BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 10|回复: 1
收起左侧

[2160P极清] 绞肉行动/肉馅行动 [4K高清版] Operation Mincemeat 2021 2160p WEB-DL x265 10bit HDR & SDR DDP5.1-NOGRP 13.58GB & 11.35GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

11万

积分

Post Share

金币
23176 枚
体力
23474 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-5-24 08:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ W7 ]3 R: c, a9 \/ u

* F+ i" M. W" M/ e8 s◎译 名 绞肉行动/肉馅行动/死间行动(台)/全谎位作战(港)0 m3 t* T  K5 U% n
◎片 名 Operation Mincemeat 7 `- b# n2 R3 y1 t
◎年 代 2021, P2 i% K9 b' J( f# ~# K
◎产 地 英国/美国
/ M+ U" x& I! U8 p1 c+ v8 Y◎类 别 剧情/战争" R5 B6 W' Y, U, b+ A/ x/ ]; j' y
◎语 言 西班牙语/英语& }7 i8 c2 A5 t: T" K5 \0 h) V: _
◎上映日期 2022-05-11(美国网络/中国大陆网络)/2021-11-05(澳大利亚英国电影节)/2022-04-15(英国)( J/ s, o$ V& a0 o3 P. Q
◎IMDb评分  6.7/10 from 9,390 users" Q7 t- l4 L( s& e+ `
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1879016/. y8 Q" q: f) p/ I0 M1 h
◎豆瓣评分 6.3/10 from 3,016 users
3 j3 X! E2 _/ ?; O◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34816897/
5 P4 D8 W6 e0 C& p, {6 P6 G2 a3 E! h, o◎片 长 2 h 7 min" g: d+ E0 H  t/ {' f: ]) Z, i# w0 ^2 f
◎导 演 约翰·马登 John Madden
/ t. e& y. v+ C# i$ ]* z5 u- s◎编 剧 米歇尔·阿什福德 Michelle Ashford
! ^/ P" S  H! B% }7 n7 H9 `& b     Ben Macintyre
, R8 F1 I2 d  M/ B◎演 员 科林·费尔斯 Colin Firth
, u. \* R& |( p' q     马修·麦克费登 Matthew Macfadyen2 L" c4 J5 t; a
     凯莉·麦克唐纳 Kelly Macdonald
& e) p! G! `, P! Z     佩内洛普·威尔顿 Penelope Wilton
) J' ]( Z* E, s! H; ~* ~     强尼·弗林 Johnny Flynn 1 [% P( |/ B, @1 _, m* g
     詹森·艾萨克 Jason Isaacs % s* p7 e5 w( [: K  j
     洛娜·麦克法迪 Lorne MacFadyen " K+ R# F6 b, A& v$ W+ R& [
     阿历克斯·杰宁斯 Alex Jennings 7 f1 w, p- W9 o1 R, o
