BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 41|回复: 5
收起左侧

[动作战争] 警探奈特3:独立 [内封中字] Detective Knight Independence 2023 1080p AMZN WEBRip DDP5.1 x264-FLUX 6.76GB

[复制链接]

1万

主题

386

回帖

10万

积分

Post Share

金币
969 枚
体力
27977 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-1-21 02:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

: e% u: h4 Y* i; S5 I
: S) r! }) d6 R& V+ S; Y2 v9 w◎译 名 警探奈特3:独立
7 X5 i4 l1 `+ M2 y; S& w◎片 名 Detective Knight: Independence
! }8 a5 y  k, [: s/ }4 Y  {9 J◎年 代 2023# @) f7 m0 m% j
◎国 家 美国
3 }7 y, f6 r3 P9 ^5 W  h◎类 别 动作/犯罪4 c) o# b5 `7 v
◎语 言 英语
7 e7 Y0 z! D2 p+ G◎上映日期 2023-01-20(美国)
" r9 w* D/ Y8 t9 k◎IMDb评分  4.5/10 from 48 users7 e& Q9 F/ `) A7 G9 x+ y
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt22394702/. [* k; w  M: L3 |9 s
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
3 c: p4 T- J# G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36114459/% x. G* y+ c* I
◎片 长 1 h 31min( l  X. q# p$ {  T& Y& E4 y  z
◎导 演 爱德华·德雷克 Edward Drake7 _& A, W8 v& J
◎编 剧 爱德华·德雷克 Edward Drake0 L! [5 f7 `! O0 ~8 S
     科里·拉奇 Corey Large
9 K& S' B1 b& n( M! R6 U◎主 演 布鲁斯·威利斯 Bruce Willis
$ f" _8 e4 w" X0 {# `     洛奇林·莫罗 Lochlyn Munro
' j( C1 R  Q( I7 v     薇洛·西尔德斯 Willow Shields
3 W2 I# }8 r* v# j- k% |* H# J     杰克·基默 Jack Kilmer
$ r8 D) |8 z6 ]# ?$ k' D$ g! h. W0 K     Alvaro Calderón
; H: q4 h, X2 i% v/ z     迪娜·迈耶 Dina Meyer! q( _, E- Z& ~2 T( S7 L4 F8 C
     Jimmy Jean-Louis) F: X) S! j$ u" Y" a
     Lorenzo Antonucci
9 m4 V% P! a2 n     Joe Munroe! p4 k. L8 |+ n/ F0 L" R% C/ m
     Dax Campbell
: L- R/ ?. L2 x6 |# q% c     Robert Laenen
& J  t- B8 X. W9 T' ^+ K     Xzavier Estrada
; e( _, v# ^& B     Francis Cronin% B. g$ [/ e. D' l9 @" X3 e4 O
     Kimberley Christann Pember
& l: s9 ]4 R$ p& `& n     Eric Weiss% u  {0 h9 R2 s* g5 r  U  g
     Cesar Miramontes2 w3 E0 Q3 H: L' x( t# i

