BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 60|回复: 5
收起左侧

[蓝光原盘] 阿姆斯特丹/坎特伯雷花窗 [蓝光原盘] Amsterdam 2022 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 7.1-UNTOUCHED 45.46GB

[复制链接]

9219

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
512 枚
体力
13175 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2022-12-29 04:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
In the 1930s, three friends witness a murder, are framed for it, and uncover one of the most outrageous plots in American history.- [$ E4 ?' p' Y3 d

* _* K6 {- W  _4 a% Y; ~1 x
: g2 a6 i0 A$ h: N" z2 Z  V" h6 A& f# P4 w# B$ \" `4 P9 ^
◎译 名 阿姆斯特丹/坎特伯雷花窗, c. \5 S8 x4 Q3 c( x& D
◎片 名 Amsterdam / Canterbury Glass" Z3 x6 P2 ]3 C: o' q
◎年 代 2022
7 `2 L$ ^$ Y. t& V- O) ?% V◎产 地 美国/日本
: w3 B# J6 Y  v6 V4 S/ k9 V◎类 别 喜剧/悬疑/历史/惊悚
$ B8 ?4 i# M+ o8 q. Z◎语 言 英语/法语7 l6 e7 R1 Y- i; N1 J, p, _
◎上映日期 2022-09-27(美国IMAX)/2022-10-07(美国)3 _  \: Q' X2 q5 m2 B* O6 h
◎IMDb评分  6.1/10 from 42,771 users
# x! l$ v/ u; F% n  k& a3 P6 b◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10304142/
$ L6 m9 T' H- M( k: B$ a◎豆瓣评分 5.8/10 from 4,785 users
% E2 a& N# J1 D2 a/ d6 l3 M- B◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33434802/# Q8 O# X* {) G' e4 R" E2 t/ ]
◎文件格式 x264 + DTS  
  e4 _; T+ g$ d: x& ^& o4 J6 \◎视频尺寸 1920 x 10806 K2 J6 z8 ]8 f$ S- w. T0 ?3 J
◎文件大小 1DVD 45.46 GiB; g8 C5 n' n9 P- B; Q
◎片 长 2:14:14.880 (h:m:s.ms)
# W2 B+ ]+ n7 s# P◎导 演 大卫·O·拉塞尔 David O. Russell
; |4 _2 M6 ?; L4 ^◎编 剧 大卫·O·拉塞尔 David O. Russell
2 I  V2 K3 K5 ]0 V% Z◎演 员 克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale
, X1 ~0 |8 [* x9 a0 M: R     玛格特·罗比 Margot Robbie
" h, W( w) R5 H, a* s* O     约翰·大卫·华盛顿 John David Washington
. S6 J) q1 [- Z& ]! i+ H     亚历桑德罗·尼沃拉 Alessandro Nivola  r+ [. H# ?/ ~- D1 ~" b
     安德丽娅·赖斯伯勒 Andrea Riseborough+ I) I5 d; P, N1 y# B& k
     安雅·泰勒-乔伊 Anya Taylor-Joy8 Q. H! v2 y9 C' w7 x! f* e
     克里斯·洛克 Chris Rock
" E4 j; I7 V/ o0 x, u& h$ r     马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts3 W/ Z& K4 {+ a+ W
     迈克尔·珊农 Michael Shannon# D9 Z) A' W& K/ u$ }: J6 ?
     麦克·梅尔斯 Mike Myers( X$ F+ b+ K7 ?) i% W' g5 f1 d  `
     泰勒·斯威夫特 Taylor Swift
6 T. E# e- r, O     蒂莫西·奥利芬特 Timothy Olyphant
- F& X- f. Z2 V: g     佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana
6 x) ^" Z/ V. R7 I, l2 _% e) g     拉米·马雷克 Rami Malek( J- o, B( `. ~9 o  a# r
     罗伯特·德尼罗 Robert De Niro
" i# s$ Q8 [2 o. M6 {     梅尔·法尔 Mel Fair
6 R. `. B6 ^  A/ s: _0 c2 E6 [     邦尼·赫尔曼 Bonnie Hellman
  G6 l0 |6 J, K! x     马克斯·佩利希 Max Perlich
1 G' ~. J. r* U+ p4 ?     小艾德·博格里 Ed Begley Jr.0 B! X$ R6 K: \( u9 A
     考林·加普 Colleen Camp: k8 n& U, z2 Z% B% @1 h
     劳伦·肖 Lauren Shaw* V( \7 o" k3 l) T0 o
     布兰登·戴维斯 Brandon Davis/ E, U- N8 w' G. r0 \3 P
     凯西·比格斯 Casey Biggs
1 K/ b6 G- @+ a$ c, {     戴·扬 Dey Young! T0 t7 k  d! b: D
     肖恩·艾弗里 Sean Avery
* L; \5 e+ L: U) m4 z) x  [2 I     洁基伯明翰 Gigi Bermingham
0 f; [& H2 o! F; |     瑞贝卡·薇索基 Rebecca Wisocky
7 ?2 v8 _4 i3 l. Z% j     史蒂文·哈克 Steven Hack
) D( @1 b( V( m: C/ ], }     贝丝·格兰特 Beth Grant! d3 V. Y  `0 u& p4 l; {
     汤姆·埃尔文 Tom Irwin
3 z: q( x+ L2 }9 d4 y# d6 C7 [     利兰·奥瑟 Leland Orser
1 O) K$ u; g2 _     马丁·威廉·哈里斯 Martin William Harris. M& P% X& T% A- J. G0 v) d
     文森特·M·比肖内 Vincent M. Biscione9 X6 x# b5 y% v1 \; _( ]) R
     詹姆斯·亨特 James Hunter7 B4 e! Z- c9 p- W
     亚当·G·西蒙 Adam G. Simon" \# }9 L  G6 E6 M; O1 S' v, i
     希尔迪·居兹纳多蒂尔 Hildur Guðnadóttir
4 u: u2 Y) R7 A+ }8 A     艾曼努尔·卢贝兹基  Emmanuel Lubezki7 p4 V/ W5 Y( u: u0 u6 F
     朱迪·贝克尔 Judy Becker
! L2 N) m* Z. O; Q$ `     艾伯特·沃斯基 Albert Wolsky- K, a, z9 n; m
     J.R. Hawbaker, v+ P2 z: I, k3 c) O& G

