BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 10|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 大鱼海棠/大海/大·海/大鱼·海棠 Big Fish And Begonia 2016 CHINESE 1080p BluRaycd x264 DTS-WiKi 8.49GB & 5.46GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26705 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-9-1 22:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 o) a, x6 P0 ?1 D& v3 q. [3 a% q; w
" U: t$ j9 ^( M# f0 {  ?
◎译 名 大鱼海棠/大海/大·海/大鱼·海棠
. L/ d3 W; c* p% r◎片 名 Da Hai / Big Fish & Begonia / Big Fish & Chinese Flowering Crabapple' ~1 l) Y5 J  i5 A# G
◎年 代 2016; l7 ~8 p' ]$ g8 h& e! l. j
◎产 地 中国大陆0 Y3 }# Z2 a' x0 ]4 P% H) W; I
◎类 别 剧情/动画/奇幻2 ^6 o. c9 S5 S/ Y
◎语 言 汉语普通话
2 W* x8 G; i8 N9 i7 l" W4 n8 f◎上映日期 2016-07-08(中国大陆)7 X! s' B8 v7 J( n9 B" T
◎IMDb评分  7.0/10 from 6,274 users0 B  A: T' M+ @) z- Z8 s
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1920885/
+ z; c7 j- ?  W# Y◎豆瓣评分 6.9/10 from 529,437 users  \. s) O& Q5 S& h
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/5045678/$ G: t) W6 R$ P9 \& C( Z$ P1 D
◎片 长 1 h 45 min
, Y, N( F7 Z2 k$ ?4 z/ n, F◎导 演 梁旋 Xuan Liang
2 d3 B% J! u4 q( F1 d+ Y     张春 Chun Zhang
/ f; G5 S4 g: K  ~- Y. O9 U: T◎编 剧 梁旋 Xuan Liang. K0 G" W" a! n! W) u
     毕成功 Chenggong Bi5 U  f% E' L# c$ {
◎演 员 季冠霖 Guanlin Ji0 A$ b7 w+ y8 j/ M
     苏尚卿 Shangqing Su
: @# X8 B' x" g) {2 g: }. G     许魏洲 Weizhou Xu  i) R9 w' p8 ^
     金士杰 Shih-Chieh King% l2 B( R  G  Z* H, k: z/ s
     杨婷 Yang Ting8 e8 j4 u; ?1 x, \+ m9 U/ {
     潘淑兰 Shulan Pan
$ \( C: s, b7 \0 N! g2 i8 S1 E     九儿 Jiu-Er. b4 k4 h& X8 H! w8 T
     王德顺 Deshun Wang
' d7 R6 z# O2 Q9 d& l     张媛媛 Yuanyuan Zhang% Y$ i) I" ]. c
     薛立方 Lifang Xue/ v# [* Q2 a) j8 T; k: U! y
     姜广涛 Guangtao Jiang) u$ S' f+ d, G* G: T3 E/ i
     张杰 Jie Zhang2 p7 ^8 K" b- ^! Z" k) s6 n* f
     马正阳 Zhengyang Ma/ z: {5 u- _5 V/ n" h) S
     宝木中阳 Ming Song
% U. H. ^# ]* X+ K0 \  f$ j     刘校妤 Xiaoyu Liu: V+ a: @/ K! l, E5 I( K
     雨宫天 Sora Amamiya
- V/ b2 U$ c3 M8 _     千叶翔也 Shoya Chiba3 S% ?. u* Y, H2 W+ h