     鲁弗斯·赖特 Rufus Wright ) r+ ~% A1 r+ \8 _! b$ d/ H4 w& \
     马克·加蒂斯 Mark Gatiss 3 `4 a- o% J" y! u
     哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan
$ a2 B) u& x4 i4 q# Q9 V3 `     詹姆斯·弗雷特 James Fleet
/ w/ O' {2 C+ }' Y! Y( K. a5 ^     保罗·里特 Paul Ritter
% b$ E$ p3 C9 f3 `" \     亚历山大·拜尔 Alexander Beyer6 w  P9 J4 J4 U! k! I( l
     西蒙·拉塞尔·比尔 Simon Russell Beale
$ i$ K  j& I; }0 t     马克·博纳尔 Mark Bonnar 0 {4 G# r- Q5 a5 ~
     尼古拉斯·罗尔 Nicholas Rowe ; o7 H  N* P0 k7 s, t1 E
     Will Keen Will Keen 3 L) ?) c8 i4 q0 \; @
     琼乔·奥雷尔 Jonjo O'Neill
1 g% }; ~# O6 I+ v2 v  p     Amy Marston Amy Marston + P; q! J( B- C. X2 N- `
     马库斯·冯·林根 Markus von Lingen
9 O- o' m* k- k* T' V     加布瑞拉·克里维 Gabrielle Creevy
0 y- U  `0 O0 L, L* B2 h$ F( S6 c     埃莉·哈丁顿 Ellie Haddington : i+ U+ b4 [/ p( }0 ~! {8 t
     西蒙·罗斯 Simon Rouse 9 e6 M( n5 L3 G; I1 O7 ]
     鲁比·本特尔 Ruby Bentall ( L" c, M0 t6 q5 a
     佩德罗·卡萨布兰科 Pedro Casablanc + |/ K6 Y0 @& V* ]1 C1 N+ k
     哈维尔·戈迪诺 Javier Godino # D8 y( D/ u, T- A0 }
     佩普·托萨 Pep Tosar ( n7 p. I6 A0 J/ U: n  v1 P/ r
     Laura Morgan
5 g9 z+ Q) |; q     迈克尔·博特 Michael Bott
( s0 [, e% o6 E& e3 q. }; L8 ]7 G  e% ]     格拉姆·柯里 Graham Curry / D7 R" r* m/ @6 L: }! x
     托马斯·纽曼 Thomas Newman
3 w5 ~8 d& {8 w" B5 Q4 G     Sebastian Blenkov
( m8 j. U/ V. G$ @6 T     安德烈埃·弗莱什 Andrea Flesch
/ U' ~/ I! c, }0 P, ]: ^( g/ D1 Q1 K& Q  W+ w: H5 E  o
◎简 介
+ h% N3 Z% X1 r: K
3 J. j  F5 A, J( k% R 影片聚焦第二次世界大战盟军策划的“绞肉行动”,歼灭德军数十万,为二战胜利奠定基础。1943年,盟军决定打破希特勒对被占领的欧洲地区的统治,情报官员埃文(科林·费尔斯 饰)和查尔斯(马修·麦克费登 饰)想出了一个妙不可言的假情报策略:用一具携带虚假机密的尸体误导德军,将其注意力引向希腊。希特勒中计后,盟军登陆了西西里岛,歼灭近20万德军,为欧洲战场的胜利奠定了坚实的基础。! B- W2 y6 q% B: D8 }0 [

