BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 641|回复: 14
收起左侧

[蓝光原盘] 阿凡达2:水之道 [REMUX无损版] Avatar The Way of Water 2022 BluRaycd 1080p REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD Atmos 7.1-MgB 44.65GB & 37.35GB

[复制链接]

9243

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
542 枚
体力
13262 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-6-16 19:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jake Sully lives with his newfound family formed on the planet of Pandora. Once a familiar threat returns to finish what was previously started, Jake must work with Neytiri and the army of the Na'vi race to protect their planet.
2 t% ?% Q+ u, f; @" B/ L! K" T
, Y; X, j8 \* W: k5 }0 h7 x 01.jpg 0 d" x7 \. N; L$ f

' Y( N, d8 {, z! @* g◎译 名 阿凡达:水之道/阿凡达2/阿凡达2:水之道
8 H5 U9 ]7 a3 ^* U◎片 名 Avatar: The Way of Water / Avatar 2
; ^; j1 ~* f, U, x2 S0 g◎年 代 2022
. w; {8 D/ ]4 Z0 L◎产 地 美国
+ N$ L3 p" h( q6 C' O8 z◎类 别 动作/科幻/冒险/奇幻. {* ^# z9 p: A) f0 ^
◎语 言 英语- _* C$ |! p, ]& M' q5 `& i
◎上映日期 2022-12-16(美国/中国大陆)/2022-12-14(中国香港/中国台湾)
( W2 P( s0 b( Z) a( m( m  X3 f; y( e/ @◎IMDb评分  7.7/10 from 4,030,946 users" [8 m# ]( R! b4 @, e
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1630029/; a  `/ x$ c6 e
◎豆瓣评分 7.8/10 from 529,398 users
- C, s' {( e# u◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/4811774/2 b  X3 n# `* {( N3 ]
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD  
% E6 q0 ^" ~& y3 l◎视频尺寸 1920 x 10800 t: f/ r4 A7 |9 e; f, U  D
◎文件大小 1DVD 44.65 GiB & 37.35 GiB
6 Y# @: W2 f3 `2 q. w7 ]+ x◎片 长 3 h 12 min' i* }: o0 ^- E9 d4 P; K* g- i+ d
◎导 演 詹姆斯·卡梅隆 James Cameron
7 @( R/ ~: t* E◎编 剧 詹姆斯·卡梅隆 James Cameron
- ^0 u) ~  j" C3 o) D+ `  M     里克·杰法 Rick Jaffa
% @/ Q0 }: ?& U     阿曼达·斯尔沃 Amanda Silver7 o& x1 I( [& k1 w5 @0 v* X
     乔什·弗莱德曼 Josh Friedman
. a; P* N6 W9 ?0 a! H. Z3 P     肖恩·萨莱诺 Shane Salerno
% [1 _0 d& v; @5 I2 R+ }◎主 演 萨姆·沃辛顿 Sam Worthington
$ t( \# h& S7 w4 Q5 ~+ b, t1 |3 C+ [     佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana
4 B3 `4 M- Y: p  E' v$ _     西格妮·韦弗 Sigourney Weaver6 N& ?, H" }4 ?- U# n1 i- }
     史蒂芬·朗 Stephen Lang$ q  [9 z! \5 H, a8 X0 G) b) L0 u
     克利夫·柯蒂斯 Cliff Curtis5 b* H+ G- m7 o
