BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 17|回复: 2
收起左侧

[经典影片] 红字/红色禁恋 The Scarlet Letter 1995 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-NOGRP 20.56GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24869 枚
体力
26199 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-8-3 06:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
% t! M1 [( b- \; B/ |8 P
, e& R0 T! |1 {3 T
◎译 名 红字/红色禁恋
: ~. g1 `& l. y* i, c& V; B: Y◎片 名 The Scarlet Letter3 U* p2 l7 b: X2 n0 G6 I
◎年 代 1995
1 I0 Y  {* ^4 \5 x◎产 地 美国
3 {& ?) v% l; A2 N& `◎类 别 剧情/爱情/西部
% K; j- A6 ^5 F3 M/ b1 s; ~◎语 言 英语- n- b$ g3 D. C, ?
◎上映日期 1995-10-13(美国)6 i" n( ~. N: M" `' \! [' [9 r
◎IMDb评分  5.3/10 from 15,418 users
4 X  _) }1 p$ C5 `◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0114345/
4 h0 k/ C% {: A, v4 `# q◎豆瓣评分 7.4/10 from 6,451 users
& H# U' ?( G- R) _, b◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301536/
& Z/ W2 W) K+ b9 s( K7 K( X◎片 长 2 h 15 min( C! w6 d- S1 \
◎导 演 罗兰·约菲 Roland Joffé
  R( I* w, ]- `' u! }% c) B◎编 剧 纳撒尼尔·霍桑 Nathaniel Hawthorne
* q  D. m) W2 ^  S8 \: t     道格拉斯·戴·斯图尔特 Douglas Day Stewart  h, j  B7 G3 C/ k8 n2 _  A
◎演 员 黛米·摩尔 Demi Moore
) o2 ?: L% T  {0 q     加里·奥德曼 Gary Oldman4 r$ U! Q0 J% L/ L
     罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall$ p+ `! h, ^8 J" a" G
     Kristin Fairlie - ~. }9 r, R& P& e1 ^2 [
     罗伊·多特里斯 Roy Dotrice5 X9 P6 @) F4 V2 y, ]- Z; y' l
     George Aguilar ; P3 y- e  x5 {' y. U$ V
     Scout LaRue Willis , e( h& p, C" d( r" C: w/ G
     埃里克·施维克 Eric Schweig
. w0 O* @& a$ `* z     爱德华·哈德威克 Edward Hardwicke
. b% O) ]9 c6 Z' u     丹娜·爱薇 Dana Ivey5 g& `' q) f, o3 L/ I9 J, b( ~
     罗伯特·普罗斯基 Robert Prosky( z# C) r* O/ U" s$ t% a: I
     琼·普莱怀特 Joan Plowright2 \- R! c8 _' h7 z' S3 a
     乔迪·梅 Jodhi May
; \$ `4 ]% a! V7 F/ ?4 N     黛安·萨林格 Diane Salinger
5 ~/ k  q$ x7 J( [# L) c     马尔科姆·斯托里 Malcolm Storry
  ~2 G! D* `6 \     蒂姆·伍德沃德 Tim Woodward6 S  {* S% \) `0 A' o
     艾米·莱特 Amy Wright& p9 z& B* f5 j& c" E3 d' `
     Tallulah Belle Willis + p& @4 i0 O, ^0 P& t$ h3 F" V
     Jonathan Cornick 9 z% T- P0 Z3 X( j3 X, {4 N6 y- P5 W
     罗兰·约菲 Roland Joffé
+ H3 H2 D. s8 ?7 A; \$ ^1 Y- R* U2 C     Dodi Fayed
+ \2 T" V3 y) T) l* Q, X     罗伯特F. 科尔斯贝利 Robert F. Colesberry
5 N' h' c4 W1 g# O, R( ~$ m5 \     Tova Laiter
  X& J2 P& h4 ?& J- s# x     安德鲁·G·瓦吉纳 Andrew G. Vajna6 {+ c; W/ ]* J8 U" g
     约翰·巴里 John Barry
9 ]( r+ W8 q$ f! J4 E" [     亚历克斯·汤姆森 Alex Thomson7 @9 ]" T/ J' k# z
     汤姆·诺伯 Thom Noble/ ?+ h  X/ a- j( r/ p1 J) y
     Elisabeth Leustig ; ?- M. u0 ^& ~- [1 z
     罗伊·沃克 Roy Walker
3 N. Y2 a% w0 |* W, \     Tony Woollard
( c6 }: v$ E' a- b) I     罗莎琳德·欣格尔顿 Rosalind Shingleton
% |, t5 _" o* x     约瑟夫·穆索 Joseph Musso/ o; G% Z9 e+ ?) }& N8 m  S
     加布里埃尔·佩斯卡西 Gabriella Pescucci
; D1 G' K$ B- S- `     法布里齐奥·斯福尔扎 Fabrizio Sforza
/ t9 a* x; [$ F     Serge Morache
* _' |( d* l! T' Z2 G     Jennifer Bower O'Halloran
; U: t8 W6 C9 C  F% b9 o     Stephen Bélanger 2 p1 B" k  d1 @' T% R; B
     Jonathan Wright
5 o+ W8 j% V( ?. j) X" v     拉斯·P·温特 Lars P. Winther/ J+ I8 t+ R5 p: i5 ?& h
     巴迪·乔·胡克 Buddy Joe Hooker
' W  V; g! w: j- u- |1 H$ X     Dennis Maguire 9 {, `9 y% X- ]0 e  D7 _2 ^9 q/ I- T
' B; k" V0 Q( S* |& F
◎简 介   $ Y+ u( e' `, I( j- L& A% G* ?5 X. ~

