BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 19|回复: 0
收起左侧

[科幻恐怖] 电锯惊魂10/夺魂锯X/恐惧斗室X Saw X 2023 1080p BluRaycd x264-ROEN 14.37GB & 9.70GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3947 枚
体力
32369 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-12-3 23:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

% u5 d" M7 d1 U8 z5 \' ^2 S# ~. h  _0 }' o6 \0 U
◎译 名 电锯惊魂10/夺魂锯X(台)/恐惧斗室X(港)
8 Z  R  `* S0 P8 V& N◎片 名 Saw X / Saw 10" z, h* o' k: N2 n* V
◎年 代 2023
: c) F+ k" s, `1 @) D◎产 地 美国/加拿大/墨西哥1 ?, e8 W) N# E4 N0 O; Z0 y
◎类 别 惊悚/恐怖/悬疑
! l4 w4 w. k8 d# W! _# p0 M◎语 言 英语/西班牙语
  q- n; H* h  f  J. s, Q◎上映日期 2023-09-29(美国)/2023-09-25(比利时)6 W+ p: S$ p! I6 z8 U4 c
◎IMDb评分  6.6/10 from 57,128 users+ F$ |8 c3 J* K1 f1 @" g2 S+ f
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt21807222/: G0 Q& C: a' G% v7 Y* F- Z
◎豆瓣评分 7.4/10 from 48,565 users
. ~2 C& g3 X* P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36116844/
, g0 U4 }5 D5 B, I) R1 c2 @◎片 长 1 h 58 min
$ b9 r- |4 U3 n4 [0 s◎导 演 凯文·格劳特 Kevin Greutert. `/ |) |+ b6 L& ]% r, r
◎编 剧 乔什·斯托博格 Josh Stolberg+ O. g5 s$ F$ B1 K
     皮特·古德芬格 Pete Goldfinger
3 M5 S' L3 S' |" X% O5 D: m% V◎演 员 托宾·贝尔 Tobin Bell3 t4 f9 E( R9 ?
     肖妮·史密斯 Shawnee Smith. T/ C9 Q# l  Q" o; x) m$ C
     西诺薇·玛考迪·伦德 Synnøve Macody Lund
* H9 C3 w3 f! w9 d8 F2 k8 }0 Z. Q6 ^. U1 q     史蒂文·布兰德 Steven Brand- _5 ]' M& p* t5 J: p% [
     蕾内塔·瓦卡 Renata Vaca
9 X/ C8 r; A% F3 G' B7 C& X     约书亚·奧卡莫托 Joshua Okamoto
1 V- P, e" x/ M$ Z     奥克塔维奥·伊诺埃萨 Octavio Hinojosa) ^& \( h: e" O5 c& G
     波莱特·埃尔南德斯 Paulette Hernandez
7 j$ U* B4 a1 |# A     豪尔赫·布里塞诺 Jorge Briseño
4 z" x* y5 O& L     科斯塔斯·曼迪勒 Costas Mandylor( e# e% J" ^( _- }" B# T3 x
     迈克尔·比奇 Michael Beach  " ?; V  M5 C5 k& }
     伊森·李 Isan Beomhyun Lee
  p" J( y, c. Z' q6 y2 O     大卫·阿尔法诺 David Alfano
0 Y' B1 g5 G" q9 p) F     凯蒂·巴贝里 Katie Barberi
7 Q3 S7 E) P0 m* T: |     露西娅·戈麦斯-罗夫莱多 Lucía Gómez-Robledo
' L# x* v! ~/ g# m4 D     多纳·戈登 Donagh Gordon. n$ T7 s3 J/ e  v" u3 z# o/ l: Z) q
     塞巴斯蒂安·托雷斯 Sebastián Torres( w! A& F( \9 W# y* y/ X
     克里斯特·鲁伊斯 Cristo Ruiz7 D/ Y/ O( y" k. ?; l
     巴尔的摩·贝尔特兰 Baltimore Beltran
" k0 D6 Q' F0 X     克里·阿德拉 Kerry Ardra) s# V) @. [1 [0 \( c
     詹姆斯·伯格 James Burg- ?& C# E7 w) M6 R
     娜塔莎·戈斯 Natasha Goss" H# J3 g2 O/ a8 @8 U) W
     克雷格·赫利 Craig Hurley
. g+ q) _# a; A, n' q6 {. y8 j     塞巴斯蒂安·托里斯 Sebastián Torres
, S# a& d/ V/ g4 S     贝利·吉德里 Bailey Guidry
- `1 H5 o- U: f6 a8 \  U8 c+ X( n) e" c: B: o, |& S+ |# r
◎简 介 
- @7 O4 {5 @1 k) e$ v0 q# ]2 ^. \6 `+ s
 患病而绝望的约翰·克莱默(托宾·贝尔 Tobin Bell 饰)前往墨西哥进行一次危险的实验手术,希望能奇迹般地治愈癌症,却发现整个手术都是场骗局,旨在欺骗最弱势的群体。抱持着全新目的后,“竖锯”,这位臭名昭著的连环杀手重操旧业,开始对付起这些骗子。
) Z8 x4 M$ w! ]1 V; ~+ m1 u9 z6 D3 J  O0 s- d# c
 A sick and desperate John travels to Mexico for a risky and experimental medical procedure in hopes of a miracle cure for his cancer only to discover the entire operation is a scam to defraud the most vulnerable.
- z1 p; I7 s# V0 C0 U. h
 1. Saw.X.2023.1080p.BluRayCD.x264-ROEN 14.37 GB
  3 R  r- E9 t% Z+ i8 E& \1 h: Q0 d