     麦人 Mugihito. b& D8 R5 C$ b
     泽田敏子 Toshiko Sawada) q; H. L, J  S5 O' k8 ]+ [7 Z* Y  \
     佐佐木优子 Yûko Sasaki
& p+ U- ]# ?. Y6 ]) t     梁旋 Xuan Liang
( d- ^4 ^( L( {) Q9 w( p( q     张春 Chun Zhang
6 O, I+ }: t+ f+ r: X# A, `8 ]- P     毕成功 Chenggong Bi
% L4 n, I2 ]4 ^7 e# r     陈砺志 Lizhi Chen0 }4 U2 R3 b3 [3 k  v3 o
     陈志良 Chi-leung Chan! f! G4 u+ _% ^( `
     吉田洁 Kiyoshi Yoshida
9 E( I* _$ ^. A- M, |0 \     周深 Shen Zhou  J* \# U  z; u0 Z5 _& [9 a
     张剑 Amber Zhang( [* |1 m& e( ]: E; |0 f
     屠亦然 Yiran Tu
2 R! |; y/ p& s     张春 Chun Zhang
# T/ M1 k# O% R( H     李昭桦 Charles Lee
/ `, @+ w! |  u+ C9 d  J     黄海 Hai Huang$ ]  Y$ K7 @7 M
) `- Z# i- t% P3 @
◎标 签 动画 | 国产 | 大鱼海棠 | 中国 | 奇幻 | 神话 | 文艺 | 2016
6 V1 Q8 c4 K; S( p$ f" S0 D( g0 L& T; f0 Q( q. x5 U7 t! X, A2 k  N. J6 Z
◎简 介     G) C( F1 O! |+ H% ]
& K" Z; C1 I1 h) h  q
 所有活着的人类,都是海里一条巨大的鱼;出生的时候他们从海的此岸出发。他们的生命就像横越大海,有时相遇,有时分开……死的时候,他们便到了岸,各去各的世界。! ^1 r0 R. Z/ M0 {2 ^7 p7 T/ ?
7 z* F2 F% Z# T# {5 O/ p
 四十五亿年前,这个星球上,只有一片汪洋大海,和一群古老的大鱼。在与人类世界平行的空间里,生活着一个规规矩矩、遵守秩序的族群,他们为神工作,掌管世界万物运行规律,也掌管人类的灵魂。他们的天空与人类世界的大海相连。他们既不是神,也不是人,他们是“其他人”。3 T/ @9 u1 k1 M& T3 u9 |3 R
! T! M$ O  o6 W! o% C5 n7 X6 o
 十六岁生日那天,居住在“神之围楼”里的一个名叫椿(季冠霖 配音)的女孩变作一条海豚到人间巡礼,被大海中的一张网困住,一个人类男孩因为救她而落入深海死去。为了报恩,为了让人类男孩复活,她需要在自己的世界里,历经种种困难与阻碍,帮助死后男孩的灵魂——一条拇指那么大的小鱼,成长为一条比鲸更巨大的鱼并回归大海。, D" M0 {! M. `3 i. X( y
4 p# {; W: j6 x* ^3 E/ Y# W6 N
 A 16-year-old girl travels to the human world in the form of a dolphin and forms a connection with a human boy.
9 t# b: Y4 Q' B3 S. _1 y" f( B( z
- y- c3 X" i+ C  ]8 e; ^8 J◎获奖情况; l" e6 H. z& H: d0 l% X

8 K& y, X- d# W) ?' V 第53届台北金马影展(2016)' Q" w- z! z! j1 v& H
 金马奖 最好原创歌曲(提名)& {; k# v2 I5 D3 e  n* Z9 j

3 \3 P, j' M) n/ Y3 T; X, i 第31届中国电影金鸡奖(2017)4 ?8 r% D3 W) N6 o
 最好美术片(提名)
4 N( K$ K0 ~1 _5 ]4 H- q  L5 O; V8 ^! }/ _- b
 第17届中国电影华表奖(2018)5 n& a  S4 r& A- c1 \4 P) o
 优异故事片奖
. k: y) ]' u4 o- N" U5 {
: Q6 H3 w: J7 ~3 n( J. `5 L 第3届豆瓣电影年度榜单(2016)
+ k1 s& G% t1 ~6 q: s0 V, F3 n6 ` 最受关注的院线电影(提名)
" q* F5 X. {) P& @! [) p  f. |  V, l: _# ] 7月最受关注电影! C6 q* Y3 E8 O& ~2 n! ]- L2 i
