BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 220|回复: 17
收起左侧

[4K极清电影] 月球陨落/月球坠落 [4K REMUX无损版] Moonfall 2022 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.24GB

[复制链接]

5861

主题

6208

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4935 枚
体力
26579 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2022-4-26 08:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
A space crew travels to the moon after it's struck by an asteroid and is sent on a collision course with Earth.
0 ]3 y* L" N# E+ W
8 {# G6 i* t/ E 01.jpg   @  @# T/ b- N, R( d

, }/ \/ w% ~2 o- p◎译 名 月球陨落/月球坠落% ]9 i" P$ K; V* U
◎片 名 Moonfall8 P5 @. G1 A' r
◎年 代 2022
, M+ |) h6 F1 D9 p# Z◎产 地 美国/中国大陆/英国/加拿大; K! b# D) U) }0 h- `
◎类 别 动作/惊悚/科幻/灾难. @5 i9 `6 p6 `* {, P: L3 U
◎语 言 英语/汉语普通话/ |* z' r- Q2 J; y
◎上映日期 2022-03-25(中国大陆)/2022-02-04(美国)
$ T# S$ x& g+ I) T# B1 a◎IMDb评分  5.2/10 from 38,413 users
: n) X  W* R/ z1 l◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5834426/; l3 \+ g  _7 M8 z
◎豆瓣评分 5.4/10 from 69,844 users/ E0 W8 E! X6 u8 a- U
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26825482/. Z9 h- t3 ?- ~' H; S
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD  
' j0 e9 d1 p& b6 ]6 ~8 H◎视频尺寸 3840 x 2160; k, w% s. X/ B7 a8 Z
◎文件大小 1DVD 73.24 GiB
! D8 F( I& t9 P( a◎片 长 2 h 10 min
5 I2 S) o% q2 x/ V◎导 演 罗兰·艾默里奇 Roland Emmerich
$ N% ?9 Q6 ]( F$ F4 \9 f- K◎编 剧 罗兰·艾默里奇 Roland Emmerich" N( E' ^5 @) z
     哈洛德·克卢瑟 Harald Kloser1 E$ j/ v( J5 o2 x
     斯宾塞·科恩 Spenser Cohen3 ]  \9 i' Q) C1 V8 f) F
◎演 员 哈莉·贝瑞 Halle Berry% n4 ]/ A* Q& M) \
     帕特里克·威尔森 Patrick Wilson/ M/ d$ Z* d$ m( k/ ?
     约翰·布莱德利 John Bradley
, K5 s* n0 g' |7 ]- J8 `     于文文 Kelly Yu. Z' F0 d7 \; {7 A: c
     迈克尔·佩纳 Michael Peña) u' K* d  z- G& R- ?- x" C/ M- ]% O
     唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland/ V* r+ x  {$ A% H  `6 B1 P1 b9 K
     查理·普拉默 Charlie Plummer# [' I, m# S; f8 J# G8 c- H6 a
     艾米·伊库瓦克 Eme Ikwuakor
8 P" [7 T# S0 H, {0 }2 z6 O     卡罗林纳·巴特察克 Carolina Bartczak
! u* H% H. _* J7 `9 f9 p     马克西姆·罗伊 Maxim Roy' v9 w* U. {  w+ h
     斯蒂夫·博加尔特 Stephen Bogaert& ?& w. w2 |+ W( Z
     蒂龙·本斯金 Tyrone Benskin3 I  L) {; b! [: U
     乔什·克鲁达斯 Josh Cruddas
2 V  }5 j' O0 L6 P     凯蒂·布赖尔 Katy Breier2 e; m# r* P" \% p5 f% \
     克里斯·桑迪福德 Chris Sandiford5 ]$ V8 r0 w$ |, Y1 K$ z
     兰迪·托马斯 Randy Thomas
/ v" N" u% u. s( G" r( ?. x     克里什陶·马尔尚 Krista Marchand
  y" M. h" P# c2 p* B     泰勒·艾略特·伯克 Tyler Elliot Burke
1 n8 j* t( U8 ?/ X     娜塔莉·希波蒂 Nathaly Thibault
8 k! o& W) x- d- Q, o* y9 Q     贾·史密斯-约翰逊 Jaa Smith-Johnson
/ D) Y4 r! u" {2 @     史蒂文·皮奥维森 Steven Piovesan) |) }7 X; s: u3 `0 V
     大卫·泰勒 David Tyler4 K- r* U. ]* i8 X* a6 j- n0 |3 v$ k
     乔纳森·麦克斯韦尔·西尔弗 Jonathan Maxwell Silver$ }4 m8 B. l* e' N; c" P3 f- q
     罗兰·艾默里奇 Roland Emmerich" \* ?" l# T  p/ {3 Z5 t  z* \
     王中军 Zhongjun Wang
) w% g! f8 w7 ~7 t; y8 S     王中磊 Zhonglei Wang
- S# f5 r' `/ H/ d5 ]  V     马里奥·达维尼翁 Mario Davignon
" ?4 b0 W' i4 d6 t& {     费利克斯·安托万·杜瓦尔 Félix-Antoine Duval
& q/ U0 p/ j# K7 Z  C- l
