BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 1
收起左侧

[蓝光原盘] 星际迷航3:超越星辰 [REMUX无损版] Star Trek Beyond 2016 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 32.72GB

[复制链接]

9707

主题

395

回帖

9万

积分

Super moderators

金币
946 枚
体力
46199 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2022-9-29 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
The crew of the USS Enterprise explores the furthest reaches of uncharted space, where they encounter a new ruthless enemy, who puts them, and everything the Federation stands for, to the test.- S+ |4 a# {5 r

1 T3 h9 i6 C) J 01.jpg
) ~3 j4 G; E9 f: Z( H6 M3 W, [5 r  C6 |& D' S6 Q8 t2 E
◎译 名 星际迷航3:超越星辰/星空奇遇记13:超域时空(港)/星际争霸战13:浩瀚无垠(台)/星际迷航13:超越/星际旅行13:超越太空/星舰奇航记13/星舰迷航记13& M# q/ Q( R/ G3 Y5 I: i
◎片 名 Star Trek Beyond / Star Trek: Beyond / Star Trek XIII / Star Trek 13 / Star Trek Into Oblivion
7 Z1 C" U9 B* w0 _# F0 M◎年 代 20166 x" ]2 v5 q6 Z% }) Q1 [
◎产 地 美国/中国大陆
; Y5 B% {7 B- T& M9 W◎类 别 动作/科幻/冒险/惊悚& i1 P; d6 V, G) f0 P9 ^; U$ N$ e
◎语 言 英语+ \% \4 C1 v' q0 w3 u/ {* d! H
◎上映日期 2016-07-22(美国)/2016-09-02(中国大陆)
% F6 Q+ R/ L& B) k5 l3 S7 `4 z◎IMDb评分  7.0/10 from 246,158 users
. I) j/ x. R- z) z◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2660888/5 q9 r: N6 P4 @1 |1 \9 B
◎豆瓣评分 7.4/10 from 140,918 users9 |4 B  `, f* Z2 P- g
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/22939161/
" v0 Z0 H: J! ^- U. x0 B1 k◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD7 t' ^7 _8 [8 B( n7 ~( G
◎视频尺寸 1920 x 1080
1 p# U8 i& Q: Q8 @- e3 F◎文件大小 1DVD 32.72 GiB( z9 A; ~0 V9 ^) }$ r
◎片 长 2 h 2 min: K. s% u$ b3 w1 G( G
◎导 演 林诣彬 Justin Lin
' P% U% m- z: R, Y' D! W◎编 剧 西蒙·佩吉 Simon Pegg
0 j/ ?# D6 A6 i; K% a4 }: g     道格·郑 Doug Jung
, {7 q. S* c/ F( H& g     吉恩·罗登贝瑞 Gene Roddenberry
5 Z; ?4 h9 w% V' u$ K+ X     罗伯托·奥奇 Roberto Orci
( {1 a" ]1 q  G/ v- i3 K) ?     派特里克·麦凯 Patrick McKay0 C+ k( R* t) G5 }# ~% T
     约翰·D·佩恩 John D. Payne
8 n, M( `  E( u" T" U% \◎演 员 克里斯·派恩 Chris Pine# R2 e0 I, `1 w
     扎克瑞·昆图 Zachary Quinto: i8 |" Y% @* `6 ~! F
     卡尔·厄本 Karl Urban; u9 @* G. x8 ?: v% @  w. }' Y" Z' L
     佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana
" e1 D- N/ }* }* b     西蒙·佩吉 Simon Pegg
# e' ~5 g2 U1 S     约翰·赵 John Cho3 N# w) m2 n8 N5 ~4 U7 _# B
     安东·叶利钦 Anton Yelchin
  c( V' o( e' A: o     伊德里斯·艾尔巴 Idris Elba
1 h2 `) b$ N. f% @3 a% u* G     索菲亚·波多拉 Sofia Boutella' N2 q; D. p+ ]0 D
     乔·塔斯利姆 Joe Taslim5 V2 ?  j: q( {
     莉迪亚·威尔逊 Lydia Wilson7 y: l$ `3 H' h, P4 f/ `- w; ^
     迪普·罗伊 Deep Roy- k  ~5 m; Z8 i! g) H, S
     梅丽莎·罗斯伯格 Melissa Roxburgh5 B) L  u) B8 F
     安尼塔·布朗 Anita Brown
" |9 c1 s6 i5 D; z$ A, R     道格·郑 Doug Jung
+ D7 Q9 K% ^6 p# M# C     丹尼·朴迪 Danny Pudi
, U. t3 x1 }# w# z  k     金·柯尔德 Kim Kold
. }/ c5 F$ w! A; b0 B2 \     弗雷泽·艾奇逊 Fraser Aitcheson
) r3 |- O( B. u# l# t( ?* ]     马修·麦考尔 Matthew MacCaull
3 B6 i1 C8 p2 m) F6 k     艾米·阿内克 Emy Aneke
' G2 i5 ?( d: Z* V     索瑞·安达斯鲁 Shohreh Aghdashloo) D7 N: U5 {: E) T3 B2 q6 t
     格雷戈·格伦伯格 Greg Grunberg8 e! O4 }% J, l
     詹妮弗·千 Jennifer Cheon8 G! G/ g: a7 H% T
     加洛德·约瑟夫 Jarod Joseph
& H/ a3 v. ?8 K- @     杰瑞米·雷蒙德 Jeremy Raymond1 m4 V( E) C* J# l0 A) E0 g* F
     亚当·迪马克 Adam DiMarco- [( G& c: T5 S3 p0 N
     Douglas Chapman
0 {4 G8 C  _/ X     丹·佩恩 Dan Payne" \' W" X. {* l6 @5 t
     谢伊·惠格姆 Shea Whigham
3 T; B$ r7 S4 C( L     克里斯蒂安·斯隆 Christian Sloan, q( T( }* H/ T* R( h" H7 V  }
     普里亚·拉贾拉特南 Priya Rajaratnam
8 R0 ~, T) ~+ h+ h- R     塔兰·凯勒姆 Tarun Keram
6 H8 Z+ `! k8 }' S# ?     Alex Rose
) ]+ O/ q( m% m( z     阿什丽·艾德纳 Ashley Edner, l' p' P6 V0 ]* u* x
     杰夫·贝佐斯 Jeff Bezos
+ W$ y8 C+ d9 o1 V9 C     艾丽嘉·奥特雷恩 Alika Autran5 L- x0 R+ z5 d: c
     埃里克·班内德 Eric Banerd
7 X3 Q2 o/ n  f" a3 k     娜塔莉·穆恩 Natalie Moon% p7 y8 y$ `4 D$ t4 A
     Arlene Santana" t5 h( e& P' l. ]* @" L
     Nick Satriano
/ R1 A8 i; d/ `5 h+ z     Bryce Soderburg
4 M5 J6 m$ s! t4 J     约瑟夫·盖特 Joseph Gatt( k0 K2 }4 G, J# ~3 W
     卡洛·安切洛蒂 Carlo Ancelotti. w' O- T) u# A
     贾森·马修·史密斯 Jason Matthew Smith/ w( H* u6 }. ^5 g