3 A' S, b  t6 O5 k. U( M  Z& T 故事发生在17世纪。赫丝特(黛米·摩尔 Demi Moore 饰)离开丈夫,孤身一人来到马萨诸塞湾的英属殖民地定居。在这里开拓的英国人信仰坚定,恪守清规,赫丝特的一些举动在这压抑的殖民地环境下颇为引人注目。当地的牧师阿瑟(加里·奥德曼 Gary Oldman 饰)英俊而富有激情,赫丝特为他的神采深深吸引,两个性情相投的人很快陷入了危险的热恋。不久殖民地方面接到了赫丝特的医生丈夫被印第安人杀害的消息,本以为可以公开关系的一对恋人等到的却是东窗事发,赫丝特为保护阿瑟,拒绝供认通奸者,自此被投入监狱直至产下一名女婴,而阿瑟则在监狱外日日承受心灵的拷问……出狱后的赫丝特戴上了通奸者的耻辱标志,同时她大难不死的丈夫突然现身,誓要将通奸者揪出以发泄心中怒火…… 0 Q# f1 o2 m1 R; A4 K3 g4 f/ L
  q- I9 L3 |+ Q& d+ P
 An affair between a young woman and a pastor has disastrous consequences.
9 {9 T- C, S2 {3 X) Y1 t) `3 i
The.Scarlet.Letter.1995.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-NOGRP 20.56 GB
' r% n* |7 z) `0 S  S1 ]6 s2 H( R" x" h7 s
Video& t2 C7 ~% T: E9 v2 t4 I  [- P
ID                                       : 1
* r; e8 ?( \7 X' _& \- TFormat                                   : AVC& M0 W5 m6 W' S0 B( \- L
Format/Info                              : Advanced Video Codec
3 J7 a- G+ _* k+ \4 `/ k' w8 K# T" ^Format profile                           : [email protected]
" U- z  v( l5 _2 q# b% i/ ?6 xFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
* [- }  s* g1 p9 CFormat settings, CABAC                   : Yes
. Q. a7 v) {; o" `: PFormat settings, Reference frames        : 5 frames
) D  x( V! b* i+ ?0 s& y" L, qCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC* w5 Z$ X% b/ x# u# K& ]
Duration                                 : 2 h 15 min
! X, z( h6 n0 Q2 B8 L1 M/ rBit rate                                 : 19.7 Mb/s0 ~, r" ]8 f/ x, J7 d1 q  B; _
Width                                    : 1 920 pixels9 U# G( X. G$ F0 R6 ^
Height                                   : 816 pixels
! ?5 F+ M" h, e' S+ ~# qDisplay aspect ratio                     : 2.35:12 c, j: ]6 `" ~# Q) j
Frame rate mode                          : Constant
8 c9 J% P( T1 N9 v5 A/ g; b& {  [Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS% x9 t. ]3 y( Q  }( a; N, S2 q! t
Color space                              : YUV
) {. [' ?6 y9 HChroma subsampling                       : 4:2:0' B4 c' u' X: m; Z) X
Bit depth                                : 8 bits
% ~4 X5 j) r$ ~: w! pScan type                                : Progressive
3 q7 R3 @6 t' [, Z. y4 DBits/(Pixel*Frame)                       : 0.523
" F# N  R( p) bStream size                              : 18.6 GiB (91%)
* n1 M! u! I; I  ZWriting library                          : x264 core 164 r3094 bfc87b7
' P* Z3 O/ C3 J6 F! T+ Z9 MEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.60
$ B# L* D0 U' T, r2 F8 JLanguage                                 : English
4 r8 M6 I( Y! GDefault                                  : Yes* R7 j: G1 {8 C( z
Forced                                   : No
- k$ V; V* q3 G7 l. f0 ^! }Color range                              : Limited+ y! S2 q6 }6 j9 K" u. x
Matrix coefficients                      : BT.709
' b0 C2 t( G. ?7 X4 k
3 o2 K: h1 k0 }$ q% }Audio
7 J; U# w! [& m3 {# j' e& ^ID                                       : 2
& s8 y0 Y& U" SFormat                                   : DTS XLL
. R: l" I0 x. DFormat/Info                              : Digital Theater Systems- {0 |; F9 ?% ?- V
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
0 w6 |2 G$ d+ [Codec ID                                 : A_DTS( y# t" J, y3 I2 t3 z. w
Duration                                 : 2 h 15 min6 F: c3 J0 d8 C  i+ s
Bit rate mode                            : Variable1 `5 N" {: q! y* Z5 ~
Bit rate                                 : 2 051 kb/s
' \1 A) t/ T9 [0 ^( q/ ^) d8 mChannel(s)                               : 6 channels- p% e, k) m2 u- X$ e$ R
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
5 v7 }! j1 {8 N9 d. C, O& {Sampling rate                            : 48.0 kHz4 {1 l5 l1 V7 D8 d; v5 y; D3 K
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
5 b: V- v& P: f* ?Bit depth                                : 16 bits
: }) V8 ~- L8 f9 D9 L1 ^: cCompression mode                         : Lossless! L$ k0 ^1 |" V! @+ R