1 [# z3 u* V7 y3 c: G4 E7 q" c During WWII, two intelligence officers use a corpse and false papers to outwit German troops.0 E; m  f7 M: {: Q; {
Operation.Mincemeat.2021.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1-NOGRP 13.58 GB& B% l( x% Q0 k1 S* o

& ~5 [, W4 C9 @5 G. FVideo# Z- A4 L/ q  y) b6 }0 ~
ID : 1
! \: R+ O. t! c  g6 xFormat : HEVC% \8 C5 N+ L( R/ z! N
Format/Info : High Efficiency Video Coding
' V  @( w; |' c( y2 t1 HFormat profile : Main 10@L5@High
& j# B; W; u1 U1 D0 D: c$ ZHDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible  ~- L$ @( q% t/ {$ f- J& p4 G5 e; y
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
) I" b6 p6 T* P% z/ NDuration : 2 h 7 min
7 a5 r- Z/ C9 y- {, h) y! V" |Bit rate : 14.5 Mb/s& D( R+ D/ ]/ s# v
Width : 3 840 pixels% A7 [9 g- ?$ y( g3 |  e
Height : 1 606 pixels! d2 X( Y  [' T) @7 Y2 M& M- N
Display aspect ratio : 2.40:1. c0 t7 V* a( d$ Q4 m' ?( F3 g) |- W
Frame rate mode : Constant
* k) M- E) u" h( e# t+ wFrame rate : 23.976 FPS
+ r2 G1 b) G* N* g+ C$ s' k. cColor space : YUV) C3 _, ^3 S' B4 U  E/ g9 r
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
8 P( H1 H" C# i# B; T$ vBit depth : 10 bits: W# C  a2 |* e8 d
Bits/(Pixel*Frame) : 0.098! d) N# p# `+ F% ^
Stream size : 12.9 GiB (95%)0 B. w$ y3 p0 y; G
Default : Yes3 a% O" u! _! y) j6 D! Q# Y
Forced : No
" ]% E: u. Q5 D. [) b& C! TColor range : Limited
9 t4 k) c% i( o6 PColor primaries : BT.2020) X' S% w$ M2 w' {4 J0 C
Transfer characteristics : PQ0 Z% p% X4 _+ r% R  Q, p5 n1 [
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant4 V- x, h- X, s& s. g1 u
Mastering display color primaries : Display P3
& A$ c! A; e1 oMastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2; _" P. l; g/ m* w+ c
Maximum Content Light Level : 999 cd/m26 D0 K( }1 d# _. ?" D: \& L
Maximum Frame-Average Light Level : 996 cd/m24 @: D" O4 B- o' k2 w3 Q# A
3 s% I3 P( }- B, E3 |2 C4 v
Audio
4 f! C2 _9 X( v( @$ q& I5 e: u3 G) lID : 23 @0 \! q$ u- U/ {0 `
Format : E-AC-3
! l# G1 B, |  {9 n& RFormat/Info : Enhanced AC-3$ \1 K& o  Z6 g" y. n
Commercial name : Dolby Digital Plus
7 d1 h6 w  H, x' F, n; t; lCodec ID : A_EAC33 Z& P2 m" m( A& {& N
Duration : 2 h 7 min8 {' \, W" d& j  v. X
Bit rate mode : Constant- g6 s: E# T$ Z4 X! D6 a) g
Bit rate : 768 kb/s; X; d( l$ D+ x  Q9 n* X  m
Channel(s) : 6 channels
: Z! _; z0 m% Z8 b( MChannel layout : L R C LFE Ls Rs
, G" K% l, z' m4 r4 ^' v. C* DSampling rate : 48.0 kHz1 b8 B  [  Q/ ^8 W
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)2 k; \: {- {4 v6 R0 Q3 |+ j7 K9 }
Compression mode : Lossy
. t  U6 L) d. Q+ b8 U8 S! KStream size : 703 MiB (5%); h' ~% s( j) w7 p& H
Language : English0 h  j' m+ F0 D" {+ @- j( P1 s
Service kind : Complete Main
; J2 f* L: i7 E) q5 r/ F" iDefault : Yes
( \9 v, E6 W! P6 I) q" C$ uForced : No
# r* R" A! P; x; D0 v, e/ H- e
: [  a" g$ c2 [; U& YText #1
8 l5 C! n2 v$ k  X" ]ID : 3% Y- f- Z# n* O( }' R) l  W
Format : UTF-8
: P/ \4 `# n, c5 P3 [4 pCodec ID : S_TEXT/UTF8
; C& w+ @2 U0 a5 `* d" NCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
- g; h8 s7 K4 i; G9 e& c4 NDuration : 2 h 4 min
& Y) K5 p. {' t+ F8 u% F% A4 hBit rate : 80 b/s1 G, o: k" y5 U; D3 m# q
Count of elements : 2204. ?4 y. U$ q- g3 b) A" t
Stream size : 73.7 KiB (0%)
: h; t1 o" \+ QTitle : English CC
5 Y# Q$ j! ~: y% [7 E" {Language : English: C/ w' F  @, B0 k' ]
Default : Yes" _# X9 q; ^$ N# s9 `  T
Forced : No0 m4 C4 l7 D+ T

