BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 58|回复: 9
收起左侧

[4K极清电影] 十二猴子/未来总动员//12猴子 [4K REMUX无损版] 12 Monkeys 1995 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 82.54GB

[复制链接]

5861

主题

6208

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4935 枚
体力
26579 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2022-4-26 07:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
In a future world devastated by disease, a convict is sent back in time to gather information about the man-made virus that wiped out most of the human population on the planet.
' y% T  y5 Y" C9 _  O, R9 v8 l2 w6 }
01.jpg " |. s: o# Q" e# }

- [! R! N) E2 @4 V◎译 名 十二猴子/未来总动员(台)/12猴子/十二猴子军/十二只猴子/ h% v; Y6 j! M9 I
◎片 名 Twelve Monkeys / 12 Monkeys
- r. b' Y3 B3 j6 A◎年 代 1995
# R9 L; S' W% m' T. J+ \9 |6 _◎产 地 美国
4 |( _9 b, l2 r) y' i; z( R◎类 别 科幻/悬疑/惊悚
, M7 Q/ @8 D2 ^  t# x◎语 言 英语/法语& e& ]5 i4 v3 p9 k6 }
◎上映日期 1995-12-08(纽约首映)/1996-01-05(美国)
* ~6 d- p- q/ d◎IMDb评分  8.0/10 from 607,671 users( E# Z7 H8 l  S. y# k" j/ P
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0114746/# Y6 L' u& g" N7 B( C; n
◎豆瓣评分 8.2/10 from 208,813 users# |! k: O3 G7 a. t' ~$ r
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1298744/% o. s- E3 g& E0 p% |3 J
◎文件格式 x265 + DTS  1 X, Z" C% ?2 v- s. V$ f, @
◎视频尺寸 3840 x 2160
; J1 Z/ N5 Q* D6 ~+ [6 \6 p$ G/ l3 e2 i◎文件大小 1DVD 82.54 GiB  b+ p" Q: Y8 `- [+ G6 O/ E7 k& P
◎片 长 2 h 9 min
$ M5 q7 k! y; F1 ?* H◎导 演 特瑞·吉列姆 Terry Gilliam 1 t! j( e/ T; a# k2 Y' ~) o
◎编 剧 克里斯·马克 Chris Marker
7 I9 s% W; I4 j5 A     大卫·韦伯·皮普尔斯 David Webb Peoples
& w* N0 [0 f# d) p$ \     珍妮特·皮普尔斯 Janet Peoples 5 |5 s3 ?/ u7 q3 E% h
◎演 员 布鲁斯·威利斯 Bruce Willis
; w9 y; [! o! Y$ ]0 ~4 Q     玛德琳·斯托 Madeleine Stowe
: p* c9 N* E5 v     布拉德·皮特 Brad Pitt
$ v% ]2 S7 w0 \' L# @     克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer
) @( ?4 Q+ A/ ]$ f     大卫·摩斯 David Morse : {  k5 l* r+ d
     乔恩·塞达 Jon Seda
( }, g' e1 c1 C" @; G     迈克尔·禅斯 Michael Chance
7 W) b0 O2 f! S# Z     弗农·坎贝尔 Vernon Campbell
, x- W  W5 L& v' H" }     西蒙·琼斯 Simon Jones
" Q! t- Y9 R' N) m     Ernest Abuba ! c8 |) L4 L9 }. V1 i. g
     Irma St. Paule
) S0 H/ ?. J* E4 l6 x* t* g     乔伊佩里洛 Joey Perillo 9 g% C/ }) Y6 S6 v
     比尔·雷蒙德 Bill Raymond
6 i, W! `! e' I0 x" ?/ ^     安妮·高登 Annie Golden   d& V6 f* |# q5 N" z! f. m
     罗杰·普拉特 Roger Pratt
  s) _* S( C$ x+ S: o$ U/ p     户田惠子 Keiko Toda . r2 j! j  D) Q
     理查德·斯坦利 Richard Stanley . q( P" H: ~2 `) z+ b# u3 S: v  t
     克里斯托弗·米洛尼 Christopher Meloni
) g& p" R3 j) M' `     Aaron Michael Lacey
: B# T& Y  m; a7 d2 v2 L     马特·罗斯 Matt Ross ) y9 S3 ?7 p& g. c0 r' f
     弗兰克·乔辛 Frank Gorshin $ e" y* H. o% p- ^+ [
     斯蒂芬·布吉格沃特 Stephen Bridgewater ( n% |, C7 d, j  p" w+ x
     菲利斯·皮雷 Felix Pire
( y* q4 P, S0 n6 p5 @- f4 U( @9 }     Julie Mabry
- }5 [' B; a  N' f     Yuri Korchenko
; T& N2 ^7 w: X! r$ Z' p  ]; V  L     Stan Kang 7 A6 x( v- v2 y. O4 D- ~4 I
     查克·杰弗里斯 Chuck Jeffreys 6 w4 S+ J- w: [9 Y4 S' V
     Adam Hatley
- r1 E) R9 G+ }8 P9 b     Lenny Daniels 1 Q! U1 Y2 }6 a6 `1 K' J# t
     丽莎盖伊·汉密尔顿 LisaGay Hamilton
8 ?- \+ _" E- x& R     劳埃德·菲利普斯 Lloyd Phillips 8 H2 G) g! n; o9 L& c! z" F
     罗伯特·考斯伯格 Robert Kosberg
: ]; Y" [- r+ n- i. I8 t  J     加里·莱温索恩 Gary Levinsohn 7 U* N: _  `5 q. L$ x. Y
     Robert Cavallo ; M. V0 [4 e7 V  _! T6 q8 r$ Z1 d
     查尔斯·罗文 Charles Roven
$ I3 x) i9 M  |     保罗·巴克马斯特 Paul Buckmaster 1 E8 A& W1 n# l" d. l: P9 z& _
     罗杰·普拉特 Roger Pratt 5 b8 S! c5 T! A3 j
     米克·奥兹利 Mick Audsley
4 y( \, l: E/ x, X     玛格莉·辛姆金 Margery Simkin
2 c$ J. t+ J. D& C5 u. N     杰弗里·比克罗夫特 Jeffrey Beecroft % z) k# k- e$ ?5 w' @
     克里斯皮安·萨利斯 Crispian Sallis 0 @4 [2 A1 M: u8 L. A- T
     William Ladd Skinner
7 b1 e2 k2 j$ I/ H     朱莉·维斯 Julie Weiss ; k5 G8 _& k! u4 `; o, D
     克丝缇·碧芙丽绮 Christine Beveridge 9 m" a+ I: `" H( u! l! C) b' `8 A! X8 y
     Allen Weisinger
  [% g* t7 q3 f1 W- h     肯特·休斯顿 Kent Houston ; z5 J, o( G  n7 g8 w; I
     Ditch Doy Ditch Doy   T5 Q+ h* y% p! n7 Q
     理查德·贝恩 Richard Bain 1 `3 J8 t; l& C) }& N! X& Q& k

