }& w+ xOriginal source medium                   : Blu-ray
" D: g$ A5 r2 }& s( ]% Z; F/ @$ X( F
Text #184 `7 i1 S) e9 m- X
ID                                       : 32
" S. H- X5 {  X9 z: f+ O: KID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
, v) x3 A9 ?5 DFormat                                   : PGS# j- q4 j0 H! d: z
Muxing mode                              : zlib
! J( W- b. W, i: |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ E, h' F/ S/ j. Q: RCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, @' h, r8 m$ r, |/ p0 LDuration                                 : 2 h 11 min
8 N9 x( v7 H" J! C$ k+ qBit rate                                 : 3 713 b/s" L4 v2 r" x; ]0 |* m. l
Count of elements                        : 3748 d  U" P* k) C& {8 I3 o3 v" l
Stream size                              : 3.49 MiB (0%)1 Z' ^6 y: h' W3 h( J
Title                                    : FORCED! |2 N- x% t1 d/ w
Language                                 : German: z% z2 p0 p1 {/ f. o
Default                                  : No* @# a0 g2 @4 v" O/ D/ j/ h8 u' h$ V$ ?
Forced                                   : No& U  x9 R& k( t# H
Original source medium                   : Blu-ray8 h- u& q( ?( b/ e8 ^0 L
# ~( U; c7 W6 v- e" w
Text #19, \9 ?$ A# r9 b
ID                                       : 33
( w* Z1 p/ n7 p+ e: w7 IID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)
, E) {7 e6 q" l5 U! wFormat                                   : PGS' T* g' P  q: m9 |' Q
Muxing mode                              : zlib
) P. X# {$ x. \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 J  l  X0 c3 P7 lCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 y+ I+ f0 D% C& U( `Duration                                 : 2 h 11 min
1 ]& _! {/ ~. M4 h- _! {: FBit rate                                 : 3 487 b/s
0 @. ^$ H" M  [6 L$ HCount of elements                        : 384) j( O1 u- J, x5 Z4 t' _
Stream size                              : 3.28 MiB (0%)
. p* P" |! \) @, qTitle                                    : FORCED7 y# p( r6 t% {! Y
Language                                 : Italian
- P4 X# F9 I" ^+ u1 V9 @/ ?Default                                  : No
% w5 X8 O/ e% _7 M( \Forced                                   : No
6 L% x, ?8 l% M9 e0 M% Q( ]6 fOriginal source medium                   : Blu-ray
& F3 {7 d; H" b. y! `) P" ~5 o# u) I
9 X7 ]/ w7 a6 D6 f' D- l. IText #20: V3 v+ H& a9 C) K" Y- L4 i
ID                                       : 34
* v3 ~- Z2 _5 [, W# P3 m9 eID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)3 W: E# S( F2 C  j* o, p
Format                                   : PGS
4 a. r9 Q0 {% S- o3 ]Muxing mode                              : zlib
5 p% `, D! Y0 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 k. d2 i* p3 \' M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 y& s* O- V9 q9 CDuration                                 : 2 h 9 min0 ~; J4 o6 ]2 x6 k0 [0 G7 B, v
Bit rate                                 : 3 059 b/s8 e. n2 ?8 V; O2 L: F+ s2 U
Count of elements                        : 350
1 ]7 Z2 @) C5 v$ ]Stream size                              : 2.83 MiB (0%)
- g- @/ k* Z; Q$ A* RTitle                                    : FORCED
$ f! Z- B6 O2 Q1 }+ ^. R0 U' fLanguage                                 : Japanese1 A9 a6 `3 W& N! L3 N2 `; T
Default                                  : No& N) S0 t9 F1 i0 N% K
Forced                                   : No
6 N8 y+ u: F9 J1 G+ {* Q( IOriginal source medium                   : Blu-ray& R- v3 j) H3 @/ O! L7 M# O. o4 P

