BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 93|回复: 7
收起左侧

[蓝光原盘] 复仇狗联盟/流浪狗 [REMUX无损版] Strays 2023 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-HDT 24.66GB

[复制链接]

8814

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
2473 枚
体力
27165 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-11-4 09:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg , E& ]* ~9 x$ I; u2 E
8 ^' @$ T* H( F% J& u( v& v
◎译 名 复仇狗联盟/复仇戆狗联盟(港)/流浪狗
- e& ^) E7 w% a# T  Y◎片 名 Strays- R4 I" i4 r0 w3 n5 ~8 t( W
◎年 代 2023
+ W, M1 ]+ F! P8 a: P- C9 t3 s◎产 地 美国
( @$ |0 V. Y8 a* p9 ]7 A◎类 别 喜剧/动画/冒险
) k9 ]1 f4 J4 q4 R% \8 B◎语 言 英语2 b. q" L* q/ w, Y, y( q
◎上映日期 2023-08-16(冰岛)/2023-08-18(美国)
7 m4 f9 E0 A6 ?* U, `/ X0 ~) q( G◎IMDb评分  6.3/10 from 19,438 users
& ^* s1 M4 L6 {% G- ?1 G◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt15153532/$ g8 M( e6 C4 S* k% Y; b; ~
◎豆瓣评分 7.3/10 from 16,092 users# l0 |- i  a, _3 n
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35802912/3 T3 h# Q) T* a/ z
◎文件格式 x264 + DTS
6 G* |* y0 v9 V( V# w" y7 j' V◎视频尺寸 1920 x 1080
6 w7 v# G) v9 c* @◎文件大小 1DVD 24.66 GiB
: C6 L& V# F1 |% o◎片 长 1 h 33 min2 V' L5 E9 h. p& C+ J2 A% z& Q9 g
◎导 演 乔什·戈林鲍姆 Josh Greenbaum
( X1 t7 x5 u& ]* z: o: N◎编 剧 丹·佩罗 Dan Perrault
: D/ b. O+ R, h. J, h◎演 员 威尔·法瑞尔 Will Ferrell 5 p( C% D+ v( O+ ?) S
     杰米·福克斯 Jamie Foxx 6 |2 N0 e. U/ e; g( m; H
     威尔·福特 Will Forte
$ d. w1 p# s: P$ [. A, N& k     艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 8 j0 U8 V" _5 o
     兰道尔·朴 Randall Park ! b! m5 Y6 L$ N8 m, c" v1 g/ y
     乔什·加德 Josh Gad- e7 R, ]9 C4 u0 z4 g& a
     哈维·吉兰 Harvey Guillen
/ z# ?; P* P% Y0 |9 k) l     布伦特·吉尔曼 Brett Gelman
) v) F% D' K. o; Z" [" u     罗伯·里格尔 Rob Riggle) D2 ~/ z. H" J) \2 B1 ~# A! b
     詹米·德米特鲁 Jamie Demetriou) s3 ^- }( ^% x
     索菲娅·维加拉 Sofía Vergara
. _8 Z) i# g$ \     汉娜·艾琳 Hannah Alline 1 O0 n* h8 B5 j2 i0 j
     泰勒·安东尼厄斯 Tyler Antonius
2 t$ d# E  ]. u     海蒂·纳赛尔 Hedy Nasser
/ X9 G2 a7 A( u& {9 k     杰德·费尔南德斯 Jade Fernandez
" l! f9 o5 W( {8 B- Q) B4 |     安德烈埃·莱恩 Andrea Laing   b: X  o0 c* g1 ~5 B
     提纳西·卡黑锡 Tinashe Kajese
( n0 e3 o& N, [; d     亚历山德拉·菲肯 Alexandra Ficken
4 D' l) [- B- n+ ^9 M9 B3 C9 J     查瑞蒂·塞万提斯 Charity Cervantes : _, a) Q/ F# ]/ ?/ V/ ~% |; {
     丹·佩罗 Dan Perrault  
4 t- K6 ^* l& z+ x- Q; m     埃文·洛茨 Aven Lotz
1 m4 H% y; }* h; ?     加雷特·海因斯 Garrett Hines + x' j; a- i+ R% {! [

