BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 57|回复: 8
收起左侧

[蓝光原盘] 法兰西特派/法兰西特派周报 [REMUX无损版] The French Dispatch 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 25.54GB

[复制链接]

8544

主题

8738

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
12725 枚
体力
11477 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-12-27 07:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
A love letter to journalists set in an outpost of an American newspaper in a fictional twentieth century French city that brings to life a collection of stories published in "The French Dispatch Magazine".. T5 L  o( P. p  k3 i" O4 c! `
4 s9 Y: `3 g* }9 }8 M! L& U% [5 Y9 S
3 [: I" K" v  S( _& p8 {$ ]& V

+ q* l: G) V9 a' K1 i  N& u◎译 名 法兰西特派/法兰西诸事周报(港)/法兰西特派周报(台)/法式派遣/法国派遣/法兰西派遣
& n. \; H: G0 t3 ~◎片 名 The French Dispatch / The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun
3 M8 k' F! b8 a7 }: o1 u/ i! x9 O. e◎年 代 20213 d1 c$ t6 A" i$ h' r
◎产 地 美国/德国
- P1 g8 z4 F; _◎类 别 剧情/喜剧' J. F% ?! c' n; u1 U0 P
◎语 言 英语/法语0 i( @; u7 z# r6 J' C3 [) H7 _, }
◎上映日期 2021-07-12(戛纳电影节)/2021-10-22(美国)/2021-12-14(美国网络)
. z. e( V3 U/ x; Y◎IMDb评分  7.4/10 from 49,167 users
. }% ~9 Q1 F0 m7 C# j& v' r# w◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6823148/' D  F1 S& ^3 K8 |/ v/ O
◎豆瓣评分 7.8/10 from 25,357 users" _% G  r2 \9 r% N9 p
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30300279/' T& K* g; b7 q
◎文件格式 x264 + DTS  
  y2 S  x! F4 ^) Z◎视频尺寸 1920 x 1080
' D6 {: P% U5 `/ l1 B◎文件大小 1DVD 25.54 GiB
2 `, S/ T: j" V; T. `% G◎片 长 1 h 47 min; F% {! A# w% }' L3 b
◎导 演 韦斯·安德森 Wes Anderson
# i# N5 I$ L: t7 x◎编 剧 韦斯·安德森 Wes Anderson
6 y% |/ i  r) g2 \( o6 U  t     罗曼·科波拉 Roman Coppola
. q0 ~+ N$ p4 ]7 Q. B! E     雨果·吉尼斯 Hugo Guinness
( O6 b7 t2 b+ s) y9 F' B. m     詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman% d+ f, r! K8 [
◎主 演 本尼西奥·德尔·托罗 Benicio del Toro
! L9 p& Y. U- E7 z+ Y. S     艾德里安·布洛迪 Adrien Brody
$ q8 `1 p* S: C$ C     蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton
$ `+ F% B* U, C" x     蕾雅·赛杜 Léa Seydoux
0 m, |6 W+ |3 g# P) @3 y! B     弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand
# B- P7 b4 G  o# m) j0 v$ C2 @9 F     蒂莫西·柴勒梅德 Timothée Chalamet
4 g* ~* T6 ~" C  {     琳娜·库德里 Lyna Khoudri9 s0 P8 Z8 L, B5 m/ z" {
     杰弗里·怀特 Jeffrey Wright
, p6 `2 P: y3 m2 q, U     马修·阿马立克 Mathieu Amalric
