BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 23|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 白象 [REMUX无损版] White Elephant 2022 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 19.46GB

[复制链接]

8923

主题

9117

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13305 枚
体力
12412 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2022-8-7 02:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
" t4 ^  O3 y6 ]! @" e3 U+ O3 v
) Q9 b/ j4 b6 ]0 B( T% Q% O◎译 名 白象; W$ c% x6 c. |% J# U% i, |
◎片 名 White Elephant8 U* |" D) n) v* Y7 E  N( k2 m
◎年 代 2022
2 f: u- s" d/ i) y8 `◎产 地 美国, f3 [  Q% V! ?+ @" K, k- U1 b
◎类 别 动作/惊悚/犯罪( j$ l7 n1 ?' [
◎语 言 英语
; {- U2 b* s& I: |◎上映日期 2022-06-03(美国)
/ {5 D, @' W7 w+ _◎IMDb评分  4.4/10 from 3,405 users
7 R. F2 k  a) z◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt14686544/
" A# ?/ W. h6 g' b2 G) H3 h◎豆瓣评分 4.8/10 from 196 users
/ \7 _" m0 H. t6 r5 L' G& \◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35474134/& Q) C) d' @: l  t0 j) M. y
◎文件格式 x264 + DTS  
( t/ F( T$ Y/ G! Z1 d7 a8 i◎视频尺寸 1920 x 1080
" u3 g! M" s# Y/ R9 L◎文件大小 1DVD 19.46 GiB
" b( E2 t+ T# W4 \◎片 长 1 h 32 min6 d- L* O2 n1 ?& u/ B0 Y/ r/ A) a8 X
◎导 演 杰西·约翰逊 Jesse V. Johnson4 x3 v" B8 k4 T* W# o) I' {' g
◎编 剧 杰西·约翰逊 Jesse V. Johnson6 H1 l6 |4 k2 J
     埃里克·马丁内斯 Erik Martinez+ }# l* a( B  k
◎演 员 布鲁斯·威利斯 Bruce Willis  h7 |' V  Q* m6 P% B( a/ ^
     欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko3 Y2 ^$ \& G# M- ~$ w( B# Y% e
     迈克尔·鲁克 Michael Rooker9 [* e' b% g% m
     约翰·马尔科维奇 John Malkovich; l) g6 _) ^9 w* |8 G/ L( \
     迈克尔·罗斯 Michael Rose( [) m# D# `3 F: j& I0 n2 y1 Q
     瓦迪尔·德尔贝斯 Vadhir Derbez
- P) w- ~: o' G" L7 F' E0 U     华金·蒙特斯 Joaquin Montes
) r& ^3 G% }" N8 I     约瑟夫·坎农 Josef Cannon$ f' s8 U5 _: q% j0 ~; e
     迈克尔·罗斯 Michael Rose; y- P: r* l, L( p3 l