+ Y5 X% h) `( u$ I+ m9 G5 Y8 X9 f◎标 签 科幻 | 美国 | 冒险 | 2016 | 太空 | 宇宙 | 动作 | 经典; B: }/ h  L2 K5 q/ L, {
1 Q3 r* h6 I3 y8 J+ i  M" |2 q
◎简 介   
$ U* V3 |3 d1 z" |7 b1 c
3 T+ ^2 |& s6 x- }7 ^! V 柯克船长(克里斯·派恩 Chris Pine 饰)和企业号的船员们来到了银河系中未知的一个区域,开始完成他们5年的任务——探索新世界,寻找新物种。却在途中滞留异星,遭遇了当地种族追杀,他们必须找到方法离开这个星球。
* \) k5 r# N8 ~. K. z" O) N# _) K. ?; e0 P3 G* J
 The first leg of the USS Enterprise's five year mission takes them into uncharted territory. There the Enterprise is nearly destroyed and strands Kirk and his crew on a remote planet with no means of communication. Kirk must then work with the elements to reunite his crew and get back to Earth.: H& A0 I: C  Y# _* E2 c  K, @/ z, u8 t
Video
% n3 H6 L9 W/ v, o6 gID                                       : 1: j" }7 \' ^0 \% C) a
Format                                   : AVC
% j/ g8 O3 H/ ^( ~2 wFormat/Info                              : Advanced Video Codec9 A: g, @" G0 u# e$ L/ I
Format profile                           : High@L4.1
7 s0 g7 L  h5 {6 q3 ~& Q5 N1 kFormat settings, CABAC                   : Yes
& c! ]( |& {* ?: T" rFormat settings, ReFrames                : 4 frames+ {; z6 M3 H) A2 f7 ~# c; k5 P
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC3 n0 a2 Y8 i! m8 \5 I% P  l* q$ P
Duration                                 : 2h 2mn: u" U" f8 E! F4 v# h! C
Bit rate mode                            : Variable( ~) v7 p7 @3 w3 z8 r2 a
Maximum bit rate                         : 30.0 Mbps
! T# b, G# L( e! A4 nWidth                                    : 1 920 pixels
. ]7 F& a2 @( l$ VHeight                                   : 1 080 pixels
& J  x' C6 {- ]/ }Display aspect ratio                     : 16:9
: }& t: W  c5 D' g3 ]Frame rate mode                          : Constant+ I" A, [6 E! P0 w" M' R! R3 E
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
0 n' l/ K! i+ ]& LColor space                              : YUV, k# i7 R8 y) `- K
Chroma subsampling                       : 4:2:06 C3 {: t. }; l& j
Bit depth                                : 8 bits0 O- n1 F/ w$ r5 Y; \- M8 ~) k6 q+ K
Scan type                                : Progressive6 p7 c! V; o* x' [( n
Title                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  H! A. {* G$ u: B, R) lLanguage                                 : English
* ?/ J8 E) T0 u- kDefault                                  : No8 r% e. q' _/ F" [4 V6 g5 x, X& K( X
Forced                                   : No
0 y% Z2 }" o: J" s" R% o' A: Y
Audio #1) f- t7 |; j, z- R, u5 A' q. d
ID                                       : 2
$ r& U2 j; d8 d; UFormat                                   : DTS
* G  C3 l, O, J( SFormat/Info                              : Digital Theater Systems4 m! y+ d0 s( w; X8 A
Format profile                           : MA / Core# g+ L2 d8 P& I- R3 N
Mode                                     : 16
0 O8 a5 i9 m5 z( VFormat settings, Endianness              : Big0 V. z+ S0 ?+ Y/ {4 }
Codec ID                                 : A_DTS- H& Z8 U+ [# ]% v
Duration                                 : 2h 2mn
+ m3 |' y+ Z. o: R0 k! ]Bit rate mode                            : Variable / Constant
* A- }7 B% \( g- E0 t( |# q6 ~Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps' n. n; p- C8 v
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels) ^! S( Q- \" ^( b/ P2 g
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
8 w3 E$ I' n: Q+ B' lSampling rate                            : 48.0 KHz$ o' z4 b$ k- M% h2 L
Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
1 ^; [3 P* i" j& E5 bBit depth                                : 24 bits# L& n$ E& J8 m4 ]! R' N
Compression mode                         : Lossless / Lossy5 e, c2 Q3 m% f6 Q
Title                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
" v! \7 g2 q' q6 Q, c& OLanguage                                 : English
0 K, _: {: K, Y* |/ IDefault                                  : Yes
3 _' r: U# a2 y5 ^, ^/ v5 I# I4 xForced                                   : No1 g5 {. l8 r" \* J' n
3 ~" N% E* f0 `9 n- N
Audio #2
6 [+ `4 j2 o, u- Q% aID                                       : 3  ]/ s- P; \1 [1 h/ a$ y% b
Format                                   : Atmos / TrueHD, z" I; J1 O" Q9 b