  p  g" Q, W5 x# S6 k5 q◎简 介   
1 L. q3 `8 `$ I+ x% ]6 t  I$ B* B) w, o' S. u
 月球开始偏离轨道,离撞上地球的时间线越来越近,危机时刻,美国国防部提出使用核弹,来让月球重新回到正常轨道。但“假冒博士”(约翰·布莱德利饰)发现,月球内部是空的,显然是有外星文明在操控着月球的轨迹。这个计划逐渐被两位宇航员(帕特里克·威尔森和哈莉·贝瑞饰)接受,但前者因为多年前的一起太空事故,已被美国国家航空航天局开除,关键时刻,已经升为负责人的后者拍板,决定用一台被废弃在博物馆中的航天飞船再次升空飞往月球,借助前者超强的驾驶经验,深入月球地心完成任务。$ p) j1 N9 R/ V% C. a
' o1 S/ l/ j0 e1 J0 ~" f4 e! T
 A mysterious force knocks the moon from its orbit around Earth and sends it hurtling on a collision course with life as we know it.
0 b* B4 p2 w: F4 D$ d0 e) {+ S
Moonfall.2022.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
: F, p5 [8 F; i8 e3 ]: S
- y7 e5 {: j4 m5 M8 S1 ?Video
/ k! B) `6 c7 d% K: |6 E& mID                                       : 1
0 I* Z2 h8 j8 T0 m  |ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
( l4 a) w+ [- O9 p+ WFormat                                   : HEVC3 j- V: [4 R/ m' o0 {2 _" ]( @/ N
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding6 K- S8 _  h4 y+ o2 q+ a/ h1 q
Format profile                           : Main [email protected]@High
# {! t  h: X. L& ^HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
, ^/ Q) x& N& k9 hCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC3 I3 k7 O- r9 A$ }$ U; V
Duration                                 : 2 h 10 min# {' ?! f2 r+ m9 z$ ?9 a$ f
Bit rate                                 : 69.1 Mb/s9 ^( q. D2 Q; O
Width                                    : 3 840 pixels1 H* M# I" j1 B7 T" N0 X5 ]* U( @6 ]
Height                                   : 2 160 pixels7 D9 n6 f% L0 n% `' Z" z  H
Display aspect ratio                     : 16:9& L" C1 g3 c. v) B9 C
Frame rate mode                          : Constant& e0 D8 V5 I5 Y3 H# V( Z
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
  K7 e9 V0 z( UColor space                              : YUV
/ w+ b) `) B7 F4 I2 h2 @9 |Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
; k( ~$ T1 A: P# mBit depth                                : 10 bits
/ Z" m- ~2 H7 j3 BBits/(Pixel*Frame)                       : 0.347/ F. H, H+ _# t
Stream size                              : 62.9 GiB (86%)
, a0 }' n0 f7 x( L- J0 I1 r/ j0 I) g: vLanguage                                 : English
$ @( H8 k$ z. i5 J" e6 @' A7 [Default                                  : No. Z/ K: B9 S8 f1 R
Forced                                   : No
4 E, B9 h0 M- jColor range                              : Limited( h" h/ ^- r% Z7 A5 H# e
Color primaries                          : BT.2020! m" O0 _$ t1 S. c9 h$ c. p/ G
Transfer characteristics                 : PQ
1 p5 i# K. k4 I. |1 |Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant6 P0 B- v3 L2 P2 ?+ E
Mastering display color primaries        : Display P3# g3 q* U) }" F1 i+ t
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
7 p9 r& h" T2 y  nMaximum Content Light Level              : 922 cd/m2% p' B" r5 l+ m: y) K. h  V7 w  X  L
Maximum Frame-Average Light Level        : 600 cd/m2( l0 }, Y: Y* [. X: ~7 v# C# }
Original source medium                   : Blu-ray4 D4 ?8 N* }$ L& [1 y2 [4 ?