2 b% a4 p0 c' a/ ~8 N) \     斯蒂夫·朴 Steve Park
  z, c+ F/ u  w! r/ U2 f0 H0 |     比尔·默瑞 Bill Murray
' a, g) t7 q" e; ~1 {3 v     欧文·威尔逊 Owen Wilson
" r" B2 u$ N% E" Q9 T8 ~- R     鲍勃·巴拉班 Bob Balaban3 F* I8 ]1 l; |% r3 e: C
     亨利·温克勒 Henry Winkler" f9 {& a; J: k- J, f
     罗伊丝·史密斯 Lois Smith
* v! c1 s( e+ E' Z8 D     托尼·雷沃罗利 Tony Revolori- p. N, d3 R  ~
     德尼·梅诺谢 Denis Ménochet
$ [, t+ d. B6 z     拉里·派恩 Larry Pine) f- p! y, h: P2 @5 ]
     莫嘉娜·波兰斯基 Morgane Polanski
3 o/ {: g' }* Z, p& r1 v  ~     费利克斯·莫阿蒂 Félix Moati
+ A) L9 ?5 a6 [9 A5 a/ W& M) M% z     克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz
, m; ~, I' f3 ^* ^+ |; s     塞西尔·德·弗朗斯 Cécile De France- l- Z, b$ \- C) z% o
     圭洛姆·加里尼 Guillaume Gallienne7 s6 D- y( d3 e+ B
     鲁伯特·弗兰德 Rupert Friend
0 C6 o: [% S2 @     埃里克斯·劳瑟 Alex Lawther
# ?9 ~) c, [" I3 N     莉莉·塔耶布 Lily Taieb
& z# z, T5 Y# {4 A# ~3 S     斯特凡·巴克 Stéphane Bak
) k' W2 W- U/ m; @     伊波利特·吉拉尔多 Hippolyte Girardot$ U4 q" u$ c& ]% L" u# s0 y
     列维·施瑞博尔 Liev Schreiber
4 k, \# H  D- _1 w, v" [     威廉·达福 Willem Dafoe
; J; U) M: ^# n/ c     爱德华·诺顿 Edward Norton
2 O, q9 }' M7 [     西尔莎·罗南 Saoirse Ronan
7 W% s- A- D; c     达米安·勃纳尔 Damien Bonnard; ?' V0 {( v7 t1 C5 x6 P
     罗多尔·保利 Rodolphe Pauly  g0 T5 u; F$ N, ~) L" C
     安东尼娅·德斯普拉特 Antonia Desplat
3 H: c9 r5 e, j. W     伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss; ?  I* ^' v. l7 U) ^* T7 Z! {
     詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman" Z. y6 `0 S1 U7 w9 G7 x$ Q
     费舍·史蒂芬斯 Fisher Stevens
  f% ~$ I/ Y% p% Q% ~1 O( s     格里芬·邓恩 Griffin Dunne
1 A/ U) A& k/ x) {' I) u. H5 u     巴勃罗·保利 Pablo Pauly+ l# I1 q, L* Y; \# t# L
     华莱士·沃洛达斯基 Wallace Wolodarsky
" f4 }/ Q* R' A8 V     安杰丽卡·贝蒂·费利尼 Anjelica Bette Fellini
' Y) t0 h! Z, }; d1 j     安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston- o2 L0 B9 V3 u7 Z' B
     尼古拉·萨阿达 Nicolas Saada
3 W7 l2 V% D. r+ j$ I     托希布·吉莫 Toheeb Jimoh
8 q" Y/ B4 |, B) Z     樊尚·马凯涅 Vincent Macaigne
, p# D9 q/ k/ V5 c+ a4 P/ z     本杰明·拉维赫尼 Benjamin Lavernhe2 \, m, @5 ?  ^; ^; P# d" a
     山姆·海加斯 Sam Haygarth
; N* P  [" ^( L, ^8 x8 y     塞缪尔·布伦金 Samuel Blenkin6 ]  G! Z/ c: y5 ]9 a
     尼古拉斯·克劳彻 Nicholas Croucher- u$ Z% v1 v  d1 ?' L* P

! p* |1 ?8 O& M# |' V1 k% }% T◎标 签 美国 | 文艺 | 喜剧 | 剧情 | 法国 | 2021 | 电影 | 爱情- }# }9 |; T% x! @( G% j4 z$ ?

