BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 生死巴拿马 [REMUX无损版] Panama 2022 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 24.01GB

[复制链接]

8876

主题

9070

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13235 枚
体力
12282 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2022-5-24 12:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

; t3 }3 q8 r- x4 }7 t* W9 m- O: b  d' R; N% f! Y
◎译 名 生死巴拿马
  n- L0 Q) F: G4 {" O: Q◎片 名 Panama
- F) l9 j& L& q1 P& i7 t◎年 代 2022
8 `$ G- m8 G  d$ b% f; i7 b' l◎产 地 波多黎各/美国% E/ t1 N- z6 O8 V  F6 ]2 i
◎类 别 动作/惊悚9 q1 w0 `! a: E- v4 _4 ], O! P
◎语 言 英语- I# I" t( Z0 e. D% ?+ S3 U% W- k
◎上映日期 2022-03-18(美国)2 p, u  Y6 U6 x. B9 p7 y% P
◎IMDb评分  3.4/10 from 1,574 users2 b7 Y9 o3 _; Z' t( d) N  p
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4029412/7 f2 G+ U$ N* Z) y8 t. h) ^! E
◎豆瓣评分 3.5/10 from 243 users. U) O1 v+ U" v  S
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34809882/3 Q% E+ A- `! |- g
◎文件格式 x264 + DTS
6 {  Y9 m' L0 F# }/ x4 z◎视频尺寸 1920 x 10801 E7 M3 ~9 U  V
◎文件大小 1DVD 24.01 GiB5 r* q2 y- g, H& e, \
◎片 长 1 h 34 min
3 o6 u! d" R  U7 o; V! B◎导 演 马克·耐沃尔代 Mark Neveldine
5 A2 D7 C& S# f8 F+ x4 E5 U# z7 ^◎编 剧 丹尼尔·亚当斯 Daniel Adams
( N6 D6 u7 h+ d; ]◎演 员 科尔·豪瑟 Cole Hauser
7 N! i; c* a0 s6 H! I2 d/ A6 ?5 t     梅尔·吉布森 Mel Gibson
; u/ g- U5 g5 p( `4 b1 _3 U     查理·韦伯 Charlie Weber9 E! \# D2 F! ^4 I3 V0 u
     杰基·克鲁兹 Jackie Cruz  o9 E* ?; r7 e$ i! T! l8 o$ t2 Z
     凯特‧卡茨曼 Kate Katzman7 z. p/ P. j0 O
     维克托·特平 Victor Turpin, [) J7 E& G5 b4 I
     西蒙·飞利普斯 Simon Phillips
, ?4 R$ ]( q( h( N' T     杰伊·斯特凡 Jai Stefan' g7 Y0 V4 B/ ?5 F( h
     让·皮埃尔·普拉茨 Jean Pierre Prats
2 C( O0 Q( N; {# N1 z9 Q     Néstor Rodulfo
% }. M& J2 _! q* y0 a     毛里西奥·埃瑙 Mauricio Hénao& x% p$ w* C2 x9 v1 _8 @
     Kiara Liz
- {4 n0 _! H/ b1 X     Mauricio Hénao, B6 Z# l6 K5 B
     Julia Sandstrom
( A  `$ J  _) C9 `     Ramiro 'Ramir' Delgado Ruiz
8 A4 ~# h+ k9 u, T, e) {     Néstor Rodulfo  p5 H$ {5 H8 x  V$ M& w
& l9 g9 y! Z2 l, L2 M1 S
◎简 介   
# ~& S$ E) v" D0 }$ ^) ^: Z* p8 _: d, V. Y7 S3 J5 a
 摩根·弗里曼、弗兰克·格里罗将主演动作新片[巴拿马](Panama,暂译)。本片取材自真实事件,故事背景设定在1989年的巴拿马,一位身强力壮、身披勋章的前海军陆战队员詹姆斯·贝克尔(格里罗饰)被他的前指挥官斯塔克(弗里曼饰)派去执行一个高价值的交易。因当地内战混乱,贝克尔必须与刺客、美女等谈判以完成任务。在斯塔克的陪伴下,贝克尔不顾一切地坚持了下来,只希望能活着回家。该片由Daniel Adams执导,并与William R. Barber共同撰写剧本,将于11月开拍。
  l) x. V* d! l2 o5 V' @
7 h' M$ p- j6 @$ m  g8 u( I2 g. k* O An ex-marine is hired by a defense contractor to travel to Panama to complete an arms deal. In the process he becomes involved with the U.S. invasion of Panama, and learns an important lesson about the true nature of political power.+ l. n: |- S$ G2 j; h% ]( q8 W
Panama.2022.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT8 X. Y: ]- {, q, t; M( _
! N6 \) V( t, j0 h1 ?3 i) u, G
Video