Codec ID                                 : A_TRUEHD2 ?2 L& [  m" _4 s8 f% x" d1 }
Bit rate mode                            : Variable
7 ^( i# N, b& j) A! M" O* e0 JMaximum bit rate                         : 7 641 Kbps
/ I' U8 m; @/ N% z- o& wChannel(s)                               : Object Based / 8 channels1 N! Q3 R5 P6 P2 z- `) ~
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE& Q. _" K: Y" `
Sampling rate                            :  / 48.0 KHz0 d; V) L. l) D+ i
Frame rate                               : 1 200.000 fps (40 spf)& y# a2 y. N+ g9 _9 b& E( ^4 E
Compression mode                         : Lossless( D( u$ S6 G; s9 E( \$ H; K
Title                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, \) {) q$ |( y: P8 }
Language                                 : English
$ {0 U$ ]8 ?% BDefault                                  : No9 i+ k- J+ Z5 S: @7 i4 z
Forced                                   : No
/ G' _# L* `) A( W; p! y3 |
! `4 l/ \9 b8 C4 A& qAudio #3
/ p9 T! U! |8 l9 z- T) sID                                       : 4
% q( X: o1 K" IFormat                                   : AC-3
7 Q4 d. ?/ H) A, OFormat/Info                              : Audio Coding 3" D. g* \' |* i" D3 G4 S
Mode extension                           : CM (complete main)
2 `. W/ W' v' R  DFormat settings, Endianness              : Big
1 O( n+ ~9 X) Y/ k6 dCodec ID                                 : A_AC3
0 Q) L7 P$ c/ b* [5 ?) H' MDuration                                 : 2h 2mn
$ n7 b; l+ `" S' X: B8 CBit rate mode                            : Constant/ p  a& R3 ]; A9 z& Z! k
Bit rate                                 : 640 Kbps
: P% }. P8 Z) y! cChannel(s)                               : 6 channels
; D) _& n2 F) \$ ^Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE0 O7 U7 V5 k3 ~& E& t7 K  ]: u# {
Sampling rate                            : 48.0 KHz2 ]7 n' q: w5 [/ W  J
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)
" E1 q( U- y. N9 ~0 f+ D" Q. gCompression mode                         : Lossy6 G6 w+ r0 f0 C. N( y# Y
Stream size                              : 560 MiB (2%)0 V( _( X. f% }- J
Title                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ `1 ?( x& x! p. oLanguage                                 : English" k2 \* ^' W" c2 {5 E
Default                                  : No# R' L. h1 ?' ]5 m
Forced                                   : No: R( Z% v6 a2 x$ m* b7 B" G
' Y* T5 k0 N9 @: G6 Q& M
Audio #4$ K8 L7 E1 y) q9 o5 f
ID                                       : 5
+ J- A: ?/ ^0 Y7 sFormat                                   : AC-32 i' M1 q/ Y2 V
Format/Info                              : Audio Coding 38 z% [+ F! b( ^
Mode extension                           : CM (complete main)
- {% P; e) d9 d5 e% M# @5 MFormat settings, Endianness              : Big7 B2 M  [. D- A* _6 \5 f" s' X
Codec ID                                 : A_AC3
8 Q/ p( N7 l* h: E  p. l9 WDuration                                 : 2h 2mn
7 k$ t* O2 |/ `3 EBit rate mode                            : Constant
8 i6 Q4 u% Y6 l- b( ^2 o9 h; ]6 j- `Bit rate                                 : 640 Kbps# m' K5 \5 X8 ~. @+ ?
Channel(s)                               : 6 channels$ x- V3 y6 F6 x/ ^3 P& t, z7 |
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE/ s$ L, W! ]3 u
Sampling rate                            : 48.0 KHz) e' Z) v2 @8 x1 b1 i" P: }
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)
* t  f. q! t  R, t9 LCompression mode                         : Lossy
5 o( t5 _, O# G  _! W$ GStream size                              : 560 MiB (2%)
4 J) [4 G. ]; `0 C: H5 z1 L- r1 v! gTitle                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- F4 ^- q$ Y& e0 n+ J. i
Language                                 : French: |7 N+ Q0 U, m1 G+ \5 p' K# d' f; [/ K
Default                                  : No
7 X2 O* w( H) [+ w7 D$ ^Forced                                   : No/ J( w1 T; [0 {1 B- B; K
* s/ U8 P5 v# r9 u5 u4 j
Audio #5( p4 l8 l4 [% b! [3 e8 K7 Z
ID                                       : 6
2 C- B/ F9 @* W, X4 bFormat                                   : AC-3
" P: {2 P6 F6 R, R, f0 U3 `Format/Info                              : Audio Coding 3
2 ~7 D6 m% Z- q, MMode extension                           : CM (complete main)$ y. n1 c! P7 N3 K8 p/ ]
