BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 125|回复: 15
收起左侧

[4K极清电影] 新蝙蝠侠/重启版蝙蝠侠 [4K REMUX无损版] The Batman 2022 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 87.31GB

[复制链接]

5861

主题

6208

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4935 枚
体力
26579 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2022-5-19 09:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
When a sadistic serial killer begins murdering key political figures in Gotham, Batman is forced to investigate the city's hidden corruption and question his family's involvement.
( W+ k' X1 c9 V9 \( ?  t( b' f8 |" I+ a/ y: r: O: F8 W, L+ y0 P
01.jpg 1 d- [( W) m8 x" L( g; {6 W& A5 |

8 q% y- ?2 E3 x0 a9 C* L7 e◎译 名 新蝙蝠侠/蝙蝠侠(港/台)/重启版蝙蝠侠$ X& S* P; u7 X
◎片 名 The Batman6 b/ R4 L( r4 q5 y& k* G+ f
◎年 代 2022  M) c6 U; r* k/ ]1 R& \' ~$ U: [+ i
◎产 地 美国# m( C! `" @; G* A+ K" i% c
◎类 别 剧情/动作/奇幻/悬疑/犯罪* p" x' m# z3 S
◎语 言 英语
+ l4 a7 A0 N: F, d4 J7 U+ u# ?◎上映日期 2022-03-01(韩国)/2022-03-04(美国)/2022-03-18(中国大陆)/2022-04-19(美国网络)/ B5 V* Q" `* n* N% g
◎IMDb评分  8.0/10 from 471,975 users
9 Z) H* y+ X2 e# o2 L$ S+ X2 x◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1877830/
4 ]. m# E; V# j/ v3 m; D+ Q  e, C◎豆瓣评分 7.3/10 from 241,350 users
) f0 [9 l' h! M% f& e◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6424756/0 k) S) C& c5 t- _) u0 |$ |
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD  7 K% s2 Q$ ^5 i
◎视频尺寸 3840 x 2160: A$ c/ [3 e3 _) P! W
◎文件大小 1DVD 87.31 GiB/ I) T8 |, ~9 F+ b- B
◎片 长 2 h 56 min
$ X, J7 j- s4 I2 R5 M' u◎导 演 马特·里夫斯 Matt Reeves
1 m2 k; y0 T+ U( J0 D◎编 剧 马特·里夫斯 Matt Reeves6 @" d4 t' m3 @3 Z2 }: G
     彼得·克莱格 Peter Craig/ P7 }- d) C0 T4 L4 y
     比尔·芬格 Bill Finger
8 S* p  d' S; k% e; i     鲍勃·凯恩 Bob Kane( \; f+ v8 s$ x/ [( X
     马特森·汤姆林 Mattson Tomlin3 J& ^- G3 G8 N* _7 z: T  H
◎主 演 罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson
4 [& g+ v- p, _* @) C! B! M     佐伊·克罗维兹 Zoë Kravitz
" a) q/ }' M! d" K& a! Y/ A     保罗·达诺 Paul Dano
, N# h/ _, t3 o, V6 E& ?* }     科林·法瑞尔 Colin Farrell. r5 Z, L* F' H
     杰弗里·怀特 Jeffrey Wright9 f' _# M% z  P
     安迪·瑟金斯 Andy Serkis
% k2 ^1 D* b9 m9 ]; `( c% r3 t) ^     约翰·特托罗 John Turturro
2 j4 I9 x' m2 ?! X/ ^9 @) E     彼得·萨斯加德 Peter Sarsgaard  w1 K0 r+ t/ Y) j( r; D" k
     巴里·基奥恩 Barry Keoghan
5 O( s/ O8 R% U; m5 }" B, t3 q     杰米·劳森 Jayme Lawson- \6 B& A8 u) @: @6 C" r$ x1 U! `% {
     吉尔·佩雷斯-亚伯拉罕 Gil Perez-Abraham
) V% |) a: A, S/ r  V     彼得·麦克唐纳德 Peter McDonald/ p0 n+ J7 v$ `% h* ~1 P1 }
     康·奥尼尔 Con O'Neill9 e3 ^5 p8 q& R
     亚历克斯·费恩斯 Alex Ferns( x: z* [2 L3 W7 n1 P; G
     鲁伯特·彭利-琼斯 Rupert Penry-Jones0 C% E' v$ x; J
     科莎·恩格勒 Kosha Engler& S8 k! ?; R; \* J' ?) \, |, B, C
     杰宁·哈瑞妮 Janine Harouni
: \! V6 `5 ?( z( j     卢克·罗伯茨 Luke Roberts
% {9 c7 {+ P' x* Z' s1 e     斯特拉·斯托克尔 Stella Stocker3 J! A6 h4 d( E& o# t* x  E' ]
     桑德拉·迪金森 Sandra Dickinson
& i: j4 ^: S8 A6 Q) ~9 _) q; Q$ r     杰克·班尼特 Jack Bennett
2 x% y6 f9 H. n& N     约瑟夫·巴德拉玛 Joseph Balderrama
8 m. M) G* |  @/ o& d- F* n$ l     詹姆斯·伊莱斯 James Eeles) k. H- n4 p9 y1 {- }& e
     小利莫尔·马雷特 Leemore Marrett Jr.
+ W+ o" l0 m0 l* Q8 N7 f7 e4 f9 f     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander
& X/ I) y5 H, \' ^2 u6 p     马库斯·奥尼卢德 Marcus Onilude: [: g! t* Q( q9 l1 p0 _
     埃琳娜·沙雷 Elena Saurel! l0 y5 K9 s3 {$ j, l" o5 x
     托德·博伊斯 Todd Boyce
: |; m4 z$ `- F- d. a9 a     道格拉斯·罗素 Douglas Russell
9 x+ s$ D; E# m3 g0 o# E- V     查尔斯·卡维尔 Charles Carver
; @; A9 _. V: F  m, b     马克斯·卡维尔 Max Carver
) d9 n4 L( T( H; M; }- v3 o     马克·基林 Mark Killeen
* I- B7 N" E) t5 j1 z0 X' |     洛娜·布朗 Lorna Brown
  z- k) ?8 u; ?1 A( y     埃利奥特·沃伦 Elliot Warren
6 s, g* a( \& C5 H  L     小田部阿基 Akie Kotabe
0 {/ D& U# _. U/ G) L+ d# y, ~2 S  `     布隆森·韦伯 Bronson Webb
$ E; R, w/ E' X     阿瑟·李 Arthur Lee
. i) G' U% v9 d     派瑞 格拉斯普 Parry Glasspool
3 c3 R& T7 ?# O# t# m     娜塔丽·阿明 Nathalie Armin5 ?9 ]" v, ^9 o+ F% Q
     何塞‧帕尔马 Jose Palma
4 H% z, q+ Y: K. q$ b& {% d     玛吉·巴基尔 Maggie Bakir' ~$ I8 u( N4 L: Z
     露丝·霍洛克斯 Ruth Horrocks9 {: C. L3 L  @& p& p6 G! ]( z, ^
     贝恩·科拉科 Bern Collaço# o+ ]* h% _7 K7 c
     丹尼尔·厄根 Daniel Eghan
2 z/ x8 d5 e, Y# v     雷切尔·汉德肖 Rachel Handshaw7 G8 C, R7 n! n1 H
     爵克·哈迪 Juke Hardy
" E  f4 K) @% a3 Z( }     吉米·斯达 Jimmy Star- C- b/ V# }/ Y0 m0 |
     杰伊·利库戈 Jay Lycurgo
; f% a. a) ~0 A) t$ d/ x, u1 |     妮可拉·吉恩·马祖尔 Nichola Jean Mazur
" w1 Q! C7 g1 D& G2 s3 A. [# k* }     马特·里夫斯 Matt Reeves& M* i8 \: s: k$ F) d. q8 @0 J1 e" j
     迪伦·克拉克 Dylan Clark% d1 q" C; s5 T5 F: F: b7 _3 M. I' f
     马切尔·E·尤斯兰 Michael E. Uslan
1 z: ?- z) A  h* f# Y" G* ?     迈克·吉亚奇诺 Michael Giacchino  I% [1 G; I$ L. N' F
     格雷格·弗莱瑟 Greig Fraser) N$ K, Y' R9 D+ _" y4 I- g% h& t9 W
     泰勒·纳尔逊 Tyler Nelson1 a# U) g- b! {0 r
     辛迪·托兰 Cindy Tolan
( l: T/ E6 a' ^: M  \3 i5 A7 a     詹姆斯·钦伦德 James Chinlund. g1 G, {4 A, m8 b: H. @1 o; i
     大卫·克罗斯曼 David Crossman
+ C/ P) |# T! G$ I     杰奎琳·杜兰 Jacqueline Durran; ]; U* i9 m9 w) L0 x) J
     格林·狄龙 Glyn Dillon
( V) z1 `- }) B     丹·赖蒙 Dan Lemmon
" _* o0 @$ S3 n9 h, K( d( `) I8 P" C" R
◎简 介   1 }; w; j0 X; R/ G4 k; X