3 H7 B: B* r+ o: y/ ^  dText #2  Q4 V* ]& m* z% z
ID : 4
. `/ T9 u9 q! L8 b5 DFormat : UTF-8& y6 o4 `4 h. R# s# g6 v9 \
Codec ID : S_TEXT/UTF88 _4 J5 k6 V6 M3 s& ^
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ k+ W) l! U, C7 B. R+ y- A. ]
Duration : 2 h 6 min
$ o! \1 v) F! R/ u. _0 c* K. q' k# WBit rate : 80 b/s
! i8 z( m9 ~* |  Q% h; _9 B, W  UCount of elements : 1568
! N- P0 j0 h1 z! p: Q9 B" B  LStream size : 74.8 KiB (0%)+ v" X: a0 Z, ^3 [* B* w& s
Title : German SDH
7 J9 a) y2 ]9 n. O9 {! rLanguage : German1 @2 [$ T# t. I. J
Default : No# }) D* z: R( h* w! l5 f8 ?
Forced : No
3 f* u$ p# N/ g# E& O, N1 E$ q$ [5 D
Text #3$ h' D  ]2 q# _! u$ u
ID : 59 D) X( Y. ^, c, q+ @0 k: P- k. }
Format : UTF-8
4 J: r2 M- Z( CCodec ID : S_TEXT/UTF8
4 q4 t$ W  V! N' Q% v( q3 LCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
. r& b- ^1 S8 {: d  G9 M, {/ V  q$ RDuration : 2 h 6 min# C. _# `4 K( ?! V4 `2 w
Bit rate : 68 b/s
' A8 ?8 b' C0 CCount of elements : 1908
+ k) }6 s. h0 Q; s$ x& r6 B: sStream size : 64.1 KiB (0%)! K+ a% j/ d2 x
Title : French European
+ O2 p- I7 {7 F7 HLanguage : French
6 {  S/ A. ?7 y+ R& NDefault : No8 `  s# Q  ]. {5 w
Forced : No
) F" t3 q3 H  k% F. X% }" T% w/ _! z
: E' h6 h7 j7 O  p- m) ZText #4
6 X; u3 x. q, v: u1 Y; T3 w: n5 yID : 65 }+ n0 E7 c; z: @8 \# Z& h
Format : UTF-8  A1 l, p3 ^& |
Codec ID : S_TEXT/UTF8
( k" R$ q3 p) |' W) @Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 V. q: t% z0 Z+ R9 f  d
Duration : 2 h 6 min' |( t1 @+ n1 q
Bit rate : 69 b/s
! V+ P- a7 T% n$ KCount of elements : 1416  ^0 `# N2 L+ s0 c
Stream size : 64.8 KiB (0%)
. B' a1 o6 v4 u$ I( [7 Q  C; m  ITitle : Dutch
# e: m" n0 H7 [  FLanguage : Dutch
0 U/ d6 |! ~6 p: t9 }& LDefault : No7 X! _- j# v/ T" L2 ^) x. ]
Forced : No
7 \" K. y* G: G; |7 ^& k' E% A4 j% r
Menu
4 w+ p+ l! h4 F5 r0 i6 c9 q1 ^7 G00:00:00.000 : en:Chapter 01
3 Q6 j& D1 p$ Z$ f( N" `/ P7 q, N00:07:47.634 : en:Chapter 02' b- ]8 z8 y# O- g' T  N! f4 A1 c
00:14:41.548 : en:Chapter 03
/ {8 r  e* K9 ?  _* m$ g00:23:10.557 : en:Chapter 04* }4 t% b* u" v. q  }
00:29:58.882 : en:Chapter 05
  Y; v- R3 m6 w+ y7 d9 x, i00:38:23.470 : en:Chapter 06/ L0 z+ F. e1 G- I. \5 T5 C
00:46:20.155 : en:Chapter 07: K7 g9 s+ I! f" a$ l
00:51:52.487 : en:Chapter 08& n% k" g: \; L5 }* d
01:00:03.687 : en:Chapter 09# f  }" t8 L  O$ B2 t$ n" y
01:09:08.773 : en:Chapter 10
7 Z7 A' S7 v2 ]9 Z0 F01:15:27.777 : en:Chapter 11. h* C. h8 o- M" |& [
01:24:12.052 : en:Chapter 12  a8 Z& b- L) }& c) G$ U6 v) P. t* n
01:31:05.757 : en:Chapter 13
* g7 A- |1 ]0 L0 q' N' ^9 F( z01:39:57.539 : en:Chapter 14
) |/ h& E$ m- @' N8 h$ D# P- _01:45:49.432 : en:Chapter 15
) L0 Y, U. g* V3 k6 A01:55:32.766 : en:Chapter 16
Operation.Mincemeat.2021.2160p.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1-NOGRP 11.35 GB% x4 r( Z- T& a! M5 W$ I: J