Big.Fish.And.Begonia.2016.CHINESE.1080p.BluRayCD.x264.DTS-WiKi 8.49 GB
/ \5 Q0 H9 ?: k: t3 d+ f
9 `' x3 G" E1 F' p+ E1 f. d7 ^Video
& Z1 H( T; ?8 r: C  dID : 1
1 I4 c, D  f3 @$ s3 CFormat : AVC6 B9 T$ h  w$ C4 f* \1 ?
Format/Info : Advanced Video Codec$ `( {, E  S' _2 x7 ]: R. w
Format profile : High@L4.16 V- g9 i. z( D# r: I
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames9 x# X: ?! W  E6 ~2 Y
Format settings, CABAC : Yes
  R# O# l2 Z7 k2 n1 XFormat settings, Reference frames : 5 frames
, S- B2 D6 @) y4 E; K1 mCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
1 Z. n/ |/ @; c! f6 |$ n( e( QDuration : 1 h 45 min5 [( {# F' ^" }+ m0 A
Bit rate : 10 000 kb/s
/ e7 }9 x, n$ h5 J1 n, v4 z$ vWidth : 1 920 pixels3 F9 Q3 H6 L8 z* M! p# N
Height : 800 pixels; _# e2 L4 E4 w; I" e3 W
Display aspect ratio : 2.40:1
( ?. ~: l" i1 l/ _( JFrame rate mode : Constant' j" K3 Z- l9 H+ L) s' i
Frame rate : 24.000 FPS4 [# J6 w; [- Y
Color space : YUV
! b: ]3 J- g/ G+ }: L0 g( ~Chroma subsampling : 4:2:07 Z0 H# I! u* N: n* O
Bit depth : 8 bits
- m. p- x1 O, b9 n/ f2 B4 BScan type : Progressive" x( |& F1 v" M+ r
Bits/(Pixel*Frame) : 0.271
8 a9 D& i0 Z) ], W) j) pStream size : 7.36 GiB (87%)
5 c& n- h& O* D' H7 KWriting library : x264 core 130 r2273 b3065e6( f# ~: t7 f8 q
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=85 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.85
" j3 z% _6 V/ `, v: ]5 `Language : English5 r# L& L1 p8 R
Default : Yes! x7 J. M$ `7 E5 n) s' I
Forced : No$ u" U2 o: L8 e+ W) g$ |
% L& H0 `# Q/ B
Audio #1
% k. c3 B) [/ S! x/ A8 Y2 VID : 2
# @, _+ c; S" [7 t* _Format : DTS
7 s: G4 X/ H9 ^: ~7 g& cFormat/Info : Digital Theater Systems7 j( [5 a, C/ Z/ X. M; r  x
Codec ID : A_DTS
; E0 Y# u. K! ?Duration : 1 h 45 min0 e6 m- H- E1 n
Bit rate mode : Constant
! b  W) o1 V1 H0 D5 `Bit rate : 768 kb/s: P: T7 i# h( o" m9 f
Channel(s) : 6 channels- a& q1 q- ]0 t! C4 x; N2 [4 j
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
; o; Y! W6 _3 z/ ^Sampling rate : 48.0 kHz
% C4 p' q5 N, m, s5 g3 D, pFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)3 x. X2 T, M4 c. R( Y
Bit depth : 24 bits6 ]8 Z: M) q, ]
Compression mode : Lossy6 [& N6 [3 m$ H" G. O
Stream size : 579 MiB (7%)8 ]- B/ ^/ v8 a6 T
Title : 国语
( v9 z* v* D1 F1 k& b  Y8 N' VLanguage : Chinese
- y. F8 o8 k- }/ j' Z. y* cDefault : Yes
" d& A+ ?# ~9 R8 P/ h5 C+ Q* fForced : No
) J, K% ]  Q( Y5 `; A* L$ f1 f  j+ B3 T4 N4 @
Audio #2' G/ ]3 g& {6 I+ X6 I0 \
ID : 31 I  G: B: s  p. R* ~8 f7 z  x) t
Format : DTS$ @  I( Q: N2 F" ]
Format/Info : Digital Theater Systems
4 a5 i% G1 S- K' g8 vCodec ID : A_DTS# c* i9 ?/ t& x) b8 f* @
Duration : 1 h 45 min' R$ ]) D3 E; w" X) U8 G8 L7 U
Bit rate mode : Constant
' F( h( H& Y& t$ Z! |% u0 FBit rate : 768 kb/s5 z4 H1 x$ D5 O# ?% z4 G