( [7 T. f# J( U. p" y; ^9 l/ Q 布鲁斯·韦恩(罗伯特·帕丁森 饰)化身蝙蝠侠于哥谭市行侠仗义两年后,罪犯皆闻风丧胆,他也因此深入接触到哥谭市的阴暗面。他潜行于哥谭市腐败的政要名流关系网中,身边仅有的几个值得信赖的盟友——管家阿尔弗雷德·潘尼沃斯(安迪·瑟金斯 饰)与詹姆斯·戈登警长(杰弗里·怀特 饰)。这位独行的“义警侠探”在哥谭市民心中已成为“复仇”二字最当仁不让的代名词。6 |4 `6 y  U) V6 f8 R* U
! e) k# m1 B# _  G/ w
 Batman ventures into Gotham City's underworld when a sadistic killer leaves behind a trail of cryptic clues. As the evidence begins to lead closer to home and the scale of the perpetrator's plans become clear, he must forge new relationships, unmask the culprit and bring justice to the abuse of power and corruption that has long plagued the metropolis.% w  [5 j* @6 ]7 M% K. ~5 B
The.Batman.2022.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT/ {' ~( i, c8 B' j  m

' u1 R) U' Z; d) ^Video2 G  V+ R( N; j
ID                                       : 1
% H+ i% o+ }8 E4 F7 DID in the original source medium         : 4113 (0x1011): S- a% ~( {$ @& X8 I  a% z! P* ]
Format                                   : HEVC
& Z7 B" Q7 R0 p' o, NFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
- I8 S! N2 P$ y- e6 @% @* oFormat profile                           : Main [email protected]@High( i' M" Y" a! ^$ W  Y, C. V% ?
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible1 L* U  z0 v0 v0 o# ]" c0 A
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
( q7 N$ c$ d' H3 _" ?" }" `Duration                                 : 2 h 56 min* f0 g, p/ ]3 u" L* p! b: j
Bit rate                                 : 53.1 Mb/s  \( E3 b( \; V  U, Y+ y2 p' V
Width                                    : 3 840 pixels$ R& i! M8 a3 s$ A5 v
Height                                   : 2 160 pixels$ t* V; a1 u" G3 J, X
Display aspect ratio                     : 16:9
) s# E7 y0 F& d; F* nFrame rate mode                          : Constant  D0 y- Z- o: M+ |2 c
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS& `  p7 a/ g: P1 e2 Y: g+ J
Color space                              : YUV
$ [. ~. O6 {$ R+ N, `" _& H* h: e* bChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
  s! W7 \1 b5 q8 }2 eBit depth                                : 10 bits
5 E2 T9 Q# r$ K& Y) B+ VBits/(Pixel*Frame)                       : 0.2670 _( Y- z  o6 [" d1 X  x( E8 d
Stream size                              : 65.4 GiB (75%)5 c' f' e& s5 D8 W; y
Language                                 : English
9 D9 U2 i* @  D3 I/ ?) W- i3 s, |Default                                  : No" ?. A+ ^& C) y2 y8 z5 C
Forced                                   : No
7 e' N$ F, |, L( aColor range                              : Limited
* r' I% H* R; w! Y1 Z& ~3 @Color primaries                          : BT.2020
% \) ?; z: d% A" Q) ]3 ATransfer characteristics                 : PQ+ w; u* P; t# g; Z* Z% i" K
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant5 n, `1 [8 Y1 K1 ^7 d
Mastering display color primaries        : Display P3
- W0 w3 S& b% |6 @9 @Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
+ y# y$ ^  ~1 B0 Z5 n0 H  \Maximum Content Light Level              : 413 cd/m2; Z: _( |9 y& v7 J. G" Y! ~' k
Maximum Frame-Average Light Level        : 65 cd/m2
, \4 X; H. B" o5 u, e9 k- ~2 ]' aOriginal source medium                   : Blu-ray- P5 A: {# u  T" o* X; Y! u
+ {  E. Q/ \8 H$ H8 G5 R
Audio #1
8 O% Z4 t1 G! D2 o8 c8 P  B  xID                                       : 2: N$ Q  M" V9 i
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
+ G; o. ~1 n& c" DFormat                                   : MLP FBA 16-ch
4 _/ Z5 I! m, `3 e- KFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation+ l4 {: q. _+ V' [2 O6 t' l
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos" c* v8 }3 Y; c9 j* x( \0 v
Codec ID                                 : A_TRUEHD- I8 Y5 _7 E  A# y2 z/ x) `& U  t
Duration                                 : 2 h 56 min5 \, j! o% y1 J  v
Bit rate mode                            : Variable
: O( t) p( {+ i8 }" VBit rate                                 : 3 028 kb/s) O! r' D5 @% A: i: U- |! W+ m5 w& H
Maximum bit rate                         : 5 271 kb/s
! m' x: y  W+ W" w# k' _Channel(s)                               : 8 channels( j# ~9 s+ U5 }6 V, X
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" s& w, L" R4 j. v& |7 d1 l# F
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 B1 i9 J+ n8 r& Q5 }  G
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
5 f! q% `8 ^6 a" i" B9 ~5 y) jBit depth                                : 24 bits
- {0 {6 R- s( c" U. H' D5 u) XCompression mode                         : Lossless
, S1 d' s& o8 \- {6 P- {* GStream size                              : 3.73 GiB (4%)
/ |# Z  G* N$ v; ]2 z1 l" mTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos, Z/ s( a( ]0 z% _( O
Language                                 : English. i6 {: E" Q- k
Default                                  : Yes
4 C! L* z0 s# o3 l3 L9 P! ]Forced                                   : No% e% P- ]& Y; ~1 B
Original source medium                   : Blu-ray
) N) M  j# Q+ Z# oNumber of dynamic objects                : 11- `! H- l# q. [# y
Bed channel count                        : 1 channel
. w# y5 O/ {' a3 QBed channel configuration                : LFE
% U/ _0 h( A( z  [5 a6 u
$ o' b6 Y$ |# _# T& c) N8 B* _! tAudio #23 h! {" Y' z& g
ID                                       : 3
8 l2 a+ j. D5 i; R  [: j1 f2 d1 WFormat                                   : DTS XLL
5 V3 B1 r4 h3 i6 f& Z4 lFormat/Info                              : Digital Theater Systems' z5 S; a* r' Q. _5 C
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio) z. K5 j9 M; c" Y! g5 a
Codec ID                                 : A_DTS$ t! D4 q4 Y# Q" W1 T- J$ I* W
Duration                                 : 2 h 56 min
3 ]' @1 l0 o! @8 W7 ~! Q2 rBit rate mode                            : Variable
9 S, X9 n* y! a; Y5 C- y' p8 h  r% mBit rate                                 : 3 730 kb/s
& e" N8 ^7 @. v: {Channel(s)                               : 8 channels) h8 L- U3 ]! e0 b
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
7 w* `' y$ k+ W, c, DSampling rate                            : 48.0 kHz5 N- }# y  Q1 R9 {5 g
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)6 I# C/ K+ k5 H# a: j3 s0 F
Bit depth                                : 24 bits& K+ E% t% X' b' i: M' p
Compression mode                         : Lossless
- K# \4 g- `( D# o# lStream size                              : 4.59 GiB (5%)+ j) t, @0 }$ U. J
Title                                    : DTS-HD MA 7.1# w+ ^# _% [; y# C  L9 _
Language                                 : English+ X1 A, K" I  f) V5 V! a7 F+ n
Default                                  : No5 @6 h; u; A- S4 o6 Z* o0 g. W: R# H
Forced                                   : No6 {3 F6 [1 ?- {7 h