4 L1 W1 M9 O5 {* aAudio #1/ m% u' F$ N/ z: R; E/ ^! g
ID                                       : 2- k$ z! ~. O  N
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)9 l5 R+ R% o& W4 P4 {- d
Format                                   : MLP FBA 16-ch
$ @2 }$ h4 d# e: m2 N3 f1 D; ^$ EFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
) E. V: u7 ~, M8 H  z) m; fCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos5 g) w- R: R( u  l5 d/ b; m/ G
Codec ID                                 : A_TRUEHD+ M% `% t9 `  Z- b
Duration                                 : 2 h 10 min7 ?/ Z5 d5 U- _
Bit rate mode                            : Variable
, M9 Z- V- C- ~Bit rate                                 : 4 704 kb/s! Q9 A3 k  Q& f  K( K
Maximum bit rate                         : 8 046 kb/s
6 n4 y7 l7 C" F0 u( r. n* CChannel(s)                               : 8 channels
& A  ^5 @! Q/ n5 I$ H+ OChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb% u. r3 D" k3 E7 q
Sampling rate                            : 48.0 kHz
% m2 Q. q: ?# `9 T. Q. {, W1 QFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)# c( W( N! I+ l% }: G9 v6 W0 t- y7 x
Bit depth                                : 24 bits
9 l' ]' Y5 i. z/ W* k4 X) OCompression mode                         : Lossless
6 m2 h! w6 i( B: I& N8 @Stream size                              : 4.28 GiB (6%)4 O1 U/ w. T) Q6 A/ C! ^
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos2 u/ t0 r( D- J) F' U0 u' y
Language                                 : English
' Z$ s! \2 u4 V$ j" o+ wDefault                                  : Yes
7 C) P  ?, e- p+ Z3 O# {Forced                                   : No; K; ^" M" Z0 M$ l+ ~* V. g4 O
Original source medium                   : Blu-ray
% s. j$ m/ `; b) q( a* KNumber of dynamic objects                : 11/ o* f, z* Q4 g
Bed channel count                        : 1 channel
0 p- x; I( r# Y. G0 ?1 A9 n" UBed channel configuration                : LFE
" ^% |6 \, G- v' B% ^& [- x3 D: R  s5 \: n
Audio #2
! r! q) C- U6 ^) i4 N* @; tID                                       : 3
, z4 ]$ ?% v; }0 lFormat                                   : DTS XLL9 X- v  j2 ~2 v6 ]
Format/Info                              : Digital Theater Systems
2 p, \0 c: b# n6 I! n  @Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
- a1 S& X+ {: CCodec ID                                 : A_DTS7 X4 D; q& g2 a: J! Q: [) a
Duration                                 : 2 h 10 min1 a; m  V1 R$ \- ?7 A% H/ `
Bit rate mode                            : Variable
* S% q/ E, u# f6 CBit rate                                 : 4 257 kb/s2 r2 j. h8 |$ `3 O' `5 ^3 l1 G
Channel(s)                               : 8 channels$ B" M9 \; |  S" L; A
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss  L- I1 s  Z% }% j- h8 Q3 B& J
Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 |  U2 c' g, `4 K) h) TFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF), n0 u- k4 M3 Z! P, y
Bit depth                                : 24 bits
! I) {7 O8 _9 S# NCompression mode                         : Lossless
0 G+ A' z2 v& s7 a. U8 o- aStream size                              : 3.87 GiB (5%)7 I, X* L: S4 M1 [- J* v+ y, j
Title                                    : DTS-HD MA 7.1
3 s# ?4 T4 `! S' I4 Y, |- d  {Language                                 : English
' {# R  h* t! j8 xDefault                                  : No4 v6 w8 e, y0 W; S) [1 i6 ^7 U
Forced                                   : No5 a/ i+ V. e# G  P6 i. D1 D# V
0 ?! p/ |- U' N
Audio #3
% E9 q4 v1 E# y: @" P& e4 i/ u1 ~ID                                       : 4
* k" v% S- e. }  S1 qID in the original source medium         : 4352 (0x1100)  O5 _: \0 V# b+ }6 s
Format                                   : AC-32 l6 i; O( ]( q
Format/Info                              : Audio Coding 3
$ D$ y4 u) o8 N8 K+ ]Commercial name                          : Dolby Digital) J8 O4 W8 U) w3 b, d5 q! t
Format settings                          : Dolby Surround EX* B9 O2 p4 _  w# x) ]$ e9 v! g
Codec ID                                 : A_AC3
* L' H9 K. W7 B3 \: Q1 wDuration                                 : 2 h 10 min
. O, T4 J4 S% TBit rate mode                            : Constant8 S7 A7 I# a6 E# G! h  ?