) G  @/ f5 {( O# vVideo! H" q. E. ]/ T
ID : 1
' s8 @/ f+ h* V, g8 y  k$ C, b9 aFormat : HEVC7 u$ t5 z3 Y- R7 h! P
Format/Info : High Efficiency Video Coding
$ z2 B; e" Q: X' @Format profile : Main 10@L5@High$ J: z. X  X/ C- C: N
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC# e1 ?8 I( i( z4 F8 V
Duration : 2 h 7 min8 G" j% r1 r0 _' k/ _. B
Bit rate : 12.0 Mb/s! T' z" o& v/ O4 O: v. \2 M7 l& `
Width : 3 840 pixels* e/ }7 m$ Z% E6 a' U
Height : 1 606 pixels; `, P, G* H/ m1 G% y
Display aspect ratio : 2.40:1
" {# z6 R/ O1 W$ N' a1 E( gFrame rate mode : Constant
" K) Q7 s" I6 x% bFrame rate : 23.976 FPS
8 y$ o! x7 P6 Z( N5 J- p+ PColor space : YUV5 T5 _- ]5 N7 ]; q( H
Chroma subsampling : 4:2:0
. L* @% `" `' B# a! q/ GBit depth : 10 bits
: O2 [  T$ _2 ?7 XBits/(Pixel*Frame) : 0.0817 D- r4 ]+ K! ^/ x
Stream size : 10.7 GiB (94%)
( J( {- d# W. J4 q& w6 j$ o) `Default : Yes
3 Y# J3 _2 [" y: \# X' qForced : No5 A! C; Y5 q, P& ^0 V
Color range : Limited
* T. d7 @1 U1 g0 WColor primaries : BT.709' S8 ~) l; w! N9 @) L
Transfer characteristics : BT.709. z) F0 I: f9 k0 j2 d
Matrix coefficients : BT.709
2 c5 N7 T% w# s3 z4 ^* _1 a
8 [# ~' S% e  K$ ~* t! ZAudio
, B# w- H1 q3 L  a3 J9 {ID : 2. D; q7 ?6 j7 x, f2 S
Format : E-AC-3
  s2 r, u) `5 R3 gFormat/Info : Enhanced AC-3
4 v" t! l& t3 v$ S1 lCommercial name : Dolby Digital Plus
0 d% N  a! O2 e8 c0 E# d; pCodec ID : A_EAC3; }  L7 u$ |3 @. A3 k) r
Duration : 2 h 7 min
+ Z, l0 k" ~7 iBit rate mode : Constant
& p; J; T8 Y7 E5 v7 R1 x! {Bit rate : 768 kb/s
+ R* X4 i- K! ^8 A9 tChannel(s) : 6 channels
- K( l" G6 X" z1 c2 f: x0 F( uChannel layout : L R C LFE Ls Rs8 @, A( O0 X! k# y1 h. F
Sampling rate : 48.0 kHz
/ W2 ]' `! k# r( f; p7 o- e% |* GFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 w. m; _4 a6 |; W6 r1 ?Compression mode : Lossy
5 a& [% o2 N$ T- |* {- T! c% B4 QStream size : 703 MiB (6%)% w; ?! P; q! U
Language : English
1 A+ z5 X. G# X" D  D; i; hService kind : Complete Main
# n# U$ _1 L9 K) d2 PDefault : Yes4 v& G4 v5 n4 }: n7 d' W
Forced : No
( P/ _* T6 s- w9 W% U4 @; L! y- S5 J! O& y$ X0 z, W4 P
Text #1
4 R* ~% A; [: I: u) v! k# CID : 36 Z: h: y( @/ q9 F$ P& P
Format : UTF-8
2 y1 V9 H# t& d; a0 e  GCodec ID : S_TEXT/UTF8# @' l! E$ v  z  {
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
' v; s8 ~, C2 @4 S" b+ E& gDuration : 2 h 4 min( t  ?2 w8 J( i7 x
Bit rate : 80 b/s4 y: Y; }* h$ X6 {1 E' |
Count of elements : 2204# b0 \9 C+ U' q) y3 Z; E
Stream size : 73.7 KiB (0%)% v' f( {; H) K$ V
Title : English CC9 r4 {* w3 P. e8 A' Q1 Q
Language : English% g8 e% l. F2 E
Default : Yes) L* N2 p2 L; v! A/ n' Y" j
Forced : No
. g$ l" x# P) m! z* ?4 w
7 H  U+ q$ Q( \2 ^Text #2/ \8 b. f+ K2 t0 h
ID : 4: ?$ N! A* n* [2 Q8 c