9 G) ^( [3 x# q: `; s( h  O◎简 介 , h$ R$ @& I; d1 g8 ]
  ^) r2 u2 g" s& \' j" L7 s# Z
 该片为真人和CGI结合的R级喜剧片,讲述被遗弃的小狗雷吉和其他流浪狗联手报复前主人的故事。
5 E9 s' W% r! n. g- `8 J& l% }) w. q/ }6 u+ c0 |" b5 p
 都说狗狗是人类最好的朋友,但是如果有个狗主人是个大混蛋呢?如果是这样,复仇狗联盟就该集结了。 雷吉(威尔·法瑞尔 配音)是一只天真无邪、乐观活泼的边境㹴犬,尽管它被它的渣男主人道格(威尔·福特 饰)丢弃在大城市的残酷街头,雷吉却仍然相信它最爱的主人绝对不会故意弃养它。但是当雷吉遇到一只老是老爱飙脏话,讲起话来像连珠炮一样快的波士顿㹴犬小虫(杰米·福克斯 配音),一只热爱自由的流浪狗,而且相信只有傻狗才需要主人,雷吉这才终于发现它的狗主人道格一直以来都在虐待它,而且道格是一个没心没肺的人渣。 为了向这种狼心狗肺的狗主人展开复仇,雷吉、小虫和小虫的麻吉——玛吉(艾拉·菲舍尔 配音),一只冰雪聪明的澳洲牧羊犬,然而它的主人却因为又认养了一只小狗狗冷落它;以及亨特(兰道尔·朴 配音),一只患有焦虑症的大丹犬,因为自己是一只情绪支持犬老是觉得压力超大。它们组成复仇狗联盟,然后脑力激荡,想出一个超完美的复仇计划,并且展开一场史诗般的冒险旅程,帮助雷吉找到回家的路,而且最后还要让道格付出代价,那就是逼他咬断他最喜欢身上的一个部位(贴心小暗示:并不是他的脚丫子)。
! h4 R# L5 D, F. O. ^, @5 D  c' ?
 An abandoned dog teams up with other strays to get revenge on his former owner.. o  T0 I+ i% [6 P; q

* J: b" f) h% A* N
Strays.2023.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-HDT 24.66 GB3 \& b, i/ o! v/ E