; e- U6 |" e/ m9 E# V◎简 介   , x" |* x: J  J, }5 `7 I0 `, |

- [; n2 V- z, b! _  w. g 鬼才导演韦斯·安德森众所瞩目的《法兰西特派週报》,故事从二十世纪法国一间美国报社萌芽,一家驻法国城市的美国杂志社,将一段又一段的精彩故事放送给世人。藉由三则引人入胜的专题报导,带著观众展开冒险奇想。
0 ~1 t% I) n5 v% o) V; Z8 R* J/ W9 q$ I# h1 ^
 The film is a love letter to journalists set in an outpost of an American newspaper in a fictional 20th Century French city and brings to life a collection of stories published in ‘The French Dispatch’ magazine.
( t* ~! Q. h; k5 e4 D. g& v4 {3 U9 E
◎获奖情况   
: u7 u1 M* V) H8 c# ?' |9 x" k* O2 h# B; W" E
 第74届戛纳电影节 (2021)
% V7 b$ C! `& \; Z; h 主竞赛单元金棕榈奖(提名) 韦斯·安德森6 x! K: @+ y$ x; D
 
! ]& c1 X, D7 E1 B/ k  I/ D 第73届戛纳电影节 (2020)
) {- M9 ?1 K6 N! f/ _$ e 入选过戛纳导演作品(提名) 韦斯·安德森! Z$ e$ \; ~. Q8 D/ G  ~/ L* F
 ; x" l7 ]' i5 y( Z- `5 w+ `0 I
 第79届金球奖 (2022)5 L2 p, T2 |4 }0 v
 电影类最佳原创配乐(提名) 亚历山大·德斯普拉% G9 E! b1 |$ F& d
 ) S8 y/ v2 ^) ?, y( w
 第7届豆瓣电影年度榜单 (2020)- A$ y1 c* J5 a; j( U; v
 最值得期待的外语电影(提名)
+ b7 c- z% G2 y
The.French.Dispatch.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 A% g+ d3 G& X9 R* a$ w9 f; V
: C: Q' T% Q$ ]" B( \1 \Video
- }4 @6 |8 y9 M8 nID                                       : 1
; _6 `$ ]: e/ c6 N" X* VID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 l6 Y3 j  l- JFormat                                   : AVC
; I) G* K! r0 l2 V( iFormat/Info                              : Advanced Video Codec
# X2 K- x9 W  ^  F2 B0 l: aFormat profile                           : [email protected]
3 c; O7 P; w1 p/ KFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames/ t+ }* B$ E( L' p* w) L6 X
Format settings, CABAC                   : Yes
9 P4 j  c4 d- T( V9 xFormat settings, Reference frames        : 4 frames; }; g+ [7 }* ?8 ^6 |) `% Q
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC! C! F/ U7 D5 D1 c/ i
Duration                                 : 1 h 47 min
8 W! x4 h8 @+ qBit rate mode                            : Variable
+ \* `- u. t1 Y4 e; R- ^; pBit rate                                 : 29.8 Mb/s& S6 @; ^/ k7 ?6 D* X5 G5 v9 @
Maximum bit rate                         : 39.9 Mb/s
: r! p: Z& t5 l& I5 Q$ NWidth                                    : 1 920 pixels
' n+ r$ r, [% s4 N! J) e: d, `! OHeight                                   : 1 080 pixels" @* v! m3 j0 Z8 ~  g9 |7 j
Display aspect ratio                     : 16:9
7 ?/ @: i# L' j! }Frame rate mode                          : Constant2 {& `+ }; |3 h9 l6 B
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS  |* P( v1 {/ v& m: L0 `0 Q
Color space                              : YUV# U' c" @6 X0 _" t2 ~$ t4 W
Chroma subsampling                       : 4:2:0
. y$ s9 s+ D, L" ?2 vBit depth                                : 8 bits- R% G" `* H) z
Scan type                                : Progressive
9 t3 `' F) Q! B( S3 N4 {Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.599
$ ~6 d" \% @/ G: l; DStream size                              : 22.4 GiB (88%)
: C; @% q9 F+ QLanguage                                 : English& n2 W8 X( \5 ~& R/ G" h* m
Default                                  : No7 ^9 Y5 I/ y( `  a6 W
Forced                                   : No
  _  ?3 i; c( W: [) s, fOriginal source medium                   : Blu-ray: w2 T. s; w. S* q0 C3 Q& n
# L9 g5 P/ ]4 x# ^5 I5 ]& {
Audio #1
1 w1 T/ j: D, gID                                       : 2
8 h/ A$ }1 r! c) LID in the original source medium         : 4352 (0x1100), E' _( t) }8 |
Format                                   : DTS XLL
8 |9 \# i0 n* L+ y. |; B- MFormat/Info                              : Digital Theater Systems, Y5 J9 i1 W0 I4 O: X+ M  ~; ?$ ?
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
1 R  z! Q9 z, p3 XCodec ID                                 : A_DTS) f, ]( c+ }' x3 P' J9 b
Duration                                 : 1 h 47 min
" V, r5 n  w- f: L) R( {  [$ SBit rate mode                            : Variable
) A* Y) X/ |# M' U6 I- {6 I1 p# Z* N" YBit rate                                 : 3 183 kb/s
6 ^( m, \% j# w. e: G% P& y! [) ]/ q- D; uChannel(s)                               : 6 channels
1 J- q+ p4 W& O5 x6 F' Z4 RChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
& A0 Y2 l+ E2 |" M4 f3 g# _" zSampling rate                            : 48.0 kHz
5 G0 x, y& j, V2 XFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): j9 g- o/ N2 r% ^  V
Bit depth                                : 24 bits
' O) D5 }9 K. M* ?Compression mode                         : Lossless$ \" w* S, m% y& c' ]
Stream size                              : 2.39 GiB (9%)- q! L0 }  C" m" u8 p) L
Title                                    : DTS-HD MA 5.1
0 c: X2 k1 q/ X: B- D# X# ULanguage                                 : English
: m/ E) r/ U" ^$ D3 I' u, d% ~Default                                  : Yes
" M- b7 D" e- M. {, e7 fForced                                   : No% k( N; k$ S8 L2 p; |
Original source medium                   : Blu-ray# M  P, V1 p  B% ?  O" [( n