Format settings, Endianness              : Big
" L$ V$ ^$ @% J" uCodec ID                                 : A_AC3, F8 h* R8 w4 x+ z+ I/ z: n4 T
Duration                                 : 2h 2mn
* K# u5 L' J6 C* H$ f4 x* [$ w. s  I- dBit rate mode                            : Constant
8 n9 ]2 D2 J# m. N  J' W0 G% cBit rate                                 : 640 Kbps
; p- F3 l; T; L) g+ SChannel(s)                               : 6 channels
$ Q6 r. m8 Q1 l6 Q/ G. V( W+ VChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE- j8 Q' U/ H9 e- t7 W0 f
Sampling rate                            : 48.0 KHz
( ?( m$ a3 k& z* \: d' }Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)7 Q% W& {, \2 F/ x* V
Compression mode                         : Lossy
( M  y4 o. X$ zStream size                              : 560 MiB (2%)
9 g# ^' Q8 G5 d: u1 D: H4 O  oTitle                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  _: E* ]1 F$ E5 A) b/ R8 _: A0 yLanguage                                 : Spanish
; U9 ^2 z& }; j! p9 F: ?9 MDefault                                  : No% ~7 j/ y$ M+ i7 {
Forced                                   : No1 e$ d2 y, K" W( `; E. n
' Q& V8 h! n% b% B; o( e! ]
Audio #6
! }# l# t! d9 f( ^& L# TID                                       : 7# K; c; v5 ^% W' X
Format                                   : AC-3
8 X# ?* [) `+ NFormat/Info                              : Audio Coding 35 b1 [( p0 A( `1 a% \" _
Mode extension                           : CM (complete main)$ X$ m0 U" f9 }1 y
Format settings, Endianness              : Big0 D/ I& o& n6 y2 u3 z
Codec ID                                 : A_AC3; |& S% l0 d" c7 e
Duration                                 : 2h 2mn
/ c+ O7 `. T% q: ]9 j7 u; E2 Y4 gBit rate mode                            : Constant
; I; ?# \: F) o5 d9 @Bit rate                                 : 640 Kbps7 d1 R$ b: E" O, m, u
Channel(s)                               : 6 channels2 H  S8 g4 n, \( x1 ]
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
" n, h+ C. t! S/ p: rSampling rate                            : 48.0 KHz# y* C0 A. g; s+ _& ]% [+ ~1 g
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)
; `2 S! ]& ?) d  u+ [$ L: MCompression mode                         : Lossy- |( ^8 V- m+ V! z
Stream size                              : 560 MiB (2%)
+ |  x8 X  h4 f! y9 g& t. h. NTitle                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
8 G1 C7 b3 B2 |& ELanguage                                 : Portuguese' O% [0 {7 s) n& C) Z
Default                                  : No6 U2 f: P. {* F; c1 }/ ?- M  s
Forced                                   : No- v3 Q: w1 a, p' c
" r3 b* b! j; X2 \5 n
Audio #72 I0 [4 v5 a5 }
ID                                       : 8
: T- ?$ b7 a* j* S/ z" zFormat                                   : AC-3* M" P+ z! [- S' |
Format/Info                              : Audio Coding 3; n& J0 O6 M% f8 ]
Mode extension                           : CM (complete main)! e6 a$ t2 ~2 t3 y
Format settings, Endianness              : Big+ A  D7 \2 L3 Y
Codec ID                                 : A_AC3
8 P) {1 m  {, l' V% O$ tDuration                                 : 2h 2mn
, t9 g2 Z5 C1 \- B/ bBit rate mode                            : Constant- Y9 H' W6 z. X( C9 B$ ~
Bit rate                                 : 640 Kbps
* c9 ]. C1 a: g9 A& hChannel(s)                               : 6 channels/ {8 v+ {  D% z; d9 u
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE, V, i6 G1 e6 a( p
Sampling rate                            : 48.0 KHz
0 h# L/ C* l3 U9 D' B3 t5 ~( oFrame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)8 m2 t$ m9 Z+ F2 v
Compression mode                         : Lossy! ^# e1 u- }/ R( W5 L  K# e
Stream size                              : 560 MiB (2%)- a7 r+ d1 E' O3 M/ r) Y
Title                                    : Star.Trek.Beyond.2016.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) ^+ H# X8 u6 HLanguage                                 : English
, N7 A' M' p1 n# L' C) N7 }Default                                  : No
+ L/ _! O0 h/ ?( [, f3 Y1 ^( c. ~; ^, _( kForced                                   : No; f& F2 ]# F+ @5 T- k$ h9 s- v3 t