, Q8 W) J8 o& s5 OID                                       : 1. b! ]0 v9 N0 Y8 C+ h1 \
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)# A* q2 O5 H5 D1 x+ h
Format                                   : AVC
* v  O0 m1 m" b0 T8 _( dFormat/Info                              : Advanced Video Codec2 `. y) J& \9 f' u( [1 H% I" R
Format profile                           : [email protected]
9 }" ~& E* j9 Y; {* G: JFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
7 r, p) P+ G" y3 M/ gFormat settings, CABAC                   : Yes
! L4 Z+ y+ d8 ?% Y+ S7 g. JFormat settings, Reference frames        : 4 frames
% N$ P. q6 U' A( kCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
, F6 U2 J8 E$ |; W+ MDuration                                 : 1 h 34 min
% T: m: q' p8 g% t: F" RBit rate mode                            : Variable- ]; J) n; R. O! E- u& y
Bit rate                                 : 31.1 Mb/s
6 B8 Y1 F! N$ cMaximum bit rate                         : 35.0 Mb/s! s: J: O0 i7 ^
Width                                    : 1 920 pixels
- K; A, @- J5 s5 V" |1 Q! M. q3 g+ aHeight                                   : 1 080 pixels& h7 h- }; R/ m; B! @
Display aspect ratio                     : 16:9' k" T) J' O' f; m+ v( O
Frame rate mode                          : Constant8 o7 `# A% k3 E: u2 O% T# N' l
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
5 P% X7 ~1 s+ b/ R/ zColor space                              : YUV
( T) L1 V# N! O! MChroma subsampling                       : 4:2:0
/ R$ J2 V& L6 X4 N" ^" eBit depth                                : 8 bits/ B; ^( \( K0 Y+ ]. j; M
Scan type                                : Progressive6 d' y' \5 ^( W0 |" J
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.6257 v2 @8 X9 K. T
Stream size                              : 20.5 GiB (85%)
0 O$ U5 Q. A6 E* |  [" Y5 D9 dLanguage                                 : English0 j) N& }% j) C  I
Default                                  : No
1 M7 A0 ?- |$ d  u: E( ?% K1 RForced                                   : No
" n, n2 j+ F3 m( @7 E) VColor range                              : Limited+ ^4 \3 c: |8 g3 {, d
Color primaries                          : BT.709/ p  \. L0 u% q; r- Y. U* \
Transfer characteristics                 : BT.709
9 w5 V- ?# U# F4 W5 A4 L4 fMatrix coefficients                      : BT.709
! i% r* P0 P% R: L* HOriginal source medium                   : Blu-ray
5 p4 G( ]4 d8 m2 {( Y1 o) y( S0 {% D% N7 `
Audio #18 Q0 h. q/ {1 {* k
ID                                       : 2
3 r  Y# S/ E" f3 g0 x, j4 j1 tID in the original source medium         : 4352 (0x1100); J# S; r4 a* C1 P
Format                                   : DTS XLL
! R! [/ B& T7 ^Format/Info                              : Digital Theater Systems2 q2 ^! Z$ m( Y
