BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 55|回复: 8
收起左侧

[蓝光原盘] 功夫熊猫4 [蓝光原盘 DIY国配简英繁字幕] Kung Fu Panda 4 2024 1080p BluRaycd AVC Atmos TrueHD 7.1-TAG 36.32GB

[复制链接]

9152

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3036 枚
体力
28084 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2024-5-28 21:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

2 D$ ~$ I4 m, X
- j* J; y0 D1 r/ e  A# C) w! {◎译 名 功夫熊猫4" f( Q/ T8 c' G; j
◎片 名 Kung Fu Panda 4* N1 y" s" r$ a& R
◎年 代 2024# }, E' e& Y; M3 ^
◎产 地 美国/中国大陆. [2 F) b9 |( P+ W* Z# C& j
◎类 别 喜剧/动作/动画/奇幻/冒险
5 x+ P  b- _% ^: l; ?& a◎语 言 英语/汉语普通话
6 v2 L2 M% A0 r  `◎上映日期 2024-03-08(美国)/2024-03-22(中国大陆)
  A- h7 [) D0 N' W7 v◎IMDb评分  6.3/10 from 40,018 users+ d9 [' |; Y& z; u4 V
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt21692408/
0 U/ X! t1 S* C' V2 \! W; n◎豆瓣评分 6.4/10 from 72,112 users, r* g0 R" s" j( M  i% B
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26715496/7 T/ J6 O- G$ A! @5 s7 ~
◎文件格式 x264 + TrueHD! G1 ^2 h% v3 G
◎视频尺寸 1920 x 1080
. `) U* Q$ p# X2 Z& y' ~◎文件大小 1DVD 36.32 GiB4 y3 A( Y5 @2 _$ K9 ^
◎片 长 1:33:38.613 (h:m:s.ms)( Z0 l( l8 j0 S. _: u; l, C  D* f' S
◎导 演 迈克·米切尔 Mike Mitchell: C2 @& q/ K# f5 B
     斯蒂芬妮·斯汀 Stephanie Stine( c3 j4 w" J2 c' E8 f
◎编 剧 乔纳森·阿贝尔 Jonathan Aibel
4 a4 ~, C! e; i/ M     格伦·伯杰 Glenn Berger& D$ z% a3 x1 H2 k/ g, ]' @
     达伦·莱姆克 Darren Lemke) U- D2 C, w9 d; n. V- H
     大卫·林赛-阿贝尔 David Lindsay-Abaire
8 v" X' Y( @  y* Y. {     莉莲·于 Lillian Yu, ~- ~# R/ K  h1 i+ L6 Q) W
◎演 员 杰克·布莱克 Jack Black
& a% }- X4 I# `. I2 ^: a     奥卡菲娜 Awkwafina) M1 a- D; J! _- g! b7 \
     维奥拉·戴维斯 Viola Davis
- o: {3 F+ z3 ], o6 o- U     达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman4 u' {4 f. X6 a4 o  d# ]
     吴汉章 James Hong
- U4 k* y% ^# a/ H     布莱恩·克兰斯顿 Bryan Cranston
( n' r( U3 @2 J; U" j     伊恩·麦柯肖恩 Ian McShane
/ U! p3 {7 G) z" p, e* f& T     关继威 Ke Huy Quan: f% M4 W% h" q  k4 q
     钱信伊 Ronny Chieng
2 Q/ O9 B" L4 [7 ^     洛瑞·坦·齐恩 Lori Tan Chinn
. B- h) v+ `& @' u. C) a     塞塞·瓦伦蒂娜 Cece Valentina4 g" ]4 H" H' ^) ~4 T( U
     James Murray3 i  p2 l* u8 X- ~
     Vic Chao
6 Q1 V; @( f( T- U: r. N( u     Audrey Brooke0 R& \5 H" T: m* y
     Lincoln Nakamura
) S1 X  M8 a" L8 N* |, l; n$ q/ O+ m! q     黄渤 Bo Huang
. M1 d; {! ~& l! `( q0 ^     杨幂 Mi Yang3 W$ A% i* I6 L( w$ \
     蒋欣 Xin Jiang6 C; B) M5 I, h# w