     乔·大卫·摩尔  Joel David Moore
8 B) s2 x5 s: T% `# X     希·庞德 CCH Pounder, E5 |$ W) Z; R3 L2 p2 e. f
     埃迪·法可 Edie Falco6 l4 o; P  v: v2 Q6 q9 d1 j0 b4 J
     杰米·福雷特斯 Jamie Flatters
/ l+ S6 r) I, q0 k& \' x     吉奥瓦尼·瑞比西 Giovanni Ribisi
3 u, N) p  T6 a; \" ~' o: q     凯特·温丝莱特 Kate Winslet! V% b- ^$ q) Y' ]
     杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement& z  i1 C6 n& v9 E3 ~
     布伦丹·考威尔 Brendan Cowell
3 v! ~& G: V1 m, F& T8 d. H1 t: {     布里坦·道尔顿 Britain Dalton1 F9 f) k, ]/ r# ]4 \# L
     特里尼蒂·布利斯 Trinity Bliss3 v; B9 t8 ^" D9 ]( U! n
     杰克·尚皮永 Jack Champion
" P; U; \, V9 O( B     贝利·巴斯 Bailey Bass
' @  N) C" N+ M     菲利普·盖廖 Filip Geljo. x, [# L8 d* R1 N
     小杜安·埃文斯 Duane Evans Jr.
  Z* x# g: X3 G0 N* M* S     迪利普·劳 Dileep Rao
: S- |! V- v0 ]     马特·杰拉德 Matt Gerald9 \% u! s) z/ @0 s2 D- n
     科斯顿·约翰 Keston John
4 o: K6 `" ~* f: x: D7 v2 m# T     凯文·多曼 Kevin Dorman" Z& I1 \% J6 |9 G
     艾丽西娅·维拉-贝利 Alicia Vela-Bailey
! u# P  j: m9 d" l1 H4 \     肖恩·安东尼·莫兰 Sean Anthony Moran
, M1 ?. w: ~$ J- ]; {( `! o     玛丽亚·沃克 Maria Walker" W' ^+ t- Y2 |3 I; }7 \7 V8 Y
     乔尔·托贝克 Joel Tobeck2 m0 T$ C* l7 d) L7 w
     本杰明·霍特杰斯 Benjamin Hoetjes7 ~, v! V9 g8 M4 w: v
     沙恩·朗吉 Shane Rangi& i3 Q9 o+ T. ^* k
     克洛伊·科尔曼 Chloe Coleman
# b7 Z; d5 Q5 O( @. _: H     CJ·琼斯 CJ Jones
! e  v! f* u$ U8 V. W     杨紫琼 Michelle Yeoh4 J$ e- x" Q4 ]& [7 o" K& Y0 H
     奥娜·卓别林 Oona Chaplin1 \% C; M3 U1 r. s# i3 M! x
     大卫·休里斯 David Thewlis
/ b  Q# L1 w4 I' S% }) Q. Y$ i
& _. t) y, d: v; G$ y- x  n. j◎简 介   
2 A- J" C. K+ ]& q6 R# u
% D" ^& [! B2 _- l 影片设定在《阿凡达》的剧情落幕十余年后,讲述了萨利一家(杰克、奈蒂莉和孩子们)的故事:危机未曾消散,一家人拼尽全力彼此守护、奋力求生,并历经艰险磨难。
, E4 q5 I0 m* Y
' X" g: [: t" s9 ^/ o 杰克和奈蒂莉组建了家庭,他们的孩子也逐渐成长,为这个家庭带来了许多欢乐。然而危机未曾消散,萨利一家拼尽全力彼此守护、奋力求生,最终来到潘多拉星球临海的岛礁族寻求庇护。岛礁族首领特诺瓦里与罗娜尔为萨利一家提供了庇护所,这个部族的成员都是天生的潜水好手,也和海洋中的各种生物建立了密切联系。4 O% _  B& L" S) J- g6 z
. ]) |+ E. R: ~3 E6 Z* H2 K- N
 Jake Sully lives with his newfound family formed on the extrasolar moon Pandora. Once a familiar threat returns to finish what was previously started, Jake must work with Neytiri and the army of the Na'vi race to protect their home.8 x7 L4 z+ l! k7 D" y/ m% p2 X9 T' s, B
$ T2 a+ S& ?; t. Z* D
◎获奖情况   2 W% u3 j) f7 m5 Z6 |7 l$ B

