BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 5|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 挚爱家书/乔丹日志 [4K高清版] A Journal For Jordan 2021 2160p WEB-DL x265 10bit HDR & SDR DDP5.1-NOGRP 13.68GB & 11.61GB

[复制链接]

8326

主题

8705

帖子

8万

积分

Post Share

金币
19129 枚
体力
16746 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

* M2 O% \7 _5 t! M& N$ g7 u2 f, c$ ^& ^2 |: P2 j- b( ]# Y
◎译 名 挚爱家书/乔丹日志& ^( O: j- G% h* B7 a
◎片 名 Journal for Jordan / A Journal For Jordan
$ ~% V, V4 A4 a+ o; u# I◎年 代 20213 H% _" ^+ G  H
◎产 地 美国9 U: m. N( W& \  v6 Z. f; N
◎类 别 剧情& G4 z4 Q  m, V# G9 |6 b" z
◎语 言 英语0 F5 i( ~. ]3 N# B5 B
◎上映日期 2021-12-25(美国)
. G& i7 c$ r8 N) M◎IMDb评分  5.5/10 from 545 users3 f3 t  a9 ]2 A) k; V& v. h! I
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0995854/1 a+ w9 a9 F! ^
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users7 i! a4 ^+ u9 c6 _/ Y" E8 z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3692646/3 G* r" N  h1 V1 j
◎片 长 2 h 11 min3 Z: U4 m+ `+ c- Y. F# {0 u  k
◎导 演 丹泽尔·华盛顿 Denzel Washington$ \/ p, B! q& _1 A5 x, O' a
◎编 剧 维吉尔·威廉斯 Virgil Williams
0 v! z) a6 i/ s( [     查尔斯·门罗·金 Charles Monroe King  ( _& _% ^) x9 z9 W8 N
     达娜·卡内迪 Dana Canedy  
. o" Y- J' A- J# f) H! K     约翰·伯纳姆·施瓦茨 John Burnham Schwartz
. {* ~+ r7 P. a: i- Q0 X9 K◎主 演 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan( z* O1 S, Z0 j+ u: @* G( X' z
     香缇·亚当斯 Chanté Adams9 ?$ X# A3 R- o7 O# r% d1 ^8 ^
     哈隆·克里斯蒂安 Jalon Christian, H0 }4 Y9 T: G
     罗伯特·维斯多姆 Robert Wisdom
9 C% M1 u4 L6 u+ e3 B     塔马拉·图尼 Tamara Tunie
; Q" Q: Q( r3 [- t) S  r( S* r2 S5 q% d     苏珊·波尔法 Susan Pourfar/ o) w5 V. V2 b6 m9 s
     瓦妮莎·阿斯皮利亚加 Vanessa Aspillaga. t2 L+ W& h; H! S8 I& J% {+ E
     桃乐丝·麦卡锡 Doris McCarthy
: W! q8 F# @/ t) c; q/ T. m( H     玛丽索尔·科雷亚 Marisol Correa; c0 F5 k3 d4 [1 J1 e
     肖恩·里亚尔 Sean Ryal; A) _* n8 H: a# `8 l2 C3 e) k
     玛昌特·戴维斯 Marchánt Davis. h/ s/ k- F, Q8 J% S7 x
7 S, v* N( {& b% y- L- m( K% a
◎简 介   2 H  N  x, y/ u6 g. u* ?5 g; f
; _( b( L- k* _
 影片改编自小说《对不起,来不及陪你长大》,讲述了普利策获奖记者戴娜·坎纳迪(Dana Canedy)和军官查尔斯·门罗·金(Charles Monroe King)的真实爱情故事。查尔斯在海外服役期间为防止在战事中阵亡,给他们刚刚出生的儿子乔丹写下了一封家书,旨在告诉他在没有父亲的成长过程中如何过上体面的生活,同时也包含了深刻的人生感悟,以及一个父亲对他从未谋面儿子的忠告和祈祷。
# f* K$ ^$ v7 t+ E) B
% N1 v& U; T7 }9 B& p 1st Sgt. Charles Monroe King, before he is killed in action in Baghdad, authors a journal for his son intended to tell him how to live a decent life despite growing up without a father.
, j1 t% Q8 _& Y# r: J9 N
A.Journal.For.Jordan.2021.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1-NOGRP 13.68 GB
. _! g5 b! u' [) d% }2 ~  \8 X2 M! e2 {
Video
$ i5 j% {% @3 W  d3 FID                                       : 1
$ O9 V/ h, n" z" w9 VFormat                                   : HEVC! N4 O2 v' ]! X) f( k$ @4 c
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
9 o2 U& f, ~4 }8 W2 @* W: aFormat profile                           : Main [email protected]@High
1 u  M: [# m: m  A, vHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible% E7 z+ G1 r4 D$ A" Q
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC4 T( z% x  M6 i
Duration                                 : 2 h 11 min
