BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 55|回复: 1
收起左侧

[2160P极清] 铁血战士5:猎物 [4K超清版 内封中字] Prey 2022 2160p BluRaycd x265 10bit Atmos TrueHD 7.1-WiKi 24.51GB & 15.19GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3850 枚
体力
32202 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-9-28 06:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

9 f" _1 b; f7 o5 n' ]8 `5 D5 E
5 y; c8 I' y: s3 X+ n  g! J◎译 名 铁血战士:猎物/铁血战士5/终极战士:兽猎者(台)/铁血战士:狩猎追击(港)/铁血战士:骷髅/铁血战士:狩猎
8 o) X; \6 F. {. q$ E1 B  \◎片 名 Prey / Skulls! T1 l9 x( K) `% V
◎年 代 2022
' U. M& U! _+ t' F◎产 地 美国
! s! j0 ^( g+ R1 |8 u; b◎类 别 动作/科幻/恐怖
6 `' T" T8 s! K" I3 ?$ W* b% x◎语 言 英语
, y5 l5 M& v$ \8 s/ ?" E* }3 [◎上映日期 2022-08-05(美国网络)9 F' K( s, z% S
◎IMDb评分  7.1/10 from 214,288 users
; q2 C! i( Z: p% a/ a) t  y◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11866324/
& D9 R# v6 N4 d  d; v$ N" d. z◎豆瓣评分 6.3/10 from 34,384 users
2 S" c- G2 x, \( x& A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35262994/
) L  F% ~+ E0 n- O' W, ?◎片 长 1 h 39 min
4 V) ^1 t9 q' o6 }6 i◎导 演 丹·特拉亨伯格 Dan Trachtenberg& ]7 T5 c4 G  ?- I# [/ F. E% o
◎编 剧 帕特里克·艾森 Patrick Aison5 M: y9 _: k# m4 T) M7 i% }
     丹·特拉亨伯格 Dan Trachtenberg
  `0 Y$ v# Y3 N$ S5 \     吉姆·托马斯 Jim Thomas, Q1 g# ]: Z, K! W9 Y- t
     约翰·托马斯 John Thomas
- ], j2 i4 T" j5 m◎主 演 安伯·明迪桑德 Amber Midthunder' _4 ^" w* {( G( T. q. n
     达寇塔·比弗 Dakota Beavers3 R5 G2 K4 n* r; s; O
     戴恩·迪利格罗 Dane DiLiegro7 g, W6 n/ J  Q+ k+ Z
     斯托米·基普 Stormee Kipp) b  T7 Z  K% g: j& j3 c9 ]
     米歇尔·史拉斯 Michelle Thrush
6 R8 T4 v+ L5 V' K$ e# V     朱利安·布莱克·安蒂洛普 Julian Black Antelope& c, m7 q* A9 g% d: ~* q7 C- V
     斯蒂芬·马蒂亚斯 Stefany Mathias8 g7 u$ ?9 M9 J
     斯凯·佩列蒂耶 Skye Pelletier
. `$ M; I# n0 z& t     塞缪尔·马蒂 Samuel Marty% r- b/ f& B. h" z; o
0 J; K* u+ s% V
◎简 介   
% ]$ C* Y% q2 C7 u  L( @& u& e0 u9 }" O+ T+ w
 本片以300年前的科曼奇族为背景,讲述了一个名叫纳鲁的年轻女子的故事,她是一位凶猛且技艺高超的战士。她在大平原上一些传奇的猎人阴影下长大,所以当危险威胁到她的营地时,她要保护她的族人。当她发现自己面对的猎物是一个高度进化的外星掠食者,且拥有先进的技术武器,一场恶战开始了!& l* W5 N: v/ v