% X9 H& s9 a( l! H, H/ O% @◎简 介   
0 S0 X% j+ w) N( Z5 G5 C7 P) [
: }4 j3 O! g) w3 z" n 三位好友,一桩谜案,惊天阴谋,即将揭晓...... 全明星阵容共同演绎,奥斯卡提名导演大卫·O·拉塞尔执导,克里斯蒂安·贝尔、玛格特·罗比、约翰·大卫·华盛顿主演,泰勒·斯威夫特惊喜亮相!当目击者变成嫌疑人,身处风暴中心的他们,该如何守护彼此,发现真相?
; j% P1 S+ p/ S9 w! @; `8 r8 j( J9 L. J$ `) ~- S# P9 r2 l7 T
 Set in the '30s, it follows three friends who witness a murder, become suspects themselves, and uncover one of the most outrageous plots in American history.- y  U. g8 b( ?" t

& M- q( N: w3 v( f9 j
 1. DISC INFO:+ c& z9 o6 ]8 K# k, H) T: t+ F6 i
 2. % K) Z4 I. b% r
 3. Disc Title:     Amsterdam.2022.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.7.1-UNTOUCHED
  ) a3 T- U. `7 \4 p+ j2 V0 A
 4. Disc Size:      48,799,089,276 bytes7 J" y9 p' l# N% e: y
 5. Protection:     AACS
  6 j/ C3 }- z* F- E9 K+ N3 J% E' n
 6. Extras:         BD-Java5 a$ j$ N6 \6 d  V+ k
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.9.2)6 x! U+ x3 V6 ^& p

