BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 129|回复: 11
收起左侧

[蓝光原盘] 流浪地球2/流浪地球前传 [REMUX无损版] The Wandering Earth 2 2023 ENG 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-Asmo 26.37GB

[复制链接]

8813

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
2471 枚
体力
27163 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-11-4 02:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
$ Z, u. K: n! \0 Y/ V  Z$ p  y& p9 Z% L& }( M  v
◎译 名 流浪地球2/《流浪地球》前传
+ H; j' _8 |+ a4 c◎片 名 The Wandering Earth 2 / The Wandering Earth Ⅱ  * @) o% B$ t" v/ f- K- ~, E
◎年 代 2023
; J- P, E$ d' d+ g0 s1 V$ V  G◎产 地 中国大陆
" h2 q! C4 I, ~5 B' T. |" G◎类 别 科幻/冒险/灾难
7 W% z; s0 B; x0 a% J9 A◎语 言 汉语普通话/俄语/英语/印地语/法语/葡萄牙语/日语/韩语/泰语/南非荷兰语) D6 \8 w5 ]. a3 ?4 q- d
◎上映日期 2023-01-22(中国大陆), K( |, U$ Q6 O1 X. _. c0 U' C
◎IMDb评分  6.9/10 from 12,118 users
; ^% A2 h$ Q$ G! w. N( y# ?◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt13539646// m* }' o- n2 O, W5 {
◎豆瓣评分 8.3/10 from 1,230,255 users
, Z7 R/ a. E8 N5 E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35267208/
# e$ i/ N: {: g$ B5 [. U◎文件格式 x264 + DTS
8 I7 J) M# o3 Q& v" K6 u2 P% W◎视频尺寸 1920 x 1080
& t: ^+ O2 x& c, w) O( Y- h9 _◎文件大小 1DVD 26.37 GiB8 g8 n" D0 w) D7 r$ G; u% ^; t  K" v/ {
◎片 长 2 h 53 min
4 a" L$ m7 k) U- i/ i( B! a2 C◎导 演 郭帆 Frant Gwo
: u# s2 U6 g7 h◎编 剧 杨治学 Zhixue Yang
" l- b7 G2 K; m1 G2 I     龚格尔 Ge'er Gong
5 q. l; X: ~7 ?/ [+ G     郭帆 Frant Gwo) |: r% d# L( E* r6 ^
     叶濡畅 Ruchang Ye
7 {9 n( W" b6 K5 c  B  [4 \     刘慈欣 Cixin Liu
- O2 w  O; p* z& R+ b! k◎演 员 吴京 Jing Wu
4 b' s/ K6 c% B3 l( Q; r     刘德华 Andy Lau
" U9 L+ W( J$ r     李雪健 Xuejian Li" k1 W  ~8 c: H4 U) K; ]
     沙溢 Yi Sha% `9 M9 F9 c' o0 u/ G2 v( p  I
     宁理 Li Ning
9 }) B7 w' y( |# O! d- z# @( _% z     王智 Zhi Wang! s+ B8 J6 [! U! C2 C0 D/ v
     朱颜曼滋 Yanmanzi Zhu. h: \" b+ L. {! _( C1 x
     安地 Andy Friend) p4 {7 H  {' a8 B9 O% |7 Z5 O/ u
     王若熹 Ruoxi Wang
/ }8 m  v) q! O9 u( U     佟丽娅 Liya Tong' g' w' o1 w6 v2 d3 z
     伟大力 Vatilli Makarychev
9 L& @) `8 l8 A) C" P8 ~; K* C2 r     张衣 Yi Zhang
& h( p# Y! P& d; `7 ?     天使 Kawawa Kadichi
