BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 31|回复: 7
收起左侧

[蓝光原盘] 倒数救援战 [REMUX无损版] All the Names of God 2023 ESP 1080p BluRaycd REMUX AVC DD5.1-Asmo 22.47GB

[复制链接]

9152

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3036 枚
体力
28084 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2024-5-31 20:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

( g8 h. b) b: G; |1 }, y4 U
4 Q$ C; }+ y, J* R0 e. `◎译 名 倒数救援战   r& k$ R+ h6 d% \
◎片 名 Todos los nombres de Dios / All the Names of God / S. U/ f! k2 j, f
◎年 代 2023& f' m) v5 s: {( c- ?
◎产 地 西班牙
1 D/ ^+ g+ R! E+ j5 F◎类 别 动作/惊悚/犯罪/冒险
) P2 v4 v. m) M( V6 H9 I◎语 言 西班牙语7 d4 m3 u4 P% {- D, K5 A: a
◎上映日期 2023-06-29(俄罗斯)/2023-09-15(西班牙)
% T  _8 {; p: R, o% U1 p◎IMDb评分  5.7/10 from 1,508 users
1 h0 ~' ~6 }9 q- |2 I  i$ j◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt20420538/2 O/ [- @- ~1 G
◎豆瓣评分 5.5/10 from 169 users
1 z1 ~3 R' v% [% X1 f1 n◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36182344/
) p) ?+ Y% c9 l◎文件格式 x264 + DD5.1
  C* K+ I! ?) @' F3 H◎视频尺寸 1920 x 1080
- X) Q5 Z( u7 D7 L5 R1 I- E& H% T◎文件大小 1DVD 22.47 GiB
! ~! \. g; U) O# p4 c◎片 长 1 h 45 min
9 F  p( P- y" Y  e# G4 r% q◎导 演 丹尼尔·卡尔帕索罗 Daniel Calparsoro3 N5 U: h4 W& O' b
◎编 剧 Gemma Ventura
) ]2 b, g1 y% l6 ^" p$ D4 t  q◎演 员 路易斯·托萨尔 Luis Tosar
& s" L; |! E/ G: \     茵玛·奎斯塔 Inma Cuesta( X+ O! ?% ^( \& ^" ~
     罗伯托·恩里奎兹 Roberto Enríquez
& d; I% }+ X3 ~' U2 W1 @     安东尼奥·布伊尔 Antonio Buíl  l2 z7 X# G. @4 N
     Nourdin Batan
5 o: J8 @) D- _+ p     帕特里夏·维柯 Patricia Vico
# Q! B6 q; Z( B     卢卡斯·内伯 Lucas Nabor, a; r& j1 ?1 ^3 ~- t! t  B3 G
     费尔南多·卡约 Fernando Cayo
8 ]& \0 H7 v! X9 ~1 F, J; v     Antonio Buíl- q. w8 N' a& z' e9 J
     Fátima-Zohra Mohamed7 W' y! q, x0 p
     Intissar El Meskine
6 ^2 Y, u5 o3 T     Joan Solé
0 I/ P3 N3 |% ^, E4 k2 D3 i     安娜·阿拉康 Anna Alarcón
% [3 W* ~1 e9 W! e3 x; y. D+ w     贝尔纳维·梅伦德雷斯 Bernabé Melendrez
$ u* p2 m+ B8 x9 o     米洛·塔波阿达 Milo Taboada6 U. _$ m- c" x7 M+ }/ x. V9 p% x
     Eugenio Villota
7 t" E, V% _  u     阿卜杜勒拉蒂夫·哈威达尔 Abdelatif Hwidar; ]# L' a# o# c" p3 _( o% ^$ o( b
     Moussa Echarif, f. E& `1 T' C4 f
     María Jáimez
0 _3 P* ?) ?7 w' d$ d, P
4 \6 X) q& ?( n( O% Y◎简 介   
( }" o8 m0 a- K' r" B3 Y
1 S7 g9 {4 U4 h: X* U( k 圣战分子发动袭击后,唯一幸存的党羽哈姆扎抓住桑提作为人质。桑提意外成了恐怖分子,他穿着炸弹背心穿梭在马德里的格兰大道。情报机构、紧急应变小组,甚至媒体,全都动员起来设法拯救他的性命。这场惊心动魄的资源部署,却迎来了意想不到的结果。% X1 K. s6 ]" Z7 e5 _& G& N* b

