BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 35|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 旋律时光 Melody Time 1948 1080p BluRaycd x264 DD1.0-FGT 6.12GB

[复制链接]
论坛网友
论坛网友  发表于 2022-3-19 13:55:02 |阅读模式
) i- M& _, _) S4 K( v
0 A  ~2 c1 I9 j6 i6 D8 W
◎译 名 旋律时光
8 x( g9 E6 Z& {: o; j◎片 名 Melody Time
( M* ~" l( f. q) o◎年 代 19482 p& z0 F- g4 m2 \
◎产 地 美国
! A( P, G. ]8 I' [1 s◎类 别 动画/音乐/家庭
4 y; r. v1 {" s: j8 w7 d& V3 W◎语 言 英语
- a! f8 w2 D! m, h1 _- U8 X- M) j◎上映日期 1948-05-27(美国)
* V3 y7 U5 {+ l( S; ^& K& N" D◎IMDb评分  6.2/10 from 5,912 users
  _0 i$ G+ J5 {# D3 s◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0040580/+ [; O' t9 O' {1 L+ V$ `
◎豆瓣评分 7.4/10 from 444 users0 m# h5 L! _  |" o1 U: N
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308348/
: G: v0 [1 I0 e. ~8 X◎片 长 1 h 15 min5 j- c$ b3 `4 N# F# U
◎导 演 克莱德·杰洛尼米 Clyde Geronimi
& v8 q, _2 B- F& x) x; \- }: u     汉密尔顿·卢斯科 Hamilton Luske ; z) N0 L2 E7 M  J$ i' r
     杰克·金尼 Jack Kinney 7 |; D2 D& V/ I0 t# r" O& Y. B7 \
     威尔弗雷德·杰克逊 Wilfred Jackson
4 E& I: Z1 x3 o9 u. q◎编 剧 温斯顿·希布勒 Winston Hibler 8 K, P) }  P( U: Y
     威廉·科特雷尔 William Cottrell ( \) N5 z- L' {1 p8 w
     Hardie Gramatky
9 R& k  c/ @: C- l5 A) w     肯·安德森 Ken Anderson / S* V" l  J2 z( u! o7 Q+ _
     厄尔德曼·彭纳 Erdman Penner ' |9 c5 ^+ X- M. d' U- d
     特德·西尔斯 Ted Sears
6 d" b$ m/ ]0 {! e. L     乔·里纳尔迪 Joe Rinaldi
5 `8 f' L( x6 M9 Z% C7 O     Homer Brightman / S2 ]) B0 z, F3 p0 k/ y, y, j
◎演 员 罗伊·罗杰斯 Roy Rogers 0 Y( m" S. N! @4 T! X0 t7 b
     丹尼斯·戴 Dennis Day
4 @& S: `+ f# q! C8 q3 P- t     Fred Waring , A! B# r; Q$ z- X; U
     Freddy Martin
+ I- x7 `# W; N& H, {8 _     鲍比·德里斯科尔 Bobby Driscoll
; [" J+ a% h  S, ^5 u4 D     卢安娜·帕滕 Luana Patten ! m4 Y2 @* H1 ?0 [9 [, v
     弗朗西斯·兰福德 Frances Langford
- D" n. X: m3 @( B3 ]4 q; V' J     艾特尔·史密斯 Ethel Smith
8 T! X9 m: k4 L6 A     Buddy Clark ; o3 i0 \$ t7 W6 S: a) ^
     品托·考维格 Pinto Colvig : ], K' Q5 `9 E1 ^3 ]
     Bob Nolan
% N) P7 u: l0 @9 u( _0 e     艾略特·丹尼尔 Eliot Daniel
( M. S# `8 M4 l1 i, G# o     保罗·J·史密斯 Paul J. Smith
. E" n7 X' X7 [; v! B1 ~; |3 V     Mike Holoboff
0 \8 v' n- }1 T$ K9 z     乌布·伊沃克斯 Ub Iwerks : |+ n% z% x5 C- V3 N
$ _# X0 F+ G! C' z
◎简 介   
9 R  g2 _( }. c4 ~6 i5 V2 s. n4 d
  S8 I# l' O; {9 T 本片是迪士尼于1948年推出的第十部动画长片,也是该公司制作的第五部短篇合集,它分别由冬日回忆(Once Upon a Wintertime)、狂乱的飞行(Bumble Boogie)、强尼苹果籽(Johnny Appleseed)、拖船小嘟嘟(Little Toot)、树木之颂(Trees)、忘情森巴舞(Blame it on the Samba)和佩柯斯`比尔(Pecos Bill)等七部音乐短片组成。音乐风格涵盖古典、流行、桑巴、爵士,应有尽有,剧情上既有无拘无束的奇思妙想,也有根据美国民间人物改编的故事。许多当时著名的歌手、演员、作曲家、动画人加盟制作团队,打造出丝毫不亚于幻想曲的经典动画作品。0 {( `/ v& M  P0 {7 T
4 ~) S3 h8 E. `0 _% X! L
 不仅是迪士尼的粉丝,任何一个动画迷都不可错过的杰出之作!
- G  r( g% w) ]$ u# t( a
* n& j* f* ^  {5 D An anthology of animated vignettes set to contemporary music.8 b# t1 {, g( M5 ?