% W  n1 J# |5 D1 K" EVideo" o, j& D# X- p& S6 ]8 s
ID                                       : 1
* e. l" Y, Y4 ?% u/ yID in the original source medium         : 4113 (0x1011): f# Y% m" v% n5 O+ D; w
Format                                   : AVC" [2 u+ O# {! E5 Q4 G
Format/Info                              : Advanced Video Codec  K5 ]3 `- j5 v; `+ b
Format profile                           : High@L4.1& U: ~" j3 z: p# p: P# I9 J
Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
2 V$ O  x# V  l1 N. @Format settings, CABAC                   : Yes% X8 m  `8 O. T
Format settings, Reference frames        : 2 frames8 w) P. N6 g+ }; h( `/ i1 v7 f$ s+ [
Format settings, GOP                     : M=1, N=10
* e  N9 X6 P* u" g. g0 B) ACodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC. D2 d# o) B& z  }$ Z; x
Duration                                 : 1 h 33 min
" i- D! _6 s9 P+ h- h$ Z# ?Bit rate mode                            : Variable
4 {, D' J* I) }! W7 j& hBit rate                                 : 34.0 Mb/s
3 X* u5 c+ I7 ^1 W6 G' d- `Width                                    : 1 920 pixels
3 |; a# c0 [, E/ J2 j+ RHeight                                   : 1 080 pixels
9 _% p7 l1 \( B6 BDisplay aspect ratio                     : 16:98 X. u: U' m& q* J7 @
Frame rate mode                          : Constant. I, M  N6 @- ^7 l* I2 K8 P6 R- J
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS7 Q  J1 f& X/ I) X) a* K
Color space                              : YUV
) ^; \$ A" {; ~, z8 W' S0 ]Chroma subsampling                       : 4:2:0
9 i6 I8 E1 Y: uBit depth                                : 8 bits3 f9 v4 A2 v% p7 P( H$ w
Scan type                                : Progressive; C7 [; n9 Q. X- H& i2 Z9 \, u# _! m
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.684
: ?) {0 K& }+ S; L  P8 `& Q! F& h2 _3 O7 CStream size                              : 22.1 GiB (90%)
, t/ ~, A1 c( ]* N$ q6 g5 N5 @Default                                  : Yes
$ i; a. J' P. J  q) ?7 QForced                                   : No6 [. E6 {! H' T5 k$ D. U
Original source medium                   : Blu-ray7 `. j$ F% P. ]( x2 x! G. _
9 U) I  x7 ~+ y/ r0 x
Audio
, N7 }+ J  f+ WID                                       : 2- S6 g/ c! l- C; W' J
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
( u, j6 l7 B/ ?( V! O. bFormat                                   : DTS XLL
" n9 }; `' E) U6 f  @: @3 M& `Format/Info                              : Digital Theater Systems* [+ S( s4 }3 y& H0 e
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio+ l& @# k7 w9 {1 P7 j, P
Codec ID                                 : A_DTS
# v7 h' D  U3 D1 e9 }4 y' i  e8 uDuration                                 : 1 h 33 min  ^, r$ U# _# Q. P0 J
Bit rate mode                            : Variable
2 x% V4 g  f; A/ C$ YBit rate                                 : 3 723 kb/s( F5 L% G" ~* C! x3 f( Y
Channel(s)                               : 6 channels7 n2 {, \- g! H8 _
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
+ _' I- E, ?8 j) C: _! p! uSampling rate                            : 48.0 kHz
' q$ F  a% B4 K' x8 e6 rFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)+ i+ ]1 g' z  N7 ^; w! ^
Bit depth                                : 24 bits
) j1 M$ a& t+ b. _7 vCompression mode                         : Lossless3 E8 b4 o" L" b
Stream size                              : 2.42 GiB (10%)+ ]) U* a5 d2 E- y' W
Language                                 : English
1 G0 t; t! f, ?Default                                  : Yes
% m; }+ G+ u3 m. S6 E6 ~Forced                                   : No. w# W2 F  s7 k! A/ w
Original source medium                   : Blu-ray
9 u8 ^9 I0 X1 }% N3 ?4 j
/ ~, @4 T* Q# Q/ v6 t1 J6 DText #1
$ h: o. h7 C' ^) u, T% jID                                       : 3
7 R3 G+ h  n: Z. }! mID in the original source medium         : 4608 (0x1200)( o; z1 _* s' |- ?# o/ L. L/ `8 Y
Format                                   : PGS
$ d- h0 X" r) K/ }/ w4 t$ XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 @" D+ r$ d8 q( I0 L, dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 i' R3 ^- m8 _6 _6 s$ n1 L( IDuration                                 : 1 h 28 min2 z7 e' y2 O$ l; e3 D
Bit rate                                 : 78.8 kb/s: V! z8 r9 i! r5 N: `
Frame rate                               : 0.764 FPS
4 d5 B7 N( j: n7 UCount of elements                        : 4080
, Q5 k9 @* O5 W' A2 Z, }+ q* V" z! lStream size                              : 50.2 MiB (0%)6 \3 R  R( B" d8 ]5 y7 Z+ N
Language                                 : English( p+ ]6 R3 l2 k, T* Y& a
Default                                  : Yes9 ^" |8 }' `8 o$ j& f/ h( y
Forced                                   : No+ x1 Z  B, F# {$ Y
Original source medium                   : Blu-ray/ o: d2 p! V& z  [