, u/ {0 _: ~/ [% s# I' C: u◎简 介   
6 I; ~. c1 y! F9 e* D) Y7 ^- ?* R+ }1 E
 神龙大侠阿宝(杰克·布莱克 Jack Black 配音)再度归来,要被师父(达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 配音)强行进阶修行。系列全新最强反派魅影妖后(维奥拉·戴维斯 Viola Davis 配音)登场,神秘莫测的她可以幻化成每一个阿宝的昔日宿敌。此次阿宝又结识了小真(奥卡菲娜 Awkwafina 配音)等新伙伴,并将一同开启这场冒险旅程。# N0 C( y% O* G, d

, x  o/ _& K( _( {/ u: E" W After Po is tapped to become the Spiritual Leader of the Valley of Peace, he needs to find and train a new Dragon Warrior, while a wicked sorceress plans to re-summon all the master villains whom Po has vanquished to the spirit realm.
, r7 Y. f& J9 A% m: ?  G- t
 1. DISC INFO:
  5 |! B8 ?) n+ g# G8 a
 2. 4 }- Q0 o% ~3 P! n3 w/ |4 v
 3. Disc Title:     Kung Fu Panda 4
  ! f& {/ b5 o! h. P/ b2 y& D; ^
 4. Disc Label:     Kung.Fu.Panda.4.2024.1080p.BluRayCD.AVC.Atmos.TrueHD.7.1-TAG( c0 W0 h+ Q6 D4 _. B
 5. Disc Size:      38,999,521,635 bytes) Z+ j$ h- R, ~# ]* m! L  B
 6. Protection:     AACS* A: t; o% t& W: o8 W9 V( X* m
 7. Extras:         BD-Java
    v; }9 W; a! E
 8. BDInfo:         0.7.5.60 }' n! E: w# _" l

 9. ; {: t- F8 G3 ]# w2 F7 v# R& ?
 10. PLAYLIST REPORT:8 X4 }4 k9 U. ~; e5 W) E; C; y+ S
 11.   a; _' k) Y1 `4 t
 12. Name:                   00612.MPLS
  1 r( {7 _+ H; D2 o4 b, y+ [
 13. Length:                 1:33:38.613 (h:m:s.ms)' y( ^5 P7 @4 ^2 N3 t' [* p  r
 14. Size:                   28,137,062,400 bytes) b9 H( x5 W) I5 j" ~: t' p7 o
 15. Total Bitrate:          40.06 Mbps) W: h: T( l6 y2 D* ~% e1 ?8 \
 16. 9 f" ?! x# l1 \9 a( `* p
 17. Video:
    `5 Q5 a2 i3 ^9 T0 F) i
 18. 2 T6 l* _9 ?/ O2 q* h! U9 N/ k
 19. Codec                   Bitrate             Description   * u2 L2 x" O6 o8 Q  p
 20. -----                   -------             -----------   4 |5 @( h: f; [
 21. MPEG-4 AVC Video        30508 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  3 `! @, `0 N; C
 22. : t" G" J$ g" d! Z. O
 23. AUDIO:$ S# d$ B: i- r

 24. 3 f. D* l; n$ _1 q. k, j) X
 25. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  . }& f5 G  H/ V6 E0 ^$ }5 L& Y, ?
 26. -----                           --------        -------         -----------   1 h; M3 m4 Z7 L
 27. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3541 kbps       7.1 / 48 kHz /  3093 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz /   448 kbps / DN -27dB)
  . Q! S* K5 B% {( B: f; b
 28. Dolby Digital Plus Audio        Spanish         768 kbps        7.1 / 48 kHz /   768 kbps / DN -27dB (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz /   448 kbps / DN -27dB)
  - h& s( e4 y$ V
 29. Dolby Digital Plus Audio        French          768 kbps        7.1 / 48 kHz /   768 kbps / DN -27dB (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz /   448 kbps / DN -27dB)
  5 T  j  k7 R, H! H  A
 30. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz /   192 kbps / DN -27dB/ T# D8 [: e6 ~/ J. S) R4 P
 31. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz /   192 kbps / DN -27dB4 j, a2 O% i% V- d+ A( t1 B
 32. Dolby Digital Audio             Chinese         384 kbps        5.1 / 48 kHz /   384 kbps / DN -31dB     台版国语配音
  * h* S) w) O. j) j/ t
 33. Dolby Digital Audio             Chinese         384 kbps        2.0 / 48 kHz /   384 kbps / DN -31dB     上译国语配音
  8 q( k2 [4 x' ~# B% C, k

