BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 13|回复: 1
收起左侧

[经典影片] 一酷到底/矮子当道2/黑道当家2 [内封简繁英字幕] Be Cool 2005 BluRaycd 1080p DTS-HD MA 5.1 x265 10bit-ALT 11.90GB & 16.16GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3850 枚
体力
32202 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-9-28 07:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 |) v3 S# _' B7 z  E1 h/ ]6 Z

( A% Z1 i2 ?  a# o& V5 @$ W◎译 名 一酷到底/毙酷/矮子当道2/黑道当家2/黑道比酷/音乐型人1 m2 @; S, k+ t; z5 D3 ?( I& K. s- ^7 b
◎片 名 Be Cool / Công Nghệ Lăng Xê2 C6 F; d/ C4 x2 d6 }
◎年 代 20055 T- {; z4 }% @' q, T# i
◎产 地 美国: `' W( T8 u) s  l
◎类 别 喜剧/犯罪/音乐! s: \4 J- R( P+ F0 v4 v
◎语 言 英语/俄语4 @2 ^- ^- z& |1 ?# E9 D! h
◎上映日期 2005-03-04(美国)
+ L& U" S' X; X; {1 t◎IMDb评分  5.6/10 from 71,768 users, S! U6 q& l( T
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0377471/* s$ E3 M4 I; W4 `( a3 m
◎豆瓣评分 7.0/10 from 5,854 users% s, b0 e1 D/ v$ s6 y# ]' U* B
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308989/
, M8 k' t4 H  z# [4 o◎片 长 1 h 59 min0 }: k5 l( q4 |' p
◎导 演 F·加里·格雷 F. Gary Gray
. D( a$ s, E( ~; Q+ A( J! a; o◎编 剧 埃尔莫·伦纳德 Elmore Leonard9 \5 F% @( Q8 D! @
     彼得·斯坦菲尔德 Peter Steinfeld9 y) z8 c& F0 p8 ?7 ?' A8 Y
◎演 员 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta
( r  U1 I. \+ q     乌玛·瑟曼 Uma Thurman
& I/ k1 F$ E5 k& {' m9 X     文斯·沃恩 Vince Vaughn, h/ T  L. [6 m1 o7 F
     塞德里克·凯尔斯 Cedric the Entertainer
" K' w  A  E4 ^     安德雷·本杰明 André Benjamin
' L1 E% i# I& G1 _/ h/ p     史蒂芬·泰勒 Steven Tyler
5 G5 O3 T+ g/ ?6 F# H) \     罗伯特·帕斯托莱利 Robert Pastorelli* C( @4 |6 n/ A7 k% P4 u" D
     克里斯蒂娜·米利安 Christina Milian
2 }. C; s1 \( c2 X9 k( M     保罗·安德斯坦 Paul Adelstein* B1 n0 H; C: ^6 Q; B
     黛比·玛扎 Debi Mazar& W+ _% b: c: [9 t( p# I
     格雷戈里·艾伦·威廉斯 Gregory Alan Williams
6 H$ W4 @. n  D3 H+ l     哈威·凯特尔 Harvey Keitel
( ?8 g4 |( G5 a1 P  r8 _4 Z4 O6 m     道恩·强森 Dwayne Johnson
, S' `. b, j' h, e# v     丹尼·德维托 Danny DeVito; X& J5 n8 E" W2 a
     詹姆斯·伍兹 James Woods$ t& d5 z: v$ z. L$ {
     韦克莱夫·让 Wyclef Jean
  E" ?8 |' ]! M0 j: V     弗里德·德斯特 Fred Durst/ U7 K3 ~+ x: \
     塞尔吉奥·门德斯 Sergio Mendes! W/ `; N3 F! z
     吉恩·西蒙斯 Gene Simmons
7 i. d3 P! O1 P0 d. y0 R, R3 g) s     罗伯特·菲茨杰拉德·迪格斯 RZA7 U  O8 ^3 P; }$ e. {& k
     乔·佩里 Joe Perry
8 [! U$ i0 H3 I2 w1 i+ X; {' e     安娜·妮可·史密斯 Anna Nicole Smith8 E% S. X) i* H8 j