+ j6 y1 F2 \: `5 T- O' O0 Z% ~* M3 Z◎简 介   ! S2 a8 P8 j* J) G' c
5 P0 d  t, l" o" Q& H; K3 P
 当一名前海军陆战队执法人员被迫为暴徒做事时,他必须与自己的良心和荣誉准则作斗争。
# ^+ W( C3 Y+ T An ex-marine enforcer must battle his conscience and code of honor when he is forced to do things for the mob.% P7 U0 C  q4 U5 ]. V( P- o& h
White.Elephant.2022.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 {9 f6 a, d  }% A" S6 n+ n! j# Z' q# F/ w
Video
0 w7 P5 X" D; a0 j8 DID                                       : 1. a2 o) G, j0 }- T' m
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011): J# f+ |; b0 D+ z
Format                                   : AVC
) w6 z; w1 n5 W2 vFormat/Info                              : Advanced Video Codec. [8 {3 C( b6 [  \
Format profile                           : [email protected]+ z* P8 L) {+ |3 Z$ ]
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
; L4 @6 {# m/ c8 h' P2 e) [Format settings, CABAC                   : Yes
1 I- B3 a5 l  B8 M6 eFormat settings, Reference frames        : 4 frames' s( N& B& W% M- T6 c
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
! [1 I; j1 u- A4 `$ G; P' n6 G% ^Duration                                 : 1 h 32 min  d1 c  b+ \& i4 ~4 [
Bit rate mode                            : Variable! Z' a; n' N9 W4 B
Bit rate                                 : 26.6 Mb/s
2 k! u& N' Z9 x3 j" Q4 o7 S9 k5 lMaximum bit rate                         : 36.0 Mb/s
2 @- B" m5 D. d* t- FWidth                                    : 1 920 pixels
" u+ d  X7 w0 s; EHeight                                   : 1 080 pixels. }# `/ ]6 c9 [. H( \3 [- r5 l
Display aspect ratio                     : 16:99 n5 `. V& r' C  z* |
Frame rate mode                          : Constant
( K/ k0 ]0 y0 {, A3 K% zFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
" k( T% Z, f5 d; l( ~6 E% v' FColor space                              : YUV
9 h8 W- K: k% m, ]  f1 ]% M3 k7 @Chroma subsampling                       : 4:2:03 p0 Y4 O5 o! E* j( W5 j9 o
Bit depth                                : 8 bits
2 W( Q" O: \" TScan type                                : Progressive2 [( D: U0 g7 e( h: J
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.5353 O: ^$ ^% D% E+ F6 \" C
Stream size                              : 17.1 GiB (88%)* F+ P1 w( a6 J
Language                                 : English
9 G1 [% i4 P8 X0 O- QDefault                                  : No
4 W' Q0 W( j; S1 kForced                                   : No
- J4 W/ L" g: X3 C, Z: a$ h' SOriginal source medium                   : Blu-ray+ r( f" O. W9 E: T3 J
+ y, u- V3 W; |/ \& g* y
Audio! V" \- P- @3 n4 |. L! P6 X
ID                                       : 29 e* }' z) K- t* ?/ G4 I
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)3 @/ E" d% x' Q  A3 V$ o
Format                                   : DTS XLL
" q) d% T2 y( s0 ?0 _1 z& i5 ^Format/Info                              : Digital Theater Systems
! ^) L# g4 Z* B" N: s1 wCommercial name                          : DTS-HD Master Audio2 z) l/ \  l. E( B6 q. E9 ^
Codec ID                                 : A_DTS
, r& j( n$ Q; Z' a4 B0 y# ADuration                                 : 1 h 32 min
; W: f4 T  N) F* M; f! ]' \Bit rate mode                            : Variable
2 H  J5 p, M+ aBit rate                                 : 3 663 kb/s
4 V8 s* W  k! T$ G1 B" |# KChannel(s)                               : 6 channels
# a3 z$ r# {8 ~" |1 OChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE" [& P$ R- s' C- b7 w8 s' {& v/ {
Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 L1 j& |" M! ]8 NFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)% b: ?6 p+ c8 v! T# y( R
Bit depth                                : 24 bits
( Z0 p7 Q2 r2 y, n6 x; OCompression mode                         : Lossless/ \: B% h' w- f, m& o
Stream size                              : 2.36 GiB (12%)% e. l/ e6 R" N
Title                                    : DTS-HD MA 5.1* X2 k0 |2 j+ V4 x9 x
Language                                 : English( W6 x& k8 _) v" O& [+ ]1 X4 n
Default                                  : Yes
6 S9 |- v& Z' p6 n) b8 XForced                                   : No
# Y/ A# e8 y1 NOriginal source medium                   : Blu-ray
! d5 L( |' R) L7 @8 r  t3 F  I7 {
+ {. e, t! r& I, v3 f; sText #1. H$ s/ j# I  I4 t0 w
ID                                       : 3- y/ f8 ?  r6 _! G
Format                                   : UTF-8
2 M6 t- U2 ?2 i) OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF84 p: [: g; T- ?% Z; _
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 o0 V' f& _- p' k1 L! m1 ]' I: z
Duration                                 : 1 h 28 min! X/ l) V! ]: l: c. Q& ], T4 J
Bit rate                                 : 45 b/s
' P& }( p. @2 `Frame rate                               : 0.187 FPS
0 j6 x* g( h- a7 _2 z2 rCount of elements                        : 989
* [( |! Z6 d9 j! v5 xStream size                              : 29.6 KiB (0%)
* t8 Z/ g" s3 j% Q$ E. c! ]Language                                 : English
3 r- `; Q8 [. i0 x5 R9 [Default                                  : Yes
; U5 R: a" h4 X6 l! a7 k# eForced                                   : No
6 f! t' n8 ?) e3 R8 T; A$ k
) i& ?/ r1 ~# G3 b$ Q  x% w3 @Text #2
) {. c% `' \# {ID                                       : 4; q/ n4 |5 I7 b+ H" V, s  t
Format                                   : UTF-8, ~* \$ x3 v& N9 e+ r9 }' n
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. K* F& E: ~3 ^) Z9 K# \: ?$ W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! H' \) E  `, V. G' d( V: @' [Duration                                 : 1 h 30 min8 r$ L, Y( ?6 }! N( Q5 K
Bit rate                                 : 48 b/s! L; ?) q( X: R8 i+ E' U
Frame rate                               : 0.215 FPS+ n) w5 c# t6 X6 n1 v% z
Count of elements                        : 1172  _7 ?, [1 q$ Z
Stream size                              : 32.3 KiB (0%)
- a% r+ _6 x4 b* E6 C5 eTitle                                    : SDH( V" A# y# p# x
Language                                 : English
2 D$ I. |) K# V' ~$ [Default                                  : No5 d) S# d: B, s4 ^2 H6 T. N4 \1 u: _
Forced                                   : No
0 M  k% }9 x2 l) h2 Q, D7 s# H# y7 i3 z& U. c) _' u
Text #3
* j1 }3 v) M7 s/ |. eID                                       : 5$ B3 \7 S7 i1 a3 k/ D6 i6 b2 p
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
( `2 W& {1 x! N$ ^/ y. }) c4 {- k; P  @! BFormat                                   : PGS1 f* P2 {' I) t8 ]) R0 W% g
Muxing mode                              : zlib
+ o; G' ?1 p2 K+ uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* T$ u, u" {) {/ b) z! H& c  F
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 e& D6 \) d4 c9 }Duration                                 : 1 h 31 min
, \2 R$ `) k% s# N; G+ UBit rate                                 : 21.0 kb/s
  Q# _) p1 ^+ [% B7 IFrame rate                               : 0.434 FPS6 @2 {0 R- z, ^5 H+ P* p
Count of elements                        : 2384* g& @0 n( g. j/ O+ |$ f, B
Stream size                              : 13.7 MiB (0%). M7 b! J) ?5 a' o5 Z; K. X
Language                                 : English4 g9 L, h+ G: X* g3 i& c# q
Default                                  : No
2 E7 E! d' v% e2 m! I+ _Forced                                   : No
3 ^7 K, o- c) T; DOriginal source medium                   : Blu-ray
3 U1 W; S3 b- L& e0 T* w1 g" s( f+ o- i6 {% p
Text #4
5 ^3 p* X6 d) k7 W8 ZID                                       : 63 ]! F+ K& V* K3 i' F$ a; ^
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
4 \; z  }' g6 C- m. v7 g/ T5 M+ f/ u( yFormat                                   : PGS
; T) Z& a3 m3 h2 m/ x& z$ {Muxing mode                              : zlib
4 r8 d% W; F) b: E( p2 f  P2 R$ jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 z) [1 f/ }9 ]& V" f! p+ A' c3 B0 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ }, {& j/ l2 ~, K9 J+ j) s+ U
Duration                                 : 1 h 26 min: z2 q2 |+ n1 o/ n- g( r  k
Bit rate                                 : 16.6 kb/s; y. O1 K! v+ l+ @
Frame rate                               : 0.345 FPS
: B& v. B$ `  l/ u% @9 u+ ?0 VCount of elements                        : 17845 H: ~9 L4 n) e
Stream size                              : 10.2 MiB (0%)6 E& z" @/ b& A, ]
Language                                 : Spanish. F6 i" r- J* m
Default                                  : No% o0 D& T* j, b5 m. U5 A/ N
Forced                                   : No
2 w" n8 ?: k2 ^" HOriginal source medium                   : Blu-ray* H$ B7 X; F* t: d