+ {5 H8 P9 ^' M! G5 ^0 i4 w 第95届奥斯卡金像奖(2023)
' N% I2 }; I! Q5 f 最佳影片(提名)
/ g4 X3 N7 |0 \ 最佳视觉效果
: z! P6 b% t4 G: d; n 最佳音响(提名)0 u6 N( \) \2 u
 最佳艺术指导(提名)
, y! R; I8 g9 ^6 o4 r) a. v. i! S' s5 `5 }4 b, N  p( ]3 m
 第80届金球奖(2023)
' P: J. G# I) t! |# p 电影类 最佳剧情片(提名)7 t1 }# L& {& U1 Q$ g& l" ~
 电影类 最佳导演(提名). I0 ^; e/ x: X/ X+ {7 Y3 u
: }3 \1 N! P/ T8 Q" {( _
 第76届英国电影学院奖(2023)
5 P/ E- Z6 G, X7 y5 m4 g' } 电影奖 最佳特殊视觉效果% ~4 ~, z, z* G- n9 I
 电影奖 最佳音效(提名)
- G" Q2 ^7 g4 H4 o: I7 V( [! g0 t$ }+ k/ p4 ]5 [# i2 u7 i
 第46届日本电影学院奖(2023)/ r6 u- O/ O6 ]. B4 }3 J* m
 最佳外语片(提名)
" j0 d+ Z4 G- `" E& V% y+ R) }' V2 X7 h5 |
 第50届动画安妮奖(2023); X# ]3 y, j7 d' d5 Z5 b
 最佳动画效果
- T! V2 |7 J; b! N/ S) E, a3 E* _$ T; f 最佳真人电影动画效果  h* ], F9 |1 [# p8 x& Z/ m+ K* S
& Q0 g, {# B! J2 V
 第34届美国制片人工会奖(2023)" g' N7 N. T7 ]  [- P
 最佳电影制片人奖(提名)
) S) v" P2 ~! B7 f+ O) y
+ R* |5 i4 E4 }
Avatar.The.Way.of.Water.2022.BluRayCD.1080p.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.Atmos.7.1-MgB 44.65 GB, ?1 Q1 _3 ^  T* p7 z
4 {0 b" X. v7 F# z
Video:4 F9 i5 f4 D) x4 s) S+ g5 [
Format : Matroska (Mkv)
$ S+ @1 `- c' }% n) zEncoded/Profile/Level : ReMuxed/AVC/H264/x264
4 Q7 y8 m2 [0 i4 Z6 f: s* mDuration :  3 Hour 12 mins 38 secs
! Q% z. q" K* j5 ]Bitrate : 38.9 Mbps
  [( C' ?7 d$ LResolution=Width/Height : 1920x1080 pixels. _( O' D! b( n$ E* ^( K
Frame Rate : 23.976 fps: J# X: |* m( m- x; i( ^