: S4 p* n; O# SBit rate                                 : 14.3 Mb/s# G5 Z& e- S1 @- p: S
Width                                    : 3 840 pixels
5 q+ L9 A7 \- z; pHeight                                   : 1 600 pixels8 |' o4 T" j1 p/ _* a
Display aspect ratio                     : 2.40:1
7 D& ^7 L8 o$ o$ f9 U* j5 v& |9 ^. \Frame rate mode                          : Constant4 V6 @, |9 g" g, B8 b( V
Frame rate                               : 23.976 FPS
" S( B- I' a6 X% g: J1 SColor space                              : YUV1 M4 g" @: Y- ]; O: V+ T! J
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
; n! h4 b! c- {9 }2 U" VBit depth                                : 10 bits  j, c$ v$ e) n" w: g; ]* e
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.097
4 G$ E/ I0 k3 m+ FStream size                              : 13.1 GiB (96%)
+ t* o4 G& d; _Default                                  : Yes- R7 D2 [' D" A3 q, t6 ?3 d& R
Forced                                   : No
- n: p" n* a3 dColor range                              : Limited4 i# i) l+ S9 C1 e9 r, y
Color primaries                          : BT.2020
& C/ S+ g9 x& k0 i4 _* q3 b5 Q( @Transfer characteristics                 : PQ
  c. |8 R% L" L5 S- ?Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
! T$ e- N# U/ g# N$ g2 oMastering display color primaries        : BT.20206 e4 }+ X. Z1 a3 l$ {0 V( S8 e) J. L' B
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m24 h& @0 W$ A0 }/ l& z+ i
Maximum Content Light Level              : 1100 cd/m2
% X" t* k9 P. i7 l$ [' R( J- [Maximum Frame-Average Light Level        : 381 cd/m2! V9 ~& Z1 Z$ w4 ^; B, F& [( u
1 b- a0 F! p! a6 D0 r
Audio
" J$ v8 O+ @0 m  o* rID                                       : 2' r6 p7 P7 M* I1 W
Format                                   : E-AC-3) \6 t; s! P9 ]: L2 n
Format/Info                              : Enhanced AC-3
. v$ s! @9 _: A8 |+ G( V) gCommercial name                          : Dolby Digital Plus+ B. n# G7 K/ @  b! G
Codec ID                                 : A_EAC31 p  w; [# d. |  a
Duration                                 : 2 h 11 min
( j+ Z1 R4 K4 f9 L( ^: eBit rate mode                            : Constant
; p+ U/ ?5 j* A$ n7 C( @8 a- A  sBit rate                                 : 640 kb/s
! [1 G# S( m. N! ^Channel(s)                               : 6 channels4 k6 y; n, |! c1 F! h
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs: `# D! U* i/ |1 r% `  U
Sampling rate                            : 48.0 kHz
: v1 z: ?* r# F% x+ ^7 sFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
; N; i( l: f+ Y- w* {! v7 HCompression mode                         : Lossy
7 J$ p- R$ A0 Z: N, LStream size                              : 601 MiB (4%)
. W! [! s- p( F6 \4 w6 ZTitle                                    : English
* }4 R4 G/ U! V: G: YLanguage                                 : English3 y/ ^: t, z" g7 B# x- i
Service kind                             : Complete Main
( Z2 g3 c; a0 B, ]Default                                  : No
, e0 c$ R* d2 P% NForced                                   : No+ g, J7 f$ \6 D& J; z) ~

