BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 11|回复: 1
收起左侧

[经典影片] 天涯海角 Lost and Found 1996 CHINESE 1080p BluRaycd x264 FLAC 2.0-HANDJOB 8.66GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24869 枚
体力
26199 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-8-9 07:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

: n4 c: Y6 S0 i) F+ t. q2 d! v; |) u" T$ o( b$ b
◎译 名 天涯海角
0 a, U! _5 Z2 [- s0 S& e* H◎片 名 Lost and Found
1 R- M$ ~  l4 G! y- ]+ B◎年 代 1996
* t: |. F/ a/ H& j6 u◎产 地 中国香港
+ M& S; K/ p4 q' S8 O5 A, T◎类 别 剧情/爱情+ V4 B: u5 P6 ~) p
◎语 言 粤语/汉语普通话9 O' x3 ]$ v) w1 ^3 m
◎上映日期 1996-10-18(中国香港)
0 s' A! H, h. d# I) ^6 F( U, l◎IMDb评分  7.2/10 from 483 users- }6 B) g8 _  D2 s& g; @- E+ @
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0117904/* d. [0 b' o& M
◎豆瓣评分 8.0/10 from 10,623 users
# ]1 H& D: |& p5 i  D+ L' o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307724/
& q8 ?, k# ^  f( k1 ^- u( G◎片 长 1 h 48 min4 v- r# O  N( E" |) {( V; L+ \
◎导 演 李志毅 Chi-ngai Lee
7 G9 s: _% S) u+ N, k◎编 剧 李志毅 Chi-ngai Lee+ o: D6 C1 k# W; b* s
◎演 员 金城武 Takeshi Kaneshiro
8 W' c7 b( N* H* w2 b3 s- g. W     陈慧琳 Kelly Chen
, Q$ L* P, m1 J5 o3 H     王敏德 Michael Wong
3 F0 G" K2 E1 l) V7 E2 \     陈小春 Jordan Chan, u: b9 g1 `% T! |: U* m. x
     何超仪 Josie Ho1 Q6 f2 H* |7 W
     陈豪 Moses Chan7 \' m3 b. V) S# }0 ?
     陈德森 Teddy Chan* F# ]3 K/ H7 |" l
     张达明 Tat-Ming Cheung
8 p4 {3 O9 ~+ f1 d3 B  Z0 d) l     玛利亚 Maria Cordero1 |& g; x* i/ h/ w: x! n; `' r
     方平 Henry Fong
5 v( `) `3 v4 r' B2 P0 p, W. [* N     徐濠萦 Hilary Tsui
' X! @* C. e) s* [     李晓彤 Tina Lee9 ]2 J, t: q' i5 K  {' M" s
     滕丽名 Joyce Tang9 G1 O5 H7 a  \6 f( k) Q
     李志毅 Chi-ngai Lee; Q, M% ]( m( p1 i
     谢家慧 Doris Tse4 u* [- f) P8 ]1 u. Y, f
     曾志伟 Eric Tsang
5 s% @3 g- d. q" ~( M# v     邹文怀 Raymond Chow3 ?7 @! m/ @  K. |# l) ?# S$ q+ f
     雷颂德 Mark Lui
8 t( R8 w* C% R/ A     黄仲标 Bill Wong# }$ p6 Y# f% I/ Z, S) k
     麦兆辉 Alan Mak$ Z' ?8 f6 h+ z" ~
     关信辉 Adrian Kwan
/ o5 \$ U! ~* A" e1 P. z     曾景祥 Kinson Tsang
$ a0 ~( p* z' `# O0 Z) d8 w0 o# M- h) q! W, X3 h
◎简 介   ) u, Z5 |3 O6 s8 G9 E  |$ c
" z) C$ A; n) Y$ V' _+ A$ b) n( }
 少女琳(陈慧琳)患有血癌,就在她迷失于生与死的边缘时,结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德(王敏德),听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后,琳感觉到一份莫名的缘分,然而突然间阿德消失,失落之际,琳碰到专门替人寻找失物的阿虫(金城武),聘请下他寻找阿德,经过阿虫的辛苦努力,琳与阿德终又见面,原来阿德准备回故乡定居。9 R/ c3 s2 q9 [+ d; y5 L1 z+ c9 c
5 G' w/ R6 R  V" Q2 K0 P. n$ R* {
 阿德走后,琳和阿虫一起做事时获得一种从没有过的充实和快乐,然而她的心里始终惦念着天涯海角,并决定在生命结束之前,一定要去那里一趟。
* u. [$ Y( M4 w4 T5 u: r0 }4 F+ A1 a, ~" G" J( |: S  `
 Where is the end of the world? A rich girl diagnosed with leukemia wants to follow a sailor friend to St Kilda, Scotland to find out...but first she must search him out, who is missing.
3 L1 N9 s7 Z' [4 p5 A
Lost.and.Found.1996.CHINESE.1080p.BluRayCD.x264.FLAC.2.0-HANDJOB 8.66 GB+ Y; T& r2 `" ?. l2 G" Z
3 P4 {; e% z/ J0 c. e0 d
Video! v9 y9 q  A( b7 b! g. i7 g$ ~/ B' a
ID                                       : 1, r8 L- d9 j' P( X2 M" L6 E" \* E
Format                                   : AVC
  Z# r6 w4 F' f6 q6 nFormat/Info                              : Advanced Video Codec$ Z) v. o  J( a, m& q& `2 T8 {
Format profile                           : [email protected]' j/ x) J, a4 D  |* Y9 H
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames' q9 s, a5 x. j  L: a& C3 H$ W4 k
Format settings, CABAC                   : Yes1 B& g# M1 s+ p0 [7 F
Format settings, Reference frames        : 4 frames
3 ^/ @4 Y0 \& `3 f: A: NCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC) I* M( R5 D! j( {
Duration                                 : 1 h 48 min8 ~: I, e  N6 o3 \
Bit rate                                 : 10.9 Mb/s
% ?6 |% ?! z* r1 z' c- WWidth                                    : 1 918 pixels* {8 a% }& M$ b9 C, S( b7 P, G
Height                                   : 1 080 pixels6 L, t% R8 [8 I& u% ?