! l9 F$ [+ Z7 d0 E1 f Naru, a skilled warrior of the Comanche Nation, fights to protect her tribe against one of the first highly-evolved Predators to land on Earth./ n; M1 b# x/ K, I+ n- d5 U9 c
Prey.2022.2160p.BluRayCD.x265.10bit.Atmos.TrueHD.7.1-WiKi 24.51 GB
1 B- Q4 B, B( r* Y( q
/ ?6 s4 X; e6 x% ~" aGeneral
6 C) J. B& f. T5 jUnique ID                                : 262316491702432685701256530523541758855 (0xC5585191949B7867CB98989198B46387)4 H7 c; T: J* R
Complete name                            : C:\Users\User\Downloads\Galaxy\Prey.2022.2160p.BluRay.x265.10bit.Atmos.TrueHD7.1-WiKi.mkv: o; N# Y( b/ X! _9 g+ `
Format                                   : Matroska6 p$ y; @+ C* E% e# c
Format version                           : Version 4# c" {0 u+ z9 S$ F) Z
File size                                : 24.5 GiB
0 ]" A4 D5 L  V+ @5 ^Duration                                 : 1 h 39 min
2 W* X& b* M. U( `Overall bit rate mode                    : Variable
' c) Z$ h# B  Z. [Overall bit rate                         : 35.2 Mb/s
4 q3 h% @; T' }: l6 [Frame rate                               : 23.976 FPS2 ], l3 l$ m- Z- ]
Encoded date                             : 2023-09-28 02:42:22 UTC
( l6 u( C! A4 G8 u3 S4 F/ D; MWriting application                      : mkvmerge v77.0 ('Elemental') 64-bit7 U- |* [7 _& S& p, W
Writing library                          : libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.18 S) W. M; _( u: d0 B' N- {1 N6 ~

7 c: }; f7 ]/ D+ E" J# jVideo8 r+ K9 K& X2 q6 A) g' M1 }6 g) x
ID                                       : 1
  X1 {) I3 M) }Format                                   : HEVC' g1 V5 o6 ~0 A
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding% s" t* x# j% Q. V
Format profile                           : Main 10@L5@High
% V" `) v! z% t9 Z& e7 sHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible# k' f( ]$ x/ Z8 t& a; B  i
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
5 G' ]6 S& L: q1 Q2 o6 QDuration                                 : 1 h 39 min2 }) [) X7 w# _4 @: ^2 p
Bit rate                                 : 30.0 Mb/s
! q$ V: ~+ C" EWidth                                    : 3 840 pixels
/ s2 W8 H) z. R; a' Z: d* x) s$ t8 u5 N' iHeight                                   : 1 608 pixels
8 E% }. X" A; Q  X9 A0 t5 SDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
/ O) o# o4 ^4 T! F. ?5 r$ |5 sFrame rate mode                          : Constant
8 J3 k, h1 Z/ N' C. z+ \Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS+ {& N, ?! e+ b8 }
Color space                              : YUV) r# J$ `* C" s& h! f& l; v
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)2 i6 }: t" T! o: a2 h0 X& f
Bit depth                                : 10 bits
9 E4 X2 t1 x/ J) jBits/(Pixel*Frame)                       : 0.203
3 _' l8 N7 m0 T9 S' c$ Z1 e8 I9 [Stream size                              : 20.9 GiB (85%)& G: W4 X3 ?  |5 w! Y
Default                                  : Yes
2 @! A3 F* L" `: y% ?1 L% H1 o8 I9 uForced                                   : No  {1 l& w( D5 J' h9 ~
Color range                              : Limited
7 g$ D8 x' |& P, ^- I  {Color primaries                          : BT.2020' V2 X7 e. L/ a
Transfer characteristics                 : PQ+ Q( [( j* \/ p8 d
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
+ `; |& B& ^# \6 L( E: m2 [  xMastering display color primaries        : Display P3& U! K3 X$ Z; k3 Y  P
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2( b5 x2 Q1 @  U% E  z% v3 ~' I( |0 y$ B