8 i( N; G& Y) b
Audio #37 W* o$ e, Y# |" l
ID                                       : 4
5 B2 b: K# w  c) N5 YID in the original source medium         : 4352 (0x1100)3 X$ ~/ T3 K; k2 w+ `2 p! q- U
Format                                   : AC-3, {9 a" C/ n. z0 b% v2 Y# `
Format/Info                              : Audio Coding 3; o+ Z" z9 n+ q4 t0 W" F: E
Commercial name                          : Dolby Digital
. S9 Y  j, r( v& g. B7 V* ~Format settings                          : Dolby Surround EX
" Z/ j" T* ]3 v: M2 DCodec ID                                 : A_AC3
2 H+ ^8 K" c  RDuration                                 : 2 h 56 min  ?! ^5 A( J' i8 a- ]3 B
Bit rate mode                            : Constant
; }4 K/ |0 [/ j! V9 Z0 B% pBit rate                                 : 448 kb/s/ |7 ~5 u* P1 I2 v# m- _
Channel(s)                               : 6 channels
0 I% W. z0 O" b* m; J8 e) K3 l" [' sChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs& d1 u1 g" v1 r& n' x
Sampling rate                            : 48.0 kHz
9 W" [& F/ ]# A- Y- K8 kFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 O8 ~8 U* f. F1 i2 R
Compression mode                         : Lossy; l/ G2 Z" ~$ s; Y# X6 P5 x
Stream size                              : 565 MiB (1%)& W0 {1 @, j+ `1 |
Title                                    : DD 5.1" }, C( Y6 x6 z* v3 G
Language                                 : English) d" @6 K3 Q8 y4 g6 s( P
Service kind                             : Complete Main
- g$ g8 N3 b/ ^+ a) O- cDefault                                  : No1 @) ~, n1 ]+ t7 H- i* z$ N/ S+ t) \
Forced                                   : No0 b! E( Z5 J- o4 h( i
Original source medium                   : Blu-ray
+ n! O2 _' x0 f% u4 e. }6 g# L5 _; @$ R5 |4 p! S
Audio #4; m- s* Y  G3 b. a# a$ f, s4 ~
ID                                       : 50 ~. W' F% u2 T$ ]
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)# n: J) F: k! g- d
Format                                   : AC-3
1 H7 Z; u$ ?! `Format/Info                              : Audio Coding 3
6 B; U$ u+ w9 Y6 N8 X& |Commercial name                          : Dolby Digital
0 X* q1 `1 X9 F9 `0 MCodec ID                                 : A_AC38 B$ K& H: Y& O. @
Duration                                 : 2 h 56 min: g; n* p5 h3 n4 X# T3 v
Bit rate mode                            : Constant$ P2 k. R  q' k# ]
Bit rate                                 : 448 kb/s
8 p) |' P: z  T7 |0 x$ b- |Channel(s)                               : 6 channels  \7 S# _( R3 z0 i% Y+ R, t0 i* L
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs* H6 J" Y' L  a5 ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 M$ H; O7 u8 s; h( \Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 R) o; e" P# m6 h! A, e9 h
Compression mode                         : Lossy
5 x" u- o' n$ H8 J9 `1 t' kStream size                              : 565 MiB (1%)
, b, c# ~3 D$ J/ ~# OTitle                                    : DD 5.18 g+ h; A: \& l( |8 ]2 Z( ~; b
Language                                 : English
6 J5 e; j; p( O- F; L( {Service kind                             : Complete Main
# T8 }" A! `+ FDefault                                  : No
2 B2 P3 D; D+ I2 F  L7 T" D. i& mForced                                   : No' v6 j* Y. Y! C( Q) }( m
Original source medium                   : Blu-ray
2 n$ _& ^% X: r( F- a: r- `' a% _! S6 q3 [$ I$ z" h5 R( _
Audio #58 `$ R7 X* b, G/ V0 C
ID                                       : 6
! d9 f8 n' {* Y6 j% r0 P& D$ kID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
8 A( i/ A% L7 g" M$ C+ NFormat                                   : AC-31 b! n- G7 V, \1 h% y$ g# ?
Format/Info                              : Audio Coding 3
5 K* g! K3 I: u! G/ zCommercial name                          : Dolby Digital
2 W8 M" H. K6 D3 _Codec ID                                 : A_AC3- z, k! w" z3 [, k% R  f  R8 u
Duration                                 : 2 h 56 min
6 ?1 o9 P# U8 [9 P5 ZBit rate mode                            : Constant
+ s4 Q" w! l) E# q5 t, Y: ?7 XBit rate                                 : 448 kb/s
3 N1 z6 X: ]: `2 H6 K$ [- g$ nChannel(s)                               : 6 channels
; }( D9 X& Q  a7 t) A9 JChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
4 ~5 N! ?' A0 d$ e* J8 K: wSampling rate                            : 48.0 kHz
) M* Y# w8 r6 s1 tFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ a# b' V3 I) Q% Q5 w7 e+ \Compression mode                         : Lossy$ h% z- z- j0 V+ s7 D
Stream size                              : 565 MiB (1%)5 ~: Z" `  i  H4 J
Title                                    : DD 5.1
5 x. }, U: [+ vLanguage                                 : English
( ^$ W; O& I+ l; y$ h* L" V& a5 uService kind                             : Complete Main8 P4 }9 X  c; [) ~/ P7 z, z4 g
Default                                  : No
/ o& b  K" X. d1 F/ e  IForced                                   : No
1 E& }& j" \: H5 U+ H" MOriginal source medium                   : Blu-ray- r4 B" C/ e0 X( F8 a$ V
( T0 N7 U4 \6 r8 `  M, R
Audio #6
! s7 E$ k9 ^2 }! i# N. M1 jID                                       : 7
; B3 G" V0 j, I6 f1 q0 rID in the original source medium         : 4355 (0x1103)5 b+ T8 K6 w5 k8 F" q7 V( X
Format                                   : AC-3
6 u  ]. P. }# M4 G& f5 Q: w8 N  e- IFormat/Info                              : Audio Coding 3. Y" ~1 _) Z: E& V
Commercial name                          : Dolby Digital
4 P+ B8 b0 k4 ?5 U: V0 JCodec ID                                 : A_AC3
( Q; p3 H3 R, X" |8 UDuration                                 : 2 h 56 min. f$ C2 \& P4 c; V
Bit rate mode                            : Constant
1 ~# D+ S/ [$ ~" U- x# v. F, rBit rate                                 : 448 kb/s
% E* n9 H* T. p$ U# W& AChannel(s)                               : 6 channels
! L2 G, G9 q7 ?$ JChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 h* X+ R) z3 c. I, _7 M
Sampling rate                            : 48.0 kHz+ ~. g4 ?) V4 G+ u! {
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- _. x% s' s; U
Compression mode                         : Lossy
3 M, ]0 \$ H8 k; u3 X! CStream size                              : 565 MiB (1%)/ z) m- _& R  q, f- J
Title                                    : DD 5.1
* Y/ S* ]: ]) Q' P  L$ t7 aLanguage                                 : English& ]6 g; c4 S' _  F+ g8 m! V# e
Service kind                             : Complete Main
, H; U( w' h$ O# l1 n6 F* A% R+ xDefault                                  : No
  R6 A0 V, `1 o' b  lForced                                   : No  W% F; v/ |; N7 v' Y, ?
Original source medium                   : Blu-ray4 P: A0 @) H; q' a2 d; J