     Alex Kubik
  N4 C) Y- D" p" ?     Carol Duboc
5 w" O+ m- R9 k" w; ^& S$ W     野路美苗 Minae Noji( U. V' f) q0 Y" e8 w  Q
     阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel
+ t" ^/ z2 ^) U# V, c- [( e) ~) M% Z     金伯利·简·布朗 Kimberly J. Brown
& v( ~- X; B3 ?* X* |' @3 }     斯科特·安第斯 Scott Adsit
& ~) L) x% a' _     Brian Christensen ! p3 }! k, p8 X5 H# ]
     尼克·罗兰 Nick Loren5 U8 j- V( S4 c# Z
     乔治·费舍尔 George Fisher
. j5 `- j8 I2 A% u- |+ t6 g/ O4 }3 Y6 ~     Frank Lloyd 4 w* Z& ~  E! R; K4 C) }: e: J" M
     Tom Hamilton
: w* k5 i& }4 I/ y4 k5 v  r+ Z* M1 b     Brad Whitford 9 W7 S$ V( I! c  q) Y
     乔伊·克雷默 Joey Kramer3 |" J' z$ M( O
     威廉姆·亚当斯 Will i Am8 a# k/ F% a; V" A! H# P
     斯泰西·弗格森 Stacy Ferguson
" H! f* i. A; e" `1 p: e1 A  ~  j     阿帕·德·阿帕 Apl.de.Ap3 o* D, n. g6 L% b. {
     Taboo Taboo, B5 Z4 r! ?; L- I9 |
     Quincy Taylor ' b2 t, p, }: z% m+ _& e+ m
     威尔·哈里斯 Will Harris3 d) o/ V7 |& J- G& g' l
     金伯莉·怀亚特 Kimberly Wyatt
) E* W6 B2 s, [) F# z' q: T7 s6 T     阿什丽·罗伯茨 Ashley Roberts7 e& D( I& j" v
     尼可·斯彻金格 Nicole Scherzinger
- ?; f( `# Z. I: p0 j, Y* o     Donyelle Denise Jones ) w0 a( y; s( E! V' p+ j$ U- p. k
     奥斯卡·欧罗斯科 Oscar Orosco5 r' p" q& C5 x/ p) n
     克里斯托弗·托勒 Christopher Toler
3 O3 c8 N6 A9 f: Q; T5 E6 E     伊娃·拉·戴尔 Eva La Dare
, f; H5 n' F5 u5 p" [     Gustavo Vargas
- `6 |+ B; y, w- G& m# O5 A$ V     艾里克·巴弗尔 Eric Balfour
' D& f4 N; K# z9 R4 w     菲尔·杰克逊 Phil Jackson/ H& ]9 w7 V$ F1 n& R# [
     帕蒂·拉贝尔 Patti LaBelle/ L; A: n7 d. b6 h9 u: ]9 c
     丹·布朗 Dan Brown
2 r& l9 t/ c  G5 T' y7 a     Stephen Castello
8 R1 Q' o: M  Z& v* L) ?     奥萨·达纳姆 Osa Danam5 B: D- z8 ^6 D& y6 C: m
     Tabbert Fiiller Tabbert Fiiller
+ s+ A+ H  t8 H     赛斯·格林 Seth Green6 N/ S# P/ G# c# k/ @& ~, Z
     科比·布莱恩特 Kobe Bryant
. a1 F& ^# Y; H( o' J+ }' d1 K+ x3 m     Cassie Townsend Cassie Townsend
% N; ^6 V) t4 N1 O6 Q0 m8 s0 F1 y     美乐蒂·芳顿 Melody Thornton+ t3 B) H0 u. M* l5 [, S" X$ o
     Sean LoGrasso
$ w7 \7 W! R6 Q/ O) ~% p     汉斯·雷斯 Hans Raith
: @2 J' _8 a4 i/ s; w     丹妮尔·麦基 Danielle McKee6 F2 Z# m& c0 W( U) b: z# Q
     Tarita Virtue Tarita Virtue: e  o/ M. g' X4 ~

& h$ E- t/ v4 T; w7 e8 S◎标 签 喜剧 | 美国 | 黑色幽默 | JohnTravolta | 黑帮 | 约翰·特拉沃尔塔 | 美国电影 | UmaThurman
! P, c# N5 G1 T# o  G( T/ [3 h- Z5 P- X
◎简 介   + V( U' K* z- x

