BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 6|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 忍者神龟1/忍者龟/忍者神龟电影版 Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 BluRaycd 1080p DTS-HD x264-GrymLegacy 10.76GB & 6.56GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3849 枚
体力
32200 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-9-28 01:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
: N8 H# M8 i! ^8 i) W3 q
1 L- ~7 N, {! W/ A' u
◎译 名 忍者神龟/忍者龟/忍者神龟电影版
8 h5 ]; t2 c+ }◎片 名 Teenage Mutant Ninja Turtles- d$ X8 T, A* W4 u6 }" d1 k2 x
◎年 代 19909 L1 _1 z. H  u( F- U# x2 {0 a
◎产 地 美国/中国香港
# i, W( {+ Q: r$ @1 d◎类 别 喜剧/动作/科幻/家庭/冒险# c' c. O8 j" g
◎语 言 英语/法语
) M2 H  W2 v6 l$ A◎上映日期 1990-03-30(美国)( c: z' R# G) K% ~/ q, ~, V
◎IMDb评分  6.8/10 from 102,178 users
6 x9 N6 E/ [, G- J$ R' J# Z◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0100758/: O+ ^7 R9 W; W. p5 E  ]8 f" n' i6 N
◎豆瓣评分 7.4/10 from 4,084 users2 W$ a2 w& m& t+ ~8 l7 t; @
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1292598/, p! ?6 J" ^9 G9 g
◎片 长 1 h 33 min0 `, q' I* _/ H
◎导 演 斯蒂夫·巴伦 Steve Barron5 R1 i/ b; H  a' x6 t$ c" b% _
◎编 剧 Todd W. Langen, U: v* L7 P- z! F6 E) m
     Bobby Herbeck: N$ S# R$ z; i0 H( {, [5 G" r
◎制  片  人 Simon Fields Simon Fields
4 ?. d# Y( V- Y+ T, ~% B+ Q     陈锡康 David Chan/ T+ [( P7 g% j9 w0 n) f
◎剪 辑 萨利·门克 Sally Menke4 `5 k) X6 t) b
◎美 术 Brendan Smith 2 _( ~" [2 H- t, H' h- _  b/ [
     Roy Forge Smith
, z5 V: y( M' o+ v+ @$ V( C◎服 装 John Hay
6 f5 h) {8 X5 c◎音 效 李·奥尔洛夫 Lee Orloff
: L$ ?) V6 P+ |+ |◎演 员 乔什·帕斯 Josh Pais
( X  V8 g4 V% G8 D0 b     迈克林·西提 Michelan Sisti
: Y1 ^" c1 s) k% `$ K     利夫·蒂尔登 Leif Tilden
% Z0 k4 l# B( D$ R, P     罗比·李斯特 Robbie Rist
4 [9 b. {: w4 Y' s+ ~     科里·费尔德曼 Corey Feldman: h/ V9 {) @% z* g1 r
     基马尼·雷·史密斯 Kimani Ray Smith' K! r( x8 H  ^6 n5 Q, ~+ B. Y
     斯基特·乌尔里奇 Skeet Ulrich
; |4 \3 J1 _; m# |4 |     Brian Tochi ) }! z  B! F: \5 U; u
     凯文·克拉什 Kevin Clash4 |) H) [6 U4 K7 A( l3 A+ a6 g) m
     马克·杰弗里·米勒 Mark Jeffrey Miller
8 w0 J4 o! I3 f- v% C. D, B     山姆·洛克威尔 Sam Rockwell- @3 G" B2 E6 @: x/ w4 Z
     迈克尔·麦康诺希 Michael McConnohie' v8 [5 R6 u- r& _6 }( z
     伊莱亚斯·科泰斯 Elias Koteas  Q, a8 y; @* U( U8 O3 E( L1 m& i  n# ^; W
     茱蒂斯·哈格 Judith Hoag
! \" v% x3 ~6 I( E0 ?% a2 J     里克·戈麦斯 Rick Gomez
+ L' l& H  B! _' U5 A! ~     大卫·福尔曼 David Forman5 A2 P3 B, @* u: P! U
2 R  c% p. U) ~& W& i: O
◎简 介 " ~) @# g# t5 Y- t
: H1 K$ G* u" s- u
 纽约市下水道,四只小海龟和一只小老鼠由于接触了含有放射性物质的凝胶而变异为巨大的人化生物。暴躁冲动却富有激情的拉斐尔(乔什·帕斯 Josh Pais饰),幽默风趣的的米开朗基罗(迈克林·西提 Michelan Sisti饰),个性沉稳的多纳泰罗(雷夫·提勒顿 Leif Tilden饰)以及他们的领导者达芬奇(大卫·福尔曼 David Forman饰),这四只功夫高强的忍者龟便肩负起为纽约市除暴安良的神圣使命。他们神勇无比、所向匹敌,在多次行侠仗义后,与城市里的一个神秘组织结怨。神秘组织展开一次突袭,由于寡不敌众,忍者神龟受了重伤,同时,他们的老师也被这个神秘组织抓去。( b6 W; u9 ]1 v* f- u
9 A6 u" A) q+ j9 [: D* c; M
 Four teenage mutant ninja turtles emerge from the shadows to protect New York City from a gang of criminal ninjas.