# K$ t+ C5 @9 j6 l8 q1 d3 G◎简 介   
4 |3 h, s8 X/ p3 y& ?" Y
$ o* j( x* S  B( N6 W  J7 t* q 公元2035年,人类被12只猴子军研制的一种病毒侵袭,大部分人类都在这场病毒灾难中死亡,只有少数人侥幸逃生,但也只能在阴暗的地下,苟且偷生。
' h  U( N' \- r# o4 W* H6 R8 I6 h
2 _, j9 k. y! s' Q% J 科学家们决定派人穿越时光回到1996年追查12只猴子军的来历。囚徒詹姆斯·科尔(布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰)被 挑选为志愿者。阴差阳错,科尔回到了1990年,当他向当时的人们描述未来的那场大灾难时,被当作精神病捉了起来并被医生凯瑟琳·雪莉(玛德琳·斯通 Madeleine Stowe 饰)诊断为精神分裂症。科尔在病友杰弗里·戈因斯帮助下逃脱,回到了未来。因为没查清12只猴子军的来历,科尔再次被派回了1996年。
9 p, f8 M$ n* h; K: z! |2 _; q) S% r9 a" u4 Q
 科尔这次发现了12只猴子军的起源地在费城,他找到了医生凯瑟琳,二人一起展开了追查12只猴子军的冒险之旅!
5 u# [/ ~6 c2 v- r$ Z: a5 }6 o. f  R" E+ d5 g
 The year is 2035, and humanity subsists in a desolate netherworld after the eradication of 99 percent of the Earth's population, a holocaust which left the planet's surface uninhabitable,and the destiny of humanity uncertain. A desperate group of scientists secure a reluctant volunteer, Cole, for a dangerous assignment: he will time travel to the year 1996, where they hope he can help unravel the mystery of the apocalypse and save the future.; o) j; {( f4 Y% n7 u