Channel(s) : 6 channels
& d: d  W2 {, h. H& yChannel layout : C L R Ls Rs LFE
9 _2 S/ ]+ n6 K; [. pSampling rate : 48.0 kHz
5 h, P( F$ v% N; b/ h( ~Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)- t3 r: P% t6 l
Bit depth : 24 bits" @8 f' f. \9 K
Compression mode : Lossy
4 \1 ~7 S% @, h) l- ^% a' b- J# @Stream size : 579 MiB (7%). k6 M7 }# d2 Y, D
Title : 英语
8 v5 @! G) ]" b  |Language : English6 C) z- f/ O: D
Default : No
9 l# n7 j! B9 l( Z& V7 e9 ~- |8 _Forced : No5 u2 s% z( b2 \4 E* |, V- g, d
7 {0 V3 U/ A4 _+ x/ F# x& g
Text; j* M& N0 v& a8 Z* q+ ^6 H* `
ID : 4* M* b7 n! y/ q, j" g  }
Format : UTF-84 q! M) _5 Y3 ~
Codec ID : S_TEXT/UTF89 X. R7 m  M2 E- O+ s( K  ~
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
$ w6 W; w' {9 E# {4 z- CDuration : 1 h 37 min$ Y- v3 ~& [3 j( S# x7 j. L
Bit rate : 33 b/s/ f2 P6 G- G$ b) h
Count of elements : 829
; F  S' B2 e- Z% ]7 y3 i- iStream size : 23.8 KiB (0%)
/ X- ?* \0 P: `7 Z, ^) c! ^Language : English9 o( Q$ I, G$ A& Y' t4 Q
Default : Yes7 ]: y' u  E* X" V3 g  Q
Forced : No
Big.Fish.and.Begonia.2016.LiMiTED.1080p.BluRaycd.x264-CADAVER 5.46 GB
# c- L% q0 ]& N& a! J% v! a6 G$ W: Y. |- B5 p+ M, r% ~4 t
Video
$ k" T/ x' A1 ~: N' X! {7 f/ WID : 1
/ J, o- S; u1 k% ~4 Y& qFormat : AVC
+ z. @( s  a7 L  `Format/Info : Advanced Video Codec9 B+ M6 Y8 X* i) \- c2 @: ?: E5 e
Format profile : High@L4.1. {) a  E% u. O5 p4 K
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
7 s+ B; o. s: K# U  R$ Y% qFormat settings, CABAC : Yes: P' @( Q1 V2 Q3 m, {# F
Format settings, RefFrames : 5 frames( L2 n( F, @* Z( K- |  L
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
$ K# `( M- b  p/ f) XDuration : 1 h 45 min
0 h; ?; K+ u8 M. r9 i; v! c  N" P# o7 sBit rate : 5 888 kb/s& R2 ~; B: a) W: h" g
Width : 1 920 pixels
3 Y3 M* h1 k% E/ ^3 [Height : 808 pixels
2 u! V' r% @# C% x" ]Display aspect ratio : 2.40:1+ l" `$ o$ N. f! k; ~% V/ k& r3 a1 B
Frame rate mode : Constant
/ q" I& V+ y+ a5 H2 I1 x! cFrame rate : 24.000 FPS8 d& e6 Q5 u* ?: R$ h/ f
Color space : YUV* m  [" j& d# z) K( ^# Y1 N3 W5 T
Chroma subsampling : 4:2:0
2 j- d8 Y+ `2 z5 b- }Bit depth : 8 bits
. z" K9 f! o- s- X6 t1 f; F% qScan type : Progressive( Q2 N0 ]' s% w9 Z
Bits/(Pixel*Frame) : 0.158
* j( i% d, y4 P9 h( V" j9 f+ s; @Stream size : 4.33 GiB (79%)
/ I+ w3 X( v  k0 j: K# ^Writing library : x264 core 155 r2901 7d0ff22" g! v$ B( q% W# T
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:2:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5888 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
) @3 l1 E) g' I0 sDefault : Yes" a( e- r- z; U. i$ k$ r
Forced : No
* T7 W8 ?( F! j& C' `7 X# B+ s$ ^6 x4 a) _  w3 s: b
Audio" h9 Z, G/ ^0 Q) m5 ]
ID : 2
5 P' z, |6 {) i. J5 d# z( WFormat : DTS* H  [) [* {5 e; ^4 n/ n. y