 2. 2 G9 v3 j6 u+ T$ r) T* q% x
 3. IMDB - https://www.imdb.com/title/tt218072226 U3 j' Z3 O$ K7 k7 a6 J4 k
 4. / u) V1 O( J- j# o
 5. MEDIAINFO7 s; d9 @* r) d- R8 G6 f
 6. Container = Matroska (mkv). [) j& d4 j) v' c% [0 @
 7. Duration = 01:58:24.180
  " \* A. D+ d9 g
 8. Filesize = 14 GiB
  * m- p) \3 l, `0 ]) e
 9. Overall bitrate = 17.4 Mb/s/ X3 P# ~. i4 ~
 10. 4 E+ j$ q( V3 J5 p
 11. Video- k% X. q2 d3 T
 12. Codec info = AVC High@L4.1 | V_MPEG4/ISO/AVC
  ( C  e! H$ O+ T* J5 X8 K3 [" @
 13. Resolution = 1920x1036
  ) ^( O$ L! y3 \5 D$ }6 {0 k
 14. Display AR = 1.853 | 1.85:1
  : z- m) q, H  h8 o' i$ |. `8 I
 15. Bitrate = 12.5 Mb/s& R. ?" t  i7 N7 }; Q5 o8 N
 16. Framerate = CFR 23.976
  0 M1 A/ p' x3 `7 R+ Q
 17. Color space = YUV% P. d: F( U' y, X0 w0 j4 w
 18. Chroma subsampling = 4:2:0
  , |/ v4 I* l" `, |
 19. Encoder = x264 - core 164 r3156 d46938d
  7 O! g% R4 ^( a
 20. - F9 A' m' m" p# S; {- f2 j/ u
 21. Audio
  9 `5 \; ~8 c# X7 g
 22. Codec info = MLP FBA | A_TRUEHD5 Z9 b8 S3 y+ t& g8 \
 23. Channels = 85 t0 W2 w8 s' j8 O8 _
 24. Bitrate = VBR 4 028 kb/s
  , G% W- O7 ~! G, {
 25. Samplerate = 48.0 kHz7 B% n1 y/ B3 t0 F6 N
 26. Language = English4 l" U% u* H& H
 27. . P$ C) ~4 r2 i) }$ z
 28. Included subtitles
  7 Q# y; F- T  s$ v* O
 29. English, Spanish, English, French
复制代码
Saw.X.2023.1080p.BluRaycd.DD5.1.x264-PANAM 9.70 GB; Q$ x2 h8 g1 _8 z

