BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 128|回复: 14
收起左侧

[喜剧爱情] 情色交响曲 Erotic Symphony 1980 SPANISH 1080p BluRaycd x264 DD2.0-BBAD 11.05GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3860 枚
体力
32219 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-10-22 20:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

) w% a) p1 a+ S/ `' X3 y0 t: U5 g3 \3 I; ^  s* G1 w2 S
◎译 名 情色交响曲
3 t1 y0 _9 U9 n$ _+ ^2 H◎片 名 Sinfonía erótica , A& c& d8 T' ]0 m
◎年 代 1980
$ N. T% G% I! V8 H: w% E' T◎产 地 西班牙/葡萄牙! f3 q1 g/ G% i$ i
◎类 别 剧情/爱情: j- V' z% w9 R; _0 a+ F  Q: T
◎语 言 西班牙语
0 b1 U' I% q* I9 O/ [◎上映日期 1980-03-31(西班牙)# V, h" Q  K1 }8 B
◎IMDb评分  4.7/10 from 380 users
2 f! a3 ~: Y  Y/ [# G4 f; X◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0081519/, q' ~0 G5 p2 B0 C! n8 P: k3 m: X6 b9 U
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users' X4 n$ Y. \& M3 g$ L
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2142014/
- l& S! J- B: g; \# H% [◎片 长 1 h 24 min: ]* n+ O/ c: r/ b
◎导 演 赫苏斯·佛朗哥 Jesus Franco& J+ M2 h4 z6 T
◎编 剧 赫苏斯·佛朗哥 Jesus Franco3 T" ^, I& p9 B3 k% h  P
     萨德侯爵 Marquis de Sade
4 B' T4 D+ N5 b◎演 员 莉娜·罗迈 Lina Romay
& Y4 E* J0 x5 }* C     苏珊·海明威 Susan Hemingway4 w8 O# z5 D* U: F  b5 W
     赫苏斯·佛朗哥 Jesus Franco
3 \# c6 Y1 ~* V5 Y& ^9 ~% \; j- r3 E4 W0 Q! A
◎简 介) ^$ j) z& d! J& Z

! {7 u  A9 ?. N/ r 影片基于萨德侯爵的作品。描述了伯爵夫人玛蒂娜·德·布雷萨克(莉娜·罗玫饰)和她的丈夫阿尔芒(阿曼多·博尔赫斯饰)的复杂关系。玛蒂娜的婚姻是一场闹剧,这显然是她的丈夫只想抓住她的财富这一点才与她结的婚。玛蒂娜从精神病院回国后,她在家中渐渐地发现的是一个凄凉的画面:她的丈夫贬低和侮辱她与她的情人——一个年轻的双性恋者菲奥雷(费尔南多·费雷拉饰)。此外,阿尔芒和菲奥雷还发展到与进入他家树林受伤的一个年轻的修女诺尔玛(苏珊·海明威饰)的淫荡挑逗,试图把诺尔玛当作他们的一个听话的“玩具”。脆弱的伯爵夫人的精神状态最终彻底崩溃,她想到了极端的手段......  @; L1 V& p( @