2 G1 y) }" `3 e, n$ J& @, Y  X# e A taxi driver, who is taken hostage after a terrorist attack by one of the survivors.8 V& }; ?0 S1 L% L! w
All.the.Names.of.God.2023.ESP.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DD5.1-Asmo% D! S3 \7 m8 F+ s+ s7 g
' Y7 X2 B3 |. z' W5 }+ ?: P
Video
3 `' o1 o! L( WID                                       : 12 t8 W$ q* E, G0 u8 \- a) L8 R
Format                                   : AVC
$ {, s7 ^% Z3 g% p5 z% X! dFormat/Info                              : Advanced Video Codec1 P0 T2 o9 b5 x1 `* J7 @
Format profile                           : High@L4.1. c( u* T) I- s3 j( g
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames; {3 u! q% e$ K
Format settings, CABAC                   : Yes( {  Y' i; Z7 O4 _
Format settings, Reference frames        : 4 frames
  F5 |- \  z( r- K* B: a( f, wFormat settings, Slice count             : 4 slices per frame
* Q% a( b" K8 L: Q' Z* @7 e/ \Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 |8 C/ n  w: h6 m- b! EDuration                                 : 1 h 45 min
" ], Q: x0 h" R6 b2 E/ f: u( ^Bit rate mode                            : Constant1 F8 B! r+ Y4 |7 T
Bit rate                                 : 28.3 Mb/s
: A( M, E. G' BNominal bit rate                         : 30.0 Mb/s* N6 y, ]$ o  v" j9 \4 L
Width                                    : 1 920 pixels3 B2 J: j, p& @+ ]  Q
Height                                   : 1 080 pixels3 s# _) k. t$ s2 [, u6 H0 L0 m
Display aspect ratio                     : 16:9
. c, I1 H& a1 p7 k9 N3 m" \, ZFrame rate mode                          : Constant
! o6 i* ]6 [' E$ ^Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS& @, ~  X+ F$ r
Standard                                 : NTSC0 H. l; Z0 P$ E  e: V& k
Color space                              : YUV
  O$ {  E" {& c5 L- g: ?Chroma subsampling                       : 4:2:03 M- Y% P5 F0 }- ~
Bit depth                                : 8 bits
4 ~4 A6 r4 |8 D8 ?' h1 B0 |/ qScan type                                : Progressive
5 q8 U8 C/ d4 E/ ~1 ^Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.570' i  u# }: c& w& D6 A: l
Stream size                              : 21.0 GiB (93%)
' f1 T7 p9 J' H2 E0 \9 VLanguage                                 : Spanish6 q8 T! R, r$ V) a6 a# i3 `
Default                                  : Yes
2 g) o! Q0 g) ^, w& cForced                                   : No
- u' A$ y: E* QColor range                              : Limited, v& p3 D- }, N% q7 R
Color primaries                          : BT.709
# E: n1 m9 K# x& @+ d: X4 ^Transfer characteristics                 : BT.709& \  L' p; q2 e2 e. l
Matrix coefficients                      : BT.709
! V( f3 q8 `4 F( l# k5 F  p" ]" i
, Y) |9 X, H- v( m6 E3 Z! m# j  y! T2 xAudio #1
7 v; R2 S! A, R& f7 o3 C% D, [% ZID                                       : 2
4 V* |" p, o+ k+ m: d% S; ?$ cFormat                                   : AC-3
1 \* e: I9 V8 PFormat/Info                              : Audio Coding 3! z9 ]! k) R  i: f- `
Commercial name                          : Dolby Digital
9 [  ^. Q2 Z" WCodec ID                                 : A_AC3
" V6 i4 U* I; |) hDuration                                 : 1 h 45 min
1 x' W% d1 l+ ^# |9 WBit rate mode                            : Constant
- g5 Q; {7 W( C$ Y8 E! c2 E$ XBit rate                                 : 640 kb/s6 E+ s, R, H4 @
Channel(s)                               : 6 channels
2 c# L1 H) c- v1 L. }  U- XChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
3 g# F) \/ k9 A0 p, [+ P) T# bSampling rate                            : 48.0 kHz
2 F' S$ P# h% [/ T3 ~Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! }( U  H& U' SCompression mode                         : Lossy
  X' }  h7 F: v0 tStream size                              : 485 MiB (2%)3 [+ o) O2 h5 V
Language                                 : Spanish
) U  ]( U8 {7 H( L: Y" d# b9 LService kind                             : Complete Main' c) @8 _) ]) v4 V% \
Default                                  : Yes* ?: L( l% [7 ^7 j' \5 l% ]0 s, i
Forced                                   : No" B+ j; K) y' u: H$ A