Bit rate                                 : 640 kb/s; U5 ?# k) B! h& ]+ F
Channel(s)                               : 6 channels
0 ~' p7 D3 f9 B: @3 T- `Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs9 o- h! \8 q8 t6 g# v* o. d2 R. X
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- J3 `4 L, X7 }+ _$ \/ p9 pFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 a+ I7 E5 d% }7 v1 VCompression mode                         : Lossy
4 {& r2 j5 j+ F* \5 L  `Stream size                              : 596 MiB (1%)
, W; j" y, c5 `1 V2 ^8 vTitle                                    : DD 5.1
$ Y. t) q. O. Z. q2 b4 N6 @Language                                 : English
% L+ p7 d0 V, ~6 GService kind                             : Complete Main
. P7 d  M( v- a* }" k6 M' }+ rDefault                                  : No
9 n+ C/ b) ?/ Y  U% W- W! D5 OForced                                   : No
* a! s6 ^" ]! k7 G5 |Original source medium                   : Blu-ray
% s/ d- c  {- W, c
( K7 u2 o2 ?9 e6 n/ ?/ v, t% |4 aAudio #4
( F& Q9 L/ |3 w3 G& u6 ZID                                       : 5
, B( y$ m9 R1 e3 o5 J9 ^# QID in the original source medium         : 4353 (0x1101)/ F9 m4 b' }  @2 L# j% y
Format                                   : AC-37 V6 y. u- S* W) N" W- w
Format/Info                              : Audio Coding 3
& y; Q' T, v# k) s. ?" ^- s6 o  [Commercial name                          : Dolby Digital: k5 D" r$ P* K
Codec ID                                 : A_AC3) B. C  e7 Y* }+ x: h
Duration                                 : 2 h 10 min
( t  h5 D" _: ~% q7 ^% [8 LBit rate mode                            : Constant9 F; P, }+ _2 b0 T
Bit rate                                 : 192 kb/s
* Z) E8 X9 w% lChannel(s)                               : 2 channels
2 y# Z  Z$ `# L8 rChannel layout                           : L R
9 ~; k0 Q+ i3 {. K* L& [( p. C# @2 d8 w& wSampling rate                            : 48.0 kHz/ c& X% I$ `6 \, A
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)8 I3 d7 ^1 L8 e+ u6 J
Compression mode                         : Lossy
* w6 s' `3 m. i  |6 \0 kStream size                              : 179 MiB (0%)$ `: E) y4 V6 T+ F4 B' Y8 b
Title                                    : DD 2.0& M. `. [6 y1 ^7 o
Language                                 : English( k6 S- q4 L9 }$ p% X' K+ k! |
Service kind                             : Complete Main
9 B9 s) t- n9 q: c) _& d6 GDefault                                  : No
; _% j! n: B1 W! nForced                                   : No
& ~0 `' I4 V( o3 a, {0 ?; o, {Original source medium                   : Blu-ray
5 }/ a9 ~) _0 V
2 B! l! u7 [1 k- o' w6 j* l* lAudio #5
# J, c9 F1 g) f1 Q$ w+ UID                                       : 6
* W. D- Z" {. VID in the original source medium         : 4354 (0x1102)+ d: C/ q1 g& k
Format                                   : AC-3" T& H* }4 `: ~9 \0 T1 Q1 D
Format/Info                              : Audio Coding 39 s" |! O& l3 S& c
Commercial name                          : Dolby Digital
2 M, ~& K4 v# ?. P0 F1 ACodec ID                                 : A_AC3. B, @8 q) e5 `+ E: e8 m1 q
Duration                                 : 2 h 10 min
1 }& C9 E! q) W* r1 TBit rate mode                            : Constant
# _0 B4 U' W6 e% G: O8 nBit rate                                 : 640 kb/s
. C( O. q# h- {Channel(s)                               : 6 channels
, B: @% N2 u3 N8 K3 j( SChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
$ s+ v/ O- c" r( `Sampling rate                            : 48.0 kHz; s  q! k& {& [0 h% N& o6 c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 _1 U: C; e, k5 c" p
Compression mode                         : Lossy
! a* S' ~* Q! Q) {4 ?Stream size                              : 596 MiB (1%)1 t9 p2 o0 t7 Y1 [8 A
Title                                    : DD 5.1
& R; F. t% w# `8 z2 fLanguage                                 : Spanish/ s( `" t1 D2 p0 x
Service kind                             : Complete Main' p0 L/ }+ D, e! A$ E+ @: s3 f
Default                                  : No! f% x' J7 Y) a: X$ n% W" J* Z
Forced                                   : No
( ]% M. w% L# j+ \0 aOriginal source medium                   : Blu-ray" V5 I9 d9 G& _# e: \/ I! m