Display aspect ratio                     : 16:9
  W4 Z$ G- i" _% e+ ~( l% AFrame rate mode                          : Constant
( F) J% _2 t- Z! cFrame rate                               : 24.000 FPS, i* M  t, |7 G. }9 n. r
Color space                              : YUV
5 k, {5 ^" b0 ~Chroma subsampling                       : 4:2:0
; i( r; _: e" f( [Bit depth                                : 8 bits  W$ f, J# V' {. }: t8 x9 A) Y
Scan type                                : Progressive, x! I6 |0 f  X8 h) M9 c& A6 @$ t; V
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.218
# a2 q* f6 g* ~; hStream size                              : 8.26 GiB (95%)" G* L3 M( x. y" ~6 q. I0 O
Writing library                          : x264 core 164 r3065 ae03d92
% F: T$ C/ b+ X& e" v1 K( oEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=34 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00; d4 L0 r, y6 z+ W+ T$ t* G0 c
Default                                  : Yes
$ Q. W4 D" P( @0 S+ d9 B$ ?Forced                                   : No
/ W$ B. g; i8 V% _: _# mColor range                              : Limited
$ G# X9 x7 \- V) _5 F; M! N- S9 ~$ {Color primaries                          : BT.709
4 e& v7 F  E$ q! |! [Transfer characteristics                 : BT.709% ?0 y( H* k# o# z0 M5 n$ ^  k3 l
Matrix coefficients                      : BT.709
' [* E$ @6 c3 E/ R, j8 D: f  q
6 t, r! U, |. X) G. ?+ ~+ K: cAudio
: ~6 L5 @9 C$ {; N, h- ?* ~8 bID                                       : 2# K+ c- s% f+ Q* n- q, B
Format                                   : FLAC
1 t5 i, c3 ?: n7 f: v0 TFormat/Info                              : Free Lossless Audio Codec( r/ m6 w! L! u
Codec ID                                 : A_FLAC
$ @) L+ `  O4 l" DDuration                                 : 1 h 48 min
  y: k0 r) U" l& q2 l8 HBit rate mode                            : Variable4 Q) g2 m: D; ]' n: U7 R
Bit rate                                 : 487 kb/s
: _) v1 h1 @, |: N4 Z% h6 TChannel(s)                               : 2 channels8 z4 i& r- }! Z4 `
Channel layout                           : L R4 Y2 }9 X) d* t7 ]6 m
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 u. M3 W2 _- L
Frame rate                               : 11.719 FPS (4096 SPF)  Y$ _. v3 J0 z# i+ I
Bit depth                                : 16 bits0 W8 _; ^6 ?& c- X$ j0 D
Compression mode                         : Lossless/ L$ Z0 l; s6 y+ n
Stream size                              : 379 MiB (4%)
6 o8 x0 y; i& Q/ s: x& T+ m) PTitle                                    : Cantonese
$ D7 I( V. f, C9 K3 FWriting library                          : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)( J( }) R. q, w+ Z- |' k( \
Language                                 : Chinese
. T/ o" T% V! U7 z) RDefault                                  : Yes& X, Y8 v; x! H1 x
Forced                                   : No
$ u- D* V0 ^. r% H3 {* ?* X
" P/ `. ]% M  R7 T( yText #1
  B) _, j. x3 v5 L, pID                                       : 3  G, P4 g  U6 v, |) a" H2 o
Format                                   : UTF-85 e5 Q8 o! |& H
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& m) |3 K4 X( p8 E4 g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( O5 F; m4 m# t; U# HDuration                                 : 1 h 45 min
3 B/ R0 L! D; Y) ABit rate                                 : 46 b/s
  r, K$ l5 w* v9 p$ U/ Q2 SFrame rate                               : 0.209 FPS
2 j% I4 Q5 e3 ECount of elements                        : 1324
: u- C( U6 h: \6 f" yStream size                              : 36.2 KiB (0%)
/ h1 O! X! R' [9 W. H9 g* hLanguage                                 : English
2 n4 C! W$ k8 p# a: u1 B/ hDefault                                  : Yes; _, P4 B& k. M$ ~
Forced                                   : No- T% |- |  T2 \0 _4 g3 H7 F