2 P) R4 x' O8 z/ p1 r4 W5 _+ W& ~◎简 介   
/ ?7 `- x% D0 z; z9 Q; u! p# M0 S6 A; g8 V2 Y
 警探詹姆斯·奈特在独立日轮班的最后一分钟的任务变成了一场比赛,以阻止一个失衡的救护车急救队危及城市的庆祝活动。
% _# V8 |+ @& v% j
/ \+ ^5 X, h  K) o Detective James Knight's last-minute assignment to the Independence Day shift turns into a race against time to stop an unbalanced EMT worker who's posing as a cop.
0 C& u0 b/ M4 o3 _* f9 V
Detective.Knight.Independence.2023.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX 6.76 GB
7 S* h# C7 Z) ^! ?5 J) ^" N& ]6 Q/ b' z3 K  v: t7 W! w
Video
5 W% F& O5 P" N) x9 M" ]# E+ Q2 VID                                       : 1: t; K8 g- Z/ W; Z, ^" i* {: J
Format                                   : AVC7 D! q7 e4 l7 p5 y4 S5 B
Format/Info                              : Advanced Video Codec7 d) ~$ b2 @) D. ?* x
Format profile                           : High@L4
& E+ b% q$ ^7 M1 \- u9 ^1 D8 AFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames+ @: H5 V$ |0 I" ?- G5 v  J5 v
Format settings, CABAC                   : Yes( E& \3 s: S; Y6 J: B( {2 `2 F
Format settings, Reference frames        : 4 frames
% m3 I; p8 t7 ~8 @' ZCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
2 c. B3 j, Z% c* N  h2 b. h6 \! PDuration                                 : 1 h 31 min
1 [- e+ I$ v9 v" [1 tBit rate mode                            : Constant
, H0 y- B% G3 s( b6 BBit rate                                 : 10 000 kb/s5 c1 V$ h% z) r' o1 e
Width                                    : 1 920 pixels
* @  j1 V0 S* w; E  K1 SHeight                                   : 800 pixels' x" _1 m4 B: Z! h* @' r6 C8 F
Display aspect ratio                     : 2.40:1
; _, }/ J, ~% ]: ?5 S- ^/ x  ZFrame rate mode                          : Constant
; P2 F9 Z% z2 U! d  VFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
3 T' w2 f2 r* j! W; n. _8 R  nColor space                              : YUV' J3 _& s! [! G& L" J4 F, k/ n
Chroma subsampling                       : 4:2:0$ O, }3 Z# {0 }% E
Bit depth                                : 8 bits
: \  @/ A8 T# S# X/ X6 \: ~. aScan type                                : Progressive% j/ E% b$ h' ^: ^4 u
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2722 H& C+ H4 w' _' M/ G- M, U& k. L& }2 E
Stream size                              : 6.35 GiB (94%)5 ^8 i. d+ ?* W# e; S7 K. ~# O
Language                                 : English (US)+ o8 S6 |0 }# w3 W% T( c
Default                                  : Yes
5 M. R$ t3 o/ J9 z: x: y* tForced                                   : No
- g  a+ j6 D* L5 O. ~Color range                              : Limited
1 E. a0 }1 z& m  g" `" oColor primaries                          : BT.7096 o; U1 [8 a2 O% k$ r
Transfer characteristics                 : BT.709
% p% A7 z5 Q" `5 v8 e5 g! ~9 D. uMatrix coefficients                      : BT.709
+ Z- S5 d* O1 d+ a+ [. o+ aAudio2 o! Q% ?' Y% A: l- W5 Q/ p" l8 N
ID                                       : 2( Q1 g1 ]( l. Z+ d; w
Format                                   : E-AC-3
# @1 J, K$ {2 L7 `, J2 YFormat/Info                              : Enhanced AC-3& l  W$ P6 U9 @, l- V( u& u
Commercial name                          : Dolby Digital Plus" q4 L0 s4 _$ F5 F5 A) \8 a
Codec ID                                 : A_EAC3
$ x4 x5 M  F. H; [& ?6 X; nDuration                                 : 1 h 31 min
$ p, v, \* J( ~6 x+ pBit rate mode                            : Constant
8 a1 x# z5 B# PBit rate                                 : 640 kb/s" n7 q2 B. r4 ]! M4 m3 A
Channel(s)                               : 6 channels6 M; v. C1 l: l' O/ b/ \- w6 W
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  k( ]4 B8 m/ b
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ ~$ P( {$ u4 }Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' [) \" }, P# N4 {Compression mode                         : Lossy' r3 |; c8 p: n6 u# D/ ^% @
Stream size                              : 419 MiB (6%)
* `6 q6 E7 d* G. Z, sLanguage                                 : English2 I# b( P* x( v( z2 |  l
Service kind                             : Complete Main
5 g9 w/ A7 i8 G3 R1 o4 u+ xDefault                                  : Yes
0 V: _) Y  W- eForced                                   : No! c, \' J; j- h$ G9 [
Text #11 e% }8 s- B1 u, L5 ]; s
ID                                       : 3! x- Y; l; e! W4 D/ d
Format                                   : UTF-8  G" Q( C  y4 J( [+ u) g/ R; x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ f/ k2 P2 o- W" c6 y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 N: c/ C& d' g* f/ `0 n6 u
Duration                                 : 1 h 27 min
7 z: Y. V3 a  ^: PBit rate                                 : 45 b/s
& L* {" u5 C+ P5 f3 r% h3 H5 r0 UFrame rate                               : 0.191 FPS