  ?- i7 j, @( Q7 Q A nobleman and his two lovers - a teenage boy and a runaway nun - plan to kill his mentally fragile wife.
0 Z8 [/ b. R" ~( v
Erotic.Symphony.1980.SPANISH.1080p.BluRayCD.x264.DD2.0-BBAD 11.05 GB: b  s+ o5 {! p. k7 p5 P
5 x5 `( u# M; L
Video
% h) y, r' d! Y+ U# u/ LID                                       : 1
- p7 Z+ _7 r$ C: ]2 D! PFormat                                   : AVC
% J5 a8 m8 T! W& ^6 ]1 K9 ^6 dFormat/Info                              : Advanced Video Codec1 ~5 j; e/ T5 C
Format profile                           : [email protected]
' O3 H3 d4 W$ U8 M; c% ]Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
9 G/ O+ j" x1 o% X& tFormat settings, CABAC                   : Yes2 N! P; Q9 G% A! F& i, m/ {5 j
Format settings, Reference frames        : 4 frames
+ U6 u& j0 c! OCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 B+ L- K$ N$ h4 W" f: i2 EDuration                                 : 1 h 24 min7 t* U2 q( W. D
Bit rate                                 : 18.3 Mb/s
- v* m9 m+ ~. W% u4 t+ g. TWidth                                    : 1 796 pixels% @$ \: c. V/ q* Y) W; k. p
Height                                   : 1 080 pixels  B4 P+ `( o) _
Display aspect ratio                     : 5:3# n6 U* a7 a2 B( h( ?
Frame rate mode                          : Constant
8 N) d4 r8 r5 A1 r' I8 ~) LFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS& H' z, q. `* J8 a
Color space                              : YUV
8 D. ?  c& O( k) _! W( EChroma subsampling                       : 4:2:00 T* {6 ]) U, m6 i3 X
Bit depth                                : 8 bits! m& z# E7 W. F
Scan type                                : Progressive1 @* f! P& I9 g9 y2 e2 M; H7 R& I
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.393
/ L+ i  r! a: S9 x2 D2 vStream size                              : 10.8 GiB (98%)! c9 @: z, _# ^0 @9 a6 m
Writing library                          : x264 core 164 r3094+13 7816202 [Mod by Patman]% p* d& M* B& p+ J
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=18264 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.000 v' u9 {0 ~4 x0 @
Default                                  : Yes( M7 s" [( x" {' n, s6 J6 ^: z% f
Forced                                   : No) [+ {: B' Y% y3 N/ |8 x$ y  d8 g; |
Color range                              : Limited1 `/ y: L1 m( Z& S; h9 ~4 P- b
Color primaries                          : BT.709
% x" O/ k2 A* Y: V* T' B- b$ lTransfer characteristics                 : BT.709
% ^3 U, m9 V# A* mMatrix coefficients                      : BT.709
1 ^2 i8 g4 S& k$ X$ d7 G
" f7 b# G4 t* g# g9 p$ u% v0 AAudio
* C3 Z! `# W1 a: x" x# iID                                       : 2, Q/ F5 ~) q# x! x4 k+ s
Format                                   : AC-3
' x1 M8 @# G" W! f7 KFormat/Info                              : Audio Coding 3# \/ I* K7 P* v" t% q7 w
Commercial name                          : Dolby Digital
7 P5 |# z7 W) T* jCodec ID                                 : A_AC3
" ~$ q$ k# t5 _) y& x; n4 PDuration                                 : 1 h 24 min" F0 S& w; s1 I" ], j% q
Bit rate mode                            : Constant
3 V  z, a" q& Z0 UBit rate                                 : 448 kb/s9 Z% h$ }- l7 Y7 q( q
Channel(s)                               : 2 channels
0 c0 b! @* \  U$ r: O- OChannel layout                           : L R& [. i% l6 U% v9 [5 Q+ l
Sampling rate                            : 48.0 kHz& C7 |* N# Z  f% s% \+ E+ f
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( j' R' o8 {) P8 ~$ ~% }2 w
Compression mode                         : Lossy
  x$ N9 J. X5 h  E1 C8 B8 eStream size                              : 271 MiB (2%)
( @. Z  W6 C: c/ ?) K: i; M9 P7 A! VLanguage                                 : Spanish
3 |) e7 _8 c( I9 E- C9 X, zService kind                             : Complete Main
  m7 e  o4 e3 z/ @, Q; G  d9 hDefault                                  : Yes- Q3 |, x" h9 Y1 b5 {
Forced                                   : No; l* K- O8 V8 K& C( V

