BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 58|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 女劫/她们的颤慄故事 [REMUX无损版] XX 2017 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 14.57GB

[复制链接]

6573

主题

6746

帖子

8万

积分

Post Share

金币
15239 枚
体力
21516 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-12-30 07:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Four short horror films written and directed by women.
% S8 J4 I# M2 t8 W7 M& K
4 b" b: q0 B  r9 S! x9 P* y 01.jpg * M4 C/ T/ e3 `% K
6 b- f( t3 v- j$ d
◎译 名 女劫/她们的颤慄故事(台)
' f3 d4 r/ y& ]3 i- H9 C2 {# T◎片 名 XX4 U1 Y% r  ~) c# s
◎年 代 2017! j. U& ?1 j& I; n. M" }+ E& b( Y
◎国 家 加拿大/美国
: S* i$ O, _, \( i/ ?( L" @◎类 别 恐怖
- a5 T9 x. X: ^8 K! @9 z◎语 言 英语( N9 U  b5 }! J
◎上映日期 2017-01-22(圣丹斯电影节)/2017-02-17(加拿大/美国)+ R  K$ x. ~6 M2 e( j" B$ q
◎IMDb评分  4.6/10 from 11,599 users9 z2 G" Z5 t9 U+ S. P4 v
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt3322892/! D; V% {. g5 x
◎豆瓣评分 5.6/10 from 1,608 users
5 G/ s8 o( W' j& A/ Y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26312104/
7 L# j% ^5 ]7 |+ e◎文件格式 x264 + DTS  
/ ~- [5 ~4 C+ f' g& _  }◎视频尺寸 1920 x 1080
6 F& X% L; K4 M$ Y◎文件大小 1DVD 14.57 GiB0 m) {+ N- j- U7 \
◎片 长 1 h 20 min
6 h4 F& l, G! @% n1 p8 I◎导 演 罗克珊·本杰明· Roxanne Benjamin
  w3 u$ z* ~, T% O& I     卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama
' `) S: C6 b5 Y     圣·文森特 St. Vincent; t/ Q# R) A, P. S+ `
     乔宛卡·默克维克 Jovanka Vuckovic
& ]4 Q) _( R4 P5 `◎主 演 娜塔莉·布朗 Natalie Brown
4 W7 {6 m7 _" S6 C" u9 o; c& o     乔纳森·沃顿 Jonathan Watton$ M6 C0 g8 X9 b( @
     彼得·达莰哈 Peter Dacunha
4 s- S/ J8 P" V7 E     佩顿·甘乃迪 Peyton Kennedy
* [3 y  J" p+ Y7 i: S3 J     罗恩·利 Ron Lea" Q: |- x2 g/ T
     迈克尔·戴森 Michael Dyson
9 V. h/ t4 b+ j' }4 y; {  T' k     梅兰妮·林斯基 Melanie Lynskey. c9 X. n% T# T5 ^
     塞思·杜哈梅 Seth Duhame
0 A$ p$ g! y7 _9 `' x     萨奈·维多利亚 Sanai Victoria- q5 V% Y4 i! U! c; H- q
     希拉·凡德 Sheila Vand- o, _: u3 p( e, H2 d
     琳赛·柏奇 Lindsay Burdge4 l& Z! m1 b3 |* K& B3 m  S
, E% j! F* u/ V: h6 y. _1 A/ p
◎简 介   
( u+ v8 H, C: N, H! \/ a. d. a2 u$ u$ C
" Z) {  @% _6 A' O XX是一个新的恐怖文选与性别扭曲的所有段将由女性导演将明星的女主角。在预算和时间限制下,董事们被赋予了自由的创造力,但所有的片段都将涉及到恐怖类型。5 R: ?( q( G- D  C/ X
9 z  U8 @. @! Z( ~
 Four short horror films that are directed and written by women.
" C. f  ^) H+ ]1 y7 d; _6 \3 G. ]9 _8 V( A; R; H4 K
Video1 w: y  p. O4 H7 }
ID                                       : 1
, @  L; B3 H6 ]Format                                   : AVC
" T7 m' y6 O% W, D7 C: e% FFormat/Info                              : Advanced Video Codec8 K/ H' ~: Q0 R3 s9 N: d# ^
Format profile                           : High@L4.1; T0 S9 d7 i) b, X/ ]5 I: o
Format settings, CABAC                   : Yes$ G8 p$ n0 @; A* U* o4 @  Y# B
Format settings, ReFrames                : 4 frames
/ P, Z: R8 q5 k- X0 P9 TCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
( N4 W8 j- v: P; B$ V/ ^1 S3 {Duration                                 : 1h 20mn
+ W0 b/ r0 u/ KBit rate mode                            : Variable
$ A  h4 ~% X7 c' v9 E* `Maximum bit rate                         : 35.0 Mbps; Q  S& v( M5 o) j3 D+ A
Width                                    : 1 920 pixels
7 V- Y! g. R9 b1 f0 v: M, pHeight                                   : 1 080 pixels
& E, C. B6 N7 RDisplay aspect ratio                     : 16:91 l) x) q* w0 x7 A
Frame rate mode                          : Constant
6 ~8 E; X0 y, l+ J/ _' l* QFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
" y" D+ T* k+ o3 l% {% XStandard                                 : NTSC
8 I; [8 [, Z8 ^7 _Color space                              : YUV
) Y+ Y2 Q  g9 Q) f0 e* vChroma subsampling                       : 4:2:0
/ ?' m% a& `8 j  S  t! r$ tBit depth                                : 8 bits/ ~$ y+ V+ j1 Y) P: ]) E  S! F
Scan type                                : Progressive' g7 V% _1 J! Y& S
Title                                    : XX.2017.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
* \7 k. L0 b) m8 d5 c+ f; E' }7 c7 zLanguage                                 : English
: D0 a* X/ f+ l# c6 HDefault                                  : No
- R$ e3 n; V  o' s$ W' L1 J: C! b. r2 mForced                                   : No
3 {$ j( S. u, L8 b* cColor range                              : Limited4 F! k  c7 X/ @
Color primaries                          : BT.709
/ @- M/ j5 v5 V; R7 @7 e9 ATransfer characteristics                 : BT.709
% @; R- L4 t6 q+ ~3 ~% F3 EMatrix coefficients                      : BT.709
7 O& y# t" b% f6 L3 W
2 Z6 ~9 a5 b' E+ k, hAudio #10 g& A: p8 j  F) p2 |
ID                                       : 2
: H" e6 G% I4 F/ R4 k3 VFormat                                   : DTS
- B& Y% E$ o: Q. g6 JFormat/Info                              : Digital Theater Systems. K* F# n" f+ \4 d+ U! P
Format profile                           : MA / Core; c9 c" h' {) K% S$ N
Mode                                     : 16
4 K7 ]3 `& L# t' H/ y% a9 @6 lFormat settings, Endianness              : Big6 M$ }. \3 ^% j/ V9 O9 m
Codec ID                                 : A_DTS- I; Z3 c# m  D
Duration                                 : 1h 20mn9 |; d3 x$ L8 t+ Y% Y9 Q) M. z
Bit rate mode                            : Variable / Constant' f' h9 c3 v1 o9 R6 G" S
Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps( I- X+ F* A6 [0 c" f
Channel(s)                               : 6 channels
. Y0 y1 u4 ]+ }, ~Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE$ w  A( y6 d% g- r
Sampling rate                            : 48.0 KHz& E( H; i! F% k: g1 S
Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)2 w  m/ q& f0 @0 i9 q5 J
Bit depth                                : 24 bits, D, r: Q( Y2 r- `' b
Compression mode                         : Lossless / Lossy7 V- s3 o5 d& n" F: ?/ W
Title                                    : XX.2017.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
( i# [/ j% g# [* l8 |# k, F, J5 mLanguage                                 : English
% R% D" g9 Z) v5 c/ WDefault                                  : Yes8 W* g/ [0 ~# v& a  u, u
Forced                                   : No; c3 \$ I' `2 B) ], L  Q

