BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 45|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 施赖弗 [REMUX无损版] A Little White Lie 2023 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-Asmo 19.09GB

[复制链接]

8653

主题

172

回帖

8万

积分

Post Share

金币
2174 枚
体力
26690 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-11-19 18:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 @* K0 N4 L% o* @
( d' z, x0 \5 G1 r# I
◎译 名 施赖弗
- ]! |8 h) u* [6 p◎片 名 Shriver / A Little White Lie
+ L8 T0 k% Q/ O7 _◎年 代 2023
, A) Y: p3 r5 Y% s6 Q7 q◎产 地 美国1 L' ~' D7 ?: h$ Q. V) r
◎类 别 喜剧! M" A1 `# Q: C- n- b/ [2 O3 Y
◎语 言 英语
4 j  v& ^4 z, b7 Y◎上映日期 2023-03-03(美国)
) d5 K9 k+ |! q* @0 `9 ~2 r/ E9 H: Z5 G◎IMDb评分  5.9/10 from 1,668 users( O2 C3 M% k$ |" V: L
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4225012/   U9 B' z$ c/ g( P* K* S: v/ H- ~
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
0 h9 k2 p' c$ R◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27043485/
3 G' q8 s3 e+ e6 V  o. l) U8 C3 Y◎文件格式 x264 + DTS   g/ z; g$ [2 L# `; t5 z
◎视频尺寸 1920 x 10801 [. K' K0 i$ P! Z
◎文件大小 1DVD 19.09 GiB; v5 c2 S: y8 m* C  l* x
◎片 长 1 h 41 min
# f5 k3 G' r5 \2 G1 A, L◎导 演 Michael Maren
! r3 @; ?" C% w' n- V( j& A◎编 剧 Michael Maren
) {& ~9 ?6 F) `: Z9 Y) @     Chris Belden
, A+ X3 q* N2 y& R9 V' R◎演 员 迈克尔·珊农 Michael Shannon, B; b, t9 \- j8 Y4 M+ K2 \: t0 o: b
     唐·约翰逊 Don Johnson" o) y  |8 [  ~* T" `, w
     吉米·辛普森 Jimmi Simpson
0 G4 @* V7 d& }  V     凯特·哈德森 Kate Hudson
# c( J8 u8 G3 M7 W% u     吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito
- t" |: T1 O' q5 ]! d" F3 v5 M& |     乌比·戈德堡 Whoopi Goldberg
/ @% |' m  D( u" [; s     达明·乔伊·伦道夫 Da'Vine Joy Randolph* i/ f1 Q6 k( j2 L- K% w
     阿雅·娜奥米·金 Aja Naomi King
! |: |9 t6 Y, Z" S  j% W2 L     小马克·布恩 Mark Boone Junior
) V5 b/ f8 q' N. D& R     扎克·布拉夫 Zach Braff
' D& b; H* p: G% ]     帕芮·马费尔德 Perry Mattfeld
, P2 ^4 d& S. ~1 g     乔琪亚·惠格姆 Giorgia Whigham
7 S& l+ U2 i) b* i7 l( C- |" B- j& _( y1 I+ @
◎简 介 
& i3 u" H4 F: S% S' @
6 B0 T4 Q6 ]+ }8 E+ Y1 s 乌比·戈德堡和吉安卡罗·埃斯波西托确认加盟迈克尔·马伦([衰变简史])自编自导的喜剧片[施赖弗](Shriver,暂译)。该片根据同名小说改编,故事主人公施赖弗孤家寡人一个,他在庆祝一本书出版二十周年的派对上被误认为是该书的唯一作者。当真正的作者出现时,将错就错的他只能仓皇而逃。+ i& Y9 F" Z1 @* k' w% [
3 m: Q: z  y4 P) v$ J' H% r
 When a handyman living in New York City is mistaken for a famous and famously reclusive writer, he's brought to a university where he is to deliver a keynote address to save the school's literary festival.
! O$ m$ a4 s# P; I2 u
A.Little.White.Lie.2023.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-Asmo 19.09 GB
( P% E2 _7 T! _4 ?/ q7 h
! p/ ^$ w- u( [! U, i" Y  AVideo0 v0 E# t" r& [/ ?. y! }
ID                                       : 12 Z" b/ E3 k, J, l  N
Format                                   : AVC8 k$ l6 |8 \7 _8 }. N1 ~7 X: b; a
Format/Info                              : Advanced Video Codec9 J; f2 {; d, ]; G
Format profile                           : Main@L4.1
  I2 }: b$ \6 E5 ]* I8 qFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
2 d0 S7 [* d. T$ \' N2 w, ]& _' _8 c4 UFormat settings, CABAC                   : Yes4 f! s  n% j6 B
Format settings, Reference frames        : 4 frames
0 p7 g4 W0 o* bCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
: t7 U% ~) n1 kDuration                                 : 1 h 41 min1 W  V0 Y0 U. p. {$ Y$ q* V, D, X
Bit rate mode                            : Variable
5 c. q2 |% }9 k9 ~Bit rate                                 : 25.1 Mb/s
4 j, {1 ]) K: Q8 Z# PMaximum bit rate                         : 30.0 Mb/s
) X$ \0 m# t8 y' j. |" p- [Width                                    : 1 920 pixels
* |3 X( ?, p0 S. X2 S' k* t5 CHeight                                   : 1 080 pixels" K9 r/ }+ _' d; i: e9 ?# }
Display aspect ratio                     : 16:9& Y# g  ]: m/ J
Frame rate mode                          : Constant+ k6 b% P2 q6 H) @( t! S8 V/ _
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
3 ~" s: V, k  Z- |- rColor space                              : YUV
* b/ y$ c+ P8 B2 PChroma subsampling                       : 4:2:0: j  l5 W7 J* e