1 ^* Z' Y" p* LText #1
) k. B# P, B. D( I4 R- NID                                       : 3
$ p% L% t* C, {- ^9 i" v  DFormat                                   : UTF-8$ x7 ?0 C& _3 J. ^; i
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
4 Y$ N: I) F/ e7 Z$ ~0 X4 ICodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ C3 v3 {5 O5 i" r! p
Duration                                 : 2 h 8 min
5 Q; e' V" a$ aBit rate                                 : 53 b/s
9 U* R& y7 r* a' a7 Q6 MCount of elements                        : 17730 m+ \% P+ o7 [( Y
Stream size                              : 50.4 KiB (0%)
/ I; X2 a9 L9 f7 F' x' e8 sTitle                                    : English
( M+ ^9 e1 |" A+ F( \$ P1 W: }Language                                 : English
( \, q" O4 t, ZDefault                                  : Yes+ T! H: d* W9 k; N
Forced                                   : No- c7 u2 ~( e7 e/ u! b& {

& i) k- q$ t: p3 ]  q) e# p) vText #2* o! B  m8 W5 T
ID                                       : 40 F$ a+ D7 W0 o4 n% ?
Format                                   : UTF-8
, O9 r2 ?+ U1 |0 q5 M( T+ LCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 n& y5 N+ @* |' ?9 LCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 H, @/ u" ~, n( J, W
Duration                                 : 2 h 8 min
7 O" f- o9 p. U2 D/ @Bit rate                                 : 56 b/s$ P4 w+ c- {' j; L, c5 [6 e  z
Count of elements                        : 1836
' e) E1 y; a2 L0 S6 t2 Q/ M/ eStream size                              : 53.4 KiB (0%)2 O0 y5 g' i, t' K0 w, o
Title                                    : English [SDH]0 R1 h/ Z1 Q% W% Z9 P1 E$ v7 k
Language                                 : English
: d% W2 M) q6 j3 PDefault                                  : No
2 U6 C7 K% R4 f% LForced                                   : No
0 @) p4 {6 K2 F" q- k
/ a- j0 D1 w7 v: e8 J  p# {Text #3
+ s; \- M5 b  W( ?. T5 V" F4 AID                                       : 5
& `- `6 i+ v+ B2 m: R6 zFormat                                   : UTF-8! m6 p4 n6 z1 ~' B" \" r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# N/ X: C) a! J, c6 l. j7 QCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& Q4 g. V( ~( M* H. p
Duration                                 : 2 h 9 min
- u* ?) G/ o3 v$ mBit rate                                 : 49 b/s; Y! o5 n0 B  U8 y  x/ T- Q& P4 j& v
Count of elements                        : 1462
. }7 D9 m, A$ ~Stream size                              : 46.8 KiB (0%)4 Z  P# y( g+ u8 q
Title                                    : French
$ W" E4 y* i# p, s! aLanguage                                 : French+ \7 y; r% B2 M* ~* M, H
Default                                  : No8 ?. n) r2 v8 c3 O% e5 i
Forced                                   : No
A.Journal.For.Jordan.2021.2160p.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1-NOGRP 11.61 GB
( T0 U: n6 \0 o: k6 G/ l% }& v0 ~- A7 k: I# g' e) ?( t% ]" _
Video
: o7 h/ W. T9 g% N  OID                                       : 1
& h# a* A  b- aFormat                                   : HEVC
. @" @5 w3 y( S) _Format/Info                              : High Efficiency Video Coding3 Q& B8 r  z! q! v( i
Format profile                           : Main [email protected]@High: k- G0 h$ p3 L$ U' v7 r
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
/ j* S7 {& \) Z; I1 CDuration                                 : 2 h 11 min9 h: `4 b( B! `* p! _: s$ L
Bit rate                                 : 12.0 Mb/s
# }% v9 x5 f7 p# ]- {Width                                    : 3 840 pixels
. r  v4 Z! G' h' [" uHeight                                   : 1 600 pixels/ g& F4 _0 Q# X- u7 ?
Display aspect ratio                     : 2.40:1
9 H) P6 g# y3 C& fFrame rate mode                          : Constant& g1 r7 T  F# U( h2 g
Frame rate                               : 23.976 FPS5 V. L2 O* ]8 v% Y
Color space                              : YUV# L5 p8 a) i/ W9 ?6 ]. _
Chroma subsampling                       : 4:2:0  z0 d7 `; p9 D. s* X
Bit depth                                : 10 bits
& h6 X: ~9 z, U8 L0 x( OBits/(Pixel*Frame)                       : 0.082) i# W, Y& a. x( u+ Q
Stream size                              : 11.0 GiB (95%)
3 x( r. y! V) @, \) JDefault                                  : Yes. i: q3 l& `. e+ T% _" s/ C) I8 h
Forced                                   : No
9 J, {9 b* g# \& y; }- e! sColor range                              : Limited' V3 a" [. z/ g+ O2 t& b  r
Color primaries                          : BT.709
( @# J# b( E6 N2 }* }0 lTransfer characteristics                 : BT.709% e; h9 \# ]- p1 m; I& s
Matrix coefficients                      : BT.709. S! b6 }! r3 |