% x3 c6 w$ c/ g; X4 J( l3 K     克拉拉 Clara Lee
5 Z% ~) {# p" n5 L) m4 V     叶展飞 Vladimir Ershov
# O+ x3 N7 x/ E: f% c     倪腾 Tony Nicholson, \$ m+ g, E* ?& w" W
     胡先煦 Xianxu Hu
- n+ s- R$ J  U6 }     霍青 Qing Huo
; D' V; a- T5 n) r- M8 Q% ^/ z1 |  K. z% Y     刘寅 Michael Liu
' L6 j8 P+ B1 \. ]! Z6 D     国义骞 Yiqian Guo( z6 a/ `; b: m4 j2 N7 Q$ v
     吴恩璇 Enxuan Wu# e! z* g; Z! q5 A: x# @
     王红卫 Hongwei Wang
# o7 P8 l  i! s/ ^6 J' x- V: Q     孔大山 Dashan Kong3 d0 l- r! A: ^, l% H) |2 F
     徐建 Eric Xu
6 x7 ]* u7 V- ]$ N     刘佳沄 Jiayun Liu+ \8 J' ~/ R' Z, K
     丁燕来 Yanlai Ding
& E- T1 v3 T( p     郜昂 Ang Gao
9 _4 @- p8 g: G+ j( t1 t) J3 J     严华 Hua Yan9 A+ w- Z' e" g% ?: W" Z3 L
     李仁 Ren Li: @9 K! j' j  {) o5 ]0 q3 ^
     洪真 Ang Cin
2 n- z1 ~# ^% Z7 [* j0 d     王磊 Lei Wang: N& K* ]  s3 y& C4 l" Q
     王一通 Yitong Wang8 `7 O2 e$ ?3 m+ q3 [
     杨洪涛 Hongtao Yang8 @- D+ `6 c& C5 M2 ]
     赵叶索 Yesuo Zhao& C/ A9 U$ o' O: ?, Q! D" m
     李路琦 Luqi Li* e) i( ]( O' s3 z7 e# R! l" S
     黄纪渊 Jiyuan Huang
+ S- ]8 ?: |* e4 y0 m! [$ K     郑楚一 Chuyi Zheng2 P9 b: Q, a8 _3 x6 M8 d" v
     吴静一 Jingyi Wu6 ~* |4 F5 P( M4 L
     付嘉灏 Jiahao Fu
3 o1 H& Z* b( f- a# k     瓦伦廷·沃罗布耶夫 Valentin Volobuev
& F# O1 U# q0 x: N; n# B# B     李一冉 Yiran Li. u8 v% y* j( g# Z" o4 }
     周强 Qiang Zhou* ^% z: e1 `4 w6 k" l' R- w- _$ G3 w
     朱超艺 Chaoyi Zhu+ r5 D* H. J# g3 P, a' h: D
     何金和龙 He Jinhelong3 P7 k( g0 [3 r8 ]  `
     何金和金 He Jinhejin
1 N- J1 O3 _% O/ |     张涛 Tao Zhang
4 Y: H6 N( u( X  S     向进 Xiang Jin( W. V' m& i. `2 I4 B, o* ]; L4 {
     李沛东 Peidong Li: D% y$ T6 _0 L, L' C! [$ l
     柯国庆 Scotty Cox
7 \& Z7 N( ?  I  \5 U     李丹妮 Daniela Tassy
. i9 j1 g$ H) w; V! K3 a% o  Z% p8 b! s! \* d
◎简 介   * @9 O  q. v/ K1 z
, g5 @# y* `  P
 太阳即将毁灭,人类在地球表面建造出巨大的推进器,寻找新的家园。然而宇宙之路危机四伏,为了拯救地球,流浪地球时代的年轻人再次挺身而出,展开争分夺秒的生死之战。
  c, H, |1 a8 {+ q8 B( j  L! t8 Q+ u, b) z; Q0 ?
 Humans built huge engines on the surface of the earth to find a new home. But the road to the universe is perilous. In order to save earth, young people once again have to step forward to start a race against time for life and death.3 l8 @- B4 b; T4 m$ u& c