 34. & D/ h5 G$ Q: z9 R2 e
 35. SUBTITLES:& _8 S; p. x5 s$ W( y% g
 36. / ^& g; v' \. j, n; x$ k
 37. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  # c* E3 M( g( y* K1 ^6 J
 38. -----                           --------        -------         -----------   
  7 X( S, G* N& ]1 m5 }" V
 39. Presentation Graphics           English         52.042 kbps                    
  3 _! d$ {3 J+ F$ C
 40. Presentation Graphics           Spanish         42.009 kbps                    - u& \0 z# k; e( p+ e
 41. Presentation Graphics           French          41.007 kbps                    ' I) V9 b2 }% c
 42. Presentation Graphics           Chinese         33.550 kbps     画面内官译简体中字                          
  - n% M6 j/ ]* H
 43. Presentation Graphics           Chinese         34.627 kbps     画面内官译繁体中字                    + ^% j2 @9 ^6 O2 T) L6 t
 44. Presentation Graphics           Chinese         35.428 kbps     黑边内上译国配简中                    
  $ z) F8 |1 Y7 c/ d; k% ^1 G
 45. Presentation Graphics           Chinese         36.088 kbps     黑边内上译国配繁中                    
  , {/ m6 I* \2 M8 t! |
 46. Presentation Graphics           Chinese         55.090 kbps     黑边内上译国配简英                    
  * H( x6 n4 i1 j" |
 47. Presentation Graphics           Chinese         55.753 kbps     黑边内上译国配繁英
复制代码

+ c. C6 u. B6 X" i5 I, g
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

941

回帖

5885

积分

Sponsor

金币
456 枚
体力
3590 点
QQ
ccfys888 发表于 2024-5-28 21:03:39 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
- K5 o0 \4 g6 k至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
9 d4 a$ r3 M/ M* \

0

主题

253

回帖

2118

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1576 点
tjzfyybbb 发表于 2024-5-28 22:12:27 | 显示全部楼层
不错不错支持支持

4

主题

436

回帖

4167

积分

Sponsor

金币
21 枚
体力
3309 点
ALLisxxx 发表于 2024-5-28 22:16:12 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
* h7 Y: {3 `$ a# ~4 a( U" y$ NThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!9 |5 C! l5 h& i
蓝光论坛里 ...

0

主题

230

回帖

1677

积分

Sponsor

金币
230 枚
体力
994 点
aacq 发表于 2024-5-29 22:03:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩电影

0

主题

800

回帖

3667

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
2100 点
QQ
sunday_119 发表于 2024-6-3 19:07:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!+ b) b) g& t+ h. ?! N% N
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!$ K1 H2 x: \: t& X1 m3 r8 M& ?6 A

10

主题

845

回帖

6840

积分

VIP Primary

金币
1269 枚
体力
3315 点
我喜欢你快乐 发表于 2024-6-8 07:17:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

3

主题

129

回帖

2964

积分

Sponsor

金币
977 枚
体力
1141 点
daanyuhua 发表于 2024-6-9 12:33:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

0

主题

231

回帖

1254

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
759 点
kccylhh 发表于 2024-6-9 23:29:12 | 显示全部楼层

3 r1 Y; }; c8 k- q$ Y/ g2 ]5 |不错不错支持支持

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 09:47

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表