2 |( F$ B4 P' _' ?Audio:; b3 L; E# j8 U/ J' p  u3 ?0 x
TRACK 1 (Default) :* u) }7 P$ O: x5 y# j
Format : TrueHD Atmos 7.1
8 @8 ^) ~5 U4 z8 \+ JBitrate : 4820 kbps8 N+ G1 r) X/ _8 D0 H
Channels : 8 Channels/ X3 G: J* z- ]0 }/ u7 W
Channel Positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE& M1 d1 w; H0 p* ]$ M  @
Sample Rate : 48.0 KHz6 d+ m. C; p! h
Bit Depth : 24 bits
: ^: v4 N" z8 `6 q  J) dLanguage : English
- W# E  z0 H2 `  n& l) R; K$ B( K7 S# L6 ]3 B
TRACK 2 :
# z  S* g2 B- @% X! O/ j. [: Q! oFormat : DTS-HD MA 5.1
7 J8 S. f' ^( s) V  M; h5 y0 {Bitrate : 4030 kbps! L9 T( L: I  W6 P4 [" H) Z
Channels : 6 Channels
7 A/ S/ n2 T& g6 cChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE+ V4 M& l7 @- l$ E% Y* r  [+ ]7 n. Q
Sample Rate : 48.0 KHz
( }9 T0 i% ]. ~% G/ ~2 l6 wBit Depth : 24 bits; |) y/ ]# j* c7 F4 A0 D. P
Language : English% u) [+ U& o1 p6 q" P. a
/ u" \/ z# N% N# i9 }8 {, V, j! T$ |
TRACK 3 :+ f$ y; N! H& Q" o$ k
Format : AC3 5.1
; ?! E2 T! A& z+ l: C" x  D  v' qBitrate : 640 kbps4 v* p. [! P! m% P& F9 T$ z
Channels : 6 Channels
5 T8 A/ @. |3 W$ w3 @/ cChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
! A# z& J. [! |, O5 @7 d: TSample Rate : 48.0 KHz
& l. j: D) J, [/ Q# ~% pBit Depth : 24 bits5 d0 ]# T; D( l; ^2 T$ L3 a" U
Language : English' b7 C9 W4 t! ^7 O4 D2 K& [& A
' \2 [/ k: D+ r6 H3 \2 L
Release info:-
4 V) O/ n" a# e! I$ ^" n' C9 s4 S4 u5 P6 J) Q& N9 q
Encoded/Released By : MgB
. r; `% i$ @5 k; ]# U8 rTitle/Year : Avatar The Way of Water / 2022
2 O: v) J& ?+ d! YFile Size : 44.3 GB0 s' x5 I! N, r2 [3 B$ @
Genre :  Action, Adventure, Fantasy
0 {3 P! `) Q8 xSource (1) :  1080p.Remux.AVC.DTS-HD.MA.5.1-playBD   ...Thanks!!& E3 V" E& G6 `5 G2 v7 p) N4 \
Source (1) :  2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1   ...Thanks!!  
3 m" e2 P; L. R( mChapters : Yes
5 {3 o* z1 S& A4 `1 kSample : Yes2 o, Q4 m- \9 @. H$ K4 l
Subtitles (Muxed) : English,French,Japanese,Spanish,Arabic,Bulgarian,Chinese,Croatian.
$ |8 g9 S6 [+ P& G7 _( f. ?Subtitles (Muxed) : Czech,Danish,Dutch,German,Greek,Estonian,Hebrew,Finnish,Hungarian.2 ?6 Y4 ?* f& Z+ x* N, H: j
Subtitles (Muxed) : Icelandic,Italian,Korean,Latvian,Lithuanian,Norwegian,Polish,Portuguese.) G! q. A$ M/ X% B. f. u3 r" V, T
Subtitles (Muxed) : Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish,Ukrainian,Estonian.
0 V3 `, ^4 f5 ?- d) cSubtitles External(SubRip): None.
Avatar.The.Way.of.Water.2022.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-GHD 37.35 GB
4 u# E$ L2 }3 x4 ?6 S
$ M3 {7 W# M* i0 ^' r7 l: l$ aIMDB - https://www.imdb.com/title/tt16300292 ]# d7 F2 F$ W' L+ Q1 \( b4 M
; B7 I; O6 j3 o7 f, V* b' O
MEDIAINFO: Z9 k4 c  a% H" [" G' E: g
Container = Matroska (mkv)
& f) s6 K+ G: P) w8 b% W0 E) QDuration = 03:12:37.5681 s2 U- b! ~/ l' ^) m( O
Filesize = 37 GiB4 o: l6 W; @" U- E; r" C
Overall bitrate = 27.8 Mb/s% s8 ~% L( X! D7 F3 l
3 e; r' L1 @& r; D
Video! j" l( ^$ w+ I, [% ^/ j
Codec info = AVC High@L4.1 | V_MPEG4/ISO/AVC+ X8 Y) S; \& w! w) \* o
Resolution = 1920x1080  l" j0 A$ h. F" ^) c
Display AR = 1.778 | 16:9
. q- h8 g7 I2 D, D- Q$ L* h3 VBitrate = 23.4 Mb/s
" x  M1 q& M& c0 T' V0 `Framerate = CFR 23.976
- k) o+ B0 q( K; M: I- U: e; PColor space = YUV: b* j8 q; F- A! s/ v; E
Chroma subsampling = 4:2:0
3 E& @& u/ c' s- C7 E6 J! S, EEncoder =5 C7 L1 U6 t2 T. x2 C
- w6 e9 Q" `0 A) [% G  f
Audio7 v1 r3 t( [$ q+ o
Codec info = DTS | A_DTS
( o9 E& [" \! i5 ~Channels = 6
: [' f7 [4 c  RBitrate = VBR 4 030 kb/s
0 t7 K0 T" d. C5 n/ t" s( wSamplerate = 48.0 kHz+ B6 g% P) {1 j0 W; @- C* v
Language = English6 n9 t+ b. J, c5 s