5 e* E/ p  C8 t3 h  E# {) S
The.Wandering.Earth.2.2023.ENG.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-Asmo
1 x$ I2 ~- I% G9 \  Y6 M" R& ]. h  v" ?3 e
Video
2 h% a& h8 o, {. |. s0 Z% y: u) CID                                       : 1
% L. }, f' _  Z- DFormat                                   : AVC
% a  a# {9 V/ c: ZFormat/Info                              : Advanced Video Codec
" j6 x3 \3 J0 {. G! v$ MFormat profile                           : High@L4.1; N: x1 `' H8 r, D7 Q# O$ e
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
8 ]; N0 ^0 e$ B# O( oFormat settings, CABAC                   : Yes
: w/ b8 r# [1 R: JFormat settings, Reference frames        : 4 frames
1 x  T; ^  {' ?7 B7 fFormat settings, GOP                     : M=3, N=24* @$ D# }8 Y2 r/ c- n7 ?
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
& a/ ^9 I; S  ?. k5 BDuration                                 : 2 h 53 min
3 c( f5 b/ j6 \9 W/ q# X6 F3 s' mBit rate mode                            : Variable
% x% K5 j) p0 x. H0 bBit rate                                 : 19.9 Mb/s9 P4 {. O9 R* q' Z0 _7 e/ z
Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
& l2 K- ~& a, F$ k# F* tWidth                                    : 1 920 pixels
6 e1 A% W* U, U# IHeight                                   : 1 080 pixels
1 V7 T8 r, ]2 G4 o  WDisplay aspect ratio                     : 16:9% l+ d: T! W2 F- T' D! l( k9 @
Frame rate mode                          : Constant
  ^1 H. k) `- Y. j6 u* TFrame rate                               : 24.000 FPS
! n! L% A) h' zStandard                                 : NTSC
# o6 p  ^7 Y) wColor space                              : YUV
, Z1 y& \' E1 N# G/ S. P3 J* dChroma subsampling                       : 4:2:0
( C/ {7 t0 w/ Y, ]7 T2 F1 o8 ^9 K, CBit depth                                : 8 bits& e* L! F. p# E' T, o
Scan type                                : Progressive3 u/ I* O7 }2 b3 f4 m- v. X, g
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.400+ W% D' M2 T/ h1 _- U; \7 D) i" {
Stream size                              : 24.1 GiB (91%)& c- I; ~# g9 h# m- _9 ^: C0 C  I7 L* E  Z
Language                                 : English7 H/ a7 L9 x& i( f+ B
Default                                  : Yes. T3 A/ M4 D* v4 O: ^
Forced                                   : No3 l7 S6 J% Q: v  a- Q" b6 ]
Color range                              : Limited
$ e2 j# `& o0 LColor primaries                          : BT.709
0 M, F7 Y* l- U6 Z- jTransfer characteristics                 : BT.709( {0 L( d5 P. b( x$ g9 I4 \, f
Matrix coefficients                      : BT.7092 e: _/ _4 Q& N
' T& h3 ?7 I- J0 r9 t
Audio
( V. ^- c2 V: ~- OID                                       : 2
# F7 L  Q. m1 e5 R4 |7 N6 f$ KFormat                                   : DTS XLL
8 K2 i0 A; F! A, k5 |Format/Info                              : Digital Theater Systems
7 ~) B5 Y7 j! U' [. [" LCommercial name                          : DTS-HD Master Audio8 }9 X3 l4 a( {# Z: z
Codec ID                                 : A_DTS7 ^* G& b3 p/ Z) ^4 L9 j
Duration                                 : 2 h 53 min
0 N" {* t+ O4 p  d) PBit rate mode                            : Variable' g- j" B* Q/ ~2 E3 L
Bit rate                                 : 1 867 kb/s; B, V2 W4 @' v2 l2 J1 N% Z
Channel(s)                               : 6 channels
5 x! n! M7 W3 T  {Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE; h; r7 V7 J# N) C$ Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 R) G+ `! _) f7 {" s, x) DFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)2 Q1 R2 j& [$ f/ f; X  Q
Bit depth                                : 16 bits
. W# i. W* S# A0 F0 WCompression mode                         : Lossless5 Y1 I' V3 w* S* k$ r$ w
Stream size                              : 2.26 GiB (9%)3 C+ C7 y5 n1 Y1 j6 ?" A! Y
Language                                 : English6 F3 r0 P8 O/ v" ?0 q
Default                                  : Yes
& Y( Q+ G7 e3 r0 ZForced                                   : No$ D; \( {" Q( d1 r' r
1 M/ e* p  |0 ?' [
Text #1
- ]2 z( N* [- }6 T8 v( s1 \6 S$ M2 zID                                       : 3
) l9 {  |4 l; m$ v; JFormat                                   : UTF-8- h7 q1 ~# K. R6 r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 v& G& C3 j) X4 ~  yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 ^* B) C4 B/ ]. ^! e
Duration                                 : 2 h 41 min
5 d! r6 ~1 U8 n) j, d6 LBit rate                                 : 59 b/s+ ]) Z2 P" G- @
Count of elements                        : 2571; H$ Z- h$ z/ w# ]4 D% x& o
Stream size                              : 70.1 KiB (0%); d3 Y+ X# Y+ ^) {+ x' o: g0 k7 U
Title                                    : AI translator) _  A4 e5 K) h, n" _. e& t9 m/ y
Language                                 : Polish
$ U! _3 H; ^; d& IDefault                                  : No
% C+ x& q, W5 F5 S/ f: \Forced                                   : No- ^1 d- z' s: s  q: e$ t
0 L% }8 T0 _! e) ]
Text #2: @  r$ |5 n6 Z
ID                                       : 4
5 X* D2 J: e. ^2 [Format                                   : UTF-81 Z. T7 ?- b8 L& [
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 a, m/ f* D6 l( \- F: X2 g5 e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 E) i5 D( F, [
Duration                                 : 2 h 41 min  `1 U" @+ z% Q* ?+ |( Z0 z  Q+ @( ~
Bit rate                                 : 54 b/s3 K" g6 u- b7 N2 X- K) I
Count of elements                        : 2572( S- c8 e8 F) l- P* v+ Y
Stream size                              : 64.2 KiB (0%)
2 e- E+ {9 O' ?: H8 E. b8 H) SLanguage                                 : English: S( p& i$ m. P# W: ~; W5 l
Default                                  : No
- s4 J/ E, s( }% z9 S9 q# UForced                                   : No
4 s. f: j4 t# a0 d& {
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