Format/Info : Digital Theater Systems
( ^: D! B, v2 s" Q! FMode : 160 I* V" V% H" C! k! V' O) d
Format settings, Endianness : Big
: C3 @1 [0 `, V3 V, N% s- D' S# eCodec ID : A_DTS
; k% i  q! |) W' zDuration : 1 h 45 min6 c7 I" K  B( i' `) [1 N& a) T
Bit rate mode : Constant! H$ H; ]& o+ A  A, F+ a
Bit rate : 768 kb/s
5 S, g2 R+ B1 N6 ^" Q! yChannel(s) : 6 channels
# O3 t. M2 g& T$ H- B, _1 d, ~Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
! v' Q4 ]6 b) W7 c' a! ZSampling rate : 48.0 kHz' F# R8 g# e$ s! C  o+ @* [
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)' p& Y0 i5 |" M' }9 n
Bit depth : 24 bits
0 @4 v& v2 A! t4 u0 y0 ~Compression mode : Lossy  ?9 V! j) M+ ~: O( }
Stream size : 579 MiB (10%)
& k2 T4 o3 n' E7 c! BLanguage : Chinese, W" _5 e: V/ `% K5 D" T4 I
Default : Yes
- p0 U. m/ i) K9 B2 kForced : No
& O6 l/ B0 E. Y$ L9 G7 i7 I
9 [+ i: j0 t8 {# L- P6 |8 i8 z6 P. FText #1
1 x/ t% i- u% z; tID : 4! L6 C+ a+ }+ D- {$ F# s
Format : UTF-8
/ u# V  m2 {4 NCodec ID : S_TEXT/UTF8
/ |/ Q* ?8 b% b" J: {0 j9 q. [Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: t5 T8 @# p3 k' _9 _
Duration : 1 h 37 min
+ ]( f+ _% [7 b) Y0 r; w7 WBit rate : 33 b/s* j/ @5 y7 u/ W5 i# u6 n; R
Count of elements : 829
3 ^; V: Q! W6 V) ?, T* AStream size : 23.8 KiB (0%)' c  P7 `$ j) ?; A
Language : English# B2 g% `; K7 ~' ^; T" X4 w) M
Default : Yes+ `. E! o9 J+ u: B/ ]# B
Forced : No
/ n) V3 T& ~, Z" n1 ]* H/ Z7 W$ K- [4 K; r5 u. F9 s! ^  @
Text #2' c3 D  e* D1 ]+ G3 j
ID : 5! V, ]$ j! G- J, L
Format : UTF-8
; c4 }. |' \2 s6 }) xCodec ID : S_TEXT/UTF85 N. x9 P& J2 ^8 w$ l& N3 K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' B1 e- ]" E7 A2 N- @9 W6 q7 Y1 A
Duration : 54 min 3 s
' ]1 D! q/ t# |0 |- b8 h- c9 y! ]1 _Bit rate : 0 b/s
4 A5 @, T+ E- U- K& B$ |0 VCount of elements : 10
4 D! }0 x6 Z: m: x/ vStream size : 189 Bytes (0%); [9 i  g: M7 R' P1 ]
Language : English- b3 W$ x+ T+ m& L
Default : No! `+ z' D( n4 J# h1 F7 r* |5 A; h
Forced : No
8 @+ d3 I/ ]$ }9 [5 A8 O: [9 q5 Y7 H! L8 Z( ~, `  T
Menu2 V% X9 k9 L" m9 |
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
% c1 {/ k; e# _8 t7 J9 K$ }8 l7 l  W00:07:53.167 : en:00:07:53.167! P* `; u# i* [( l3 O, Q- a
00:16:03.375 : en:00:16:03.3758 F* X2 F. j9 P, G/ @0 d( L5 U
00:23:48.958 : en:00:23:48.9586 f% x% r4 M7 e: Q
00:33:13.833 : en:00:33:13.833
! B/ T5 s) e( q5 s' W# w4 q00:41:19.875 : en:00:41:19.875
" ^, S+ g5 O5 p) b6 u$ O5 p00:48:25.042 : en:00:48:25.042  {7 _8 P. E1 f: ]8 S; b
00:56:07.625 : en:00:56:07.625( y- N5 T8 x0 k3 d+ C
01:03:39.708 : en:01:03:39.708
$ H' V: `# L4 L, O# t9 Z7 w01:11:51.208 : en:01:11:51.208* f) m' T1 x) r7 ^% a$ l2 k
01:22:14.917 : en:01:22:14.917
* _& {! y0 c- h# Q; l: L, {01:32:59.833 : en:01:32:59.833
- {- W+ q1 D  {( J; C( \0 ?