- g5 p5 h6 s; ^! B* v# v: ^, s$ _Video: `6 W. B- j4 H* L0 d
ID                                       : 1
. u* i9 `- S4 aFormat                                   : AVC/ n9 Y  v4 @) Z. T1 {' U
Format/Info                              : Advanced Video Codec
& [) J9 Y3 G* F# k( yFormat profile                           : High@L4.1( H, N" A( q. J* J1 I: ~/ {
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
7 A, A: U" q- c% YFormat settings, CABAC                   : Yes7 ?0 _3 k- m4 `
Format settings, Reference frames        : 4 frames7 `2 z* ]* _: Q% r! a% p
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
2 x/ [9 K" z- }$ f5 l$ vDuration                                 : 1 h 58 min5 {5 |7 l3 z7 @5 g: e
Bit rate                                 : 11.1 Mb/s$ f0 k5 [5 b8 y6 L
Width                                    : 1 920 pixels% L6 k2 Q1 G" c2 m
Height                                   : 1 080 pixels
2 L. U6 ?" y! _0 h9 q1 {0 lDisplay aspect ratio                     : 16:9
- M) o1 h( r- h! H6 B( ~4 H  FFrame rate mode                          : Constant9 V% l- Z6 Z! y8 f
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
, q2 k! A+ f2 H9 T% O8 H- uColor space                              : YUV0 s( F! M. s. V9 ]* X& ^; C
Chroma subsampling                       : 4:2:0
9 ~/ }* h6 @8 A7 u6 ~5 z" s- \( d# wBit depth                                : 8 bits
8 e# k/ u  S) s- YScan type                                : Progressive
+ ]" ]3 I* Q2 g8 q& {Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.222
8 u1 F8 [3 h/ l$ s( lStream size                              : 9.15 GiB (94%)
# K  u; H' ^5 ]" ~% g) D9 ]Writing library                          : x264 core 164 r3144+1M 1606929
9 P" B# u8 k; |2 f5 s, fEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=34 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( X' L5 p! X5 y; ]; \! O
Default                                  : Yes
( y: U! ?7 }- a; h+ ], ^6 t$ SForced                                   : No: K& Z' C. L8 W- m5 K; ?
Color range                              : Limited
9 b4 P4 n+ F: i1 g* z7 ?1 W8 AColor primaries                          : BT.709! u) V% A/ h9 k* g- ~, a+ J: n
Transfer characteristics                 : BT.709& D  i+ E4 a0 m/ X( D
Matrix coefficients                      : BT.709& k5 c! K9 h0 p" ?' M  o

9 Q) j: V2 P0 t) j* U1 hAudio
+ u; N" r% w4 I0 W- jID                                       : 20 `$ w: k* X- h$ b
Format                                   : AC-38 Y: a7 B0 h6 r- \# n
Format/Info                              : Audio Coding 3" R" z' p- _$ U) g" k
Commercial name                          : Dolby Digital
( D5 m/ f- q: {/ C9 VCodec ID                                 : A_AC3, B& S9 L8 L, U- p
Duration                                 : 1 h 58 min
# \3 [; t( |8 f" s! JBit rate mode                            : Constant% n: r% @8 o" ~* x1 I7 i( L% W* f
Bit rate                                 : 640 kb/s
; H& X. X/ r) S3 u) a$ LChannel(s)                               : 6 channels* @* ^$ r: ]" w
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs: ~$ z! S7 U: [9 {7 x5 i% I3 X
Sampling rate                            : 48.0 kHz# M9 b. D2 J; {  O8 p3 S; p! `2 y
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 d# m$ C0 o# M: X
Compression mode                         : Lossy9 |+ N) X$ k5 I: A) X- i. H
Stream size                              : 542 MiB (5%)
# ^3 b* Z: W( x( U5 T1 HLanguage                                 : English
) I: x$ w! S% @  Q, tService kind                             : Complete Main6 ^" s8 G1 \# p% S1 @& ^8 c8 Z
Default                                  : Yes
6 o- S6 D* Y0 I% o: x  n' T% KForced                                   : No
& ~- m  C2 A3 e+ W0 k& t+ T2 q$ V" Y6 C- [" L- {
Text& W! N( L) X9 l. h; P
ID                                       : 31 G5 a. Q- t/ V& x& ]8 ]( x3 V
Format                                   : PGS
% w' C2 N& r/ ^# ?2 W( A7 @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* I# ]5 A- n# F1 L; h; x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, E: V+ ^& X4 ?# C/ M7 ?Duration                                 : 1 h 53 min! Y- s9 I: b3 g
Bit rate                                 : 33.5 kb/s6 J2 y+ e4 g) ?  l" I! ?
Frame rate                               : 0.422 FPS
: C  h1 H* f# @- ^Count of elements                        : 2862. B0 P- ^0 @7 c" v
Stream size                              : 27.1 MiB (0%), _- q2 L( c4 n2 D5 ]4 A8 x; C( p
Title                                    : English% }% h% l7 M' \$ S0 t3 w/ ?6 O) _
Language                                 : English! L8 I8 w8 ]; k0 l: j: ]
Default                                  : Yes
0 D6 @8 |9 d& z3 |  aForced                                   : No
& D: z7 }0 Z$ H9 t9 M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-2 22:26

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表