4

主题

416

回帖

3990

积分

Sponsor

金币
15 枚
体力
3178 点
ALLisxxx 发表于 2023-11-4 23:01:48 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
/ Y3 w! p! v6 T0 g& z( t( @Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
蓝光论坛里 ...

0

主题

305

回帖

1399

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
823 点
oliceo 发表于 2023-11-10 22:51:03 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!- x; ^  ?# H: e8 |
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!4 ^$ H: F3 b4 {8 L- F- `

797

主题

1848

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2871 枚
体力
5981 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-11-13 13:18:55 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""' K4 b  P4 _3 {$ ?6 b" a
I love your Blu-ray movies Forum!( A# U6 Q3 w3 l3 X0 ]5 C9 z& \

0

主题

227

回帖

3373

积分

Sponsor

金币
395 枚
体力
2500 点
ljy-123 发表于 2023-11-4 10:33:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
1 t, e" T% |" M' K! s. Z9 V4 rBlu-ray movies Community: my favorite!
  t, N, }- `8 U! ?" l

0

主题

305

回帖

1399

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
823 点
oliceo 发表于 2023-11-10 22:49:55 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!6 N  E0 B; S+ ^: E% @. s( X: E
Blu-ray movies Community: my favorite!
5 B0 O; d9 Y, H( d; ]- B9 ?

0

主题

62

回帖

384

积分

Sponsor

金币
61 枚
体力
141 点
xuezhanxiong 发表于 2024-1-15 23:00:23 | 显示全部楼层
非常精彩的电影,谢谢楼主分享。

0

主题

39

回帖

204

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
114 点
gansinimen 发表于 2024-2-11 18:58:47 | 显示全部楼层
66666666666666666666

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-2 21:16

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表