" I0 v5 e. R1 S 奇利·帕尔默(约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰)曾经是混迹黑道的嚣张人物,不过黑道混久了,或许是因为厌倦,很多人开始洗白自己,找份体面的工作,得到社会的认可。奇利也不例外,从黑道退役后,他摇身变作好莱坞电影制片人,纯熟的社交手段使他的事业蒸蒸日上,名气大增,尝到甜头的奇利开始进军乐坛。他找来一位开唱片公司的朋友,不料朋友却意外死亡,奇利只好寄望于这位朋友的妻子艾迪(乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰),艾迪也是个狠角色,两人磨合良久才达成共识,决意捧红一名有着优异音乐天赋的黑人女孩琳达,然而事情却并非想象中顺利,琳达的经纪人为了留住琳达,使尽刁钻权术,而更令人意想不到的是,琳达竟然同时在被俄罗斯的黑手党秘密追杀。面对混乱的局面,已金盆洗手的奇利是否要重操旧业,摆平一切呢?8 y: ?9 M( [  b" E  ^4 K& l9 _& p
/ S! n" M1 a, _
 本片为1995年经典喜剧片《黑道之家》续集,改编自畅销作家艾尔蒙·里欧纳德(Elmore Leonard)的同名小说。
! A! _8 P- Q; s3 m. B% \7 q
: u& _) t( F) P# j0 [ Disenchanted with the movie industry, Chili Palmer tries the music industry, meeting and romancing a widow of a music executive on the way.
- ~5 ?- m; @8 [( C7 {
一酷到底[简繁英字幕].Be.Cool.2005.BluRayCD.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-ALT 11.90 GB

( k7 V! k8 i' d6 A! ~0 I+ D
一酷到底[中文字幕].Be.Cool.2005.1080p.BluRaycd.DTS.x265-10bit-BATHD 8.23 GB

6 \+ z9 h" c4 L2 E7 O# M  M( h; B1 _0 ?/ C& S! U! I
Be.Cool.2005.1080p.BluRaycd.10Bit.x265.DD5.1-Chivaman 4.53 GB6 A3 `3 W( ^5 l" Q' j