" f9 `! l( k# a: l+ f/ F) P; UAudio #2
/ S7 R7 k5 y8 D! p' Z$ M. tID                                       : 3
: j8 h7 ?- h: c2 V: ]2 sID in the original source medium         : 4353 (0x1101)! ~5 V4 [; ]: l+ E+ X1 K
Format                                   : AC-3
' k4 @: U' a% G. ]) n% G0 EFormat/Info                              : Audio Coding 3
. }9 X0 n; p1 _0 [+ E" A4 a+ wCommercial name                          : Dolby Digital
) L1 k5 A1 s2 q( O( VCodec ID                                 : A_AC3
; p+ P' f) Z. G8 ^: B" {: xDuration                                 : 1 h 47 min3 E( w& S$ q+ T( @' H1 r+ @! K5 S# Q4 o1 d, ~
Bit rate mode                            : Constant: m& R- c9 Y4 r( g
Bit rate                                 : 320 kb/s* A' n* K9 s! R! N0 E
Channel(s)                               : 2 channels) ]# p" ^* |( m
Channel layout                           : L R6 Q0 B4 i' r. S" X
Sampling rate                            : 48.0 kHz) w' @6 w5 F: K- a8 H1 y+ z
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# L9 B& l. ^3 M& p9 o
Compression mode                         : Lossy
1 L$ V7 `6 d) B/ {Stream size                              : 246 MiB (1%)
7 I; X4 ^6 p  f- k+ B; p& `& dTitle                                    : DD 2.0$ J1 l7 B: ~0 [5 ~# Z; L
Language                                 : English8 o. V% v! ?4 P, q! F" Y+ v
Service kind                             : Complete Main! F& \& B9 z8 T* y
Default                                  : No
" v2 f) i  `- M5 P* Z8 ZForced                                   : No
! m8 L9 C+ c% q1 E" a: c% IOriginal source medium                   : Blu-ray, m! x# ^- l0 y  y5 w- W2 ^