6 E$ u& ~' O+ Z+ w( qAudio #7, G1 B2 i7 ^3 V# c
ID                                       : 84 \! |1 H/ \: m  i/ y  h
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)5 h, v: F" p4 i' N
Format                                   : AC-37 d: l. }3 q/ W+ b8 Z6 L
Format/Info                              : Audio Coding 3
6 d% p( Y, Q  C/ X) U! y3 Q2 k% D; `Commercial name                          : Dolby Digital
! A1 H# K. u' B- iCodec ID                                 : A_AC36 X5 [8 p0 y; b* ]; H% Y5 q3 \& K  L& t
Duration                                 : 2 h 56 min* S& {  R+ v( ~# {3 _  W8 X
Bit rate mode                            : Constant) g3 {5 R! o% H" ^$ c& O  V
Bit rate                                 : 448 kb/s: F5 ]) Q6 Y; \- _5 q
Channel(s)                               : 6 channels( U0 R/ P: h" m* a: J, ]! r
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
* r5 ]5 N) l/ P6 r9 j# ~Sampling rate                            : 48.0 kHz
. {, X4 r% ~. C. ~Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! t$ r3 g& ]6 D3 OCompression mode                         : Lossy# B+ T) S# W( e+ d3 d
Stream size                              : 565 MiB (1%)) C6 Z% W# L% r& {0 q
Title                                    : DD 5.17 E3 Q/ e& U/ u2 b- v8 o
Language                                 : French
3 [! B5 a$ M' xService kind                             : Complete Main
9 O$ n1 I" [$ _: t) b1 H4 [: GDefault                                  : No, w. P' |% u6 u
Forced                                   : No
0 Y2 Z* X7 _, \) `+ fOriginal source medium                   : Blu-ray* O. _7 R& l( k0 S9 Q

4 H8 b2 L# I. \/ I* ~" W6 gAudio #8, w1 O2 v% k. ~
ID                                       : 9
! q7 L& o7 y. V' p& UID in the original source medium         : 4357 (0x1105)% m" U9 x# [7 o. Z: \) w6 s
Format                                   : MLP FBA 16-ch
! n: V8 z; v. ?Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation$ O7 H- Z7 n" B  B) j$ U
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos$ y; t: ]! g# `7 x! Q
Codec ID                                 : A_TRUEHD
4 x) @1 c0 I; D8 tDuration                                 : 2 h 56 min' h: V) F2 o( N2 u+ j
Bit rate mode                            : Variable
1 x; W! P# V% s0 EBit rate                                 : 3 064 kb/s
" B* u! j# |- F" K0 \$ vMaximum bit rate                         : 5 337 kb/s+ w" p6 v# l) @5 o4 l% o- h0 O
Channel(s)                               : 8 channels$ s; N( f+ N$ V6 Q  C% @  e# O
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
3 |9 c# r0 _  A1 B5 {Sampling rate                            : 48.0 kHz1 ~+ ]1 ~+ w! ^2 p% M2 {' d0 `
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
0 s6 C/ Q# d, ?; d2 ]8 kBit depth                                : 24 bits4 v0 ]& G* ]" k% ~( {+ d
Compression mode                         : Lossless
2 `! s1 v5 ~2 I) V0 b/ fStream size                              : 3.77 GiB (4%)
, S3 E. g0 h. [, t( j+ F) t' W  h' yTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos
' p9 n+ N2 D; t5 O( b2 ]Language                                 : German
- r0 H. R+ L: n9 S6 [6 e. u) CDefault                                  : No
, H0 @( J) _! s7 ~- r3 ]$ {* vForced                                   : No% `& D4 Y% a# ^1 P" G/ y
Original source medium                   : Blu-ray  l! z8 i( R5 x4 B  V
Number of dynamic objects                : 118 z; S/ l2 {9 t% k
Bed channel count                        : 1 channel
7 l* a4 p6 e* S  Y; ^. GBed channel configuration                : LFE! a! ?4 b% A+ X; `; W, F
: Q0 o: n0 F+ c8 _
Audio #9; F" O3 N' D  o. e( s5 H
ID                                       : 10) a/ u( x$ I3 T& y& d; q6 Q
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
' q$ s6 r1 ^  x! B6 x* t0 RFormat                                   : AC-3. r: X6 y8 u. g8 Z+ l' W
Format/Info                              : Audio Coding 3
. h* g- K4 q, S, MCommercial name                          : Dolby Digital
1 U0 ^& I8 @$ I3 w( v1 FFormat settings                          : Dolby Surround EX
% U) F0 s- z/ {! p1 n6 |, ?3 BCodec ID                                 : A_AC3
1 {  x' E' x" O' F# O* O& WDuration                                 : 2 h 56 min
& Q% T" `" d6 B; o, N# @4 bBit rate mode                            : Constant
7 n/ P9 Z9 t0 TBit rate                                 : 448 kb/s
  A, X+ S9 c, l+ O- `, ]  HChannel(s)                               : 6 channels( |5 V* ^, o1 \6 F% {# i/ H
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
8 X% G( Y& N3 ^0 y$ D7 m( U5 E$ c/ u, TSampling rate                            : 48.0 kHz
) Q3 Q  S$ J1 O) _  p6 J6 [7 X/ n: SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
$ S" S  ?% J3 g3 |; ]) }: VCompression mode                         : Lossy
6 q2 l& ?! Y. ^9 m8 IStream size                              : 565 MiB (1%)6 \, d5 `! k4 p$ s
Title                                    : DD 5.1
' Q1 b; N% z. ILanguage                                 : German
3 h. _8 u% U1 s. f, @2 NService kind                             : Complete Main
# [, L+ E/ L- X; S$ KDefault                                  : No$ ?' E5 q! I2 g5 T
Forced                                   : No* z2 A! J* N9 A% X$ u
Original source medium                   : Blu-ray3 E! x# p8 e* x( x& N( A9 j