  w- j3 S& Z* Q5 E$ oText #2# A: C9 d6 r7 h+ s* S) O
ID                                       : 4: j( ~5 \: D6 B+ c  }5 P8 }
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)7 F# |: C2 `0 L
Format                                   : PGS4 M: @) t. _1 r( I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. c. y2 r1 M  ]7 C) d4 h( B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 e, {2 [7 K8 ~1 J. [& A
Duration                                 : 1 h 32 min3 j8 j; k9 C6 ]9 n! W4 r% Y
Bit rate                                 : 60.3 kb/s4 g- E7 C. b/ d7 u0 b* G* J5 k
Frame rate                               : 0.628 FPS5 W' v" v& s8 D% K& z" V& u7 w
Count of elements                        : 34719 o7 z) b  m4 m8 o& B/ I5 H
Stream size                              : 39.7 MiB (0%)
0 o' T) T* |  B. W& K) HLanguage                                 : Spanish
  M' N- J& `( r% L% cDefault                                  : Yes
; \2 _3 p8 |% O7 j& N0 JForced                                   : No* E9 g: ^9 Y4 X2 O
Original source medium                   : Blu-ray) r2 P) l% i/ Q6 h4 D

3 m; Z+ \, d0 W4 a; JText #3, C: Y9 o# d7 z/ G
ID                                       : 5
# W% F+ H" c$ J0 ~5 f7 t0 g+ jID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
3 v# [. {2 w) c1 r+ Z1 P; z1 CFormat                                   : PGS
$ w& J7 d. O2 `+ Z( L) gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; {- q, y& L: l3 p! ]5 [Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, K+ ?6 O6 Z$ k3 h& i& u: U; BDuration                                 : 1 h 32 min
7 H7 B$ v% h" ~Bit rate                                 : 72.4 kb/s- I7 J2 d$ b( }' v' O2 v% u
Frame rate                               : 0.880 FPS
) n8 l- k8 s* l$ rCount of elements                        : 4861% J3 ?) O5 \6 W  s! H% I- ?- R$ w
Stream size                              : 47.7 MiB (0%)
) J6 S3 o% V3 O6 ~: j, V! e/ hLanguage                                 : French
) u/ S  y4 i# e& i! EDefault                                  : Yes
4 H( h) J9 E1 O' _7 w7 P- VForced                                   : No/ i  ]& W: M! k8 B
Original source medium                   : Blu-ray3 U0 [3 m( E# v
, _+ s( `* J9 _9 Z
Text #4
* F9 `4 W, s' V3 v) \8 a% zID                                       : 6
9 E* K# K7 Y3 @+ ~' Z( EID in the original source medium         : 4611 (0x1203)# K: \8 f% g, Y8 P$ X
Format                                   : PGS! t: J7 O7 [" T8 R7 @7 b: V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 y' x6 X. e8 e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 S: m' ]" s9 e+ M4 z. r: N9 _' d
Duration                                 : 1 h 6 min8 d/ ~  V8 c; n
Bit rate                                 : 433 b/s! z& b) A9 e: K" ^, K
Frame rate                               : 0.007 FPS
5 ^5 l0 y. @0 w: U1 V9 c! XCount of elements                        : 26
. N1 m+ S3 a6 v8 n3 f7 b# x5 ]Stream size                              : 210 KiB (0%)
% n( [  i2 B- {' Q. zLanguage                                 : Spanish' J1 T2 d( o8 h# ]* B- f9 H( ~/ E/ v2 k
Default                                  : Yes! m/ R$ J! Y7 }
Forced                                   : No
  f* H# G$ r( I0 bOriginal source medium                   : Blu-ray
) n% k( ~0 U# b  d: T, E0 h& |2 b" ^. m# S3 i6 p8 O
Text #5% h/ |+ [% _% |( w' E
ID                                       : 7& S3 d$ p/ }/ }9 j" \' w6 y5 h
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
% e! n$ c8 Q! H( bFormat                                   : PGS
/ t, S) q7 @; Y/ Q2 E. D) a7 FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! r# |# h% p" S: e* G! q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 ]0 n  I6 F& V1 n. q  |
Duration                                 : 1 h 6 min
" w7 u9 U8 U3 U8 A9 I. U7 {Bit rate                                 : 193 b/s" x$ e+ H( Q8 Y- h8 Z; m
Frame rate                               : 0.004 FPS
  U0 a  {; t. @Count of elements                        : 16
! H4 T- Y  `; m3 @* d6 tStream size                              : 93.8 KiB (0%)
, C+ z, z* F; F% P9 D2 e. OLanguage                                 : French  Z: k8 I! b/ h; S: p
Default                                  : Yes
$ y9 {" v: G# c* g4 j* k# L0 wForced                                   : No0 m5 ~5 ]0 Z8 U4 ~% g  c( S6 _' V
Original source medium                   : Blu-ray3 o3 E7 l1 E) w- e# C5 t  D; u4 R
; o5 v& ~5 F, V/ G' |1 b
Menu, b; |! Q' r" w( n5 Q
00:00:00.000                             : en:Chapter 01) p* h2 J, }3 Y2 A3 ~, i0 H
00:03:38.718                             : en:Chapter 02* \, Z6 z; T( p3 ]
00:08:04.484                             : en:Chapter 03; R9 D% h% @6 h& s6 z( J' B
00:14:03.843                             : en:Chapter 04
' o5 [* H' Q0 b4 n6 n00:18:26.355                             : en:Chapter 05
1 y' t3 D8 J, }/ F00:21:53.395                             : en:Chapter 06
6 E6 O" J* N) [& A8 l) F00:26:39.639                             : en:Chapter 074 P  s- G5 e- y' ?' [
00:28:41.845                             : en:Chapter 08  u9 i. L: V: J8 n/ e
00:34:50.713                             : en:Chapter 09
% \1 l( [! @4 g' T/ d# B0 y00:37:32.583                             : en:Chapter 10
- p7 J2 J; V3 B00:43:48.959                             : en:Chapter 11
/ i. r1 a1 K' h/ Q. I& |, H* v00:49:27.756                             : en:Chapter 12( @* }8 T) k  P* Z9 P
00:52:56.882                             : en:Chapter 13$ \0 z2 d" Q6 g0 a7 Z4 j5 i
00:56:34.140                             : en:Chapter 14
  T/ r! m, G  o- b01:02:59.817                             : en:Chapter 15
7 q8 Q  K; V# J# i% s! l1 L01:07:18.909                             : en:Chapter 167 z  x2 j/ W8 M+ T
01:10:37.775                             : en:Chapter 17
. g- t1 i: Z+ N& ?4 c3 `8 k- \, [+ N01:13:10.302                             : en:Chapter 18
/ @. a5 g8 ?* B* p5 F01:22:04.502                             : en:Chapter 19
/ {% @* l+ C+ A& Y01:26:11.249                             : en:Chapter 20