% i8 |# D- v7 aAudio #2
! Z$ F( P5 }0 ^- |* E' Q5 ^6 `ID                                       : 3% }4 k- ]7 y- {7 u
Format                                   : DTS
2 h2 ~$ M8 }  y' JFormat/Info                              : Digital Theater Systems( l% v" N1 Y5 ~' A6 {+ E
Mode                                     : 16
  K0 }% K/ O5 l# ZFormat settings, Endianness              : Big- L. V. ^  ?8 p# Q  W& r" x
Codec ID                                 : A_DTS
1 ?+ n3 _. t0 i+ E" }, ?' RDuration                                 : 1h 20mn4 K4 _" {  ]  C7 N" h9 J
Bit rate mode                            : Constant
+ R* P# Z# a8 J9 VBit rate                                 : 1 509 Kbps
& q: \8 q7 w& d9 C6 v! i* r7 C1 _Channel(s)                               : 6 channels
' g! C3 N4 F% }* uChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
! y3 A5 o+ N2 |0 h4 \7 ?Sampling rate                            : 48.0 KHz
! h2 t& d3 l$ S9 ~7 I' t4 sFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
) n8 z6 A1 ^- a3 h/ ~: D* BBit depth                                : 24 bits
9 Z4 A- F, b: ]# e8 {3 cCompression mode                         : Lossy- t1 ~) z# z0 I9 T! w. T
Stream size                              : 872 MiB (6%)& W3 E+ R2 x3 z7 j/ I' W+ S; _
Title                                    : XX.2017.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT. R0 Q5 {5 ^- [; Y: V: S% C( M
Language                                 : English3 h9 V) m( y/ j
Default                                  : No$ v/ q4 e0 {; a- o
Forced                                   : No, y8 T5 O; s% b2 s2 `" V7 ^, h