" q( b: S1 b! k+ i% BAudio #2& U: ?$ R8 Q( V" c
ID                                       : 35 K8 Q3 W+ s/ _# q" [
Format                                   : AC-3
  U: m& q$ q  oFormat/Info                              : Audio Coding 35 M' m% s5 Q3 K
Commercial name                          : Dolby Digital! f$ \! ~  n2 q( X" |
Codec ID                                 : A_AC3
; C+ ?+ X8 d+ G$ p& `Duration                                 : 1 h 45 min- h. M( A! H3 @, x+ W+ m+ p
Bit rate mode                            : Constant
5 Z6 M  R8 D, C* YBit rate                                 : 640 kb/s
+ ~- }( I$ E  H0 Y3 DChannel(s)                               : 6 channels/ K! z) ]2 E4 U, }  v/ z
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 i# ^: O( y1 HSampling rate                            : 44.1 kHz
$ F+ x  j% T4 E; N- z$ FFrame rate                               : 28.711 FPS (1536 SPF)
2 Q% G9 s8 t+ J) B- WCompression mode                         : Lossy
; A1 e: x1 }& ~! _9 x6 NStream size                              : 485 MiB (2%)
1 a" {* f4 T$ c! y. I. RLanguage                                 : Polish' p( C& q- u# }2 t  n2 c
Service kind                             : Complete Main" G) b& ~5 @  J" e# M: o
Default                                  : No
8 L4 j# l9 x# O5 I4 iForced                                   : No0 }3 s# J* v2 v8 T# \- m6 _
; E) K- C( n6 f+ ^
Audio #3' G& s8 t$ l- E$ Q
ID                                       : 4
) ^8 w3 Q' {% x' Q$ L6 M# J0 MFormat                                   : AC-3: k4 ]$ }! T, I/ R' d' _% w: X9 V
Format/Info                              : Audio Coding 3
3 k4 }. G5 o0 I7 v4 VCommercial name                          : Dolby Digital. o; S, H8 \' o( B- @0 n, R! O
Codec ID                                 : A_AC3* U' D9 ~* h* F6 _; N' \7 K& I4 \2 u
Duration                                 : 1 h 46 min# L# a# f( q. h0 Q7 f2 \
Bit rate mode                            : Constant
! i9 b; g$ t. y2 ^% T# D3 _Bit rate                                 : 640 kb/s
/ M/ p$ ?9 H" T2 F: q' TChannel(s)                               : 6 channels1 P2 a' u) W- \" q. ?. |/ Z
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  l% h9 b# l6 e- `: Z; m. r
Sampling rate                            : 48.0 kHz
' t- s' Y1 z( z- O9 t: X+ C. C8 ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  h7 D9 m% y6 Z& o8 u
Compression mode                         : Lossy& `/ s3 [! }8 h% Y
Stream size                              : 485 MiB (2%)# K; o5 z7 Q# D) L0 f+ W4 s, P9 D
Language                                 : Russian
" p: f) w* b$ A' E$ s$ VService kind                             : Complete Main
6 p) T6 [+ s  y; `) WDefault                                  : No
' K3 J$ H+ N& K' mForced                                   : No
# H' b6 ]0 |8 _% |1 x: x: Q0 O2 ] ) O3 o+ F( J' ^- x" ?7 [  C! L; ?
Text #1
6 L3 `2 y$ _+ M' c  p" M1 A- bID                                       : 5' p3 m2 S$ d; N/ y; J! w. j( N
Format                                   : PGS- r0 L. K+ S; I( j0 F% y6 o% G
Muxing mode                              : zlib
  V6 _. L3 J0 e+ u/ u9 _& gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( b& \2 a# C3 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 O, x, v+ F; }2 l# B/ fDuration                                 : 1 h 37 min
0 `6 s! v7 H6 O3 WBit rate                                 : 39.8 kb/s3 y# f+ l$ S+ R" q* D, c
Frame rate                               : 0.283 FPS+ z% |; ?3 J! v; c* _. Y9 @
Count of elements                        : 1658/ y/ I3 q4 @. _; [, \' _& E, y6 q
Stream size                              : 27.8 MiB (0%)& M1 i. ^$ B+ h7 y. b6 Y+ I
Language                                 : Dutch
1 A4 S# u& r" A1 `% HDefault                                  : No, x# h( L/ ]0 O. I, B& V1 `
Forced                                   : No
: `/ W% e2 T: f' Y! D" A" |7 \' S
7 `- d. x5 k' T$ [- RText #2  A6 I( q( b- d$ K3 u6 ~6 J  t
ID                                       : 68 m' n3 ^; j  W
Format                                   : PGS
7 P9 C! W% k2 yMuxing mode                              : zlib
8 c; N/ n( \& p# o- v! bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; `% A) e: l" O/ S! V4 x- v
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 Q4 a# s  @0 f+ D( H
Duration                                 : 1 h 37 min* L0 z! ?9 l% ~% l& e
Bit rate                                 : 41.4 kb/s7 I% m$ q" c9 R  U5 C- k6 N
Frame rate                               : 0.348 FPS2 Q$ H% O* c2 c
Count of elements                        : 2044- S3 k6 P5 |* V# |
Stream size                              : 29.0 MiB (0%)$ N& \2 u: O" U& f$ L- b+ c) K
Language                                 : English$ R5 U. v% P9 F+ U. U. J
Default                                  : No4 T* X5 S% m0 N6 N$ E$ |  O
Forced                                   : No( V  A! y, A4 |5 ]