5 {6 i7 p" L% u) q5 \
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

4039

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3038 枚
体力
9696 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-11-5 15:59:32 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
# u9 C" e+ ]0 l4 e' P, ubluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!% U! H: @% l/ x" j6 L

797

主题

1848

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2871 枚
体力
5981 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-11-13 13:17:15 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
% Y. r5 ?/ f4 R, W; V7 y6 |祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!/ M% k( Q3 G( J2 Q+ C

0

主题

767

回帖

3454

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
1950 点
QQ
sunday_119 发表于 2023-11-14 08:53:19 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
+ t# F: r3 h' n, ?9 f  D* vIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!9 d4 ^, U9 `% E' V. C

0

主题

1863

回帖

7597

积分

Sponsor

金币
626 枚
体力
3310 点
zzk980220 发表于 2023-11-14 13:50:43 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
' C2 j( |, p7 Z) f  ~The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
8 t! x" ], |/ a3 x

0

主题

252

回帖

973

积分

Sponsor

金币
99 枚
体力
397 点
haijijn_y 发表于 2023-11-18 16:04:12 | 显示全部楼层
大爱狗狗 下载

0

主题

1439

回帖

5431

积分

Sponsor

金币
262 枚
体力
2283 点
lfvvzc 发表于 2023-11-21 16:36:41 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!/ p; I9 m# ]8 g" `/ n6 ^
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!8 S7 O  @& g) t0 W

0

主题

848

回帖

4235

积分

Sponsor

金币
70 枚
体力
2496 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-11-21 21:08:05 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-2 21:36

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表