! Y" p. a1 X# m( r* t7 S' uText #1
/ Z9 h# g  Z; s3 W$ ]  JID                                       : 9# J4 D  D- D$ T" K
Format                                   : PGS
6 f9 ]; U7 j9 k9 k9 B! ZMuxing mode                              : zlib
" {% y" e1 e1 I  N+ N  `" }: ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& R) P! _! v/ J% H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) w3 w3 u- y, u$ o
Title                                    : English-PGS
1 Q# a& b% n8 Z1 aLanguage                                 : English
2 D2 A5 P) [  Q6 }8 o: @Default                                  : No8 C4 ?2 ~4 D+ {# i; ~0 Y# b
Forced                                   : No
" o4 A1 |% v  m( }+ P2 V& C) j' y
8 x" |' j  V" \; F$ TText #2
, T8 v0 b. Z: d. o. K- @3 i5 DID                                       : 107 \0 w' d, m, A7 ~' \
Format                                   : PGS! N) e. O% a3 J9 A
Muxing mode                              : zlib4 D* X  Z6 O& P5 ~& ^0 d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; w! I8 @; W+ l- T* ~$ _7 _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' S0 h, C- F/ P; ~& k0 S- L, ]
Title                                    : English-SDH-PGS8 @. M. n# K" N" b; L
Language                                 : English# M, B8 v3 S# U4 g+ v* W
Default                                  : No8 f5 K/ J# Y3 r, z
Forced                                   : No  }; K" h- N" G! C( r0 p: Q
+ s+ }6 V$ v4 O: l- g0 t" \
Text #30 V7 g( S7 x( B* O& I& C4 w
ID                                       : 11
0 n1 `" ]' O# I; t& LFormat                                   : PGS" ?8 k5 |+ E, X9 ]
Muxing mode                              : zlib' E3 x6 F2 f. c! Z( f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& W4 H0 H$ ~7 T: P. v. fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( x" W! G3 h2 [- w/ I! @$ ?. f
Title                                    : French-PGS
  C" y7 Y% f* n6 P' W+ `Language                                 : French$ c& i1 r% [. u7 x/ x% k
Default                                  : No0 Z6 G; n! _1 A3 m- D, z
Forced                                   : No
+ T0 q1 o9 }) F
! [7 C8 R* l& @9 c3 b$ _Text #4
- s$ ~: r$ W  J. V$ U; D7 c: ?7 XID                                       : 12
: N5 C( @# R6 [7 i) Y: v; gFormat                                   : PGS7 M+ u( D5 |5 T; j
Muxing mode                              : zlib, X3 e1 g. ]* n2 D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 k8 W' D! E( N2 kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 P  L! \( z9 y/ ?# y! HTitle                                    : French-FORCED-pGS
' u, C# ?* h; {; _% H* f, [  xLanguage                                 : French1 F- T6 \, b: U2 d( T- E) [) g
Default                                  : No. C0 U6 E9 F: R
Forced                                   : No: f- ~6 N" T7 I7 b! F
( P, G$ t; s! `) p- n. z
Text #5' R8 Q8 R; o, G5 ~6 e
ID                                       : 131 _2 H, {1 C" g" H
Format                                   : PGS6 K( T& c' D" T4 h& r" @
Muxing mode                              : zlib
! C$ L- y' ~1 w$ G3 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) T: T: C: c  `7 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, C. Y, E1 _; d: l" A+ M
Title                                    : Spanish-PGS
6 t) v" M7 Z6 e4 {( Z+ I4 RLanguage                                 : Spanish
6 d6 l5 u. u5 l; S5 G$ TDefault                                  : No
7 ^2 C- z  W$ c" \6 }1 PForced                                   : No
# R" M* Y1 e3 L! I8 p5 r
. u7 Y2 N/ E& m; {( r0 y% KText #6! |1 \3 Q6 L( y% A, q" y- L
ID                                       : 148 ?3 h0 L, W' U7 l3 h; ]: k
Format                                   : PGS
" [1 a! u, Q. D1 k* ZMuxing mode                              : zlib
: N8 [- w0 s' Q) L- YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% j+ ^2 k/ F2 E' [. U$ G. A4 h
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ H0 C& [6 k, c# M0 G1 K7 i" Y
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
+ q$ [0 B" a* T" n/ q5 ~Language                                 : Spanish: N! S2 @3 {+ ]4 B
Default                                  : No
5 n' d# f8 ]; h) ?Forced                                   : No9 f+ J) G% h; u- n/ m