+ Q( u) B: S9 k# M) o' v' C/ QAudio #1
* m% E) d  m6 r4 c  m! qID                                       : 2) M- Q" p- w; T2 i4 M
Format                                   : MLP FBA 16-ch+ Y% n/ P- W* ^' b/ c, |* U
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
, t; L, ]& e; S! ?1 O7 pCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos9 w/ E4 Q2 K+ A5 s( `
Codec ID                                 : A_TRUEHD! A: }* Z7 A" X
Duration                                 : 1 h 39 min9 z3 G) u+ E' A5 S
Bit rate mode                            : Variable
2 b2 Y9 d( s* i0 z0 o8 n7 N+ Q4 @  Q/ yBit rate                                 : 4 525 kb/s- y+ `4 T+ D1 D/ A2 Z
Maximum bit rate                         : 7 209 kb/s
( p; P% }9 Y  ?4 oChannel(s)                               : 8 channels! W6 P) t! l. E3 @0 |" U, i% Q( n  f
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
8 M0 E1 Z! g4 R3 |, {Sampling rate                            : 48.0 kHz4 @& L2 H, k, ?; w8 m! [8 `; U
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF); U) P9 l6 A7 r- v0 C& |" Z
Compression mode                         : Lossless
4 P  q. a. r* V" b7 _) ?( KStream size                              : 3.15 GiB (13%); c+ L3 I) \5 W  U% o
Title                                    : 英语
. M* A5 e/ r1 A1 M2 ^! wLanguage                                 : English$ k3 [+ B" U  V
Default                                  : Yes6 C/ h& y* \" Q, x# B# Z9 z
Forced                                   : No
7 Y2 h. Z& z- JNumber of dynamic objects                : 11
" a5 e1 W3 Z# Y* g& l9 vBed channel count                        : 1 channel+ Q' w) H% U7 z% u& Q
Bed channel configuration                : LFE
' b( l3 a3 _% a, Y% L
& _0 h0 i- |8 a9 P3 y% SAudio #2
. B2 f5 Y9 j! ]& LID                                       : 3
' g9 o: v: i  S2 ?# c. h; a2 HFormat                                   : AC-31 I* r$ {+ ]5 z1 g* n
Format/Info                              : Audio Coding 37 H8 t4 a1 b; h4 `# _+ a$ m4 G
Commercial name                          : Dolby Digital
9 |5 R$ C8 o8 P' H8 QCodec ID                                 : A_AC3
5 A4 t0 {" a5 p7 z- p$ n( IDuration                                 : 1 h 39 min1 Z4 z  z  r8 t- k# N! @# J
Bit rate mode                            : Constant# Z9 g; d/ @  J7 N# {6 P& ^0 |+ @
Bit rate                                 : 640 kb/s9 g$ O8 `0 Z8 C8 n
Channel(s)                               : 6 channels
& E) m- D2 o* N9 b$ ?3 F8 ^Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
) {4 x, f* u, t0 r4 D; \+ U( PSampling rate                            : 48.0 kHz! b. ?( k+ {0 o! }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 x' G' l7 |& D
Compression mode                         : Lossy8 ?& N/ s3 {/ t+ E! C  j3 k1 |
Stream size                              : 456 MiB (2%)1 d5 }6 s# c, ~6 M. [8 w
Title                                    : 英语, J* y: K- {% A3 U& m, T1 Q
Language                                 : English! x/ k. c# x" h/ I! X
Service kind                             : Complete Main
8 g' D6 K. O# j, L7 R8 @Default                                  : No
1 t& ~# H0 }3 H: G/ M% nForced                                   : No7 q. F6 `7 J  Z$ N: Y* ^" F