4 |- q8 G6 X3 }% RAudio #3+ [2 B- }5 r% L( H( G9 s
ID                                       : 4
1 M: k8 T+ r8 ], \5 ~ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)7 D/ D9 U+ \" r' V' C$ _$ g) Z
Format                                   : AC-3; C% [4 [9 l3 Y6 W" I1 ?
Format/Info                              : Audio Coding 3
7 ^" ]- G* d, h5 ]3 V& ]4 d2 GCommercial name                          : Dolby Digital3 c9 u7 y( H5 Z. ]1 L' m8 e, n" v1 k
Codec ID                                 : A_AC3
0 [) i+ G3 G' i. `, ~' [* t0 E* J# JDuration                                 : 1 h 47 min
# u0 |7 c; M2 n7 B" A  d! yBit rate mode                            : Constant
3 \% Z/ ]- _. o6 i7 P( FBit rate                                 : 640 kb/s
, Y( X4 O' [1 G3 FChannel(s)                               : 6 channels7 E) f3 H! o5 g* Y7 ]- N) ?
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
" N9 J3 E0 k0 G6 \$ V4 \# zSampling rate                            : 48.0 kHz
1 S' D7 v( c* B8 _# B$ wFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 f! N9 x! O- D+ d6 i( YCompression mode                         : Lossy
% Z" p, `3 G6 J3 rStream size                              : 493 MiB (2%)
: ^. B. U% K6 @9 o* Q0 P5 UTitle                                    : DD 5.1& b3 Q1 O6 S" _$ `" e$ A
Language                                 : French5 X: m* O5 D: W' p
Service kind                             : Complete Main: X  t1 z& Q2 p; p! t# A
Default                                  : No- h' `, q) K9 G
Forced                                   : No
9 x& s2 ]. c4 d  S/ Y2 F4 AOriginal source medium                   : Blu-ray
# ^, W4 O0 _/ m8 D* M* G+ a4 f1 r/ g4 q$ X7 O
Text #1/ R% Y; o0 v5 _) j5 }0 u  f
ID                                       : 5
: L- M- u# y5 u1 }/ F8 C: sFormat                                   : UTF-84 X9 L0 Y9 U: z$ P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# s# O% ~+ H& T; e, C9 B
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  E4 Q  B1 Y0 P! a; l
Duration                                 : 1 h 41 min
# d+ b; K+ u9 A. i! a5 s  X0 SBit rate                                 : 69 b/s
- E" \' X+ C6 _2 [Count of elements                        : 1407
+ i+ v# J/ A6 s9 L8 R: v, O. ?0 m: T5 qStream size                              : 51.4 KiB (0%)
/ D) {& ~8 e- q8 H/ KLanguage                                 : English8 l9 H7 {( I7 o( `
Default                                  : Yes7 f: s* h$ q$ ~) a1 g' `) W6 ]
Forced                                   : No5 L/ e$ m' w6 Y+ Q; h
& g2 h: n8 p+ [+ X, ^8 O
Text #2! c( y) A2 E9 }+ g; a& w  j8 K
ID                                       : 6
, a: r" v+ }8 O  x1 ^Format                                   : UTF-8
# i4 D9 L; G  i4 b$ e3 b& DCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8; _" R+ `3 j8 s( C$ |4 ~# ]
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, V' g- \0 V* R- i6 j6 F$ eDuration                                 : 1 h 42 min
' v* P2 |9 P" P# WBit rate                                 : 77 b/s
, C; i$ U7 }5 i3 G/ e3 I7 [( [Count of elements                        : 1671. ?2 m7 R6 X( i7 R! x
Stream size                              : 57.7 KiB (0%); X: W6 {1 x2 n4 A  {& F( l5 A
Title                                    : SDH+ z2 C4 n  C1 z; F4 Q1 i+ R
Language                                 : English
5 H  N) y! _6 H3 }. m; W6 t6 sDefault                                  : No  o* C5 W- c3 h5 H! E2 t( t* ^
Forced                                   : No
7 h: o+ \" }+ S( z; W0 {$ ~' t
3 x' }. {/ U. W7 |Text #32 V2 S) b9 J: F8 w7 K% p& [
ID                                       : 7
2 Q2 F5 \( I9 d" i! gID in the original source medium         : 4608 (0x1200)+ y0 H: I: G1 D  {. b! `5 s$ t
Format                                   : PGS
8 [0 O- u. \! x$ C7 M+ l- |" DMuxing mode                              : zlib( X/ L0 X( p% V+ e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 \' G. P+ h- J5 H3 {5 N: L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 K& k6 p3 b4 ?# v
Duration                                 : 1 h 42 min
2 R4 p' Q" T: y  H1 p% t' CBit rate                                 : 35.8 kb/s