. d4 T; G. ?/ W* d2 N% WText #3
/ j) I9 H) ]3 I7 g% P: Q: w2 CID                                       : 7
: B2 Z3 L  c( X: w  ]Format                                   : PGS6 q5 |. M. H' x9 P
Muxing mode                              : zlib
( ]) N; ^2 J! Z& Y) p& UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 C( c5 E5 c& n) b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& ]% g7 k6 E- \% ^" |% ]Duration                                 : 1 h 39 min
! i2 h, R3 q% L9 y- D: B+ j- N& f. hBit rate                                 : 49.7 kb/s% S. H1 N8 o$ W0 z) U7 p6 M
Frame rate                               : 0.323 FPS
- y! Z' j  R, X. g& |7 _& zCount of elements                        : 1928
, o8 f1 r/ q1 G: SStream size                              : 35.4 MiB (0%): A, @6 i( R3 C' D8 }
Language                                 : German
7 V" d" X1 C! o8 u9 \1 D: {; BDefault                                  : No7 T1 Z8 W( c$ }; C* b2 x6 F2 S
Forced                                   : No3 h6 y2 j9 K- O2 m) t: Y

1 x2 k: Y% O+ s0 d! vText #43 n' Y2 j1 F) s
ID                                       : 83 o  S) T7 }$ V( d: B
Format                                   : PGS' k, Y( r  i, g& `
Muxing mode                              : zlib- q- O/ [! M3 |8 N$ t4 y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& h# o  H% V% c# }8 N$ Q& A7 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 J' X, e7 j: ^0 h2 f  R7 k( EDuration                                 : 1 h 40 min0 d. W7 u! n9 S
Bit rate                                 : 27.7 kb/s2 G; P7 \$ b* A& U4 W
Frame rate                               : 0.229 FPS
6 K+ {- j3 P0 T2 XCount of elements                        : 1384
  ], R$ y4 \1 U, C" b" QStream size                              : 20.0 MiB (0%)
9 r( t$ A) s/ h' w$ D  ?# m* RLanguage                                 : Polish6 o' U3 F$ ?6 ~
Default                                  : No
) ~6 Y6 Z* i' H8 G: wForced                                   : No8 G3 d  h3 j3 h% h0 B- r+ e* v