- X! m; ^* T9 lCount of elements                        : 1000
0 E: W' W& c0 s! N( {) j) L$ `Stream size                              : 29.3 KiB (0%); Z7 g1 g$ B% D, V
Language                                 : English (US)
* G- S5 N% c3 r4 W* z* c4 Y* \Default                                  : No
2 W. v" `2 O3 Q5 [! OForced                                   : No6 M6 d1 [& ]( }: ~
Text #2( x; `7 ^% r/ t9 O
ID                                       : 4) V0 a- X# {* o9 B5 A, O# {$ k
Format                                   : UTF-8  Y0 _' ~: o9 A+ \
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ D. k9 _9 L# s+ M; K2 P
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. f  I& K6 \9 m9 p3 T! Y3 w, WDuration                                 : 1 h 27 min
' C4 ?8 F( z/ \9 E5 }Bit rate                                 : 54 b/s& r$ x/ n2 F( [" a' ]
Frame rate                               : 0.225 FPS& N$ E$ S/ O% j$ o
Count of elements                        : 1177* e2 b4 v4 q4 _' c; u/ s
Stream size                              : 34.8 KiB (0%)
/ N& h, ?& A, `6 b3 w  h2 hTitle                                    : SDH
) m. d$ Q1 t& N3 DLanguage                                 : English (US)" l# l4 }; l8 R$ `% z. J" Q$ _
Default                                  : No
; Z) ~6 \& s+ G# @Forced                                   : No9 @' k3 l4 k. x1 \0 _
Text #33 w* O# ]) V# K" p+ O0 x* S  X
ID                                       : 5
) L7 Q7 F+ ~" v- u* P. |$ SFormat                                   : UTF-8* `5 b/ o) R4 m9 z/ |! G3 J% J
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 T  i" V5 ^! X( ?- P. @+ ?7 l: VCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# u* a8 J& f- N' {
Duration                                 : 1 h 27 min/ T5 F$ U+ [* o% G: J  i' E
Bit rate                                 : 42 b/s& O+ O* j2 R: X/ e
Frame rate                               : 0.204 FPS! z, q8 a1 V# B: x& \
Count of elements                        : 1070
" `3 }. ^( ~8 b6 s' w& h9 oStream size                              : 27.2 KiB (0%)
7 [6 y8 M& M" h/ ^, ALanguage                                 : fil (PH)- J# T9 f( J! k* s0 P5 d0 I
Default                                  : No
0 b, d/ \8 u  i  x/ iForced                                   : No
, b) k* s! r2 z* vText #49 S7 {. j" I3 c' ^' [! W
ID                                       : 6
& N  G+ i- l" O6 o' o0 G& jFormat                                   : UTF-83 C* h! @- |/ ^, y0 ^/ h
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8: ]: h: h: b& P/ b6 L  @  c/ z: o
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" M6 `7 L" o, Q1 z+ w7 P
Duration                                 : 1 h 27 min# a" a% V& I* p% o& \2 F
Bit rate                                 : 47 b/s, k& E3 H: A7 P+ W. p( j
Frame rate                               : 0.209 FPS/ D5 \) i" B# A& z5 _/ [: Z8 f7 c
Count of elements                        : 1094: G. z' z1 Z5 q/ ~! g2 Z( D
Stream size                              : 30.5 KiB (0%)
3 B8 }4 q( B/ `- A- D4 nLanguage                                 : Indonesian (ID)
+ m2 o7 Y* u, G  ADefault                                  : No9 s3 s$ y& y8 U+ t7 F8 E$ a" u
Forced                                   : No
/ O) b4 w& o8 E+ j5 kText #5
0 {* z, R: Q0 n% _7 yID                                       : 7
5 ~3 y2 a, ?" o" F9 SFormat                                   : UTF-8
3 l2 F6 w: a1 ]+ ACodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- H! U+ a1 E$ j& W$ R  \Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 O( r& J. j8 r5 h- Q! W
Duration                                 : 1 h 27 min# B% o1 E; i# I! Y! e- U3 v2 V: f6 d
Bit rate                                 : 42 b/s# y: K9 N& R; m$ L0 t: L( x8 n
Frame rate                               : 0.208 FPS
( a9 j1 w4 Q2 m* mCount of elements                        : 1092
! Q2 L7 W; O/ l2 A+ JStream size                              : 27.2 KiB (0%)
+ Z. t  Y2 S" R9 H. MLanguage                                 : Malay (MY)
& ^  @# M  K* L5 e0 PDefault                                  : No$ _' K  M0 s/ j/ }: h1 y
Forced                                   : No
6 a: n5 h  `+ F2 n0 M9 ]! L/ M+ qText #61 G9 o6 L! |5 w0 Z, Z( W
ID                                       : 8
" h( d! V8 K8 }. ^. i5 i9 s( N- `+ ]Format                                   : UTF-8
) p1 u+ ~, r3 k$ E$ e" s  n$ TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8! A+ q0 P. S: s3 `
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ s9 J, S+ k* ?1 _1 @
Duration                                 : 1 h 27 min+ [( |- I( }* M% O3 g# ~1 j
Bit rate                                 : 96 b/s