2 n# M  @: z/ T( Q& m) ]Count of elements                        : 3350
2 N0 U6 s5 G  A  O) F& ]( {Stream size                              : 26.2 MiB (0%)8 W, S* G- A, Y' A! t  o8 d
Language                                 : English
3 Y9 q$ v3 p+ ]0 RDefault                                  : No
: ^8 m# P+ w- A$ e" v" K+ rForced                                   : No
8 D9 v+ `5 F( F5 ]  q/ x, AOriginal source medium                   : Blu-ray
- R& g5 @# ?5 X! {
/ _# H( b. T: B2 G' HText #4
$ V" N- P4 f5 j$ oID                                       : 8
2 U: S1 s7 |+ f& I" I$ b  TID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
0 i5 i; o6 b/ J3 e" {Format                                   : PGS. M5 ^  P0 D& H! ^) \! K6 s
Muxing mode                              : zlib
: W6 v8 T$ M& X, s) F( v5 |7 q7 h% OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- G* p4 J! E7 |* E" `4 D. NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. ~3 e  ]3 Q; o
Duration                                 : 1 h 47 min  \4 _4 \& e! y# G$ k6 \3 N5 I
Bit rate                                 : 27.0 kb/s
' l- B7 t' f! [' I8 {3 r6 s3 ?% mCount of elements                        : 2704+ ?- h* D  I6 q& q
Stream size                              : 20.7 MiB (0%)
3 c8 N3 A5 D; @  MLanguage                                 : French
' L9 L6 u4 @# z+ Y9 y- e9 ]Default                                  : No
( Y- g+ ?! r9 v0 j) D. oForced                                   : No! I& m( }3 S5 u/ c: X2 ?$ C, t# h
Original source medium                   : Blu-ray
1 R5 o* {) d( @! ]" D5 O) Y3 }3 m/ [- d- P
Text #5
) z7 e9 T, q, Q5 XID                                       : 9
8 |2 n7 f. Q8 W# V. e7 o( ]ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
- ^6 i8 g& N$ y: k3 a8 R5 q! C: DFormat                                   : PGS7 ?; e& i# V+ f3 z  e4 k/ _
Muxing mode                              : zlib
. F# k8 R8 m; T; b) c0 A- q& QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) z8 e( E$ A% U, z8 n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 _0 C6 e, C6 V$ O/ K/ o
Duration                                 : 1 h 44 min
) ?* F) G7 g' c" V8 Y( A& iBit rate                                 : 33.9 kb/s# D$ M& n, S) O( w2 K
Count of elements                        : 3072
6 y8 M  _* V% X. S" ZStream size                              : 25.4 MiB (0%)2 _9 i% [  Y, W( L0 s
Language                                 : Spanish! {# r/ F0 G3 _3 o8 R# h
Default                                  : No: ?- s% |9 S" I3 V* V% w, `& K
Forced                                   : No
/ m5 F( S2 {7 T) V1 [Original source medium                   : Blu-ray
, _7 J7 a8 m$ Z4 P; l0 Z+ l- C3 i7 W& L- {; K; R+ m7 t
Menu
2 V( c; N6 Q" W0 Q+ P  D9 M00:00:00.000                             : en:Chapter 01* t3 U$ h1 i5 q" x! V/ t
00:06:08.659                             : en:Chapter 02
' G$ q3 o3 f& `6 F0 O& U# T# ~00:10:22.371                             : en:Chapter 03$ K5 A7 ?- {6 G; \6 c5 M5 f# f
00:17:03.439                             : en:Chapter 04  Q2 W: V8 G, b: D2 S, i1 _
00:21:19.152                             : en:Chapter 05; m( r  @7 |: C# y3 x' X
00:26:49.941                             : en:Chapter 06
$ E" `* b+ c% Y& l; b3 P00:30:55.728                             : en:Chapter 07
4 B" E9 ]) K) k00:37:48.224                             : en:Chapter 08
3 P% ^0 T. [$ D! U+ V& p& e# ]9 X00:43:52.630                             : en:Chapter 099 V$ p# G* [! E1 Z! Y
00:49:03.398                             : en:Chapter 10
+ T7 W& ^/ p3 P00:58:14.824                             : en:Chapter 110 B! |! l6 ?  Q% c9 d
01:04:48.217                             : en:Chapter 12
7 L3 i9 d3 W% |2 S; W01:09:54.982                             : en:Chapter 13
  l( H0 k/ d9 `+ H01:20:26.154                             : en:Chapter 14/ r/ J6 V' J/ q# c' F0 [
01:28:28.636                             : en:Chapter 15
3 T- K+ b, j# M' A4 e01:34:26.285                             : en:Chapter 161 b( \: v  @& s" ~+ d8 z5 n- O1 e5 s
01:40:58.594                             : en:Chapter 17
3 p$ M7 p& I) ]6 \01:43:16.732                             : en:Chapter 18