0 z6 |' u% r- U. Q$ X# Z; ^Text #1& Y) X7 k; c; Y- w7 ?0 Y  u7 z1 ~3 H) c
ID                                       : 3
0 f; o- a+ e( C! o0 f! g! oFormat                                   : UTF-8
" ]. R3 y: c0 gCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 |5 X3 M# `& x( `Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. `! Y. P/ ^& k, H& {Duration                                 : 1 h 21 min
4 p2 J. W5 {1 H$ kBit rate                                 : 29 b/s/ ?& V: M, ?4 P: F* u6 q
Frame rate                               : 0.100 FPS
4 x% \. z- N" q* B# I5 q+ B% I! WCount of elements                        : 4857 b- x# \! I5 m6 {6 o6 ?
Stream size                              : 17.3 KiB (0%)
' L) D0 v* B2 F) w6 ]! {! ^  \/ hLanguage                                 : English
8 d2 ~; s% C. `, z' q" @; ^8 TDefault                                  : Yes
7 i1 }( `9 ]% MForced                                   : No$ A. m" @8 O9 c; S  J
3 c+ u& W+ k( h4 {" I, a' |( u! y( W! Y
Text #2
* n+ R0 C$ a% X& V6 ?8 AID                                       : 4
% Q  [1 `+ E* L" s+ J! o8 EFormat                                   : UTF-8
  m6 F) a( s, ^3 G+ J: O" WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF85 ~) o2 ?: X7 Z9 p! U* B
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  e# W5 j' A$ E# X+ A! c# n+ ^
Duration                                 : 1 h 23 min! A' G$ K/ v; u/ K# {
Bit rate                                 : 32 b/s3 A2 i$ g# `7 \+ M
Frame rate                               : 0.117 FPS
1 f0 [) Z0 j; RCount of elements                        : 584& {7 t& N: x! R9 C
Stream size                              : 19.8 KiB (0%)
1 [. c1 _  O, [1 STitle                                    : Romanian
$ B& c- N- J2 Q: f$ y3 eLanguage                                 : Romanian1 ~( A: P$ k. r3 Z2 k( Z
Default                                  : No
% Z( c0 _9 m6 V: T/ a9 n4 K# `( OForced                                   : No. W: B  m/ U* w5 k1 t
2 _* T1 \5 ^9 M% k4 a0 l) |3 R: M
Text #3
# h. j* g8 p9 u& DID                                       : 54 x/ S9 L9 j: i) _" e0 M
Format                                   : PGS
6 ~) [, m% ~/ g" g' p  j. @Muxing mode                              : zlib
" J( s; Y( {) c2 Y9 o% O0 {( E" qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ ~8 u$ D$ |" z6 v: A! `0 q5 l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 S7 R, e! P7 h, G* N2 l
Duration                                 : 1 h 24 min
7 f6 {7 O% F" l, K. X) ~- QBit rate                                 : 13.7 kb/s2 o& y8 h* H: m+ r7 Z" W6 R
Frame rate                               : 0.191 FPS6 I8 C, h4 C' `+ L7 o# y
Count of elements                        : 973  N; U6 ]/ y! q0 M4 L1 r
Stream size                              : 8.32 MiB (0%)% ^+ |" b% G% ~9 H: L! c: R& g
Title                                    : English0 Y- ?4 l1 e7 |2 p" F5 O$ }
Language                                 : English( A  y5 K# }, R  Y: M  I
Default                                  : No
) B& B  u& t- l3 G3 @Forced                                   : No# X4 R0 ^$ G$ @  j4 @

3 U; d, m4 S  T: aMenu$ i7 H7 A+ W  ~3 K, P& b
00:00:00.000                             : en:Chapter 01  Y$ v% a" b* i4 F+ D' X
00:08:42.605                             : en:Chapter 02
, v. M; G; E6 u5 f8 w7 Q+ Q00:21:10.811                             : en:Chapter 03
- q, g) `: `5 x: c1 Y4 i00:34:14.261                             : en:Chapter 04% @* a4 _/ {  j; x8 @4 j5 Z
00:44:36.257                             : en:Chapter 05, J" D. l+ ~, l3 X; |0 n' \
00:54:02.322                             : en:Chapter 062 s; r& f! Z. y7 J3 f
01:04:08.845                             : en:Chapter 07
& ^9 a0 }2 n2 |8 H01:15:32.111                             : en:Chapter 08

* j6 N% a1 I4 O. B$ y6 y5 V5 d  I; D) z8 K! D- w' X. V
, ?6 n; j) w  a
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

187

回帖

1044

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
662 点
hardyzhang 发表于 2023-10-28 23:43:07 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。: s6 X+ e* o' L" a2 d- E5 o% g
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!9 O, a, \7 Y' z

31

主题

3851

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2897 枚
体力
9270 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-10-27 11:41:47 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!; I" a- Q4 }2 T# x
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!! p1 H/ S2 K4 T

0

主题

741

回帖

3286

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
1846 点
QQ
sunday_119 发表于 2023-10-23 16:39:56 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。- s4 o$ O' P- h. s4 X: a8 y8 t
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!4 B5 C: n0 b: L& C

31

主题

3851

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2897 枚
体力
9270 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-10-23 09:28:10 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!2 a0 v6 O+ W6 J% f- ]
Blu-ray Film Forum: I will always support you!# C/ [5 d1 ]8 h1 F/ e

0

主题

1789

回帖

7222

积分

Sponsor

金币
582 枚
体力
3126 点
zzk980220 发表于 2023-10-23 10:13:25 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- O9 U4 _5 K. R% KAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
3 c( r1 L3 N# I& }

0

主题

766

回帖

3699

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
2174 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-10-23 11:00:11 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

77

回帖

451

积分

Sponsor

金币
32 枚
体力
250 点
nickleqiu 发表于 2023-10-23 18:42:47 | 显示全部楼层
必须下载 好看

0

主题

1066

回帖

5434

积分

Sponsor

金币
99 枚
体力
3140 点
xpg050811 发表于 2023-10-23 20:45:37 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
+ o# J9 X( r  l! n+ w0 A% ]7 LThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
, V3 Z, d) c1 T. o; g

0

主题

1534

回帖

6175

积分

Sponsor

金币
38 枚
体力
2657 点

VIP蓝光勋章

QQ
jiyugen8180 发表于 2023-10-24 21:08:58 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
, h6 l& Q/ E% j5 ^Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-11 11:29

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表