- q! }% {( J0 h" O/ SFrame rate                               : 0.208 FPS  j/ c2 z3 H( j& ?
Count of elements                        : 1092
5 B; o& W& p; u0 aStream size                              : 61.6 KiB (0%)
- f3 U0 ~# d) m- Z' O  l: RLanguage                                 : Thai (TH)- j% Y- `! u. H5 I
Default                                  : No
2 ]# B% l* j  G  ?Forced                                   : No
! ], {/ A$ A) J; AText #7% P; u# n9 D7 Z( @* ], y
ID                                       : 9
- K& v9 V. ^9 f- ~. j0 ^# ?& cFormat                                   : UTF-81 P6 }$ V( k* F$ z) [  o: v+ W
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' ?) _" c; C0 z1 H; ~
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! Q& S" O& w, x( Z( nDuration                                 : 1 h 27 min: ^8 w# \' N9 B8 X9 y2 U6 ?# D
Bit rate                                 : 57 b/s
3 n* X" g% s' N4 VFrame rate                               : 0.209 FPS# P7 ~$ n/ r# W: A  h1 T2 N
Count of elements                        : 10941 U) |- \' S& W; R- U
Stream size                              : 36.6 KiB (0%)6 S+ N, `; @5 ?: g9 U. s
Title                                    : Vietnam" k; _4 O  J, ^) k9 u
Language                                 : Vietnamese (VN)0 x( F5 @) h% W6 K' i) k
Default                                  : No4 v- Q2 s5 {3 a4 G" g
Forced                                   : No0 S& B( D4 M% H3 P; u
Text #8
3 N2 }! S7 f  LID                                       : 10" H6 r) c: w4 c1 j' }
Format                                   : UTF-8; F! O! X5 g( a- {
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ ~- A8 z( d6 oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 x6 t7 w! |) r; f# X: {Duration                                 : 1 h 27 min
1 p4 i: F+ ^4 v  `/ SBit rate                                 : 39 b/s
5 g- g/ }  J7 tFrame rate                               : 0.209 FPS
( s. z% [, \" t& @7 n1 ?3 MCount of elements                        : 10948 S1 a" h" Q8 C
Stream size                              : 25.0 KiB (0%)
% R9 ?/ _4 s; e+ ETitle                                    : Simplified1 s5 X7 g9 _6 b0 \* D: z" n/ ^" Q
Language                                 : Chinese (Simplied)8 Z% P9 w# Y! v+ @
Default                                  : No
: c, L8 B7 O! N7 V6 jForced                                   : No
8 V" m# j$ K; wText #9
2 C  O5 g% Q& {* `; ]* p* ?( EID                                       : 11; b+ p$ Q1 u& L9 P. o+ o
Format                                   : UTF-86 @( h! \9 v$ X- Q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" E6 S  k0 E' @4 V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 _" {2 I( X* n' S- e5 xDuration                                 : 1 h 27 min& q4 x  Y- O+ y2 J% w
Bit rate                                 : 39 b/s; a# a) j* d& g8 d6 k' }: Y# ?0 i
Frame rate                               : 0.209 FPS! [/ f6 i5 k0 i
Count of elements                        : 1094
0 o+ \! H) @9 S& _7 h& b& L7 AStream size                              : 25.2 KiB (0%)
& x( }/ h# d. \: k6 C0 e2 sTitle                                    : Traditional0 X; f" r/ `: {3 R3 P  y. v5 ~
Language                                 : Chinese (Traditional)" R; X7 X( s  v$ [
Default                                  : No& x2 z3 h$ h$ c9 [; a7 B
Forced                                   : No

! B+ c+ _* ?* b8 D
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

2760

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
1988 枚
体力
7423 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-1-21 14:01:02 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
6 g. u9 @- `6 mNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
0 {9 V: R$ r2 S& O8 K8 H. F

0

主题

296

回帖

1575

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
971 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-1-22 17:41:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

63

回帖

526

积分

Sponsor

金币
153 枚
体力
275 点
地狱恶魔 发表于 2023-1-27 12:50:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分项

0

主题

1005

回帖

3855

积分

Sponsor

金币
261 枚
体力
1572 点
lfvvzc 发表于 2023-2-1 16:10:28 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
4 g, w; B+ Z* E: l% J* jThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
1 E3 f8 [9 |( b: O+ i4 V

0

主题

154

回帖

1025

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
685 点
zuiqingfeng 发表于 2023-2-2 18:12:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
1 c" ?3 O8 Z7 `7 Z- W3 U/ i+ d/ o1 f/ JIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
  i7 d8 D/ V/ \5 b" L/ l8 m/ h& e

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 12:03

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表