( ~, V5 t2 v! ?" A0 s$ fAudio #10) C* h: p: A* o$ q% [' i6 `' k
ID                                       : 11: n- {- M* I) D# \3 \
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)$ y* s% A3 @# e. l: l; W
Format                                   : AC-3
7 J- R( l  S2 n) b7 h! JFormat/Info                              : Audio Coding 3! l6 {' h7 {) O# X, L# g
Commercial name                          : Dolby Digital
/ w+ c/ E* w0 `* dCodec ID                                 : A_AC3/ c' ~& V1 _* {+ s# H/ q
Duration                                 : 2 h 56 min
; A. C* n) q/ P- W: [! c% ]# I1 n- G( WBit rate mode                            : Constant' f$ a$ o! N3 `. W; d; S
Bit rate                                 : 448 kb/s
, `" [* A! Q3 ]  W) b% EChannel(s)                               : 6 channels
, X* h' r* _& g: lChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
* F4 B# q* ^- TSampling rate                            : 48.0 kHz2 c1 m2 G: v2 p7 Z9 `
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)1 |+ T9 P5 r0 k, i% ~
Compression mode                         : Lossy
# P% s- H1 ]4 C  y) QStream size                              : 565 MiB (1%), q9 Q% V" \- y3 u. {, J  {7 q+ z% O
Title                                    : DD 5.1$ T! `0 P0 z- g8 J! ?
Language                                 : German8 z' P; n" x1 S2 R  B7 J" c
Service kind                             : Complete Main* P- C+ ]- e2 k/ F; e% Y9 d" q
Default                                  : No
+ `! [/ C4 m* f1 zForced                                   : No2 V( o( e6 ]( K6 }# x& g- R
Original source medium                   : Blu-ray
& g1 g( H% j9 W: b6 r9 Q4 L6 G( }+ }
' s) c' q% @6 H: UAudio #11- O3 B! R, g7 X2 X
ID                                       : 12/ U4 m1 Q2 k# O, P8 j
ID in the original source medium         : 4359 (0x1107)
; q0 R* L5 h: NFormat                                   : AC-3
1 S3 b! _. r9 A( {: K. R  U7 ~Format/Info                              : Audio Coding 3, g1 }$ G9 }, m: {; ^; ?
Commercial name                          : Dolby Digital
- s: D: K9 j1 \. i1 O/ X" eFormat settings                          : Dolby Surround3 Y- O. R! x( l4 F4 v9 y" F, O
Codec ID                                 : A_AC3
* _! s1 r! e! i/ [0 y' ZDuration                                 : 2 h 56 min) }; p. o4 `! X, s
Bit rate mode                            : Constant; Q; M7 l- \/ D; k! v) v
Bit rate                                 : 192 kb/s/ V0 y0 c* ^: W0 J
Channel(s)                               : 2 channels
& Z) x$ N8 ]- s, |; N8 U' |- iChannel layout                           : L R$ x* v; b4 d9 g
Sampling rate                            : 48.0 kHz! n# ^) x2 l. m9 a
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# c- O1 d- b% w, N' RCompression mode                         : Lossy
. A' l. k$ H2 X1 J/ T1 vStream size                              : 242 MiB (0%)( F" ~! U- [4 N6 g! \& l
Title                                    : DD 2.0& T4 C9 q9 J  Q! c3 ]3 \+ R
Language                                 : German+ d, Y: j" c" }* [% n: k
Service kind                             : Complete Main
+ G$ m) C2 ]; s0 U- M$ n2 Y) r. \Default                                  : No
( D! R9 b/ [/ g1 W3 f: ]Forced                                   : No
9 w7 P% i/ G9 t! N, Q# V1 A) jOriginal source medium                   : Blu-ray  t4 \6 |0 g, k: {) X) V! Y
# t- V9 R/ B( k  w4 u
Audio #12
/ ^% Y# H- l3 XID                                       : 13) R2 \" E' ~5 u  V3 u" W
ID in the original source medium         : 4360 (0x1108)
$ H# x  s: o# ^1 zFormat                                   : MLP FBA 16-ch
! ~2 R8 e3 b9 O& o% A: t6 lFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation* w0 q7 L+ q; `7 Y9 ?, H5 T. F# }
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos( M* _7 z! L* y0 @7 S2 {) v+ R
Codec ID                                 : A_TRUEHD
4 R. C' F" @4 v2 s7 ^! cDuration                                 : 2 h 56 min
5 w$ L/ h" F8 jBit rate mode                            : Variable
/ x9 X2 ~  k- y# \Bit rate                                 : 3 042 kb/s; R* u' r1 J. K) H! d
Maximum bit rate                         : 5 442 kb/s7 C" a7 i" _/ A0 n5 f/ q
Channel(s)                               : 8 channels, V% D/ |: I5 u/ |0 B
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb5 j( `: k4 ]* q( K5 a
Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 B, N. G# n. j0 {0 N0 @! |Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)3 c* w" x8 y5 k3 V
Bit depth                                : 24 bits
9 H) ~6 }) U$ q$ ^" Z! C) {) cCompression mode                         : Lossless
3 K) _2 V9 n/ i8 G7 FStream size                              : 3.74 GiB (4%)
9 a% C6 L7 t0 Q3 d; i" u7 R0 ZTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos$ ^: Y; P- Z6 _
Language                                 : Italian
1 {8 l" ^; M' L9 K( V  ]Default                                  : No
2 _3 B( G& d3 M* V3 |8 EForced                                   : No6 X# N- }" J/ |, @6 T9 J& }
Original source medium                   : Blu-ray2 P; Q! F+ p( ^$ Z/ |( j* [/ ?& I5 G, [) P
Number of dynamic objects                : 113 P6 P+ P) b; Z% E
Bed channel count                        : 1 channel$ u7 h' w6 W' i( V
Bed channel configuration                : LFE
* ]- I! @! H$ M! @" O/ ^8 S# R
6 O$ a+ L! c5 A2 F) d$ ]Audio #13+ _/ w6 i' q+ N6 r: Y) [- L
ID                                       : 14$ \3 u# {/ i  w! \' P2 p- l
ID in the original source medium         : 4360 (0x1108)' f8 _7 [2 E/ k+ v  Z4 P
Format                                   : AC-3/ Y( [* ~7 X- n* G3 y( V
Format/Info                              : Audio Coding 3
& `. g( f( x) E2 HCommercial name                          : Dolby Digital
' `0 ]( X% ?9 YFormat settings                          : Dolby Surround EX
, L7 a  \! B: @: }Codec ID                                 : A_AC3, t5 u6 o- J, l, |) O$ B1 e
Duration                                 : 2 h 56 min
5 {! \% ~  R( u3 cBit rate mode                            : Constant, H" ?. }2 X5 R$ y
Bit rate                                 : 448 kb/s
% L& n9 Z2 U; U/ cChannel(s)                               : 6 channels
- Z" y9 U- E$ w, h: `  mChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
7 F' v# Q% u; v( _0 x/ n: gSampling rate                            : 48.0 kHz; r/ p7 D6 t* X: w& ~
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ P  }$ k3 ?" T& b0 `5 k3 Y6 z
Compression mode                         : Lossy
9 J6 b. D5 i8 d+ P" y$ @/ HStream size                              : 565 MiB (1%)& ]" S, f: V" l2 b) d6 U
Title                                    : DD 5.1
+ |# g7 x; h2 m! q3 D9 r; Z) \Language                                 : Italian% a. [7 d5 p9 \& s* {/ @; K0 X
Service kind                             : Complete Main- R& y0 V1 w% T1 C* {+ S5 k* J, O
Default                                  : No
+ e% S+ X5 W9 N6 W4 H! LForced                                   : No$ _5 \' q! D& M3 K( j8 @2 ^
Original source medium                   : Blu-ray% L* v7 j) ?  y2 R! p9 q