Big.Fish.and.Begonia.2016.USA.BluRaycd.1080p.HEVC.10bit.MiniFHD-MOMOHD 5.11GB
" z' s  M) f4 ~* J6 Z
, c5 `  A" v9 O; \% O" f##### MediaInfo ######
% N& ~! s" ?2 c3 G6 FGeneral
" G* ^; o% @) `; x# P$ wUnique ID                                : 323177825050537150843674913387207807604 (0xF321C8F9DE1A885350F47F0D4BB95274)% R0 a3 }6 s. j* ]
Complete name                            : 大鱼海棠.Big.Fish.and.Begonia.2016.USA.BluRay.1080p.HEVC.10bit.MiniFHD-MOMOHD.mkv8 q1 D% i& t3 t( ^. Z* n# \* E$ y
Format                                   : Matroska- D0 z/ D' m7 n
Format version                           : Version 26 Y" a( u+ W3 c6 S4 p* z) s* Z" I- [
File size                                : 5.11 GiB
6 I5 }8 X) `$ j! I8 iDuration                                 : 1 h 45 min! J$ s4 h0 L8 Z+ ?: x
Overall bit rate mode                    : Variable
" h1 `" }" l# q* h6 qOverall bit rate                         : 6 932 kb/s
" o& ]2 k% M% ?7 Q, YEncoded date                             : UTC 2022-04-19 19:06:43. T. R; @0 @- A2 Y0 m7 K
Writing application                      : mkvmerge v42.0.0 ('Overtime') 64-bit: S* i" A' ~: Z& G5 B% A
Writing library                          : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2
( Q6 S' [2 m9 E2 i7 U; Y: R
5 g! ~4 y/ J% g* l; LVideo) O3 c: y5 d* Q  s( M
ID                                       : 15 h9 @" D6 v( M, g) G7 @5 f1 n
Format                                   : HEVC6 U. o& `. A* ?4 ?; S/ u
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
6 T; k8 J$ j9 Y! K7 I+ lFormat profile                           : Main 10@L4@Main/ n8 u% i, n* \4 y8 v9 b9 v
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; H3 E* C! J0 N
Duration                                 : 1 h 45 min
7 F1 |: s& u  [4 ?7 u# DBit rate                                 : 4 461 kb/s
- c! A5 y6 j) d3 L, |9 i* C8 S, Z8 {6 NWidth                                    : 1 920 pixels
( K6 f% p' E* R! e2 AHeight                                   : 858 pixels
' Y& i" ]5 O0 i/ O2 c* \5 xDisplay aspect ratio                     : 2.25:1
* G" Q& R2 F" i) V' H2 H7 EFrame rate mode                          : Constant4 x' S0 X8 M# z' A0 E. s! a
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/53875) FPS
5 D: @+ k  |3 q1 ?- LColor space                              : YUV- k6 }2 q+ W: z. M0 k
Chroma subsampling                       : 4:2:0+ n6 E/ w) f8 ^$ J5 f
Bit depth                                : 10 bits
( ~% w) |9 F6 N) p# d6 R2 o: jBits/(Pixel*Frame)                       : 0.113% `' R: a* T1 [
Stream size                              : 3.29 GiB (64%)/ n- ]$ z; ?: O6 J/ H
Writing library                          : x265 3.4+2-73ca1d7be377:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit1 g+ \  ?. \6 K4 B9 F4 j
Encoding settings                        : cpuid=538751111039 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x858 / interlace=0 / total-frames=151713 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=5 / NTM4NzU=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=0 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=4.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=19.5 / qcomp=1.00 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / NTM4NzU= / decoder-max-rate=09 E7 X3 j  K2 G4 B( X! F
Default                                  : Yes
8 _6 g9 C$ t+ ]( n1 g4 p: l9 s) zForced                                   : No