, C- r. ^) D0 a  n# t; M
* F. w; V' @& l1 U' T0 O- N◎幕后揭秘  
1 V$ U& z0 A4 M6 H
+ r8 ^* o* u9 U% |: x' a0 V3 s 本片一度掀起忍者龟及拿文艺复兴时期艺术家的名字开玩笑的热潮,派生两部续集,1991年的第二集沿用同一个模式,1993年的第三集把故事转移到日本。( b# g( B6 C8 G/ B' i4 ?+ e
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.1990.BluRayCD.1080p.DTS-HD.x264-GrymLegacy 10.76 GB
% J, A6 v6 Z/ \" E7 z( M
5 \2 a) o7 @0 S2 D9 V+ VDirector.........:  Steve Barron
1 o5 w4 ]: b0 @" d# }: ]Writer...........:  Bobby Herbeck (story), Todd W. Langen and Bobby Herbeck (screenplay)9 e9 w( d& V" n( @$ J
Starring.........:  Judith Hoag, Elias Koteas, Josh Pais. R* E0 s0 y* L+ @! V* W2 j5 c* w
iMDB URL.........:  https://www.imdb.com/title/tt01007582 E7 F) G. ^' F: M
SOURCE TYPE......:  Retail Blu-Ray 22.7 GB Movie @ 25511 kbps / 23.1 GB Full
4 d3 {2 n7 x9 ~5 M  x: bVideo SPECS......:  x264 2PASS @ 14000+ Kbps (High@L4.1) - 23.976 fps# L8 y2 R4 m6 B& _
AUDiO SPECS......:  English DTS-HD Master 5.1 2342 kbps 48 kHz 24 bit
' t" {, ~, s3 B) aRUNTIME..........:  1h 33 min, \% p( N7 m! K# x% U4 B
MOViE CROPPED....:  No
) k5 V( ]0 g: T, q; h# jFiLM ASPECT RATiO:  1.85:1. Y+ r+ o2 L6 q0 p; `( S) Q2 Q7 a
RESOLUTiON.......:  1920 X 1080p
" L# `3 v) \% E( W* L1 m3 v9 r( \EXTRAS...........:  Yes" O4 j0 N* D  A* O! }* T) v
SUBTiTLES........:  English, French8 i" q8 Q: p& |! q: o9 r
SUBTiTLES EXTRAS.:  Sorry no Subtitles on Disc
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.The.Movie.1990.1080p.BluRaycd.x264-HDCLASSICS 6.56 GB
, e. f5 A9 [( d0 e( f8 y2 T* ?6 S( P( L, o$ ]' W# F# ^
Video
. P4 ?: s% ^8 r$ p; R* V) K3 v' L/ ?ID             : 1
* K0 Z# H/ d2 ^/ Z0 |5 c: l0 W+ j3 BFormat           : AVC
+ A& [* s  A- f6 w, M- H' WFormat/Info          : Advanced Video Codec+ Z; u0 b6 ^6 }, X8 [" m, S! t0 p
Format profile         : High@L4.1
  I5 m( Z- {+ _, t+ PFormat settings, CABAC       : Yes
0 {" O6 V$ B( B2 `3 a3 m* R1 AFormat settings, ReFrames      : 4 frames2 G+ W1 p8 R- L
Codec ID           : V_MPEG4/ISO/AVC
  C. E7 ^& |1 {% k! X+ _Duration           : 1h 33mn  U+ T) G7 j% n
Bit rate           : 9 395 Kbps9 \/ F+ I4 \( B4 H4 i% B
Width            : 1 920 pixels
* q3 a3 j+ u5 n, a5 d$ J5 r  {Height           : 1 080 pixels- Q( D& ?- I1 t# K; v8 [! j0 C8 f
Display aspect ratio       : 16:9
+ Q9 r* G6 e+ iFrame rate mode        : Constant
  Y) ~' }; C# q: [4 sFrame rate           : 23.976 fps* J! r. P8 F# O. }1 [