( ^9 F( b3 d4 s9 DAudio #14! V( i) H6 d' M7 r) e
ID                                       : 151 e. J' z& T% S  |
ID in the original source medium         : 4361 (0x1109)# z* x: F9 o0 u- ?* J+ ?
Format                                   : AC-3
% n, o  G, ^, Q, ~7 L# \0 V0 YFormat/Info                              : Audio Coding 3
0 d# y8 M6 Y0 K7 e- ZCommercial name                          : Dolby Digital, }. F, }! H- c
Codec ID                                 : A_AC3
% |' a$ \  Q! f- Y' ]( g5 MDuration                                 : 2 h 56 min! V4 K9 f- n9 J  I' |  R2 l
Bit rate mode                            : Constant9 |5 C) o3 A9 W5 E0 X
Bit rate                                 : 448 kb/s
0 Q: z! m3 T  v5 N) M) G+ LChannel(s)                               : 6 channels
3 V2 I9 k. W4 e% Y9 L% fChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 G, B2 l  r9 _1 f( l7 H. YSampling rate                            : 48.0 kHz
0 k* v$ p3 W# f3 n* _Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 S8 }. W. j0 v  v- ?+ FCompression mode                         : Lossy  C7 l4 s$ D* O2 ~5 Q2 A5 L8 _. S- k8 l
Stream size                              : 565 MiB (1%)- Z% S3 o$ T1 a; \- }
Title                                    : DD 5.1
. Q/ l; I6 F8 zLanguage                                 : Italian6 R, e6 [1 ^8 R; L3 }
Service kind                             : Complete Main
' n: h/ B2 [' w/ E" K1 }7 V7 _Default                                  : No8 z0 }1 U9 `! C7 A' i/ s
Forced                                   : No/ B# Z& q* i- L* G2 C) y
Original source medium                   : Blu-ray
$ r% Q( J6 _; X, ~: A. y7 j8 T$ L2 C- j  E! U
Audio #15- z3 x  Q/ X) s3 G+ a) ~6 R! P3 @
ID                                       : 16, l6 }, ]' s& b2 ?. p
ID in the original source medium         : 4362 (0x110A)
/ R% q, }1 W. G9 Q# @: |( VFormat                                   : AC-3+ s1 R, I3 Y$ G' X  @  Z% d/ F3 c( ?
Format/Info                              : Audio Coding 32 _1 r1 Q& ~$ p1 Q( D5 |& l- e% ^+ E
Commercial name                          : Dolby Digital! n2 `1 A5 t/ d
Codec ID                                 : A_AC3
0 j: I% T0 Q+ C- h2 b5 ]/ rDuration                                 : 2 h 56 min
, [' ?" D+ o6 o& v, P+ Q3 b7 GBit rate mode                            : Constant
: p  R% w/ }: `/ ^  r8 VBit rate                                 : 448 kb/s" h7 G0 i3 Q0 C: M0 F
Channel(s)                               : 6 channels. }/ @- x( d) }' D$ s
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
, y+ e- h2 b' bSampling rate                            : 48.0 kHz, y, [% h/ I. q4 c( ^
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! z5 a  v; H: L" T) TCompression mode                         : Lossy
1 p4 W$ D! A4 c  M! s. D6 UStream size                              : 565 MiB (1%)
( }$ J1 v9 C7 b: tTitle                                    : DD 5.1
: ?9 n0 K& ^. ?. P: \Language                                 : Spanish  N9 k6 F. R( A) Q# |
Service kind                             : Complete Main3 W7 n( T' F, x9 t0 O2 X
Default                                  : No
# c7 ?' U& l5 Z$ |9 m7 s7 I& zForced                                   : No
7 @' R" G5 `$ t4 GOriginal source medium                   : Blu-ray) y* }4 C: K+ w+ J8 z) C

' `2 l' t, _  b. f2 T2 u2 zText #1
4 P+ V  @8 T1 A7 {9 r, }ID                                       : 17
0 \8 J: s. I2 }: N+ f" z" t0 MFormat                                   : UTF-84 T" q8 D9 ^  W
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8: e: b4 R+ a& h
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ H2 v$ K+ {  z) L+ ^
Duration                                 : 2 h 43 min
( y1 Z% j+ @2 A. i+ a1 I; r! u& `Bit rate                                 : 45 b/s5 J/ N& R/ Z/ [) n; t: P; ^
Count of elements                        : 1865
4 ?; m- n. m2 [2 t4 j& V& nStream size                              : 54.2 KiB (0%)
+ [" ]. c5 W  {" [5 G0 dLanguage                                 : English$ @2 {: g5 g/ {% D
Default                                  : Yes9 L7 H' m1 }- c: X
Forced                                   : No
2 D7 e% w" d5 b% p! P5 |; M8 `, Z. L% [$ V0 Y
Text #2  Z' O" u4 ?9 }2 J1 Z* K
ID                                       : 18% y- _7 J; \& |; B8 D) M' p
Format                                   : UTF-8" b2 d0 K% \7 I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 U5 @# \/ b/ u* g- `! \, e6 O; M( SCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- c. ?6 F: U: x* {3 ]4 jDuration                                 : 2 h 55 min
  }; x" y# F' @Bit rate                                 : 53 b/s3 [* P8 D  u) h7 C" K- w/ R" S
Count of elements                        : 24019 K4 a( P5 {5 d- w% f; l3 ~
Stream size                              : 68.8 KiB (0%)0 O8 g* B- B" u+ a6 C0 {( r  g8 T
Title                                    : SDH7 {- {" k2 {. T4 K! X. q$ m# Y
Language                                 : English
6 P3 p) |, _+ h% e' }/ _Default                                  : No
: s2 Z8 y: w7 W1 XForced                                   : No
0 V) O# K/ Z4 t- i/ j; Z4 B. V! N3 M5 s! R9 Y. s! i+ d
Text #3
/ |) X$ q0 B6 s; x/ c0 vID                                       : 194 \" G. C+ b% |/ D/ @$ X
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)& L. V9 @0 ~, s3 l) q
Format                                   : PGS
7 i1 n0 Q# l& b! ]3 SMuxing mode                              : zlib
& [" T7 O( {* C" ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% d( T0 T7 @6 CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 d. t5 i# L8 F
Duration                                 : 2 h 55 min
# L5 W* y/ \3 h0 R) W% c9 lBit rate                                 : 34.3 kb/s
; X% H. D  \: ^7 z  sCount of elements                        : 4834! E* g" L# H4 C* z  [  t6 o5 _
Stream size                              : 43.1 MiB (0%)% L$ A, m* T9 `
Language                                 : English& E0 \* f1 g, r: H" f
Default                                  : No
- x5 B/ F6 C( UForced                                   : No
' i: s7 u* `+ x. e" ROriginal source medium                   : Blu-ray/ Z. U+ i: r1 A! t7 B: @* l
: I6 Z3 G6 n) R$ Q7 Y( D: l
Text #45 M9 s8 {5 _5 ]  [
ID                                       : 20
# {, V: J0 U" C% ?+ DID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)) {; n' [- v+ {: s% E. V
Format                                   : PGS0 G) L. O* E1 P$ H# t
Muxing mode                              : zlib3 V  ]$ X# e0 J7 G; r' @! Y7 D* ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, b. r5 }; g8 z3 U3 U  d2 Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* v( J% V. j0 [Duration                                 : 2 h 54 min
' \* r+ E' Q; M: R0 B: SBit rate                                 : 21.7 kb/s
0 G' Y- g, @& U  n8 r7 M2 qCount of elements                        : 35489 E7 f' Y& v% g! \# u4 q. @+ i1 @
Stream size                              : 27.1 MiB (0%)
1 A) G( Y3 ?/ Z1 g' TLanguage                                 : French; B3 T" ~+ A; W) M7 x  ^# s
Default                                  : No
8 ~4 P8 O7 \) c0 h* A8 LForced                                   : No
4 x6 f( b* b. Q5 E* i$ {Original source medium                   : Blu-ray
1 j! x) E+ M7 q: q  T
4 S7 U6 V# c" A9 t; E2 [Text #5& a' |* ?& R( I) Y' N$ L9 t* w
ID                                       : 21  ^* o- k# B' T8 e8 S
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2); W, J1 X7 e- @( K1 ?2 [" M
Format                                   : PGS( H/ X+ m3 j1 Z
Muxing mode                              : zlib7 |  l- O" f% t; z9 |* f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 a; z9 U, r6 i4 P& I' ?9 K4 {2 `3 T
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 a6 M* X3 X+ ]0 X) K; CDuration                                 : 2 h 55 min
3 f  b- {5 G: v7 q/ BBit rate                                 : 35.2 kb/s- N& T3 ~% K( _( v3 k. ], h/ P3 k
Count of elements                        : 3728; p' |+ K6 r2 m$ R
Stream size                              : 44.3 MiB (0%)6 E6 u, n  h, t4 c/ e
Language                                 : German( j2 P  Y1 M- T) S! I/ m
Default                                  : No
& X) v% n+ ]( |/ w8 X+ W; c& z: ZForced                                   : No
$ p& @" m2 {: I' y# q9 P6 wOriginal source medium                   : Blu-ray9 E/ P9 a5 X  A# ^; \/ S( M, a+ p
2 ^0 j6 W; S3 k
Text #6
# u2 N8 g0 B, Z' h" {9 VID                                       : 22
; W2 ^" O5 C0 k& ^; r: HID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
3 _9 h' n9 A1 Y6 NFormat                                   : PGS
8 R+ h" C8 Z- a, CMuxing mode                              : zlib
' w8 F+ U: J% W6 |' J+ i+ a* t# @& LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) x* S5 J9 k$ N% `+ dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# I, X5 c( G7 @Duration                                 : 2 h 55 min0 q% b6 g, Q9 U! F5 q3 A5 o6 z) i
Bit rate                                 : 34.2 kb/s, }9 z* N6 L' |# M* n8 V
Count of elements                        : 5026
. @- \& v/ w# d+ F6 a, _7 wStream size                              : 43.0 MiB (0%)
+ G! f* o0 m- J( ZLanguage                                 : Italian
) v$ R* h" L" O- XDefault                                  : No+ s3 R2 [- O" R) W$ W' P
Forced                                   : No
1 U) @/ C) M# g' p( jOriginal source medium                   : Blu-ray
; H3 V$ M6 Z8 Z- W6 ?
" R; q+ b# n7 N2 F; c1 ~Text #77 _% p" {& c: w* U* u6 M, z
ID                                       : 23
5 v. V' U2 g0 c! U- t4 Z  H- KID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)% G* G% R( _: Q: ?0 f" j5 Z  T
Format                                   : PGS
, d6 q: M, l0 n6 ~9 g: DMuxing mode                              : zlib, ^) A$ Y8 u& u) b; F* T5 |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' H* a1 m4 ?$ j/ v+ _! H0 d6 QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% E  W- |3 [9 k- m' I- J
Duration                                 : 2 h 54 min
7 H3 d& j3 `% c; Q: n  kBit rate                                 : 27.4 kb/s
  h& C' c  f% N2 S" f* _Count of elements                        : 3854
# o, a# g# D% IStream size                              : 34.2 MiB (0%); x9 H- ^: i9 a  t: v; C
Language                                 : Spanish  E1 _+ O* G; r0 Q' X# A: e0 `4 C$ g( |
Default                                  : No: l: k3 [& ]  e9 W) t& ~3 k
Forced                                   : No
9 i3 K4 _* p  M$ EOriginal source medium                   : Blu-ray+ k4 y8 j5 @7 i; Z& p