8 C% _: Y% J1 x; m1 x# s4 `; n$ I% R- ?Text #1
8 B  o0 J4 t, P& F) m) t3 nID                                       : 4$ U+ f$ w7 A( }6 ~" w* i# E  m
Format                                   : PGS
( y5 `. Q6 @' Z! eMuxing mode                              : zlib% z& F% i! ?, m( I1 M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# j* P7 p3 w3 o; S6 V+ F  k; yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) @9 }1 m4 J7 `" }3 K
Duration                                 : 1 h 39 min, v4 j( q4 U* D3 @1 v" A. q
Bit rate                                 : 5 968 b/s* d& Y* ?. J+ E9 |/ i
Frame rate                               : 0.125 FPS0 U. }6 P/ ?% }/ k; M  X
Count of elements                        : 743
3 G4 ?! O  D! {6 z9 p' FStream size                              : 4.23 MiB (0%)
  \' {5 N7 [* Y! j* C& z% Q! bTitle                                    : 简中$ ?( V2 @+ k6 U1 T5 S/ h/ s6 Z
Language                                 : Chinese& S5 @: |) }! E$ {$ u8 o
Default                                  : Yes
; U) C) m. d* C# tForced                                   : No: `+ L8 B" b, w3 M+ J
" W* Z) a/ H2 q& p' X7 k
Text #2' d$ s0 a  ~$ A0 [2 l. M
ID                                       : 5
$ R! `( n6 H; U6 FFormat                                   : PGS3 N8 g( F' K. k5 ~) C/ z+ ?: j6 t
Muxing mode                              : zlib
9 C+ b9 }: W- U. I  HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, Z/ x2 M- U$ N) [- @1 y5 z% `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 h/ O: @; U- m0 J
Duration                                 : 1 h 39 min
$ A- X; }' k) v; A8 d+ S  I: OBit rate                                 : 6 332 b/s
+ T- T: h3 j, g8 I2 P: G! Q; FFrame rate                               : 0.125 FPS
# B8 ]" t* Z+ o$ p0 _. QCount of elements                        : 743) b, Y+ j4 n0 }* ?9 S
Stream size                              : 4.49 MiB (0%)( [) C) ~7 u: t( @! |6 Y  X0 Z* N6 y
Title                                    : 繁中
! L! j# Y9 W# u" ]3 X: _6 `Language                                 : Chinese
$ k2 a  l6 w/ Y5 XDefault                                  : No
2 C: T9 M9 E% k" }# C% PForced                                   : No- N- F: Z  D5 t: N* @% T
, v, D* a0 ?  B1 E# a# o+ z# ~( v
Text #3/ O3 a5 c" Y5 q$ ]- m# h
ID                                       : 6
6 x% g2 c  A# R4 m+ M' p. ^Format                                   : PGS
. D' ^- {. e2 \4 j( ^  e% i9 tMuxing mode                              : zlib* w0 o8 G8 ]+ ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% \1 L# @' E4 j3 s, F$ D7 v
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 m# q8 h3 _1 ]/ r: X
Duration                                 : 1 h 29 min
# y! t: {2 d. `Bit rate                                 : 21.9 kb/s
' J  k1 ^  i8 |) r+ X; l; B% uFrame rate                               : 0.318 FPS* r+ T% q9 M, ]
Count of elements                        : 1710
) U" o9 [4 `% f2 ~9 NStream size                              : 14.1 MiB (0%)
# l* E* v3 T, p- H; MTitle                                    : 英文) G- T- @4 m  ?. R: j" B+ @( z
Language                                 : English5 u6 n/ X8 D2 X
Default                                  : No
% p# \  {) g( pForced                                   : No
Prey.2022.Hybrid.2160p.UHD.BluRaycd.DV.HDR10.DDP7.1.Atmos.x265-BiTOR 15.19 GB