+ n% J. U5 z7 A+ z" o) g( ~Audio #6
% Q% y, \2 x+ z& Z/ iID                                       : 7
1 V7 W+ B5 q+ k% F7 U, NID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
# s" W; u( m8 S/ O- b4 ZFormat                                   : AC-3
3 c! b) ~; ?  |Format/Info                              : Audio Coding 3& i8 Z* M' T( w
Commercial name                          : Dolby Digital
# E, [; Z" y! e" @/ y7 d7 r3 k% ~Codec ID                                 : A_AC3* G+ o& E0 Y6 L, }+ Z4 Z% W2 L
Duration                                 : 2 h 10 min: \/ m' w7 h& t4 q* g" U% l& n
Bit rate mode                            : Constant$ b5 z1 X. }1 T. `* e
Bit rate                                 : 640 kb/s
$ E+ y) b# v4 _! j, W# A0 u/ VChannel(s)                               : 6 channels
' W4 J' l( |; n, S3 iChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
2 E/ y/ O, y, x; m5 b3 U7 x: sSampling rate                            : 48.0 kHz
/ d' c4 R% [, z, C. ?' CFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% i9 `. k$ ^( K; g- D; ]# l+ A( X: E$ NCompression mode                         : Lossy8 m3 m6 p, d, J% P
Stream size                              : 596 MiB (1%)& [' E( v7 }" H# Z0 F" {# \
Title                                    : DD 5.1
7 j# x, }+ w- t6 |- f" b% z7 C3 JLanguage                                 : French7 n1 |6 v  z" @, {; q- W. A0 {3 B
Service kind                             : Complete Main
; M3 q6 A. J# ?! u, S9 u9 N0 l: oDefault                                  : No
8 O" n9 m+ |# _3 TForced                                   : No  e; s- v/ r9 W: M# s' [& Y0 f
Original source medium                   : Blu-ray
2 J0 P) ^! c6 D+ M) L3 T
" o' R& r% _$ `; b, vAudio #7. n$ t6 B9 C& B( V+ M- \
ID                                       : 83 A4 y4 H* X; W
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
- s9 ], k! l" MFormat                                   : AC-3
  R9 D, `4 Q) a1 V$ [Format/Info                              : Audio Coding 3
+ W% Q! y, e# [1 m+ F4 W  F- {Commercial name                          : Dolby Digital
5 S' X- F2 ~* z' H+ `, g( M- d$ TCodec ID                                 : A_AC3% _' e  o* g. d) [) `# P# _' I
Duration                                 : 2 h 10 min0 e$ \2 L* D' b0 w& y3 @7 e
Bit rate mode                            : Constant
, h" x5 k  k3 p, ^% O% K2 A/ `$ {Bit rate                                 : 192 kb/s
. g' F# d, G9 l& DChannel(s)                               : 2 channels
1 Q2 F  z# ~8 X( t# sChannel layout                           : L R5 j  Q2 a; Z$ C: N  V+ R
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 B( j% O5 ~) ?: p, N
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( E1 j, L+ ~  {$ ]0 a6 E. }Compression mode                         : Lossy, ?+ L0 D# D. y4 l- F4 w% ?+ _
Stream size                              : 179 MiB (0%)
. [5 ~# v" y6 @) [: Z* NTitle                                    : DD 2.0
+ M5 w" V7 V* x* K0 [7 j5 S6 lLanguage                                 : English
9 Z7 n& P! [+ \9 |1 O5 e- GService kind                             : Complete Main
/ c, I' l0 O! \; W4 rDefault                                  : No
9 c9 g9 _: W  U/ a$ T, tForced                                   : No! S+ R$ k( O. j6 {
Original source medium                   : Blu-ray
9 d$ i4 V! q- o2 d2 N3 f  p/ h8 g- U: K/ v5 W  {9 F
Text #1
" A/ z6 q5 M2 j" K& `) }3 |+ PID                                       : 9
7 N- u/ z4 q+ q, P" `Format                                   : UTF-8% X" K( A$ h7 W$ U# |. P, P% p8 h  u9 p9 {4 V
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 K: |+ R$ m' q5 }# ~9 U8 }7 @$ NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# R3 Q3 i; [  S+ v, n0 k1 D1 _; m5 vDuration                                 : 2 h 0 min% w/ _5 @* H. p) F7 \/ _/ Q% K
Bit rate                                 : 65 b/s
6 D4 u% G$ K4 e1 TCount of elements                        : 1734
- u4 s  a, Z( S" w3 _2 mStream size                              : 57.6 KiB (0%)7 J6 [- X8 g* n! b
Language                                 : English
  A" z6 S6 o% l  ^% ?  N+ nDefault                                  : Yes
7 j# {9 N3 y( ^3 x7 F; u+ qForced                                   : No8 t1 y# r" n6 `' r, z