9 u1 q% ]$ u+ g' v& D% M4 J7 z8 V◎获奖情况& V+ h1 \4 ?/ Q  R* D6 r5 a
; O3 q/ L; _/ S  S) S
 第68届奥斯卡金像奖 (1996); x# r9 c( {9 B; Z
 最佳男配角(提名)# T$ g" g/ u, C. w) O
  └──布拉德·皮特
1 J# t3 V+ \$ a/ w- T 最佳服装设计(提名)9 Z& G' K! |. e# m& L8 U  i
  └──朱莉·维斯 / \3 O6 [# D' B# Q1 A9 h9 Y
 第46届柏林国际电影节 (1996)
/ @% J# V5 Y8 O% B; V7 L7 U& z 金熊奖 最佳影片(提名)
6 ^1 L$ `8 ~/ h" d% ]( Q  └──特瑞·吉列姆
( R! u- G+ v5 U7 S' T+ @  I 第53届金球奖 (1996)
  I: M2 l0 E. i6 h$ J* j8 X 电影类 最佳男配角
  \1 V% Z: w1 k2 s6 `' z/ g' c  └──布拉德·皮特 5 B$ O0 k/ t& s% T) p0 z
 第20届日本电影学院奖 (1997)" v1 g: s, n, X9 P/ k
 最佳外语片(提名)
# L1 x" I  ]- L5 v) s
12.Monkeys.1995.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT; Q5 `$ P* F7 `