5 c" a9 J  b! {0 ?+ RText #1
, `# j1 J' W$ O" Z! uID                                       : 4
! k* \- @3 @. \# B! z9 aFormat                                   : PGS
4 C9 y% `/ L6 `, |' i( g, SMuxing mode                              : zlib
& B0 D7 d: f% vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" H$ l; R/ b# I; J, y* {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% C. j" e5 R* p' y, q6 s* JTitle                                    : English-PGS4 d% z" a& G; J# s. q1 Z
Language                                 : English8 u  H/ M% w" @! u$ ]
Default                                  : Yes) i; `. L' j0 n) F7 S/ x
Forced                                   : No
7 K8 r' {1 _7 N6 K/ |# X$ ]
0 x5 {& Z& y. L7 m1 wText #2+ O7 K5 C) n; }' ]" u2 ~; t6 J
ID                                       : 5: X( u0 J7 M" K- T. ?. @
Format                                   : PGS" {, j/ M; ?1 O) E3 g* U" c" b* f
Muxing mode                              : zlib
0 I$ J1 Z0 W2 }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 ^. x* X' G  B0 C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ U5 n% e: L# \" \
Title                                    : Spanish-PGS
$ b5 p8 M! v. k8 V7 r$ ?' t3 tLanguage                                 : Spanish
; r& T9 v! ^' W2 g8 ?4 H; A9 Q- WDefault                                  : No
: f& \; F4 u. b; h4 l9 [Forced                                   : No
" j5 R- F8 t1 _& j( V: q4 X; c( K  o  b9 W& ^9 {- _2 N
Menu5 m8 ^4 D) k# i- E1 D
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
2 e$ F4 B3 Y: m7 H00:01:33.093                             : en:Chapter 02
5 y' T5 v. A: ?8 @' |. Q8 F00:07:09.220                             : en:Chapter 03
2 R1 m+ @3 W. e. l8 _00:14:32.788                             : en:Chapter 04
8 A2 h& n( m- S, t  A/ d00:21:45.304                             : en:Chapter 05+ C" O+ h( R6 H  j1 d3 m8 ^
00:22:35.020                             : en:Chapter 062 `9 _  R- N5 B/ y7 I
00:27:04.623                             : en:Chapter 072 j  K& b! G5 x' W3 _
00:32:42.919                             : en:Chapter 08- b* j' k2 Q& Y: Q7 C
00:37:54.021                             : en:Chapter 09) g0 e- {9 o/ W* Q# c, Y
00:38:45.156                             : en:Chapter 10
2 q, w# V3 k" Q4 o8 P: D  o00:42:42.685                             : en:Chapter 119 w, f5 e+ m7 Z" U
00:51:11.068                             : en:Chapter 12
( \0 X/ y- g8 E/ n) r00:51:55.112                             : en:Chapter 13+ J; h( W' J; V+ o. \" g
00:59:39.576                             : en:Chapter 14, S& a$ z% X! J4 M6 U6 J5 d8 @
01:13:51.427                             : en:Chapter 154 k; w  P5 N+ B. T9 V( r
01:15:43.539                             : en:Chapter 16
8 S! f2 v, W% z& ~- i01:20:45.841                             : en:Chapter 17
1 X$ \: k, V: v
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-12-30 19:36:08 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!0 x& E4 R! n* O+ w3 z
Blu-ray movies Community: my favorite!) j% B, C, b* a' o

2

主题

424

帖子

2420

积分

Sponsor

金币
402 枚
体力
1214 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-12-30 23:40:47 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
" m4 A& G5 L9 }& ^% c/ \* _Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

259

帖子

1216

积分

Sponsor

金币
198 枚
体力
468 点
lfvvzc 发表于 2021-12-31 13:24:32 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!2 |6 l. B1 v' M; S
Your resources, well, I am very satisfied!9 {$ V; ^3 C! Z3 }+ n

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-1-1 13:36:59 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
; Y* e+ _4 `, b- }2 [3 y$ l至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!. j6 Q' S" ~" w( @. z+ D' l

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-1-1 13:43:47 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!/ i5 D( e- c& a1 ~! f; z* e6 H& I, v
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
0 U2 q7 f( Y' X  K" ^2 f2 ~

0

主题

435

帖子

1713

积分

Sponsor

金币
63 枚
体力
773 点
sebarstean 发表于 2022-1-6 19:25:34 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!0 f7 \5 o6 v+ M
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!+ R% E: m  O5 n# c/ L5 d

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 15:13

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表