Color space          : YUV; v8 h" N6 U. i7 _, M7 @
Chroma subsampling       : 4:2:0' E0 M2 ]4 e8 }7 ~
Bit depth          : 8 bits
. N  l2 R2 Q$ Z! V, HScan type          : Progressive0 g; r) L6 X0 |# E
Bits/(Pixel*Frame)       : 0.189' B) s0 u2 F6 L! I
Stream size          : 6.01GB (92%)( W1 t& m) f5 j
Writing library        : x264 core 68 r1183M f21daff
/ a* H& o% _$ i+ V, i* gEncoding settings        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=9395 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
7 ~% i3 c+ O9 b3 K/ I6 h: G1 ]Language           : English6 Q1 k5 D* K0 S  I& c# h
Default            : Yes( U# A: m; `1 T  H8 P0 F4 m
Forced           : No
" N' w- b( x6 q& v5 i- v, l9 p/ t5 c0 j
Audio
1 r% V+ M7 G: h5 u1 [ID             : 2
9 Y  P7 Q1 A- D8 }8 yFormat           : AC-3
3 {, ?0 i  H: k+ dFormat/Info          : Audio Coding 3
$ X% u! M$ V( e3 IMode extension         : CM (complete main)
6 C1 Y0 f+ ?5 i5 G( dFormat settings, Endianness    : Big
3 M# h* |7 E) t& qCodec ID           : A_AC32 s; U- l3 D, T3 w) _- t& A# l$ y
Duration           : 1h 33mn  M# f. `2 F$ }3 b
Bit rate mode          : Constant
6 }: Z% f  [+ ?3 N- y/ `Bit rate           : 640 Kbps! h2 x9 R) X7 G1 Z1 f/ J: @4 I% D4 j
Channel(s)           : 6 channels
2 M& x. C' R2 u4 p5 NChannel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
8 H" j& ]% J0 U; V" s0 Z3 |& USampling rate          : 48.0 KHz
( p/ ?* R: S: `7 W, \Frame rate           : 31.250 fps (1536 spf)
0 Y9 [. v" l$ s% HCompression mode         : Lossy
' G% n5 P4 G* l1 h. v2 L! {* YStream size          : 428 MiB (6%)) G+ H9 N% X/ ~9 m2 h
Title            : Ac3 5.1 640 Kbps4 o, }; y7 w: h$ ~1 f- M
Language           : English
2 L3 ?0 h$ ]. f; j) WDefault            : Yes2 f* V# J" U' C: H" S' x4 A: j
Forced           : No
  E0 l6 O1 X8 M. C: G7 |" N' P5 O5 K5 y' [1 t5 x; z
Text  i5 j0 a2 Z4 U& K- k2 w2 Q% `
ID             : 3
, `  I- F+ {' C5 J6 aFormat           : UTF-82 x4 t" ~0 Q. D% R
Codec ID           : S_TEXT/UTF8
* d7 `: x$ j6 e# U8 eCodec ID/Info          : UTF-8 Plain Text
! x' K4 @3 {8 Z/ Y8 y( H( NLanguage           : English" s0 ^3 q1 k; L/ [) L
Default            : No
' S1 f! V3 j6 L7 ~* O) [Forced           : No
- T8 u* c3 \1 T* {2 e: C) u( B* q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-3 18:54

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表