4 O  \9 a, B6 n3 Y; k9 KAudio
+ I# {% ~& t# W! n' b3 ^, Y/ xID                                       : 2
/ E4 }; v2 o+ @( q) q  MFormat                                   : E-AC-3, ?5 }2 f5 x+ V8 U$ q1 n. G
Format/Info                              : Enhanced AC-3& P% F! u& J) v
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
8 {7 ]  c, w% Z7 |5 Q1 p# q- {8 ZCodec ID                                 : A_EAC3" E1 p8 g: R0 c
Duration                                 : 2 h 11 min4 y3 j# C2 @" ^; S) e
Bit rate mode                            : Constant
2 q& e: G: ~8 \7 C/ w9 `Bit rate                                 : 640 kb/s2 P( C) o4 J9 G9 n7 x
Channel(s)                               : 6 channels
8 {7 K: Q& D8 t9 w/ x9 oChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
4 t2 q! m( h4 B9 r6 a9 bSampling rate                            : 48.0 kHz- f) {  d# Z) [* O4 R; _/ A! {
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# b1 |, [% U5 Z+ e7 T* yCompression mode                         : Lossy
* ~- p- P7 k% z. J' ZStream size                              : 601 MiB (5%)
1 t) Q' C6 E, z! g0 q3 n1 Q1 DTitle                                    : English4 t% J0 S9 Y7 e1 N: j' |/ a& Q7 W, o
Language                                 : English- Y' }5 ]# J. S' h) n8 J% b
Service kind                             : Complete Main1 D; V/ W$ U4 h5 P. @, o% t
Default                                  : No
' r) D9 B3 f  q& X8 s# |Forced                                   : No; Q( K! h; I7 |$ Q. G

' s) @; ~+ q% J' T' R! }$ xText #15 P, S& q( E1 {/ o, h" l
ID                                       : 39 n9 d9 C/ y- V
Format                                   : UTF-8/ q; n! G9 y# L+ q. ~
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 K  y2 w  K1 ?# R7 L2 o  S6 _
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ }- B% V" L6 b/ r  d( |6 \, gDuration                                 : 2 h 8 min
3 |# `3 u, g- ~  r# z5 [Bit rate                                 : 53 b/s
- ?2 a. O: K; L- {9 m9 e5 SCount of elements                        : 1773
2 [+ c% q" m$ u$ [! J0 BStream size                              : 50.4 KiB (0%)( c4 v4 a/ T' Z$ n1 g) ]
Title                                    : English) j  f, Z7 `5 w4 O3 p! Q7 ^$ a
Language                                 : English9 J5 @7 d5 G/ v; _
Default                                  : Yes7 c4 u9 q3 |- o( H, n
Forced                                   : No  Q4 g) X+ ?. F! }
& J2 h7 |5 i! P! Y3 u% w
Text #20 I0 ]3 x1 m* U' p
ID                                       : 4; m8 a$ L& v2 b% I) F8 k
Format                                   : UTF-8
  Z! o' ^- O- mCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8: h1 j' o( c) m1 M2 y5 w/ r5 d
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 Z/ c3 I7 @; a& l0 Q
Duration                                 : 2 h 8 min
( c& U( U/ P4 \0 W: JBit rate                                 : 56 b/s0 O7 w; ^+ a) E
Count of elements                        : 1836
3 t1 ]7 C9 `) X2 g" \+ B. TStream size                              : 53.4 KiB (0%)! E6 B+ R  m% V: @2 U! Z, I
Title                                    : English [SDH]
2 g7 n0 X4 W5 |% x2 S' fLanguage                                 : English
' F0 Z4 x8 t8 G6 c& {4 eDefault                                  : No
% Z) Q5 B, y) F3 F# ]6 j2 }Forced                                   : No. u" B3 v6 j+ M. R- x
# T+ }# }- \2 l6 N. v" c* ^: @
Text #3
; |" W8 W3 i$ J7 x/ yID                                       : 5
; [' N- @" c' I6 e) cFormat                                   : UTF-8
9 s- c9 c$ X, o+ |/ cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. d5 ^3 Y* D  l5 ]Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 j0 N" V( h+ M6 xDuration                                 : 2 h 9 min
2 Y0 k6 `' `) f' l% f0 f$ cBit rate                                 : 49 b/s/ F1 K) }. R4 E) d' H4 f; m; m1 `
Count of elements                        : 1462
3 m$ D3 S3 e% CStream size                              : 46.8 KiB (0%)
) G: h3 J* z' A$ X2 j. n1 ITitle                                    : French
( F, ~3 O2 c" Y6 CLanguage                                 : French
* W- ~/ w! v( D7 \& P8 W; NDefault                                  : No# m& f* U# J+ }) g
Forced                                   : No

' n+ I# E" I. g) ]6 W0 w
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 15:05

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表