: `5 B  _& k9 \7 N! q4 aVideo* q6 F5 K$ K% {8 a
ID : 14 l2 f2 m. h% ^8 P  q% o
ID in the original source medium : 4113 (0x1011)2 U" a* G0 f4 ^/ n! W7 Y6 k# k/ C
Format : HEVC
6 \/ s# Q( P  TFormat/Info : High Efficiency Video Coding1 ~' r: I. ~7 b! {' ~: T
Format profile : Main 10@L5.1@High
3 D7 |' u4 O7 \5 _' ^% N! A2 IHDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible7 D- D& Q3 y* n
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC7 f5 _! b" T, @, z' \
Duration : 2 h 9 min! g0 i" m# T) v/ P% T# r2 f3 a. U( x
Bit rate : 84.8 Mb/s/ ?1 P4 v" l. p8 I8 B! T
Width : 3 840 pixels
6 J- j; \( z5 q5 mHeight : 2 160 pixels
8 ]' h7 M# |" ^6 [# F' ~; }Display aspect ratio : 16:9- {& p9 x7 g* Q9 \. T% X
Frame rate mode : Constant7 o- z+ e1 L! K1 u# |" F; |* H
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
! h2 E6 Y0 ?( G, o9 vColor space : YUV. _( \. y9 I) \) b
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2); o8 F9 x8 @, d  H0 b" p
Bit depth : 10 bits2 S. R: p( q2 U- d
Bits/(Pixel*Frame) : 0.427' c- Y3 ?$ b. [0 D# }
Stream size : 76.7 GiB (93%)
" T' H* z0 v' K& P1 x  X1 nLanguage : English, U: Y: X) ?* W& {
Default : No
) v. X: z, I2 ~$ J9 k9 ]Forced : No
6 B) J2 s  Z" ^' L* ZColor range : Limited
, `1 P4 U& q+ e0 ]Color primaries : BT.20209 X5 a( A  J7 B# y: I) J+ P- c& t
Transfer characteristics : PQ
) Q" R; d; L2 k% P. m+ \Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
7 \8 i5 k' F! C) KMastering display color primaries : BT.2020
1 U0 X5 V1 h5 m0 B0 \5 bMastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2% ?# v1 m" O) @0 r. z/ y+ g# R
Original source medium : Blu-ray
& T$ W' r8 F: i& Y9 N& g0 x" K0 j5 b8 A4 X( v5 B+ x" h
Audio #1
+ R: i+ v/ r, B% A' sID : 23 ?7 h+ ]  O( L& e5 g! F
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
# m- A/ o2 Z  K0 M9 jFormat : DTS XLL/ j" B6 G, E! H0 q3 b
Format/Info : Digital Theater Systems
% i4 n& s& z) B  l  x6 u% YCommercial name : DTS-HD Master Audio8 d" ^, P: w. I" }  O3 r  O  A
Codec ID : A_DTS
& U) b" ~1 L6 qDuration : 2 h 9 min$ f8 R- Y; H: e. ]! r% h$ a
Bit rate mode : Variable3 N( ^" P$ {  _( [+ W
Bit rate : 3 901 kb/s
  ^$ Z9 ^( e. u5 m/ T- n. UChannel(s) : 6 channels& q( ~4 X7 Y  w$ }
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
0 G& N) |- k$ x5 {6 r" P, a' J+ [Sampling rate : 48.0 kHz
: z4 F6 S7 t3 e1 I: f" F$ \Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)4 V7 `1 v+ R' h. V4 V; g! O
Bit depth : 24 bits6 Z" W: w( v: A1 V/ _& Y: w' O
Compression mode : Lossless1 O1 l: `- f* i& d( M% e3 [
Stream size : 3.53 GiB (4%): s0 k7 u: W  z" Q( N$ }
Title : DTS-HD MA 5.1
4 O" B; t, _! I7 w. e0 @, XLanguage : English' c% `8 H% W; Q# R0 w) c
Default : Yes6 g( W1 }$ v6 ^3 q
Forced : No
4 [' F4 P/ Z& E. v: f) JOriginal source medium : Blu-ray1 [9 t, ?! N. e. D3 I+ L
' y9 H) B1 }5 A3 u. k9 f" i' c
Audio #26 ~8 z1 t& B% C2 d9 @7 U: e
ID : 3
2 G" b1 ]! a+ n7 s$ DFormat : AC-3
. p6 q3 Z% Q$ W% hFormat/Info : Audio Coding 31 f5 }0 b  |/ ?" y
Commercial name : Dolby Digital: h% h: o6 a2 U% m- ]% k& f
Codec ID : A_AC3
6 I; ?/ {% D& L, c0 c1 CDuration : 2 h 9 min1 H+ V/ N0 `( y  ]( w
Bit rate mode : Constant
/ `9 J8 M" n) BBit rate : 640 kb/s6 i' f6 `9 c2 r' U4 |4 ^) \( y+ Q
Channel(s) : 6 channels9 l( x, H0 {) N' E+ h% d" F
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
$ z* G. {9 S. @0 E8 hSampling rate : 48.0 kHz
; S2 I) t2 B8 V% r3 `7 zFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
. q  T0 C5 ]# L$ D8 W: G4 mCompression mode : Lossy
$ K, `2 H$ x1 u) ~" i7 M: nStream size : 593 MiB (1%)