 8. 9 s2 L; A% t4 y- Y* L7 _
 9. PLAYLIST REPORT:" H7 q* }+ k( y

 10. ' c+ T# r( h# n3 e
 11. Name:                   00800.MPLS  5 q- K$ ^5 G4 o' f) |* h( W
 12. Length:                 2:14:14.880 (h:m:s.ms)
  + _+ E5 n  f+ ^; E* C) J6 K. _5 V
 13. Size:                   43,761,991,680 bytes
  * e  u7 W9 C+ c/ F  \" `
 14. Total Bitrate:          43.46 Mbps
  " p6 R6 B. N9 l; i6 s

 15. 2 {+ E9 h/ t- H* o" j3 F' {
 16. Video:$ a7 C1 z2 @( C, }

 17. 6 U" E$ V% Y! l3 T* U* R2 P4 W
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  ' X% \* ]2 J! Y; P0 H
 19. -----                   -------             -----------    7 u! y$ ?: w9 a3 X
 20. MPEG-4 AVC Video        31763 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  7 p6 h4 b' V7 [) u# ~
 21. 8 l  N  [* p9 ]$ M# u  [! f
 22. AUDIO:5 P" L/ ~( w7 W3 N' ^( s% o* {

 23. & Q8 d& _5 d+ Q
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    - j( g& v0 _. V- @% v( l9 s! R1 V
 25. -----                           --------        -------         -----------    / }: u5 A2 d8 S4 V, Q: S2 c4 n
 26. DTS-HD Master Audio             English         4056 kbps       7.1 / 48 kHz / 4056 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  % V; a: s1 r: J  x  _
 27. Dolby Digital Audio             English         320 kbps        2.0 / 48 kHz / 320 kbps8 m4 P' m/ a2 N) I8 n
 28. Dolby Digital Plus Audio        French          896 kbps        7.1 / 48 kHz / 896 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 512 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 512 kbps))
  ' J* `% B& V* x0 B* g* a3 ?4 t
 29. Dolby Digital Plus Audio        German          896 kbps        7.1 / 48 kHz / 896 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 512 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 512 kbps))
  * H* T2 H% _1 }
 30. Dolby Digital Plus Audio        Italian         896 kbps        7.1 / 48 kHz / 896 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 512 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 512 kbps))9 @/ n6 C! G6 I& P5 j8 c
 31. DTS Audio                       Spanish         1509 kbps       5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit  |  z- T4 B/ x" R+ Q! \

 32. ! ]2 M* [$ @, {
 33. SUBTITLES:9 K& }( H$ w, ^7 D" m: ]
 34. 0 u$ \% r2 L* ~0 {
 35. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  , r" h% t4 ~9 e8 B+ a% F' e$ o% y$ w
 36. -----                           --------        -------         -----------   
  0 |( F1 X0 e. [9 O5 r: P. g9 n) S
 37. Presentation Graphics           English         72.769 kbps                    5 v! `+ T3 U" f( N0 h' A5 X- ?1 I
 38. Presentation Graphics           French          52.564 kbps                    
  " c" w! ^0 b  \
 39. Presentation Graphics           German          53.663 kbps                    
  ! o, G' y$ o" k, n0 t" i
 40. Presentation Graphics           Italian         56.093 kbps                    
  & F' P0 \, G* D$ Y9 C$ Y
 41. Presentation Graphics           Spanish         56.309 kbps                    
  5 m. X: V+ T/ \0 r! Q4 ?
 42. Presentation Graphics           Dutch           53.262 kbps                    ( C* v7 J$ P  ]  t
 43. Presentation Graphics           Danish          53.594 kbps                    ; R1 i- [- o' e$ A
 44. Presentation Graphics           Finnish         61.847 kbps                    5 t% o6 A. Z6 W, A) }+ {* y/ d
 45. Presentation Graphics           Norwegian       53.769 kbps                    8 [- h3 W4 H2 O; v+ ^
 46. Presentation Graphics           Swedish         49.891 kbps                    ! k& R/ J+ W+ w2 O- Y
 47. Presentation Graphics           English         0.603 kbps                     
  * S# {1 ?* _! l8 E6 r6 w
 48. Presentation Graphics           French          0.711 kbps                      : K$ t& s+ W: G# p
 49. Presentation Graphics           German          0.928 kbps                     
  / b1 h9 g- E( J8 K
 50. Presentation Graphics           Italian         1.356 kbps                      + @+ n( d0 `' Q  ~7 d
 51. Presentation Graphics           Spanish         1.369 kbps
复制代码
Amsterdam Blu-ray, Video Quality   
: {4 c& ]& _. u% @& @1 }# x& c8 Y7 |. u( a) c  H4 ^8 C- Y