$ n- b1 L9 c( O9 s! s+ ]Video
' ^9 v) T( l' _) y6 wID                             : 18 ~8 o; S, W# R
Format                         : HEVC/ K) F. ]* C' |  Q+ P( f
Format/Info                    : High Efficiency Video Coding
9 U& n9 w8 ~9 y! BFormat profile                 : Main 10@L4@Main
3 P' s( M$ G" FCodec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC, V' P4 w' n/ P/ i4 a( f5 w
Duration                       : 1 h 59 min, ?- q* G4 p& S; j
Bit rate                       : 4 599 kb/s6 e: h6 t, S1 N0 ]5 n7 v
Width                          : 1 920 pixels
7 ^2 l# O% e6 P; q9 F4 VHeight                         : 800 pixels
' ~+ }3 v- Y% zDisplay aspect ratio           : 2.40:1" k% \1 }! m0 i6 a
Frame rate mode                : Constant
6 A, ]9 `0 l" w- K2 `Frame rate                     : 23.976 (24000/1001) FPS4 ]$ \. Q: V% r) L# C
Color space                    : YUV
. b4 P' q/ X8 e+ vChroma subsampling             : 4:2:0 (Type 0)
0 g* s5 t) r! E# K; {Bit depth                      : 10 bits. Z$ q! ?. ?+ i" I7 O- Z( S
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.125
# P; k: Z7 h  \3 aStream size                    : 3.84 GiB (85%)
/ C( K- B- d) H, ^, WWriting library                : x265 3.5+1-f0c1022b6:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 10bit
9 E- H' {" a0 B7 h) U$ xEncoding settings              : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x800 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=16 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=26 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-2:-2 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / early-skip / rskip / rskip-edge-threshold=0.050000 / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=1.10 / psy-rdoq=0.60 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=4600 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=0.80 / no-cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=16 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=1 / chromaloc-top=0 / chromaloc-bottom=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-sbrc / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass / no-mcstf8 o) n( g$ J) u
Default                        : Yes* Z# {: u! @+ p, O
Forced                         : No+ x6 L2 Q, x  v/ W. j) ?
Color range                    : Limited
+ Q' h; P9 s' z$ }$ W* jColor primaries                : BT.709
( G. k0 @7 M) B, m& J# u: RTransfer characteristics       : BT.709
5 U: O; y$ G: P/ U: vMatrix coefficients            : BT.709
$ m: x! G& r) z- e4 b  }
2 I% z5 Z* T( w% xAudio
0 J! Z8 ?: Z$ dID                             : 2
( }$ [/ E# o% jFormat                         : AC-37 P" y1 \: }. a2 e  r8 I6 ?! p0 I
Format/Info                    : Audio Coding 3
. v5 J+ v5 B8 s* H" j4 kCommercial name                : Dolby Digital  u' F6 P0 M. t- F% @; t
Codec ID                       : A_AC3
# u' w, }- b' j" \( _Duration                       : 1 h 59 min
8 P4 X% r- X! b1 [- J( Q3 c! ~# c4 PBit rate mode                  : Constant  |# @& B) O% f( I: k( V
Bit rate                       : 640 kb/s* y& ?: S, o7 I3 x
Channel(s)                     : 6 channels
0 k3 k3 W, C( E( w$ x) ~Channel layout                 : L R C LFE Ls Rs
6 w/ F$ L8 o% o/ MSampling rate                  : 48.0 kHz
+ z8 l& @+ k% e: yFrame rate                     : 31.250 FPS (1536 SPF), g/ e3 j: n( F" w
Compression mode               : Lossy: Z( ~' T( u# p. |! i) b$ m- h! A
Delay relative to video        : -5 ms
3 i; `7 z3 w7 B  H8 pStream size                    : 548 MiB (12%)5 m" k2 R* ~& t. @! Y5 K
Title                          : Dolby Digital 5.1
) L; M! f4 s  ^$ ~) @Language                       : English* _: A$ |8 ], D# L# W4 s
Service kind                   : Complete Main4 e* R( X: p7 B
Default                        : Yes" J- v5 x& W* s% N: V
Forced                         : No
4 s. w4 L. ]8 Q  ]: |7 G6 G# |: r- q; {+ M; J7 c2 y2 n2 u
Text #1
( O+ j! }. s( ]* @1 i8 q6 qID                             : 3, P! J1 o) t! D! k; w
Format                         : PGS
3 H# U. l. ?2 W5 UMuxing mode                    : zlib
7 e5 O, f) q0 `0 b: ~" u0 S2 P# CCodec ID                       : S_HDMV/PGS