) C* T2 k5 f: o2 f2 GTitle : DD 5.1
6 ?/ d0 D2 _" P2 {* }Language : English
- i2 M! j  p- K9 v( P; C! OService kind : Complete Main
- I: X' j5 L" M4 S3 P) h9 z; O9 K% jDefault : No6 C0 A, {' q. h3 U) J$ r" W- ^
Forced : No
0 W2 W  D! [+ V3 d* @+ f+ M, I" }1 L% D* z
Audio #3
- }& c/ |, P9 ^' g% ?ID : 4
+ s3 Q: u& s- \, K2 ]2 LID in the original source medium : 4353 (0x1101)- K  T/ j) r. Y+ v4 A: h1 C& g" k! ]
Format : DTS XLL
, J" m2 k% Z" f  N, F# \, E0 @; nFormat/Info : Digital Theater Systems
! W( g7 Z) w* X# [1 CCommercial name : DTS-HD Master Audio
% H, ~6 \6 m  C; U, `* z6 K7 hCodec ID : A_DTS0 b! m5 H/ N9 O- D
Duration : 2 h 9 min
0 A* d/ ?7 g% |( g: r) k$ _Bit rate mode : Variable
+ H: H2 x6 c* k7 ZBit rate : 1 680 kb/s
, d8 a0 A( _( v, uChannel(s) : 2 channels; Y; a5 q, d0 g( _! K' A
Channel layout : L R
( X2 V. U" x" Q+ D. NSampling rate : 48.0 kHz1 f9 Y7 T; ?- Z7 i* r
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
2 D& m; r) |& @" _Bit depth : 24 bits
! O2 l) b5 @; S6 K- ?  V$ h+ ACompression mode : Lossless+ A( G. @& X, f1 S
Stream size : 1.52 GiB (2%)# q6 I' j0 ^: H$ y
Title : DTS-HD ma 2.0. r* i4 {* N6 e9 c
Language : English/ g5 o; a: u0 p" ^* q3 q6 F
Default : No
  o, _3 w2 n# W4 p' T! X- iForced : No
4 B4 H- V3 O6 |7 Y8 [& COriginal source medium : Blu-ray
- `5 E6 k7 E, y$ |
: W  v) t9 B; Q. y" D6 H% s) TAudio #46 a+ V1 A3 a& n( ?3 u8 {# P0 y: Z
ID : 5; w& z  d$ ?" j# C0 V
ID in the original source medium : 4354 (0x1102)
7 r/ [: n* ]' j, P- RFormat : AC-3
: x: W, h* {& t, N. W6 CFormat/Info : Audio Coding 3* s0 A) Y$ m, a  o: h
Commercial name : Dolby Digital
% I! f. h; o" Z' C6 j0 o6 YCodec ID : A_AC3
" I, y1 E6 h8 R* DDuration : 2 h 9 min& C% ~0 ], W" p5 B
Bit rate mode : Constant
0 t. W, M6 g/ G1 q1 p7 ~# EBit rate : 192 kb/s
( l, E$ r" I+ E! t* g5 KChannel(s) : 2 channels& i( ]" j' W, H
Channel layout : L R
) Y1 k% ~8 c4 I% D4 e! {, a- `  vSampling rate : 48.0 kHz8 u( R% q8 h6 R% ^) h
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)8 N. z+ O3 j/ \* g* ~- R. n
Compression mode : Lossy
; `1 _8 O% P0 |: B7 B+ N) \Stream size : 178 MiB (0%)2 \+ t  {- T2 _
Title : DD 2.0/ n6 D. h6 N$ o0 x1 @* X
Language : English
( H, m) P& y* |7 eService kind : Complete Main
  \8 u1 ?" p* RDefault : No
! f  `# h( D0 V6 O) m: t2 D5 uForced : No
2 W5 C0 [9 P1 N: LOriginal source medium : Blu-ray
! a, l  J: m% H- f4 W  _9 ?" q; a  V' W9 U) P1 d( p
Text #1: d- V8 t# Q; I0 a& Y
ID : 6; }0 g/ M# A& G. `
Format : UTF-8
0 q! n0 X& V2 W$ UCodec ID : S_TEXT/UTF8
  i% N' A/ |8 W# p+ gCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
+ p" J, |; J; l2 }" F/ {6 HDuration : 2 h 5 min
$ c7 o0 r; K7 {; TBit rate : 69 b/s+ p; j% u! J1 C0 U' O; \' Y
Count of elements : 1676* F1 K/ A0 k# o+ j6 G( P: X0 P
Stream size : 64.2 KiB (0%)* V; X) Z3 j) z- C. `1 x" m, h' n5 p
Language : English
+ K& j+ v0 ^! x( T$ _( O) zDefault : Yes
1 `, E) p% O$ {, \2 I3 d& w2 y2 F: YForced : No
' [% w: u( y! R+ ^( t& T3 {: C) S: ?) b" p5 {9 ?' c4 `
Text #2
! O/ @, h0 }2 J6 SID : 7$ }* ^3 j! C6 {7 W7 F7 j. B; T* L
Format : UTF-8' U6 x) t$ g! j$ ~6 r
Codec ID : S_TEXT/UTF8
4 Q. I& H7 H) G. W& P6 LCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 S0 [8 N3 J* A3 Y
Duration : 2 h 5 min
+ T+ ?3 P& a1 {" [2 B# s7 QBit rate : 72 b/s/ D6 u/ C5 S/ p* e8 }$ `
Count of elements : 1755
* L( g3 b. Y. u& _2 @% E9 ZStream size : 66.9 KiB (0%)
1 |, O4 W  }7 V6 Y$ f6 o4 x7 VTitle : SDH
% N( K# j3 d+ n* w+ _; |Language : English0 n" K/ B! `8 m7 B) m, `$ d
Default : No
' _0 O9 |4 F+ D8 {: h4 V+ RForced : No4 E2 |" J; S! ^* B& h" @  o