Bit depth                                : 8 bits
- C; Y, D/ _5 U4 hScan type                                : Progressive; E- N* h8 O& V
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.505
6 C) Z# D7 t1 o7 p3 i) g# z) QStream size                              : 17.7 GiB (93%)
) t; P3 u7 X6 r) @& A- {$ G2 N7 s6 ILanguage                                 : English7 a& d& e( r* Z' O9 d& Z
Default                                  : Yes
: t) \) V" w4 d1 |9 k' TForced                                   : No) x, n0 A5 i2 W* N5 F
Color range                              : Limited
2 l# M! T- A" ]8 @  m$ ?! I% N& fColor primaries                          : BT.709$ h6 N$ [5 C5 Y, Z, h2 @% Q* U( ~; q
Transfer characteristics                 : BT.709/ G! K9 u& @& b0 u
Matrix coefficients                      : BT.709
& Z! J5 |  W& _( U  z, @/ I! E6 |5 O! P0 G7 C, f6 `; N
Audio6 x4 n  L/ z! R. v  ?# y/ R
ID                                       : 2. l4 L* q" M; y; I* O
Format                                   : DTS XLL5 u9 Q3 B- F  O" X$ @: l, e6 o$ @
Format/Info                              : Digital Theater Systems
' v$ N4 [) N' c# M/ f$ Y# r7 v0 g& iCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
% Y1 O, E+ O! \Codec ID                                 : A_DTS
& P/ i$ b- c. LDuration                                 : 1 h 41 min
0 A' v; u% o, L! `( s9 [2 aBit rate mode                            : Variable
6 [: r8 x* a% O$ j' J8 d* gBit rate                                 : 1 915 kb/s
" z: Z! h9 m+ P& _9 I# c) |Channel(s)                               : 6 channels
( w: z) r9 f  \0 f# r- [Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
$ C% J( F( u1 q6 C% `Sampling rate                            : 48.0 kHz
( M: s$ S7 F0 J+ PFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
5 \* }* X& F  v. |4 k, ?Bit depth                                : 16 bits
0 K/ x8 W* p+ W4 \Compression mode                         : Lossless
+ R( N& _4 a: L) {4 MStream size                              : 1.35 GiB (7%)9 H9 p# _9 |3 J+ E1 K0 P, J
Language                                 : English
' m3 ?( k( `- Q6 }% j: iDefault                                  : Yes2 B$ o0 J3 R  q& }# g! l
Forced                                   : No+ F6 [) v3 [8 X# m3 E
  m! |+ t& D. v
Text #1) z  l  L* H. z7 i1 w, C
ID                                       : 3" X  s$ ~% c6 r* W( \" q9 c5 _9 |
Format                                   : UTF-8  P/ K0 u& o7 Y6 `7 W; d: n
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 n7 ]$ ]. i& C* F# n5 E/ y$ I1 nCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
4 B+ A: z3 Q7 x2 G8 ^% D" }Duration                                 : 1 h 35 min0 E: g$ C& Z7 D
Bit rate                                 : 48 b/s5 L: w, B; @4 H/ @  O" U1 d
Count of elements                        : 1068
6 @) _! V) C: j4 g, M3 I1 V5 OStream size                              : 33.7 KiB (0%)$ c. K* |" u0 |, A# P3 O4 D  q
Language                                 : Polish9 I1 C$ L$ o2 V6 e% u. w# U
Default                                  : No
" _" H8 k) j1 W  V3 ~Forced                                   : No
) ?: L' F3 l; }( A2 i' o. }/ j0 m1 w: h2 K8 Y
Text #2
3 U/ A% |0 ^2 {# {+ yID                                       : 4( x9 |* f' m4 @; {/ s
Format                                   : UTF-8: t  N# A8 ]& E1 j& v" @
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 J1 V' Q% P9 o+ `9 I+ C; Z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ n/ C* ]+ T/ g) M5 W; }( Z) gDuration                                 : 1 h 35 min
- O9 |$ h/ q: x8 |/ M( ^Bit rate                                 : 67 b/s
& |5 I" x0 }3 Y* V5 E4 ZCount of elements                        : 1464( C: C& x8 r8 R; ?& [
Stream size                              : 47.3 KiB (0%)5 y- ]# Y( O; \3 H& E5 `4 L/ Z
Language                                 : English8 V; u8 a! X- ]: ]6 _6 Q( W
Default                                  : No
! ]# L1 y( h/ v1 ZForced                                   : No