' N9 @$ ~8 q& A/ t6 ~Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- ~0 ?9 t/ m$ F5 a5 M
Duration                       : 1 h 50 min& H  E2 C3 ^7 J/ R3 k4 Y
Bit rate                       : 49.9 kb/s
3 ]/ C2 `2 {: d+ fFrame rate                     : 0.460 FPS) t( M; h$ J5 h* u: q
Count of elements              : 30565 \+ O* F/ w5 k5 W" ]  j
Stream size                    : 39.5 MiB (1%)
1 p, P- H$ ^8 I1 ALanguage                       : English
& p! ?$ d: I2 y  vDefault                        : Yes. [9 h$ y! R+ m# e9 O/ h
Forced                         : No( ~- A! m9 {6 V  f
- }- ^6 `. Q5 p: \# e
Text #2
" X) @- Q4 T; h; ^+ nID                             : 4  x% ~4 ^& d, t. G7 ~% s3 M% E6 @
Format                         : PGS
0 R0 G  m7 q' C0 j, _0 Q/ O+ MMuxing mode                    : zlib) i, a$ i8 g0 Q) b2 O9 ^
Codec ID                       : S_HDMV/PGS
2 W4 s% b# u. ~4 b( i5 u% HCodec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& ~1 H9 V: @# u7 rDuration                       : 1 h 51 min
. t0 c1 H5 m0 ~2 j& u8 QBit rate                       : 58.0 kb/s3 V* g2 ]5 Y5 d! `
Frame rate                     : 0.585 FPS
0 y2 ?- h& [9 X# UCount of elements              : 3898
3 o8 h; Z1 H3 M" I% N6 IStream size                    : 46.1 MiB (1%)
+ |. v4 U8 F( k+ M) O3 Z. I% }Language                       : Chinese2 S; |2 u# b6 p1 d8 _! O
Default                        : No
" B" a6 [' m9 Z$ WForced                         : No, P: B& o5 d- l% O' ^* H
$ |' G3 M5 U* ^: q* T$ e/ ~
Text #38 H& b" ~( m3 Z# A3 J. Z) P- Y
ID                             : 5
* _5 j& H2 z! h6 ]Format                         : PGS2 C# q4 [+ k5 t0 F% l
Muxing mode                    : zlib
, u! }$ A7 ?7 [8 n! a) Q( VCodec ID                       : S_HDMV/PGS
2 l$ P4 G. W& v" g: q5 y" [Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* ^+ ^' `8 g$ ?: V
Duration                       : 1 h 50 min7 W$ _* f+ z" g, s0 k, g
Bit rate                       : 39.0 kb/s
" u* O- e( H' w& DFrame rate                     : 0.502 FPS
7 f# K; r% f& ZCount of elements              : 33241 i/ s& E- |( D2 r! l3 M
Stream size                    : 30.8 MiB (1%)& y& e! \- ^/ [7 [& Z7 C( c0 V6 i
Language                       : Dutch
2 \9 M1 a" i# n" B& W# F! v- u9 I7 FDefault                        : No4 W3 o8 E( m/ L8 c. g
Forced                         : No& U+ a# N' N# k, v9 A9 P
/ |5 X: w4 U$ d- F' w4 C( o5 A
Text #4
+ N# a4 x& ]1 O& I* jID                             : 6
$ p) ?& y- l7 a+ oFormat                         : PGS
: s5 M/ G" t0 {; Z) {Muxing mode                    : zlib5 E+ m) W/ J, S4 `  X  M2 D/ I
Codec ID                       : S_HDMV/PGS# N7 [' g; l+ ~. I: z# H# }
Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 c# m! L/ X5 R% W, P0 TDuration                       : 1 h 58 min: u9 A6 j( H- R
Bit rate                       : 36.8 kb/s) @$ {1 e' b6 P9 K2 w/ U
Frame rate                     : 0.332 FPS1 J) a. P1 U/ I4 T( V
Count of elements              : 2366
1 |5 E) U3 Y  R* OStream size                    : 31.3 MiB (1%). P; `! b# a1 |$ H8 |4 @
Language                       : French
9 Y) n  r& m% J( F8 ^, eDefault                        : No
+ h& ]8 m0 g; G7 _0 aForced                         : No
2 K8 z0 _7 S* u( t, p6 a7 c9 c) _% ]( e8 x7 x1 l" F, Z
Text #5+ ^, `. ^- |! k5 _, ~: \/ ?% k
ID                             : 7
! ^4 v& N% @$ Z( z: j3 P2 c  ~Format                         : PGS
; J5 s( c6 _2 y$ mMuxing mode                    : zlib, @+ R' E: m; z7 ^6 b
Codec ID                       : S_HDMV/PGS
3 ?. @$ V3 Y& G  P4 GCodec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ l( k& \5 s8 r  @. B0 ~
Duration                       : 1 h 58 min' V; N* W7 S: f% e5 Q
Bit rate                       : 48.0 kb/s
1 v! S8 p9 `( z, }# [Frame rate                     : 0.529 FPS5 Y( i2 ?2 r8 N( d& m( v
Count of elements              : 37703 \, J2 k# b+ [
Stream size                    : 40.7 MiB (1%)/ E8 ^: U+ s! V' n3 c4 \/ r
Language                       : German
' c) [* ]7 a- P1 n, y" w7 qDefault                        : No
1 a6 |/ N$ U! E" ?3 v% {8 gForced                         : No3 Q. }8 i! e0 E4 p