, @9 v8 m+ @5 `" b, i, u9 c, j0 ?6 c, {9 O: F) M5 D3 H  e
Audio$ H. S9 O$ H! B( b
ID                                       : 2* W' t+ `. a* m$ E1 N
Format                                   : DTS XLL
6 a" k9 b6 x# x8 \Format/Info                              : Digital Theater Systems' z9 ~: h. r0 H1 a; t3 Q; }
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
, k  b) |& h$ F; N  Y3 k1 QCodec ID                                 : A_DTS$ Y# A& o6 y; o* C
Duration                                 : 1 h 45 min
- ~7 r9 |8 c2 g/ h0 G1 B" ^+ mBit rate mode                            : Variable9 Z. }* }0 v& L$ G
Bit rate                                 : 2 444 kb/s; a; y! U( ~3 q( I
Channel(s)                               : 6 channels
! U  y% V! K* E1 bChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE9 n: M' L$ P: ]4 f2 V
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  p) ~* k, y4 k; ]. oFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)9 l  c" ^+ k0 U; t- L' v+ @1 m* B
Bit depth                                : 24 bits
- K+ K- S# R. PCompression mode                         : Lossless& F3 b% Y/ J: @4 p. l5 ]* _
Stream size                              : 1.80 GiB (35%)8 P7 r% B0 c% }- T9 J
Language                                 : Chinese6 K" k. l5 q+ e; J& s' N
Default                                  : Yes% j8 |9 t' A# K9 i1 E
Forced                                   : No& U# F  N' f4 E5 Q: V2 b- s/ n
0 C3 _# M: Z; c. H/ @! P
Text #1$ Z- T+ z8 x  O2 U# X
ID                                       : 39 N1 ?4 L0 m+ W/ |* ?/ p8 ?
Format                                   : PGS
1 \5 [% Y$ X8 r0 y' RMuxing mode                              : zlib
- E5 p- w3 V8 I3 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ S* \2 x( F" U3 U9 d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% G9 a/ u6 X, \; d& p
Duration                                 : 1 h 44 min
3 ^& N* c0 q) l0 hBit rate                                 : 17.7 kb/s
6 N0 p$ ]% j3 B! w+ c. Z# d: H% W  UCount of elements                        : 18435 c& f' `$ G0 X% ]# m
Stream size                              : 13.2 MiB (0%)# G/ \- u8 X2 x4 Q
Language                                 : Chinese, B% a; }+ Z- ]: m% A
Default                                  : Yes! T' b8 C" D* k5 z
Forced                                   : No' c+ k& F% l+ G

3 b  p, N5 g  K8 CText #2
$ [4 N! B. \! n$ m/ UID                                       : 45 }: N& y* D3 n' X7 k
Format                                   : PGS, M3 k- f% v- h) N) `4 J
Muxing mode                              : zlib
4 \( q. K9 {7 v6 TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; ?5 G% k) T8 B% y  \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 \9 ?* b1 m: T* q4 z0 ADuration                                 : 1 h 38 min" c; h2 d/ w; ~( M) S
Bit rate                                 : 24.2 kb/s
) J, {6 M) a9 l; `Count of elements                        : 1558
1 W8 m8 L' j4 B* {" JStream size                              : 17.1 MiB (0%)8 p6 A# i- ]8 y, k' n! S7 f
Language                                 : English) j4 i- W4 f: }3 [4 V
Default                                  : No' {9 P) x" {4 o0 E! D; `+ [
Forced                                   : No
+ \% f. y; b+ F. X+ z7 H
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-12-4 10:06

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表