& n& D  e' j, u. R! {% \4 nText #59 P9 J3 ]: R& }  v2 z3 g: v7 F
ID                                       : 9
! W$ a3 B5 z0 f$ s; M, L7 H  X. MFormat                                   : PGS
* u% d; \/ J3 Z: tMuxing mode                              : zlib
  u; y( Q( ^! j; wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 o( L. L; ?& @+ T1 dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# X  E# x' @( a' R, `+ _! R3 n
Duration                                 : 1 h 39 min
! V7 q5 D8 n( F5 \1 BBit rate                                 : 39.7 kb/s0 U4 X$ a" F7 X: ?
Frame rate                               : 0.385 FPS) h9 i- `* _- n' T: X8 r$ x
Count of elements                        : 2298
: t2 f! n: U1 f# Z6 UStream size                              : 28.2 MiB (0%)& t8 W2 P1 i: ]% Y$ D) I
Language                                 : Russian) l- |/ p, v8 _+ L
Default                                  : No
/ u8 Z* [7 ]8 D3 s, a/ H* zForced                                   : No7 L0 h1 d7 b" Y# x" m
3 Q7 y& u# \% l6 ?1 x2 \4 l
Text #67 R0 ]+ f/ @0 |  I2 |& d
ID                                       : 10+ Y5 q5 ?( ?  r
Format                                   : PGS
3 _8 p" f$ u+ v+ T2 ~Muxing mode                              : zlib
7 [. Z3 k; S, D2 E. _% DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! c3 J( A1 Z9 w- M) d' {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 t% Z& @6 U+ y* ~: U9 \, N
Duration                                 : 1 h 40 min
6 Y& \0 F2 B1 x/ HBit rate                                 : 32.1 kb/s: N" R3 Q) s+ C5 [9 O) K# w! ^% h
Frame rate                               : 0.278 FPS0 J, @9 @6 W1 }
Count of elements                        : 1670
4 N( S* P! C6 e! G. W" `- k6 gStream size                              : 23.0 MiB (0%)
3 ]# q2 x# ?" e" L5 @% bLanguage                                 : Slovak
! P% ~; d- V4 B2 JDefault                                  : No
9 F; O# Y, u5 R6 v6 cForced                                   : No7 z4 s, `/ P- E) n& L! n7 z
; v; \& t6 O- r
Text #7! \$ ?, _$ i  u9 U6 a* g) U& [5 \3 p6 [
ID                                       : 11  q$ `8 m. Q+ U& L" T
Format                                   : PGS
* \& U% i$ F- N9 D$ B; ]Muxing mode                              : zlib
/ |% S* u9 ]4 [" y$ BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. c$ T0 \3 U' q3 D; a  t; P# q  i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% ~! J% A$ e1 n
Duration                                 : 1 h 39 min
5 J" R( p5 g# O" Y! qBit rate                                 : 40.0 kb/s
- m& L1 u7 j" ]2 A6 aFrame rate                               : 0.309 FPS6 Z7 @3 c% I( S. Q9 X. ]& ]3 s* H
Count of elements                        : 1850; z* ]& u2 @) g0 U6 t1 u% Y
Stream size                              : 28.6 MiB (0%)
" ~' o( U+ I! qLanguage                                 : Turkish
  l: M) @/ u# I0 QDefault                                  : No
+ p' E5 L, U. N5 B6 Z5 T( ^Forced                                   : No

& {: Q8 E9 d& l" e' f
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

396

回帖

1468

积分

Sponsor

金币
129 枚
体力
580 点
haijijn_y 发表于 2024-5-31 21:44:41 | 显示全部楼层
All the Names 好片

0

主题

843

回帖

4034

积分

Sponsor

金币
578 枚
体力
1737 点
sawas 发表于 2024-5-31 21:50:38 | 显示全部楼层
That was awesome!

0

主题

487

回帖

3605

积分

Sponsor

金币
116 枚
体力
2537 点
zt6895 发表于 2024-6-1 11:44:57 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
6 N! @) }  T. x8 N祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
! a$ \; ?: i( u) x6 }8 j

283

主题

540

回帖

5131

积分

Sponsor

金币
170 枚
体力
3263 点
zhangwenbin 发表于 2024-6-1 15:48:57 | 显示全部楼层
倒数救援战 [REMUX无损版] All the Names of God 2023 ESP 1080p BluRaycd REMUX AVC DD5.1-Asmo 22.47GB5 i  w$ k/ @" ^  M) v2 @
https://forum.bluraycd.com/thread-64771-1-1.html) T% M- T7 c6 F
(出处: BluRayCD Forum)2 n& ?1 _0 T7 O! Y  v/ D
蓝光论坛里

0

主题

1992

回帖

8222

积分

Sponsor

金币
700 枚
体力
3607 点
zzk980220 发表于 2024-6-1 16:22:49 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!; G/ L0 N7 I- v1 F7 s
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
# j8 S9 E/ r2 M0 ~6 K( i% a, p& I

0

主题

487

回帖

3605

积分

Sponsor

金币
116 枚
体力
2537 点
zt6895 发表于 2024-6-6 07:32:21 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。5 t0 e1 i0 Z( o. m; e
Blu-ray Film Forum is now my home!  T! F% i6 J9 ]+ M' M; ~

0

主题

800

回帖

3667

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
2100 点
QQ
sunday_119 发表于 2024-6-8 09:39:59 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!; `! ]. o: ]5 }8 B6 N$ D' H* d4 B
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!" e. n/ G, l  N! e: v

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 09:02

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表