2 P3 y5 T. U, t3 hText #7' f4 o8 N2 v0 L7 m
ID                                       : 155 K  q" f  D( R9 |& }
Format                                   : PGS
% j& w( ?( E4 uMuxing mode                              : zlib
. Y0 W; ]- u7 VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% Z  R6 I* \2 O  p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' O% s" j. v1 f' u1 I/ G# c  M' @; H: A
Title                                    : Portuguese-PGS9 S! b( h1 _6 O# g, E( k5 h
Language                                 : Portuguese
2 U7 u# _: t9 Y- G2 I% n1 kDefault                                  : No
! b. P7 j6 A; o! CForced                                   : No
& |9 {' i( C( a4 |. Z9 u' B5 u
+ }- i1 i9 P8 I/ c; \Text #8
9 `, i: J2 G" c& U0 ^4 a5 nID                                       : 168 e! O1 K, g/ ~( X# Z8 R! I
Format                                   : PGS! s1 l* x( K5 O7 @( `
Muxing mode                              : zlib) J4 `7 d$ q3 p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 N5 Q* u6 a: i2 e5 X3 x7 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 P1 `8 a  B! [7 |* \8 f2 _Title                                    : Portuguese-FORCED-PGS0 }8 E3 e+ E. {4 M& Z% g0 r- H$ S
Language                                 : Portuguese, f4 w  ]( O- h2 Y% ], h
Default                                  : No
9 m; L6 [/ u( B  H0 V: OForced                                   : No" m0 h" f/ X# i, }