7 j& m* E9 F; \/ M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

225

回帖

1727

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1245 点
tjzfyybbb 发表于 2023-11-19 20:44:55 | 显示全部楼层
但是发生大幅度发给的说法干撒代发给

0

主题

1789

回帖

7222

积分

Sponsor

金币
582 枚
体力
3126 点
zzk980220 发表于 2023-11-20 11:27:07 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
$ R9 w. }' {+ {7 w( X2 ?1 ^6 j3 h要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
: w+ Z* _! a4 I0 {5 i1 ?

0

主题

1360

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
250 枚
体力
2121 点
lfvvzc 发表于 2023-11-20 19:47:10 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!; V1 F: O9 B. ?8 k7 B
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
9 G: w" b0 _! e! ^6 u9 @

0

主题

741

回帖

3286

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
1846 点
QQ
sunday_119 发表于 2023-11-21 12:46:42 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
; u' p% {, X7 l4 U% PThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!4 A0 f+ _6 Q; r  ^2 c

0

主题

1534

回帖

6175

积分

Sponsor

金币
38 枚
体力
2657 点

VIP蓝光勋章

QQ
jiyugen8180 发表于 2023-11-21 23:36:56 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!5 T6 v" U& e. T- n
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!9 D: N6 G& L! F) l6 z6 f/ r

31

主题

3851

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2897 枚
体力
9270 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-11-22 08:55:20 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
+ x% Y0 F- E; p$ x2 t; U+ YYour resources, well, I am very satisfied!
$ k. ]$ T5 X: G% m: _8 i

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-11 11:04

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表