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio) @# o% d. _! T: _( G% ]1 A2 H
Codec ID                                 : A_DTS$ l% @/ r& o5 P: ]' u8 t! |  F' ~+ g
Duration                                 : 1 h 34 min! V' [4 n; j6 G/ Z2 s$ y* p
Bit rate mode                            : Variable, F. X( l$ a' }* q( ?* Q  @2 {
Bit rate                                 : 3 743 kb/s' b- P) F6 J+ m; c' f2 C2 k
Channel(s)                               : 6 channels- Q" T4 C  I8 ?+ W
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE- ]# y  h$ }  ]5 o; i
Sampling rate                            : 48.0 kHz
( P) @- [1 g  j& M: mFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)% S" w8 T8 I4 z' D% g
Bit depth                                : 24 bits
+ ?' E; S" h6 I# d( c  @4 ACompression mode                         : Lossless" I6 [- l0 A, K3 I  r; \$ E% {
Stream size                              : 2.47 GiB (10%)
8 _( |! I. W# j9 w4 pTitle                                    : DTS-HD MA 5.1/ d2 u7 _0 {+ J$ ]( @' C5 T
Language                                 : English; C' ]- C/ V/ _% K2 I. G6 f" W
Default                                  : Yes+ a9 A; ]7 u* @9 U$ u; v8 c9 M% K
Forced                                   : No
! R+ t8 R3 N7 Y. y  c5 sOriginal source medium                   : Blu-ray: |+ ?! Z* w" g: k" N
5 x/ J. f! @2 Y6 \3 p# q7 x/ x
Audio #2
. \8 I7 V. D8 t0 r3 H: jID                                       : 3, F# S; R: L  h) W/ a% O
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
2 I$ W5 h: r* G! iFormat                                   : PCM
6 \  E+ M) U( d6 u: T0 e4 |/ w$ BFormat settings                          : Little / Signed1 a( D2 v( x! H3 [9 a2 ^: \3 {$ y
Codec ID                                 : A_PCM/INT/LIT
& C! C$ z5 u' PDuration                                 : 1 h 34 min  @1 s. z9 w, M4 `2 c+ o% o$ A
Bit rate mode                            : Constant1 i! Z5 v; n* O+ x
Bit rate                                 : 1 536 kb/s0 W5 Y1 Y2 i# ~* _- F' Z% Q3 |
Channel(s)                               : 2 channels, ?0 T, ?7 v& Q5 z& s
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- r. L) G( Q: v! ?Frame rate                               : 30.000 FPS (1600 SPF)
! Z, W1 ~7 p: f# C; [Bit depth                                : 16 bits
. k: B% i8 j& w3 a/ }. TStream size                              : 1.01 GiB (4%)
% y) t6 u; f0 c, n+ rTitle                                    : LPCM 2.0
- U2 b* ~, u: l: k4 j: }- I) iLanguage                                 : English0 B, j, |! B7 H  i, ^7 r' v4 ?. R
Default                                  : No" O# L+ R# M' G, }- T
Forced                                   : No4 J3 L+ \( u" m2 Q! r
Original source medium                   : Blu-ray# H7 w2 I& o$ }4 K& \% c