0 Y9 ~; F  i# ]7 M0 FMenu
9 v; a2 L+ Z3 b! l$ s00:00:00.000                             : en:Chapter 01
2 j3 t. ]' s' ~3 O6 O' ?. O$ Y7 ~( K00:03:52.857                             : en:Chapter 02
6 @1 Z' n9 _$ t. ]00:09:28.985                             : en:Chapter 03" X, S- `& P7 f
00:16:17.184                             : en:Chapter 04
$ ^, |5 Z  P, U. t# @00:22:47.491                             : en:Chapter 05
- H& p0 K  E/ S00:31:59.667                             : en:Chapter 06
( O$ |8 G- I% B7 ~# l$ b00:42:49.275                             : en:Chapter 07
/ M1 i3 n4 Y* b' Z7 o00:52:20.971                             : en:Chapter 088 {. {- Y/ N* Y$ d/ u2 `/ J  r9 N
00:56:51.324                             : en:Chapter 09! `  e7 j  s, c" N% i
01:00:35.006                             : en:Chapter 10
3 _0 \" f+ \9 g* {' I- A01:08:45.830                             : en:Chapter 110 e$ x( z: l% t: z2 K
01:15:55.050                             : en:Chapter 12
! B: R& @2 j- p  H% n1 d01:19:51.286                             : en:Chapter 13
3 d; X8 V( y: u+ B" O, w% p$ u01:29:49.675                             : en:Chapter 14
# }& g% w9 k" _/ H" B: v- P, q01:36:45.466                             : en:Chapter 15
2 Q/ L* n0 A- Y1 b' ~01:47:00.622                             : en:Chapter 16
: C4 y8 T4 b  r- Y6 Q01:55:25.293                             : en:Chapter 17$ L) E& R) V/ ?% }7 U' R
02:00:06.908                             : en:Chapter 18
* g7 b6 L" f) X/ w; T* i02:01:46.132                             : en:Chapter 19
  X0 h  L! e3 A! g  Q8 l4 J02:04:08.482                             : en:Chapter 20+ y" y6 I" w9 R+ i9 Y. Q
02:10:39.248                             : en:Chapter 21
! |) m* z6 k2 H) i$ m  Y5 Q! ?7 @
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

77

主题

3618

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1918 枚
体力
5205 点
lanpanshuma 发表于 2021-11-11 11:47:23 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!  C% y6 m5 ?9 {! t$ g) V8 |
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

120

帖子

1143

积分

Sponsor

金币
367 枚
体力
479 点
XN15 发表于 2021-11-20 17:04:20 | 显示全部楼层
尚气与十环传奇 [4K REMUX无损版] Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings 2021 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 58.67GB

0

主题

35

帖子

237

积分

Sponsor

金币
73 枚
体力
90 点
QQ
lichen8566 发表于 2021-11-18 00:00:00 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
5 S# r$ `, A7 S" S5 l/ bThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
: s1 j8 B+ g& `8 [9 a) A! a

0

主题

54

帖子

331

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
179 点
quicken 发表于 2021-11-11 17:57:44 | 显示全部楼层
真的假的有乳化的,还是顶起来吧

0

主题

36

帖子

269

积分

Sponsor

金币
91 枚
体力
100 点
nickleqiu 发表于 2021-11-12 21:28:45 | 显示全部楼层
吹的很多 不知道如何

0

主题

307

帖子

1262

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
632 点
RadiantYu 发表于 2021-11-14 22:12:25 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!, N/ K( X9 k3 \' F" v' e7 ~5 Q9 e, s
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
- D% T2 R0 Q& L4 b% X1 k7 D

0

主题

608

帖子

2460

积分

Sponsor

金币
62 枚
体力
1175 点
指环王170406 发表于 2021-11-16 19:39:58 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
& C8 a2 }+ `! g' g3 Y! p) P5 cIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!" E/ o  E; @3 P! [0 S- k/ U

4

主题

1240

帖子

3946

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
1426 点
QQ
davidqin 发表于 2021-11-19 08:47:56 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
; Y! W; d9 v% E6 Z, ?; FThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
9 \# |+ R& z! C& ~1 L

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-2 23:29

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表