5 b3 s* R% s- l8 j  OAmsterdam is presented on Blu-ray courtesy of 20th Century Studios and Disney / Buena Vista with an AVC encoded 1080p transfer in 2.39:1. The IMDb lists the Arri Alexa Mini LF and a 4K DI as relevant data points. Some regular readers of my reviews may know that for whatever reason I often tend to prefer Red captures to Arri Alexa captures, but for every "rule" there's an exception, and this generally stunning presentation would definitely be one. While I'm perhaps "spoiled" in that I got the 4K UHD release of this film and so have a "comparison", this 1080 presentation fires on all cylinders virtually all of the time, with a beautifully detailed image and some really luscious colors in a rather unusually graded film. Russell and DP Emmanuel Lubezki employ a number of admittedly often used techniques, like some buttery yellows overlaying sets that are often largely brown, but there are some other more nuanced approaches that offer a wealth of pastel laden hues that are kind of in the peach realm, and all of which look beautifully suffused throughout the film. Detail levels are excellent across the board, to the point that some of the war injury material can be a bit hard to look at. I noticed no compression issues of any kind.
# G3 W2 Q: y# g$ P' h
- A, D: K) v  z+ q3 @% VAmsterdam Blu-ray, Audio Quality   
+ S5 o9 s2 ^( C4 y' L" D; L& {4 q
/ }" Y# k3 G0 E+ |: n0 x  y+ _/ P( a1 Q! G. @
While the 4K UHD version of Amsterdam features a nicely immersive Dolby Atmos track, in my estimation you're really not going to be missing much if anything at all with this 1080 disc's excellent DTS-HD Master Audio 7.1 track. This surround track provides ample engagement of the side and rear channels from the get go, with some of Daniel Pemberton's Mozartian wind bursts wafting through the soundstage, and with Christian Bale's narration clearly emanating from the center channel. There are a number of rather cacophonous scenes scattered throughout the film, many involving the World War I timeframe, which provide more good opportunities for a glut of well placed sound effects. Dialogue is rendered cleanly and clearly throughout. Optional English, French and Spanish subtitles are available, though the film does default to (again optional, if you cycle through) English subtitles for some of the foreign language material.* c( i/ u8 {& Y9 P+ w. R
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

766

回帖

3699

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
2174 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2022-12-29 20:14:18 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

216

回帖

3169

积分

Sponsor

金币
396 枚
体力
2318 点
ljy-123 发表于 2022-12-31 10:38:31 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!. ^9 ^% B" `1 D1 ]
Blu-ray Film Forum is now my home!
" s% A( Z' j. {) Y. I: h! V

0

主题

783

回帖

3848

积分

Sponsor

金币
711 枚
体力
1540 点
sawas 发表于 2023-1-10 00:28:55 | 显示全部楼层
That's awesome!

0

主题

1140

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
2749 点
sclzywxl 发表于 2023-2-7 17:27:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

1360

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
250 枚
体力
2121 点
lfvvzc 发表于 2023-2-15 11:18:12 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
: N0 |0 Y% p# k0 ]Blu-ray movies Community: my favorite!5 i1 d' n. c# V9 S. S; Y

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-11 10:54

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表