* G  \7 x' q5 m9 e" T9 tText #6# |  y! \  ^; t# F& F4 z; Y' ?
ID                             : 87 }/ y0 e) ]2 ~  a* [
Format                         : PGS
" P% A3 s+ L* W+ BMuxing mode                    : zlib
; G" p$ A# V/ `Codec ID                       : S_HDMV/PGS$ Q( ~: Y) D) o* C
Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 }8 ]4 j3 u- {2 u6 d
Duration                       : 1 h 58 min
. r3 l- K9 d8 h- H  R  hBit rate                       : 40.9 kb/s* M2 G/ V' J" i- u- X# t
Frame rate                     : 0.469 FPS, I  ?- Q. f0 }5 d7 Y+ H1 a. l7 \" ]
Count of elements              : 3346
2 t1 K  Z) H  w3 `4 uStream size                    : 34.8 MiB (1%)
; f) l* i+ E# t, P$ y8 xLanguage                       : Italian: z! X; Q7 M) ?) J( Z2 a/ I
Default                        : No
( o( W7 w  p  k) x6 }Forced                         : No7 I* {/ B% V  s% d6 k7 |) o
& y) w, v9 U, x" Q7 r! G
Text #7" `2 Y" A' t4 G: b0 Z
ID                             : 9
' z' U5 _1 l& B) ]1 nFormat                         : PGS( o  Y- D$ i( [" F' s# Q2 M' i
Muxing mode                    : zlib
5 G( G. Y; t1 [Codec ID                       : S_HDMV/PGS
8 m: o" I0 G- z3 Q  ~4 c8 p. RCodec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  c/ A2 v- M4 R' B. g' K
Duration                       : 1 h 52 min/ ]. X7 y1 Y0 s& K$ g
Bit rate                       : 48.3 kb/s
& ^% n" g; I# j  P4 y( Z8 W+ j' ]Frame rate                     : 0.569 FPS
0 z. X3 }9 y. w$ B# t. HCount of elements              : 3832
' j$ O% @  |% t& r* {5 |Stream size                    : 38.8 MiB (1%)
$ Z- l8 x0 m% m2 C/ bLanguage                       : Portuguese8 j. }& s; M' I+ k2 s) g
Default                        : No6 w& r; y/ J) U
Forced                         : No' m8 K- ~4 s0 w% e1 P