+ Z9 M" F1 h: r+ g3 oMenu
! m) {$ M3 ^9 ]00:00:00.000                             : en:Chapter 00
8 G0 E* R- |0 r9 w00:13:35.648                             : en:Chapter 01! D1 z0 S' u; X# u0 C" U  c
00:27:55.131                             : en:Chapter 02
" ~6 w0 P$ D/ F0 w; |0 U. [00:40:48.529                             : en:Chapter 03
: v, H# V% c, [' m, ]00:53:39.674                             : en:Chapter 049 v2 g# B4 V3 z0 [( C
01:04:10.137                             : en:Chapter 053 Z' }9 q1 G8 @& N& g6 n
01:13:30.447                             : en:Chapter 06) ?2 y+ `- S. _6 R9 Y
01:27:17.106                             : en:Chapter 07
  R" ^3 O+ I8 O+ m
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

3

主题

586

帖子

2490

积分

Sponsor

金币
576 枚
体力
838 点
211 发表于 2022-8-7 21:27:24 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
% E, |8 u: Z, L. f; L2 U$ FIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
; ]5 O. l3 y: Q$ g. p5 d. ]/ G

2

主题

153

帖子

855

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
537 点
yunzhongge 发表于 2022-8-8 14:04:32 | 显示全部楼层
0 F4 S8 m% f9 A6 b' I! U$ z
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影
找新电影 .

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-9-29 22:30

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表