/ f' U+ a7 V# D( u; a; ]Text #8
  \7 z1 a. Z9 H- d0 pID                                       : 243 O! l, V$ E/ a, \# [/ S
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)0 @0 q- m/ u* Q0 Y
Format                                   : PGS6 K9 H* k4 ?4 L" y, X
Muxing mode                              : zlib( I4 f0 h9 ^; z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 G- q& n# j2 z6 d9 R! P4 Z4 f3 y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  G2 l: H. g6 x( Q+ }Duration                                 : 2 h 53 min
* O6 J( `. [3 O/ nBit rate                                 : 22.2 kb/s
( ~+ h5 i1 B9 H6 T: |Count of elements                        : 2518
) G# Q/ V( t7 a; h8 ~; fStream size                              : 27.6 MiB (0%). ~: [: z5 G' }, j8 A: o  K8 V
Language                                 : Danish
# c+ P6 w* v1 I; k- S9 XDefault                                  : No) c0 a8 V' I0 a$ ?9 e$ r
Forced                                   : No
6 e# p5 x( Q( e% u# I4 C0 ZOriginal source medium                   : Blu-ray' `9 ]$ c' U. k/ q

% X' V6 X6 l$ e! \0 N; I, fText #9
% g0 i: }- ~" w* @5 RID                                       : 25
- j7 S7 z# E4 S! JID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)( w* V" S- m, N9 W0 ]4 [! |$ X
Format                                   : PGS
" @8 S( T" O5 i# i$ n6 }) @Muxing mode                              : zlib
  T3 N6 p/ T* p/ q4 G4 Z) jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS$ K) L/ {" g0 ]" B' X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ g! [  [+ m" Z' |, `
Duration                                 : 2 h 54 min
3 q$ u2 {4 r% n- O& Q2 C/ ?Bit rate                                 : 28.2 kb/s3 A- Y9 K! J9 z4 a) n* N9 A5 F! q, A
Count of elements                        : 3880
. _! c# R4 _4 D3 a4 B7 @5 K: G! gStream size                              : 35.2 MiB (0%)% z* p' X6 z" L) V" h
Language                                 : Finnish
5 G# S( s6 o, tDefault                                  : No
( r/ Y) W7 f$ _3 vForced                                   : No
+ R. g  v' K5 S! ?( _' KOriginal source medium                   : Blu-ray
9 Q3 d/ f$ L, L2 I' V/ o* z( J3 A' \% q  |' \
Text #10
$ [- s! u: M! z, ]1 n7 i" J! PID                                       : 26/ R& B& e$ ^  H& X) K5 v$ \2 y5 K$ U& A
ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)2 a4 O' T) s1 v5 Y1 X
Format                                   : PGS5 }/ P/ N, x9 j: n5 w
Muxing mode                              : zlib
/ o* l7 U6 I% _8 Z1 T+ w  Q8 jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, V2 k" l9 h) }& r- lCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 F4 |' t0 a# K3 w" T! `9 b4 @
Duration                                 : 2 h 54 min1 d1 R! J' W4 D  o0 Y
Bit rate                                 : 24.0 kb/s/ Q  j3 T$ }0 p1 u- |: K- b
Count of elements                        : 31087 _# o& z$ |# l6 T
Stream size                              : 30.0 MiB (0%)
$ E' I+ f, c$ t* L/ LLanguage                                 : Norwegian' P: a$ u& q& I
Default                                  : No  Q1 j5 s1 d2 ?. D$ L: L( P+ Q
Forced                                   : No' m' G# M+ s' M- O& L
Original source medium                   : Blu-ray
2 K+ F( ]* r8 C1 e4 U3 Q! J2 @) A0 Z" G' o7 P: z0 `* g, R
Text #11
) D! L$ [$ Q2 ]ID                                       : 27
2 W& D, t, K& w& K! \ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
7 Q+ B- _! |. Q! T% }  zFormat                                   : PGS
+ @1 f+ a2 W. [( b  HMuxing mode                              : zlib" X" |8 G! f. @9 V# n- p8 B. C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, Q; M' y8 f$ p/ ~# T" G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' {. E! s; ^; mDuration                                 : 2 h 54 min
% v' |/ O' D8 D- W" h1 p& ^Bit rate                                 : 23.3 kb/s
1 |0 z7 C, l. W; g/ XCount of elements                        : 2800( h# S9 Y$ X/ `  p
Stream size                              : 29.0 MiB (0%)$ _6 k: }7 J$ d' B, z; L7 [
Language                                 : Swedish8 e9 \9 s* h3 N  P
Default                                  : No
1 b3 }+ g  s- K6 c' o2 OForced                                   : No
- X% R, q3 D3 [3 lOriginal source medium                   : Blu-ray
% }; I9 X  _1 W' V! T! y4 T) z8 a: r
Text #12
. j1 E& E! L9 J' v2 l/ QID                                       : 28
: t, L4 E# n# B" {+ `" hID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
# d+ R0 N8 ~5 X7 d0 TFormat                                   : PGS$ W: S2 H0 B0 t0 v  O8 {8 W: i" r
Muxing mode                              : zlib+ f! @0 G' r) v6 A; ~0 n! ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 \" I" _7 [6 p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' `" [! \# L" V& Y$ J3 h) N! B7 zDuration                                 : 2 h 42 min- V& S. n5 t5 L4 J" W" m
Bit rate                                 : 952 b/s2 b; ~3 b2 }- g
Count of elements                        : 1043 i! b+ p* |, Q& L- `
Stream size                              : 1.11 MiB (0%)7 x. ~! O+ H! O! e% |7 M
Title                                    : FORCED
% [2 U+ W8 e; Q8 ALanguage                                 : French
2 u6 o- T/ Q8 m% K8 mDefault                                  : No
$ \& c) S7 i+ R% EForced                                   : No8 }; `' o7 G: D) P" B! q) f% H( S4 ]! h
Original source medium                   : Blu-ray7 i$ Y: n0 ?; s  g
0 ]: a7 ^# g, B% f
Text #13
2 k8 t& l. n1 wID                                       : 29" Z; _& ^( `5 }; S! U
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
4 b* @: y3 L- g: L0 ^0 L6 DFormat                                   : PGS
* Q$ _% {# k( C/ t. yMuxing mode                              : zlib
# o: m# c2 d+ ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# I. V3 y% f. ?: c. w+ J2 y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 U* `. L6 t% v; d7 m% ^6 ZDuration                                 : 1 h 47 min
5 k9 d! O% a, I4 J6 Z0 }! [6 DBit rate                                 : 750 b/s
, ?) ^6 g2 S/ a4 v# NCount of elements                        : 62) \* t! L9 Z& k9 g, d- N+ b& S
Stream size                              : 589 KiB (0%)
0 c4 f$ {  j; c/ ^6 yTitle                                    : FORCED