3 v, b9 k/ [( ^: n3 SText #8
5 G/ _5 l+ L1 k: [* v: j/ i7 J5 f+ aID                             : 10" J0 E2 u( [8 ~( M% c% I$ s' C
Format                         : PGS
0 `0 [& d  F$ R0 tMuxing mode                    : zlib! l" G6 C" C( H3 @- g5 }5 \0 z. A
Codec ID                       : S_HDMV/PGS
! q7 H! ^. Z% F* Z, U0 XCodec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ `7 l1 X2 Z2 b  G  LDuration                       : 1 h 58 min5 e3 q' _/ f  H2 j9 [  M7 @5 r3 x
Bit rate                       : 38.0 kb/s
7 S7 f" ~& G$ iFrame rate                     : 0.468 FPS1 X- q5 S5 e8 r/ e% ?
Count of elements              : 3338' }3 o% ]' q( [( C
Stream size                    : 32.3 MiB (1%)
7 i# G9 z! b) ]' Y- VLanguage                       : Spanish# ?/ c$ ^5 o$ J3 |' i# F: V: T- A
Default                        : No0 l# N: w8 {+ r2 }0 D, O
Forced                         : No5 B! J3 ?. I( j8 {7 E7 E

3 o6 V9 e, h$ q8 [* X2 D2 FText #9
. p( n: }; d; q/ W3 ?( oID                             : 11, |7 X: L6 a3 q6 ?( U  a& c
Format                         : PGS# O# {! x6 e) g, L. s+ H- p. k, |
Muxing mode                    : zlib* S+ [, ]& Q4 b9 }( S8 M( u
Codec ID                       : S_HDMV/PGS) |8 x) m& }% A! W% v) r+ a
Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( p8 Z/ R9 e; q, e2 c6 |$ YDuration                       : 1 h 59 min
: j) h- V# [; z# X' h# _Bit rate                       : 40.6 kb/s% W# E! `# S( l3 R# Q
Frame rate                     : 0.494 FPS# m# S& a( I% c$ K+ z3 ~1 b" b
Count of elements              : 3538
7 f: j2 Y/ H. _  ~Stream size                    : 34.7 MiB (1%)
. W1 A' j* m7 D# ~- RLanguage                       : Russian
; d% F/ Z3 L4 |, L% X0 eDefault                        : No* j0 k+ U) o+ e  A3 d% ~7 C* E4 [
Forced                         : No
. k7 K. ]5 L4 V; w0 W4 i0 w! ^6 N
Text #10" F# X0 O; D8 @- @: ^
ID                             : 12
2 t- q, a" A3 t# FFormat                         : PGS, z+ a2 Z5 \' d) d7 O3 J
Muxing mode                    : zlib
, K' k2 q" P2 B  F" Q/ WCodec ID                       : S_HDMV/PGS
- K- w+ ^% @, PCodec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 W3 W  v$ l! ^, g: W5 U# \Duration                       : 1 h 51 min# a/ ]2 E4 L/ m# p
Bit rate                       : 37.6 kb/s. B2 x- g+ Z. i2 e7 p
Frame rate                     : 0.347 FPS+ B& A, Q# ^: V5 l! b% S1 c
Count of elements              : 2328: F8 Q2 g/ Z# C- U9 ^6 W" b+ c
Stream size                    : 30.1 MiB (1%)% h, Z! W5 M+ m( h8 O
Language                       : Norwegian
  A% m0 y) [; J& v6 LDefault                        : No
% \6 d+ D: [6 t4 s0 a) |* U6 t& g1 H/ ^Forced                         : No
$ x4 Y$ ^7 C) k0 h) m5 H- X2 h: ?: |* R' R+ G' z, R$ d% m2 O$ f- i
Text #11
" d: v' r7 `, e. lID                             : 13" q. Z! ?2 {+ i! `) K
Format                         : PGS. O% G* U. A, k# Y% X
Muxing mode                    : zlib
9 D% ~8 `5 ?7 o" M3 O; a; NCodec ID                       : S_HDMV/PGS
& T6 a% @: e# ~. M/ xCodec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( M, q! m2 y9 N( d
Duration                       : 1 h 58 min
; Q* t4 t" ~' R  Z/ o1 WBit rate                       : 36.3 kb/s
- J4 U5 j& N/ O$ v4 \. T( E. gFrame rate                     : 0.330 FPS
) d8 V" k- t* J+ Z& _Count of elements              : 2356
& N. n5 K: L7 BStream size                    : 30.8 MiB (1%)
1 R2 u- O+ v" aLanguage                       : Swedish. R7 {3 q, `7 e- l4 L
Default                        : No6 ?' Y" d& Q8 x( U) l
Forced                         : No
( P! ]7 q  w' @; l- ^; s0 e" ?& E1 m* ~; r# h& w/ z
Text #12
9 G9 e, ^" k, I. U  u3 V) X5 YID                             : 14, ?: ~+ |6 T9 i7 V7 {  [1 F' D
Format                         : PGS( _$ C* _& @, s' B+ K; A
Muxing mode                    : zlib8 |9 ?4 ~7 n+ h
Codec ID                       : S_HDMV/PGS/ J/ v( ], ?! X8 o5 T
Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 Z) D# V; F# l  n5 aDuration                       : 1 h 59 min
) v( P; a: x& u' U9 m2 D3 l/ xBit rate                       : 38.8 kb/s
, j9 O& b2 F  e9 AFrame rate                     : 0.327 FPS. b7 j: C0 ], I3 w; {; u
Count of elements              : 2338
4 c2 p2 P0 G9 P; t5 y* a" cStream size                    : 33.1 MiB (1%)9 S7 s0 F2 b& I/ p  a" m
Language                       : Turkish- h- Z+ c2 G1 @5 o
Default                        : No7 F& ]% l) k/ `! U
Forced                         : No
Be.Cool.2005.1080p.BluRaycd.x264-Japhson 8.73 GB0 Q  Y% T, z/ F1 P6 B9 G