* b2 J. E& \- Q1 a( I1 t
: W% x: `# f' k8 h( Y# r. i& dSOURCE.........: UHD REMUX DV FraMeSToR | (THX!)5 O/ C6 K6 n+ p# ?2 W: m: j
SOURCE.........: 2160p WEB-DL HDR10+ WKS | (THX!)
+ F3 i0 M+ W1 a5 z3 l% d! J( q- DFORMAT.........: Matroska MKV: a6 D- }) A5 F- ?& h* t
SiZE...........: 15.2 GiB
- d7 m- `+ ?8 [8 M9 W7 |DURATiON.......: 01:39:35 (h:m:s)
2 g* Z7 K+ S( ]4 l* F( o/ MViDEO CODEC....: HEVC Main 10@L5.1@Main
9 I9 }% v: U9 n- |' _' tHDR FORMAT.....: Dolby Vision P8.L6 | HDR10 | HDR10+
# p& `7 P7 a; v; p; y6 ]/ RREZOLUTiON.....: 3840 x 1608 | 2.40:1 | 2.388:1
' [2 U+ e+ d1 k$ T; p7 Y/ K1 G. U. A5 lBiT RATE.......: 19.8 Mb/s* k  ^6 G+ F: M4 k# ?
FRAME RATE.....: 23.976 (24000/1001) FPS1 ~0 q2 _! j/ ^% W8 S" A: |
CHAPTERS.......: YES4 T+ J3 Z) W8 ]$ |8 t1 r
ENCODER........: SASUKE
% I6 V9 Y- [. V2 i
1 a: Y9 ^0 n% l2 B9 O9 U7 l+ I: {3 tAUDIO--------1; P4 X7 K2 l  ~4 T% a& F9 s
Format.........: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
$ X& {: J% t6 v8 o& ~Channels.......: 8 channels
: d& k: e" [7 lSample rate....: 48.0 kHz
0 v$ r3 O2 |& b% l& ?7 w% `Bit rate.......: 1 536 kb/s
& V% z( j8 N' t" tLanguage.......: English
# A1 I& X+ ?( {, _" @  V# p
5 J& x( |3 j+ I3 Q/ }AUDIO--------21 h  `; m$ l* E: ?
Format.........: Dolby Digital3 r) z/ }' {" c7 m8 o; b
Channels.......: 6 channels( w9 e0 N1 o$ J8 \) y
Sample rate....: 48.0 kHz( l. B1 j9 }! N
Bit rate.......: 224 kb/s7 w+ @" b* c2 X4 L. P( R
Language.......: English, v4 _8 x9 m3 l& R: Y4 N
- f: N  A6 _, G3 d( g8 r, i; x& B
AUDIO--------3! S. A7 |% }* {9 M6 k# t0 i; b
Format.........: Dolby Digital
7 J) u' p: F# |6 B) ZChannels.......: 2 channels4 P" Q/ y+ ^+ }& D$ U6 v" C
Sample rate....: 48.0 kHz
! a# X; P& D& W- @Bit rate.......: 192 kb/s2 u, e3 C( U/ T; M
Language.......: English (Commentary by Dan Trachtenberg/Amber Midthunder/, w  e. [1 P5 L5 N, h
Jeff Cutter/Angela M. Catanzaro)
' u4 {( a' {+ f+ E8 z/ k) D5 g$ D2 J3 y
Subtitles......: English | English (SDH) | Chinese (Cantonese) | Chinese (Simplified)
$ g5 z: F  l( q+ p0 [2 _Chinese (Traditional) | Czech | Danish | Dutch | Finnish | French (Parisian) | German! Q. L1 C  @* F
Greek | Hungarian | Italian | Japanese | Korean | North American Indian | Norwegian
% z9 J9 p6 O+ N  r& _8 l9 WPolish | Portuguese (Brazilian) | Portuguese (Iberian) | Romanian | Slovak- m: c6 M, e1 a% \' p; {
Spanish (Castilian) | Spanish (Latin American)  | Swedish | Turkish
# f* @. W# w) I) ~0 v# O
0 Q. ?2 W. M% ~$ P4 B$ j% ^: dCommentary: English | French (Parisian) | Spanish (Latin American)
2 x: `# c& E7 N
% c/ t) }5 G8 |- }x265 LOG
* m9 ?/ |3 O3 W8 E. b7 tVES muxing with Dolby Vision RPU file successful in x265
6 S7 z+ |* ~5 l! Bframe I:   1339, Avg QP:15.24  kb/s: 43305.52
. l9 m9 @, T: ~! N$ ]7 v5 \frame P:  33131, Avg QP:14.52  kb/s: 30352.207 H! w2 C- ]/ H0 m
frame B: 108808, Avg QP:15.72  kb/s: 16213.19
, U1 B( k9 `1 h# v) u9 \Weighted P-Frames: Y:13.3% UV:11.0%
0 I# ~- x% Y$ h) }0 TWeighted B-Frames: Y:13.7% UV:11.2%
* n) ~/ @2 f' l9 H9 K) n$ CAvg QP:15.44
3 P6 H* }$ h1 u0 z
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

124

回帖

472

积分

Sponsor

金币
56 枚
体力
175 点
haijijn_y 发表于 2023-9-28 22:01:19 | 显示全部楼层
打外星人楼

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-3 19:35

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表