2 t0 `- o* t6 ^6 g7 J9 }Text #2# x- D6 u6 Q' ]) y* p
ID                                       : 105 U+ e5 u% S9 p5 Z
Format                                   : UTF-8% I) E$ K4 {0 R$ J
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 s. _! H/ c* g4 J/ k# Q" q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 r: c7 D! W5 }' \. h4 t( ]Duration                                 : 2 h 0 min) p7 G+ b8 z5 u# D+ y
Bit rate                                 : 72 b/s6 n0 o4 @, L( a  z
Count of elements                        : 2016
8 i: z$ K: b# n: s8 MStream size                              : 64.2 KiB (0%)9 [2 b& K, N  W
Title                                    : SDH2 X& n. A6 b# Y' F/ I4 o' A; _
Language                                 : English. `: I; G( ?# A- `
Default                                  : No" D/ X9 D; ?7 {7 a; y: f
Forced                                   : No
, x) J  \3 ^; K& j9 V& j$ K: B" r0 ~" [3 n! x5 i
Text #32 T, J& Z3 U. ~1 O  a- n6 ?
ID                                       : 11$ z& j. Y/ S% J9 U5 x& K8 x
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
8 K( x3 L% K6 W1 R$ fFormat                                   : PGS+ w9 Y6 J) I; v# |! }
Muxing mode                              : zlib4 Z4 x& ~6 [9 S( u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 T- s( N8 D4 h8 ^2 O" N6 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 k, Y' m+ |7 f5 ~& LDuration                                 : 2 h 0 min$ K% g2 F' s; K' y4 Z
Bit rate                                 : 34.7 kb/s
! @4 t% [$ t. YCount of elements                        : 33545 e/ U- Q% N; T* w6 d) n$ i& }
Stream size                              : 30.0 MiB (0%)  n! i. j+ O5 O
Language                                 : English2 m+ @% _4 U8 @% W% C
Default                                  : No
) [/ d5 |8 O" j6 D  `Forced                                   : No
. j$ X: ?3 G/ u; lOriginal source medium                   : Blu-ray
  O, s& W0 y  X, t6 g. I5 ?) u8 U- g. B6 b& }3 t& A3 r
Text #4- ^4 z; r2 t3 B- E
ID                                       : 122 L; e8 q0 O1 s- V: {8 K* {
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
9 ~5 ^9 m! Z. DFormat                                   : PGS2 V" g/ f7 i7 }0 Y, I/ \9 M0 d& v
Muxing mode                              : zlib
: ?& o) p3 _7 w# C+ v' h5 P& uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 ~  n0 i$ ~0 B' G4 \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ ~4 Y0 ~& k4 y3 P' {Duration                                 : 2 h 0 min: d8 Q. Q6 {# D/ S- c! i
Bit rate                                 : 42.1 kb/s
+ Q6 l6 j  f  ?" L- HCount of elements                        : 4052* n4 O  \8 E0 V3 J# |
Stream size                              : 36.4 MiB (0%)
" u7 X/ S4 @- m# zTitle                                    : SDH4 V. k( }) G  i) k) M/ N% f
Language                                 : English
3 h. x( v6 T4 \3 m5 j, `* S% QDefault                                  : No
# p6 U6 r6 l1 Y' I8 J8 uForced                                   : No
" v. B9 ]2 |, q$ c6 x: G5 N4 o6 }Original source medium                   : Blu-ray
6 d7 J: n* g2 J' G/ |( a) h4 x, {! J7 v; r$ F3 Z6 K4 U
Text #5
. u, w7 Z$ s2 [ID                                       : 135 h4 v3 Y7 L! K. {$ Q; m9 G7 `
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
4 T) r+ X7 A) B) WFormat                                   : PGS
/ m# i& B; J  iMuxing mode                              : zlib
( L) E. r# l# F' KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, Z" U, L. u) a# KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 L6 I* E: {  {- z( BDuration                                 : 2 h 0 min' Y7 b, g! _# X
Bit rate                                 : 32.1 kb/s
# T) {" K4 F* dCount of elements                        : 33966 Q, |7 _- H  [3 E
Stream size                              : 27.7 MiB (0%)0 P/ Y7 b; y4 g& j1 ~0 ~4 V
Language                                 : Spanish
% n. s: D: Q: L! Z( e2 UDefault                                  : No0 p5 f3 e6 x& t( b/ E3 ]
Forced                                   : No, m; o" [7 w0 M6 l" E4 O
Original source medium                   : Blu-ray  g7 ]. a/ n! G5 l' g6 W" x  j' h; |0 ?
) k4 w2 o" v  L/ K
Text #6
. t/ a5 _* U! i6 Q  D& P3 VID                                       : 14
( A9 `. d  Z0 m/ T& XID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)0 \% M9 C5 k/ ]
Format                                   : PGS/ N: y2 A3 J; T: s
Muxing mode                              : zlib
8 O$ |" P% F. a6 ~Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 |+ l9 f# s; F" p9 I- l9 eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 \7 N$ {+ N8 f) m! P, PDuration                                 : 2 h 10 min
' N7 K# m+ m9 E; n1 Z4 Z6 vBit rate                                 : 35.1 kb/s
0 E( d: f- F4 t  {7 u7 bCount of elements                        : 3552+ ^$ Z) z7 b" W, o1 ]/ A$ ^
Stream size                              : 32.6 MiB (0%)) m3 V, ^3 `7 K: b
Language                                 : French6 ~$ m* P0 Y; h6 R1 ]' V
Default                                  : No0 G" s# V" y1 N: h: X& B3 a9 K
Forced                                   : No
6 w4 i: O9 n0 S8 f. C. I% TOriginal source medium                   : Blu-ray6 t: K8 E  Y! ^; @! R% H