! z3 e: Q8 B5 m: l% NIncluded subtitles' g" {2 c" {+ M. H
English, Spanish, Spanish

1 {) t( r7 s, b3 ?) n3 S, Q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

4288

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3217 枚
体力
10338 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-6-30 11:39:57 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
# y4 y: N5 l, E) I3 p7 |9 lBlu-ray Film Forum: I will always support you!
  `) Q1 f; C$ U6 ]2 B. }  N9 O啥也不说了,楼主就是给力!
- T0 a5 Q6 J- h: H& ]% K4 {In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
4 y6 n' C/ q6 f  i9 b9 h

0

主题

142

回帖

615

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
333 点
lchuan6 发表于 2023-9-29 11:27:06 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
3 [7 Y/ ]* T. T* ~至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!* j, z( L) B' b5 [2 I% O3 @! _" ]

2

主题

967

回帖

6032

积分

Sponsor

金币
459 枚
体力
3682 点
QQ
ccfys888 发表于 2023-8-9 09:17:02 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
% r0 `$ V, [9 w1 D/ r1 \  T/ HThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
: |9 L$ I8 j3 y' l* T

4

主题

442

回帖

4213

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
3339 点
ALLisxxx 发表于 2023-6-16 21:16:07 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!2 C/ J3 N7 [9 e3 M/ f
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!9 ]6 N7 [# g% a  ~
蓝光论坛里 ...

0

主题

175

回帖

1448

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1003 点
QQ
hubing23 发表于 2023-6-16 23:06:30 | 显示全部楼层
金币不够呀

29

主题

692

回帖

3214

积分

Sponsor

金币
681 枚
体力
1120 点

VIP蓝光勋章

211 发表于 2023-6-17 09:18:31 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
$ W' a+ i# G: n" i; xThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
1 `$ M3 _. c( g: D! S! ~* ?

0

主题

230

回帖

1689

积分

Sponsor

金币
230 枚
体力
1006 点
aacq 发表于 2023-6-22 11:58:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩片子

4

主题

442

回帖

4213

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
3339 点
ALLisxxx 发表于 2023-6-23 15:53:56 | 显示全部楼层
坐等原盘楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
% E1 K+ z2 L) [) ~' h4 [, KThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!! v/ {/ n7 N4 `2 `$ o5 i
蓝光论坛里 ...

0

主题

266

回帖

1359

积分

Sponsor

金币
15 枚
体力
826 点
matrix 发表于 2023-6-23 16:32:25 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
" g8 o1 c9 j$ ^7 ^& dYour resources, well, I am very satisfied!/ \3 X6 L& j9 k8 m; E6 v

0

主题

30

回帖

368

积分

Sponsor

金币
135 枚
体力
170 点
zww 发表于 2023-6-26 00:29:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!2 F; R1 K- t2 u3 E- o% y
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!

0

主题

979

回帖

5143

积分

Sponsor

金币
189 枚
体力
3023 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-7-2 08:37:42 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-14 07:11

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表