0 g  K8 x, P1 d# R, Q' k◎获奖情况  
7 _( }$ ]6 l/ l5 y
+ x) G; ^  ~% d6 @) V1 j! B 第9届威尼斯电影节 (1948)
6 u4 C  n4 \+ R' Z6 H 国际奖 最佳动画电影
  M7 p/ t9 L3 B9 s4 p& |: P/ N  └──华特·迪士尼
- m+ w) t: c7 `/ w( J
Melody.Time.1948.1080p.BluRayCD.x264.DD1.0-FGT 6.12 GB
* r' C* u! ?0 E4 g) k5 n) D3 U. `8 @1 l) J, O* Q' Q
Video/ i3 z3 I# {$ ~' T
ID                                       : 1
- M! X7 j0 g3 D* U5 m6 PFormat                                   : AVC
; V' O" z5 D4 g) v: d/ yFormat/Info                              : Advanced Video Codec9 Y9 U+ n6 d5 P3 I/ `
Format profile                           : [email protected]) _) O' H) |5 S: \' q
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames" I) z4 p6 I7 Q. L- M5 j' ]- s
Format settings, CABAC                   : Yes
. U: s4 d! \* C( n" T) P( V' ~Format settings, Reference frames        : 4 frames
! ^% V& J# b. P& ~( g+ {" H/ qCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC# N3 Z) [% Z# O* Q" m& C( b
Duration                                 : 1 h 15 min% s, `6 C3 K% W! e6 K
Bit rate                                 : 11.5 Mb/s
0 x: S  ], P# m/ LWidth                                    : 1 440 pixels
: _7 d' T# l6 b* G5 Z( \Height                                   : 1 080 pixels& ?% ~. R( t9 C4 C  U5 T2 @  }
Display aspect ratio                     : 4:3# Y: |: Z( s4 a, {/ g5 I
Frame rate mode                          : Constant
" c% M" w% S, f7 c, o7 JFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
( @. P- \( d7 L+ K3 A( [. rColor space                              : YUV
# X* O: m6 H) t* ]6 PChroma subsampling                       : 4:2:00 e; M6 v4 a& B
Bit depth                                : 8 bits
6 x* u. t; o; p! [/ \* @8 HScan type                                : Progressive
8 `: K' ~# p" U8 l* L+ B5 rBits/(Pixel*Frame)                       : 0.308$ |, h4 W, K7 D3 A6 s+ C
Stream size                              : 6.07 GiB (99%)
; D. x3 t5 H# j3 W$ a8 oWriting library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa88 ], W5 d1 p+ [8 R' z; B3 S1 f
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=0.50:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=34 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.60
* z. }+ U0 @+ WLanguage                                 : English! K# `& ^* W5 R5 P$ b
Default                                  : Yes
1 L& ?" S1 N% u: U  M/ ]- AForced                                   : No& p! o" w. T- @& H3 b2 n3 d