/ v/ i8 a# K! B2 p9 vText #3
" }5 ^  j; l# o2 O8 v& q7 WID : 8
' p2 S4 y$ d0 S, C+ u# GID in the original source medium : 4768 (0x12A0)/ Z2 l9 l8 b7 i! q' U3 w# t  M
Format : PGS- H2 ?$ ~0 _1 D3 v( D  L' t4 U
Muxing mode : zlib
$ u  _9 r9 z8 b0 x" }# l5 I8 oCodec ID : S_HDMV/PGS
$ l1 {0 [+ ^& DCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 K5 h8 ^% @' U
Duration : 2 h 5 min
* A0 `4 m, ]/ e  w( X. p* PBit rate : 47.0 kb/s
* Q7 u8 }" g* m% jCount of elements : 35322 E9 n# W( Y# o& J! `
Stream size : 42.4 MiB (0%)" I1 W3 L5 m, ]! t: h7 j& H' z8 i6 m
Language : English
' |% Z% q+ c! Y9 y. f8 T8 hDefault : No1 x4 e/ D% P' u3 v0 D
Forced : No
$ }7 Y6 J6 L, |) bOriginal source medium : Blu-ray% e* z) ?4 Q' E( w

- s7 F+ W& m$ e( M( r5 `Menu5 Y6 y( V% Y$ D' }! X; w+ k, q
00:00:00.000 : en:Chapter 016 A- e4 c) M% o1 T) O  r; K
00:10:57.365 : en:Chapter 02
' W: o2 S5 w& s00:21:28.495 : en:Chapter 03& g6 d- y7 O6 E+ S7 x
00:29:25.889 : en:Chapter 04
: r0 b# g  `8 B$ J: C0 H+ k00:42:05.064 : en:Chapter 051 D. s9 `( h5 m  W
00:53:14.065 : en:Chapter 065 G7 k2 h1 D0 X
01:06:32.196 : en:Chapter 07
+ g  P7 d! L3 k7 M& f9 w01:15:49.836 : en:Chapter 08
$ [' N1 I: p1 F. Y01:26:03.992 : en:Chapter 099 g6 N  I. s/ a% L, l3 [2 V+ e; ?
01:36:26.781 : en:Chapter 10
' x5 X6 {6 p: w" ~01:46:32.427 : en:Chapter 11
, y+ ?. N- P2 d8 z) i6 V2 x. a01:57:33.296 : en:Chapter 12

  R% m+ J; A2 u9 U) t% S$ M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

2126

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1519 枚
体力
5991 点
QQ
shiji1973 发表于 2022-4-26 09:35:51 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

78

主题

4334

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2456 枚
体力
6228 点
lanpanshuma 发表于 2022-4-26 09:54:51 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
- e1 Q0 E! y: }  s1 tbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
9 v& w* R7 X4 W# _6 s

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-4-26 22:38:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!. _, \& ]1 o9 q4 Y, Q7 ]
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-4-27 11:53:51 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
6 P7 W3 ^6 J0 g; g' a- [8 \' uI love your Blu-ray movies Forum!% A* `7 N' s, G" ]0 O8 s

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-4-27 11:54:47 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
, W# a3 j  l. z$ I# PBlu-ray Film Forum: I will always support you!& ^0 v  _% H% e% r$ c$ A

31

主题

2126

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1519 枚
体力
5991 点
QQ
shiji1973 发表于 2022-4-30 15:16:40 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!# R$ w7 c. S% b
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!( i0 v1 h9 c9 ]" M

2

主题

311

帖子

1375

积分

Sponsor

金币
365 枚
体力
436 点
211 发表于 2022-5-5 09:44:40 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!# S# @2 L$ k! I5 B) S6 Y, g# M
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
8 Z$ t( s7 k8 }& ]

750

主题

2490

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2564 枚
体力
5657 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2022-5-5 22:03:07 | 显示全部楼层
姐顶的不是帖子,是寂寞!0 w2 O% [2 \" y
Blu-ray Film Forum: I will always support you!  A# u5 Z, ~" R0 P4 ?  K& R  N4 I( g

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 07:09

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表