- y3 k+ l& j1 g" _+ YText #1& [; u0 K3 F' e  W
ID                                       : 4
2 C0 w& _0 d/ C# y: d4 oFormat                                   : UTF-86 M+ Z: M" K9 q, P  F7 f( @
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 K2 {& r% L3 J& l5 O, a
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 M9 W' D' D# u+ E% b
Duration                                 : 1 h 33 min5 g# U1 C7 v! f7 |8 `7 D+ B
Bit rate                                 : 45 b/s
6 R" T2 l1 |* iCount of elements                        : 1089
9 f4 W& u9 h. h1 f& NStream size                              : 31.3 KiB (0%)8 J# X& D7 ~: h& }0 Q+ k; I
Language                                 : English* _. t, G& y* P* e% q
Default                                  : Yes
& [7 N1 h5 Z/ F& _7 Q3 L6 GForced                                   : No1 K( _! w( l9 H" _$ g1 W: P
& S6 }! a, X2 _" ~% E
Text #2
8 a. N: B& ^  L. U! _& d+ EID                                       : 5
1 Z# e- @7 }' gFormat                                   : UTF-8
) L! _4 K8 G3 L( JCodec ID                                 : S_TEXT/UTF88 t' @$ s4 g6 ~/ }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* e4 C$ [# C" Q( U. X! iDuration                                 : 1 h 34 min
: P2 u1 G3 G' {- h: a; RBit rate                                 : 57 b/s
9 O, R$ P, a% t2 m+ F( ZCount of elements                        : 15234 c5 u& [2 _, C8 `- m7 y; q! t: O
Stream size                              : 39.8 KiB (0%)
# z- {! l) i" c; xTitle                                    : SDH
, Q+ m2 T! D0 h2 q" ?- DLanguage                                 : English% g" h: p- V! m/ P) q
Default                                  : No
9 x; O0 p# o# S* LForced                                   : No$ M2 M" U! `# W. S9 Y( `2 w- H
, ~5 K; o. K( [+ O3 G: t' i$ E
Text #3+ Q' m% O% ^0 C/ o9 b' O% W- c
ID                                       : 6
7 r$ F# U/ X; r% g( {1 m, h7 ^ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
* e1 Y- S0 Y, R' D/ a2 y+ X& RFormat                                   : PGS
' I; z1 C! @/ y8 N; s/ t& KMuxing mode                              : zlib8 J" d' P' ?" v1 h# r
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* K! o" q9 X- }0 C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 z8 ]1 Z& g. U5 V
Duration                                 : 1 h 34 min: L3 i$ j; X1 u, n9 X5 N
Bit rate                                 : 29.0 kb/s
4 n" G% u2 [8 b. \# `Count of elements                        : 25979 }8 i/ q8 V3 ^+ u, }- a
Stream size                              : 19.6 MiB (0%)
; S' k0 F, G- J* o* y5 k" ZLanguage                                 : English
. \" `( k8 \& ^Default                                  : No# z2 w& l( `& _* W
Forced                                   : No
2 g3 H+ D8 r% wOriginal source medium                   : Blu-ray8 d( r( Q. e. e4 @
; Q2 w. o6 _1 v/ z
Menu
6 P0 F( B& v$ q$ l7 ]( _+ L3 m00:00:00.000                             : en:Chapter 018 k* U0 O8 t' ^* u" [
00:11:13.798                             : en:Chapter 02. c1 h; o( O, ]7 F! \. K6 ?
00:21:30.414                             : en:Chapter 039 s9 }- Z+ q7 [2 p
00:33:36.264                             : en:Chapter 047 u# y) |0 @3 B3 r9 u
00:39:08.137                             : en:Chapter 05
# q1 f0 l4 I9 p; c' m00:53:28.538                             : en:Chapter 06- R# m9 u! [. N( K
01:02:36.836                             : en:Chapter 07
. t/ J% u5 q3 ^! F01:11:52.641                             : en:Chapter 082 ?% @& b0 n. Q# \1 I- `1 d2 H
01:21:12.367                             : en:Chapter 09
8 X  n' C  C# `* |* D) B01:31:46.834                             : en:Chapter 10

9 B# K' ~6 [  d8 b* ?- G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

310

帖子

1368

积分

Sponsor

金币
364 枚
体力
432 点
211 发表于 2022-5-24 13:14:30 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!8 U6 J! N& q/ o7 K3 r1 p7 m8 s
Blu-ray movies Community: my favorite!
% e5 ]: G4 U8 Z3 W. \

78

主题

4334

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2456 枚
体力
6228 点
lanpanshuma 发表于 2022-5-24 13:25:42 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
. R* Z5 F% G( q1 U8 ]I love your Blu-ray movies Forum!
$ Z5 Z: J  k: }% y

0

主题

589

帖子

2390

积分

Sponsor

金币
92 枚
体力
1117 点
sebarstean 发表于 2022-5-24 21:57:40 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。+ O* k2 w7 D# N, F0 x  ~
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
/ S9 P- z( N: q. M8 C

0

主题

805

帖子

3706

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
2032 点
sclzywxl 发表于 2022-5-29 15:30:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-7-7 06:40

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表