/ j2 m7 Y; z) l( p  j6 t$ {Language                                 : German# t/ n& H- ~* v
Default                                  : No
$ T! w# ^. I: cForced                                   : No
6 S0 ]; q4 T1 KOriginal source medium                   : Blu-ray7 T; I! q; m$ p) A4 Y! `3 m) R
" b9 B1 W4 c6 W7 Y5 X
Text #14# v0 {  {( H1 J1 ?2 J5 @, S
ID                                       : 304 C8 _' V5 Y9 J7 Z, n
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
1 o1 t$ r0 ]' X3 L: v7 z  mFormat                                   : PGS5 r2 T6 F7 Y  @8 @9 I7 W
Muxing mode                              : zlib
8 h4 z3 p0 y+ _$ QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& Y9 V5 r: ]1 I& D  k2 Y' ?( ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 Y7 \5 N* b: u, V' z/ _, BDuration                                 : 2 h 50 min
* u9 U6 v# \" SBit rate                                 : 1 371 b/s
- ~* S# G% ]5 W3 |% j8 [/ y# ZCount of elements                        : 1906 A2 B, z& v) o! [; Y6 t
Stream size                              : 1.67 MiB (0%)% w, b: e' _% A, \
Title                                    : FORCED/ U4 z; f9 i$ G/ K
Language                                 : Italian6 q6 j0 j7 w$ c/ Y9 Q
Default                                  : No
( [8 V2 r9 n# h  ~" gForced                                   : No$ w% X- s9 I+ n7 g; \) U$ C6 q% w5 ~
Original source medium                   : Blu-ray
( F. D5 k+ {; P$ Y" J; @  l: Y& \6 N$ F6 r" ^) ~& [' a, Z3 _
Text #15
1 B9 n- B, P/ F+ {5 ^1 iID                                       : 31+ A( T- m3 T9 {- J. O$ |1 _) H% g
ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
) Q! e: Z! H/ h# K' \Format                                   : PGS
9 B9 D: d) _7 ^, |Muxing mode                              : zlib
% x/ ^+ s6 n1 c% ^7 H/ u2 pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 {" A; _8 u/ m- ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' |6 I% ?4 @+ n4 r& }1 HDuration                                 : 2 h 42 min! C8 |) E8 L; f- V. _+ d
Bit rate                                 : 681 b/s
* _; ]9 r: v; y/ [Count of elements                        : 86
0 E9 T( D9 x) m) x6 [Stream size                              : 812 KiB (0%)1 F4 n* x9 w) S1 L6 S: ?
Title                                    : FORCED" n$ l5 h4 ?+ \" a( k
Language                                 : Spanish
9 Y* ~. \, U: G5 g2 `* ], U9 oDefault                                  : No  l5 q0 l% p( J7 B1 W* }
Forced                                   : No
$ W  i4 W: d: l5 MOriginal source medium                   : Blu-ray
& W& Q+ R& @  ?8 g& p# c2 v8 `6 \( F
Menu, Z$ ]5 j4 [& `
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
4 c0 j9 q2 w6 N/ @6 i# K, p00:12:01.220                             : en:Chapter 02
4 R0 o' p) W! R4 y00:23:21.691                             : en:Chapter 03
) j* k  j- b2 B00:31:53.870                             : en:Chapter 04
2 e) n5 B+ |7 r+ F00:41:44.418                             : en:Chapter 053 @# d4 j# ~3 L4 n
00:51:36.718                             : en:Chapter 06. M( H3 `' ^% Q7 A0 E; c  o
01:00:12.942                             : en:Chapter 079 \4 E% [# t2 x
01:10:32.436                             : en:Chapter 085 t$ k4 c% |$ O& {  @9 z
01:18:35.168                             : en:Chapter 09  Y6 r# m  b* [; u4 O( M+ n; T
01:29:14.599                             : en:Chapter 10
; r* F8 X% G( v9 S% X& u" {5 I* K& ~9 ^9 \01:42:33.188                             : en:Chapter 11
. E3 p9 A3 Z! t5 V; `01:52:16.938                             : en:Chapter 12
  y4 _" \% t' W; O01:58:21.260                             : en:Chapter 13
5 g' c/ ~  c" O" B02:09:40.022                             : en:Chapter 141 ]( r/ h1 {. b4 N8 g
02:21:14.507                             : en:Chapter 15  U0 d- v1 ]/ o" J, y2 H
02:27:31.384                             : en:Chapter 16" I' v7 F6 ]/ m' v! h* u1 |
02:38:36.173                             : en:Chapter 17
! E6 P; b, h% @" n4 z- i# h02:46:58.133                             : en:Chapter 18

) _! w! Y6 ^% @# r
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

283

主题

719

帖子

4092

积分

Sponsor

金币
330 枚
体力
2279 点
zhangwenbin 发表于 2022-6-15 08:22:44 | 显示全部楼层
新蝙蝠侠/重启版蝙蝠侠 [4K REMUX无损版] The Batman 2022 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 87.31GB  n% F5 O0 F8 q5 c: l
https://forum.bluraycd.com/thread-56850-1-1.html+ `' x" O8 x5 A2 r1 p
(出处: BluRayCD Forum)
* D7 ?: t3 D# U2 \
蓝光论坛里

78

主题

4334

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2456 枚
体力
6228 点
lanpanshuma 发表于 2022-5-19 10:26:58 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
+ l2 e2 K0 G2 ~; n% NBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

1205

帖子

4592

积分

Sponsor

金币
363 枚
体力
1840 点
QQ
fangfang789 发表于 2022-5-19 15:09:24 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
3 I& W; k0 Q9 P- kIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!1 ^, _5 l$ }3 D# e: Q- L

2

主题

310

帖子

1368

积分

Sponsor

金币
364 枚
体力
432 点
211 发表于 2022-5-19 09:55:54 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!: v+ R) ?5 d9 G# I
I love your Blu-ray movies Forum!
) u  X% {: Q# A

31

主题

2126

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1519 枚
体力
5991 点
QQ
shiji1973 发表于 2022-5-19 11:43:39 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。( a$ q; S. F/ O4 g" r8 D4 D
Blu-ray movies Community: my favorite!: l- F8 E  r( O9 K( `

1

主题

64

帖子

465

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
230 点
cs147369 发表于 2022-5-19 18:52:10 | 显示全部楼层
好资源 感谢分享~

0

主题

126

帖子

1244

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
996 点
xiaoyun1985 发表于 2022-5-19 19:44:18 | 显示全部楼层
终于等待了!!!

0

主题

589

帖子

2390

积分

Sponsor

金币
92 枚
体力
1117 点
sebarstean 发表于 2022-5-19 21:26:12 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。3 K( V3 y0 i6 e; {% }. P
Blu-ray Film Forum is now my home!
7 E, q: l+ D. b; Y8 r

750

主题

2490

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2564 枚
体力
5657 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2022-5-20 11:52:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- h! `) T: E& c) x5 oIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!# {" N/ E; s1 ^* h: C6 B. ~

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 06:28

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表