" [8 h. w0 m& a/ y  z# e
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-12-27 11:15:56 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!2 N  k2 F: ~% ]* n& a
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!5 d3 o6 @5 v/ T1 b' n' `+ x3 ?. F

0

主题

65

帖子

407

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
242 点
dorischy 发表于 2021-12-27 16:06:22 | 显示全部楼层
好片下来看看谢谢

5

主题

230

帖子

1056

积分

Sponsor

金币
256 枚
体力
347 点
QQ
jimnhuiqi 发表于 2021-12-27 19:01:05 | 显示全部楼层

% O) c5 a: o- c% k6 `这么好的帖子不回对不起自己!
6 O0 \6 w6 ]3 M至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
愿瘟疫早点 ...

0

主题

435

帖子

1713

积分

Sponsor

金币
63 枚
体力
773 点
sebarstean 发表于 2021-12-28 20:26:28 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
' y0 p/ O) M: }8 L' `; ?5 J要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!" I- f" f- T# C$ q" d

0

主题

49

帖子

316

积分

Sponsor

金币
69 枚
体力
146 点
jqguan 发表于 2021-12-29 21:15:16 | 显示全部楼层
好好学习天天向上

1

主题

524

帖子

2033

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
964 点
firendzhon 发表于 2022-1-4 20:44:43 | 显示全部楼层
法兰西特派   谢谢分享
2020第一天 ...

2

主题

424

帖子

2420

积分

Sponsor

金币
402 枚
体力
1214 点
QQ
ccfys888 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!: b5 ]0 }9 @" E  f9 j0 `7 I6 `
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
, E- W" ~- A2 _

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 15:31

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表