8 c$ l) [7 r  i# S3 gAudio
/ b3 U) S/ w- N  w# e) ^ID                                       : 21 @) A5 B6 K5 Z; l0 p4 r: ~" G
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)) P8 D- Y, O8 Z! H5 W/ \" L: v  R
Format                                   : AC-38 S! {9 B  C2 g  C1 J$ ?
Format/Info                              : Audio Coding 3+ X8 r4 Q, C* X$ g2 O5 g. X; `1 g/ f
Commercial name                          : Dolby Digital* b3 J! C/ _% p8 S* e5 b- g% e
Codec ID                                 : A_AC3) l8 w) L0 `: q
Duration                                 : 1 h 15 min( r1 D8 u8 ?" q, u6 K
Bit rate mode                            : Constant( F- j$ O8 D/ x# B
Bit rate                                 : 96.0 kb/s
1 ~5 F" J: r* ]- FChannel(s)                               : 1 channel
+ ?8 [% \( g# S2 v9 n, {& GChannel layout                           : C
! N. L, R& [1 o1 ~5 k% cSampling rate                            : 48.0 kHz0 D2 O3 B* z# A5 [  ^$ V
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 o; w9 w; u; h. L) l) _( MCompression mode                         : Lossy! b8 b& E6 c9 G+ y
Stream size                              : 51.9 MiB (1%)% o$ ?' h8 i/ l0 h
Title                                    : Mono1 ?: m7 ?5 I& C
Language                                 : English
% h& S' z0 Q7 e7 W: L; zService kind                             : Complete Main
7 ~. g* {% q5 rDefault                                  : Yes
+ U* \  _, n9 |: bForced                                   : No5 N; Q. ~" p" ^
Original source medium                   : Blu-ray) z, o/ v. X, `

) B& P. g* v# VText #19 ^  U4 ~, @5 Z9 m
ID                                       : 33 v' W( `4 L- q5 M
Format                                   : UTF-8
" _; M0 C/ d" f3 ], pCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8" z5 c2 g7 f9 g# @+ e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* e1 W! x* }, X4 a
Duration                                 : 1 h 14 min" @) O0 _; ]+ E, k0 K" w
Bit rate                                 : 52 b/s4 e' Y+ o! U$ q, B6 _8 ?/ ?; _
Count of elements                        : 792, N6 X: z2 I& X3 Q6 K
Stream size                              : 28.4 KiB (0%)
9 e2 b; O5 T- `: X: S% n7 MLanguage                                 : English
* }6 `% ]) d; YDefault                                  : Yes
" H* Q6 @+ S7 |Forced                                   : No8 @2 A8 b9 p: ?$ e$ y& a  a

1 ~- {% I8 X  ?+ jText #2
( `" C4 x$ `& |# q% dID                                       : 4
) w- m% h) ~9 V6 s$ _; @  eFormat                                   : UTF-8
0 c, V2 y, L. l. ~! H& e* P5 bCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8; K3 B  \) E/ p& g0 Z7 i
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* N5 Y; l. i, x7 C; H: Z* j
Duration                                 : 1 h 15 min
6 A( r8 R+ W/ f# A( pBit rate                                 : 54 b/s) ^8 E% u/ Q" }$ o" f
Count of elements                        : 894
; M4 T7 ~, d- Q1 Q: d/ T+ eStream size                              : 30.3 KiB (0%)
5 `' D4 F/ g- J, z8 \) D" t. @9 ZTitle                                    : SDH/ R& }( S8 I) M  I
Language                                 : English& }9 U7 G+ m& e' h; @
Default                                  : No
) f, w+ J, a! JForced                                   : No1 f1 L* U3 L2 ?9 \
5 v: K" T+ w# m
Menu
# f7 ?: m/ Y1 f: o1 x( U' b2 h00:00:00.000                             : en:Chapter 01! U! j# Y5 S$ m5 i7 M8 I
00:02:58.803                             : en:Chapter 02, M* z5 f/ y8 O& `1 y8 c
00:11:21.305                             : en:Chapter 03& E0 x% _: G0 V; @" R) P2 e
00:14:43.883                             : en:Chapter 047 ], p( H5 Q5 F6 T5 X3 a! Z+ I
00:33:06.651                             : en:Chapter 05' |2 s2 r# t1 v
00:41:58.265                             : en:Chapter 06
; E) h4 T( r4 n" }* A; Z5 Y. {00:46:28.619                             : en:Chapter 07
% m- B0 V6 D: g: z00:53:16.193                             : en:Chapter 08  M9 Z6 {  L/ n& Q7 R& g
00:59:07.544                             : en:Chapter 09
/ c; j  X( q! t
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-10 01:03

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表