Delay relative to video                  : 11 s 0 ms
6 s0 F8 c1 c8 p* C1 KStream size                              : 1.94 GiB (9%)! O2 k' Z3 K* w" C
Title                                    : English
6 a; R3 Y0 b& i; p7 v2 o- YLanguage                                 : English2 \. x2 W2 Y- H
Default                                  : Yes& N# u; ^' n' [+ s% E, C
Forced                                   : No
. q1 }- S" q! G- M1 w5 I% x
; J# _) F7 k- k# p+ `Text #1
  i/ g3 A$ O+ v. zID                                       : 36 g. L# e. R+ X* p/ W  L: j
Format                                   : UTF-8
" t8 H' ?3 R% j% B/ r, P: {Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 l( M  y$ a4 M7 Y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ H+ v) Q' O6 q$ l5 f8 G+ `# m% Z+ WDuration                                 : 2 h 8 min
; S% o0 y4 |! z; e7 A3 p# eBit rate                                 : 49 b/s: T1 ]7 h4 d% w* c% f: T
Frame rate                               : 0.177 FPS
9 Q1 E# J1 {  JCount of elements                        : 13649 X# H- a. A6 U5 M
Stream size                              : 46.9 KiB (0%)
  M" r$ r- U3 Q) A, Q! `5 nTitle                                    : English) W( l% S, T& c0 g+ ?
Language                                 : English/ E; T( P! b; f$ i0 e
Default                                  : Yes
2 u9 V' h, ?7 PForced                                   : No
" y9 J( b; I2 z# U3 u8 b- G' y* T' P" Z7 K7 y: R
Text #27 h0 q3 ], F. k8 s
ID                                       : 4. P+ o* a9 D1 R# N$ Z$ V/ z$ V
Format                                   : PGS+ Q% |8 U9 ^% [! C* Q! \7 K
Muxing mode                              : zlib
1 w" }' r# U; r: _) OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 K; L! _- I6 [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. X: K+ N' b- ^9 y  l0 k: k
Duration                                 : 2 h 8 min' b, \8 y2 k2 o. q  e. X
Bit rate                                 : 23.1 kb/s1 R( Y7 U$ x2 {/ J# w4 ^
Frame rate                               : 0.351 FPS
* T( z/ ^. A) e5 h( L  OCount of elements                        : 2706  a" b+ H7 G6 T8 H6 N5 r& F
Stream size                              : 21.3 MiB (0%)
+ R6 \; G( R1 gTitle                                    : English PGS
7 o2 \! k% I0 ]6 |* BLanguage                                 : English
$ `- y* ^: [' c0 {' L% d+ EDefault                                  : No' O3 a  c* h8 N( D" L' B9 R
Forced                                   : No
8 K5 {. x& O) E
" i* c9 R& n8 `- v, ?' OMenu9 u5 j6 q7 N+ y% e' M- a: ?* j
00:00:00.000                             : :Chapter 01
1 e, [& K" p- E0 c% J00:09:05.670                             : :Chapter 02) O* w( Y, M* A0 k# _
00:24:44.733                             : :Chapter 03
& x1 I9 d# P5 z( ~. x' Q00:43:26.604                             : :Chapter 04
) {* a0 ?+ T8 n: i4 k4 a+ L* n01:01:29.352                             : :Chapter 05
1 t3 Q3 j" n! i* O7 Y6 P) @1 R01:23:42.935                             : :Chapter 06( F. o' G: g" @2 g( b
01:36:51.305                             : :Chapter 07/ [6 ~' x9 I6 Z) S8 ^1 D( p
01:53:36.059                             : :Chapter 08
' l" u  x- ~( r5 D( O3 g
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

489

帖子

1965

积分

Sponsor

金币
32 枚
体力
866 点
QQ
jiyugen8180 发表于 2022-8-3 15:00:14 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
% b; U' c! M6 |' J& \Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
/ \: p5 I* `8 O1 p6 x' `: S9 ~

3

主题

586

帖子

2490

积分

Sponsor

金币
576 枚
体力
838 点
211 发表于 2022-8-3 17:59:48 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
* N' t8 E! t( q4 v( I2 ]至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
! x1 x. X: c3 n6 h+ E* @

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-9-29 23:17

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表