& v. H( W& Q' u' h3 dMenu, w" x1 c6 t' p: R1 O
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
* b; p- z0 Q: [; }00:05:58.358                             : en:Chapter 02
$ [- B, R/ l2 i* D00:13:28.057                             : en:Chapter 03
, P2 p! V- m& U- V( i) n" K- R00:21:14.523                             : en:Chapter 04. z. ~1 @; g* m
00:30:58.940                             : en:Chapter 05. G$ ?3 F3 g0 R6 Q
00:38:36.856                             : en:Chapter 06) R$ Z. C, L* r) @
00:47:33.725                             : en:Chapter 07( ]5 O1 T  c9 B0 k
00:55:51.848                             : en:Chapter 08- E" ?) c  X( m  x
01:03:39.816                             : en:Chapter 09
, o2 q7 z+ b. J4 o3 I8 r: C! t01:10:14.710                             : en:Chapter 10
, A# Z6 I6 d! i2 L0 c# d6 ]  @. M$ O01:15:38.450                             : en:Chapter 11
5 z. F& a1 M; n' |9 Y5 A  b01:22:37.035                             : en:Chapter 12
) ?. E3 h! U6 d) f5 ^0 ~0 r01:30:10.530                             : en:Chapter 13
7 W' `. k) u$ `* f01:35:47.700                             : en:Chapter 144 [9 ]7 t8 k  n* }8 V$ P# R( v2 y
01:45:09.177                             : en:Chapter 15
/ s! m+ T/ m  ~- ?01:56:22.642                             : en:Chapter 16