Format : UTF-8
, q4 P! K6 [  ^2 l, u6 BCodec ID : S_TEXT/UTF8# h* E" `0 s( k/ ?6 @# A8 i
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
! C- r4 F- ]: A; [' Q1 |& uDuration : 2 h 6 min
/ h3 @3 C$ r0 u( D% zBit rate : 80 b/s
& `% F5 C% R0 ~' h1 SCount of elements : 1568, I& C! _+ c  H  k
Stream size : 74.8 KiB (0%)) h8 C# }( x0 }. |! ?
Title : German SDH% |( L% @2 K* @5 d4 Z' i7 e+ ^
Language : German
7 H$ v' _+ o' fDefault : No9 Z7 p6 l1 F1 A; i) r6 x' C
Forced : No5 j! n9 v/ ], J+ G! {3 h7 d& O3 x; |
3 y% a* M3 t5 r& I
Text #31 S  j! u' u. ]9 o9 b) V
ID : 5
- s( u. I! x7 |% O# V% YFormat : UTF-8
& U0 z  Y/ ]- yCodec ID : S_TEXT/UTF81 S& ^' x6 |5 L5 B9 z! _9 j( u
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( X: C& R3 B% K! E8 ^1 ADuration : 2 h 6 min9 d; ?+ H& D+ Y
Bit rate : 68 b/s
7 P' u! s' O7 S6 h6 F% H, y) YCount of elements : 1908' G1 n1 S) c. ?3 g& y
Stream size : 64.1 KiB (0%)  \; Y% \# D* ~3 G) W
Title : French European; l; Z& L/ Z. ~" Y; k) x2 H
Language : French
# K8 N$ v6 T1 f8 R0 g! qDefault : No! x, r, L0 a( H3 v5 H
Forced : No
4 ~" B; N* k9 M' B. ]! L3 @8 O! v+ {4 ~, u$ L' n5 A8 P' Z
Text #4; i, g" R8 Z) M' z
ID : 6
2 E; @2 f2 j; J' wFormat : UTF-80 V% |1 h; j, |1 A  P2 `
Codec ID : S_TEXT/UTF8
# y/ ]9 i: }1 P, wCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
+ a+ \& S4 K# l+ P* wDuration : 2 h 6 min
/ U5 `* ^5 p( v, g  oBit rate : 69 b/s
3 u  A5 Y) w3 R. bCount of elements : 1416/ z+ W# P6 B  ]/ v% o0 |8 w
Stream size : 64.8 KiB (0%)
0 X7 \0 i& g' A" ^- i/ z3 Y% vTitle : Dutch* {: K1 l3 E) N) V+ ^! Z+ P
Language : Dutch
9 ^5 r) f! R- j" C  H  A! F, ]Default : No) Q; D/ _8 N% f. `5 p
Forced : No; s6 Q. k' c( R/ N0 Z( @9 Y2 K
! J1 O. L# l4 u4 ]* y
Menu
5 ]8 W5 r+ c, \% n6 R- D00:00:00.000 : en:Chapter 01
8 s2 A. ~) y' l2 G* |00:07:47.634 : en:Chapter 02/ `& V3 u6 F0 t. R3 a" F
00:14:41.548 : en:Chapter 03
! G/ |+ W- W/ p$ d# l00:23:10.557 : en:Chapter 04" t/ s" h) {2 {. I. \
00:29:58.882 : en:Chapter 05
1 {# V! C& ^( d: U, c$ e! {00:38:23.470 : en:Chapter 06
# f. D, L2 o: P/ t+ v' P& \2 [- {00:46:20.155 : en:Chapter 073 m5 \" G" l3 t" `) a
00:51:52.487 : en:Chapter 08% I& `- x0 u7 U" q1 B
01:00:03.687 : en:Chapter 094 g% v& M4 Q; k& h3 s) V1 r
01:09:08.773 : en:Chapter 10
* b; [  s1 ?3 b3 |+ k( F01:15:27.777 : en:Chapter 11
9 H6 d6 W) e2 U  s7 s, V01:24:12.052 : en:Chapter 12; ~! j4 i% }/ y8 T# A
01:31:05.757 : en:Chapter 13
# S$ p2 m3 \; ]7 ^3 j* `# [& M01:39:57.539 : en:Chapter 149 P) o; s7 m+ T/ r. l0 k! K
01:45:49.432 : en:Chapter 152 t2 e/ s  e/ z6 S6 P9 w/ E) c
01:55:32.766 : en:Chapter 16

  `5 N% U2 v0 c$ R% `
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 06:43

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表