9 S+ J* c; x( d4 i) R* mMenu
% T9 q3 `+ c" ?% S' L00:00:00.000                             : en:Chapter 01
0 F& l' l- f8 Z' p' `: D0 u00:08:26.547                             : en:Chapter 02
6 |+ R$ B& D0 l1 m00:16:11.637                             : en:Chapter 037 r9 K) X* M9 h% A8 m# s
00:32:38.289                             : en:Chapter 04
- X7 M# {& X' X$ |3 b* t' f00:42:16.367                             : en:Chapter 050 Q$ T0 W! M0 k8 S
00:52:22.556                             : en:Chapter 06
1 c% [4 W; H  H2 Q) z# E8 a# B00:59:50.628                             : en:Chapter 07+ p/ J+ `+ T( h, `( {% U
01:12:05.529                             : en:Chapter 08
; y* J7 H) Y9 E- l: k4 R6 w01:22:34.449                             : en:Chapter 09/ I1 D$ {) h3 ?  _0 y, t4 U
01:33:00.950                             : en:Chapter 10. _+ K+ f) h( c
01:40:33.318                             : en:Chapter 11
* R$ L2 t& @9 y0 l01:47:38.994                             : en:Chapter 12
$ S: D! O$ C  U* g& i) W$ W$ g4 T01:52:32.662                             : en:Chapter 13
7 U7 ?3 W/ S1 k4 v" c) ^% ?01:55:41.059                             : en:Chapter 14
9 s  G: J& g0 [* o8 J3 \
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1360

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
250 枚
体力
2121 点
lfvvzc 发表于 2022-9-29 16:56:38 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!- o3 v* Q1 t7 |, e0 e+ x
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!6 W7 e% z4 d8 N9 q# N

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-11 10:06

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表