" ?% {6 T3 V" B% R: NText #2+ @: G. _0 U1 \8 ~: N$ s7 M
ID                                       : 4
6 ?# R' ]( p, z4 J1 tFormat                                   : PGS
/ C( J; @, |! R+ i" W  HMuxing mode                              : zlib0 V' j; ^6 b+ G  |( f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" I( T. o( z+ j# z( d' q& k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, s6 I, j% a/ d
Duration                                 : 1 h 45 min' [& [8 F" ~/ v# }5 @
Bit rate                                 : 29.4 kb/s  Z4 V7 T/ C% x! U" H0 U
Frame rate                               : 0.367 FPS
6 F' }# l* U( U! R; pCount of elements                        : 2327
! h$ q2 D# g1 j$ hStream size                              : 22.2 MiB (0%)2 o1 G1 T1 I# N, ]* q7 [3 p0 [6 e
Title                                    : Simplified8 {8 h# A# ~% D; w$ O6 Q
Language                                 : Chinese
- O) w) Y$ L# j; `" G+ \Default                                  : No* L: O; x9 F5 F' G0 ^- @1 _( Y8 d
Forced                                   : No
' ?0 U6 x% n7 f1 f1 N7 E! }. ?$ g' u* u1 |3 d* h) N+ z4 Z
Text #3
2 j* E4 e( \/ A" vID                                       : 5
2 @0 G0 P9 q, ^& N& uFormat                                   : PGS7 H6 m) I' W0 S( g3 h% b6 _
Muxing mode                              : zlib
+ ^" u" N+ }/ h& l  ^6 DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, [) ^& S5 b0 E! j8 y; d5 MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) b6 p, {: Z  n# p
Duration                                 : 1 h 45 min4 }5 G2 v( S: R! c$ D) R* F
Bit rate                                 : 31.6 kb/s
/ b/ o" w" S9 ~/ `* S  w' l3 wFrame rate                               : 0.367 FPS. u* Y$ m( q; r9 M1 D% `, ~; [" y
Count of elements                        : 2327
8 S* B3 ], G7 |' `9 _Stream size                              : 23.9 MiB (0%)
9 w+ X5 I6 D4 _. T% Q2 q: ?! pTitle                                    : Traditional2 I8 q' Q9 y/ R1 o8 P8 i
Language                                 : Chinese  ?5 u0 ]- z! X
Default                                  : No( S. |! t9 r* a! U; x0 ]0 Z
Forced                                   : No
7 g4 `# e  M. L) V. j- j5 F" F' v) Q, N( V  f8 r) ~( k
Menu2 U* y' m% }. I4 A" ?" e
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
+ i/ n5 n4 X* o6 Y& w+ N00:08:22.000                             : en:Chapter 2
# L& r- N3 \9 \' K+ I" k! s& G00:22:16.042                             : en:Chapter 3% U; N( H5 }3 V  U- ^. _
00:33:42.458                             : en:Chapter 4) I- _; O6 [- h  h* @) o& f
00:42:44.750                             : en:Chapter 5! q( A6 \2 _, i% G- P
00:51:32.792                             : en:Chapter 6
; V' x8 L7 z) x$ U" B# d$ l( l7 b$ p! Y01:00:33.250                             : en:Chapter 70 E3 h) P/ F( O  A  h
01:10:29.667                             : en:Chapter 8
: M. w" Q* Y. _1 F' G. L7 A" B& Y01:19:06.583                             : en:Chapter 9
" {' ?% _5 v0 G- v; H01:30:03.417                             : en:Chapter 107 c1 A, w% p! Q* ~$ T8 ?  A4 A
01:37:41.583                             : en:Chapter 11; C  s0 y5 j+ D( L/ G) {$ h
01:42:10.000                             : en:Chapter 12
" `7 y0 m; ?9 m
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

2390

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1707 枚
体力
6493 点
QQ
shiji1973 发表于 2022-8-9 15:26:03 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
$ h* q0 v7 B8 P: }8 B1 ^: YBlu-ray Film Forum: I will always support you!
# ^1 p* }2 b- A( p6 j& D

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-9-29 21:58

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表