! r; `+ x2 k% p( |# m( x4 W& ~Video7 ^" \$ a0 b- W' h/ }9 C, g& c
ID : 1
& x; h+ V) D/ O2 ]* PFormat : AVC( z5 X! A( ]: j$ S
Format/Info : Advanced Video Codec' Z# T1 M7 g  V* [# N3 G
Format profile : High@L4.1
; |3 o+ ?2 J5 V/ B& S+ \Format settings, CABAC : Yes$ l6 J" v( B8 d  m0 d
Format settings, ReFrames : 5 frames+ \2 B/ g/ Q7 c9 k3 g
Muxing mode : Header stripping1 D  W+ N5 X' ^1 c8 R. q+ n
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC. R8 `( O" G: n' t* z
Duration : 1 h 59 min5 k7 N6 F5 G. i' |" a& U* _
Bit rate : 8 948 kb/s3 t  n7 D* t% p/ Z" C
Width : 1 920 pixels
1 k& g+ ?+ w: y6 l; jHeight : 800 pixels
1 x# P9 T, n2 D, w- z5 H2 `, T- uDisplay aspect ratio : 2.40:1
( Z, K4 b; h: g3 A, |+ LFrame rate mode : Constant7 u, ]: u* x5 ?1 `
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
1 o2 b, U" p0 T1 G. W1 e1 B9 GColor space : YUV
6 N9 j/ T) @( ?% Y. \Chroma subsampling : 4:2:0
$ v& i% ]7 C+ q( J- z2 pBit depth : 8 bits9 b: @8 r. {+ u
Scan type : Progressive, T" h3 g$ p  C" y
Bits/(Pixel*Frame) : 0.2432 g7 I) u; s4 _  C1 v$ C
Stream size : 7.30 GiB (84%)8 _9 W  j* m- P& E5 ?
Writing library : x264 core 115 r1937 aa21558: K/ q' [0 t4 `
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8948 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
- i4 \5 K  X& f  u& O+ O& l% X* XLanguage : English6 d/ Z* s7 ?3 S' W
Default : Yes+ _2 e0 p3 R9 a1 o4 W8 _" n% N
Forced : Yes
& T1 v" U' U! N4 d
) K4 b# `: k, r& E/ Y8 gAudio9 o; L' d- H$ {4 l, @  g, j* Z
ID : 2
' k; |6 R7 d; O7 b- aFormat : DTS. x9 v" S, @2 c4 u: l, @0 D
Format/Info : Digital Theater Systems' T- J+ d, T% y+ [' v
Mode : 16" c6 Z4 H' y% m* _0 w  a6 @
Format settings, Endianness : Big
5 d/ R6 p# ^# P# u9 V. d8 tMuxing mode : Header stripping
1 G) S' M8 d$ JCodec ID : A_DTS
8 k# R; j, e" U& b0 `5 D6 _9 a9 o7 G$ VDuration : 1 h 59 min
! j" B5 D( i& D; k4 |3 V+ oBit rate mode : Constant8 P. h1 i3 K1 k) C5 d& a2 X" S
Bit rate : 1 509 kb/s
7 E8 }, ^, _# z5 r% ^& nChannel(s) : 6 channels1 d9 A/ x4 r7 d# G
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE' h  ^% P& [  a9 n
Sampling rate : 48.0 kHz
$ J  l7 }! E1 R+ s5 _  VFrame rate : 93.750 FPS (512 spf)# s# S+ d) s0 Y: M* E% @
Bit depth : 24 bits3 W2 [7 d$ I' ^4 m- _* Z* ~
Compression mode : Lossy
3 l$ S- a( `/ k; fStream size : 1.26 GiB (14%)3 x  v. l4 s0 c$ o9 k7 ]- B
Language : English
& d4 {" n% }8 c% Q3 b# ODefault : Yes6 m2 X9 p4 E- d& Y) w5 z3 P
Forced : Yes0 L! j7 O( ^2 r

, ^' u* N) R+ w  D$ y+ c5 I$ R% DText
! j1 U9 Y0 q/ u& g) G$ O0 S" NID : 3
6 P+ P) k, ]( r8 RFormat : UTF-8+ b2 v/ N# I* R3 D) L0 e
Codec ID : S_TEXT/UTF8
# K4 ~. N9 i& p( CCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ y7 i! s% e+ p1 k2 b4 D. j' a
Language : English& o$ `" b9 c. C7 S# C
Default : Yes# G! z& _, f+ P. E1 N
Forced : No
; I2 e( t' }4 `$ G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1356

回帖

5080

积分

Sponsor

金币
249 枚
体力
2111 点
lfvvzc 发表于 2023-9-28 16:56:16 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""7 b3 X9 ~% k9 {; G& ^0 ]' Q; A
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
3 C& y3 o( r6 y4 j% Q

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-3 19:11

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表