' V& |3 q! z" c+ [: q4 m
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

105

帖子

557

积分

Sponsor

金币
73 枚
体力
268 点
青青翠竹 发表于 2022-5-13 10:26:08 | 显示全部楼层
Compression mode                         : Lossy+ A% S2 B4 O; W# T+ N: O0 k/ F/ A. }: r' Y" U
Stream size                              : 179 MiB (0%)- \7 w" ?2 j! O4 t1 O7 B
Title                                    : DD 2.0& R0 z1 b6 r# \

283

主题

719

帖子

4092

积分

Sponsor

金币
330 枚
体力
2279 点
zhangwenbin 发表于 2022-6-27 10:45:58 | 显示全部楼层
月球陨落/月球坠落 [4K REMUX无损版] Moonfall 2022 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.24GB
9 T% l* y/ H2 V/ w6 Y& jhttps://forum.bluraycd.com/thread-56253-1-1.html
' e1 \$ k4 _/ V1 R* `(出处: BluRayCD Forum)( T5 r+ T3 q) Q/ M
蓝光论坛里

0

主题

589

帖子

2390

积分

Sponsor

金币
92 枚
体力
1117 点
sebarstean 发表于 2022-4-26 14:50:24 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!2 N. s4 P' r; u( A" m
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
4 j5 w* ^+ Y+ y+ Z3 @; ]

27

主题

542

帖子

3302

积分

Sponsor

金币
40 枚
体力
2084 点
wyyo 发表于 2022-4-26 08:36:43 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
2 A8 X# @+ b* ]9 F) j8 W0 qBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

78

主题

4334

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2456 枚
体力
6228 点
lanpanshuma 发表于 2022-4-26 09:56:22 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
/ ^% ?8 [. ^; Y3 hThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
1 b8 [& p7 ?) W- M2 }0 M

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-4-26 22:40:33 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。8 q" D. ]* W5 q% Y; m8 m
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
3 E& A( ?+ H' m7 |% v( V! f7 r: L8 ~

0

主题

256

帖子

1932

积分

Sponsor

金币
964 枚
体力
445 点
sawas 发表于 2022-4-27 07:47:58 | 显示全部楼层
That's awesome!

2

主题

310

帖子

1368

积分

Sponsor

金币
364 枚
体力
432 点
211 发表于 2022-4-30 09:03:11 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!/ ?* d  v6 I/ {; e9 W
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!& f/ i' u! P7 s& ]

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-4-30 22:44:50 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
6 @9 m* L( n( P. n) fBlu-ray movies Community: my favorite!7 I* Y8 z" j6 D; H

750

主题

2490

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2564 枚
体力
5657 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2022-5-5 22:01:54 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
1 Q: d  ?8 t% M% pBlu-ray Film Forum: I will always support you!7 T0 U9 i; K& q+ M

1

主题

64

帖子

465

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
230 点
cs147369 发表于 2022-5-10 11:28:45 | 显示全部楼层
不错不错 感谢分享~

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 06:13

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表